Izvješće o provedenom savjetovanju - "KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA U PODUZETNIŠTVU"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ZLATKO SALAHOVIĆ 4  ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE,  4.2  Podnošenje projektne prijave Trebalo bi izbaciti rečenicu „Na prvoj stranici izvornika projektne prijave mora se jasno naznačiti: "IZVORNIK", a na prvoj stranici preslike projektne prijave mora se jasno naznačiti: "PRESLIKA"“ pošto nije nužna s obzirom da se prijava podnosi u jednom primjerku. Prihvaćen Prihvaća se.
2 ZLATKO SALAHOVIĆ 3  UVJETI ZA PROJEKTE, 2.2   PRIHVATLJIVOST AKTIVNOSTI Nije jasno navedeno da li su prihvatljivi troškovi IT i komunikacijske opreme povezane sa svrhom projekta. Primjerice, ukoliko je projektna inovacija softver, a za njegovu komercijalizaciju je potrebna IT oprema, da li su onda prihvatljivi troškovi računala, servera i drugog pomoćnog softvera. S obzirom da je veliki broj inovacija danas povezan sa softverskim rješenjima smatramo da bi ovako nejasno definirani troškovi vezano uz IT opremu mogli dovesti do isključenja velikog broja projektnih troškova koji bi prema važećim EU i nacionalnim propisima inače bili prihvatljivi. Predlaže se ubaciti u prihvatljive troškove IT i komunikacijska oprema vezana uz svrhu projekta ili slično. Nije prihvaćen U točki 3.2 piše kako i kad je prihvatljiva nabava opreme (uključuje i IT).
3 ZLATKO SALAHOVIĆ 3  UVJETI ZA PROJEKTE, 4.4  HORIZONTALNE POLITIKE I DRUGE POLITIKE ZAJEDNICE Poglavlje HORIZONTALNE POLITIKE I DRUGE POLITIKE ZAJEDNICE, definira da „…Slijedom Uputa za prijavitelje i korisnike operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija” o provedbi horizontalnih načela (u daljnjem tekstu: Upute o provedbi horizontalnih načela) korisnici su dužni provoditi mjere u tri kategorije – promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije, pristupačnost za osobe s invaliditetom i održivi razvoj…“. Nije točno da svi projekti moraju sadržavati mjere povezane s horizontalnim politikama, već su prema važećoj regulaciji dužni uzeti u obzir horizontalne politike te osigurati da su aktivnosti u sklopu njihovog projekta u skladu s politikama nediskriminacije, rodnih pitanja i održivog razvoja. I same Upute za prijavitelje i korisnike operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija” o provedbi horizontalnih načela tvrde primjerice da „…sukladno opsegu pojedinačnog projekta, prijavitelj treba utvrditi specifične mjere kojima se promiču načela jednakih mogućnosti, nediskriminacije i pristupačnosti. Ne zahtijevaju svi projekti primjenu posebnih mjera kojima se osiguravaju jednake mogućnosti i nediskriminacija, osim obaveza propisanih zakonom…“. Formulacijom u kojem svi projekti moraju imati mjere provedbe horizontalnih politika namećete obveze koje nisu u skladu s opsegom projekata koje financirate. Preporučujemo izmijeniti poglavlje 3.4. u skladu s drugim EU pozivima koje Vaša institucija propisuje, ukloniti potpoglavlja 3.4.1., 3.4.2. i 3.4.3. te ne propisivati obveze koji nisu u skladu s opsegom projekata koje financirate. Primjer definicije ovog poglavlja iz drugih natječaja: „Projekti trebaju biti usklađeni s ostalim politikama Zajednice te zakonodavstvom Zajednice. Tijekom provedbe projekta prijavitelj je dužan poduzeti odgovarajuće korake kako bi se spriječila svaka diskriminacija na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije sukladno pozitivnim propisima. Projekt također treba biti osmišljen u skladu s načelima održivog razvoja i uravnoteženog regionalnog razvoja.“ Nije prihvaćen Sve aktivnosti unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” (OPKK) dužne su uzeti u obzir ravnopravnost spolova, zabranu diskriminacije i održivi razvoj kao horizontalna načela programa. Doprinos svim horizontalnim načelima nije obavezan za svaki pojedini projekt, već se primjenjuje sukladno aktivnostima i opsegu projekta. Upravljačko tijelo objavilo je „Upute za prijavitelje i korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” o provedbi horizontalnih načela“ te će tekst izmijeniti sukladno istima.
