Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o geološkoj djelatnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o geološkoj djelatnosti Zajednica djelatnosti geoloških istraživanja i usluga u rudarstvu (dalje u tekstu Zajednica) koja djeluje pri HGK dostavlja svoje mišljenje kako slijedi: S obzirom na kompleksnost geologije i potrebe da se geologija uskladi s ostalim zakonskim propisima (naročito onim s područja rudarstva) ali i u skladu s razvojem geološke djelatnosti smatramo da od četiri predložene opcije u Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o geološkoj djelatnosti, najbolja je opcija 4, odnosno izrada potpuno novog Zakona o geološkoj djelatnosti jer stari postojeći trenutno važeći Zakon o geološkoj djelatnosti (NN 34/1986) nije u skladu s potrebama današnje geologije te izmjene i dopune postojećeg Zakona ne bi postigao željeni cilj. Zajednica podržava stajališta izražena u Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o geološkoj djelatnosti u dijelu u kojem je iskazana potreba definiranja vrsta geoloških istraživanja, kao i potreba reguliranja onih geoloških djelatnosti koje su od strateškoga interesa za Republiku Hrvatsku. Nadalje izrada novog Zakona olakšala bi funkcioniranje tvrtki koje se bave ovom djelatnošću ali i postavila zakonodavni okvir i obveze kako bi tvrtke obavljale djelatnost za koju su ovlaštene i imaju potrebno iskustvo i znanje za obavljanje iste. Zajednica djelatnosti geoloških istraživanja i usluga u rudarstvu HGK spremna je dati svoj dopirinos pri izradi novog Zakona putem svog dugogodišnjeg iskustva i prakse u realnom sektoru u području geoloških usluga. Predsjednik Zajednice djelatnosti geoloških istraživanja i usluga u rudarstvu Ivan Opić, dipl ing. geolog. v.r. Prihvaćen Opcija izrade novog Zakona o geološkoj djelatnosti je i predložena kao najbolje rješenje. U procesu usvajanja Zakona predviđena je javna rasprava u kojoj je dobrodošlo učešće svih zainteresiranih.
2 Rudarsko-geološko-naftni fakultet Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o geološkoj djelatnosti Prije svega, želim naglasiti da Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu podržava inicijativu za donošenje novoga Zakona o geološkoj djelatnosti (u daljnjem tekstu Zakon), kojim će se urediti geološka djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Smatramo da je geološkoj struci vrlo važno donošenje predmetnoga Zakona, tako da podržavamo inicijativu da se napravi kvalitetan nacrt Zakona koji će promicati interese geološke struke. To je važno radi integracije geološke struke u različite segmente društva, ali svakako i za stvaranje znatno povoljnijih uvjeta za zapošljavanje sadašnjih i naročito budućih geologa. U osnovi podržavamo stajališta izražena u Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o geološkoj djelatnosti u dijelu u kojem je iskazana potreba definiranja vrsta geoloških istraživanja, kao i potreba reguliranja onih geoloških djelatnosti koje su od strateškoga interesa za Republiku Hrvatsku. Svakako podržavamo teze o sadržaju budućega Zakona u dijelu koji se odnosi na potrebu implementacije rezultata znanstvenih istraživanja u sustav gospodarstva, kao i potrebu kvalitetnog reguliranja izrade osnovnih geoloških karata koje bi morale biti temeljni preduvjet za prostorno planiranje, održivo gospodarenje i iskorištavanje prirodnih geoloških resursa. Geološke karte, kao što je i naglašeno u nacrtu prijedloga Iskaza, svakako predstavljaju posebno značajan oblik geološke djelatnosti i za njihovu izradu trebalo bi osigurati odgovarajuće dugoročno financiranje. U tekstu budućega Zakona potrebno je regulirati pitanje optimalnog dugoročnog financiranja, ali i odgovornosti institucija za izradu geoloških karata, pri čemu je važno definirati ulogu Hrvatskog geološkog instituta (HGI), kao temeljnog nositelja te djelatnosti, ali i omogućiti suradnju drugih znanstvenih institucija koje imaju dugogodišnje iskustvo u izradi različitih tematskih geoloških karata. Smatramo da Republika Hrvatska mora iskoristiti sve svoje znanstvene potencijale za izradu osnovnih geoloških karata, uključujući i izradu geološke karte podmorja, u kojima znatno zaostajemo za drugim zemljama. U tom smislu snažno podupiremo nastojanja da se Hrvatskom geološkom institutu osiguraju sva potrebna ljudska i materijalna sredstva kako bi kao suvremena znanstvena institucija bio ključni čimbenik razvoja geološke struke u Republici Hrvatskoj. U odnosu na tezu o potrebi sustavnoga prikupljanja geološke materijalne dokumentacije te pisane materijalne dokumentacije podupiremo reguliranje i tog aspekta djelovanja geološke struke. Smatramo da Republika Hrvatska mora imati Hrvatsku geološku službu, koja bi bila odgovorna za prikupljanje geološke i pisane dokumentacije, a koja bi morala biti sastavni dio državne uprave, odnosno