Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mreža mladih Hrvatske PRAVILNIK Unatoč višednevnom prosvjedu koji se početkom lipnja održavao ispred zgrade Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te obećanjima ministra Predraga Šustara da će usvojiti sve zahtjeve studentica koje su pokrenule prosvjed, ovakav prijedlog pravilnika pokazuje da ipak nisu svi zahtjevi ispunjeni. Studenti i studentice predstavili su ministru Šustaru sljedeće zahtjeve: 1) jasno i precizno određivanje rokova za provedbu natječaja i dodjelu državnih stipendija; 2) usuglašavanje natječaja s akademskom godinom i početak isplate stipendija do kraja siječnja; 3) smanjivanje bodovne granice za stipendiju za socioekonomski ugrožene studente/ice sa 45 na 37 bodova; 4) zarada preko student servisa ne može utjecati na mogućnost prijave; 5) mogućnost prijave za strance pod međunarodnom zaštitom 6) povećanje broja bodova kao dodatak za studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta; Od navedenih zahtjeva, jasno su usvojeni tek zahtjevi 1.,2. i 5. Pohvale i zahvale na uvažavanju tih zahtjeva. Zahtjev br. 3 nije ispunjen, zahtjev br. 6. je revidiran tek u minimalnom obimu, dok iz priloženoga prijedloga Pravilnika nije jasno da li je usvojen zahtjev broj 4. Obzirom na dana obećanja od 6. lipnja 2016., potrebno je jasno uvrstiti te zahtjeve u prijedlog Pravilnika. Djelomično prihvaćen U nastavku je očitovanje na pojedine zahtjeve: 1) jasno i precizno određivanje rokova za provedbu natječaja i dodjelu državnih stipendija; U Pravilniku je definirano da se Natječaj raspisuje do 15. listopada za akademsku godinu. Rang lista objavljuje se 8 dana nakon objave državnog proračuna, a isplata nakon njegovog stupanja na snagu, odnosno do 15. u mjesecu. 2) usuglašavanje natječaja s akademskom godinom i početak isplate stipendija do kraja siječnja; Isto kao gore navedeno 3) smanjivanje bodovne granice za stipendiju za socioekonomski ugrožene studente/ice sa 45 na 37 bodova; Broj stečenih ECTS bodova za prijavu u prethodnoj godini je 45 kao i u prošlim natječajima, ali prosječan broj bodova u svim prethodnim godinama studija je smanjen sa 45 na 40 ECTS bodova. Povjerenstvo je razmatralo prijedlog da se granica za prijavu spusti na 37 ECTS bodova, međutim, kako je izračunom ustanovljeno da bi to značilo da za preddiplomski koji traje 3 godine student može 5 godina primati stipendiju, a za diplomski koji traje 2 godine može primati 4 godine stipendiju, odnosno ukupno 9 godina za 5 godina studija, Povjerenstvo nije prihvatilo prijedlog. 4) zarada preko student servisa ne može utjecati na mogućnost prijave; U izračun prihoda po članu obitelji ne ulazi primitak od rada preko studentskog servisa. 5) mogućnost prijave za strance pod međunarodnom zaštitom Pravo na prijavu za dodjelu državne stipendije imaju i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. 6) povećanje broja bodova kao dodatak za studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta Povjerenstvo je razmatralo prijedlog da se za studente koji studiraju izvan prebivališta bodovi povećaju sa 200 na 400, međutim, napravljena je simulacija na prošlom natječaju koja je pokazala sljedeće: rangirano je bilo za E ukupno 7.699 studenata izvan prebivališta i 1.282 studenta koji studiraju u prebivalištu. Od toga je pravo na stipendiju ostvarilo 4.606 studenata izvan prebivališta i 622 studenata u prebivalištu. Ako bi se svim studentima izvan prebivališta dodalo još 200 bodova (ukupno 400) 637 studenata izvan prebivališta koji nisu dobili stipendiju imalo bi 1.450 bodova (prag je bio 1.400) . Navedeno znači da je u prošlom natječaju bilo 400 bodova umjesto 200 za studiranje izvan prebivališta niti jedan student koji studira u prebivalištu ne bi ostvario pravo na stipendiju. Stoga je zaključak Povjerenstva bio da se bodovi povećaju ali na 300 a ne na 400.
