Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 goran aleksić PRAVILNIKO UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI, Pojam željeznički inspektor koji se pojavljuje u tekstu valja zamijeniti prikladnijim točnim nazivom. Nije prihvaćen Pojam željeznički inspektor koristi se u Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, br. 82/13., 18/15. i 110/15.) i to u glavi XVIII. Inspekcijski nadzor, gdje je su uređeni uvjeti koje željeznički inspektor mora ispunjavati te su utvrđene ovlasti željezničkog inspektora. Navedeni pojam se također koristi i u Pravilniku o službenoj iskaznici željezničkog inspektora („Narodne novine“, br. 136/14.). Iz naznačenog je vidljivo kako je navedeni pojam općeprihvaćen i koristi se u željezničkom sustavu.
2 goran aleksić PRAVILNIKO UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI, Većina sadržaja predloženog Pravilnika je doslovno prepisana Uredba komisije EU-a. To je nekorektno zato što treba izbjegavati ponavljanje odredaba akata višeg ranga u aktima nižeg ranga. Akti nižeg ranga služe za dodatnu razradu odredaba akata višeg ranga (to se u predloženom Pravilniku ne uočava). Općenito, ono što piše u odredbama TSI-ja ne prepisuje se kroz odredbe akata koji se donose na nivou nacionalnog zakonodavstva. Nije prihvaćen Nacrt prijedloga Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava i TSI (Odluka Komisije 2012/757/EU od 14. studenoga 2012. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „odvijanje i upravljanje prometom” željezničkog sustava u Europskoj uniji i o izmjeni Odluke 2007/756/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 345 15.12.2012) nemaju međuodnos Zakona i Pravilnika, a kako je utvrđeno u okviru hrvatskog nacionalnog zakonodavstva. Ustavom Republike Hrvatske(„Narodne novine“, br. 56/90., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10., 05/14.) određeno je kako je ostvarivanje prava koja proizlaze iz pravne stečevine Europske unije izjednačeno s ostvarivanjem prava koja su zajamčena hrvatskim pravnim poretkom. Pravni akti i odluke koje je Republika Hrvatska prihvatila u institucijama Europske unije primjenjuju se u Republici Hrvatskoj u skladu s pravnom stečevinom Europske unije.
3 Ivica Jurić PRAVILNIKO UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI, - u članku 2. stavku 1. prijedloga Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava navedeni su poslovi koje obavljaju izvršni radnici. Poslovi koje obavljaju izvršni radnici propisani su odredbama Pravilnika o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava (NN 53/15). Nije preporučljivo ponavljati odredbe iz jednoga akta u drugome općem aktu, osim iz praktičnih razloga (izmjena jednoga akta utječe na izmjenu drugoga akta) ovo nije dobro iz razloga što predmetni opći akt donosi jedan ministar uz prethodno mišljenje drugoga ministra pa bi se sutra mogli dovesti u situaciju da, moguće je, ministar zdravlja blokira izmjenu popisa poslova koje obavljaju izvršni radnici željezničkog sustava, a radi se o problematici koja je izvan domene tog ministarstva. - u članku 2. stavku 1. pod a) navodi se da se odredbe Pravilnika odnose na osoblje koje upravlja vlakom, a u stavku 2. istoga članka navodi se da se odredbe bitnih poglavlja tog Pravilnika ne odnose na strojovođe. Pitanje glasi: Tko to upravlja vlakom, a da nije strojovođa pa je potrebna ovako definirana odredba? - članak 5. stavak 3. prijedloga Pravilnika glasi: (3) Periodičan pregled zdravstvene sposobnosti izvršnog radnika po sadržaju je jednak prethodnom pregledu u dijelu ocjene zdravstvenog sposobnosti. Pitanje glasi: Znači li to da periodični pregled zdravstvene sposobnosti uključuje testiranje na prisutnost opojnih droga kao i prilikom prethodnog pregleda? Točka 4.7.2.2.2. Uredbe komisije (EU) 2015/995 od 8. lipnja 2015. o izmjeni Odluke 2012/757/EU o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „odvijanje prometa i upravljanje prometom“ glasi: 4.7.2.2. Nakon zapošljavanja 4.7.2.2.2. Minimalni sadržaj redovitog zdravstvenog pregleda Ako djelatnik ispunjava kriterije koji se zahtijevaju pri pregledu koji je proveden prije početka rada na njegovu radnom mjestu, redoviti specijalistički pregledi moraju uključivati najmanje: — opći zdravstveni pregled, — preglede osjetilnih funkcija (vid, sluh, raspoznavanje boja), — analizu urina ili krvne slike za otkrivanje šećerne bolesti (diabetes mellitus) i ostalih stanja indiciranih kliničkim pregledom, — pregled za otkrivanje prisutnosti opojnih droga ako je klinički indiciran. Predlažem da se izmijeni dio teksta koji se odnosi na redovitu obvezu (tako se može iščitati iz konteksta kako je napisano) pregleda u cilju utvrđivanja prisutnosti opojnih droga i prilikom obavljanja periodične i izvanredne provjere