Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o znaku zaštite okoliša „Prijatelj okoliša“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj  II. MJERILA,  Članak 9. USOR je mišljenja kako je u stavku (3) potrebno pojasniti značenje 'relativan utjecaj' kao i definirati što se točno mjeri u kriteriju 'mogućnost mjerenja i točnost' Prihvaćen Briše se riječ relativan.
2 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj  II. MJERILA, Članak 8. USOR predlaže izmjene stavka (1) i (6) na sljedeći način: (1) Da bi dobio znak Prijatelj okoliša, proizvod mora udovoljiti posebnim mjerilima koja se temelje na okolišnoj prihvatljivosti proizvoda odnosno na manjem negativnom utjecaju proizvoda na okoliš. (6) Mjerila se određuju tako da se potakne racionalno korištenje prirodnih dobara (već imamo resurse i izvore) i energije, smanji emisija onečišćujućih tvari i stakleničkih plinova u okoliš, smanji potrošnja kemikalija, smanji nastanak otpada i iskoristila vrijedna svojstva otpada i poduzele druge mjere u svrhu zaštite okoliša. Prihvaćen Sukladno predloženom Pravilnik će se izmijeniti u predmetnom članku.
3 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj I.OPĆE ODREDBE, Članak 5. Članovi USORa predlažu da se pojmovi koji su definirani zakonima višeg ranga preuzmu ovim Pravilnikom, npr. Elaborat, ovlaštenik, i slično. Prihvaćen Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku u jednakom smislu korišteni su kao pojmovi u relevantnom Zakonu (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015).
4 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj I.OPĆE ODREDBE, Članak 4. Stručnjaci USORa primjećuju kako se kroz čitav tekst Pravilnika koristi neujednačena terminologija, resursi, prirodni izvori, prirodna dobra. Terminologiju je potrebno uskladiti te se zalažemo za ujednačavanje pristupa. Prihvaćen Terminologija će se ujednačiti u cijelom dokumentu. Termin koji će se koristiti je prirodno dobro, sukladno definiciji Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015).
5 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj I.OPĆE ODREDBE, Članak 3. Članovi USORa mišljenja su kako je potrebno pojasniti zbog čega se ova norma izrijekom navodi kada se ona odnosi na postupak certifikacije. Svakako je potrebno navesti puni naziv Norme. Prihvaćen Tekst će se nadopuniti kao: Hrvatska norma HRN EN ISO 14024:2008 – Označivanje povezano s okolišem tipa I. Norma je navedena kako bi se istaknulo da je ovaj znak zaštite okoliša jednakovrijedan ostalim međunarodnim oznakama iz iste skupine eko-oznaka.
6 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj I.OPĆE ODREDBE, Članak 1. Stručnjaci okupljeni u USORu mišljenja su kako je u Pravilnu potrebno definirati proceduru 'oduzimanja' znaka Prijatelj okoliša. Prihvaćen Oduzimanje dodijeljenog znaka Prijatelj okoliša provest će se u slučajevima kršenja odredbi ovog Pravilnika po kojima je znak dodijeljen te u ostalim slučajevima i na način propisan Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015).
7 HGK  II. MJERILA,  Članak 10. Članak 10 . (1) Mjerila se razvijaju za skupine proizvoda ovisno o potencijalu za postizanje poboljšanja stanja okoliša ili o značajnijem utjecaju te skupine proizvoda na okoliš temeljem inicijative Ministarstva ili zainteresiranih dionika u postupku. Mjerila se razvijaju u suradnji sa znanstvenim i istraživačkim nacionalnim institucijama uz poštivanje najnovijih znanstvenih postignuća za pojedino područje. (2) Ministarstvo pokreće postupak revizije mjerila nakon isteka roka važenja mjerila prema planu rada i na prijedlog Povjerenstva. (3) U postupku revizije mjerila se mogu izmijeniti, staviti izvan snage ili im se produžuje rok njihova važenja. (4) Stručnu podlogu o usklađenosti s mjerilima (dalje u tekstu: elaborat) u postupku izdavanja znaka izrađuje ovlaštenik u skladu s Prilogom I. ovoga Pravilnika. (5) Ovlaštenik dostavlja prijedlog elaborata Ministarstvu na daljnje postupanje. (6) U slučaju utvrđenih nedostataka Ministarstvo će od ovlaštenika zatražiti dopunu prijedloga elaborata u najdužem roku od 30 dana. (7) Prijedlog elaborata objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Ministarstva na rok od 30 dana radi javne rasprave. (8) Ministarstvo će zatražiti mišljenje Povjerenstva o prijedlogu elaborata i pristiglim mišljenjima iz javne rasprave, u roku od 30 dana. Prihvaćen U programu znaka Prijatelj okoliša radi se o dva potpuno razdvojena i neovisna postupka odnosno postoji postupak izrade mjerila i postupka izrade elaborata koji su međusobno neovisni. U Pravilnik se dodaje da prijedlog za razvoj i reviziju mjerila može podnijeti i svaka zainteresirana pravna i fizička osoba.
