Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Programu mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PROGRAM MJERA ZAŠTITE I UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM REPUBLIKE HRVATSKE Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu Hrvatske gospodarske komore pozdravljaju odluku o donošenju ovakvog dokumenta, no mišljenja su kako dokument koji nosi naziv Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske, treba biti daleko pregledniji. Program mjera trebao bi se oslanjati na već utvrđeni Skup ciljeva, koji se u ovom dokumentu niti ne spominje. U Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji 2008/56/EZ stoji da se mjere utvrđuju na temelju početne procjene i uz upućivanje na okolišne ciljeve kao smjernice za napredovanje prema postizanju dobrog ekološkog stanja u morskom okolišu. Nadalje, u Prilogu V. Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, preuzetim iz Direktive, propisan je obvezni obuhvat Programa mjera, koji uglavnom nije obuhvaćen ovim Programom. Primljeno na znanje U uvodnom dijelu dokumenta (str. 7) je navedeno temeljem kojih dokumenata je izrađen Program mjera te je među nabrojenima naveden i Skup ciljeva u zaštiti morskog okoliša. Uz svaku mjeru koja se temelji na provedbi Okvirne direktive o morskoj strategiji (ODMS) u Republici Hrvatskoj (mjere označene plavom bojom), tekstualno je navedeno uz koji je okolišni cilj mjera vezana. Dodatno su, temeljem gore navedenog komentara, svakoj mjeri koja se temelji na provedbi ODMS pridruženi i brojevi ciljeva navedeni u izvještajnim obrascima poslanim Europskoj komisiji. U svakoj mjeri koja se temelji na provedbi ODMS, obuhvat na koji se mjera odnosi je naveden (lokalno, nacionalno i subregionalno).
2 Ana Oršanić PROGRAM MJERA ZAŠTITE I UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM REPUBLIKE HRVATSKE Želim da se u zakon uvede zabrana eutaniziranja životinja u skloništima nakon isteka roka od 60 dana. Nije prihvaćen Nije razmatrana, jer se ne odnosi na predmetnu tematiku, tj. ne odnosi se na Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske.
3 HGK PROGRAM MJERA ZAŠTITE I UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM REPUBLIKE HRVATSKE, PREDGOVOR Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK upoznale su se s prijedlogom Programa mjera te su uočile kako je u predgovoru i uvodu Programa naznačeno da je izrađen na temelju Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o izradi i provedbi dokumenta Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, kojom se u nacionalno zakonodavstvo transponiraju obveze iz Okvirne direktive o morskoj strategiji 2008/56/EZ i Protokola Barcelonske konvencije o integralnom upravljanju morskim okolišem i obalnim područjem. U poglavlju „Ekonomska i socijalna analiza Programa mjera“, u skladu s Direktivom, navedeno je da mjere trebaju biti troškovno učinkovite i tehnički izvodive te kako svaka nova mjera treba proći procjenu prihvatljivosti uključujući analizu troškova i koristi, na temelju čega bi se u Programu mjera rangirale mjere, počevši s mjerama koje najviše doprinose cilju uz najniži trošak. Na taj način dobiti će se troškovno najisplativiji Program mjera. S obzirom na gospodarsku situaciju u Hrvatskoj, navedeni pristup bio bi prihvatljiv. Međutim, u tekstu se dalje navodi kako su mnoge zemlje, zbog otežanog određivanja ekoloških i društvenih učinaka mjera, primijenile pragmatični pristup te procjenu troškova i koristi temelje na pretpostavkama i mišljenjima stručnjaka. Navedeno je kako se danas preporuča koristiti pragmatičan pristup u kojem središte pozornosti ne smije biti na ekonomskoj analizi već na krajnjem cilju. Pa iako je ovo sasvim suprotno od onog propisanog Direktivom, ne navodi se izvor preporuke i zanemaruje odnos u hijerarhiji preporuke i direktive. Ovakav pristup u suprotnosti je i sa Zakonom o potvrđivanju Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja, u kojem je navedeno da su ciljevi integralnog upravljanja obalnim područjem, omogućeni putem racionalnog planiranja aktivnosti, održivog razvitka obalnih područja, na način da su okoliš i krajobraz uzeti u obzir u suglasju s gospodarskim, socijalnim i kulturnim razvitkom. Primljeno na znanje Za svaku novu mjeru temeljenu na provedbi ODMS u Republici Hrvatskoj, procijenjeno je koštanje predložene mjere, a učinak mjere je procijenjen kroz očekivani rezultat. Naglašavamo, s obzirom da se radi o novim mjerama sve procjene su okvirne, a stvarna cijena provedbe mjera, kao i stvarni učinak mjera biti će moguće procijeniti tek nakon što se mjere neko vrijeme budu provodile. Stoga je u ovom trenutku jedina mogućnost osloniti se na zajedničke procjene socio-ekonomskih stručnjaka i stručnjaka iz područja ekologije mora. Obveza je Europskoj komisiji nakon tri godine poslati i Izvješće o napretku u implementaciji Programa mjera te je za pretpostaviti da će se u tom razdoblju moći procijeniti učinkovitost kao i provjeriti realna procjena troškova pojedine mjere.
