Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRAD ZAGREB UREDBU O SASTAVU I STRUKTURI POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE , Prilog 1. Prilozi Operativnog postupovnika: h informacija za medije treba ići sa jednog mjesta, iz nadležnog stožera civilne zaštite. Nije prihvaćen Zapovjednik ili zamjenik zapovjednika postrojbe (u suradnji s nadležnim stožerom civilne zaštite) ili pripadnik postrojbe kojeg zapovjednik za to ovlasti, treba dobiti ovlaštenje za komunikaciju s medijima na mjestu intervencije. Operativni postupovnik treba imati kao jedan od priloga, obrazac za predstavnike medija koji daje kratki opis postrojbe (npr. specijalnost, broj ljudi, vozila, itd.) te koje aktivnosti postrojba poduzima na intervenciji (npr. spašene dvije unesreće osobe te predane djelatnicima HMP).
2 GRAD ZAGREB UREDBU O SASTAVU I STRUKTURI POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE , Specijalistička postrojba civilne zaštite za tehničko-taktičku potporu Napomena: U Uredbu treba vratiti klasične logističke postrojbe čija bi zadaća bila prihvat pomoći (materijalne i u ljudstvu). Nije prihvaćen Iskustva s terena su pokazala (poplave 2014. godine i izbjeglička kriza 2015. godine) da je potrebno formirati postrojbu koja će biti taktičko-tehnička potpora nadležnom stožeru.
3 Hrvatski Crveni križ Specijalistička postrojba civilne zaštite za traganje i spašavanje u poplavama, Članak 15. Odredba "sposobnost djelovanja sa zračnim snagama (helikopteri)" nije u skladu sa Zakonom o sustavu civilne zaštite i to čl. 29. koji propisuje da je HCK "...temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama...". Navedenom odredbom se neutemeljeno uskraćuje mogućnost HCK-u da djeluje kao specijalistička postrojba "srednje kategorije" bez da je ijednim zakonskim propisom određeno što znači, tko i kako određuje, te gdje se primjenjuje odredba o "sposobnosti djelovanja sa zračnim snagama (helikopteri)". Obzirom je spašavanje na vodama odnosno obuka i djelovanje spasilaca na vodama jedna od izričitih javnopravnih ovlasti HCK-a temeljem čl. 8., st. 1., t. 12. i 13. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010) te pripadajućih pravilnika, nelogično je i nerazumno da se ovom Uredbom uvode kriteriji koji zanemaruju zakonsku odredbu o HCK-u kao jednoj od temeljnih operativnih snaga u sustavu civilne zaštite. Zaključno, tražimo da se briše tekst "sposobnost djelovanja sa zračnim snagama (helikopteri)" iz st. (1) čl. 15. nacrta Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite. Nije prihvaćen Hrvatski Crveni križ ne može osnivati postrojbe civilne zaštite već djeluje s operativnim kapacitetima koji su definirani posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa.
4 GRAD ZAGREB Specijalistička postrojba civilne zaštite za traganje i spašavanje u poplavama, Članak 15. Stavak (1) - kapaciteti: Sva navedena oprema treba biti preporučena i definirana terminom "u pravilu". Tim za spašavanje na vodi i iz vode srednje kategorije i dalje treba imati 36 pripadnika (3 skupine po 12 pripadnika). Nije prihvaćen Uvjeti za ostvarivanje samodostatnosti moraju biti točno definirani kako bi se osigurala usklađenost i interoperabilnost postrojbi istih specijalnosti iz cijele države.
5 GRAD ZAGREB Specijalistička postrojba civilne zaštite za traganje i spašavanje u poplavama, Članak 14. Stavak (1) - kapaciteti: dodati "u pravilu" Nije prihvaćen Uvjeti za ostvarivanje samodostatnosti moraju biti točno definirani, kako bi se osigurala usklađenost i interoperabilnost postrojbi istih specijalnosti iz cijele države.
