Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje socijalnog dijaloga faza III“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga„Jačanje socijalnog dijaloga faza III“, Prihvatljive aktivnosti Aktivnosti usmjerene na uspostave mehanizama za sustavnog prikupljanja podataka, istraživanja i analize industrijskih odnosa - Zašto samo industrijskih odnosa, zašto ne poslovnog sektora generalno? Nije prihvaćen Aktivnosti prikupljanja podataka, istraživanja i analize industrijskih odnosa doprinose jednom od specifičnih i općem cilju ovog poziva, koji su temeljeni na Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., konkretnije Specifičnom cilju 11.ii.1, Prioritetne osi Dobro upravljanje. Odnosno financiranje aktivnosti usmjerenih razvoju poslovnog sektora u tom kontekstu je predviđeno drugim prioritetima ulaganja koji se odnose na druge tematske ciljeve ESI fondova.
2 Hrvatski sindikat male privrede Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga„Jačanje socijalnog dijaloga faza III“, Lokacija provedbe Moraju li partneri prijavitelja biti registrirani u R epublici Hrvatskoj ili ne? Primljeno na znanje Partneri moraju biti registrirani u Republici Hrvatskoj.
3 Savez samostalnih sindikata Hrvatske Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga„Jačanje socijalnog dijaloga faza III“, Prihvatljivi prijavitelji i partneri Predlažemo u prihvatljive partnere uključiti i javne institucije koje djeluju na području zaštite na radu, budući da je zaštita na radu važno područje socijalnog dijaloga, te da bi iste posebno mogle pružiti korisnu stručnu pomoć na području razvoja kompetencija povjerenika radnika za zaštitu na radu Prihvaćen U Pozivu će biti izmijenjeno: državne/javne institucije nadležne za područje socijalnog dijaloga, kolektivnog pregovaranja i zaštitu na radu.
4 Hrvatska udruga poslodavaca Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga„Jačanje socijalnog dijaloga faza III“, Prihvatljivi prijavitelji i partneri Smatramo kako prihvatljiv partner, uz javne institucije u području socijalnog dijaloga, trebaju biti i javne institucije koje djeluju u području zaštite na radu. Prihvaćen U Pozivu će biti izmijenjeno: državne/javne institucije nadležne za područje socijalnog dijaloga, kolektivnog pregovaranja i zaštitu na radu.
5 Zavod za unapređivanje zaštite na radu Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga„Jačanje socijalnog dijaloga faza III“, Prihvatljivi prijavitelji i partneri Predlažemo da formulaciju partnera vezanu uz državne/javne institucije nadopunite te da ona glasi: "- državne/javne institucije nadležne za područje socijalnog dijaloga, kolektivnog pregovaranja i zaštitu na radu" OBRAZLOŽENJE: Prema Direktivama i Smjernicama EK područje zaštite na radu posebno je značajno kao neizostavni dio socijalnog dijaloga u odnosima između socijalnih partnera i njihova suradnje s određenim institucijama. U Strateškom okviru EU o zdravlju i sigurnosti na radu 2014. - 2020. posebno se naglašava da se "države članice potiču na korištenje sredstava Europskog socijalnog fonda". Sukladno navedenom držimo opravdanim prihvatiti predloženu dopunu vezanu za prihvatljive partnere u aktivnostima koje su vezane za prijavu i provedbu natječaja u okviru ESF. Prihvaćen U Pozivu će biti izmijenjeno: državne/javne institucije nadležne za područje socijalnog dijaloga, kolektivnog pregovaranja i zaštitu na radu.
6 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga„Jačanje socijalnog dijaloga faza III“, Prihvatljivi prijavitelji i partneri Preporuka je da prihvatljivi prijavitelji budu razvojne agencije koje inače dijeluju intersektoralno kako bi razvijale lokalne zajedince. Ujedno to omogućuje skidanje tereta prpreme i provedbe projekata s JLS-a koji su osnivali lokalne razvojne agencije kako bi se bavile razvojem partnerstava. Na taj način razvojne agencije kao nositelji projekata mogu osigurati i sufianciranje projekata iz fonda za sufinanciranje i proračuna JLS-ova koji su ih osnovali. Prihvaćen Popisu prijavitelja će se u tekstu Poziva dodati i „razvojne agencije“.
7 Stipe Šola Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga„Jačanje socijalnog dijaloga faza III“, Prihvatljivi prijavitelji i partneri Poštovani, Zasigurno bi u jačanju socijalnog dijaloga mogle pomoći i akreditirane Institucije za mirenje sa dugogodišnjim iskustvom u razvoju socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja kao i rješavanju kolektivnih radnih sporova. Stoga bi bilo dobro prihvatljivim prijaviteljima na ovaj poziv odrediti i akreditirane Institucije za mirenje po ministarstvu pravosuđa. Nije prihvaćen U svrhu pružanja mogućnosti svim zainteresiranima prijaviteljima da svojim projektnim prijedlozima doprinesu predviđenim ciljevima ovog Poziva, a ujedno uzimajući u obzir prihvatljive korisnike bespovratnih sredstava predviđenih Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., odnosno Specifičnim ciljem 11.i.1 u okviru kojega se objavljuje predmetni Poziv, akreditirane Institucije za mirenje po Ministarstvu pravosuđa imaju mogućnost doprinijeti općem cilju ovog Poziva kroz partnerstvo na projektu.
