Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE UCITS FONDA I CIJENE UDJELA U UCITS FONDU

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK Financijske izvedenice, Članak 9. Vezano na odredbu stavka 3. , a s obzirom na tržišnu praksu banaka prilikom kotiranja fwd tečajeva i razlike koje su uočene prilikom redovitog usklađivanja portfelja u sklopu EMIR-a, predlažemo ukidanje odredbe o vrjednovanju deviznih terminskih transakcija isključivo primjenom IBOR krivulja. Vrjednovanje bi se u svakom slučaju temeljilo na diskontiranju očekivanih novčanih tokova odgovarajućim kamatnim stopama; međutim, kao kamatne stope bilo bi moguće koristiti izravno IBOR stope ili bi kamatne stope bilo moguće izvesti iz kotiranih swap poena. Zato se predlaže stavak 3. izmijeniti tako da glasi „(3) Devizne terminske transakcije vrednuju se po fer vrijednosti primjenom modela diskontiranja budućih novčanih tokova referentnom kamatnom stopom za određenu valutu . Referentna kamatna stopa mora se temeljiti na podacima dostupnim na službenom financijsko-informacijskom servisu pri čemu se mogu koristiti odgovarajuće kamatne stope na međubankarskom tržištu (primjerice Zibor, Euribor, Libor i sl.) ili swap poeni za odgovarajući valutni par, a kao referentni tečaj uzima se srednji tečaj Hrvatske narodne banke. Primljeno na znanje Predlagatelj je u međuvremenu odustao od prijedloga.
2 HGK PRAVILNIK U nastavku dajemo prijedloge i primjedba na Nacrt pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu koje je izradilo Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima Hrvatske gospodarske komore u suradnji s predstavnicima depozitnih banaka Primljeno na znanje -
3 HGK Način i rokovi izvještavanja, Članak 16. Predlaže se stavak 3. izmijeniti tako da glasi “(3) Depozitar je obvezan svakog dana za koji se radi kontrola izračuna, a najkasnije do 16:30 sati istog dana, dostaviti Agenciji izvještaj o izračunu neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijeni udjela UCITS fonda za dan vrednovanja.“, a kako bi bio usklađen sa stavkom 2. ovoga članka. Djelomično prihvaćen Rok za dostavu produžen je do kraja sljedećeg radnog dana. Zbog načina obračuna upravljačke naknade i naknade depozitaru potrebno je dostavljati izvještaj o izračunu neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijeni udjela UCITS fonda za svaki dan vrednovanja.
4 HGK Tehnike procjene vrijednosti prenosivih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca tefinancijskih izvedenica koji se vrednuju po fer vrijednosti, Članak 11. Predlaže se članak 11. izmijeniti tako da glasi “ Članak 11. (1) Fer vrijednost prenosivih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca te financijskih izvedenica kojima se trguje na neaktivnom tržištu utvrđuje se tehnikama procjene, kojima je cilj procijeniti cijenu po kojoj bi imovina bila prodana odnosno obveza prenesena u urednoj transakciji među tržišnim sudionicima za datum vrednovanja. (Vezano uz ovu odredbu predlaže se definirati da ukoliko se cijena iz relevantne transakcije, kako je ista definirana člankom 10. stavkom 5. Pravilnika, razlikuje manje od 10% od cijene dobivene tehnikom procjene, da se zadnja dostupna cijena iz relevantne transakcije može koristiti kao fer vrijednost instrumenta u valuaciji.) (2) Društvo za upravljanje dužno je u internim aktima UCITS fonda opisati tehnike procjene iz stavka 1. ovoga članka, a koje uključuju najmanje: a) kriterije za izbor pojedine metode procjene fer vrijednosti, b) pretpostavke