6 GRAD ZAGREB UREDBU O SASTAVU I STRUKTURI POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE , Specijalistička postrojba civilne zaštite za traganje i spašavanje u poplavama Zadržati dosadašnji naziv Specijalistička postrojba civilne zaštite za traganje i spašavanje na vodi i iz vode Nije prihvaćen Termin "traganje i spašavanje u poplavama" je prepoznatljiv te uključuje oba navedena („iz vode i na vodi“).
7 GRAD ZAGREB Specijalistička postrojba civilne zaštite za traganje i spašavanje u ruševinama, Članak 13. Potrebno je uskladiti unutarnji ustroj postrojbi sa dosadašnjim Pravilnicima i praksom iz jedinica lokalne samouprave. Nije prihvaćen Unutarnje ustrojstvo se definira po modularnom načelu sukladno iskustvima ustrojavanja i opremanja Modula civilne zaštite u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.
8 GRAD ZAGREB Specijalistička postrojba civilne zaštite za traganje i spašavanje u ruševinama, Članak 11. Stavak (2) "Pripravnost" - primjeniti prijedlog Članka 6. Obrazloženje: Specijalističke postrojbe za traganje i spašavanje iz ruševina Grada Zagreba imaju uputu da se nakon katastrofalnog događaja bez posebnog pozivanja upute prema svojim zbornim mjestima. Nije prihvaćen Definira se spremnost za djelovanje od trenutka mobilizacije sukladno načelu kontinuiteta djelovanja i načelu samodostatnosti.
9 GRAD ZAGREB Specijalistička postrojba civilne zaštite za traganje i spašavanje u ruševinama, Članak 10. Stavak (2) "Pripravnost" - primjeniti prijedlog Članka 6. Obrazloženje: Specijalističke postrojbe za traganje i spašavanje iz ruševina Grada Zagreba imaju uputu da se nakon katastrofalnog događaja bez posebnog pozivanja upute prema svojim zbornim mjestima. Nije prihvaćen Definira se spremnost za djelovanje od trenutka mobilizacije sukladno načelu kontinuiteta djelovanja i načelu samodostatnosti.
10 GRAD ZAGREB III. SPECIJALISTIČKE POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE , Članak 9. Stavak (2) "komunikacija s medijima"- U cijeloj Uredbi treba definirati da sva komunikacija s medijima ide s jednog mjesta - iz nadležnog stožera civilne zaštite. Od Članka 9 do Članka 11 potrebno je uskladiti unutarnji ustroj postrojbi sa dosadašnjim Pravilnicima i praksom iz jedinica lokalne samouprave. Nije prihvaćen Zapovjednik ili zamjenik zapovjednika postrojbe ili pripadnik postrojbe kojeg zapovjednik za to ovlasti, treba imati ovlaštenje za komunikaciju s medijima na mjestu intervencije.
11 GRAD ZAGREB III. SPECIJALISTIČKE POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE , Članak 8. "srednja kategorija" - dodati da "djeluje na području osnivača i na području RH" ili uvesti formulaciju "Grad Zagreb" ili "veliki gradovi" Nije prihvaćen Formulacija „djeluje na području Republike Hrvatske“ podrazumijeva djelovanje na području osnivača, kao i cijelom području Republike Hrvatske.