4 ZLATKO SALAHOVIĆ 2   UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 4.4    Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati? Točka 23) određuje da poduzetnici koji vode poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak umjesto uvjeta navedenih u točkama 22) i 23) moraju udovoljiti sljedećem uvjetu: ukupni godišnji iznos primitaka mora biti veći od ukupnog iznosa izdataka u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave. Navedeno je očito greška pošto točka 23 ne sadrži uvjete koji se moraju udovoljiti već definira da se uvjeti iz drugih točaka moraju zadovoljiti. Prihvaćen Bit će ispravljeno.
5 ZLATKO SALAHOVIĆ 1   TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 6.6     Vrste, iznos i intenziteti potpora U poglavlju 6.6. VRSTE, IZNOS I INTENZITETI POTPORA, odjeljku Intenzitet potpora, A) Potpore za inovacije za MSP-ove, točka 3) U posebnom slučaju potpora za savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije, intenzitet potpore može se povećati do 85 % prihvatljivih troškova, pod uvjetom da ukupni iznos potpore za savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije ne premašuje 200.000,00 EUR po poduzetniku tijekom razdoblja provedbe projekta, nije jasno na koji se poseban slučaj odredba odnosi. Molimo da se pojasni u Uputama za prijavitelje u kojem slučaju se intenzitet potpore od 85% za savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije primjenjuje. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
6 ZLATKO SALAHOVIĆ 1   TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 4.4  Pokazatelji Nije jasno iz Uputa za prijavitelje da li projekt mora doprinositi svim pokazateljima iz Tablice 1. Pokazatelji Poziva, odnosno da li projekt mora obuhvaćati prihvatljive aktivnosti A i B ili je moguće imati projekt samo s aktivnostima A ili s aktivnostima B. Molimo pojasniti u Uputama za prijavitelje da li projekt mora obuhvaćati sve prihvatljive aktivnosti (A i B) te da li mora nužno doprinositi svim pokazateljima iz Tablice 1. Prihvaćen U tekstu Uputa za prijavitelje navest će se da za uspješnu primjenu i praćenje postignuća, projekti trebaju doprinijeti pokazateljima, ali ne kumulativno nego prema onome što je primjenjivo za projekt. Vezano za aktivnosti pod A i B navedene u točki 3.2 Uputa za prijavitelje prijavitelj može provoditi aktivnosti obje grupe aktivnosti, a i kombinirati aktivnosti iz grupa aktivnosti pod A i B ukoliko je to za projekt neophodno.
7 ZLATKO SALAHOVIĆ 2   UVJETI ZA PRIJAVITELJE, 4.4    Prihvatljivost prijavitelja: Tko ne može sudjelovati? Predlaže se izbaciti kriterij pod točkom 22) prijavitelju koji ne može iskazati pozitivan EBITDA (poslovni prihod – poslovni rashod + amortizacija) prema godišnjem financijskom izvješću u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave; iz razloga što tvrtke koje imaju veća kapitalna ulaganja u inovacije imaju manje mogućnosti iskazati pozitivan EBITDA u godini u kojoj se te investicije provode. Nije prihvaćen EBITDA se koristi u svrhu utvrđivanja poslovnih rezultata (profitabilnosti) prijavitelja te slijedom toga i financijskih kapaciteta odnosno mogućnosti sufinanciranja projekta, a relevantan je EBITDA u godini koja prethodi godini predaje projektne prijave.
