Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti s konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Geodetski fakultet - Sveučilište u Zagrebu Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, Članak 46. Članak 46. stavak 1. točka 1. - mijenja se i glasi: 1. ''da je završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij geodetske struke ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij geodetske struke i stekla akademski naziv magistar inženjer geodezije i geoinformatike, ako je tijekom cijeloga svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova'' Komentar: U ovom članku predlaže se navođenje geodetske struke nakon imena studija koji je potrebno završiti. Također, predlaže se navođenje akademskog stupnja magistar inženjer geodezije i geoinformatike. Članak 46. stavak 1. točka 2. - mijenja se i glasi: 2. ''da je nakon završetka preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija geodetske struke ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija geodetske struke, odnosno nakon stjecanja akademskog naziva magistar inženjer geodezije i geoinformatike, provela na odgovarajućim poslovima u geodetskoj struci u trajanju od najmanje dvije godine ili da je po završetku preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija geodetske struke ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija geodetske struke, odnosno nakon stjecanja akademskog naziva magistar inženjer geodezije i geoinformatike, najmanje dvije godine bila zaposlena u tijelima nadležnim za državnu izmjeru i katastar nekretnina'' Komentar: U ovom članku predlaže se navođenje geodetske struke nakon imena studija koji je potrebno završiti. Također, predlaže se navođenje akademskog stupnja magistar inženjer geodezije i geoinformatike. Nema odgovora
2 Robert Paj STRUČNI ISPIT I STRUČNO USAVRŠAVANJE, Uz članak  20. Člankom se propisuje da "(1) Osobe iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona nakon položenog stručnog ispita nastavljaju stručno usavršavanje koje obuhvaća različite oblike usavršavanja stjecanjem i unapređivanjem stručnog znanja." U formulaciji "nastavljaju" je određena razina obaveze, dok se u obrazloženju navodi "mogu nastaviti", što je potpuno proizvoljno i neobvezujuće. Potrebno je uskladiti obrazloženje s tekstom nacrta zakona. Nema odgovora
3 Mladen Lač Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti sa konačnim prijedlogom zakona Geodetska struka u današnje vrijeme je definitivno struka od strateškog interesa Republike Hrvatske i takovu je moramo definirati. Geoprostorni podaci kojima službeno raspolažemo u velikoj većini teritorija republike Hrvatske vjerojatno su najstariji službeni podaci na svijetu - kada se govori o naseljenim područjima - navodim primjer Istarske županije koja je pokrivena na cca 85% - 90% teritorija katastarskom kartom mjerila 1:2880 te njenim izvedenicama. Dalmacija s otocima također. Težište ovog Zakona mora biti preusmjereno na ovlaštenike i njihovu odgovornost koja se zacijelo mora povećati ali i postrožiti. Mora se definirati kontrola kvalitete kao i njeno provođenje. Nema odgovora
4 Mladen Lač Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti sa konačnim prijedlogom zakona, II.  OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Geodetska struka u današnje vrijeme je definitivno struka od strateškog interesa Republike Hrvatske i takovu je moramo definirati. Geoprostorni podaci kojima službeno raspolažemo u velikoj većini teritorija republike Hrvatske vjerojatno su najstariji službeni podaci na svijetu - kada se govori o naseljenim područjima - navodim primjer Istarske županije koja je pokrivena na cca 85% - 90% teritorija katastarskom kartom mjerila 1:2880 te njenim izvedenicama. Dalmacija s otocima također. Težište ovog Zakona mora biti preusmjereno na ovlaštenike i njihovu odgovornost koja se zacijelo mora povećati ali i postrožiti. Mora se definirati kontrola kvalitete kao i njeno provođenje. Mirni podatak s terena kojega ovlaštenici prikupljaju u obliku koordinata mora biti služben i nepromjenjiv. Oko tog podatka treba graditi cijeli sustav baziran na kvaliteti i povjerenju. Nema odgovora
5 Ivan Juraj PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 83. Treba dodati prekršajnu odredbu vezanu za nepostupanje Komore u skladu s člankom 43. Nema odgovora
6 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Pravilnici, Članak 92. Stavak 2. mijenja se i glasi: "Obvezuje se ravnatelj Državne geodetske uprave donijeti pravilnike iz članka 10. stavka 10. i članka 19. stavka 9. ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona." Nema odgovora
7 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Članak 91. Članak 91. se briše. Nema odgovora
8 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Članak 90. Stavak 2. tekst se mijenja i glasi: "Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Komora je dužna uspostaviti evidencije iz članka 42. stavka 1. podstavka 7., 8. i 9. ovoga Zakona u skladu s odredbama ovoga Zakona. Nema odgovora
9 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Obavljanje stručnih geodetskih poslova, Članak 88. U stavku 1. izraz "zajedničkom uredu ovlaštenih inženjera geodezije" potrebno je zamijeniti ispravnim nazivom „zajednički geodetski ured“. Navedeno je potrebno ispraviti i u ostalim djelovina teksta gdje je učinjen isti propust. Stavak 2. briše se. Stavak 3. briše se. Stavak 4. briše se. Nema odgovora
10 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Obavljanje stručnih geodetskih poslova, Članak 87. Umjesto postojećeg novi tekst članka glasi: "Danom stupanja na snagu ovoga Zakona ovlašteni inženjeri geodezije i drugi zaposlenici koji rade u uredima ovlaštenih inženjera geodezije, zajedničkim geodetskim uredima i pravnim osobama registriranim za obavljanje geodetske djelatnosti, nastavljaju s radom kao odgovorne osobe, stručni suradnici i suradnici ovlaštenih inženjera geodezije odnosno vježbenici-kandidati sukladno ovom Zakonu." Nema odgovora
