Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Uredbe o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 LAG ŠUMANOVCI UREDBU, Prilog II.d nejasna poveznica s bodovanjem!? Nije prihvaćen Nije jasno na što se komentar odnosi.
2 LAG ŠUMANOVCI UREDBU, Prilog II.d jedino kod sastavnice proizvodnje sjemena i sadnog materijala uključeno je vrijeme bavljenja proizvodnjom, dok u ostalima nije što treba ispraviti i ujednačiti Primljeno na znanje Primjedba je primljena na znanje.
3 LAG ŠUMANOVCI UREDBU, Prilog II.d nejasno i upitno treba li biti u ovoj Uredbi Nije prihvaćen Nije jasno na što se komentar odnosi.
4 LAG ŠUMANOVCI UREDBU, Prilog II.d ovo bi se trebalo podrazumjevati, što samo govori kako se dodjeljivalo zemljište u prijašnjim javnim pozivima gdje su određeni ponuditeljima na velikom broju natječaja dobivali većinu zemljište Nije prihvaćen Nije jasno na što se komentar odnosi.
5 LAG ŠUMANOVCI UREDBU, Prilog II.d upitno? Nije prihvaćen Nije jasno na što se komentar odnosi.
6 LAG ŠUMANOVCI UREDBU, Prilog II.d nedovoljan broj godina; treba napraviti po kategorijama u odnosu na tablicu bodovanja > 5, 3-5, 2-3, 1-2 godine te ovisno o godinama bavljenja stočarskom proizvodnjom izvući broj grla iz JRDŽ Primljeno na znanje Primjedba je primljena na znanje.
7 NOVI AGRAR D.O.O. UREDBU, Prilog II.d U prilogu II d,: - 8. sastavnica - Posjedovanje potrebne mehanizacije Nije obuhvaćena mehanizacija kupljena na leasing. - 9. sastavnica - udaljenost zemljišta od proizvodno-tehnološke cjeline Da li se smatra da dvije katastarske čestice graniče ako se između njih nalazi kanal ili put. - 10. sastavnica - Osigurano tržište U tekstu uredbe nije navedeno kako se dokazuje ugovorena prodaja, da li je potrebno da se ugovorena prodaja odnosi na sve proizvode poljoprivrednog gospodarstva ili je dovoljno je ugovorena prodaja samo za dio proizvoda. U uredbi nije navedeno da Agencija za poljoprivredno zemljište vrši kontrolu ove stavke, a s obzirom da je moguće zaključivanje fiktivnih ugovora o prodaji. Djelomično prihvaćen Primjedba u vezi potrebne mehanizacije je prihvaćena te se kod vrednovanja sastavnice br. 8. Posjedovanje potrebne mehanizacije u Prilogu II.d priznaje i mehanizacija kupljena putem leasinga. Katastarske čestice ne graniče ukoliko se između njih nalazi druga katastarska čestica, neovisno o tome je li to put ili kanal. Osigurano tržište za proizvode dokazuje se sklopljenim ugovorima o prodaji proizvoda, odnosno ispostavljenim računima. Dovoljno je dostaviti ugovor samo za dio proizvodnje.
8 LAG ŠUMANOVCI UREDBU, Prilog II a više se ne potiče!! Nije prihvaćen Nije jasno na što se komentar odnosi.
9 LAG ŠUMANOVCI UREDBU, Prilog II a ove kategorije treba izbaciti, posebno ostale struke bez dodatnog osposobljavanja iz područja poljoprivrede – to se nikako ne može bodovati Prihvaćen Primjedba se prihvaća. Izmijenjeno je bodovanje sastavnice br. 13. Stručna sprema, na način da se ne vrednuje „ostale struke bez dodatnog osposobljavanja iz područja poljoprivrede“, a povećan je broj bodova u kategoriji „OŠ + dodatno osposobljavanje iz područja poljoprivrede“.
10 LAG ŠUMANOVCI UREDBU, Prilog II a treba dodati srednja stručna sprema poljoprivredna i veterinarska Nije prihvaćen U ovoj sastavnici vrednuju se agronomska, veterinarska i prehrambeno-tehnološka struka, neovisno o stupnju stručne spreme.