fizičke zdravstvene sposobnosti izvršnih radnika. Tekst treba biti napisan onako kako je to i u odredbama spomenute Uredbe Komisije EU-a napisano jer će se izbjeći moguća pogrešna tumačenja. Dakle, test na droge – prethodni pregled – DA, periodičan pregled – DA, ali samo ako je klinički indiciran. Ne treba niti spominjati što bi s financijskoga aspekta to značilo (izbjegavanje mogućega bespotrebnog bacanja sredstava). Načelna primjedba: Većina sadržaja predloženog Pravilnika je doslovno prepisana spomenuta Uredba Komisije EU. To je propisarski nekorektno zato što treba izbjegavati ponavljanje odredaba akata višeg ranga u aktima nižeg ranga. Akti nižeg ranga služe za dodatnu razradu odredaba akata višeg ranga (to ovdje nisam uočio). Općenito ono što piše u odredbama TSI-ja ne prepisuje se kroz odredbe akata koji se donose na nivou nacionalnog zakonodavstva. Nije prihvaćen Izmjena propisa u hrvatskom pravnom sustavu vrši se propisom iste prave snage i po istom postupku po kojemu je taj propis donesen te se ne može mijenjati i dopunjavati drugim propisom. Ukoliko se radi o materiji koja je regulirana i drugim propisima potrebno je sukladno Ustavu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 56/90., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10., 05/14.) osigurati jedinstvenu primjenu prava na način da ne dolazi do situacije da dva propisa na različit način reguliraju istu materiju. Ovlaštenje i nadležnost za donošenje propisa niže pravne snage (Pravilnika) mora biti sadržano u propisu više prave snage (Zakona). Ovlaštenje i nadležnost za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava (dalje u tekstu: Nacrt prijedloga Pravilnika) sadržano je u članku 91. stavku 7. i članku 91. b stavku 4. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, br. 82/13., 18/15. i 110/15.) te je u navedenim člancima utvrđena obveza prethodnog mišljenja ministra nadležnog za zdravlje. Dok je u članku 89. stavku 2. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, br. 82/13. i 18/15.) sadržano ovlaštenje i nadležnost za izradu Pravilnika o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava za koji nije utvrđena obveza prethodnog mišljenja ministra nadležnog za zdravlje. Prijelaznim odredbama propisa se uspostavlja odnos između novog propisa i propisa koji se stavlja izvan snage njegovim stupanjem na snagu. U članku 2. stavku 2. Nacrta prijedloga Pravilnika utvrđuje se da se poglavlja II., III. i IV. Nacrta prijedloga Pravilnika ne primjenjuju na strojovođe jer je to područje uređeno Pravilnikom o ovlaštenju strojovođa („Narodne novine“, br. 96/13. I 74/15.), dok se poglavlja I. i V. Nacrta prijedloga pravilnika primjenjuje na strojovođe. Definicija strojovođa je sadržana u članku 7. točki 27. Zakona o sigurnosti interoparabilnosti željezničkog sustava, a glasi: „Osoba koja je sposobna i ovlaštena za samostalno, odgovorno i sigurno upravljanje vlakom za prijevoz putnika ili tereta, radnim vlakom, lokomotivom, manevarskom lokomotivom i vozilom za posebne namjene s vlastitim pogonom." Poglavlje II., III. i IV. uređuje pitanja vezana uz provjeru zdravstvene sposobnosti, zdravstvene preglede i uvjete zdravstvene sposobnosti i kao takvi su obvezatni. Prethodni pregled izvršnog radnika obuhvaća zdravstveni pregled koji između ostaloga uključuje i prisutnost opojnih droga po indikaciji. Periodička provjera zdravstvene sposobnosti po sadržaju je jednaka prethodnom pregledu u dijelu ocjene zdravstvenog stanja (zdravstveno, tjelesno ili psihičko stanje). U članku 5. stavku 1. točki a) Nacrta prijedloga pravilnika je određeno „ d) prisutnost opojnih droga po indikaciji“. Propisarski nekoretktno je termin koji ne postoji u hrvatskoj pravnoj znanosti, u hrvatskom pravnom sustavu postoje Jedinstvena metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski Sabor („Narodne novine, br. 74/15.) koji daju smjernice za izradu propisa, a koji se primjenjuje i na izradu Pravilnika koje donosi nadležno ministarstvo. Nacrt prijedloga Pravilnika i TSI (Odluka Komisije 2012/757/EU od 14. studenoga 2012. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „odvijanje i upravljanje prometom” željezničkog sustava u Europskoj uniji i o izmjeni Odluke 2007/756/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 345 15.12.2012) nemaju međuodnos Zakona i Pravilnika, a kako je utvrđeno u okviru hrvatskog nacionalnog zakonodavstva. Ustavom Republike Hrvatske određeno je kako je ostvarivanje prava koja proizlaze iz pravne stečevine Europske unije, izjednačeno je s ostvarivanjem prava koja su zajamčena hrvatskim pravnim poretkom. Pravni akti i odluke koje je Republika Hrvatska prihvatila u institucijama Europske unije primjenjuju se u Republici Hrvatskoj u skladu s pravnom stečevinom Europske unije.