8 ZLATKO SALAHOVIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE . Nije prihvaćen Odbija se.
9 Virtus poslovno savjetovanje 1   TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 6.6     Vrste, iznos i intenziteti potpora Kod projekata komercijalizacije inovacija, odnosno, za uspjeh inovacija na tržištu, nužan je marketing. Troškovi marketinga nisu predviđeni. Molim razmotriti dodavanje troškova sajmova i oglašavanja, izrade promotivnih materijala i sl.Ukoliko je tumaćenje Uredbe 651/2014 da isto nije prihvatljivo, trebalo bi omogućiti barem kroz de minimis potporu. Nije prihvaćen U Uputama za prijavitelje pod točkom 1.6 c) Potpore male vrijednosti, navedeno je da su prihvatljivi sljedeći troškovi: Potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti za troškove pripreme natječajne dokumentacije za projekt ulaganja, za troškove vezane za aktivnosti promocije i vidljivosti projekta ulaganja i troškove revizije projekta.
10 Virtus poslovno savjetovanje 1   TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 6.6     Vrste, iznos i intenziteti potpora Nije jasno što znači "troškovi instrumenata i opreme u opsegu i razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekte". Iz navedenog se može iščitati da nije dozvoljena nabavka opreme kroz potporu već je dozvoljen trošak amortizacije za razdoblje trajanja projekta. U svakom slučaju nužno je preciznije definirati ovaj trošak. Nije prihvaćen U prihvatljivim aktivnostima Poziva navedeno je da aktivnosti kupnje ili zakupa koje rezultiraju stjecanjem vlasništva opreme nisu prihvatljive.
11 Virtus poslovno savjetovanje 1   TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 6.6     Vrste, iznos i intenziteti potpora Da li je moguće unutar jedne projektne prijave kombinirati aktivnosti po članku 28. i 29. Uredbe 651/2014? Nije jasno navedeno. Prihvaćen Unutar jedne projektne prijave moguće je kombinirati aktivnosti po članku 28. i po članku 29. Uredbe 651/2014, ukoliko je to neophodno za projekt. U konačnoj verziji Uputa gore navedeno biti će implementirano.
12 Virtus poslovno savjetovanje 1   TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 6.6     Vrste, iznos i intenziteti potpora Potrebno je pojasniti "posebne slučajeve" potpora za savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije i koje su to usluge za koje će se dodjeljivati de minimis potpore. S tim u vezi, nejasno je i što su točno "troškovi dobivanja nematerijalne imovine". Ulaze li tu vanjske usluge dobršetka ili optimizacije proizvoda? Nije prihvaćen Troškovi dobivanja nematerijalne imovine odnose se na troškove intelektualnog vlasništva (patenta, žiga, autorskih prava itd.) i prihvatljivi su ovim pozivom. Detaljniji pregled prihvatljivih troškova naveden je u tablici pod točkom 3.2. Uputa za prijavitelje gdje su pod člankom 28. navedeni kao dopušteni troškovi vlastitog razvoja intelektualnog vlasništva, a u članku 29. pribavljanje istog od drugih po tržišnim uvjetima.
13 Virtus poslovno savjetovanje 1   TEMELJI I OPĆE ODREDBE, 6.6     Vrste, iznos i intenziteti potpora Potrebno je pojasniti pojam"upućivanje na rad". Misli li se tu da su dozvoljeni troškovi osoblja koje je radilo organizaciji za istraživanje ili kod velikog poduzetnika a sada će raditi kod Prijavitelja MSP na projektu i biti zaposlenik MSP-a? Nije prihvaćen U Pojmovniku je definiran pojam „upućivanje na rad“ i to kao : Privremeno zapošljavanje osoblja kod korisnika s pravom osoblja na povratak prethodnom poslodavcu.