11 LAG ŠUMANOVCI UREDBU, Prilog II a nije jasno zbog čega netko tko ima zemljište koje ne graniči sa PTC dobiva bodove?! treba obrisati Prihvaćen Primjedba se prihvaća, izmijenjeno je bodovanje sastavnice br. 9. Udaljenost zemljišta od proizvodno-tehnološke cjeline.
12 LAG ŠUMANOVCI UREDBU, Prilog II a nelogično raspoređeni; broj zaposlenih i posjedovanje mehanizacije neprimjereno nisko bodovani u odnosu na primjerice stručnu spremu. nelogično raspoređeni; broj zaposlenih i posjedovanje mehanizacije neprimjereno nisko bodovani u odnosu na primjerice stručnu spremu. nelogično raspoređeni; broj zaposlenih i posjedovanje mehanizacije neprimjereno nisko bodovani u odnosu na primjerice stručnu spremu. Izbačena kategorija „broj godina u upisniku“ – treba ju vratiti treba uzeti u obzir i potrebnu radnu snagu po jedinici površine za određenu proizvodnju.. Primljeno na znanje Primjedba je primljena na znanje.
13 LAG ŠUMANOVCI UREDBU, Prilog II a nelogično raspoređeni; broj zaposlenih i posjedovanje mehanizacije neprimjereno nisko bodovani u odnosu na primjerice stručnu spremu. Izbačena kategorija „broj godina u upisniku“ – treba ju vratiti Primljeno na znanje Primjedba je primljena na znanje.
14 LAG ŠUMANOVCI UREDBU, Prilog II a također napraviti gradaciju Nije prihvaćen Nije jasno na što se komentar odnosi.
15 LAG ŠUMANOVCI UREDBU, Prilog II a također napraviti gradaciju Nije prihvaćen Nije jasno na što se komentar odnosi.
16 LAG ŠUMANOVCI UREDBU, Prilog II a napraviti gradaciju s obzirom na broj godina i veličinu nasada Nije prihvaćen Izmijenjen je broj bodova za vrednovanje sastavnice br. 2. Trajni nasadi.
17 LAG ŠUMANOVCI UREDBU, Prilog II a Vrednovanje ove sastavnice je pregrubo, potrebno je napraviti finiju i detaljniju podjelu s obzirom na ostvareni broj bodova i broj UG/ha; također treba uključiti broj godina bavljenja proizvodnjom; >5, 3-5... sa razlikom u bodovima Tako i za sve ostale kategorije 1.2. – 1.4. Nije prihvaćen Predloženi bodovi unutar pojedinih kategorija stočarske proizvodnje utvrđeni su i u odnosu na druge vrste proizvodnje izvan stočarstva, odnosno ostale sastavnice koje se vrednuju kao specifični bodovi u Tablici vrednovanja.
18 LAG ŠUMANOVCI UREDBU, III. VREDNOVANJE GOSPODARSKOG PROGRAMA u Uredbu nije uključena zakonska odredba temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu NN 48/15, članak 9. stavak 5 koji daje mogućnost izbora specifične proizvodnje s obzirom na specifičnosti agroklimatskog potencijala i proizvodnu tradiciju. Mogućnost zlouporabe i neopravdanog korištenja ove zakonske odredbe je velika bez propisanih pravila Nije prihvaćen Odredbom članka 27. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 39/2013 i 48/2015), propisano je da se vrsta poljoprivredne proizvodnje za koju se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje u zakup s obzirom na specifične agroklimatske potencijale koje ima pojedina regija, višegodišnje nasade na tome području, odnosno na poljoprivrednu proizvodnju tradicionalnu na pojedinom području, može odrediti u javnom pozivu.
19 NOVI AGRAR D.O.O. II. OBRAZAC GOSPODARSKOG PROGRAMA I DOKUMENTACIJA JAVNOG POZIVA, Članak 4. U članku 4. vezano za dostavu potrebne dokumentacije: - u alineji 3. trebalo bi obuhvatiti i prometne dozvole poljoprivredne mehanizacije koja je kupljena putem leasinga - u alijeni 5. te alineji 10. nisu navedeni ugovori o davanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u koncesiju Prihvaćen Primjedbe su prihvaćene te se kod vrednovanja sastavnice br. 8. Posjedovanje potrebne mehanizacije u Prilogu II.d priznaje i mehanizacija na leasing, a kod vrednovanja sastavnice br. 9. Udaljenost zemljišta od proizvodno-tehnološke cjeline kao dokaz se navode valjani ugovori za sve oblike raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države sklopljeni temeljem valjano provedenog natječaja.