4 goran aleksić I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Poslovi koje obavljaju izvršni radnici propisani su odredbama Pravilnika o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava (NN 53/15). Nije preporučljivo ponavljati odredbe iz jednoga akta u drugome općem aktu, osim iz praktičnih razloga (izmjena jednoga akta utječe na izmjenu drugoga akta). To nije dobro i iz razloga što predmetni opći akt donosi jedan ministar uz prethodno mišljenje drugoga ministra pa bi se sutra mogli dovesti u situaciju da ministar zdravlja blokira izmjenu popisa poslova koje obavljaju izvršni radnici željezničkog sustava, a radi se o problematici koja je izvan domene tog ministarstva. Ukratko, potrebno je jednostavno propisati samo to da se taj pravilnik odnosi na poslove koji su propisani odredbama općeg akta kojim se propisuje popis poslova izvršnih radnika željezničkog sustava. Nije prihvaćen Izmjena propisa u hrvatskom pravnom sustavu vrši se propisom iste prave snage i po istom postupku po kojemu je taj propis donesen te se ne može mijenjati i dopunjavati drugim propisom. Ukoliko se radi o materiji koja je regulirana i drugim propisima potrebno je sukladno Ustavu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 56/90., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10., 05/14.) osigurati jedinstvenu primjenu prava na način da ne dolazi do situacije da dva propisa na različit način reguliraju istu materiju. Ovlaštenje i nadležnost za donošenje propisa niže pravne snage (Pravilnika) mora biti sadržano u propisu više prave snage (Zakona). Ovlaštenje i nadležnost za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava (dalje u tekstu: Nacrt prijedloga Pravilnika) sadržano je u članku 91. stavku 7. i članku 91. b stavku 4. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, br. 82/13., 18/15. i 110/15.) te je u navedenim člancima utvrđena obveza prethodnog mišljenja ministra nadležnog za zdravlje. Dok je u članku 89. stavku 2. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, br. 82/13. i 18/15.) sadržano ovlaštenje i nadležnost za izradu Pravilnika o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava za koji nije utvrđena obveza prethodnog mišljenja ministra nadležnog za zdravlje. Prijelaznim odredbama propisa se uspostavlja odnos između novog propisa i propisa koji se stavlja izvan snage njegovim stupanjem na snagu.
5 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Članak 2. točka 1. potrebno je brisati. Obrazloženje: Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, broj 82/13., 18/15. i 110/15.) člankom 89. stavak 2. definirano je da ministar donosi posebnim pravilnikom popis poslova koji obavljaju izvršni radnici. Točka 1. nije usklađena sa točkom 3. istog članka. Članak 2. točka 2. potrebno je brisati Obrazloženje: Strojovođe Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava ne spadaju u kategoriju izvršnih radnika. Članak 2. točka 3. potrebno je dodatno pojašnjenje: Da li se odredbe poglavlja II., III. i IV. ovog Pravilnika neće odnositi na sve izvršne radnike željezničkog prijevoznika i upravitelja infrastrukture koji su navedeni Uredbom Komisije EU 2015/995 od 8. lipnja 2015. )izmjena Odluke 2012/757/EU) u točki 4.2.1. vezano za obavljanje poslova koji se odnose na sigurnost željezničkog prijevoznika i upravitelja infrastrukture, a vezano na točku 4.7. gdje su propisani zdravstveni uvjeti i sigurnost na radu za osoblje. U navedenoj točki osim strojovođe je i slijedeće osoblje: • osoblje koje obavlja poslove u vlaku osim upravljanja i dio je osoblja vlaka • osoblje koje obavlja poslove pripreme vlaka • osoblje upravitelja infrastrukture koje obavlja poslove odobravanja kretanja vlakova gdje je obuhvaćeno područje dokumentacije i komunikacije Iako smo obvezni nacionalno zakonodavstvo uskladiti sa zakonodavstvom EU očigledno je da Pravilnik o poslovima koje u željezničkom prometu obavljaju izvršni radnici nije usklađen sa gore navedenom Uredbom i Odlukom Komisije EU. Obrazloženje: Potrebno je nacionalni propis uskladiti sa propisom EU. Nije prihvaćen Ovlaštenje i nadležnost za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava (dalje u tekstu: Nacrt prijedloga Pravilnika) sadržano je u članku 91. stavku 7. i članku 91. b stavku 4. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, br. 82/13., 18/15. i 110/15.), dok je u članku 89. stavku 2. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, br. 82/13. i 18/15.) sadržano ovlaštenje i nadležnost za izradu Pravilnika o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava. Ukoliko se radi o materiji koja je regulirana i drugim propisima potrebno je sukladno Ustavu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 56/90., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10., 05/14.) osigurati jedinstvenu primjenu prava na način da ne dolazi do situacije da dva propisa na različit način reguliraju istu materiju. U članku 2. stavku 2. Nacrta prijedloga Pravilnika utvrđuje se da se poglavlja II., III. i IV. Nacrta prijedloga Pravilnika ne primjenjuju na strojovođe jer je to područje uređeno Pravilnikom o ovlaštenju strojovođa („Narodne novine“, br. 96/13. i 74/15.). Članak 2. stavak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika utvrđuje da se poglavlja II., III. i IV. ovog Pravilnika ne primjenjuju na izvršne radnike koji su dio osoblja koje obavlja poslove praćenja vlaka koji se odnose na sigurnost, a na koje se izravno primjenjuje Odluka Komisije 2012/757/EU od 14. studenoga 2012. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „odvijanje i upravljanje prometom” željezničkog sustava u Europskoj uniji i o izmjeni Odluke 2007/756/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 345 15.12.2012) sa svim naknadnim izmjenama. Definicija strojovođa je sadržana u članku 7. točki 27. Zakona o sigurnosti interoparabilnosti željezničkog sustava, a glasi: „osoba koja je sposobna i ovlaštena za samostalno, odgovorno i sigurno upravljanje vlakom za prijevoz putnika ili tereta, radnim vlakom, lokomotivom, manevarskom lokomotivom i vozilom za posebne namjene s vlastitim pogonom“. U članku 2. Pravilnika o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava („Narodne novine“, br. 53/15.) određeno je da poslove koje obavljaju izvršni radnici uključuje između ostalog i upravljanje vlakom.
