Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o invazivnim stranim vrstama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Budinski PRAVILNIK O INVAZIVNIM STRANIM VRSTAMA Ovo nije Pravilnik o invazivnim stranim vrstama već Pravilnik o stranim vrstama koje se smiju uvoziti i prodavati bez posebnog dopuštenja MZOIP-a. I ove vrste nisu invazivne. Pravilnik o invazivnim vrstama će uključivati stvarno opasne invazivne vrste, potencijalno opasne i ograničnja vezana uz aktivnosti oko tih vrsta... Djelomično prihvaćen Naziv pravilnika će se korigirati u Pravilnik o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama, kako bi isti jasnije ocrtavao predmet pravilnika. U članku 1. stavak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika navode se vrste koje se smatraju invazivnim stranim vrstama te ih stoga nije dopušteno stavljati na tržište. Popis od 37 invazivnih stranih vrsta naveden je u rečenoj Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/1141 оd 13. srpnja 2016. o donošenju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 189, 14.7.2016.), dok su ograničenja vezana uz aktivnosti koje uključuju te vrste već definirane u članku 7. Uredbe (EU) br. 1143/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (SL L 317, 4.11.2014.). Uredbe su sekundarni izvor prava Europske unije i one se ne prenose u nacionalno zakonodavstvo (za razliku od direktiva), već se direktno kao takove primjenjuju u svakoj državi članici. Nacionalnim zakonodavstvom se samo propisuju nadležna tijela odgovorna za provedbu i nadzor nad provedbom uredbe, njihove zadaće te relevantni prekršaji/novčane kazne za kršenje odredbi uredbe.
2 Sandra Hudina PRAVILNIK O INVAZIVNIM STRANIM VRSTAMA Predlažem konkretniji naslov pravilnika poput: Pravilnik o uvozu invazivnih stranih vrsta Djelomično prihvaćen Uvoz invazivnih stranih vrsta je zabranjen, a to ograničenje vrijedi za invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Uniji na području cijele Europske unije, a za vrste koje će se proglasiti invazivnim stranim vrstama koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj - na području Republike Hrvatske. Naziv pravilnika će se korigirati u Pravilnik o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama, kako bi isti jasnije ocrtavao predmet pravilnika.
3 Grga K PRAVILNIK O INVAZIVNIM STRANIM VRSTAMA Molim da se za navedene vrste uz latinske navedu i postojeći hrvatski nazivi. Tako bi se ovaj pravilnik približio široj javnosti čime bi se djelomično postigao i efekt preventivnog djelovanja. Djelomično prihvaćen Pravilnik se odnosi na strane vrste za koje uglavnom ne postoje hrvatski nazivi. Za manji broj vrsta za koje postoje službeni/objavljeni navodi hrvatskih naziva (primjerice u hrvatskom prijevodu Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 61, 3.3.1997.), stručnim publikacijama i sl.), hrvatski nazivi se mogu navesti u Pravilniku. Za sve ostale vrste, za koje ne postoje adekvatni literaturni izvori hrvatskog nazivlja, neće biti moguće navesti hrvatske nazive.
4 pavao šutalo PRAVILNIK O INVAZIVNIM STRANIM VRSTAMA Ne zelim da se uvozi Gmo hrana i sjemena Primljeno na znanje Predmet ovoga Pravilnika nisu genetski modificirani organizmi (GMO). Postoje jasno propisane obveze korištenja GMO-a u okviru Zakona o genetski modificiranim organizmima (Narodne novine, br. 70/2005, 137/2009, 28/2013, 47/2014). Članak 2. stavak 2. Nacrta prijedloga Pravilnika predložen je upravo u svrhu sprječavanja nelegalnog unosa GMO-a u okvirima drugih srodnih dopuštenja, a kao primjer može se navesti strana vrsta ribice Danio rerio, koja se koristi u akvaristici na području Europske unije i Republike Hrvatske, međutim, jedinke ove vrste koje svijetle ne smije se unositi na područje Unije, budući je to GMO (ista se nikako ne može smatrati stranom/divljom vrstom).
5 Sandra Hudina PRAVILNIK O INVAZIVNIM STRANIM VRSTAMA, Članak 3. 1. Predlažem dodatak (izmjene VELIKA SLOVA Svaka manipulacija, uključujući i protokole čišćenja, DEZINFEKCIJE i održavanja sustava, te zbrinjavanja ili uništavanja otpadnog materijala, kao i svaki transport i prijenos strane vrste u i/ili iz ovakvog uzgoja, neovisno o razvojnom obliku, provodi se na način kojim se onemogućava njezin bijeg u prirodu, PRIJENOS PATOGENA I BOLESTI, širenje i/ili uklanjanje od strane neovlaštene osobe Prihvaćen Prihvaćen