20 LAG ŠUMANOVCI II. OBRAZAC GOSPODARSKOG PROGRAMA I DOKUMENTACIJA JAVNOG POZIVA, Članak 3. elektroničko slanje ponuda putem e-maila je neprihvatljivo, mogućnost uvida u sve pristigle ponude prije dospjeca i otvaranja svih ponuda pristigli u zatvorenim kovertama, a time i mogućnost zlouporabe elektronički pristiglih ponuda od strane primatelja e-maila prije otvaranja ponuda Ponuda u elektroničkom obliku može biti jedino pohranjena na CD i stavljena u kovertu sa printanom i potpisanom ponudom Primljeno na znanje Primjedba je tehničke prirode, predloženi način dostave Obrasca istovjetan je onome u važećoj Uredbi o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 66/2013).
21 LAG ŠUMANOVCI II. OBRAZAC GOSPODARSKOG PROGRAMA I DOKUMENTACIJA JAVNOG POZIVA, Članak 2. Prilog I, odnosno Obrazac nije u prilozima, greškom je izostavljen Primljeno na znanje Primjedba je primljena na znanje.
22 NOVI AGRAR D.O.O. II. OBRAZAC GOSPODARSKOG PROGRAMA I DOKUMENTACIJA JAVNOG POZIVA, Članak 2. U prijedlogu Uredbe koja je dana na savjetovanje nigdje se ne nalazi Obrazac Gospodarskog programa. S obzirom da vrednovanje Gospodarskog programa uvelike zavisi od načina popunjavanja Obrazca te na određene nelogičnosti prethodno Obrazca Gospodarskog programa, smatram da ga je trebalo prikazati u ovom Prijedlogu. Primljeno na znanje Primjedba je primljena na znanje.
23 PP Orahovica d.o.o. UREDBU Predloženom izmjenom Uredbe dramatično se mijenja smjer politike upravljanja državnim poljoprivrednim zemljištem. U potpunosti se omalovažava bilo kakvo ranije iskustvo, uspješan rad, dosadašnje investicije u ljude, mehanizaciju, uređenje i poboljšanje tla te stručna osposobljenost. Uvodi se kategorija početnika gdje je dovoljna samo želja baviti se poljoprivrednom proizvodnjom u određenoj grani, te ukoliko je sudionik natječaja mladi poljoprivrednik, napravi ugovor sa ocem o korištenju mehanizacije, prijavi se u ekološku proizvodnju, ima prebivalište na području gdje se raspisuje natječaj i obeća da će se baviti stočarstvom, nadmašiti će zasigurno svakog dokazanog poljoprivrednika. Takvim postupanjem u potpunosti će se bagatelizirati znanje, iskustvo i ozbiljno investiranje u poljoprivredi i sigurno smanjiti udio poljoprivredne proizvodnje u BDP-u RH. U nastavku detaljnije obrazlažemo gore navedeno: Članak 4: Jednako se boduje ukoliko sudionik poziva posjeduje svu potrebnu mehanizaciju za obradu tla ili u slučaju tzv. strojnog prstena ima sklopljen ugovor o zajedničkoj suradnji. Komentar: U Uredbi niti u Zakonima nije definiran pojam „strojni prsten“ pa je neozbiljno pojam unijeti u ovako strateški važan dokument. Osim toga, u Uredbi se ne definiraju osnovne odredbe ugovora o zajedničkoj suradnji, kontrola provedbe ugovora te da li je dozvoljeno sklapati ga sa povezanim društvima. Dobivanjem novih površina u zakup ne traži se dokaz za dostatnost mehanizacije (oba ili više korisnika vezanih Ugovorom) u optimalnim agrotehničkim rokovima (terminski plan korištenja mehanizacije oba ili više korisnika) što može dovesti do gospodarskih gubitaka koji direktno utječu na prihode države (manje je prodane robe, manje PDVa itd). Prijedlog: Bodove dodijeliti samo za vlasništvo nad mehanizacijom i to od najmanje godinu dana prije raspisivanja natječaja, a pojam „strojni prsten“ brisati. Ukoliko se inzistira na ugovoru o zajedničkoj suradnji, isti mora biti važeći minimalno godinu dana, sudionik treba dostaviti dokaze o ispunjenju međusobnih obveza definiranih ugovorom (ispostavljanje računa i plaćanje najma) i terminski plan korištenja mehanizacije svih korisnika u optimalnim agrotehničkim