6 Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora PRAVILNIKO UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI, , II. PROVJERA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI Hrvatskog društva za medicinu rada – Hrvatskog liječničkog zbora Prijedlog Pravilnika postavlja niže zdravstvene standarde preventivnih pregleda od dosad primjenjivanih kojima se osiguravala sigurnost djelatnika željeznice. Ukoliko Ministarstvo inzistira na ovakovim zdravstvenim pregledima, smatram da onda tekst ocjene na koju ćemo se potpisivati treba izmjeniti. Tada bi tekst trebao glasiti " bez klinički značajnih odstupanja u propisanim nalazima". Zdravstvena sposobnost je jedno, a ispunjavanje propisanih zdravstvenih zahtjeva je nešto sasvim drugo. Kako bi pojasnili stajalište HDMR-a Upućujemo na Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis: http://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2016/05/Ljetopis_2015.pdf U ljetopisu se navode glavni uzroci smrtnosti u RH, a to su su bolesti cirkulacijskog sustava. Standardizirana stopa smrtnosti čiji je uzrok grupa bolesti uspoređuje se s istom u EU. Posebno se vodi evidencija smrtnosti do 64 godine tj. do dobi koja se uobičajeno odnosi na radnu populaciju. Standizirana stopa smrtnosti od bolesti cirkulacijskog sustava na 100 000 stanovnika u RH je 55,95, dok je u EU 39,96. Isto tako i standardizirana stopa smrtnosti od ishemičkih bolesti srca za dob do 64 godine na 100 000 stanovnika u RH je 27,63 dok je u EU 16,99. Iz gore navedenog razvidno je zašto HDMR inzistira na korekcji Pravilnika. Smatramo da smo završavanjam velikog broja kolegija Medicinskog fakulteta obvezni više gledati na epidemiološke i ostale znanstvene vrijednosti u medicini rada i sporta. Ukoliko ne možemo odlučivati o sadržaju zdravstvenih pregleda, moramo inzistirati na sadržaju uvjerenja na koje se potpisujemo. Prihvaćen Primjedba se prihvaća, Nacrt prijedloga Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava će se izmijeniti na način da se doda predložena formulacija "bez klinički značajnih odstupanja u propisanim nalazima".
7 goran aleksić II. PROVJERA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI , Članak 4. Predlažem da se podstavak b) iz stavka 2. prebaci u stavak 4. Nije prihvaćen Radi se o prethodnom pregledu i kao takav treba biti utvrđen u stavku 2. te ga nije moguće određivati u stavku 4.
8 goran aleksić II. PROVJERA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI , Članak 4. Nije jasno iz odredaba u članku 4. stavku 3. u zadnjoj rečenici u koju vrstu pregleda spadaju takvi pregledi, smatraju li se oni periodičnim pregledima, koji se i propisuju stavkom 3. Sada takvi pregledi terete poslodavca, ako su inicirani u periodu nakon 6 mjeseci od prijašnjeg pregleda, a prije redovitog roka, dok periodične preglede plaća HZZO. Nije prihvaćen Specijalist medicine rada određuje češće preglede izvršnog radnika, ako to zahtijeva zdravstveno stanje (tjelesna i psihička sposobnost) izvršnog radnika iz navedenog proizlazi da specijalist medicine rada određuje okolnosti vezne uz češći pregled izvršnog radnika, ovisno o zdravstvenom stanju izvršnog radnika.
9 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE II. PROVJERA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI , Članak 4. Članak 4. točku 6. dopuniti: 6) Izvršnog radnika na redoviti pregled zdravstvene sposobnosti upućuje poslodavac najmanje 30 dana prije proteka prethodne ocjene kao i na izvanredni pregled zdravstvene sposobnosti po potrebi. Članak 4. nova točka 7. dopuniti: 1) Ovlašteni specijalist medicine rada dužan je u roku 10 dana od dana pregleda izdati i dostaviti ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti radnika poslodavci i radniku na njegovu adresu. Djelomično prihvaćen Članak 4. točka 6. Nacrta prijedloga Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene spsobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava će se izmijeniti u smislu iznesenog komentara. Ministarstvo nadležno za promet nije nadležno niti ovlašteno određivati specijalistima medicine rada roku u kojem u obvezni izdati i dostaviti ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti izvršnog radnika željezničkog sustava.
