Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA Zagreb, 03. kolovoza 2016. godine Predmet: Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra - komentari, dostavljaju se Poštovani, Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske (dalje: UPKH) u ime sva tri mobilna operatora (Hrvatski Telekom d.d., VIPnet d.o.o., Tele2 d.o.o.) ovim putem, a u svezi s prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (dalje u tekstu: Pravilnik), dostavlja sljedeći komentar: Predlažemo smanjenje Naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih komunikacija (članak 10. stavak 2. Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra) koja je utrostručena prije dvije godine. Stoga, predlažemo da se u članku 2. Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra doda sljedeći stavak: U članku 10. stavku 2. izraz: "(60×a×b×c)" zamjenjuje se izrazom: "(20×a×b×c)" Obrazloženje: Mišljenja smo kako bi se postupnim ili jednokratnim smanjenjem spomenute naknade na razinu od prije dvije godine, otklonilo najznačajnije neutemeljeno neporezno opterećenje na poslovanje operatora pokretnih komunikacija. Kao industrija smo još u svibnju 2014. godine upozoravali kako je utrostručenje Naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih komunikacija (dalje: Naknade) suprotno europskim, međunarodnim i nacionalnim izvorima prava i to precizno: 1. Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14; „ZEK“) 
Prijedlog utrostručenja naknade bio je suprotan prisilnoj odredbi čl. 84(4) ZEK-a. 2. EU Smjernici o ovlaštenju, 2002/20/EC, („Authorization Directive“). Tadašnje utrostručenje Naknade bilo je suprotno Smjernici o ovlaštenju koja u čl. 13. propisuje iste one obveze koje su transponirane u čl. 84(4) ZEK-a, dok u čl. 14. određuje kada je iznimno dozvoljeno izmijeniti uvjete korištenja dodijeljenog spektra. Također, bilo je suprotno i preambuli Direktive o ovlaštenjima, koja objašnjava prirodu naknada koje mogu biti nametnute pružateljima elektroničkih komunikacijskih usluga te njihovu namjenu, uz primjenu načela razmjernosti i načela transparentnosti. 3. EU Okvirnoj smjernici 2002/21/EC, („Framework Directive“). Utrostručenje Naknade bilo je suprotno Okvirnoj smjernici koja u čl. 9. zahtijeva primjenu načela objektivnosti, transparentnosti, nediskriminacije i razmjernosti pri upravljanju spektrom. 
 4. Ustavu Republike Hrvatske i to sljedećim ustavnim odredbama kojima se jamči: a. vladavina prava (čl. 5. Ustava); b. nepovredivost prava stečenih ulaganjem kapitala (čl. 49(4) Ustava); 
 c. poduzetnička i tržišna sloboda (čl. 49(1) i 50(2) Ustava). 5. Sudskoj praksi Europskoga suda izraženoj u sljedećim postupcima: a. C-292/01 (Albacom vs Italy) i C-293/01(Infostrada vs Italy) (skupna odluka, ECJ 09/18/2003); 
 b. C-375/11 (Belgacom SA, Mobistar SA i KPN Group Belgium SA vs. Belgian State) (presuda ECJ 03/21/2013) 
 c. C-339/04 Nuova societa di telecomunicazioni [2006] ECR I-6917; C-85/10 Telefónica Móviles Espana [2011] ECR I-1575; C-55/11, C-57/11 i C-58/11 Vodafone España and France Telecom España [2012] ECR I-0000 
 Također, kod utrostručenje spomenute naknade prije dvije godine nisu bili uzeti u obzir unutarnji i vanjski čimbenici prilikom procjene gospodarske vrijednosti radiofrekvencijskog spektra, koji zasigurno ne bi opravdavali trostruko povećanje gospodarske vrijednosti radiofrekvencijskog spektra u konkretnom slučaju. Utrostručenje Naknade dovelo je do ogromnoga neutemeljenoga i neporeznoga opterećenja za operatore pokretnih komunikacija te zbog svega navedenoga držimo kako je nužno njezino postupno ili jednokratno smanjenje kako bi se pružio značajan poticaj daljnjim održivim investicijama i inovacijama u razvoj telekomunikacijske mreže i usluga na dobrobit svih korisnika, kao i implementaciji usvojene Strategije razvoja širokopojasnoga interneta u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujemo te Vam za sve ostale informacije stojimo na raspolaganju. S poštovanjem, Sandro Baričević, Predsjednik Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske Radnička 47/3, 10000 Zagreb, Croatia T/F: +385 1 4667 300 M: +385 98 1717 090 Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Iako izmjena članka 10. stavka 2. Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra nije predmet ovoga Pravilnika, u nastavku se ukratko daju razlozi zbog kojih se ovaj prijedlog ne može prihvatiti: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je, na temelju analize uporabe radiofrekvencijskog spektra u javnim mrežama pokretnih komunikacija, u svibnju 2014. godine povećalo visinu godišnje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra budući da je u postupku javne dražbe radiofrekvencijskog spektra za tzv. "prvu digitalnu dividendu" (frekvencijski pojas od 800 MHz), provedenom krajem 2013. godine, ishod dražbe pokazao da je postignuta tržišna vrijednost tog dijela radiofrekvencijskog spektra veća od vrijednosti koja se naplaćivala prema dotadašnjim propisima, a koja je bila višestruko podcijenjena. Razlog tom povećanju bilo je i združivanje različitih radiofrekvencijskih područja, čime se ostvaruje sinergijski učinak združivanja kapaciteta, pokrivenosti i usluga u jedinstvenu funkcionalnu mrežu koja se sastoji od više