Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Damir Đurđević Prijedlog, Članak 7. Što se smatra pod pojmom"posebni rizici" ? Pojam bi trebalo definirati u čl. 3 sa ostalim pojmovima. U članku 7. stavak a), što se misli pod pojmom "osposobljavanje" ? Da li stručno osposobljavanje radnika za rukovanje radnom opremom ili osposobljavanje za rad na siguran način ? U članku 7. stavak b), što se misli pod pojmom "posebno osposobljeni" ? Da li se pod time smatra stručno osposobljavanje radnika za poslove servisera i sl. ili je potrebno da je radnik određene stručne spreme odnosno smjera ? Primljeno na znanje Pri pisanju pravilnika smo koristili službeni prijevod i terminologiju Direktive 2009/104/EC o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim uvjetima pri korištenju radne opreme od Ministarstva europskih i vanjskih poslova, pa tako i “posebni rizici”. Misli se na situacije kada poslodavac pri izradi procjene rizika (uz svu valjanu dokumentaciju radne opreme) nije potpuno siguran ili nije do kraja razumio način rada i može poduzeti dodatne mjere zaštite na radu. Posebne (specifične) rizike svaki izrađivač procjene rizika doživljava na svoj način pa ih je teško staviti u pojmovnik kao obrazac. Kako se radi o radnoj opremi naravno da se misli na osposobljenost za rukovanje s tom radnom opremom. Odstupanje je u odnosu na stručno osposobljavanje iz razloga što se u ovom slučaju uvažavaju i osposobljavanja stečena od proizvođača radne opreme. Posebno osposobljen znači otprilike što i “specijaliziran“(kao npr. automehaničar koji je specijaliziran samo za jednu vrstu automobila i radi samo to.
2 Damir Đurđević PRILOG II., 2. Odredbe o uporabi pokretne opreme, neovisno o tome je li samohodna ili nije Točka 2.1 - Što se podrazumjeva pod pojmom "odgovarajuće osposobljeni" ? Da li se pod pojmom smatra stručno osposobljavanje radnika za rukovanje samohodnom radnom opremom ili nešto drugo? Točka 2.5 - Koliko iznosi "zajamčena dovoljna količinu zraka" ? Čime se dokazuje, brojem izmjena zraka u jedinici vremena ili... ? Primljeno na znanje Kako se radi o samohodnoj radnoj opremi, “odgovarajuće osposobljen” bi trebalo značiti osposobljenost po posebnom propisu, npr. prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 067/2008) ili sl. Zaštita na radu ne bi trebala propisivati vlastite norme, nego uvažavati postojeće i u odnosu na njih osigurati siguran rad procjenom rizika.
3 Damir Đurđević PRILOG II., 3. Zahtjevi pri uporabi radne opreme za dizanje tereta Točka 3.2.3. - Što se podrazumjeva pod pojmom "... za te poslove osposobljeni radnik" ? Da li se tu misli na stručno osposobljavanje radnika za poslove signaliste ? Da li se smatra da je osposobljavanje radnika za rad na siguran način dovoljno ? Nastavno na gore navedeno, koje osposobljavanje mora proći vezač tereta ? Stručno osposobljavanje ili je dovoljno osposobljavanje za rad na sigurna način? Primljeno na znanje "... za te poslove osposobljeni radnik" naprosto podrazumijeva radnika koji je upućen u posao koji će odraditi (u ovom slučaju mora poznavati znakove kojima komunicira s rukovateljem radne opreme da sigurno obavi). Osposobljavanje u ovom smislu je odgovornost poslodavca, jer on bira radnika i jedini zna koga je i zašto izabrao pa će ga prema potrebi odgovarajuće osposobiti. Mišljenja smo da vezaču tereta nije potrebna stručna osposobljenost (prema dosadašnjem obrascu), ali je na poslodavcu da procijeni trebaju li odabranom radniku upute o vezivanju tereta.