rokovima sa uključenim novim površinama. Kod Izjave sudionika da je platio sve obveze potrebno je brisati naknadu za vodu sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Izjava sudionika o svim njegovim resursima i resursima s njime povezanih društava: Komentar: u Uredbi nije definirano sukladno kojem zakonu ili uredbi se društva smatraju povezana pa je potrebno definirati. U članku 11. navodi se Prilikom vrednovanja Gospodarskog programa, za ponuditelja koji je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt uzet će se u obzir svi njihovi resursi na području Republike Hrvatske, a za ponuditelja koji je trgovačko društvo i svi resursi s njime povezanih društava na području Republike Hrvatske. U svrhu utvrđivanja resursa iz stavka 1. ovoga članka, Agencija za poljoprivredno zemljište koristit će podatke nadležnih institucija i pravnih osoba koje istima raspolažu. Nije jasno u kojem dijelu vrednovanja GP i na koji način će se ovi podaci primjenjivati pa je potrebno definirati precizno prethodno navedeno. Ispunjavanje ciljeva iz GP u roku dvije godine: Komentar: kod sklapanja ugovora o zakupu ribnjaka ova odredba nije primjenjiva jer proizvodnja do konzumne ribe traje 3 godine. Prijedlog: Kod ribnjaka ispunjavanje ciljeva iz GP treba biti u roku 3 godine od uvođenja u posjed ili ako zakupnik investira prethodno u rekonstrukciju, tada kontrola treba biti 3 godine nakon provedene rekonstrukcije. U suprotnom moglo bi se dogoditi da se u 2 godine napravi rekonstrukcija i započne provođenje GP te da se izgubi Ugovor. ZEMLJIŠTE Prilog IId: 1. Sastavnica stočarstvo – Vrednuje se prosječan broj uvjetnih grla u posljednje dvije godine do objave javnog poziva, a uvjet za priznavanje bodova je da sudionik u tekućoj godini raspolaže s minimalno 50% uvjetnih grla u odnosu na dvogodišnji prosjek. Komentar: ako se radi ozbiljna stočarska proizvodnja, 50 % dvogodišnjeg prosjeka znak je neuravnotežene i nesigurne proizvodnje. Prijedlog: sudionik za maksimalan broj bodova treba imati barem 80% dvogodišnjeg prosjeka cime se dokazuje kontinuitet i ozbiljnost u proizvodnji. Zatim, dodjeljivanje bodova za postojeću stočarsku proizvodnju (osim početnika) nije proporcionalno. Ako imamo 3 kategorije, a bodovi su od 30 do 40, onda kategorije trebaju biti 40/35/30 umjesto 40/38/30 ili ako imamo od 30 do 38 onda bodovi po kategorijama trebaju biti 38/34/30 umjesto 38/36/30. 2. Sastavnica trajni nasadi Komentar: nije definirano niti vrijeme koje sudionik ima pod trajnim nasadima, niti površinu, a izbačeni su registrirani objekti za skladištenje, doradu i preradu. To bi značilo da max bodove može dobiti i onaj koji stavi 0,5 ha pod lijesku. Prijedlog: S obzirom da se gledaju resursi povezanih tvrtki, a ciljevi ruralnog razvoja su diverzifikacija proizvodnje do finalnog proizvoda, nema razloga da se ne boduju objekti za skladištenje, doradu i preradu u vlasništvu sudionika ili s njim povezanih tvrtki. Zatim, da bi se dobili maksimalni bodovi po ovoj sastavnici, sudionik bi trebao imati pod trajnim nasadima minimalno onoliko hektara za koliko se javlja na natječaj. Osim toga, broj bodova za trajne nasade potrebno je podići na razinu mliječnih krava i to iz slijedećih razloga: - Prema načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj u 2012. godini trajni nasadi čine samo 5,9 % korištenog poljoprivrednog zemljišta (izvor: program ruralnog razvoja) te ih je potrebno povećati radi potreba domaćeg tržišta. Npr. kod lijeske Hrvatska godišnje uveze u prosjeku 700 tona jezgre lješnjaka ukupne vrijednosti cca 6 milijuna dolara, a uvozi se lješnjak lošije kvalitete u