12 Hrvatski restauratorski zavod III. SPECIJALISTIČKE POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE , Članak 7. Zbog specifičnosti i važnosti kulturnih dobara za svaku zajednicu, kao i vrlo specifičnih načina postupanja s oštećenim ili ugroženim kulturnim dobrima, uvažavajući da vrlo velik dio štete na kulturnim dobrima može nastati uslijed nestručnog rukovanja ili neodgovarajućih odluka o postupanju osoba koja rade na njihovom spašavanju, predlaže se da se u čl. 7. ovog dokumenta uključi uspostavljanje "Specijalističke postrojbe civilne zaštite za kulturnu baštinu i umjetnine", koja bi dala nacionalni operativni mehanizam za provođenje zakonskih odredbi koje se odnose na zaštitu kulturne baštine u kriznim uvjetima, a čemu vrlo značajan doprinos svojim iskustvom i značajnim operativnim kapacitetima može dati Hrvatski restauratorski zavod, kao središnja ustanova konzervatorsko-restauratorske djelatnosti, prisutna u svim dijelovima Hrvatske. Uz Hrvatski restauratorski zavod, matične ustanove i organizacije u srodnim djelatnostima u kulturi su Ministarstvo kulture, kao nadležno ministarstvo, te Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Muzejski dokumentacijski centar, Hrvatski državni arhiv, Hrvatska radiotelevizija, te drugi muzeji, arhivi i knjižnice, kao samostalne organizacije ili u sklopu drugih ustanova i organizacija diljem zemlje, koji su ujedno i najveći imatelji i čuvatelji iznimno velikog broja, raznih oblika i najvrednijih kulturnih dobara u zemlji. Sukladno prijedlogu nadopune čl. 7., predlaže se dodavanje sljedećih članaka, te odgovarajuće renumeriranje ostalih: "Specijalistička postrojba civilne zaštite za kulturnu baštinu i umjetnine Članak 24.  (1) Specijalistička postrojba civilne zaštite za kulturnu baštinu i umjetnine – lake kategorije ima sljedeću strukturu, sastav i namjenu: - struktura: upravljačka, dvije operativne (pokretna baština, nepokretna baština) i logistička skupina   - zadaće: provođenje/potvrđivanje početne procjene uključujući opis opasnosti i rizika za kulturnu baštinu i umjetnina na mjestu djelovanja, određivanje i označavanje područja na kojima se nalazi ugrožena kulturna baština, procjenjivanje ili potvrđivanje već poduzetih konzervatorsko-restauratorskih mjera, provođenje kvalificiranog uzorkovanja, izvanredno dokumentiranje ugroženih objekata tradicionalnom metodama, predviđanje razvoja situacije, preporučivanje vremena, načina i mjesta lokalnog zbrinjavanja ili sklanjanja ugrožene kulturne baštine i umjetnina, postavljanje i očitavanje uređaja za praćenje mikroklime i stanja kulturne baštine i umjetnina, provođenje konzultacija i koordinacija s lokalnim ustanovama u kulturi te stručnim i materijalnim kapacitetima za pojedina područja - kapaciteti: praćenje i utvrđivanje stanja i ugroženosti kulturne baštine i umjetnina uslijed istaknutih atmosferskih, bioloških i drugih antropogenih ugroza (koje osobito utječu na vlažnost, temperaturu, prisutnost štetnih organizama, otuđenje) te pripadna konzervatorsko-restauratorska oprema, osposobljenost i opremljenost osobnom zaštitnom opremom od najniže do najviše razine, sposobnost prikupljanja uzoraka, izrada preporuka i provođenje jednostavnih i tehničkih konzervatorsko-restauratorskih mjera zaštite, priprema uzoraka za daljnju konzervatorsko-restauratorskom analizu u specijaliziranom prirodoslovnom laboratoriju u kapacitetima izvan mjesta djelovanja, kapacitet se odnosi na nepokretna kulturna dobra (graditeljska baština, zidno slikarstvo i mozaik, štuko dekoracije i kamena plastika), pokretna kulturna dobra (slikarstvo, drvena polikromirana plastika, namještaj, tekstil, papir, metal, keramiku