8 HGK  II. MJERILA, Članak 8. Članice Hrvatske gospodarske komore mišljenja su kako je u stavku (2) potrebno uz postojeće odredbe uvrstiti i odredbe kojima se definira način utvrđivanja skupina proizvoda za koje se donose mjerila. Članice Hrvatske gospodarske komore mišljenja su kako je potrebno uskladiti terminologiju iz stavka (6) sa odredbom članka 3. ovog Pravilnika u terminima resursa. Članice Hrvatske gospodarske komore mišljenja su kako je u stavku (7) potrebno mjerila definirati i rokom. Prihvaćen Mjerila se razvijaju za određene skupine proizvoda kada su udovoljeni uvjeti članka 8. stavka 6. Pravilnika. Članak 8. prijedloga Pravilnika nadopunit će se s obzirom na komentar: Mjerila se razvijaju za skupine proizvoda ovisno o potencijalu za postizanje poboljšanja stanja okoliša ili o značajnijem utjecaju te skupine i proizvoda na okoliš. Izričaj „resursi“ zamijenit će se izričajem dobra u tekstu.
9 HGK I.OPĆE ODREDBE, Članak 4. Članice Hrvatske gospodarske komore mišljenja su kako je potrebno uskladiti terminologiju sa odredbom članka 3. ovog Pravilnika u terminima resursa. Prihvaćen Terminologija će se ujednačiti u cijelom dokumentu. Termin koji će se koristiti je prirodno dobro, sukladno definiciji Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015).
10 HGK I.OPĆE ODREDBE, Članak 2. Članice Hrvatske gospodarske komore mišljenja su kako je bolje u daljnjem tekstu pravilnika kao skraćeni oblik koristiti termin i 'Znak'. Stoga predlažem da se kroz čitav pravilnik ispred izraza 'Prijatelj okoliša' u odgovarajućem rodu stavi i termin 'znak'. Prihvaćen U tekstu Pravilnika ujednačit će se skraćeni naziv te će se koristiti izričaj znak Prijatelj okoliša.
11 HGK I.OPĆE ODREDBE, Članak 1. Članice Hrvatske gospodarske komore upućuju na činjenicu kako u daljnjem tekstu nije propisan postupak oduzimanja znaka kako je navedeno ovim člankom. Slijedom navedenoga molimo da se definira postupak oduzimanja znaka. Prihvaćen Oduzimanje dodijeljenog znaka Prijatelj okoliša provest će se u slučajevima kršenja odredbi ovog Pravilnika po kojima je znak dodijeljen te u ostalim slučajevima i na način propisan Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015).
12 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj  II. MJERILA,  Članak 10. USOR je mišljenja kako razrada mjerila i postupak dodjele znaka Prijatelj okoliša treba redefinirati. Ovlaštenik ne može biti taj koji će definirati i mjerila i utvrđivati elaboratom usklađenost s istima. Mjerila, temeljem traženja Ministarstva trebaju razvijati stručne i znanstvene institucije. Ovlaštenici trebaju zadovoljiti sve kriterije iz Zakona te odgovorno izraditi elaborat kojim se dokazuje usklađenost za određeni proizvod ili uslugu. Nije prihvaćen Pri izradi mjerila ovlaštenik procjenjuje utjecaj proizvoda iz neke skupine proizvoda s obzirom na značajne utjecaje koje taj proizvod ima na okoliš. U razradi mjerila konzultira se Tablica za procjenu životnog ciklusa proizvoda te je ona svojevrsni vodič pri izradi mjerila. Mjerila se razvijaju za određene skupine predviđene planom te na prijedlog Povjerenstva i samo neke skupine proizvoda imat će razvijena mjerila. Ovlaštenik ne razvija prvo mjerila da bi potom procijenio usklađenost proizvoda s istima. Izrada mjerila i izrada elaborata dva su zasebna postupka.