11 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Započeti postupci, Članak 85. Stavak 3 briše se. Nema odgovora
12 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PROFESIONALNO OSIGURANJE I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI, Članak 72. Stavak 1. mijenja se i glasi: "Ovlašteni inženjer geodezije i strana odgovorna osoba dužni su osigurati se od profesionalne odgovornosti, primjereno vrsti i stupnju opasnosti, za štetu koju bi obavljanjem poslova, odnosno djelatnosti mogli učiniti naručitelju ili drugim osobama za sve vrijeme obavljanja poslova, odnosno djelatnosti pri čemu iznos osiguranja ne može biti manji od 1.000.000,00 kuna za osnovno pokriće i 1.000.000,00 kuna za čisto imovinsku štetu“ Nema odgovora
13 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE STEGOVNA ODGOVORNOST OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE, Zastara Smatramo da bi zastara odnosno odgovornost za obavljene stručne geodetske poslove trebala biti na puno duži period kako je praksa u nekim zapadnim zemljama. Nema odgovora
14 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE UDRUŽIVANJE U KOMORU, STEGOVNA ODGOVORNOST OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE Ukoliko odluka Višeg stegovnog suda Komore ne postaje automatski i izvršna onda se predmet u daljnjim postupcima pred redovnim sudovima RH rješava idućih dvije pa na više godine i stegovno postupanje gubi smisao. Potrebno je propisati da drugostupanjska odluka stegovnog tijela Komore odmah postaje i izvršna a stranka se može dalje žaliti na upravni sud no to ne odgađa trenutnu primjenu presude. Nema odgovora
15 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Pokretanje stegovnoga postupka, Članak 66. Postojeće stavke 1. i 2. brišu se i dodaje se novi tekst koji glasi: "Stegovni postupak po službenoj dužnosti, po prijedlogu Upravnog odbora Komore ili po prijedlogu ravnatelja Državne geodetske uprave pokreće stegovno tijelo određeno statutom Komore." Nema odgovora
16 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Stegovne mjere, Članak 64. Stavak 1. podstavak 4. mijenja se i glasi: "trajni prestanak članstva u Komori" Nema odgovora
17 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE UDRUŽIVANJE U KOMORU, STRUČNI NADZOR Planira li se da Komora vrši stručni nadzor sustavno, kako to radi Geodetska inspekcija ili po prijavi? Ako radi po prijavi onda Komora već ima tijelo koje provodi istražne radnje a to je Stegovni tužitelj Komore. Ukoliko će nadzor biti provođen sustavno onda će to uzrokovati znatne materijalne izdatke za Komoru i pitanje je je li to mogu raditi članovi volonteri kako je to sadašnja praksa u Komori i hoće li za to dobivati naknadu ili će to trebati profesionalno obavljati djelatnik(ici) Komore a što bi dovelo do novih znatnih financijskih izdataka za Komoru. Nema odgovora
18 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Stručno usavršavanje, Članak 58. Stavak 2. tekst se mijenja i glasi: "Temeljna izobrazba iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća interdisciplinarna i druga znanja i vještine nužne za uspješno obavljanje stručnih poslova i poslovanje osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove propisane ovim Zakonom i drugim vezanim propisima“ Stavak 3. tekst se mijenja i glasi: "Napredna izobrazba iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća napredna i/ili specijalizirana znanja i vještine za obavljanje stručnih poslova osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove propisane ovim Zakonom i drugim vezanim propisima“ Nema odgovora
19 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE KVALITETA PRUŽENE USLUGE U OBAVLJANJU STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA, Članak 56. Tekst se mijenja i glasi: "Kvaliteta pružene usluge ovlaštenih inženjera geodezije u obavljanju stručnih geodetskih poslova i/ili stručnog nadzora na obavljanjem stručnih geodetskih poslova osigurava se Komorskim ispitom, upotpunjavanjem i usavršavanjem znanja, stručnom procjenom obavljenog stručnog geodetskog posla, stručnim nadzorom nad radom tih osoba te suradnjom Komore i Državne geodetske uprave." Nema odgovora
20 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Upis u evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, Članak 54. Tekst se mijenja i glasi: "Upis u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenih inženjera geodezije pobliže se propisuje pravilnikom koji donosi skupština Komore." Nema odgovora
21 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Upis u evidenciju vježbenika za stručne suradnike i suradnike ovlaštenog inženjera geodezije, Članak 53. Tekst se mijenja i glasi: "Upis u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije pobliže se propisuje pravilnikom koji donosi skupština Komore." Nema odgovora
22 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE UPIS U IMENIK KOMORE, MIROVANJE I PRESTANAK ČLANSTVA U KOMORI, Upis u evidenciju vježbenika za stručne suradnike i suradnike ovlaštenog inženjera geodezije Tekst se mijenja i glasi: "Upis u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije" Nema odgovora
23 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE UPIS U IMENIK KOMORE, MIROVANJE I PRESTANAK ČLANSTVA U KOMORI, Upis u evidenciju vježbenika za stručne suradnike i suradnike ovlaštenog inženjera geodezije Tekst se mijenja i glasi: "Upis u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije" Nema odgovora
24 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Žalba, Članak 52. Tekst se mijenja i glasi: "Protiv rješenja kojim je odlučeno o upisu u Imenik Komore, odbijanju upisa u Imenik, mirovanju članstva u Komori ili brisanju člana iz Imenika Komore žalba nije dopuštena." Komentar: Predloženim tekstom Zakona utjecalo bi se na neovisnost rada tijela Komore iz članka 26. stavak 2. ovog Zakona. Nema odgovora