4 HGK MJERE, 3. Poboljšanje provedbe instrumenata za postizanje dobrog stanja morskog okoliša i obalnog područja Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK posebno zanimljivima smatraju mjere koje se odnose na gospodarske poticaje, odnosno mjere upravljanja koje omogućuju da oni koji koriste morske ekosustave imaju gospodarski interes u tome da posluju na način da pomažu ostvarenju cilja dobrog stanja okoliša, a koje nisu obuhvaćene ili nisu ostvarive u razdoblju do 2020. što je osnovni kriterij koji mjera mora sadržavati. Stoga smatramo potrebnim Program unaprijediti u navedenom smislu. Nije prihvaćen Komentar nije u cijelosti razumljiv, no načelno, gdje god je to bilo moguće te na temelju provedene socio-ekonomske analize mjere su definirane na način da ostvaruju pozitivan gospodarski učinak.
5 HGK 3.5.Mjere za promicanje marikulture koja pruža visoku razinu zaštite morskog okoliša, 3.5.2. Promicati uzgoj „novih“ autohtonih vrsta Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK mišljenja su kako bi bilo dobro uz svaku od mjera navesti i primjer olakšica. Prihvaćen 4) Mjera 3.5.2. je nadopunjena s tekstom: Za one uzgajivače koji se uključe u zajednička istraživanja sa znanstvenicima na način da u svojim uzgajalištima ili dijelu uzgajalište provode eksperimentalni uzgoj „novih“ autohtonih vrsta, nastojat će se osigurati porezne olakšice, olakšice pri nabavci hrane za uzgoj, ili olakšice pri nabavci nove uzgojne tehnologije.
6 HGK 3.9.Mjere osmišljavanja i provođenja metoda i tehnologija prilagodbe na promjene u morskom i obalnom ekosustavu pod utjecajem klimatskih promjena, 3.9.3. Provoditi prilagodbe vezane uz uvođenje novih vrsta u marikulturu i povećanje proizvodnje (uzgoja) toploljubnih vrsta Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK mišljenja su kako je i ovdje potrebno navesti primjere olakšica. Prihvaćen Mjera 3.9.3. je nadopunjena s tekstom: Za one uzgajivače koji se uključe u zajednička istraživanja sa znanstvenicima na način da u svojim uzgajalištima ili dijelu uzgajališta provode eksperimentalni uzgoj vezan uz uvođenje novih vrsta u marikulturu, nastojat će se osigurati porezne olakšice, ili olakšice pri nabavci hrane za uzgoj i olakšice pri nabavci nove uzgojne tehnologije.
7 HGK 3.9.Mjere osmišljavanja i provođenja metoda i tehnologija prilagodbe na promjene u morskom i obalnom ekosustavu pod utjecajem klimatskih promjena, 3.9.4. Provoditi prilagodbe vezane uz promjenu tehnologije uzgoja Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu HGK mišljenja su kako je i ovdje potrebno navesti primjere olakšica. Prihvaćen Mjera 3.9.4. je nadopunjena s tekstom: Za one uzgajivače koji se uključe u zajednička istraživanja sa znanstvenicima na način da u svojim uzgajalištima ili dijelu uzgajališta provode eksperimentalni uzgoj temeljen na novim tehnološkim rješenjima, nastojat će se osigurati jedan od sljedeća tri modela: porezne olakšice, olakšice pri nabavci hrane za uzgoj, olakšice pri nabavci nove uzgojne tehnologije i sl.