koje će se uzeti u obzir prilikom primjene pojedine metode procjene fer vrijednosti i obrazloženje za njihovo korištenje kao što su: - kod metode usporedivih poduzeća (peer group); kriteriji za odabir usporedivih poduzeća, referentan broj usporedivih poduzeća potrebnih za korištenje metode, - kod metode diskontiranih novčanih tokova (DCF); način izračuna diskontne stope, izvore inputa koji se koriste prilikom izračuna diskontne stope, način projiciranja budućih novčanih tokova izdavatelja i sl. c) opis ulaznih podataka te njihove izvore koji će se uzeti u obzir prilikom primjene pojedine metode procjene fer vrijednosti. (3) Prestankom ispunjenja uvjeta aktivnog tržišta iz članka 10. ovoga Pravilnika, društvo za upravljanje dužno je u pisanom obliku sastaviti procjenu fer vrijednosti prenosivih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca ili financijskih izvedenica, koja sadrži ulazne podatke korištene u izračunu kao i njihove izvore. (4) Društvo za upravljanje dužno je u procjeni fer vrijednosti iz stavka 3. ovoga članka obrazložiti i dokumentirati razloge i način odabira pojedine metode procjene fer vrijednosti, a ako koristi više metoda, način dodjeljivanja pondera za pojedinu metodu procjene fer vrijednosti, kao i razloge neuključivanja pojedine metode u izračun fer vrijednosti. (5) Upotreba modela vrednovanja koji se temelje isključivo na korištenju amortiziranog troška primjenom metode efektivne kamatne stope, smatra se primjerenom tehnikom procjene za utvrđivanje fer vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka pod uvjetom da Društvo internim aktima odredi postupke za praćenje kreditnog rizika instrumenta tržišta novca te postupke u slučaju promjene kreditnog rizika instrumenta tržišta novca (primjerice, ažuriranje kreditne marže izdavatelja ili prodaju instrumenta tržišta novca). (6) Društvo za upravljanje dužno je prilikom izrade procjene fer vrijednosti, u najvećoj mogućoj mjeri, koristiti ulazne podatke s tržišta, koji su javno dostupni i što manje se oslanjati na podatke koji nisu javno dostupni, a specifični su za pojedinog izdavatelja, odnosno društvo za upravljanje dužno je uključiti sve čimbenike koje bi sudionici tržišta razmatrali u određivanju fer vrijednosti. (7) Društvo za upravljanje dužno je procjenu fer vrijednosti prenosivih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca ili financijskih izvedenica iz stavka 3. ovoga članka revidirati najmanje na datum sastavljanja godišnjih i polugodišnjih izvještaja UCITS fonda i u razumnom roku po saznanju bitnih informacija vezanih uz vrednovanje. (8) Depozitar je dužan proslijediti društvu za upravljanje svaku informaciju za koju sazna od poddepozitara, a nije javno dostupna u svezi vrijednosnih papira, instrumenta tržišta novca ili financijskih izvedenica iz imovine UCITS fonda. (9) Pod bitnom informacijom iz stavka 8. ovog članaka podrazumijeva se informacija čiji bi utjecaj na procjenu fer vrijednosti prenosivog vrijednosnog papira, instrumenta tržišta novca ili financijske izvedenice u konačnici mogao rezultirati promjenom cijene udjela UCITS fonda za više od iznosa iz članka 3. Pravilnika o postupku naknade štete ulagateljima UCITS fondova i/ili UCITS fondu. (10) Društvo za upravljanje će na osnovu okolnosti (udio prenosivog vrijednosnog papira, instrumenta tržišta novca ili financijske izvedenice u neto imovini UCITS fonda ili mogući utjecaj na fer vrijednost prenosivog vrijednosnog papira, instrumenta tržišta novca ili