25 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Prestanak članstva u Komori, Članak 49. Stavak 1. podstavak 7. mijenja se i glasi: "odlaskom u mirovinu" Komentar: Član može nastaviti obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu stručnog suradnika ovlaštenog inženjera geodezije i nakon odlaska u mirovinu temeljem Zakona o radu ali smatramo da to ne može više raditi u svojstvu odgovorne osobe za obavljanje stručnih geodetskih poslova a što temeljimo na primjerima iz prakse, tj. da takav ovlaštenik dolazi u tvrtku samo stavljati pečate a u stvarnosti uopće ne obavlja geodetsku djelatnost. Nema odgovora
26 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE UPIS U IMENIK KOMORE, MIROVANJE I PRESTANAK ČLANSTVA U KOMORI, Mirovanje članstva u Komori Status mirovanja članstva trebalo bi izbaciti iz Zakona, ili je član sa svim pravima ili nije član. Kada nastavi obavljati geodetsku djelatnost može se ponovo upisati u Komoru. Na način kako je napisano u prijedlogu ovog Zakona nastaju problemi i sa stegovnim postupcima i sa stručnim usavršavanjem. Stručno usavršavanje treba biti obavezno samo za vrijeme članstva. Nema odgovora
27 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, Članak 46. Stavak 1. podstavak 2. mijenja se i glasi: "da je po završetku studija, odnosno stjecanja odgovarajućeg stupnja obrazovanja, uspješno provela propisani komorski postupak za vježbenike-kandidate za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije u trajanju od najmanje tri godine ili da je po završetku studija, odnosno stjecanja odgovarajućeg stupnja obrazovanja, najmanje deset godina bila zaposlena u tijelima nadležnim za državnu izmjeru i katastar nekretnina" Komentar: Predloženo rješenje po kojem je kao uvjet za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije potrebno biti zaposlen dvije godine u na odgovarajućim poslovima u geodetskoj struci ili biti zaposlen dvije godine u tijelima nadležnim za državu izmjeru i katastar nekretnina zasigurno ne ide u smjeru osiguranja stručnosti novih ovlaštenih inženjera geodezije, već jedino povećanju administracije. U Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15) najmanje je potrebno biti zaposlen deset godina u tijelima državne uprave ukoliko se želi upisati u Imenik ovlaštenih arhitekata, ovlaštenih arhitekata urbanista odnosno ovlaštenih inženjera Komore. U stavku 1. dodaje se podstavak 5. koji glasi: "da je položila Komorski ispit, čiji je sadržaj i način polaganja propisan pravilnikom kojeg donosi Skupština Komore" Komentar: Komorski ispit uvodi se iz razloga osiguranja kvalitete pružanja usluge od strane ovlaštenog inženjera geodezije s obzirom da je ustanovljeno da veliki broj novoupisanih članova raspolaže manjkavim znanjem pogotovo iz područja zakonske regulative potrebnim za obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu odgovorne osobe. Nema odgovora
28 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE JAVNE OVLASTI, Članak 42. Stavak 1. podstavak 3. mijenja se i glasi: vodi evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije koja sadrži stručnu spremu te podatke o uredu ili pravnoj osobi u kojoj vježbenik-kandidat obavlja posao Dodaje se novi stavak 1. podstavak 15. koji glasi: obavlja stručni nadzor privremenog i povremenog, odnosno trajnog obavljanja geodetske djelatnosti stranih osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove u Republici Hrvatskoj Nema odgovora
29 Zoran Mandic Zastara, Članak 71. Unatrag nekoliko godina, ne mogu se točno sjetiti kada na Simpoziju ovlaštenih inženjera geodezije predavanje je održao jedan kolega iz Njemačke, te je u predavanju spomenuo termin „public appointed surveyor“ te ustvrdio da isti za svoje poslove odgovara 30 godina i sa svojom imovinom. Na pitanje iz publike što se dešava kada inženjer umre i tko je onda odgovoran, odgovor je glasio „Njegova obitelj.“ Prema tome ovih navedenih nekoliko godina se čini prilično neozbiljno ukoliko smo već na tragu usuglašavanja pravila i dostizanja kvalitete radova koja se postiže na zapadu. Također je kolega u istom predavanju ustvrdio da u Njemačkoj postoji manjak „public appointed surveyor-a“ upravo zbog velike odgovornosti. Stoga smatram da kada bi se povećala odgovornost i produžio rok na 10 ili čak 20 godina da bi to definitivno dovelo do povećanja kvalitete radova i da bi to uvelike natjeralo ovlaštene inženjere da više pripaze na što udaraju pečat. Također smatram da bi povećanje odgovornosti dovelo i do neminovnog povećanja cijena, te bi sve skupa imalo pozitivan učinak na geodetsku struku u cijelosti. Nema odgovora
30 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE OPĆI AKTI KOMORE, Standard geodetskih usluga Kakva bi bila njegova svrha? Ako nije obavezujući nitko ga se neće pridržavati. Napominjemo da je prijedlog Cjenika usluga (koji bi bio obvezujući) dostavljen na davanje suglasnosti Državnoj geodetskoj upravi u lipnju 2014. godine te da HKOIG na navedeni prijedlog do danas nije dobila očitovanje DGU. Predlažemo članak 41. brisati. Nema odgovora
31 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Odbor za pitanje struke, Članak 37. U Komori već postoji tijelo naziva "Odbor za stručna pitanja i regulativu" koje osim stručnih pitanja obrađuje teme vezane za donošenje propisa iz geodetske djelatnosti i stručnih geodetskih poslova kako je to propisano člankom 22. ovog Zakona. Nema odgovora
32 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Odbor za pitanje struke, Članak 37. U cijelom članku naziv "Odbor za pitanje struke" treba zamijeniti sa nazivom "Odbor za stručna pitanja i regulativu" Mijenja se stavak 3. i sada glasi: Odbor za stručna pitanja i regulativu daje mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedloge zakona i podzakonskih akata osobito u postupku izrade propisa iz područja geodetske djelatnosti i stručnih geodetskih poslova. Dosadašnji članak 3. postaje članak 4. Nema odgovora
33 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE TIJELA KOMORE, Odbor za pitanje struke Odbor za stručna pitanja i regulativu Nema odgovora
