Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Uredbi o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo (Test malog i srednjeg poduzetništva - MSP test)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK II. POBLIŽI KRITERIJI ZA PROVEDBU PRETHODNOG ISKAZA O TESTU MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA (MSP TEST) , Članak 5. Predlaže se predvidjeti obvezu uključivanja asocijacija obrtnika i poduzetnika već u ovoj fazi izrade prethodnog MSP testa ili od strane stručnog nositelja ili od strane ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt jer od rezultata u prethodnom testu ovisi da li će se dalje provoditi postupak za izradu nacrta iskaza za MSP test. Prihvaćen Provedba MSP testa usmjerena je prema malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima kako bi se u postupku donošenja zakonskih i određenih podzakonskih akata izbjeglo uvođenje novih administrativnih i ostalih prepreka i prekomjernih zahtjeva koji posljedično dovode do otežanog poslovanja i nemogućnosti opstanka gospodarskih subjekata. Asocijacije koje okupljaju male i srednje poduzetnike nezaobilazan su partner ovom javnopravnom tijelu od kojeg će se tražiti mišljenje u postupku provedbe MSP testa.
2 HOK IV. KONZULTACIJE S DIONICIMA, SAVJETOVANJE I JAVNA RASPRAVA, Članak 10. Predlažemo u stavku 4. ovog članka izričito i jasno propisati da obavijest za koju je propisano da se objavljuje na portalu „e-Savjetovanja“ obavezno treba sadržavati i obrazloženje zašto su primjedbe odbijene ili prihvaćene, odnosno uputiti na objavu obavijesti sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa. Naime, predložena formulacija ovog stavka obvezuje samo na objavu podatka da li su primjedbe prihvaćene ili odbijene. Primljeno na znanje Kao što je već navedeno, odgovarajuće izmjene temeljnih propisa iz područja procjene učinaka propisa, odgovarajuće će se ugraditi i u Zakon i pripadajuću Uredbu.
3 HOK II. POBLIŽI KRITERIJI ZA PROVEDBU PRETHODNOG ISKAZA O TESTU MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA (MSP TEST) , Članak 4. Kriteriji navedeni u članku 4. Uredbe moraju biti identični kriterijima koji će biti propisani predloženim člankom 5.a Zakona kako se provedbenim podzakonskim aktom ne bi propisivalo nešto različito od Zakona. Predlažemo navedeni kriterij „identifikacija skupine/podskupine koja je predmetom“ uvrstiti u početnu rečenicu stavka 1. u članku 4. Uredbe. Nadalje, za primjenu kriterija zapošljavanja predlažemo kroz upute i objašnjenja jasno definirati da pojam zapošljavanja uključuje ujedno i samozapošljavanje, npr. obavljanjem obrta. Radi jednoznačne primjene, poželjno bi bilo definirati kriterije gospodarskog rezultata i konkurentnosti. Primljeno na znanje Konkretni prijedlozi po člancima Nacrta Uredbe primaju se na znanje uz napomenu da će biti prilagođeni sadržaju propisa o procjeni učinaka koji su u izmjeni, kao što je prethodno odgovoreno, a naglašava se i da će MINPO nakon provedenog savjetovanja i objave izvješća uputiti na mišljenje Nacrte Zakona i Uredbe svim nadležnim tijelima uključujući i ascijacije obrtnika, poduzetnika i poslodavaca.
4 HOK                                                                 UREDBU Smatramo potrebnim da se nakon donošenja Uredbe sastave podrobnije upute, slično uputama za ispunjavanje priloženih obrazaca. Predlažemo također i da se na stranici e-savjetovanja objavi shemu cijelog postupka vezanog za primjenu MSP testa, od primjene načela proporcionalnosti odnosno procjene da li planirani propis ima učinka na malo gospodarstvo, sve do mišljenja Ministarstva poduzetništva i obrta, kojim postupak završava i prelazi se dalje na postupak po Zakonu o procjeni učinaka propisa. Primljeno na znanje MSP test dio je sustava procjene učinaka propisa koji je u fazi izmjene , a kojem će se MINPO kao središnje koordinativno tijelo za MSP test prilagoditi, točnije, postupak izrade zakona i uredbe sa zakonskom snagom od strane MINPO-a i Ureda za zakonodavstvo paralelni su postupci koji nužno uključuju prilagođavanje i usklađivanje s ciljem postizanja jedinstvenog sustava.
5 HOK                                                                 UREDBU Pohvalno je da se javna rasprava o Uredbi provodi odmah nakon javne rasprave o izmjenama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, obzirom se radi o provedbenom aktu predloženom kroz te izmjene. Pri tome treba voditi računa da izmjene Zakona još nisu usvojene, pa samim time još nema niti zakonske osnove za donošenje Uredbe. Dodatno usklađivanje je potrebno i s planiranim izmjenama u Zakonu o procjeni učinaka propisa, o kojem je upravo otvorena javna rasprava, istovremeno s javnom raspravom o Strategiji procjene učinaka propisa 2016.-2018.. Primljeno na znanje Notorno je da donošenju provedbenog propisa prethodi donošenje zakona kojim se propisuje donošenje uredbe sa zakonskom snagom kojom se podrobnije uređuje postupak provedbe MSP testa.
6 HOK                                                                 UREDBU Hrvatska obrtnička komora podržava uvođenje MSP testa kao alata kojim se prethodno i u skladu s načelom „Mislimo prvo na male“ propisi u postupku pripreme procjenjuju obzirom na očekivanje učinke na malo gospodarstvo. MSP test ne bi smio postati tek forma koju treba zadovoljiti, kao što analize provedene na razini EU pokazuju. Stoga Uredbom treba jače obvezati nositelje izrade propisa na učinkovito uključivanje MSP sektora u njihovu pripremu i na veću transparentnost, kao i na poštovanje obveze izrade MSP testa, obzirom da za slučaj nepoštivanja te obveze nisu previđene posljedice. Primljeno na znanje I zakonom i uredbom sa zakonskom snagom uvodi se obveznost provođenja MSP testa za označene stručne nositelje izrade zakonskih i podzakonskih akata. Za nepoštivanje te obveze nisu predviđene posljedice iz razloga što ih ne predviđaju ni temeljni propisi procjene učinaka propisa čiji je MSP test sastavni dio. Moguća posljedica je onemogućavanje daljnje procedure, odnosno neuvrštavanje nacrta zakonskih akata na sjednice radnih tijela Vlade Republike Hrvatske, odnosno zaustavljanje objave podzakonskih akata u službenom glasilu i time stupanje na snagu istih.