10 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE II. PROVJERA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI , Članak 4. Članak 4. točka 2. predlažemo dopunu tako da glasi: (2) Prethodni pregled zdravstvene sposobnosti izvršnog radnika obavlja se: a) prije školovanja ili prekvalifikacije za radno mjesto izvršnog željezničkog radnika b) u slučaju novog zapošljavanja prije zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto izvršnog željezničkog radnika c) u slučaju prvog raspoređivanja zaposlenika na poslove radnog mjesta izvršnog željezničkog radnika Obrazloženje: U slučaju da radnik ne zadovoljava zdravstvene uvjete za izvršnog radnika poslodavac se ne treba izlagati troškovima stručnog osposobljavanja. Također postoje slučajevi internog napredovanja izvršnog radnika koji se zbog raznih okolnosti vraća na radnog mjesto izvršnog radnika on ne može biti upućen na prethodni pregled nego na redoviti. Članak 4. točka 4. predlažemo slijedeću izmjenu i dopunu: Podtočku c) izmijeniti tako da glasi: c. nakon ozbiljne nesreće u kojoj je izvršni radnik bio sudionik ili ako je teže ozlijeđen Obrazloženje: Neprimjerno je radnika slati na izvanredni pregled za svaki incident koji se desi kao posljedica rada. Uz trošak poslodavcu, maltretiranje radnika postoji vremenski period do okončanja postupka u kojem bi se utvrdila odgovornost radnika. Za počinjene propuste postoji izvanredna provjera znanja regulirana pravilnicima te druge sankcije. Dodati novu podtočku tako da glasi: f. na zahtjev izvršnog radnika ako se on ne osjeća sposobnim za sigurno obavljanje svog posla Djelomično prihvaćen Traženi uvjeti glede prethodnog pregleda izvršnog radnika već su obuhvaćeni u članku 4. stavku 2. Nacrta prijedloga Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanju prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava. Članak 4. točka 4. Nacrta prijedloga Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene spsobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava će se izmijeniti u smislu iznesenog komentara.
11 Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora PRAVILNIKO UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI, , III. ZDRAVSTVENI PREGLEDI Hrvatskog društva za medicinu rada – Hrvatskog liječničkog zbora Prijedlog Pravilnika postavlja niže zdravstvene standarde preventivnih pregleda od dosad primjenjivanih kojima se osiguravala sigurnost djelatnika željeznice. Ukoliko Ministarstvo inzistira na ovakovim zdravstvenim pregledima, smatram da onda tekst ocjene na koju ćemo se potpisivati treba izmjeniti. Tada bi tekst trebao glasiti " bez klinički značajnih odstupanja u propisanim nalazima". Zdravstvena sposobnost je jedno, a ispunjavanje propisanih zdravstvenih zahtjeva je nešto sasvim drugo. Kako bi pojasnili stajalište HDMR-a Upućujemo na Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis: http://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2016/05/Ljetopis_2015.pdf U ljetopisu se navode glavni uzroci smrtnosti u RH, a to su su bolesti cirkulacijskog sustava. Standardizirana stopa smrtnosti čiji je uzrok grupa bolesti uspoređuje se s istom u EU. Posebno se vodi evidencija smrtnosti do 64 godine tj. do dobi koja se uobičajeno odnosi na radnu populaciju. Standizirana stopa smrtnosti od bolesti cirkulacijskog sustava na 100 000 stanovnika u RH je 55,95, dok je u EU 39,96. Isto tako i standardizirana stopa smrtnosti od ishemičkih bolesti srca za dob do 64 godine na 100 000 stanovnika u RH je 27,63 dok je u EU 16,99. Iz gore navedenog razvidno je zašto HDMR inzistira na korekcji Pravilnika. Smatramo da smo završavanjam velikog broja kolegija Medicinskog fakulteta obvezni više gledati na epidemiološke i ostale znanstvene vrijednosti u medicini rada i sporta. Ukoliko ne možemo odlučivati o sadržaju zdravstvenih pregleda, moramo inzistirati na sadržaju uvjerenja na koje se potpisujemo. Prihvaćen Primjedba se prihvaća, Nacrt prijedloga Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava će se izmijeniti na način da se doda predložena formulacija "bez klinički značajnih odstupanja u propisanim nalazima".
12 goran aleksić III. ZDRAVSTVENI PREGLEDI, Članak 5. Točka 4.7.2.2.2. Uredbe komisije (EU) 2015/995 od 8. lipnja 2015. o izmjeni Odluke 2012/757/EU o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „odvijanje prometa i upravljanje prometom“ glasi: 4.7.2.2. Nakon zapošljavanja 4.7.2.2.2. Minimalni sadržaj redovitog zdravstvenog pregleda Ako djelatnik ispunjava kriterije koji se zahtijevaju pri pregledu koji je proveden prije početka rada na njegovu radnom mjestu, redoviti specijalistički pregledi moraju uključivati najmanje: — opći zdravstveni pregled, — preglede osjetilnih funkcija (vid, sluh, raspoznavanje boja), — analizu urina ili krvne slike za otkrivanje šećerne bolesti (diabetes mellitus) i ostalih stanja indiciranih kliničkim pregledom, — pregled za otkrivanje prisutnosti opojnih droga ako je klinički indiciran. Predlažemo da se izmijeni dio teksta koji se odnosi na redovitu obvezu (tako se može iščitati iz konteksta kako je napisano) pregleda u cilju utvrđivanja prisutnosti opojnih droga i prilikom obavljanja periodične i izvanredne provjere fizičke zdravstvene sposobnosti izvršnih radnika. Tekst treba biti napisan onako kako je to i u odredbama spomenute Uredbe komisije EU-a napisano jer će se izbjeći moguća pogrešna tumačenja. Dakle, test na droge – prethodni pregled – DA, periodičan pregled – DA, ali samo ako je klinički indiciran. Ne treba niti spominjati što bi s financijskoga aspekta to značilo (izbjegavanje mogućega bespotrebnog bacanja sredstava). Nije prihvaćen U članku 5. stavku 1. točki d) Nacrta prijedloga pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava je određeno „prisutnost opojnih droga po indikaciji“.
