Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Uvod Predlažemo da se ovim Pozivom odobre sredstva za financiranje pripreme cjelokupne projektno-tehnicke dokumentacije potrebne za prijavu za EU fondove u iznosu od minimalno 1.000.000,00 kn za projekte koji obuhvacaju veću posjetiteljsku infrastrukturu. Uzimajući u obzir podkapaciranost i ograničena sredstva kojima raspolažu JU za upravljanje zaštićenim područjima te su u nemogućnosti prethodno pripremiti i financirati tako opsežnu projektnu dokumentaciju iz vlastitih sredstava. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, odnosno najniža/najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava (potpora) iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva ostaje nepromijenjena. Ne vidimo opravdanje niti potrebu za postavljanje financijskih limita (maksimalni i minimalni iznos potpora) zasebno za pripremu projektno - tehničke dokumentacije te za provedbu projekta s obzirom da koncept poziva ne prepoznaje posebne prijave za pripremu projektno - tehničke dokumentacije te za provedbu projekta.
2 Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera Predlažemo da se u popis prihvatljivih partnera uvrste i Regionalne razvojne agencije. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća, odnosno razmotrit će se uvrštavanje razvojnih agencija osnovanih sukladno članku 24, stavak 3. Zakona o regionalnom razvoju (NN, 147/14) na popis potencijalnih partnera. Naravno na razvojne agencije će se u tom slučaju primjenjivati svi kriteriji/uvjeti propisani za projektne partnere u dokumentaciji Poziva.
3 GRAD ZAGREB Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera Predlaže se izmjena formulacije u kojoj je definirano ograničenje udjela partnera u troškovima projekta kako slijedi: Udio partnera na projektu proporcionalan je sa vlasništvom nad zemljištem koje je predmet projekta. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Kriterij vlasništva ne može biti odlučujuća osnova za tumačenje odredbi poziva (o sufinanciranju) jer bi takvo rješenje moglo dovesti do toga da projektni prijatelj (korisnik) bude de facto korisnik malog dijela projektnih aktivnosti i sredstva što je (osim nelogičnosti) u kontradikciji s obavezom tog istog prijavitelja da odgovara za (ne)uspješnost cijelog Projekta.
4 GRAD ZAGREB Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera Predlaže se izmjena popisa uvjeta za prihvatljivost partnera na način da se organizacije civilnog društva i turističke zajednice preformuliraju u neprofitne organizacije, ili da se na popis dodaju i ustanove koje su osnovane temeljem Zakona o ustanovama. Obrazloženje: organizacije civilnog društva su udruge, ali u istom su registru i turističke zajednice. No u tom registru su i USTANOVE, ZAKLADE, ITD. – sve organizacije kojima svrha rada nije stjecanje profita. Ukoliko je cilj poziva POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI, OBRAZOVNOG KAPACITETA I BOLJE UPRAVLJANJE POSJETITELJIMA, onda nema niti jednog razloga da se izostave USTANOVE (koje su formirane temeljem Zakona o ustanovama), zaklade, i dr. Samo tom formalnom izmjenom povećava se krug prihvatljivosti prijavitelja. Nije prihvaćen Prijedlog da se lista prihvatljivih partnera proširi na Ustanove i zaklade u cijelosti se ne prihvaća. Naime organizacije civilnog društva i uredi turističke zajednice nisu definirani kao prihvatljivi partneri zbog pravnog statusa ili zbog ne-ostvarivanje profita već zbog toga što su svojom ulogom i aktivnostima izravno vezani za sveukupnu namjenu Specifičnog cilja 6c2 OPKK 2041-2020, a koja se detaljnije razrađuju (odnosno provodi) putem ovog Poziva. Također napominjemo da cilj odredbi pozva o prihvatljivim partnerima nije da se „povećava krug prihvatljivih partnera“ već da se unaprijed jasno definiraju potencijalni partneri koji zaista (na osnovu svojih specifičnog uloga i znanja) mogu doprinijeti ostvarenju cilju Poziva putem ostvarivanja rezultata pojedinačnih projekata.
5 Grad Šibenik Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera Predlažemo da se među prihvatljive partnere uvrste fakulteti te relevantni instituti. Također predlažemo dopuštanje formiranja partnerstava s inozemnim partnerima. Nije prihvaćen Prijedlog da se lista prihvatljivih partnera proširi na fakultete te relevantne institute se ne prihvaća. Prijedlog da se lista prihvatljivih partnera proširi na partnere iz inozemstva se ne prihvaća zbog kriterija prihvatljivosti prijavitelja/troškova koji se vežu uz RH.