financijske izvedenice) procijeniti, pritom postupajući pažnjom dobrog stručnjaka, je li informacija vezana za vrednovanje bitna sukladno stavku 9. ovog članka ili nije te o tome bez odgode obavijestiti depozitara u pisanom obliku. (11) Po nastupu informacije koja je procijenjena kao bitna sukladno stavku 10. ovog članaka, društvo za upravljanje je dužno bez odgode izraditi procjenu fer vrijednosti prenosivog vrijednosnog papira, instrumenta tržišta novca ili financijske izvedenice i uključiti takvu fer vrijednost u izračun cijene udjela UCITS fonda za dan saznanja te informacije. U protivnom će društvo za upravljanje obustaviti izdavanje i otkup udjela UCITS fonda dok se navedena procjena fer vrijednosti ne izradi. (12) Po nastupu informacija koja nije procijenjena sukladno stavku 10. ovog članka kao bitna društvo za upravljanje je dužno novu procjenu izraditi u razumnom roku. (13) Društvo za upravljanje dužno je u internim aktima UCITS fonda opisati postupak revidiranja procjena iz stavka 7. ovoga članka, a uključujući primjerice: a) usporedbu realiziranih cijena, u slučaju da je bilo trgovanja, s posljednjom procijenjenom fer vrijednosti, b) razmatranje ugleda, dosljednosti i kvalitete izvora podataka koji se koriste za vrednovanje, c) ispitivanje i dokumentiranje izuzetaka, d) isticanje i istraživanje svih razlika koje se čine neobičnima ili odstupaju od referentne vrijednosti utvrđene procjenom fer vrijednosti, e) testiranje sa zastarjelim cijenama i implicitnim parametrima, f) usporedbu s cijenama bilo koje povezane imovine ili njihovim zaštitama od rizika i g) pregled ulaznih podataka korištenih kod određivanja cijena na temelju modela, a posebno onih prema kojima cijena modela iskazuje znatnu osjetljivost. (14) Depozitar UCITS fonda dužan je provjeravati je li društvo za upravljanje prilikom utvrđivanja fer vrijednosti tehnikama procjene za prenosive vrijednosne papire, instrumente tržišta novca te financijske izvedenica postupalo u skladu s stavcima 2. i 13. ovoga članka, člankom 8. stavkom 1. točkom c) te člankom 9. stavcima 4. i 5. ovoga Pravilnika i o tome je dužan voditi evidenciju. (15) Društvo je dužno dostaviti depozitaru na njegov upit svu dokumentaciju koja sadrži ulazne podatke na kojima se temelji njegova procjena fer vrijednosti prenosivih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca ili financijskih izvedenica iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, a koja uključuje javno dostupne podatke i pretpostavke korištene u modelima procjene fer vrijednosti. (16) Ponovnim aktiviranjem trgovanja i ispunjenjem uvjeta aktivnog tržišta iz članka 10. ovoga Pravilnika, prenosivi vrijednosni papiri, instrumenti tržišta novca te financijske izvedenice će se početi vrednovati po načelima važećim u uvjetima njihova kotiranja na aktivnom tržištu. " Djelomično prihvaćen Prijedlog izmjena stavka 1. se ne prihvaća jer se smatra kako 10% predstavlja veliku razliku te kako nije opravdano vrednovati financijski instrument cijenom sa neaktivnog tržišta. Navedena cijena se može uzeti u obzir prilikom izrade procjene. Prijedlog izmjena stavka 5. djelomično je prihvaćeno te je u konačnoj verziji propisano pod kojim uvjetima je moguće koristiti amortizirani trošak primjenom metode efektivne kamatne stope. Prijedlog izmjene stavka 8. nije prihvaćen jer za to ne postoji pravna osnova. Prijedlozi iz stavka 9. i 10. su prihvaćeni, dok je prijedlog iz stavka 11. prihvaćen uz određivanje "razumnog roka" od 10 dana.