8 Tecumviva d.o.o. Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga„Jačanje socijalnog dijaloga faza III“, Prihvatljivi prijavitelji i partneri Kako socijalni dijalog može biti bipartitan i tripartitan za kvalitetu i razvoj socijalnog dijalog u Hrvatskoj trebalo bi omogućiti da prihvatljivi prijavitelji i partneri u ovakvim projektima budu i poslodavci a ne samo udruge poslodavaca. Danas je u RH 80% radnika iz tijela državne, regionalne i lokalne uprave i javnih institucija uključeno u sindikat dok većina radnika zaposlena u privatnom sektoru nije. Vjerujem da u RH postoje poslodavci (bilo da se radi o malim, srednjim ili velikim kompanija) koji imaju resurse, interese i potrebu da razvijaju i jačaju socijalni dijalog sa sindikatima i Radničkim vijećima u svojim Društvima i kroz socijalno partnerstvo osiguravaju stabilnost i produktivnost svog poslovanja. Nije prihvaćen Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. su kao prihvatljivi korisnici navedeni „socijalni partneri“. Socijalni partneri su organizacije koje predstavljaju radnike ili organizacije koje predstavljaju poslodavce. Udruge poslodavaca i udruge poslodavaca više razine, kao sudionici socijalnog dijaloga su prihvatljivi prijavitelji. Sukladno navedenom ukoliko određeno poduzeće sudjeluje u socijalnom dijalogu kroz određenu udrugu poslodavaca, u tom smislu mu je i omogućeno i sudjelovanje u ovom Pozivu.
9 Hrvatski sindikat male privrede Pregled primjera osnovnih vrsta troškova koji će biti prihvatljivi u okviru predmetnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga će biti detaljno navedeni u samom Pozivu , Raspoloživa sredstva po projektu (indikativno) Nastavno na Fazu II, predlažemo da predujam bude bar 50% do 70% jer bi se smanjili administrativni troškovi(i prijaviteljima i posredničkim tijelima) ,a što bi se posljedično odrazilo na povećanje učinkovitosti u provođenju projekata. Time bi se stvorile pretpostavke za povećanje stope iskoristivosti bespovratnih sredstava, ili da se kombinira metoda plaćanja i metoda nadoknade za plaćanja prilikom provođenja projekta koja bi također imala isti efekt povećanje učinkovitosti i stope iskoristivosti bespovratnih sredstava. Nije prihvaćen Temeljem važeće Smjernice koja regulira odredbe vezane uz financijsko upravljanje Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., predujam ne smije premašiti 40 % od ukupne vrijednosti projekta. Sukladno navedenom najviši dopušteni predujam u okviru ovog Poziva će biti 40 % od ukupne vrijednosti projekta.
10 Hrvatski sindikat male privrede Pregled primjera osnovnih vrsta troškova koji će biti prihvatljivi u okviru predmetnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga će biti detaljno navedeni u samom Pozivu , Raspoloživa sredstva po projektu (indikativno) 1. Zašto je minimalni iznos sufinanciranje 500.000,00? Smatramo da bi iznos trebao biti niži npr. 200.000,00(kao što je bio u Fazi II) jer bi to omogućilo da se prijavi više organizacija(prijavitelja), te bi samim time bilo više aktivnosti i više učesnika koji bi se mogli educirati o provođenju EU projekata. Nije prihvaćen Minimalni i maksimalni iznos po projektu je definiran je temeljem iskustva iz prošlogodišnjeg otvorenog poziva „Jačanje socijalnog dijaloga – faza II“, objavljenim pod brojem HR.5.1.03. (Odluka o financiranje je dostupna na Internet stranicama Strukturni fondovi).
11 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira Pregled primjera osnovnih vrsta troškova koji će biti prihvatljivi u okviru predmetnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga će biti detaljno navedeni u samom Pozivu , Raspoloživa sredstva po projektu (indikativno) Minimalni iznos sredstava po projektu je jako visok, predlažemo 200.000,00 kn. Također, maksimalni iznos je previsok, predlažemo 800.000,00 kn. To će ujedno omogućiti i veći broj projekata kao rezultat poziva. Nije prihvaćen Minimalni i maksimalni iznos po projektu je definiran je temeljem iskustva iz prošlogodišnjeg otvorenog poziva „Jačanje socijalnog dijaloga – faza II“, objavljenim pod brojem HR.5.1.03. (Odluka o financiranje je dostupna na Internet stranicama Strukturni fondovi).
12 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira Pregled primjera osnovnih vrsta troškova koji će biti prihvatljivi u okviru predmetnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga će biti detaljno navedeni u samom Pozivu , Raspoloživa sredstva po projektu (indikativno) Molimo navedite postotak bespovratnih sredstva po projektu i postotak sufinanciranja koji su obvezni osigurati prijavitelj i partneri. Primljeno na znanje Intenzitet potpore po pojedinom Projektu će iznositi 100% prihvatljivih troškova.
13 Savez samostalnih sindikata Hrvatske Pregled primjera osnovnih vrsta troškova koji će biti prihvatljivi u okviru predmetnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga će biti detaljno navedeni u samom Pozivu , Trajanje provedbe Predlažemo omogućiti trajanje provedbe do 18 mjeseci, s obzirom da je maksimalno dozvoljen iznos sredstava po projektu prilično teško učinkovito potrošiti u razdoblju od 12 mjeseci. To pokazuju i iskustva provedbe projekata u natječaju "Jačanje socijalnog dijaloga - faza II", kada je ograničenje trajanja projekata na 12 mjeseci predstavljalo objektivnu poteškoću u pokušaju provedbe projekata usmjerenih na stvaranje sustavnijih promjena u funkcioniranju organizacija socijalnih partnera i socijalnog dijaloga općenito (a koji financijski zahtijevaju maksimalno dozvoljeni iznos predviđen prošlim, i ovim, natječajem). Prihvaćen Trajanje provedbe će se produžiti na 18 mjeseci.