13 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj I.OPĆE ODREDBE, Članak 7. USOR smatra kako je bolje ne pozivati se na Normu u Pravilniku. Norma na drugačiji način definira stranke u postupku. Ecolabelling body = third party body, and its agents, which conducts a Type I environmental labelling programme Third party = person or body that is recognized as being independent of the parties involved, as concerns the issue in question (ISO IEC Guide 2.) „Parties involved“ are usually supplier (first party) and purchaser (second party) interests Nije prihvaćen Sustav dodjele znaka Prijatelj okoliša je u skladu sa zahtjevima navedene norme.
14 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj I.OPĆE ODREDBE, Članak 6. USOR smatra kako je ovaj članak potrebno uskladiti s člankom 213., stavkom (2) Zakona o zaštiti okoliša. Ujedno smo mišljenja kako nije potrebno koristiti izraz vrlo toksičan već je dovoljno koristiti izraz toksični. Nije prihvaćen Članak je usklađen i nadopunjen s relevantnim informacijama.
15 HGK MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, PRILOG IV. Prijedlogom teksta usklađuje se sam Znak Prijatelj okoliša s člankom 16. ovog Pravilnika. Nije prihvaćen U donju polovici grafičkog prikaza znaka upisat će se samo tekst naveden u relevantnim mjerilima za skupinu tog proizvoda, a ne i naziv proizvoda.
16 HGK MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, PRILOG IV. Ispod grafičkog prikaza dodati tekst: Dodjeljuje se za: Nije prihvaćen U donju polovici grafičkog prikaza znaka upisat će se samo tekst naveden u relevantnim mjerilima za skupinu tog proizvoda, a ne i naziv proizvoda.
17 HGK IV. POSTUPAK DODJELE PRIJATELJA OKOLIŠA, Članak 14. Dodati novi stavak: (10) Nositelj oznake EU-Ecolabel postaje automatizmom nositelj i znaka 'Prijatelj okoliša' te ima sva prava iz ovog Pravilnika. Nije prihvaćen Dodjela znaka EU Ecolabel regulirana je zasebnim propisom. U članak 14. Pravilnika dodat će se novi stavak sa slijedećim tekstom: Radi sinergije jednakovrijednih znakova zaštite okoliša nositelj znaka zaštite okoliša Europske unije-EU Ecolabel koji je taj znak dobio prema posebnom propisu, može postati i nositelj znaka Prijatelj okoliša bez provođenja postupka dodjele Prijatelja okoliša, te ima sva prava iz ovog Pravilnika.
18 HGK III. SAVJETODAVNO STRUČNO POVJERENSTVO , Članak 12. Članice Hrvatske gospodarske komore mišljenja su kako se u ove odredbe trebaju uvrstiti i način na koji će se regulirati rad Povjerenstva. Nije prihvaćen Članak 12. stavak 2. Pravilnika već navodi da je posebnim propisom definiran rad Povjerenstva.
19 HGK  II. MJERILA,  Članak 11. Članak 11. (1) Po primitku mišljenja Povjerenstva iz članka 10. ovoga Pravilnika Ministar odlukom donosi Rješenje o dodjeli znaka 'Prijatelj okoliša'. (2) Odluka iz prethodnog stavka sadrži naziv skupine proizvoda za koju se dodjeljuje znak, rok važenja znaka i tekst koji se upisuje u donju polovicu grafičkog prikaza Prijatelja okoliša iz Priloga IV. ovog Pravilnika. (3) Elaborat se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva. Nije prihvaćen Ministar mjerila donosi Odlukom o donošenju, a ne Rješenjem s obzirom da se radi o dva različita pojma. Smatramo kako je ovaj komentar neosnovan budući da se u članku 11. govori o mjerilima, a ne o elaboratu. Pojam „elaborat“ veže se uz stručnu podlogu o usklađenosti proizvoda s mjerilima.