34 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE TIJELA KOMORE, Centar za mirenje U važećem Zakonu propisana je arbitraža, tj. Arbitražni sud u koji su imenovani istaknuti članovi Komore. Ovim člankom propisane su radnje koje izlaze iz stručne domene članova Komore i za takve radnje Komora će trebati angažirati vanjske stručnjake što će povećati financijske izdatke Komore. Na temelju dosadašnje prakse Arbitražnog suda mišljenja smo da to tijelo Komore treba nastaviti sa radom temeljem dosadašnjih odredbi Zakona te da je nepotrebno i neopravdano osnivanje Centra za mirenje. Nema odgovora
35 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Stegovna tijela, Članak 35. Smatramo da nema potrebe da u prvom stupnju (Stegovni sud) postoji vijeće već da postupak vodi i odluke donosi sudac pojedinac, a također ni da na nivou Stegovnog suda sudi sudac profesionalac. Za osiguranje ispravnosti postupka bilo bi dovoljno da sudac profesionalac predsjeda vijećem Višeg stegovnog suda za koje je dovoljno da bude sastavljeno od tri člana. Nema odgovora
36 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Stegovna tijela, Članak 35. Članak 35. stavci 1. i 2. - novi tekst (1) U postupku pred Stegovnim sudom odlučuje sudac pojedinac, a Viši stegovni sud odlučuje u vijeću od tri suca. (2) Predsjednik vijeća Višeg stegovnog suda mora biti iz reda sudaca redovnih sudova ili diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i najmanje deset godina sudačkog iskustva, imenovanih na listu sudaca Višeg stegovnog suda Komore. Nema odgovora
37 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE USTROJ, PODRUČJE I NAČIN RADA KOMORE, Članak 24. Članak 24. stavak 2. Možda bi bilo bolje napisati „osim u postupku pred stegovnim tijelima Komore“. Nema odgovora
38 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE STRUČNI ISPIT I STRUČNO USAVRŠAVANJE, Članak 20. Članak 20. stavak 4. Riječ „pravilnikom“ valjalo bi zamijeniti riječju „općim aktom“ ili „odlukom“, s obzirom da pravilnike smiju donositi samo državna tijela, dok pravne osobe s javnim ovlastima, u ovom slučaju Komora, donose opće akte. Ovo pravilo treba primijeniti za cijeli tekst Zakona Nema odgovora
39 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE STRUČNI ISPIT I STRUČNO USAVRŠAVANJE, Članak 19. Članak 19. stavak 9. Navedenim pravilnikom trebao bi propisati sve vezano samo za stručni ispit a sve vezano za stručno usavršavanje trebala bi propisati Komora svojim općim aktom, kako je navedeno u članku 20. stavak 4. ovog Zakona. Nema odgovora
40 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Strane osobe i obavljanje stručnih geodetskih poslova, Članak 15. Članak 15. stavak 5. To je diskriminacijski u odnosu na redovne članove. Nema odgovora
41 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Organizacijski oblici obavljanja stručnih geodetskih poslova, Članak 10. Članak (10) - novi tekst (1) Ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkom geodetskom uredu odnosno pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova može, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, obavljati stručne geodetske poslove (djelatnosti) navedene u članku 3. stavak 3., 5., 7. i 8. ovog Zakona. (2) Za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 3. stavak 1., 2., 4. i 6. ovog Zakona ovlašteni inženjer geodezije mora pribaviti dopusnicu koju izdaje Državna geodetska uprava. (3) Dopusnica se izdaje na zahtjev ovlaštenoga inženjera geodezije. (4) Dopusnica se izdaje ovlaštenom inženjeru geodezije - koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkom geodetskom uredu ili kao zaposlenik pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih geodetskih poslova, - koji je položio opći dio državnog stručnog ispita, - koji je najmanje pet godina obavljao stručne geodetske poslove u statusu ovlaštenog inženjera geodezije - koji je u sustavu stručnog usavršavanja od upisa u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije ostvario broj bodova koji odgovara umnošku 20 bodova i broju godina od upisa u Imenik do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje dopusnice. (5) Pored uvjeta propisanih u stavku 4. ovoga članka ovlašteni inženjer geodezije koji nema hrvatsko državljanstvo mora se koristiti hrvatskim jezikom, što se dokazuje poznavanjem hrvatskog jezika na razini B2. (6) Dopusnica se izdaje na razdoblje od pet godina. (7) Ovlašteni inženjer geodezije kojemu je dopusnica izdana može podnijeti zahtjev za izdavanje nove dopusnice najranije šest mjeseci prije isteka važenja dopusnice. (8) Dopusnica prestaje važiti: - protekom vremena na koje je izdana, - umirovljenjem, - smrću, - prestankom članstva u Komori, - kažnjavanjem, - gubitkom sposobnosti za obavljanje poslova ovlaštenoga inženjera geodezije. (9) Ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkom geodetskom uredu i pravne osobe registrirane za obavljanje geodetske djelatnosti dužni su voditi upisnik obavljanja stručnih geodetskih poslova te dostavljati godišnje izvješće Državnoj geodetskoj upravi do 31. siječnja tekuće godine za prethodno jednogodišnje razdoblje. Napomena: Obaveza vođenja i dostave upisnika obavljanja stručnih geodetskih poslova mora se odnositi i na strane fizičke i pravne osobe. (10) Sadržaj i način vođenja upisnika iz stavka 1. ovoga članka propisuje ravnatelj Državne geodetske uprave pravilnikom. Nema odgovora
42 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Odgovorna osoba i suradnici, Članak 7. Stavak (5) - novi tekst (5) Stručne geodetske poslove u svojstvu stručnog suradnika ovlaštenog inženjera geodezije mogu obavljati i osobe koje imaju status vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije sukladno ovom Zakonu. Stavak (6) - briše se Nema odgovora
43 Zoran Mandic Žalba, Članak 52. U članku 52. ne vidim razloga zašto bi se žalba podnosila samo Državnoj geodetskoj upravi. Mogućnost podnošenja žalbe svakako DA, ali i komori odnosno i onome tko je donio rješenje o odbijanju u ovom slučaju HKOIG. Nema odgovora