5 HGK Aktivno i neaktivno tržište, Članak 10. Predlaže se u stavku 1. broj “20” zamijeniti brojem “10”, i u stavku 2. broj “15” zamijeniti brojem “5”. Kao alternativu određivanja minimalnog broja trgovinskih dana predlažemo: (1) Društvo za upravljanje dužno je za ulaganja u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca, ako su ista predviđena prospektom UCITS fonda, u internom aktu UCITS fonda propisati kriterije za razgraničavanje aktivnog i neaktivnog tržišta. Nadalje, predlaže se izmijeniti stavak 4. na način da se riječi “računovodstvenim politikama” zamijene riječima “internim pravilima". Djelomično prihvaćen Smatra se kako su postojeći kriteriji za razgraničavanje aktivnog i neaktivnog tržišta opravdani. Prihvaćen je prijedlog da se riječi računovodstvenim politikama” zamijene riječima “internim pravilima".
6 HGK Financijski instrumenti koji se vrednuju po amortiziranom trošku, Članak 12. Predlaže se stavak 4. izmijeniti tako da glasi “(4) U slučaju kada je došlo do prekoračenja odredbe iz stavka 2. ovog članka kao posljedica okolnosti na koje društvo za upravljanje nije moglo utjecati, društvo za upravljanje dužno je u roku od 30 dana, minimalno dio imovine koja se drži do dospijeća preko ograničenja iz stavka 2. ovoga članka, reklasificirati u kategoriju financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka. Preostali dio imovine koja se drži do dospijeća, čiji je udio u neto vrijednosti imovine UCITS fonda manji ili jednak ograničenju iz stavka 2. ovoga članka, društvo za upravljanje može nastaviti vrednovati sukladno stavku 1. ovoga članka.“ Nije prihvaćen Smatra se kako prijedlog nije u skladu s odredbama MRS 39.
7 HGK Financijski instrumenti koji se vrednuju po fer vrijednosti na aktivnom tržištu, Članak 7. Predlaže se izmijeniti stavak 4. tako da glasi „ (4) Fer vrijednost instrumenata tržišta novca te obveznica i drugih dužničkih vrijednosnih papira s preostalim rokom dospijeća do 397 dana, koje je izdala ili za njih jamči Republika Hrvatska, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Hrvatska narodna banka, druga država članica, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili središnja banka druge države članice, Europska središnja banka, Europska unija ili Europska investicijska banka, treća država ili, u slučaju federalne države, jedna od članica koje čine federaciju, ili javno međunarodno tijelo kojemu pripada jedna ili više država članica, može se utvrditi i metodom amortiziranog troška primjenom metode efektivne kamatne stope po prinosu do dospijeća relevantnom do trenutka nove transakcije instrumentom tržišta novca istog izdavatelja s istim rokom dospijeća u investicijskom fondu. Naime, ukoliko bi prilikom definiranja efektivne kamatne stope uzimali u obzir transakcije svih fondova kojima upravlja isto društvo za posljedicu bi imali veliku volatilnost cijene udjela kod novčanih fondova što se samom odredbom htjelo izbjeći. Vezano na odredbu stavka 6. ističemo kako depozitar ne priznaje potvrdu izdanu od strane društva za upravljanje kao relevantnu, već samo cijene koje su objavljene. Ukoliko zadnji dan u mjesecu pada za vikend depozitar ne priznaje cijenu udjela od zadnjeg dana u mjesecu. Stoga se predlaže izmijeniti stavak 6. tako da glasi “(6) Udjeli UCITS fondova te udjeli drugih investicijskih fondova iz članka 252. stavka 1. točke 3. Zakona (dalje: udjeli investicijskih fondova) vrednuju se po cijeni udjela pripadnog investicijskog fonda važećoj za dan vrednovanja, a objavljenoj od strane društva za upravljanje. U slučaju da za dan vrednovanja nije bilo objave ili cijena udjela investicijskog fonda nije bila dostupna, fer vrijednost udjela investicijskog fonda je cijena udjela tog investicijskog fonda od zadnjeg dana vrednovanja za koji je objavljena cijena od strane društva za upravljanje ili temeljem potvrde o stanju i cijeni udjela izdane od strane društva za upravljanje.“ . Prihvaćen Prihvaćen je prijedlog