20 HGK  II. MJERILA,  Članak 10. Članice Hrvatske gospodarske komore mišljenja su da ukoliko se poštuje članak 7. Ovog Pravilnika, tada se ne može izrada mjerila propisati ovlašteniku. Mjerila moraju biti pripremljena u konsenzusu stručne i znanstvene zajednice, a ovlaštenik mora ocijeniti udovoljava li svaki zaseban proizvod zahtjevu te može li mu se dodijeliti Znak Prijatelj okoliša. Članice Hrvatske gospodarske komore mišljenja su kako sukladno praksi EU, mjerila moraju biti pripremljena od strane nepristrane institucije, a ovlaštenik mora izraditi elaborat o usklađenosti proizvoda/usluge s navedenim mjerilima, čime bi se smanjili i troškovi. Nije prihvaćen Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015) propisuje da ovlaštenik provodi postupak izrade i revizije mjerila, ali i postupak izrade elaborata o usklađenosti s mjerilima. Skrećemo pažnju da su ovo dva potpuno odvojena procesa. Tek kad su mjerila izrađena i prihvaćena tada zainteresirani proizvođači odabiru najpovoljnijeg ovlaštenika (koji je ovlašten za izradu elaborata za utvrđivanje usklađenosti s mjerilima kojih na popisu ima više od 15) za izradu elaborata. Inače, mjerila za EU Ecolabel u Europskoj uniji izrađuje Zajednički istraživački centar (Joint Research Center) koji je dio ustroja Europske komisije tzv. kućni institut, koji radi na zahtjev Europske komisije uz suglasnost država članica. No dodali smo da mjerila pored ovlaštenika mogu izrađivati i znanstvene ili stručne institucije.
21 HGK I.OPĆE ODREDBE, Članak 6. Članice Hrvatske gospodarske komore mišljenja su kako je ovaj članak potrebno uskladiti s člankom 213., stavkom (2) Zakona o zaštiti okoliša koji kaže: 'Znak se ne dodjeljuje za prehrambene i farmaceutske proizvode te profesionalnu medicinsku opremu. Također je potrebno naglasiti kako se znak Prijatelj okoliša uz proizvode dodijeljuje i uslugama. Nije prihvaćen Članak je usklađen i nadopunjen s relevantnim informacijama. U članku 5. stavak 2. Pravilnika dana je definicija za „proizvod“.
22 HGK I.OPĆE ODREDBE, Članak 5. Članice Hrvatske gospodarske komore predlažu da se u stavku (1) točka 7. izostavi kao suvišan, obzirom na Zakon o zaštiti okoliša. Nije prihvaćen Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku u jednakom smislu korišteni su kao pojmovi u relevantnom Zakonu. Ipak smatramo kako je za podnositelje zahtjeva za dodjelu znaka Prijatelj okoliša potrebno definirati ovaj pojam i u Pravilniku. Briše se druga rečenica članka 5. stavak 2., točka 7.
23 HGK I.OPĆE ODREDBE, Članak 3. Članice Hrvatske gospodarske komore mišljenja su kako je potrebno dodatno definirati upotrebu norme kod ovog Znaka. Nije prihvaćen Članak 3. nadopunit će se u nazivu norme bez definiranja njezine upotrebe, a kako slijedi: prema hrvatskoj normi HRN EN ISO 14024:2008-Označivanje povezano s okolišem tipa I.
24 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj I.OPĆE ODREDBE, Članak 2. Stručnjaci okupljeni u USORu predlažu da se u skraćenom obliku izričaja koristi uz izraz 'Prijatelj okoliša' i izraz 'znak' na način da skraćeni izraz glasi 'Znak Prijatelj okoliša'. U tom smislu potrebno je kroz čitav pravilnik izmijeniti skraćeni oblik naziva. Ujedno predlažemo da se umjesto pozivanja na znanstveno utemeljenu informaciju već procjena temelji na standardima. Djelomično prihvaćen Kroz Pravilnik će se sukladno predloženom koristiti izričaj znak Prijatelj okoliša. Pojam "znanstveno utemeljena informacija" odgovara kontekstu.
25 HGK  II. MJERILA,  Članak 9. Članice Hrvatske gospodarske komore mišljenja su kako je potrebno jasnije definirati što točno podrazumijeva relativan utjeca iz stavka (3) alineja 2. Članice Hrvatske gospodarske komore mišljenja su kako je potrebno jasno naznačiti koji se utjecaj mjeri kako je navedeno u stavku (3) alineja 4. Djelomično prihvaćen Briše se riječ relativan. Tekst za svaku skupinu proizvoda može biti različit i stoga se ne propisuje ovakva odredba.