resornoga ministarstva (Ministarstva gospodarstva). Kao primjer navodimo organizaciju kakvu ima geodetska struka, gdje postoji katastar i državna geodetska uprava kao tijela državne uprave i od toga neovisan državni geodetski institut. Pritom bi, za razliku od prethodnih verzija Zakona o geološkoj djelatnosti o kojima se raspravljalo posljednjih godina, trebalo jasno definirati prava i dužnosti Hrvatske geološke službe i svih njezinih korisnika, kako bi pristup informacijama bio maksimalno jednostavan i pravičan, ovisno o vrsti djelatnosti za koju se podaci koriste. Iako u načelu podržavamo stajališta izražena u Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o geološkoj djelatnosti, smatramo da u predloženom tekstu postoje određene manjkavosti, u dijelu koji se odnosi na analizu postojećega stanja, odnosno nedorečenosti u dijelu koji se odnosi na sadržajni dio budućega zakona. Činjenica jest da bi tekst Nacrta prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o geološkoj djelatnosti morao biti sveobuhvatniji na način da sadrži obrazloženu podlogu za donošenje budućega zakona. Takva podloga morala bi sadržavati detaljan prikaz aktualnog stanja, koji završava SWOT analizom, a kojom se definiraju temeljni ciljevi i mjere koje bi se trebale provoditi predloženim zakonom. U Nacrtu prijedloga nisu navedene još neke vrlo važne komponente zakona koji sveobuhvatno reguliraju djelatnosti pojedinih struka u Republici Hrvatskoj (primjerice Zakon o djelatnostima u zdravstvu, Zakon o djelatnosti socijalnog rada ili Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti), a što smatramo da bi svakako trebao obuhvaćati i Zakon o geološkoj djelatnosti. Primjerice, u tekstu Nacrta nigdje nije spomenuto na koji način će se budućim Zakonom regulirati djelovanje (ovlaštenih) geologa, bilo kroz djelovanje u okviru Komore geologa, rudara i naftaša, bilo kroz neke druge strukovne organizacije. Smatramo da je osnivanje Komore izrazito važno u smislu kontrole kvalitete i utvrđivanja minimalnih standarda (uvjeta) za obavljanje geoloških djelatnosti te stručnoga nadzora nad radom geologa. Nadalje, za razliku od drugih zakona o djelatnostima pojedinih struka nigdje nisu spomenuti ni standardi obrazovanja geološke struke, koji bi morali biti osnova za reguliranje potrebnih kompetencija koje geolozi moraju imati pri obavljanju različitih poslova na tržištu rada. Zaključno, podržavamo donošenje novoga Zakona o geološkoj djelatnosti, ali smatramo da se gore navedene primjedbe i prijedlozi svakako moraju ugraditi u tekst budućega Zakona. Zakon o geološkoj djelatnosti mora biti sveobuhvatan zakonski propis koji će u cijelosti regulirati geološku struku i stoga je potrebno izradi zakona pristupiti vrlo sistematično, pri čemu trebaju aktivno sudjelovati zainteresirani dionici iz različitih institucija. U tom je smislu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kao relevantna i referentna geološka znanstvena institucija, svakako spreman pomoći. Dekan RGNF-a: prof. dr. sc. Zoran Nakić Djelomično prihvaćen Prihvaća se u prijedlogu navedena podrška donošenju novog Zakona. Prihvaća se u prijedlogu navedena podrška definiranja vrsta geoloških istraživanja, kao i potreba reguliranja onih geoloških djelatnosti koje su od strateškoga interesa za Republiku Hrvatsku. Prihvaća se u prijedlogu navedena podrška reguliranju izrade osnovnih geoloških karata i njegovom dugoročnom financiranju. U prijedlogu Zakona predviđena je suradnja drugih znanstvenih institucija u izradi geoloških karata. Ne prihvaća se prijedlog odvajanja Hrvatske geološke službe od Hrvatskog geološkog instituta (HGI). HGI već preko jednog stoljeća prikuplja dokumentaciju vezanu za geološka istraživanja, a također posjeduje i ljudske resurse za obavljanje tog posla. Dijeljenje te ustanove u dvije zasebne ustanove samo bi povećalo financijske izdatke, a smanjilo učinkovitost nepotrebnim rasipanjem kadrova. Primjer iz geodetske struke je neprimjeren jer je Geodetski institut prestao postojati. Funkcioniranje Hrvatskog geološkog instituta kao znanstvene ustanove i kao ustanove koja sustavno prikuplja geološku dokumentaciju biti će detaljno regulirana u Zakonu. Što se tiče korištenja podataka, ono će biti precizno regulirano da bi se izbjegle bilo kakve nepravilnosti. Pitanje Komore regulirano je Zakonom o rudarstvu i ne može se ponavljati u Zakonu o geološkoj djelatnosti.
3 Grga K Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o geološkoj djelatnosti Ovaj Zakon potrebno je uskladiti s Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Umjesto daljnjeg objašnjenja molim pogledajte linkove: https://youtu.be/xew6qI-6wNk https://youtu.be/dYqXeTqdF84 http://www.nipp.hr/ Prihvaćen Spomenuti Zakon odnosi se na sve prostorne podatke, pa nema potrebe ponavljati njegove stavke u Zakonu o geološkoj djelatnosti.