Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona genetskim modificiranim organizmima, s konačnim prijedlogom zakonap

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA Uvodno ističemo da smo upoznati s tijekom i rezultatima rasprave o prijedlogu zakona u prvom čitanju, kao i sa razlozima njegova donošenja zbog usklađivanja sa zakonodavstvom EU te činjenicom da se po prvi puta u području zakonodavstva GMO državama članicama Europske unije, pa tako i Republici Hrvatskoj daje mogućnost ograničavanja ili zabrane uporabe GMO s naglaskom za uzgoj GMO na vlastitom teritoriju. Ključno je pitanje odluke RH, hoće li ograničiti ili zabraniti uzgoj GMO-a na dijelu ili na cijelom svom području. Podsjećamo na zaključak Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora od 20. travnja 2016. godine, a time i opredjeljenje svih županija Republike Hrvatske koje su se u razdoblju od 2003. do 2010. godine Odlukama, Zaključcima ili Deklaracijama proglasile područjima slobodnim od GMO-a, a isto su stajalište zagovarali pojedini zastupnici u raspravi. No, raspravljalo se je i o drugim važnim pitanjima (donošenje odluka u vezi s GMO-om na razini Vlade Republike Hrvatske, transparentnije označavanje GM hrane i GM hrane za životinje, bolje kontrole GMO-a na tržištu i prilikom uvoza iz trećih zemalja, osiguravanje više proračunskih sredstava za kontrole GMO-a i uključivanje Republike Hrvatske u Alpe-Adria GMO free inicijativu), a koja se nalaze među neprihvaćenim prijedlozima i mišljenjima, i nejasno obrazloženi. Tako je posebice nejasno obrazloženje koje kaže da proglašenje GMO free područja s jedne strane ima pozitivnih učinaka na okoliš i zdravlje ljudi dok s druge strane u gospodarstvenom smislu u ekonomskom i tržišnom poslovanju dovodi do neravnopravnosti između domaćih i inozemnih proizvođača te da se pravno gledajući radi o političkom pitanju koje se treba razmotriti i riješiti drugom vrstom akta Ustavnom odredbom na razini RH te ne podliježe odredbama trenutnih izmjena i dopuna ovog predmetnog Zakona. Zbog niza nerazjašnjenih prijepornih pitanja i nejasnih obrazloženja o ovom, za Republiku Hrvatsku važnom pitanju od nacionalnog interesa, mišljenja smo da se ne bi smjelo odlučivati u mandatu tehničke Vlade i bez dodatnih javnih rasprava. Primljeno na znanje Prima se na znanje mišljenje zainteresirane javnosti.
2 ZELENA AKCIJA PREDLAGATELJ NIJE PRIHVATIO, S OBRAZLOŽENJEM, Članak 17. U Obrazloženju nije objašnjeno zbog čega je izbačen 1. stavak iz prethodne verzije prijedloga izmjena i dopuna, a kojim je predviđen rok od dvije godine za donošenje pravilnika iz članaka 7. i 8. ovog prijedloga. Predlažemo da se 2. stavak članka 17. izmjeni u skladu s primjedbama na stavak 8. članka 13. ovog prijedloga. Primljeno na znanje Prijedlog zainteresirane javnosti prima se na znanje.
3 ZELENA AKCIJA PREDLAGATELJ NIJE PRIHVATIO, S OBRAZLOŽENJEM, Članak 3. U stavku 2., podstavak 2. riječi: “...u svrhu uzgoja GMO” treba staviti u kurziv. Stavak 3. trebao bi glasiti: “Dosadašnji podstavci 24.-28. postaju podstavci 30., 31., 32., 33. i 34. Primljeno na znanje Prima se na znanje prijedlog zainteresirane javnosti.
4 ZELENA AKCIJA PREDLAGATELJ NIJE PRIHVATIO, S OBRAZLOŽENJEM, Članak 1. Iza “...se sastoje ili potječu od GMO-a, ” treba dodati “prekogranični prijenos GMO-a, ”. Primljeno na znanje Prijedlog zainteresirane javnosti primljen je na znanje.
5 Marijana Mikas KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA GMO je potpuno neprihvatljiv i nadasve nedovoljno istražen te gledajući istraživanja koja su provedena trebalo bi ga zabraniti u Republici Hrvatskoj.I tako zaštititi naše sjeme i očuvati i ovako krhko zdravlje naše nacije.Te ovakav prijedlog je potpuno sulud za uopće ga predložiti!!! Primljeno na znanje Mišljenje i prijedlog zainteresirane javnosti primljeni su na znanje.