13 goran aleksić III. ZDRAVSTVENI PREGLEDI, Članak 5. Znači li odredba iz članka 5. stavka 3. da periodični pregled zdravstvene sposobnosti uključuje testiranje na prisutnost opojnih droga kao i prilikom prethodnog pregleda? Potrebno je to decidirano propisati. Nije prihvaćen Poglavlje II., III. i IV. uređuje pitanja vezana uz provjeru zdravstvene sposobnosti, zdravstvene preglede i uvjete zdravstvene sposobnosti i kao takvi su obvezatni. Prethodni pregled izvršnog radnika obuhvaća zdravstveni pregled koji između ostaloga uključuje i prisutnost opojnih droga po indikaciji. Periodička provjera zdravstvene sposobnosti po sadržaju je jednaka prethodnom pregledu u dijelu ocjene zdravstvenog stanja (zdravstveno, tjelesno ili psihičko stanje).
14 Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora III. ZDRAVSTVENI PREGLEDI, Članak 5. NA OSNOVU IZNESENOG HDMR PREDLAŽE IZMJENU ČLANKA 5., A KOJI IZMJENJEN TREBA DA GLASI; Članak 5.(1) Prethodni pregled zdravstvene sposobnosti izvršnog radnika obuhvaća zdravstveni pregled koji uključuje: a) opći zdravstveni pregled, b) preglede osjetilnih funkcija (vid, sluh, raspoznavanje boja), c) analiza urina, krvne slike (KKS), jetrenih proba (AST, ALT, GGT), šećera u krvi (GUK) i druge analize krvi ukoliko su indicirane kliničkim pregledom izvršnog radnika, d) EKG, e) spirometrija, f) prisutnost opojnih droga po indikaciji Objašnjenje: statistički podaci navedeni u općim komentarima. Predložene izmjene su dio standarnog pregleda zaposlenih u RH na mjestima s posebnim uvjetima rada i ujedno je minimum potrebnih funkcionalnih dijagnostika u skladu sa Smjernicama HDMR za zdravstvene preglede zaposlenih. Nije prihvaćen Uredbom Komisije (EU) 2015/996 od 8. lipnja 2015. o izmjeni Odluke 2012/757/EU o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „odvijanje i upravljanje prometom” željezničkog sustava u Europskoj uniji propisan je sadržaj redovitog zdravstvenog pregleda za izvršne radnike koji su dio osoblja koji obavljaju poslove praćenja vlaka koji se odnose na sigurnost, dok je Pravilnikom o ovlaštenju strojovođa („Narodne novine“, br. 96/13. i 74/15.) propisan sadržaj redovitog zdravstvenog pregleda za strojovođe. Izvršni radnici za koje Nacrt prijedloga Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava propisuje sadržaj redovitog zdravstvenog pregleda obavljaju poslove koji imaju nižu razinu utjecaja na sigurnost željezničkog sustava od strojovođa i izvršnih radnika koji obavljaju poslove praćenja vlaka koji se odnose na sigurnost te nije moguće propisivati strože i opširnije uvjete nego za prethodno navedene kategorije. S obzirom na navedeno, snimanje EKG-a, spirometrijsko testiranje, analize krvne slike uključujući i jetrene probe, nije uvršteno u Nacrt prijedloga Pravilnika.
15 STRUČNI RAZRED PSIHOLOGA U MEDICINI RADA III. ZDRAVSTVENI PREGLEDI, Članak 5. U čl.5., stavku 3.koji se odnosi na periodične preglede treba dodati i obaveznu provjeru psihičkih sposobnosti : Članak 5. (3) Periodični pregled zdravstvene sposobnosti izvršnog radnika po sadržaju je jednak prethodnom pregledu u dijelu ocjene zdravstvenog stanja i psihičke sposobnosti. Obrazloženje:Poslovi izvršnih radnika željezničkog sustava su odgovorni poslovi o kojima zavise sigurnost i životi velikog broja ljudi. Stoga smatramo da je neophodno kontinuirano praćenje psihičkih sposobnosti tih radnika kroz obavezne psihološke preglede-psihologijska testiranja u sklopu periodičkih pregleda. Prihvaćen Članak 5. stavak 3. Nacrta prijedloga Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene spsobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava će se izmijeniti u smislu iznesenog komentara.