i staklo), te arheološku baštinu (kopnena i podvodna nalazišta te arheološki nalazi). Pripravnost specijalističke postrojbe civilne zaštite za kulturnu baštinu i umjetnine – srednja kategorija uključuje spremnost za operativno djelovanje na mjestu intervencije u roku od najviše 8 sati nakon primitka naloga za mobilizaciju, operativno djelovanje na jednoj lokaciji od najmanje 12 sati dnevno tijekom 4 dana i samodostatnost u najmanjem trajanju od 2 dana. Članak 25. (1) Specijalistička postrojba civilne zaštite za kulturnu baštinu i umjetnine – srednje kategorije ima sljedeću strukturu, sastav i namjenu: - struktura: upravljačka, dvije operativne (pokretna baština, nepokretna baština) i logistička skupina   - zadaće: provođenje/potvrđivanje početne procjene uključujući opis opasnosti i rizika za kulturnu baštinu i umjetnine na mjestu djelovanja, određivanje i označavanje područja na kojima se nalazi ugrožena kulturna baština, procjenjivanje ili potvrđivanje već poduzetih konzervatorsko-restauratorskih mjera, brzo i temeljito dokumentiranje kulturne baštine tradicionalnim te naprednim i visokotehnološkim metodama, predviđanje razvoja situacije, provođenje sigurnog transporta i sklanjanja ugrožene kulturne baštine i umjetnina, provođenje mjera zaštite, konzerviranja i stabilizacije ugrožene nepokretne kulturne baštine, pružanje privremenog skloništa (depoa) za pokretnu kulturnu baštinu i umjetnine uz provođenje hitnih konzervatorsko-restauratorskih zahvata, postavljanje i očitavanje uređaja za praćenje mikroklime i stanja kulturne baštine i umjetnina, preporučivanje vremena, načina i mjesta sklanjanja ugrožene kulturne baštine i umjetnina na nacionalnoj razini, provođenje konzultacija i koordinacija s ustanovama u kulturi i stručnim i materijalnim kapacitetima na nacionalnoj razini - kapaciteti: praćenje i utvrđivanje stanja i ugroženosti kulturne baštine i umjetnina uslijed istaknutih atmosferskih, bioloških i drugih antropogenih ugroza (koje osobito utječu na vlažnost, temperaturu, prisutnost štetnih organizama, otuđenje) te pripadna konzervatorsko-restauratorska oprema, kamp s posebnim mjerama sigurnosti sa šatorima za privremeni smještaj i trijažu (biološki kontaminirane i nekontaminirane) kulturne baštine i umjetnina, šatorima za provođenje hitnih konzervatorsko-restauratorskih postupaka, šatorima za pakiranje kulturne baštine i umjetnina za transport na sigurnu lokaciju, konzervatorsko-restauratorski materijal i oprema za djelovanje timova u hitnim situacijama i sigurno pakiranje za transport i sklanjanje kulturne baštine i umjetnina, angažiranje specijalne opreme i transportnih sredstava provođenje hitnih konzervatorsko-restauratorskih mjera za brzo dokumentiranje i transport (3D skener, hladnjača za brzo smrzavanje, oprema za održavanje odgovarajuće mikroklime i mjerenje njenih parametara), osposobljenost i opremljenost osobnom zaštitnom opremom od najniže do najviše razine, sposobnost prikupljanja uzoraka, izrada preporuka i provođenje složenih hitnih konzervatorsko-restauratorskih mjera zaštite, priprema uzoraka za daljnju konzervatorsko-restauratorskom analizu u specijaliziranom prirodoslovnom laboratoriju u kapacitetima izvan mjesta djelovanja, kapacitet se odnosi na nepokretna kulturna dobra (graditeljska baština, zidno slikarstvo i mozaik, štuko dekoracije i kamena plastika), pokretna kulturna dobra (slikarstvo, drvena polikromirana plastika, namještaj, tekstil, papir, metal, keramiku i staklo), te arheološku baštinu (kopnena i podvodna nalazišta i pripadni nalazi).   (2) Pripravnost specijalističke postrojbe civilne zaštite za kulturnu baštinu i umjetnine – srednje kategorije uključuje spremnost za operativno djelovanje na mjestu intervencije u roku od najviše 15 sati nakon primitka naloga za mobilizaciju, operativno djelovanje na jednoj lokaciji u kontinuiranom trajanju tijekom 7 dana i samodostatnost u najmanjem trajanju od 5 dana. Članak 26. Sastav po pojedinim skupinama specijalističke postrojbe civilne zaštite za kulturnu baštinu i umjetnine je: - upravljačka skupina, ovisno o kategoriji, sastoji se od 3 do 5 pripadnika - operativna skupina, ovisno o kategoriji, sastoji se od 5 do 25 pripadnika - logistička skupina, ovisno o kategoriji, sastoji se od 3 do 6 pripadnika." Pravna i stručna osnova za ovaj prijedlog Kao temelj za uspostavljanje predložene specijalističke postrojbe za zaštitu kulturne baštine i umjetnina predlažemo osobito sljedeće propise, zaključke i rezolucije: - zaštita kulturnih dobara (odnosno kulturne baštine i umjetnina) je u kontekstu civilne zaštite uređena Zakonom o sustavu civilne zaštite (85/15), i to na 16 mjesta, člancima: čl.1.st.2. i 4., čl.3.st.27. i st.33., čl.5.st.1., čl.14.st.1., čl1.7.st.3., čl.27., čl.38.st.2., čl.46., čl.55.st1., te čl. 87. (URL: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_82_1567.html) - Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11 , NN 25/12, NN 136/12 , NN 157/13,NN 152/14, NN 98/15 - Uredba)) (URL: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=81) - Odluka br. 1313/2013/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu: preambula, čl.1., čl. 4. (URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D1313&from=EN) - Council Conclusions on a Community framework on disaster prevention within the EU 2979th JUSTICE and HOME AFFAIRS Council meeting Brussels, 30 November 2009 (URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/111537.pdf) - Council conclusions on Integrated Flood Management within the European Union 3085th JUSTICE and HOME AFFAIRS Council meeting Brussels, 12 May 2011 (URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/121964.pdf) - European Parliament resolution of 21 September 2010 on the Commission communication: A Community approach on the prevention of natural and man-made disasters (2009/2151(INI)) (URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2010-0326+0+DOC+PDF+V0//EN) - European Parliament resolution of 19 June 2008 on stepping up the Union's disaster response capacity (URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-0304), - smjernice iz priručnika “Protection of Cultural heritage” pri School of Civil Protection pri Vijeću Europe (URL: https://www.coe.int/t/dg4/majorhazards/ressources/pub/handbookfiles/4c.pdf). Uz navedene propise i dokumente, upućujemo također na brojne dokumente Ujedinjenih naroda, osobito UNESCO-a (https://en.unesco.org/), te smjernice međunarodnih stručnih organizacija s iskustvom djelovanja u kriznim uvjetima u području kulturne baštine, kao što su ICOMOS, ICOM, ICCROM, i druge. Nije prihvaćen Specijalističke postrojbe civilne zaštite su prvenstveno namijenjene spašavanju ljudi u velikim nesrećama i katastrofama te kao potpora nadležnom stožeru civilne zaštite. Za zaštitu kulturne baštine potrebno je koristiti pravne osobe, članak 36. Zakona o sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni rizika te planovima djelovanja.
13 GRAD ZAGREB III. SPECIJALISTIČKE POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE , Članak 7. Stavak (1) "Traganje i spašavanje u poplavama" promijeniti u "Traganje i spašavanje iz vode i na vodi". Dodati logističke postrojbe. Nije prihvaćen Termin "traganje i spašavanje u poplavama" je prepoznatljiv te uključuje oba navedena („iz vode i na vodi“).
