Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Konačni prijedlog zakona o izmjeni zakona o udrugama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI   Vezano za komentar HUZP - tko ne želi dati OIB ne mora pristupiti nekoj udruzi. Naime, članovi neposredno preko udruga mogu stjecati određena dobra te je iz tog razloga potreban OIB. Za vašu udrugu važi isti slučaj, a bilo bi korisno kada bi se bavila prijavama potrošača - što je osnovna funkcija vaše udruge (osobno sam iskusio da to ne činite). Vidite ovo čime se trenutno bavite nije vaše osnovno djelovanje, a pošto niste u potpunosti transparenti svaka vaša aktivnost je upitna. Isto tako vaš prigovor nije vezan za predmetnu izmjenu Zakona. Nema odgovora
2 HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA - HUZP KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI   Predlažemo da se promjeni čl. 12.stavak 4. da se briše potreba vođenje evidencije OIB-a članova udruge, te članak treba glasiti: (4) Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke. Obrazloženje: Prema Zakonu o OIB-u fizičke osobe su dužne dati OIB samo na zahtjev tijela javne vlasti npr. lokalne samouprave, a pravne osobe prema Pravilniku o OIB-u kada sklapaju pravne poslove. Fizičke osobe prema tome nisu dužne dati svoj OIB pa se time sukobljavaju dva zakona, a isto tako bilo bi dobro znati iz kojeg razloga će udrugama OIB članova i što će one s njim jer za identifikaciju naših članova dovoljno je ime i prezime, datum rođenja , adresa. Nije prihvaćen Prijedlog nije vezan uz predmetnu izmjenu Zakona.
3 Razvojna organizacija zaštite potrošača KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI  , Članak 1. Ovo se odnosi da izgled pečata mora biti definiran Statutom!!! Ne vidim razlog da se to izbacuje iz Zakona na taj način. Pečat je u današnjoj tehnologiji nepotreban, posebno "poštansko lupanje pečata", ali pečat NEŠTO mora zamijeniti, a to je elektornički potpis za sada. Izbacivanjem samo pečata, a ne definiranje drugog načina verifikacije pravne osobe, u ovom slučaju udruga, napraviti će se nepotreban kaos kao što se napravilo sa OIB-ob, jer i dan danas banke i bolnice traže JMBG. Bez JMBG-a nema šanse sklopiti bilo kakav financijski posao. A slanje dokumenata samo sa običnim potpisom, jasno je što je možebitne posljedica. Predlažem da se to riješi ovako: U Zakonu o udrugama ( „Narodne novine“, broj 74/14) u članku 13. stavku 3. podstavak 3. mijenja se i glasi: "– načinu verifikacije službenih dokumenata" Nije prihvaćen Izmjenom Zakona briše se odredba o izgledu pečata udruge, kao obveznom sadržaju statuta, u svrhu provedbe reformske mjere ukidanja upotrebe pečata iz poslovne prakse. Zakon o udrugama ne propisuje uporabu pečata udruge, stoga se prijedlog ne prihvaća.