2 Dorotea Šušak PRAVILNIK Referirajući na zahtjeve postavljene i od strane MZOŠ-a te ministra Šustara odobrene za vrijeme trajanja prosvjedne akcije ispred zgrade MZOŠ-a (1.-5.6.2016.) od strane kolegice Espi Tomičić i mene, istaknula bih sljedeće komentare, pohvale i primjedbe: Za početak je važno iskazati zadovoljstvo eksplicitnim uvrštavanjem osoba (ujedno i redovnih studenata) pod Međunarodnom zaštitom u okvir onih koje imaju pravo aplicirati za stipendiju. Istim valja okarakterizirati i konkretniju eksplikaciju datuma obligatne objave natječaja (u mjesecu listopadu), kao i objave njegovih rezultata, odnosno ujednačavanje procedure natječaja s akademskom, umjesto fiskalnom godinom. Nadamo se kako će takva eksplikacija biti dostatna za izbjegavanje ponavljanih komplikacija i kršenja studentskih prava, neisplatom stipendija. Važno je i napomenuti naš prijedlog da se još jednom promisli o broju potrebnih ects bodova za prijavu na natječaj, a koji u skladu i s našim prvim prijedlogom, prepoznajemo nerijetko prestrogo postavljanim kriterijem (uzimajući u obzir sve eventualne specifičnosti pojedinaca koji se prijavljuju u okviru pojedinih kategorija natječaja). Dorotea Šušak Djelomično prihvaćen Povjerenstvo je razmatralo prijedlog da se granica za prijavu spusti na 37 ECTS bodova, međutim, kako je izračunom ustanovljeno da bi to značilo da za preddiplomski koji traje 3 godine student može 5 godina primati stipendiju, a za diplomski koji traje 2 godine može primati 4 godine stipendiju, odnosno ukupno 9 godina za 5 godina studija, Stoga je Povjerenstvo predložilo da broj stečenih ECTS bodova za prijavu u prethodnoj godini ostane 45 ECTS bodova kao i u prošlim natječajima, ali prosječan je broj bodova u svim prethodnim godinama studija smanjen sa 45 na 40 ECTS bodova.
3 pavao šutalo PRAVILNIK Molim da se u Pravilnik doda /da sto vise studenata dobije stipendiju/ da prvih 1000 s najvise bodova dobivaju 1200 kn stipendiju, slijedecih 1000 po bodovima da dobivaju 1000 kn, i slijedecih /cca 6000/ da dobiju po 600 kn. Tako bi veliki dio studensta bio zadovoljen. To je prijedlog nas vise roditelja. Isto tako ima dosta studenata koji su dobili stipendiju a roditelji rade "vani" i tu bi trebalo nesto uciniti, da se i ti prihodi racunaju. Hvala. u ime vise nas roditelja. Pavao Šutalo Djelomično prihvaćen Povjerenstvo je razmatralo prijedlog da se iznos stipendije smanji, međutim članovi su smatrali da iznos ispod 1.200 kn ne bi bio prihvatljiv. Vezano uz inozemne prihode sukladno Zakonu o porezu na dohodak porezni obveznici dužni su prijaviti i prihod iz inozemstva, tako da bi podaci iz Porezne uprave trebali sadržavati i inozemne prihode. Ukoliko porezni obveznik ne prijavljuje prihode iz inozemstva krši Zakon o porezu na dohodak.
4 Martin Vlahek PRAVILNIK, Članak 3. Pravo na državnu stipendiju iz stavka 1. ovoga članka imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj: – na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima i – studenti s invaliditetom i studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisani na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima. Nije prihvaćen Studenti s invaliditetom i studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisani na prve dvije razine visokog obrazovanja imaju mogućnost prijave na stipendije Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu koja raspisuje natječaje, između ostalih, i za ove dvije kategorije stipendija.
