Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DAMIR ŽIC PRAVILNIK Sviđa mi se ovaj prijedlog zakona samo treba voditi računa da rokovi za prijavu na natječaj ne budu prekratki i da se dozvoli javljanje na natječaj sa predračunima.Ovo bi stvarno mogle biti super investicije ali treba izbjegnut mogućnost da nam nakon investiranja u nove sustave ove potpore ne budu odobrene.Javljanje na natječaj sa predračunima i ako se potpore odobre idemo u investiciju. Primljeno na znanje Rokovi, tj. trajanje razdoblja za podnošenje zahtjeva za potporu u okviru pojedinih natječaja, pa tako i natječaja za dodjelu potpore u okviru ove mjere, su predmet konzultacija sa predstavnicima sektora ribarstva i ostalim relevantnim dionicima, a upravo kako bi se osiguralo da korisnici imaju dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu projekata i pravovremeno podnošenje zahtjeva za potporu. Vezano uz mogućnost prijava sa predračunima, kod provedbe mjera iz Operativnog programa je redovna praksa podnošenje zahtjeva za potporu uz koje se, za troškove za koje se traži potpora, prilažu ponude ili predračuni. Drugim riječima, korisnik može tek po odobrenju potpore započeti sa planiranim ulaganjima/aktivnostima, ali pod uvjetom da navedeno u potpunosti završi do podnošenja zahtjeva za isplatu, uz koji prilaže odgovarajuće račune i dokaze da su isti plaćeni.
2 HRVATSKA UDRUGA BANAKA PRAVILNIK, IV. FINANCIRANJE Komentar na članak 14. (prvenstveno na st.2.): Iz Nacrta Pravilnika nisu vidljivi intenziteti javnih potpora ni u kojem se roku isplaćuje potpora i isplaćuje li se isključivo jednokratno. Predlažemo razmotriti da se stave intenziteti javnih potpora, kao i rokovi i način isplate potpora. Nije prihvaćen U članku 14. stavku 2. prijedloga Pravilnika je navedeno na koji način se utvrđuje intenzitet potpore u okviru ove mjere. Osnovni intenzitet javne potpore je 50% ukupnih prihvatljivih troškova, no pojedine operacije, na koje su primjenjivi kriteriji navedeni u Prilogu I. Uredbe (EU) br. 508/2014, mogu ostvariti dodatno povećanje ili smanjenje intenziteta javne potpore. Svi kriteriji, tj. moguća povećanja/smanjenja intenziteta potpore koja su primjenjiva na pojedinu mjeru se dodatno navode i u obrascu zahtjeva za potporu kojeg ispunjava korisnik za konkretnu operaciju, a provjera udovoljavanja tim kriterijima, tj. izračun javne potpore primjenom odgovarajućeg intenziteta se provjerava i utvrđuje prilikom administrativne obrade zahtjeva za potporu koju obavlja Upravljačko tijelo. Vezano uz način isplate potpora, postupci su definirani u poglavlju VI. Prijedloga Pravilnika „Zahtjev za isplatu, postupak obrade, donošenje odluke i isplata“, a rokovi za završetak operacije, tj. krajnji rok za podnošenje zahtjeva za isplatu se propisuje natječajem za dodjelu potpore koji se objavljuje nakon pravilnika.