14 GRAD ZAGREB II. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE, Članak 6. Stavak(1) Ukloniti ograničenje maksimalnog broja pripadnika u postrojbama civilne zaštite opće namjene. Obrazloženje: Grad Zagreb u svakoj gradskoj četvrti (17) ima timove sa po 120 pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene. Alternativno uvesti formulaciju "veliki gradovi" koji u svojim oblicima mjesne samouprave mogu imati postrojbe civilne zaštite opće namjene do 120 pripadnika. Stavak(2) "Isključivo" zamijeniti sa "u pravilu". Objašnjenje: Kada neka jedinica lokalne samouprave želi pomoći drugoj jedinici lokalne samouprave bez prenošenja troškova na tu jedinicu lokalne samouprave po prijedlogu Uredbe to ne bi bilo moguće. Pojasniti što znači "hijerarhijska razina"? Što ako je pomoć zatražila ista hijerarhijska razina? Obrazloženje: Ako pomoć zatraži RH-troškove snosi RH, ali što kada npr. pomoć Grada Zagreba zatraži Osijek ili Velika Gorica tada operativne snage Grada Zagreba tim jedinicama lokalne samouprave predstavljaju dodatan trošak. Potrebno uskladiti stavak (2) Članka 6, sa stavkom (2) Članak 4 ove Uredbe, jer su međusobno u suprotnosti. Stavak (4) Potrebo je izuzeti Grad Zagreb ili uvesti formulaciju "veliki gradovi". Obrazloženje: kao za Članak 3 Stavak (5) "Pripravnost"- potrebno je predefinirati pojam jer se neke nesreće i katastrofe ne mogu predvidjeto te bi postrojbe stalno trebale biti "u pripravnosti". Umjesto "nalog za mobilizaciju" staviti "isprava o mobilizaciji". Dodati stavak (6): "U slučaju velike nesreće ili katastrofe pripadnici postrojbi civilne zaštite opće namjene pozivaju se sustavom veza ili alternativnim sustavima pozivanja i mobilizacije, a isprava o mobilizaciji će im se dostaviti naknadno" Prihvaćen stavak 1.: - prihvaća se, na način da se briše tekst: „a najviše 50“. stavak 2.: - prihvaća se stavak 4.: prihvaća se, na način da se mijenja tekst, tako da glasi: „postrojba može imati najmanje 2 operativne skupine gdje svaka ima svog voditelja“ stavak 5.: ne prihvaća se Obrazloženje: Pojam pripravnost je definiran Zakonom o sustavu civilne zaštite (82/15), članak 3. stavak 19. Također, člankom 3. stavkom 13. Zakona o sustavu civilne zaštite propisano je da se mobilizacija provodi temeljem naloga Ne prihvaća se prijedlog predlagatelja za dodavanjem stavka 6. Obrazloženje: Mobilizacija operativnih snaga civilne zaštite će se propisati Pravilnikom o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga civilne zaštite.
15 GRAD ZAGREB Načela djelovanja postrojbi civilne zaštite, Članak 4. Stavak (2) Na koji vremenski period postrojbe civilne zaštite moraju raspolagati potrebnim materijalno-tehničkim sredstvima potrebnim za samostalno djelovanje na mjestu intervencije. Također je potrebno ublažiti pojam "moraju" te ga zamijeniti terminom "u pravilu raspolažu". U cijeloj Uredbi zamijeniti imperativne naredbe izrazima "u pravilu" ili preporukama. Stavak (3) Brisati dio rečenice "kroz jedinstveni osobni i materijalni ustroj." Stavak (4) Umjesto pojma "isovjetan postupovnik" staviti "usklađeni operativni postupovnici". Obrazloženje: jedinice lokalne samouprave su različitih veličina i mogućnosti te je bitno da su usklađene, a ne istovjetne jer to nije realno. Nije prihvaćen Uvjeti za ostvarivanje samodostatnosti moraju biti točno definirani, kako bi se osigurala usklađenost i interoperabilnost postrojbi istih specijalnosti iz cijele države. Značenje „istovjetnog postupovnika“ definirano je člankom 5.
16 GRAD ZAGREB I.OPĆE ODREDBE, Članak 3. Napomena: Dodati stavak da Grad Zagreb osniva i specijalističke postrojbe i postrojbe opće namjene. Alternativno uvesti formulaciju "veliki gradovi mogu osnovati specijalističke postrojbe i postrojbe opće namjene". Obrazloženje: Grad Zagreb ima status i grada i županije te ga sukadno tome tako treba i tretirati. Nije prihvaćen Grad Zagreb u smislu ove Uredbe može osnivati postrojbe civilne zaštite opće namjene. Isto je predviđeno u članku 3. alineji 2., koja glasi: „na razini gradova - postrojbe opće namjene i specijalističke postrojbe“.