44 Zoran Mandic UPIS U IMENIK KOMORE, MIROVANJE I PRESTANAK ČLANSTVA U KOMORI, Mirovanje članstva u Komori Ne bih se složio sa mišljenjem HKOIG oko ukidanja mirovanja članstva u komori i sa ovime što je napisao kolega Lač također veznim za ukidanje mirovanja članstva u komori. Naime znamo da je HKOIG vlasnik pečata i iskaznice ovlaštenog inženjera, te da i dalje na pečatu ovlaštenog inženjera stoji tvrtka u kojoj je isti zaposlen, iako su srodne komore, komora arhitekta i komora građevinara ukinule, odnosno uklonile naziv tvrtke zaposlenja na pečatu ovlaštenog inženjera. Nadalje znamo i da je trenutna gospodarska situacija u RH daleko od dobre. Što bi se u slučaju ukidanja mirovanja članstva dogodilo sa ovlaštenim inženjerom nakon gubitka posla i slično, kada vrati pečat i iskaznicu komori, a nema drugog poslodavca. Znači li to da bi ovlašteni inženjer u tom trenutku bio „izbačen“ iz komore? Nadalje upitnim se postavlja i obvezno stručno usavršavanje odnosno tzv. skupljanje bodova. Smatram da bi u ovom slučaju stručno usavršavanje trebalo prepustiti ovlaštenom inženjeru na vlastitu odgovornost, jer iole savjestan i odgovoran inženjer neće sebi dozvoliti da ne bude u toku sa tehnologijom i zakonskom regulativom bez obzira na razloge njegovog statusa u mirovanju. Također dolazi do problema ukoliko ovlašteni inženjer stavi svoj status u mirovanje i ode na rad u inozemstvo. U tom slučaju teže mu je dostupno pohađanje stručne edukacije na skupovima i seminarima organiziranim u RH. Prema tome i to smatram jednim velikim razlogom da se ukine tzv. „skupljanje“ bodova ovlaštenih inženjera sa statusom u mirovanju. Nema odgovora
45 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti sa konačnim prijedlogom zakona, IV. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Ističemo da donošenje ovako bitnog Zakona po hitnom postupku koji se u svom najvećem dijelu odnosi na ustroj i funkcioniranje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (a time i struke u cjelini) i kojim se predlažu bitne promjene u sustavu uz neuvažavanje mišljenja Komore, odnosno onih koji predstavljaju preko tisuću ovlaštenih inženjera geodezije sigurno ne može rezultirati dobrim rješenjima i može imati dalekosežne negativne posljedice za cijelu našu struku. Stoga smatramo da ovaj Zakon treba donijeti putem redovite procedure donošenja zakona. Nema odgovora
46 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti sa konačnim prijedlogom zakona, III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA Smatramo da će provođenje ovakvog prijedloga Zakona stvoriti dodatno financijsko opterećenje HKOIG a samim time i njezinih članova a što je u suprotnosti s onim što se ovim Zakonom želi postići. Nema odgovora
47 Zoran Mandic Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti sa konačnim prijedlogom zakona, IV. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Svjedoci smo velikom broju međusobno neusklađenih zakona i pravilnika vezanih za geodetsku struku, te neusklađivanju istih sa zakonima i propisima o gradnji i prostornom uređenju. Dakle, ako smo kao struka čekali tolike godine smatram da se možemo strpati još nekoliko dodatnih mjeseci kako bi se oko navedenog zakona usuglasile sve zainteresirane strane (Ministarstvo graditeljstva, DGU, HKOIG itd.), te kako bi usuglašavanje zainteresiranih dovelo do u ovom trenutku do najboljeg rješenja za geodetsku struku općenito. Prema tome donošenje ovako bitnog zakona po hitnom postupku smatram u potpunosti neprihvatljivim. Nema odgovora
48 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti sa konačnim prijedlogom zakona, II.  OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Pitanje ukidanja suglasnosti DGU za obavljanje stručnih geodetskih poslova izuzetno je važna stvar koja potencijalno može rezultirati unošenjem dodatnog nereda u sustav i smatramo da je potrebno znatno više vremena, analiza i projekcija prije donošenja tako važne promjene. Napominjemo da je u važećem Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 124/10, 56/13) navedeno da su poslovi državne izmjere i katastra nekretnina od interesa za Republiku Hrvatsku, te kao takvi trebaju biti povjereni pravnim i fizičkim osobama koje imaju odgovarajuću suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje istih. Prepuštanje poslova od državnog interesa isključivoj regulaciji tržišta, odnosno definiranju sposobnosti geodetskih izvoditelja samo kroz uvjete koje će u nadmetanjima propisivati naručitelj smatramo pogrešnim pristupom koji će zasigurno imati dalekosežne negativne posljedice i za struku i za interese društva u cjelini. Podsjećamo da je i Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) propisano izdavanje suglasnosti od strane Ministarstva za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja i gradnje što jasno govori da stav predlagatelja ovog Zakona o tome da su suglasnosti u suprotnosti sa regulativom Europske unije nije točan ili pokazuje stajalište da su poslovi državne izmjere i katastra nekretnina od manje važnosti za Republiku Hrvatsku. Nema odgovora