5 Goran Dubinjak PRAVILNIK, Članak 4. Ako se u članku 4 stavak1 D-1 posebno vrednuju djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata,zbog čega su izostavljena djeca ratnih invalida rata.Možda zbog toga što ta djeca mogu tražiti od fonda hrv.branitelja,međutim taj fond ovisi o privatnim tvrkama i njihovoj zaradi,pa iz godine u godinu se smanjuju stipendije i uvjeti povećavaju,te trenutno je zadnja stipendija bila 500kn mjesečno.kojim slućajem da fond ne ostvari dobit,stipedija ne bi ni bilo.Mišljenja sam da bi ovim zakonom trebalo obuhvatiti i tu kategoriju jer ionako se ne može imati dvije stipendije,a na ovaj način djeca ratnih invalida dobijaju 500kn umjesto 1200kn ,a i tih 500 je upitno. Prihvaćen D-1 kategorija stipendija definirana je Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata i natječaj za tu kategoriju raspisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
6 Ivana Katavić PRAVILNIK, Članak 4. Dopuniti Članak 4. 1.D-1 -studenti koji su djeca umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a koji živi uz samohranog roditelja koji se skrbi za više malodobne djece Nije prihvaćen D-1 kategorija stipendija definirana je Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata.
7 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK, Članak 6. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16, dalje: ZOSS) u članku 4. definira pojam obitelji navodeći kako je to zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način te ga troše zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi u obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života. Suprotno navedenome, člankom 6. stavcima 2. i 3. Nacrta Pravilnika pravo na dodjelu stipendije D-1 i E kategorije veže se uz visinu prosječnog mjesečnog prihoda po članu zajedničkog kućanstva. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
8 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK, Članak 7. Kako bi se prevenirale moguće manipulacije članak 7. stavak 1. Nacrta Pravilnika dodatno uređuje obveze studenata koji imaju prijavljeno prebivalište bez članova kućanstva, propisujući kako su prijavi za dodjelu državne stipendije dužni priložiti OIB i presliku osobne iskaznice obaju roditelja čiji se prihodi, bez obzira na prebivalište, uzimaju u izračun prihoda po članu kućanstva. Takvom se odredbom zanemaruju prihodi svih drugih srodnika koji zajednički žive, privređuju ili na drugi način ostvaruju prihod koji zajednički troše kao obitelj. Vrednujući isključivo prihode roditelja, Nacrt Pravilnika tako pogoduje bogatijim studentima čija je obitelj u mogućnosti kupiti ili unajmiti stan u mjestu studija. S druge strane, siromašnijim studentima koji žive u obiteljskom domu sa drugim članovima obitelji, prihod po članu kućanstva se izračunava temeljem ostvarenih prihoda svih osoba s kojima žive, privređuju i zajednički troše. Kako bi se to izbjeglo i osigurala primjena ujednačenih kriterija za sve sudionike natječaja za dodjelu državnih stipendija, imovinski je cenzus potrebno vezati uz obiteljske prihode/dohodak te, neovisno o prebivalištu studenta, uvažavati ZOSS postavljenu definiciju obitelji. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen uvođenjem definicije obitelji.
9 Dominik Ivkošić PRAVILNIK, Članak 7. Ovaj članak je ubačen zbog malverzacija koje su se javljale na prijašnjim natječajima, naime ako bi se prijavio/la sam/a na neku adresu bez drugih članova znači da u većini slučajeva ne bi imao/la nikakvih prihoda što te automatski svrstava u najvišu razinu bodova koje dobivaš na osnovu prihoda kućanstva (bila je masa osoba koja nema pravo na stipendiju po prihodima ali su zbog ovakvih stvari ipak dobivali). Sada se tome doskočilo ovim člankom, znači ako si prijavljen/a samostalno na adresu moraju se pregledati prihodi roditelja da bi se utvrdilo ima li osoba pravo konkurirati ili nema. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Kristina Prezelj PRAVILNIK, Članak 7. Zasto se gledaju primici roditelja, ako netko ne zivi s roditeljima ili ako su roditelji rastavljeni? Uostalom vjerujem da je danas u RH situacija takva da zasigurno ima studenata koji ne dobiju ni kune od roditelja, jer im roditelji nemaju dovoljno veliku placu da ih uzdrzavaju. Djelomično prihvaćen Definicija kućanstva promijenjena je u definiciju obitelji, tako da su studenti koji se prijavljuju dužni navesti članove obitelji bez obzira na to žive li s njima na istom prebivalištu, osim studenta kojem su jedan ili oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata ili je student bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Pod obitelji se podrazumijeva zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života.
