Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o vođenju evidencija pripadnika snaga civilne zaštite

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRAD ZAGREB I.OPĆE ODREDBE, Članak 2. Stavak 2. Striktna primjena ovog stavka Gradu Zagrebu (i ostalom jedinicama lokalne samouprave) onemogućila bi mobilizaciju pripadnika operativnih snaga jer su za njenu provedbu potrebni osobni podaci pripadnika koje se mobilizira. Djelomično prihvaćen Stavak 2. nadopunjuje se riječima „i sudionik sustava civilne zaštite“ i glasi „2. Evidencije pripadnika iz stavka 1. ovog članka svaka operativna snaga i sudionik sustava civilne zaštite koristi za vlastite potrebe, a nadležnim tijelima dostavljaju isključivo broj raspoređenih pripadnika bez osobnih podataka o pripadnicima.“ Grad Zagreb je sudionik sustava i treba voditi evidencije pripadnika civilne zaštite raspoređenih u postrojbe civilne zaštite i na dužnosti povjerenika te stoga ne stoji argument kako Grad neće biti u mogućnosti mobilizirati pripadnike vlastitih operativnih snaga, dok će se pripadnici drugih operativnih snaga na području Grada mobilizirati na način da gradonačelnik izda nalog koji će temeljem vlastitih evidencija pripadnika provoditi pravne osobe koje te snage utemeljuju.
2 GRAD ZAGREB I.OPĆE ODREDBE, Članak 2. Potrebno je nomotehničko usklađivanje sa Člankom 9. ovog Pravilnika.Obrazloženje: Nije moguća potrebna evidencija pripadnika postrojbi ukoliko jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave operativne snage nisu dužne dostavljati osobne podatke pripadnika. Stavak 2. traba glasiti: "Evidenncije pripadnika iz stavka 1. ovog članka svaka operativna snaga koristi za vlastite potrebe, a izvršnom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljaju sve podatke o pripadnicima potrebne za evidencije koje su u obvezi same izraditi. Svaku promjenu podataka potrebno je dostaviti promptno i bez odlaganja." Nije prihvaćen Ovim stavkom propisuje se obveza vođenja evidencije o pripadnicima vlastitih operativnih snaga te ne postoji stvarna potreba da sve detaljne podatke o svim pripadnicima civilne zaštite koji su raspoređeni u svaku od operativnih snaga sustava civilne zaštite na području JLP(R)S raspolažu i te jedinice. Radilo bi se o nepotrebnom gomilanju podataka na nekoliko mjesta te se ne vidi niti potreba usklađivanja odredbi ovog stavka članka 2, s odredbama članka 9. Pravilnika.
3 GRAD ZAGREB I.OPĆE ODREDBE, Članak 2. Stavak 2. Striktna primjedba ovog stavka ne može se primjeniti jer sve operativne snage ne mogu samostalno voditi evidencije pripadnia (stožer cz, postrojbe i povjerenici, koordinatori na lokaciji). Stavaka 2. članka potrebno je uskladiti sa Člankom 3. ovog Pravilnika. Nije prihvaćen Tekst ove odredbe problematizira se s krivog polazišta. Evidencije postrojbi civilne zaštite i povjerenika ne vode te postrojbe i povjerenici već Grad Zagreb koji kao njihov osnivač utemeljuje i vodi za vlastite potrebe te ih koristi i za potrebe mobilizacije.
4 GRAD ZAGREB I.OPĆE ODREDBE, Članak 2. Članak 2. je nejasan i potrebno ga je nomotehnički uskladiti. Rokove uskladiti sa Zakonom o sustavu civilne zaštite, Članak 20., stavak 2. Nije prihvaćen Primjedba je općenitog karaktera i ne sadrži argumentiran stav radi kojeg se u ovom obliku iznosi niti konkretan prijedlog rješenja.
5 GRAD ZAGREB PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJA PRIPADNIKA SNAGA CIVILNE ZAŠTITE Zainteresiranoj javnosti na uvid je trebalo objaviti i Priloge koji su sastavni dio ovog Pravilnika. Nije prihvaćen Priloge možete vidjeti ispod naslova (s lijeve strane) pod "OSTALI DOKUMENTI".
6 Grga K I.OPĆE ODREDBE, Članak 2. U Čl. 2 st.2 djelom brisati tako da glasi: "Evidencije pripadnika iz stavka 1. ovog članka svaka operativna snaga dostavlja nadležnim tijelima. Objašnjenje: u slučaju nedaj Bože potrebe, a mislim da baš tome civilna zaštita služi; takvi podaci su neophodni nadležnim tijelima. Predlagatelj je vjerojatno izgubio iz vida ne samo potrebe nadležnih službi već i postojeću zakonsku regulativu o zaštiti osobnih podataka tako da isti neće biti javno dostupni. Kako i obično biva od predlagatelja očekujem odbacivanje ovog komentara sa nekim glupim i neutemeljenim objašnjenjem. Nije prihvaćen Protivno navedenom argumentu, a u slučaju prihvaćanja navedenog prijedloga, provedba mobilizacije samo bi se komplicirala. Naime, načelno je utvrđen koncept prema kojem svaka operativna snaga provodi mobilizaciju vlastitih pripadnika. U tom smislu nema potrebe da razine (nadležna tijela) koje mobilizaciju nalažu imaju i sve podatke o raspoređenim pripadnicima snaga koje su u obvezi mobilizaciju tehnički provesti prema nalogu nadležnog tijela. Radilo bi se o nepotrebnom gomilanju podataka o pripadnicima civilne zaštite na više razina u sustavu civilne zaštite.
7 GRAD ZAGREB I.OPĆE ODREDBE, Članak 3. Potrebnoje nomotehnički uskladiti Članak 3. Obrazloženje: Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave navedena je kao operativna snaga što je u suprotnosti sa Člankom 20. Zakona o sustavu civilne zaštite. Izbaciti dio rečenice: "sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite." Prihvaćen U prvom retku stavka sadržaj se dopunjuje riječju „i sudionici“, tako da početak stavka glasi:“ Evidencije vlastitih pripadnika vode sljedeće operativne snage i sudionici sustava civilne zaštite:“