tehnologija i međusobno se dopunjuje. Nadalje, uvođenjem načela tehnološke neutralnosti operatorima pokretnih komunikacija omogućena je uporaba više različitih tehnologija koje su značajno učinkovitije pri uporabi radijskih frekvencija, čime se ostvaruju značajno veći kapaciteti po jedinici radiofrekvencijskog spektra. Tome je pridonijela i uporaba novih tehnologija kojima je omogućeno pružanje podatkovnih i širokopojasnih usluga u mrežama pokretnih komunikacija u znatno većem opsegu u odnosu na prijašnje tehnologije. Uvođenjem novijih tehnologija operatorima je otvoren novi segment tržišta širokopojasnog pristupa internetu. Iz pokazatelja tržišta može se vidjeti da sve veći broj korisnika upotrebljava podatkovne usluge putem mreža pokretnih komunikacija i da je taj segment usluga zabilježio značajan rast u odnosu na govorne usluge, s očekivanim sve značajnijim utjecajem na tržište. Sve navedeno, kao i dodatni čimbenici (minimalne obveze u pogledu ostvarivanja pokrivenosti, nenaplaćivanje jednokratne naknade za dodatne dijelove frekvencijskih pojasa bez obzira na količinu dodatnog radiofrekvencijskog spektra) doveli su do veće gospodarske vrijednosti radiofrekvencijskog spektra koji se koristi, što je ukazalo na potrebu odgovarajuće prilagodbe visine naknada koje su se plaćale za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra. U odnosu na navodno kršenje načela objektivnosti, transparentnosti, razmjernosti i nediskriminacije iz članka 84. stavka 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama, koja su preuzeta iz članka 13. Direktive o ovlaštenjima i članka 9. Okvirne direktive, valja naglasiti da se načelo objektivnosti ostvaruje poticanjem učinkovite uporabe i djelotvornim upravljanjem radiofrekvencijskim spektrom te opravdanom gospodarskom vrijednosti spektra, kako je prethodno obrazloženo. Pri tome treba napomenuti da Članak 14. Direktive o ovlaštenjima nije primjenjiv u konkretnom slučaju jer se ne odnosi na promjene visine naknade za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra, što je bio predmet izmjena Pravilnika iz 2014. godine. U odnosu na načelo razmjernosti, koje ovisi o ciljevima koji se određenom mjerom namjeravaju postići, treba naglasiti da, u skladu s člankom 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture obavlja i druge poslove vezane uz provedbu utvrđenih načela i ciljeva politike razvoja elektroničkih komunikacija, te na temelju provedene analize stanja donosi odgovarajuće mjere, kao što je bila i mjera izmjene i dopune pravilnika kojim se uređuje plaćanje naknade za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra. Navedeno povećanje naknada razmjerno je gospodarskoj vrijednosti radiofrekvencijskog spektra potvrđenoj u provedenom postupku javne dražbe, povećanju iskoristivosti spektra u vidu proširenja ponude novih usluga i uvođenja novih tehnologija, koje se postiglo uvođenjem tehnološki neutralnih dozvola, te sinergijskim učinkom združivanja različitih frekvencijskih područja u jedinstvenu mrežu, a kao što je prethodno već objašnjeno. Načelo nediskriminacije također je zadovoljeno jer se predmetna odredba Pravilnika, nakon njegova stupanja na snagu, na jednak način primjenjivala na sve operatore pokretnih komunikacija, odnosno na sve adresate koji obavljaju ovu vrstu djelatnosti elektroničkih komunikacija, dok u odnosu na poduzetnike iz drugih radijskih služba (npr. radiodifuzije) nema govora o povredi načela nediskriminacije, budući da se radi o potpuno različitim i međusobno neusporedivim uslugama. U odnosu na načelo transparentnosti treba naglasiti da je predmetna izmjena visine naknade predložena odgovarajućim podzakonskim propisom koji je u obliku prijedloga Pravilnika objavljen na internetskim stranicama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (gdje se tada provodilo javno savjetovanje), zajedno s obrazloženjem odredaba i razlozima za njegovo donošenje, o prijedlogu Pravilnika bila je provedena javna rasprava na način i u trajanju propisanom člankom 22. Zakona o elektroničkim komunikacijama, a nakon donošenja Pravilnik je bio objavljen u "Narodnim novinama" – službenom listu Republike Hrvatske, čime je u potpunosti bilo zadovoljeno načelo transparentnosti. Budući da je Republika Hrvatska u cijelosti uskladila svoj zakonodavni okvir s mjerodavnom pravnom stečevinom EU u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, pa tako i s odredbama Okvirne direktive i Direktive o ovlaštenjima, a predmetni Pravilnik donio je nadležni ministar na temelju mjerodavne odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama, u okviru svojih zakonskih ovlasti za donošenje podzakonskih propisa i u skladu s okvirima koje je odredio navedeni Zakon, mišljenja smo da su u potpunosti bila ispunjena načela ustavnosti i zakonitosti pri donošenju predmetnog Pravilnika, odnosno da on nije protivan odredbama Ustava Republike Hrvatske.
2 Grga K PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA Napokon pozitivna promjena. Ukidanje parafiskalnih nameta. Ne sjećam se da li sam ikad doživio takvo što (iako zvuči ironično - nije). Molim od ovog ministarstva studiju o vinjetama. Primljeno na znanje Komentar ne sadržava konkretnu primjedbu ili prijedlog u vezi s ovim Pravilnikom.