11 Mreža mladih Hrvatske PRAVILNIK, Članak 8. Sniziti bodovni prag na 37 ECTS-a. Tako je bilo navedeno u zahtjevima, a naknadno i obećano od strane ministra Šustara. Smanjenjem bodovnog praga izlazi se u susret studentima/cama slabijeg socio-ekonomskog statusa te se većem broju njih dopušta mogućnost prijave za stipendiju. Podsjećamo, s obzirom na njihov socio-ekonomski status, ta populacija je u najvećem broju slučajeva prisiljena raditi preko studentskog servisa kako bi si osigurala novčana sredstava za život i studiranje. To im direktno umanjuje vrijeme koje mogu posvetiti učenju i studiranju te posljedično utječe na njihove ocjene i broj ostvarenih ECTS-a. Ovakve stipendije dobra su podloga da se tu populaciju izvuče iz zatvorenog kruga ovisnosti socio-ekonomskog statusa i ostvarenog uspjeha tijekom studija. Nije prihvaćen Broj stečenih ECTS bodova za prijavu u prethodnoj godini je 45 kao i u prošlim natječajima, ali prosječan broj bodova u svim prethodnim godinama studija je smanjen sa 45 na 40 ECTS bodova. Povjerenstvo je razmatralo prijedlog da se granica za prijavu spusti na 37 ECTS bodova, međutim, kako je izračunom ustanovljeno da bi to značilo da za preddiplomski koji traje 3 godine student može 5 godina primati stipendiju, a za diplomski koji traje 2 godine može primati 4 godine stipendiju, odnosno ukupno 9 godina za 5 godina studija, Povjerenstvo nije prihvatilo prijedlog.
12 Marija Mladinić PRAVILNIK, Članak 8. Poštovani, molim da se uzme u obzir nadopuna članka 8. gdje pravo na natječaj za državnu stipendiju u kategoriji E (članak 4.) IMAJU redovni studenti (članak 3.) koji su u PRETHODNOJ akademskoj godini stekli minimalno 55 ECTS bodova s minimalnim prosjekom ocjena 4,0. Naime uvjetom opisanim u članku 8. pod točkom 2 potencijalno su isključeni potrebiti studenti slabijeg socio-ekonomskog statusa koji su postigli odlične rezultate u prethodnoj akademskoj godini. Trenutno istim uvjetom studenti slabijeg socio-ekonomskog statusa s odličnim rezultatima u prethodnoj akademskoj godini nemaju pravo ni na natječaj za smještaj u domu, ni na natječaj za subvenciju privatnog smještaja. Prihvaćen Broj stečenih ECTS bodova za prijavu u prethodnoj godini je 45 kao i u prošlim natječajima, ali prosječan broj bodova u svim prethodnim godinama studija je smanjen sa 45 na 40 ECTS bodova. Povjerenstvo je razmatralo prijedlog da se granica za prijavu spusti na 37 ECTS bodova, međutim, kako je izračunom ustanovljeno da bi to značilo da za preddiplomski koji traje 3 godine student može 5 godina primati stipendiju, a za diplomski koji traje 2 godine može primati 4 godine stipendiju, odnosno ukupno 9 godina za 5 godina studija, Povjerenstvo nije prihvatilo prijedlog.
