Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRAD ZAGREB 9. Poziv, evidencija i raspored obveznika pripadnika civilne zaštite  , Članak 30. Stavak 1, alineja 2 - izbaciti: "gubitka motivacije ili drugih razloga osobne prirode". Prihvaćen Izmijenit će se tekst alineje 2. tako da glasi: „-na njihov osobni zahtjev u slučaju promjene zdravstvene sposobnosti ili promjene mjesta stanovanja (boravišta).“
2 GRAD ZAGREB 7. Koordinator na lokaciji, Članak 26. Potrebno je dodati novi stavak koji bi obvezao lokalnu i regionalnu samoupravu da napravi popis koordinatora na lokaciji iz različitih operativnih snaga i da se propiše njihovo osposobljavanje te prava, obveze i način postupanja. Prihvaćen Ugradit će se novi stavak 2. koji glasi: „Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u planu djelovanja civilne zaštite i u suradnji s operativnim snagama sustava civilne zaštite utvrđuju popis potencijalnih koordinatora na lokaciji s kojeg, ovisno o specifičnostima izvanrednog događaja, načelnik nadležnog stožera civilne zaštite koordinatora određuje i upućuje na lokaciju sa zadaćom koordiniranja djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa stožerom tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja.
3 GRAD ZAGREB 1. Stožeri civilne zaštite, Članak 6. Stavak 2 - riječ "predlaže" zamijentit riječima " može predložiti". Prihvaćen Prihvaća se komentar predlagatelja.
4 GRAD ZAGREB 1. Stožeri civilne zaštite, Članak 5. Stavak 1 - izbaciti riječi: " u iznimnim situacijama iz članka 4. stavka 5. ovog Pravilnika" jer je to nepostojeći stavak Prihvaćen U članku 5. stavak 1. ispravlja se pogrešno upisani broj stavka "5.", i glasi "stavka 4."
5 GRAD ZAGREB a. Popuna, raspoređivanje i mobiliziranje obveznika u postrojbe civilne zaštite, Članak 16. Mišljenja smo da bi popunu postrojbi cz trebalo izdvojiti iz ovog Pravilnika te da je primjerenije da ju propisuje Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite ili zaseban Pravilnik. Nije prihvaćen Odredbe članka 19. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) nisu dovoljan zakonski temelj za izradu posebnog pravilnika o popunjavanju postrojbi i raspoređivanju povjerenika civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te se iz tog razloga sadržaj koji se odnosi na ta pitanja normativno uređuje ovim Pravilnikom.
6 GRAD ZAGREB a. Popuna, raspoređivanje i mobiliziranje obveznika u postrojbe civilne zaštite, Članak 14. Stavak 1 - mišljenja smo da treba izbaciti alineje 3,4 i 5 zbog nepouzdanosti. Stavak 2, alineja 1 - potrebno je izbaciti navedenu alineju jer su u drugim podzakonskim aktima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u obvezi voditi evidencije pripadnika cz. Nije prihvaćen Argument koji Grad Zagreb navodi za izbacivanje navedenih alineja nije utemeljen. Naprotiv, evidencije iz navedenih alineja (birački popisi, evidencije korisnika komunalnih i drugih usluga) su visoke razine pouzdanosti dok je alineja 5. (i druge odgovarajuće raspoložive baze podataka) navedena samo kao mogućnost korištenja i drugih evidencija koje se mogu koristiti za tu namjenu. Izbacivanje stavka 2, alineje 1. ovog članka ne prihvaća se iz razloga što manje JLS, pored evidencija iz stavka 1. mogu ustrojiti i vlastite baze podataka dragovoljaca, mladeži i sličnih koje mogu koristiti za potrebe popunjavanja postrojbi civilne zaštite.
7 GRAD ZAGREB a. Popuna, raspoređivanje i mobiliziranje obveznika u postrojbe civilne zaštite, Članak 13. Mišljenja smo da Članak 13 treba ubaciti u Uredbu o sastavu i strukturi postrojbi cz koju donosi Vlada RH. Nije prihvaćen Uredbom se uređuju sastav i struktura postrojbi civilne zaštite, bez posebnog utvrđivanja razloga za njihovo osnivanje, a što se uređuje odredbama ovog članka.
8 GRAD ZAGREB 5. Udruge, Članak 11. Stavak 1 - iza riječi "članovi udruga" dodati riječi "u pravilu se". Članak 11, stavak 1 u koliziji je sa Člankom 14, stavak 2, alineja 2. Objašnjenje: ako su dobrovoljni vatrogasci pripadnici specijalističkih postrojbi za izvlačenje iz rušenja ne mogu istovremeno biti i u operativnim snagama vatrogastva. Stavak 3 - stvar je Statuta svake pojedine Udruge. Nije prihvaćen Namjera predlagača je da se primjenom ove odredbe izbjegnu preklapanja po pitanju raspoređivanja članova udruga u više operativnih snaga sustava civilne zaštite istovremeno, znači baš suprotno onom što Grad Zagreb navodi u objašnjenju komentara. Vatrogasac je primarno član operativnih snaga vatrogastva i kao takav može se operativno koristiti i u provođenju aktivnosti spašavanja iz ruševina, ali isključivo kao pripadnik vatrogastva, a ne može se prethodno raspoređivati u specijalističku postrojbu civilne zaštite za spašavanje iz ruševina pa se u tom svojstvu operativno angažirati za spašavanje iz ruševina (radilo bi se o dvojnom rasporedu i preklapanju kapaciteta).