49 Danilo Viher Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, Članak 46. Po mom mišljenju, izuzetno je dobro što se ukida mentorstvo od strane ovlaštenog inženjera koji je zaposlen u tvrtki u kojoj radi i sam vježbenik. U praksi se to u velikom broju slučajeva pokazalo kao čisti sukob interesa gdje je za dobivanje mentorstva često presudno bilo da li netko ima roditelje, prijatelje... koji mu mogu biti mentori. Također je velika nerazumnost bila to što ovlašteni inženjer koji nije bio diplomirani, nije mogao biti mentor. U svemu tomu, samo znanje i trud pojedinog vježbenika je imalo jako malu ulogu. Što se tiče potrebnih godina vježbeništva, to uvelike ovisi čime će se vježbenik baviti u nekoj tvrtki, u kojoj će mu se mjeri omogućiti da radi na odgovornim i raznovrsnim geodetskim poslovima. Jedini način na koji se može utvrditi koliko netko nešto zna ne može biti vremensko razdobolje, već jedino znanje koje bi se trebalo kako spada provjeriti od strane DGU. Također, jasno je i to da je izuzetna rijetkost da neki geodet i nakon 10 godina zna sva područja geodezije (katastar, vodovi, inženjerska geodezija, fotogrametrija, GIS...), tako da ne bi bilo loše da se možda ovlaštenja i dijele s obzirom na područja u geodeziji koja bi se dobivala nakon položenog malo zahtjevnijeg i opširnijeg pismenog i usmenog ispita. Nema smisla da netko tko čitav život radi na katastru i u tome je vjerojatno stručnjak, da bude ovlašten i za fotogrametriju o kojoj moguće da ne zna ništa. Također, zašto ne nagrađivati izvrstne studente posebnim povlasticama prilikom kasnijeg vježbeničkog staža od kojih neki tijekom studija dobiju i brojna priznanja (rektorova ili dekanova nagrada...), te budu po prosjeku ocijena među najboljim studentima u svojoj generaciji. Treba omogućiti da znanje i trud budu presudni u dobivanju ovlaštenja, a ne da bude presudna snalažljivost na račun nesavršenih birokratskih propisa. Nema odgovora
50 Zvonimir Duspara Odgovorna osoba i suradnici, Članak 7. Članak 7. stavak 7. je u suprotnosti sam sa sobom jer piše da stručne geodetske poslove mogu obavljati osobe u radnom odnosu sukladno propisima o radu (prema kojima osoba može biti zaposlena kod više poslodavaca), a u nastavku piše koje nisu zaposlene kod drugog poslodavca na stručnim geodetskim poslovima. Nema odgovora
51 Grga K Usklađenost s propisima Europske unije, Članak 2. Ovaj Nacrt je protivan brojnim direktivama i uputama EK pa mi nije jasno kako se može navesti usklađenost s propisima EU. Imovinsko pravo tj. Zakoni i propisi koji to reguliraju (a ovaj Zakon je jedan od tih) su se trebali nakon ulaska u EU najviše usklađivati po tada danim uvjetima koji su u međuvremenu dopunjeni, a ovaj Nacrt nije na tom putu. Nema odgovora
52 Grga K Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, Članak 46. Da li itko iz skupine koja je radila ovaj Nacrt zna što znači deed research? Nije "istraživanje djelo" kako prevodi Gugl translejtor, dragi moji uhljebi koji ste ove godine usvojili informatičke vještine. Po vama ovo može raditi prvostupnik ekonomije koji je napisao par seminara na specijalističkom studiju "odgovarajuće struke" i konobario sa ovlaštenikom na terasi buregdžijice (registirane za geodetsku djelatnost što je gazda dodao sa pranjem automobila kad je bio zadnji put kod javnog bilježnika) pa je po vašem Nacrtu stekao uvjete jer mu je kolega na masnom papiru za motanje bureka napisao da su radili skupa što potvrđuje izvadkom HZMO-a. Nema odgovora
53 Grga K Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, Članak 46. Dragi uhljebi iz DGU ovo je nedopustivo! Znači diplomirani ekonom završi godinu dana specijalističkog i bude ovlaštenik geodezije?! Nema odgovora
54 Grga K Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, Članak 46. Ako sveučlišna diploma Geodetskog fakulteta nije uvjet za ovlaštenje koja je svrha te diplome?! Za ukras zida imam lijepe slike i fotografije. Nema odgovora
55 Grga K Pravne osobe za obavljanje stručnih geodetskih poslova, Članak 12. Ako se ne izmjeni ovaj članak tada se nastavlja praksa da čevap(b)(dž)inica koja je usputno registrirana i za geodetske djelanosti ugovora poslove sa pravnim i fizičkim osobama te dobiva javne natječaje za geodetske radove. Izvođenje geodetskih radova od strane tih (takvih) osoba jedan je od odgovara zašto imamo ovakvu imovinsko-pravnu situaciju u državi. Nema odgovora
56 Grga K Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti sa konačnim prijedlogom zakona Intencija novog Zakona bi trebala biti veće ovlasti ovlaštenika i veća odgovornost te bolja kontrola njihovog rada (kao u npr. Engleskoj, Njemačkoj, Norveškoj, Austriji, Belgiji...), a ne ovo što je sklepano u ovom krnjavom Nacrtu. Vidim po zadnjih par članak pokušaj kolega iz Komore da uvedu neke stvari koje su već desetljećima standard u zapadnoj Europi, ali to nema smisla kad osnove ovog Nacrta počivaju na dosadašnjem dokazano krivom Zakonu. Nema odgovora
57 Grga K Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti sa konačnim prijedlogom zakona U Nacrtu se ne spominje kontrola kvalitete (eng. quality control - QC) izvedenih radova, a u opisu Nacrta spominje se analiza i usporedba sa zakonskim rješenjima zapodnoeurpopskih država. Znači da je netko tko ne zna engleski i njemački čitao engleske, njemačke i austrijske zakone pa je napravio analizu. Da budem jasniji prema gospodi uhljebljenoj u DGU, a koja je radila ovaj Nacrt, nedopustivo je da se radi Nacrt javnih ovlasti koji ne sadrži dobro osmišljenu kontrolu jer može doći, a po važećem Zakonu i dolazi, do oštećenja stranaka i postupku za koje nitko ne odgovara. Vašim Nacrtom kontrola se smanjuje kao i odgovornost što vodi - kaosu (ako vam je to namjera tada ste napravili dobar posao). Nema odgovora
58 Grga K Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti sa konačnim prijedlogom zakona Sastavljači Nacrta su krivo mislili da su u pravom smjeru i da im ovakav Nacrt ima prednost prolaza, ali "right of way" u imovinskom pravu ima drugo značenje o čemu oni nemaju pojma jer to nikad nisu radili, a davali bi ovlaštenja nekvalificiranim i nedovoljno iskusnim ljudima koji bi tako nestručni (s ovlastima ovakvog Nacrta i IMI sustava) mogli raditi u cijeloj EU. Ovaj i ovakav Nacrt je dobar jedino za "češljanje" EK i Ustavnog suda. Nema odgovora
59 Mladen Lač UPIS U IMENIK KOMORE, MIROVANJE I PRESTANAK ČLANSTVA U KOMORI, Mirovanje članstva u Komori Status mirovanja treba ukinuti, odnosno ovlaštenik mora izabrati želi li biti član Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije ili ne. Ovlaštenim inženjerima geodezije treba biti čast pripadanje Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije. Sukladno važećem zakonodavnom okviru, a temeljem članka 46. st.1. Zakona o geodetskoj djelatnosti (NN 152/08 i 61/11) te članka 62. Statuta HKOIG (NN 52/09 i 7/10) članovima HKOIG u mirovanju miruju sva prava i obveze koje proizlaze iz članstva u Komori što je u koliziji sa člankom 107. st. 2. t. 3. Statuta HKOIG kojim se smatra teža povreda dužnosti člana ukoliko obavlja inženjersku djelatnost za vrijeme mirovanja članstva u Komori. Iz tog proizlazi da članovi u mirovanju koji obavljaju inženjerske poslove ili ako tu mjeru izigraju na bilo koji način nisu odgovorni pred stegovnim tijelim Komore kako im miruju prava i obveze koje proistječu iz članstva u Komori. Nema odgovora