odnosu na hrvatski proizvod. Podizanje trajnih nasada trebalo bi biti strateški interes Države. - sektor voćarstva ostvaruje visoke prihode po ha proizvodnje, 30.000 - 100.000 kn/ha, i samim tim značajni su prihodi Države po toj osnovi, dok su prosječni prihodi u stočarskoj proizvodnji (mliječno govedarstvo) su na razini 20.000 - 30.000 kn/Ha - ‎broj zaposlenih u sektoru voćarstva je 0,1 - 0,2 zaposlenika po Ha proizvodnje, što je uz povrtlarsku proizvodnju radno najintenzivniji sektor poljoprivrede, dok je u stočarskoj proizvodnji znatno niži) - uzimajući sve tržišne okolnosti, globalnu konkurentnost, smatramo da voćarstvo može biti daleko konkurentnije u odnosu na ostale kategorije poljoprivredne proizvodnje - važno je definirati područja pogodna za voćarsku proizvodnju u RH, a da bi se izbjeglo zlouporabe i špekulacije, uvjet da bi se raspisao natječaj za trajne nasade u najmanju ruku trebao bi biti da podnositelj zahtjeva za navedeno zemljište prethodno ishodi potvrdu lokalne Savjetodavne službe ili ovlaštenog sudskog vještaka, a koja potvrđuje da je zemljište pogodno za podizanje trajnih nasada‎. 4. Sastavnica – proizvodnja sjemena i sadnog materijala Komentar: U Republici Hrvatskoj imamo dva instituta (Osječki i Bc) kao nositelja sjemenske proizvodnje, a predloženim načinom bodovanja vrlo je izvjesno kako kooperanti ova dva instituta neće dobiti nove površine u zakup. Maksimalan broj bodova (34) jednak je maksimalnim bodovima kao kod uzgoja konja, magaraca, kunića i divljači što je strateški neusporedivo. Vjerujemo da je stav Ministarstva da je domaća sjemenska proizvodnja strateški interes svake Države. Nažalost, strani proizvođači koji prodaju u RH, svoju proizvodnju uglavnom organiziraju van RH. Prijedlog: broj bodova za proizvodnju sjemena i sadnog materijala potrebno je podići na razinu tovnih junadi (38) 8. Sastavnica – posjedovanje potrebne mehanizacije komentar je već naveden u uvodnom dijelu pa sukladno tome prijedlog je umjesto 1 dodijeliti 2 boda kod posjedovanje vlastite mehanizacije, 1 bod za Ugovor ako taj dio mora ostati i 0 za nema mehanizaciju. 9. Sastavnica – udaljenost zemljišta od PTC Komentar: za ovu sastavnicu dodijeljeno je 3 boda za zemljište koje graniči sa PTC, a 2 boda za zemljište koje ne graniči sa PTC. Potrebno je napraviti veću razliku u ova dva kriterija jer time potičemo okrupnjavanje, efikasnost a samim tim konkurentnost. Prijedlog: Treba dodijeliti maksimalno 1 bod ako zemljište ne graniči sa PTC ili 0 bodova. 10. Sastavnica – osigurano tržište Komentar: boduje se ugovorena proizvodnja umjesto izvoz i borba na tržištu. Na predloženi način otkupljivači, koji su ujedno i kreditori OPGa/obrta/fizičkih osoba stavljeni su u vrlo nepovoljan položaj Prijedlog: 3 boda treba dodijeliti za ostvareni izvoz u protekle dvije godine, 2 bod za ugovorenu prodaju i 1bod za izravnu prodaju. Dokazati računima i Ugovorima, ali obavezno za period u najmanje protekle 2 godine. 12. Sastavnica – poljoprivreda kao primarna djelatnost Komentar: bodovanje na predloženi način ide na štetu mikro i malih poduzeća pa predlažemo maksimalan broj bodova 3 umjesto 4 13. Sastavnica – stručna sprema Komentar: na predloženi način omalovažava se obrazovanje. Prjedlog: maksimalan broj bodova mora dobiti VSS i VŠS 14. Sastavnica – ekološka proizvodnja Komentar: uvodi se novi pojam „prijelazno razdoblje“ i boduje sa maksimalnim brojem bodova. Ovo se čini kao da upišemo fakultet i dobijemo maksimalan broj bodova na visoku stručnu spremu jer smo u prijelaznom razdoblju. Proizvodnja je ili ekološka ili integrirana ili konvencionalna pa sukladno tome