9 GRAD ZAGREB 1. Stožeri civilne zaštite, Članak 4. Stavak 1 - "nalog" treba zamijeniti "ispravom" jer je "isprava" širi pojam koji omogućava mobilizaciju Zaključkom ili Odlukom čelnika lokalne samouprave Stavak 4 - zadržati pozivanje preko ŽC 112 jer to jedna od njihovih osnovnih djelatnosti. Nije prihvaćen Zakonom o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) propisano je sljedeće: "Mobilizacija je postupak kojim se po nalogu nadležnog tijela obavlja pozivanje, prihvat i opremanje sudionika sustava civilne zaštite i dovodi ih se u spremnost za provođenje zadaća civilne zaštite“ te se stoga u internim aktima jedinica lokalne samouprave kojima se mobiliziraju pripadnici civilne zaštite, izrijekom koristi imenica „nalog“ odnosno glagol „naložiti“.
10 GRAD ZAGREB I.OPĆE ODREDBE, Članak 3. Stavak 1 - Operativne snage "nalogom" mobilizira...... "nalogom" treba zamijeniti "ispravom" jer je "isprava" širi pojam koji omogućava mobilizaciju Zaključkom ili Odlukom čelnika lokalne samouprave te je navedenu izmjenu potrebno izvršiti kroz cijeli Pravilnik Nije prihvaćen Zakonom o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) propisano je sljedeće: "Mobilizacija je postupak kojim se po nalogu nadležnog tijela obavlja pozivanje, prihvat i opremanje sudionika sustava civilne zaštite i dovodi ih se u spremnost za provođenje zadaća civilne zaštite“ te se stoga u internim aktima jedinica lokalne samouprave kojima se mobiliziraju pripadnici civilne zaštite, izrijekom koristi imenica „nalog“ odnosno glagol „naložiti“.
11 Petar Prpić 1. Stožeri civilne zaštite, Članak 4. Gradonačelnici i načelnici ne trebaju imat ovlast pozivanja i aktiviranja stožera jer se u praksi pokazalo da isti nemaju iskustva niti kompetencije ocijeniti i dobro voditi krizne situacije. Oni trebaju ovlastiti osobu od povjerenja koja ima iskustvo i znanja u civilnoj zašitit (vatrogastvo, hck, gss..) da vodi stožer i aktivira ga. Dok bi oni bili samo članovi stožera. Nije prihvaćen Komentar je suprotan odredbom članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) kojom je uređeno osnivanje i rad stožera (odlukom ga osniva izvršno tijelo JLS, a stožerom rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi stanje velike nesreće rukovođenje preuzima izvršno tijelo JLS).
12 GRAD ZAGREB b. Popuna i raspored obveznika na dužnosti povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, Članak 21. Stavak 1 - tekst u zagradi: (za maksimalno 50 stanova ili obiteljskih kuća) potrebno je obrisati. Obrazloženje: Striktnom primjenom ovakvog stavka, Grad Zagreb bi trebao imati 12 000 povjerenika i zamjenika. Nelogičnost: smanjuje se broj pripadnika u postrojbama, a povećava se broj pvjerenika i zamjenika. Stavak 3 - iza riječi: "pravilnika" dodaju se riječi "mogu se primjenjivati i za povjerenike civilne zaštite". Obrazloženje: opterećenje i obveze pripadnika civilne zaštite neuporedivo su veće od obveza povjerenika i njihovih zamjenika te ni njihova prava ne mogu biti izjednačena. Djelomično prihvaćen Prihvaća se komentar za stavak 1. Obrazloženje: Dodaje se novi stavak 2. kojim će se po pitanju primjene kriterija za imenovanje broja povjerenika civilne zaštite Grad Zagreb izuzeti, tako da glasi: „Odredbe stavka 1. ovog članka ne primjenjuju se za Grad Zagreb i druge velike gradove koji će povjerenike imenovati prema kriteriju 2-3 povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite po mjesnom odboru.“ Ne prihvaća se komentar za stavak 3. Obrazloženje: Povlastice su način stimuliranja za obavljanje dužnosti koje su izrazito važne za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite (osobne i uzajamne zaštite i preventivnih mjera) „u bazi“ što će smanjiti žrtve, štete velikih nesreća i povećati djelotvornost sustava civilne zaštite.
13 GRAD ZAGREB 5. Udruge, Članak 10. Stavak 2 - riječ "udrugama" zamijeniti sa "pravnim osobama". Članak 10 - govori o udrugama te treba izbaciti pravne osobe odnosno premjestiti pravne osobe u poseban članak Primljeno na znanje Odredbama članka 17. stavka 1. podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) uređeno je da predstavničko tijelo „donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite“. Zakonom nije utvrđeno donošenje odluke o određivanju udruga od značaja za sustava civilne zaštite, tako da se radi o jedinstvenoj odluci. Stavak 2. će se nomotehnički urediti.