60 Grga K PROFESIONALNO OSIGURANJE I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI, Članak 73. Puno je razloga zbog kojih se osiguranja moraju sklapati individualno za svakog ovlaštenika (obim posla, vrsta poslova, broj već učinjenih šteta, različiti rizici...). Nema odgovora
61 Grga K PROFESIONALNO OSIGURANJE I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI, Članak 73. A kako će Komora odgovarati za nekog tko je sklopio osiguranje izvan RH? Nebuloze Nema odgovora
62 Grga K NADZOR, Članak 81. Molio bih geodetsku inspekciju da dovede u red katastarsku ispostavu u Crikvenici gdje mi nije pregledan nijedan predmet unatrag zadnjih 6 mjeseci kao i većini mojih kolega. Zbog nemara stoje investicije od približno 100 milijuna eura. Čija je to briga? Molim angažman Komore i DGU. Nema odgovora
63 Grga K FINANCIJSKO POSLOVANJE I IMOVINA KOMORE, Članak 76. Moli da mi se za svaku godinu dostavi financijsko izvješće, plan za predstojeću godinu te ispunjenje prošlogodišnjeg plana (rada i financija). Za troškove dostave ću rado doplatiti 10 kn godišnje na članarinu. Nema odgovora
64 Grga K FINANCIJSKO POSLOVANJE I IMOVINA KOMORE, Članak 76. Svaki član ima pravo biti upoznat s radom Komore i poslovonje. Isto treba biti dostavljeno svakom članu. Nema odgovora
65 Grga K Uvjeti osiguranja, Članak 75. Ovaj članak je protivan više zakona i treba ga brisati. Nema odgovora
66 Grga K Uvjeti osiguranja, Članak 75. Svatko odgovara za svoje greške. Nema odgovora
67 Grga K Uvjeti osiguranja, Članak 74. Ovaj članak je savršeno manipulativan i osnov korupcije. Tko ga je smislio? Nema odgovora
68 Grga K Uvjeti osiguranja, Članak 74. Uvjeti osiguranja se moraju znati unaprijed, a to je 100% isplata štete do ugovorenog iznosa bez iznimke. Stranke se moraju obeštetiti, a osiguranje ima instrument privatne tužbe ukoliko je mišljenja da je šteta namjerna. Nema odgovora
69 Grga K Uvjeti osiguranja, Članak 74. Komora može u ime članova dogovarati povoljnije osiguranje koje treba biti individualno, ali s npr. grupnim popustom. Nema odgovora
70 Grga K PROFESIONALNO OSIGURANJE I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI, Članak 73. Komori se treba plaćati članarina, a ne osiguranje; to je stvar pojedinca. Stavak 3.?! Čemu? Nema odgovora
71 Grga K PROFESIONALNO OSIGURANJE I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI, Članak 72. Pod stavkom 2. treba dodati da je s istim dužno upoznati nadležna tijela Komore. Nema odgovora
72 Grga K Zastara, Članak 71. Kako može nastupiti zastara za ovrhu?! Sramotno je tako nešto staviti u prijedlog zakona. Nema odgovora
73 Grga K Zastara, Članak 71. U Austriji (npr.) se za točnost izmjere garantira 30 godina. Zar nije sramota staviti 4 odnosno 2 godine za zastaru?! Nema odgovora
74 Grga K Pokretanje stegovnoga postupka, Članak 66. Za stavak 2. mora biti obrazloženje; na osnovu čega ga pokreće ravnatelj DGU. To izmjeniti ili brisati. Nema odgovora
75 Grga K Suradnja Komore i Državne geodetske uprave, Članak 61. Suradnja i obavijesti moraju ići u oba smjera. Potrebno dopuniti. Nema odgovora
76 Grga K Stručni nadzor nad radom članova Komore, Članak 59. Članak nije dovoljno dobro definiran i ostavlja nejasnoće. Nema odgovora
77 Grga K Stručno usavršavanje, Članak 58. Pod stavkom 4. stoji upitna tvrdnja za koju postavljam pitanje; za izobrazbu organiziranu van Komore, tko izdaje potvrdu i kako isto Komora vrednuje? Nema odgovora
78 Grga K Stručno usavršavanje, Članak 58. Stavak 3. nije dobro napisan - ispraviti Nema odgovora
79 Grga K KVALITETA PRUŽENE USLUGE U OBAVLJANJU STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA, Članak 56. Kontrola kvalitete mora se provoditi nasumično i po potrebi (prijavi) inače će kvaliteta pasti kao što je trenutno slučaj, a slučaj je u svakoj struci gdje nema kontrole. Nema odgovora
80 Grga K KVALITETA PRUŽENE USLUGE U OBAVLJANJU STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA, Članak 56. Kakav je ovo članak?! Postupak kontrole kvalitete radova treba biti detaljno propisan Pravilnikom ako već nije Zakonom. Nema odgovora
81 Grga K JAVNE OVLASTI, Članak 42. Kako je vođenje evidencija navedenih u ovom članku javna ovlast; iste evidencije bi trebale biti javne i lako dostupne putem web stranica (kako bi osobe koje angažiraju ured ili pravnu osobu mogle lako provjeriti da li iste imaju zaposlene ovlaštenike). Molim isto dopuniti. Nema odgovora
82 Grga K Predsjednik Komore, Članak 32. Stavak 6. treba izmjeniti da glasi da predsjednik Komore ima pravo na godišnju nagradu ne manju od prosječne plaće u RH. Naime, to je gotovo profesionalna funkcija koja je časna, ali zahtjeva i veliki angažman, a zbog čega trpi njegov osnovni posao. Nema odgovora
83 Grga K STRUČNI ISPIT I STRUČNO USAVRŠAVANJE, Članak 20. Ukoliko se pokušava provesti LLL (long life learning) za što sam potpuno suglasan ovaj članka treba biti proširen i dorađen kao i u ostalim Komorama u kojima je LLL bitno. Doraditi članak. Nema odgovora
84 Grga K STRUČNI ISPIT I STRUČNO USAVRŠAVANJE, Članak 19. Ovaj ispit nije dovoljno dobra provjera, a provode ga osobe bez dana radnog iskustvu u svojstvu ovlaštenika ili stručnog suradnika ovlaštenika pa nema veze sa stvarnim poslom ovlaštenika. Ispit bi trebao biti sličan pravosudnom (s manjim obimom Zakona kao što je spomenuto u stavku 2.) pa da svatko tko ga prođe ima minimum potrebnog znanja što sada nije slučaj. Nema odgovora