16 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE III. ZDRAVSTVENI PREGLEDI, Članak 5. Članak 5. točka 5. dodati novi stavak: Ocjenu zdravstvene sposobnosti trajno nesposoban ili privremeno nesposoban specijalist medicine rada mora i pismeno obrazložiti te dostaviti poslodavcu i radniku. Nije prihvaćen Ministarstvo nadležno za promet nije nadležno niti ovlašteno određivati specijalistima medicine rada način izrade i dostave ocjene o zdravstvenoj sposobnosti izvršnog radnika željezničkog sustava.
17 MARIJA ZAVALIĆ III. ZDRAVSTVENI PREGLEDI, Članak 5. Sugestija Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu je da stavak 1. članka 5. umjesto napisanog glasi: Članak 5. (1) Prethodni pregled zdravstvene sposobnosti izvršnog radnika obuhvaća zdravstveni pregled koji uključuje: a) opći zdravstveni pregled b) preglede osjetilnih funkcija (vid, sluh, raspoznavanje boja) c) analiza urina, krvne slike (KKS), jetrenih proba (AST, ALT, GGT), šećera u krvi (GUK) i druge analize krvi ukoliko su indicirane kliničkim pregledom izvršnog radnika d) EKG e) spirometriju Jedan dio izvršnih radnika, po sada važećem Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem računa se kao takav staž (NN 71/99). Bez obzira što će donijeti novi zakon izvršni radnici su svakako skupina radnika koja radi na zahtjevnim radnim mjestima, te je stav Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu da bi, za praćenje zdravstvenog stanja ove populacije, bila potrebna gore navedena dijagnostička obrada kao minimum ispod kojeg se ne smije ići. Nije prihvaćen Uredbom Komisije (EU) 2015/996 od 8. lipnja 2015. o izmjeni Odluke 2012/757/EU o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „odvijanje i upravljanje prometom” željezničkog sustava u Europskoj uniji propisan je sadržaj redovitog zdravstvenog pregleda za izvršne radnike koji su dio osoblja koji obavljaju poslove praćenja vlaka koji se odnose na sigurnost, dok je Pravilnikom o ovlaštenju strojovođa („Narodne novine“, br. 96/13. i 74/15.) propisan sadržaj redovitog zdravstvenog pregleda za strojovođe. Izvršni radnici za koje Nacrt prijedloga Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava propisuje sadržaj redovitog zdravstvenog pregleda obavljaju poslove koji imaju nižu razinu utjecaja na sigurnost željezničkog sustava od strojovođa i izvršnih radnika koji obavljaju poslove praćenja vlaka koji se odnose na sigurnost te nije moguće propisivati strože i opširnije uvjete nego za prethodno navedene kategorije. S obzirom na navedeno, snimanje EKG-a, spirometrijsko testiranje, analize krvne slike uključujući i jetrene probe, nije uvršteno u Nacrt prijedloga Pravilnika.
18 STRUČNI RAZRED PSIHOLOGA U MEDICINI RADA IV. UVJETI ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI, Članak 6. U čl.6. potrebno je dodati kriterije za psihičke sposobnosti izvršnih radnika. Predlažemo da nadležno ministarstvo-predlagatelj pravilnika, zatraži od Hrvatske psihološke komore i njezinih stručnih tijela kriterije za tražene psihičke sposobnosti. Nije prihvaćen Uredbom Komisije (EU) 2015/996 od 8. lipnja 2015. o izmjeni Odluke 2012/757/EU o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „odvijanje i upravljanje prometom” željezničkog sustava u Europskoj uniji propisan sadržaj redovitog zdravstvenog pregleda za izvršne radnike koji su dio osoblja koji obavljaju poslove praćenja vlaka koji se odnose na sigurnost, dok je Pravilnikom o ovlaštenju strojovođa („Narodne novine“, br. 96/13. i 74/15.) propisan sadržaj redovitog zdravstvenog pregleda za strojovođe. Izvršni radnici za koje Nacrt prijedloga Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava propisuje sadržaj redovitog zdravstvenog pregleda obavljaju poslove koji imaju nižu razinu utjecaja na sigurnost željezničkog sustava od strojovođa i izvršnih radnika koji obavljaju poslove praćenja vlaka koji se odnose na sigurnost te nije moguće propisivati opširnije uvjete nego za prethodno navedene kategorije.
19 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE IV. UVJETI ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI, Članak 6. Dodati novi članak 6a koji glasi: 1) Provjera ispunjavanja zdravstvene sposobnosti za siguran rad na radnom mjestu izvršnog željezničkog radnika je procjena usklađenosti sa zahtjevnosti radnog mjesta, sa posebnim naglaskom na ocjeni stupnja samostalne odgovornosti izvršnog željezničkog radnika, koji je sastavni dio ocjene procjene rizika i koju je dužan napraviti poslodavac, te tjelesnim i psihološkim osobnosti, sposobnostima izvršnih željezničkih radnika koji utječu na njegov siguran rad. 2) Ukoliko poslodavac ponudi izvršnom željezničkom radniku radno mjesto sa nižim stupnjem samostalne odgovornosti za sigurnost željezničkog prometa, može o zadovoljavanju zdravstvenih uvjeta za sigurno obavljanje rada na tom radnom mjestu odlučiti ovlašteni specijalist medicine rada. Obrazloženje: Svako radno mjesto izvršnog radnika nema iste uvjete odgovornosti i zahtjevnosti u pogledu sigurnosti željezničkog prometa. Isto tako za svako radno mjesto ne može biti uvjet ista zdravstvena sposobnost. Dodati novi članak 6b koji glasi: 1) Poslodavac mora osigurati stručnu pomoć i savjetovanje izvršnim željezničkim radnicima koji su vrijeme svojih radnih obveza doživjeli traumatično iskustvo povezano sa nesrećom, napadom ili drugim težim izvanrednim događajem. Obrazloženje: Radniku danas nije osigurana nikakva stručna pomoć, a istovremeno se i prije pomoći šalje na liječničke preglede. Nije prihvaćen U članku 3. Nacrta prijedloga Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava je propisano: „Na pitanja načina i postupka utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje zaštita na radu i odredbe propisa kojima se uređuje sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava.“ Zakonom o zašiti na radu („Narodne novine“, br. 71/14., 118/14., 154/14.) u glavi IV. su propisane obveze poslodavca u provedbi zaštite ne radu.