13 Mreža mladih Hrvatske PRAVILNIK, Članak 9. Razmisliti o dodatnom povećanju broja bodova za ovu stavku. Činjenica da netko studira van mjesta prebivališta ponajviše utječe na materijalne troškove studiranja tj. na visinu istih, a u nekim slučajevima i determinira uopće odluku studenta/ice da upiše studi Djelomično prihvaćen Povjerenstvo je razmatralo prijedlog da se za studente koji studiraju izvan prebivališta bodovi povećaju sa 200 na 400, međutim, napravljena je simulacija na prošlom natječaju koja je pokazala sljedeće: rangirano je bilo za E ukupno 7.699 studenata izvan prebivališta i 1.282 studenta koji studiraju u prebivalištu. Od toga je pravo na stipendiju ostvarilo 4.606 studenata izvan prebivališta i 622 studenata u prebivalištu. Ako bi se svim studentima izvan prebivališta dodalo još 200 bodova (ukupno 400) 637 studenata izvan prebivališta koji nisu dobili stipendiju imalo bi 1.450 bodova (prag je bio 1.400) . Navedeno znači da je u prošlom natječaju bilo 400 bodova umjesto 200 za studiranje izvan prebivališta niti jedan student koji studira u prebivalištu ne bi ostvario pravo na stipendiju. Stoga je zaključak Povjerenstva bio da se bodovi povećaju ali na 300 a ne na 400.
14 Goran Dubinjak PRAVILNIK, Članak 9. S obzirom da su ovo državne stipendije,od interesa je da se potiću deficitarna zanimanja,te shodno tome dodijeli određeni broj bodova za studente koji pohađaju deficitarne obrazovne smjerove.npr.ove šta navode na Hrvatskom zavodu za zapoljavanje: "Hrvatski zavod za zapošljavanje temeljem podataka s tržišta rada utvrđuje kao deficitarne visokoškolske obrazovne programe u sljedećim znanstvenim područjima: prirodne znanosti – matematika (nastavnički smjer) tehničke znanosti - elektrotehnika, računalstvo i strojarstvo biomedicina i zdravstvo - medicina i farmacija društvene znanosti - rehabilitacija i logopedija humanističke znanosti - anglistika i germanistika Nije prihvaćen S obzirom da je E kategorija namijenjena studentima slabijeg socijalno ekonomskog statusa prijedlog nije prihvaćen.
15 Kristina Prezelj PRAVILNIK, Članak 9. A kada ce se uvesti imovinski cenzus? Samo primanja nisu dovoljan kriterij, jer mnogi imaju roditelje koji rade van RH, a u RH su socijalni slucaj i kao nemaju primanja, a imajui sasvim dovoljno novaca za pristojan zivot. Zalosno je sto se zna za takve slucajeve koji novce od stipednije koriste za ljetovanje i kupovanje skupih stvari jer "nema primanja", a netko kome to stvarno treba ne moze radi takvih dobiti novce. Nije prihvaćen Za sada ne postoje pretpostavke za uvođenje imovinskog cenzusa.
16 Mreža mladih Hrvatske PRAVILNIK, Članak 10. Umjesto ovakve formulacije iz koje je prosječnom građaninu/ki potpuno nejasno da li i u kojoj mjeri prihodi od rada preko studentskog servisa utječu na prijave, dovoljno je to naznačiti jednostavnijom formulacijom radi koje potencijalni prijavitelji/ce neće morati dodatno konzultirati i opterećivati resorne službenike/ce. Djelomično prihvaćen U natječaju će biti objavljena i tablica primitaka koji ulaze u izračun prihoda.