85 Grga K EU potvrda, Članak 17. Odgovarajući opći akt Komore može za izdavanje biti neprimjereno visok, a što je prepreka u poslovanju. Ovaj članka treba doraditi. Nema odgovora
86 Grga K Pravne osobe za obavljanje stručnih geodetskih poslova, Članak 12. Ukoliko su pravne osobe registrirane za djelatnosti koje nisu geodetske od ovlaštenog inženjera geodezije može biti zatraženo (na što poslodavac ima pravo) da vrši te djelatnosti, npr. točenje i usluživanje alkohola, a što je nedostojno njegova ovlaštenja. Nema odgovora
87 Grga K Pravne osobe za obavljanje stručnih geodetskih poslova, Članak 12. Kako je obavljanje djelatnosti van geodetske struke unutar radnog vremena povreda Kodeksa geodetske struke pravne osobe koje se bave geodetskim djelatnostima bi trebale imati uvjete registriracije jedino za geodetske djelatnosti. Vrijeme prilagodbe za postojeće pravne osobe koje obavljaju geodetske djelatnosti ukoliko se i dalje žele baviti geodezijom (a ne npr. serviranjem čevapa i gemišta) bio bio ne duži od 3 eventualno 6 mjeseci. Nema odgovora
88 Grga K Pravne osobe za obavljanje stručnih geodetskih poslova, Članak 12. Stavak 1. je nejasan i treba ga promijeniti da glasi: Pravna osoba može obavljati geodetske djelatnosti ukoliko je registrirana samo za geodetske djelatnosti. Nema odgovora
89 Grga K Europska profesionalna kartica i dosje Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta, Članak 18. Osobno sam od Komore tražio da mi se izda IMI kartica prošle godine pa je još nemam, a ovim Nacrtom nije definirano kako će mi ista biti izdana, a bilo bi tako pametno da je... Nema odgovora
90 Grga K Usklađenost s propisima Europske unije, Članak 2. Po "Uredbi IMI" za EGP/EEP se izjednačavaju kvalifikacije stvaranjem baze podataka koje se vode od nadležnih tijela koje su u zapadnim državama EU jednake Komori. Ovim Nacrtom po čl. 18 to nije precizno uređeno. Nema odgovora
91 Grga K II.  OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Posljedice koje će donošenjem Zakona proisteći Ovaj Nacrt nije u skladu sa zakonodavnim rješenjima zapadnih članica EU. Tko je ovo napisao nije bio priseban niti informiran. Nema odgovora
92 Grga K Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti sa konačnim prijedlogom zakona Kao osoba koja je izradila više od tisuću geodetskih elaborata, vlasnik geodetske tvrtke i ovlašteni inženjer geodezije s uvidom u stanje u geodetskoj struci bolje od bilo kojeg člana radne skupine koja je sastavila ovaj loše prepisan Nacrt (prilikom prepisivanja izostavili su par bitnih članaka i stavaka koji omogućavaju funkcionalnost postojećeg Zakona) mogu reći da je ovaj Nacrt protivan zdravom razumu. Da je Kafka imao prilike pročitati ovaj Nacrt vjerojatno bi mu bio podloga za djelo značajnije od Procesa. Nema odgovora
93 Grga K Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti sa konačnim prijedlogom zakona Ovaj Nacrt je protivan sljedećem dokumentu koji je potpisao predsjednik HKOIG-a g. Vladimir Krupa: www.hkoig.hr/assets/clge/Code-od-professional-qualifications-for-Property-Surveyors.pdf Nema odgovora
94 Grga K Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, Članak 46. www.hkoig.hr/assets/clge/Code-od-professional-qualifications-for-Property-Surveyors.pdf Nema odgovora
95 Grga K Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, Članak 46. Kakve dvije godine iskustva za ovlaštenje?! Ovo je suprotno dokumentu koji je potpisala Komora. U zapadnoj europi (Engleskoj, Njemačkoj, Austriji...) treba minimalno pet godina iskustva kako bi se određivale granice zemljišta. Nema odgovora
96 Grga K Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, Članak 46. Da li pravnik koji završi specijalistički studij može biti odvetnik? Ne! Tada niti specijalistički stručni studij ne može dati ovlaštenu osobu u smislu ovog Zakona. Ovo je nedopustivo srozavanje struke. Nema odgovora
97 Grga K Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije, Članak 46. Ne dolazi u obzir ovaj prijedlog sa specijalističkim studijem. Specijalistički studiji nemaju dostatnu kvalitetu za ove vrsti javne ovlasti pa makar završili pet različitih studija i stekli 1000 ECTS bodova. Brisati taj dio. Nema odgovora
98 Grga K II.  OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Ocjena stanja Navodi se analiza sličnih propisa u EU. U Njemačkoj ili Engleskoj je sigurno nezamislivo da prvostupnik sa dvije godine iskustva bude ovlaštena osoba u smislu ovog prijedloga Zakona, a kako ovaj prijedlog Zakona dopušta. Ovaj prijedlog Zakona je čak suprotan sa sličnim regulativama u zapadnim članicama EU. Nema odgovora
99 Grga K II.  OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Ocjena stanja Davanje suglasnosti za obavljanje geodetske djelatnosti nije nikakav nepovoljan utjecaj na gospodarske subjekte već kontrola minimalnih standarda potrebnih za obavljanje geodetske djelatnosti. Ukidanje navedenih suglasnosti, a donošenjem ovakvog prijedloga Zakona bi dovelo do štenih posljedica u imovinsko-pravnim poslovima. Nema odgovora
100 Grga K II.  OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI, Ocjena stanja Kako se navodi u ocjeni stanja; novi Zakon se donosi iz razloga usklađenja stručnih kvalifikacija tj. IMI sustava. Naime, postojeći Zakon nije prepreka za usklađenje kvalifikacija i uvođenje geodetske struke u IMI sustav. Dapače, novim Zakonom se to precizno ne uređuje. Koji je tada stvarni razlog ovog prijedloga Zakona? Nema odgovora
101 Grga K Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti sa konačnim prijedlogom zakona, IV. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Postojeći Zakon sadrži članke koji priznaju kvalifikacije stručnjaka iz ostalih članica EGP čak u širem obimu nego je predviđeno izmjenjenom Direktivom pa nema potrebe za hitnu proceduru. Nema odgovora
102 Grga K Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti sa konačnim prijedlogom zakona, IV. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Ovaj Nacrt treba doraditi! U ovom obliku je neprihvatljiva hitna procedura. Nema odgovora