treba biti i bodovanje. Prijedlog: bodovi se trebaju dodijeliti za ekološku proizvodnju u prethodne dvije godine, bez maksimalnog bodovanja tzv. prijelaznog razdoblja. Za prijelazno razdoblje treba se dodijeliti ili 1 ili 0,5 bod jer je sudionik ili u integriranoj ili u konvencionalnoj do ulaska u ekološku. Za maksimalan broj bodova po toj sastavnici, trebalo bi se dokazati na dosadašnjoj proizvodnji koja bi trebala biti Ekološka proizvodnja u najmanju ruku jednaka površini na koju se javlja za natječaj. RIBNJACI, Prilog IIe 4. Sastavnica – ekonomski pokazatelji Prijedlog: kako se kroz cijeli GP prate podaci u posljednje 3 godine predlažemo i ovaj pokazatelj pratiti u posljednje 3 godine. 7.Sastavnica – mehanizacija i specijalizirana vozila Prijedlog: Bodove treba dodijeliti samo za vlasništvo specijaliziranih vozila i mehanizacije u periodu od najmanje godinu dana do objave natječaja, ili ukoliko se inzistira na ugovoru, isti mora biti važeći minimalno godinu dana, sudionik treba dostaviti dokaze o ispunjenju međusobnih obveza definiranih ugovorom(ispostavljanje računa i plaćanje najma). U ribarstvu se treba poticati korištenje vlastitih vozila radi sprječavanja prijenosa bolesti i bolje pozicije na tržištu pa nije logično da se boduju ugovori o najmu gdje će više korisnika koristiti ista vozila. 12. Sastavnica – osigurano tržište. Komentar: uzgoj i prodaja ribe ne može se usporediti sa ostalim poljoprivrednim djelatnostima, nema otkupljivača niti kreditora proizvodnje, a izvoz ovisi o proizvodnji ribe na domaćem tržištu svake države. Iz tih razloga potrebno je drugačije definirati bodovanje. Tvrtka koja proizvodi 1000 tona konzumne ribe prodane na tržištu, ne može imati iste uvjete i načine prodaje kao tvrtka koja proizvede 50 tona. Prijedlog: bodovanje se treba temeljiti na ostvarenom načinu prodaje u posljednje 3 godine što se dokazuje ugovorima i računima. 3 boda ako je ostvaren izvoz, 2 boda ako se prilože godišnji ugovori sa trgovačkim centrima ili veletrgovcima i dokaže prodaja na domaćem tržištu, 1 bod ako se ne posjeduju godišnji ugovori npr. sa TC Djelomično prihvaćen Primjedbe su primljene na znanje, dio primjedbi je prihvaćen te će se sukladno njima izmijeniti tekst Prijedloga Uredbe. Nije prihvaćen prijedlog da je kod izjave sudionika da je platio sve obveze potrebno brisati naknadu za vodu sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, jer je navedeno propisano člankom 29. stavkom 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 39/2013 i 48/2015) i odnosi se na dospjele obveze plaćanja naknade za vodu po sklopljenim ugovorima, do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 48/2015). Precizirano je da se društva smatraju povezanima u skladu s propisima kojima se uređuju trgovačka društva. Kod vrednovanja svih sastavnica za pojedinog sudionika javnog poziva vrednovat će se svi njegovi resursi na području Republike Hrvatske i svi resursi s njime povezanih društava sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. Nije prihvaćen prijedlog na članak 11., jer je rok za ostvarivanje ciljeva Gospodarskog programa propisan člankom 38. stavkom 4. točkom c) Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 39/2013 i 48/2015). Kod vrednovanja sastavnica čija je vrijednost i težina propisana Prilogom II.a kao specifični bodovi, smanjen je broj bodova u kategoriji početnik. Kod vrednovanja sastavnice br. 8. Posjedovanje potrebne mehanizacije brisan je pojam „strojni prsten“ te se boduje postojeća mehanizacija u vlasništvu i/ili na leasing. Izmijenjen je broj bodova za sastavnicu br. 2. Trajni nasadi. U odnosu