20 goran aleksić V. NAČINI I POSTUPCI UTVRĐIVANJA PRISUTNOSTI ALKOHOLA, OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH TVARI U ORGANIZMU IZVRŠNOG RADNIKA, Članak 7. Članak 7. stavak 1. - Bilo bi dobro propisati periode u kojima se provjere prisutnosti alkohola mogu obavljati (prije nastupa na rad – neposredno ili još ranije, za vrijeme rada, …). Nije prihvaćen U članku 3. Nacrta prijedloga Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava je propisano: „Na pitanja načina i postupka utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje zaštita na radu i odredbe propisa kojima se uređuje sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava.“ Zakonom o zašiti na radu („Narodne novine“, br. 71/14., 118/14., 154/14.) u glavi IV. su propisane obveze poslodavca u provedbi zašite ne radu.
21 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE V. NAČINI I POSTUPCI UTVRĐIVANJA PRISUTNOSTI ALKOHOLA, OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH TVARI U ORGANIZMU IZVRŠNOG RADNIKA, Članak 8. Članak 8. točka 1. predlažemo iza riječi alkometrom brisati cijeli tekst te stavak glasi: a. Provjera je li izvršni radnik pod utjecajem alkohola obavlja se alkometrom. Obrazloženje: Nisu nam razumljivi i dodatno pojašnjeni drugi postupci ili sredstva sa kojim ovlašteni i za to osposobljeni radnik može izvršiti provjeru alkohola u organizmu radnika. Nije prihvaćen U članku 3. Nacrta prijedloga Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava je propisano: „Na pitanja načina i postupka utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje zaštita na radu i odredbe propisa kojima se uređuje sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava.“ Zakonom o zašiti na radu („Narodne novine“, br. 71/14., 118/14., 154/14.) u glavi IV. su propisane obveze poslodavca u provedbi zaštite ne radu.
22 goran aleksić V. NAČINI I POSTUPCI UTVRĐIVANJA PRISUTNOSTI ALKOHOLA, OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH TVARI U ORGANIZMU IZVRŠNOG RADNIKA, Članak 9. Članak 9.stavak 1. - Bilo bi dobro propisati o kakvom prekršaju se radi. Djelomično prihvaćen Temeljem članka 2. stavka 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15.) prekršaji i prekršjanopravne sankcije mogu se propisivati zakonom i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U članku 3. Nacrta prijedloga Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava je propisano: „Na pitanja načina i postupka utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje zaštita na radu i odredbe propisa kojima se uređuje sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava.“ Zakonom o zašiti na radu („Narodne novine“, br. 71/14., 118/14., 154/14.) u glavi IV. su propisane obveze poslodavca u provedbi zašite ne radu. Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, br. 82/13., 18/15., 110/15.) u glavi XIX. Prekršajne odredbe su propisani prekršaji pravnih i fizičkih osoba čije osoblje i sredstva, odnosno djelatnosti koje podliježu inspekcijskom nadzoru u okviru željezničkog sustava.
23 goran aleksić V. NAČINI I POSTUPCI UTVRĐIVANJA PRISUTNOSTI ALKOHOLA, OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH TVARI U ORGANIZMU IZVRŠNOG RADNIKA, Članak 10. Dopuniti tekst tako da se propiše obveza pridržavanja uputa zdravstvenog radnika o načinu uporabe uređaja, odnosno sredstva za ispitivanje. Prihvaćen Članak 10. Nacrta prijedloga Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene spsobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava će se izmijeniti u smislu iznesenog komentara.
24 goran aleksić V. NAČINI I POSTUPCI UTVRĐIVANJA PRISUTNOSTI ALKOHOLA, OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH TVARI U ORGANIZMU IZVRŠNOG RADNIKA, Članak 11. Članak 11. stavak 4. - Rade li utvrđivanje prisutnosti droge samo specijalisti medicine rada ili ga rade i drugi stručni radnici u ovlaštenim ustanovama? Nije prihvaćen U članku 7. stavku 2. Nacrta prijedloga Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava je propisano: „Provjeru prisutnosti opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnog radnika obavljaju zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi, koristeći testove za otkrivanje amfetamina, metamfetamina, ecstasya, kokaina, marihuane, barbiturata, benzodiazepina, heroina i metadona u mokraći, a prema uputi proizvođača testa.“