17 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK, Članak 13. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u članku 80. stavku 3. propisuje kako akademska godina počinje 01. listopada tekuće godine i završava 30. rujna iduće godine. Kako za čitavo to vrijeme traju i studentske obveze, nejasno je zašto se člankom 13. Nacrta Pravilnika jamči isplata stipendije u samo 9 mjesečnih rata. Nejasno je i kako se došlo do navedenih 9 rata i iznosa od 1200,00 kn. Nije prepoznatljiv niti kriterij temeljem kojeg će nadležni ministar, temeljem ovlasti koja proizlazi iz stavka 2. članka 13., odrediti visinu stipendije. Iznos državne stipendije potrebno je odrediti unaprijed, prije raspisivanja natječaja. Primjerice, njena se visina može odrediti u određenom postotku od prosječne neto plaće RH u vremenskom periodu koji neposredno prethodi raspisivanju natječaja. Neprihvatljivo je i da se razdoblje za koje će se stipendija isplaćivati propisuje u natječaju. Dinamika isplate stipendije treba Pravilnikom biti unaprijed propisana i pratiti čitavu akademsku godinu. Djelomično prihvaćen Povjerenstvo je razmatralo prijedlog da se definira veći broj mjesečnih rata, međutim, u tom slučaju bi se zbog ograničenih sredstava u državnom proračunu smanjio broj stipendija te prijedlog nije prihvaćen.
18 Karlo Ovčar PRAVILNIK, Članak 13. Poštovani, molim Vas da se Pravilnikom odredi točan dan kada će stipendija biti uplaćena za tekući mjesec jer to do sada nije bilo precizirano. Prihvaćen U Pravilniku je navedeno da će isplata stipendije biti do 15. u mjesecu.
19 Dominik Ivkošić PRAVILNIK, Članak 13. Smanjenje iznosa stipendije ne bi nužno rezultiralo povećanjem broja stipendija koje se dijele. Stipendija može iznositi i 1000kn ali to ne znači da će se za "ušteđeni" novac povećati broj stipendija koje se dijele za cca 1000 stipendija jer postoji donja granica bodova na natječaju koja iznosi 1400 bodova ako se ne varam (nisam 100% siguran jel toliko) no svi koji imaju bodova ispod te granice nemaju pravo na Državnu stipendiju. Teoretski gledano jedne godine može biti dodijeljeno i 4000 stipendija ako su svi ostali ispod donje granice bodova, što znači da onih 1000 stipendija ne bi bilo nikome dodijeljeno bez obzira koliko iznosi ta stipendija. Nije prihvaćen Ovisno o osiguranim sredstvima u državnom proračunu definira se broj studenata koji mogu ostvariti pravo na stipendiju.
20 Kristina Prezelj PRAVILNIK, Članak 13. Zasto ne smanjite na 1000 kn tako da vise studenata dobije stipendiju, jer je i 1000 kn pristojan novac za studenta. Nije prihvaćen Povjerenstvo je razmatralo prijedlog da se iznos stipendije smanji, međutim članovi su smatrali da iznos ispod 1.200 kn ne bi bio prihvatljiv.
21 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK, Članak 14. Prijedlogom nacrta Pravilnika propisano je da ministar raspisuje javni natječaj za dodjelu državnih stipendija najkasnije do 15. listopada tekuće godine za akademsku godinu. Takvo definiranje smatramo pozitivnim u kontekstu osiguravanja dostupnosti stipendije u vremenu u kojem je studentima najpotrebnija. Unatoč propisanom vremenu raspisivanja natječaja, prijedlogom Pravilnika nisu definirani rokovi prijave studenata na natječaj. Stoga predlažemo da se nacrtom prijedloga Pravilnika pobliže definira rok podnošenja prijava na natječaj (primjerice: 30 dana od dana raspisivanja natječaja). Prihvaćen U Pravilniku je definirano da natječaj traje najmanje 15 radnih dana.
