Izvješće o provedenom savjetovanju - Iskaz o procjeni učinaka za izmjene i dopune Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Boris Cviljak   Zamjenom postojeće rasvjete ''novom'' /LED tehnologijom dolazi do promjene u visinama rasvjetnih stupova, kao i gustoći istih, odnosno nova rasvjeta bila bi znatno niže visine, ali stupovi bi bili gušće postavljeni. Uzimajući u obzir sveobuhvatne prednosti nove tehnologije, a pritom i znatne uštede koje se ostvaruju kroz rad iste, nužne radove/radnje potrebno usuglasiti i s postojećom zakonskom regulativom. Naime, prema postojećoj zakonskoj regulativi takvi radovi/radnje zahtijevaju izmjenu građevinske dozvole, odnosno provedbu novih upravnih postupaka s upitnim rokom ishođenja dozvola (naravno, podrazumijeva se da sve postojeće javne rasvjete i imaju ishođene odgovarajuće dozvole). Predlažem da se razmotri, odnosno da se u radnu skupinu aktivno uključi u rad i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja te da se npr. kroz Pravilnik o jednostavnim građevinama definira i takav način rekonstrukcije. Primljeno na znanje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode prilikom izrade i formiranju prijedloga Zakona o izmjena i dopunama Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i podzakonskih akata redovito, a prema djelokrugu rada uključuje predstavnike tijela državne uprave, među kojima je i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.
2 Marijan Kalea   U članku 38, stavak (1) postojećeg Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja stoji: „Postojeću javnu rasvjetu koja je s tehničkim karakteristikama i tehnologijom u uporabi suprotna odredbama ovoga Zakona i provedbenih propisa ovoga Zakona potrebno je zamijeniti ili pravilno postaviti u skladu s Planom održavanja kojeg je dužan donijeti operater javne rasvjete, a u kojem će odrediti rokove za zamjenu postojeće javne rasvjete.“ Komentar: Zamišljanje da bi se ostvarila povoljna zaštita od svjetlosnog zagađenja, jednostavnom zamjenom postojećih poluzasjenjenih svjetiljki potpuno zasjenjenim svjetiljkama – prilikom rekonstrukcije – nije ostvariva. Naime, potpuno zasjenjene svjetiljke traže stupove puno manje visine i puno gušće raspoređene, tako da bi takav prelazak predstavljao dobavu novih stupova i izgradnju novih temelja, dobavu i polaganje novih vodiča (kabelskih ili nadzemnih) za električna spajanja, pored dobave i montaže odgovarajućih svjetiljki. Jednako bi se dogodilo pri rekonstrukciji svjetiljki postavljenih na zidove kuća (treba ih postaviti niže i bliže). Dakako, razumijeva se pritom projektiranje, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i ishođenje građevinske dozvole za cijeli pothvat. Praktički, ekonomski posve nedostižno, u našim sagledivo vremenski udaljenim prilikama. Postojeća rasvjeta u gradovima, a osobito u manjim mjestima i selima, ponekad se koristi za nošenje svjetiljki stupove niskonaponskih električnih mreža ili tramvajskih kliznih vodiča (u Osijeku i Zagrebu), previsokih i prerijetko postavljenih. Primjena novih svjetiljki ukinula bi takvo njihovo višestruko korištenje. Imajući to na umu, razmatranje troškova sveobuhvatnog rekonstrukcijskog pothvata sukladno zahtjevima Zakona (najteže ostvarivo: zasjenjenje, odnosno sprječavanje zračenja u nebo) u hrvatskim razmjerima ne bi išlo u prilog zalaganju protiv svjetlosnog zagađenja. Dakako namirenje tih troškova bila bi cijena poboljšanih ekoloških, zdravstvenih, astronomskih, sigurnosnih, ... i drugih nesporno pozitivnih svojstava nove rasvjete, koje je nemoguće ili vrlo teško novčano iskazati. Ali, odakle nam novac za to? Što nam preostaje? Svakako: zamjena izvora svjetla učinkovitijim pri svakoj rekonstrukciji javne rasvjete, a moguće: senzorski nadzor paljenja/gašenja rasvjete ovisno o potrebi osvijetljenosti gdje god je moguće, postupna rekonstrukcija doista eklatantnih promašaja, uz dopušteno inzistiranje da se kod projektiranja i izgradnje potpuno nove javne rasvjete moraju koristiti rješenja potpuno usklađena sa Zakonom. Marijan Kalea Primljeno na znanje Obzirom da se primjedba odnosi na e-savjetovanje o Iskazu o procjeni učinaka za izmjene i dopune Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja predlaže se prilikom izrade prijedloga Zakona o izmjena i dopunama Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja uzeti prijedlog u obzir.
3 HGK  , 1. PROBLEM Članice Hrvatske gospodarske komore podupiru svaku inicijativu izmjena zakonodavnog okvira koji doprinosi efikasnijoj primjeni propisa te omogućava gospodarskim subjektima lakšu primjenu propisa. Primljeno na znanje Prihvaćen.
4 HGK  , 2. CILJEVI Članice Hrvatske gospodarske komore mišljenja su kako je svakako potrebno navedeni propis unaprijediti. Stoga pozivaju nadležno Ministarstvo da u trenutku formiranja radne skupine za izradu izmjena i dopuna Zakona o svjetlosnom onečišćenju u istu pozove da i Hrvatska gospodarska komora imenuje svog predstavnika. HGK okuplja predstavnike gospodarstva kroz strukovna udruženja čime je u mogućnosti stručnošću doprinijeti unaprjeđenju navedenog propisa. Primljeno na znanje Prihvaćen.
5 HGK  , 4. USPOREDBA OPCIJA Unutar Opcije 4, dijela Troškova, Članice Hrvatske gospodarske komore mišljenja su, obzirom na navod kako provedba Izmjena i dopuna Zakona ne zahtijeva dodatna sredstva, kako bi svakako trebalo staviti na uvid široj javnosti obrazac procjene financijskog učinka provedbe ovog propisa jer smatraju kako su troškovi prilagodbe značajni i nisu obuhvaćeni već rezerviranim sredstvima u proračunima JLS. Nije prihvaćen Obrazac procjene financijskog učinka provedbe ovog propisa biti će na raspolaganju nakon izrade prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja obzirom da se primjedba odnosi na e-savjetovanje o Iskazu o procjeni učinaka za izmjene i dopune Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.