na sastavnicu br. 14. Ekološka ili integrirana proizvodnja, uz integriranu, dodana je i ekološka proizvodnja u prijelaznom razdoblju. Izmijenjeno je bodovanje sastavnice br. 13. „stručna sprema“, na način da se ne vrednuje „ostale struke bez dodatnog osposobljavanja iz područja poljoprivrede“, a povećan je broj bodova u kategoriji „OŠ + dodatno osposobljavanje iz područja poljoprivrede“. Primjedba u vezi bodovanja objekata za skladištenje, doradu i preradu nije prihvaćena, jer je vrednovanje proizvodnih objekata na području jedinice lokalne samouprave propisano člankom 30. stavkom 1. točkom e) Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 39/2013 i 48/2015). Prihvaćena je primjedba da se kod vrednovanja Gospodarskog programa za zakup ribnjaka, za sastavnicu ekonomski pokazatelji, vrednuje ostvarena dobit u poslovanju u protekle tri godine. Nije prihvaćen prijedlog za izmjenu bodovanja sastavnice br. 7. „Mehanizacija za korištenje i održavanje ribnjaka i specijalizirano vozilo za prijevoz ribe“ u Prilozima II.e i II.f, jer u proizvodno-tehnološkom pogledu posjedovanje vlastite mehanizacije i transportnih vozila nije garancija sprječavanja pojave i širenja bolesti u uzgoju, već se isto treba temeljiti na dobroj proizvođačkoj praksi i primjeni odgovarajućih zoo-higijenskih mjera. Predviđeno je da se najam vozila/mehanizacije mora dokazati odgovarajućom dokumentacijom. Nije prihvaćen prijedlog za izmjenu bodovanja sastavnice br. 12. „Osigurano tržište za proizvedenu ribu“, u Prilozima II.e i II.f. Bodovanje sastavnice je obvezno sukladno članku 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. S obzirom da prodaja u proteklom razdoblju nije garancija budućeg plasmana proizvedene ribe, bodovanje sastavnice nije moguće temeljiti na dosad ostvarenoj prodaji, već na postojanju sklopljenih ugovora o prodaji, bilo na domaćem tržištu ili izvan njega, čija će se realizacija pratiti kroz kontrolu provedbe GP-a.
24 PRO MILK d.o.o. UREDBU Molimo pojašnjenje: da li će Ugovor o privremenom zakupu parcela koje će biti predmet budućeg natječaja o zakupu kao potvrda o mirnom posjedu iste, značiti prednost pred ostalim ponuđačima i donositi određeni broj bodova? Članak 4, predzadnji stavak: što podrazumijeva Izjava o svim resursima na području RH nas kao trg. društva i svim resursima povezanih društava na području RH? Primljeno na znanje Odredbom članka 30. stavka 1. točke c) Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 39/2013 i 48/2015) propisano je da na javnom pozivu za zakup dosadašnji posjednik ako je u mirnom posjedu ostvaruje 10 bodova, što se odnosi na ugovore o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta. Izjava o svim resursima na području Republike Hrvatske podrazumijeva sve resurse trgovačkog društva koje je sudionik javnog poziva, kao i sve resurse s njim povezanih društava sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.
25 Grga K UREDBU Tko god posluje s državom, ugovara poslove ili prima od države, državnih tijela, institucija kao i JL(R)S i njenih institucija mora biti spreman na transparentnost. Prema tome mora dati izjavu da je suglasan da se njegovi podaci javno objavljaju na internet stranicima i oglasnim pločama. Naime, u ovom procesu se moraju objavljivati podaci za svako natjecanje i rezultati kao i liste bodova i način vrednovanja. Osim što se time postiže transparentnost jednostavna je daljnja dodjela ukoliko netko odustane od natjecanja i sl. Primljeno na znanje Primjedba je primljena na znanje te će se razmatrati prilikom raspisivanja javnih poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.