22 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK, Članak 14. Člankom 1. Nacrta Pravilnika je propisano da se njime propisuju uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju. Uvažavajući navedeni opseg predmetnog Pravilnika, odredbu stavka 5. članka 14. potrebno je brisati, a broj sjednica Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu državnih stipendija potrebno je propisati njegovim Poslovnikom. Međutim, Pravilnikom je potrebno propisati do kada se Povjerenstvo mora konstituirati kao i postupak imenovanja njegovih članova. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
23 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK, Članak 14. Iz odredbe članka 14. stavka 2. nije razvidno pod kojim uvjetima Ministar tijekom kalendarske godine može raspisati više od jednog javnog natječaja za dodjelu državne stipendije. Obzirom da je riječ o jedinstvenoj, državnoj stipendiji i uz uvažavanje potrebe njene isplate tijekom određene akademske godine, mišljenja smo kako se tijekom akademske godine može raspisati samo jedan natječaj za njenu dodjelu. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
24 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK, Članak 15. U članku 15. pogrešna je numeracija stavaka. U stavku označenom rednim brojem (4) (koji je zapravo stavak 3.) stoji kako se prijava za P kategoriju stipendije podnosi na obrascu koji se preuzima na stranicama Ministarstva. U navedenom kontekstu je nejasno kako odnosno sa kojih se stranica preuzima elektronički obrazac za E i D-1 kategoriju stipendije. Dodatno, a obzirom na nedovoljnu kvalitetu internetskih veza u pojedinim dijelovima RH kao i činjenicu da je riječ i o stipendijama za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa koji možda ne raspolažu dostatnom informatičkom podrškom, podnošenje prijava bi trebalo omogućiti i klasičnim, pisanim putem. Primljeno na znanje Do sada Ministarstvo nije zaprimilo niti jednu pritužbu studenata da nisu u mogućnosti prijaviti se elektronskim putem.
25 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK, Članak 16. Člankom 16. nacrta prijedloga Pravilnika propisana je objava rang-liste za svaku od kategorija državnih stipendija nakon usvajanja državnog proračuna u kojem su osigurana sredstva za dodjelu stipendija, bez navođenja roka objave rang-liste. Smatramo da je navedeni članak potrebno izmijeniti na način da se propiše rok od 8 dana nakon usvajanja državnog proračuna u kojem će MZOS objaviti rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije. Pravovremena objava rang-liste osobito je važna iz razloga što od dana objave liste počinju teći rokovi žalbenog postupka, nakon čijeg okončanja ministar donosi Odluku o dodjeli državnih stipendija. Kako se dodjeljivanje stipendija ne bi vezalo isključivo uz donošenje godišnjeg proračuna (što se teoretski može prolongirati i do ožujka tekuće akademske godine), predlažemo da MZOS razmotri mogućnost planiranja sredstava za državne stipendije u državnom proračunu na dvogodišnjoj ili trogodišnjoj razini. Na taj način bi se osigurao kontinuitet isplate stipendija na početku akademske godine neovisno o fiskalnoj godini. Primljeno na znanje Prijedlog je primljen na znanje.
26 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK, Članak 19. U Nacrtu Pravilnika nismo uočili odredbe koje bi studentima čije se okolnosti nisu promijenile zajamčile kontinuitet u primanju državne stipendije bez ponovnog sudjelovanja u natječaju. Stoga predlažemo dodati odredbu kojom bi se, u slučaju nepromijenjenih okolnosti i zadovoljavanja svih propisanih uvjeta, studentima osigurala mogućnost nastavka korištenja državne stipendije. Nije prihvaćen Prijedlog je razmatran, ali je Povjerenstvo smatralo da je socio-ekonomski status promjenjiva kategorija i s obzirom na ograničen broj stipendija potrebno ga je provjeravati svake godine.
27 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK, Članak 19. Kako su materijalne prilike odnosno visina obiteljskih prihoda promjenjiva kategorija, u članku 19. stavak 3. potrebno je precizno navesti da se povrat sredstava odnosi samo na period kada su ti obiteljski prihodi stipendista nadvisili Pravilnikom propisani imovinski cenzus (60 odnosno 65% proračunske osnovice). Uz napomenu kako je nejasno o čemu se radi u stavku 5., ista se primjedba odnosi se i na ostale stavke navedenog članka kojima se predviđa povrat uplaćenih sredstava. Nije prihvaćen Ova odredba odnosi se na studente koji su iskazali netočne podatke i na temelju toga stekli pravo na stipendiju.