6 ZELENA AKCIJA PREDLAGATELJ NIJE PRIHVATIO, S OBRAZLOŽENJEM, Članak 13. U 4. stavku, iza "...obnove suglasnosti / odobrenja", treba dodati "za njegov uzgoj na razini EU." te izbrisati “na cijelom ili dijelu državnog područja” (redundantno zbog prvog dijela rečenice). Što se tiče 8. stavka kojim se donošenje odluka o ograničavanju ili zabranjivanju uzgoja GMO-a prepušta Vladi RH, Zelena akcija podržava stav prema kojem bi odluke o tome trebao donositi Hrvatski sabor. Argumentaciju predlagatelja zakona kojom se želi pokazati da to nije moguće zbog iznimno kratkih rokova koje predviđa Direktiva (EU) 2015/412 smatramo neuvjerljivom. Naime, u stavku 1. članka 26.b Direktive navodi se kako se "...zahtjev Komisiji dostavlja najkasnije 45 dana od dana slanja izvješća o procjeni u skladu s člankom 14. stavkom 2. ove Direktive [2001/18/EZ] ili od primitka mišljenja Europske agencije za sigurnost hrane u skladu s člankom 6. stavkom 6. i člankom 18. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 1829/2003." Osim toga, stavak 3. istog članka Direktive državama članicama omogućava uvođenje unilateralnih mjera za ograničavanje ili zabranu uzgoja GMO-a na njihovom teritoriju u bilo kojem trenutku nakon isticanja roka od 45 dana, čak i nakon što je uzgoj dotičnog GMO-a već odobren na razini EU (iako se u tom slučaju čitavi proces usložnjava u smislu da država članica Komisiji mora dostaviti nacrt tih mjera i obrazloženje za njihovo uvođenje te se suzdržati od njihove primjene tijekom razdoblja od 75 dana od dana dostave). Također, smatramo kako bi osim središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede i šumarstva, i središnje tijelo za zaštitu prirode trebalo moći predlagati ograničavanje ili zabranu uzgoja GMO-a na području RH. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog zainteresirane javnosti uz stavak 4., ali se ne prihvaća prijedlog zainteresirane javnosti u preostalom dijelu iz razloga što bi predloženo neopravdano produljilo trajanje postupka zabrane ili ograničavanja GMO-a na državnom teritoriju RH.
7 ZELENA AKCIJA PREDLAGATELJ NIJE PRIHVATIO, S OBRAZLOŽENJEM, Članak 4. Vezano uz podjelu nadležnosti propisanu stavkom 1., a s obzirom na potencijalne okolišne probleme povezane s nekontroliranim/neograničenim ispuštanjem GMO-a u okoliš (poput transfera transgena na srodne kulture i/ili divlje srodnike, štetnog utjecaja toksina koje proizvode neki GMO-i na neciljne vrste ili pak povećane upotrebe herbicida povezane s uvođenjem GM usjeva otpornih na herbicide, što predstavlja dodatni pritisak na prirodne ekosustave), Zelena akcija smatra kako bi u svim slučajevima namjernog ispuštanja GMO-a u okoliš, uključujući i njihovu primjenu u poljoprivredi (kao reprodukcijski biljni ili životinjski materijal ili kao lijekovi i sredstva za zaštitu bilja) i šumarstvu, obavezno trebalo konzultirati i sektor zaštite okoliša i prirode, te bi sukladno tome trebalo izmijeniti 4. podstavak (točke b), c), d) i e)) stavka 1. novog članka 3. To se posebno odnosi na izdavanje dopuštenja za stavljanje GM biljaka i životinja na tržište u svrhu uzgoja (vidjeti Članak 5. predloženih izmjena i dopuna i Članak 52.a važećeg zakona), pri čemu bi po nama svakako trebalo tražiti suglasnost središnjeg tijela državne uprave za poslove zaštite prirode. Nije prihvaćen Prijedlog zainteresirane javnosti se odbija iz razloga što je predmetnu tematiku bilo bolje detaljnije urediti kroz donošenje novog Zakona o genetski modificiranim organizmima, a ne u sklopu ovog zakonskog prijedloga.
8 ZELENA AKCIJA PREDLAGATELJ NIJE PRIHVATIO, S OBRAZLOŽENJEM, Članak 15. U točci 10) stavka 1. novog članka 64. riječi “od točke 1. do točke 7.” treba zamijeniti s “od točke 6. do točke 9.” Slična se greška potkrala i u točci 11) uz još neke duplikacije određenih dijelova rečenice, pa bi točku 11) trebala glasiti: “nad označavanjem hrane i genetski modificirane hrane s aspekta kvalitete provode nadležne inspekcije prema podjeli nadležnosti od točke 6. do točke 9. sukladno posebnim propisima kojima se uređuje provedba službenih kontrola hrane i hrane za životinje sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja”. U točci 20) iza riječi “ekološkog uzgoja” treba izbrisati riječ “GMO”. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog zainteresirane javnosti te će u smislu navedenog biti ispravljene navedene odredbe.
9 ZELENA AKCIJA PREDLAGATELJ NIJE PRIHVATIO, S OBRAZLOŽENJEM, Članak 12. Jezik prvog stavka članka 52.a treba uskladiti s 2. stavkom novog članka 27. (usporediti npr. ekološkim oblicima turizma i ekoturizma) Prihvaćen Prihvaća se prijedlog zainteresirane javnosti u smislu jezičnog usklađivanja navedenih odredbi.