6 GRAD ZAGREB Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera i) Predlaže se izmjena popisa uvjeta za prihvatljivost prijavitelja na način da se na popis potencijalnih prijavitelja dodaju i javne neprofitne ustanove u slučaju kad su iste i vlasnici zaštićenog područja. U tom slučaju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode imaju više nadzornu ulogu, dok uloga upravljanja zaštićenim područjem i dalje ostaje u nadležnosti vlasnika. Ovom prijedlogu ide u prilog i to što samo na području Grada Zagreba postoji nekoliko ovakvih specifičnih situacija gdje zaštićeno područje nije u vlasništvu niti jednog od trenutno navedenih potencijalnih prijavitelja, što direktno onemogućava realizaciju kvalitetnih projekata koji su u visokoj fazi spremnosti i za koje su uložena velika sredstva u pripremu nadajući da će provedbu moći realizirati uz pomoć ESI fondova s obzirom da su najave poziva bile od ranije poznate široj javnosti. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Prihvatljivi prijavitelju u sklopu ovog Poziva definirani su bazi prava „upravljanja“ a ne vlasništva, iz razloga što članak 130., stavak 1., Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) navodi da „Zaštićenim područjima upravljaju javne ustanove“. U slučaju da se kriterij za određivanje prihvatljivosti prijavitelja bazira na „vlasništvu“ (bilo nad zemljištem ili imovinom unutar zaštićenog područja ili dijela zaštićenog područja), obuhvat potencijalnih prijavitelja značajno bi se proširio što bi predstavljao rizik u smislu obaveze postizanja ciljeva ovog poziva. Naime postavlja se pitanje razine motiviranosti i namjere vlasnika dijela imovine unutar ZP za cjelovitim upravljanjem zaštićenim područjem, a ne samo dijelom zaštićenog područja koje bi bilo u vlasništvu prijavitelja.
7 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera Među potencijalne prijavitelje dodati d) Tvrtka/tijelo koje je u 100% vlasništvu JLS (u pravilu obveznici PDV-a slijedom čega PDV nije u kategoriji troška kao kod Lokalne samouprave). U manjim jedinicima ova društva imaju bolju financijsku osnovu za apliciranje i buduće sufinanciranje projekata nego lokalna samouprava. Među dopuštene partnere dodati e) Regionalna i/ili lokalna razvojna agencija sukladno čl. 24. i 29. Zakona o regionalnom razvoju, i f) Koncesionar unutar zaštićenog područja i/ili područja ekološke mreže. U dijelu gdje se navodi "Udio svih partnera u projektu može biti najviše 25% od ukupno prihvatljivih troškova projektnog prijedloga." predvidjeti da se sufinanciranje projekta može osigurati kroz plaće djelatnika koji rade na upravljanju projektom. Djelomično prihvaćen Prijedlog da se lista prihvatljivih prijavitelja proširi na tvrtke ili tijela u 100% vlasništvu JLS se ne prihvaća. Naime imajući u vidu obuhvata ovog Poziva i njegove ciljeve koji su vezani uz upravljanje prirodnom baštinim (dominantno u zaštićenim područjima) ne postoji osnova i obrazloženje da se za potencijalnog Prijavitelja definira itko osim Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i njihovih osnivača. Razmotrit će se uvrštavanje Razvojnih agencija osnovanih sukladno članku 24, stavak 3. Zakona o regionalnom razvoju (NN, 147/14) na popis dozvoljenih potencijalnih partnera. Naravno na razvojne agencije će se u tom slučaju primjenjivati svi kriteriji/uvjeti propisani za projektne partnere u dokumentaciji Poziva. Prijedlog da se lista prihvatljivih partnera proširi na Koncesionare unutar zaštićenog područja i/ili područja ekološke mreže se ne prihvaća. Napominjemo da pod „koncesionarem“ smatrano vlasnika koncesije i/ili koncesijskog odobrenja sukladno poglavlju VIII. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13). Naime navedenim Poglavljem (člancima od 178. do 193. Zakona o zaštiti prirode) određuje se mogućnost dodjele koncesije/koncesijskog odobrenja za gospodarsko korištenje prirodnih dobara. Dakle koncesijska odobrenja dodjeljuju javna tijela (što ovisno o tipu zaštićenog područja mogu biti MZOIP, JLS ili javne ustanove), ali ciljano, odnosno za odobrenje obavljanja jednog dijela aktivnosti unutar zaštićeno područja i to u pravilu tržišnih aktivnosti. Cilj ovog poziva nije primarno poboljšavanje poslovanja tj. obavljanja aktivnosti iz koncesije/koncesijskog odobrenja od strane koncesionara jer su isti nužno ograničeni na samo jedan segment aktivnosti unutar zaštićenog područja već je cilj ovog poziva osiguravanje boljeg upravljanja na razini cjelokupnog odredišta prirodne baštine (zaštićenog područja). Već i nacrt ključnih elemenata predviđa da ukoliko projekt uključuje i aktivnosti (usluge) koje imaju gospodarsko-tržišni karakter, po završetku projekta te aktivnosti (usluge) mora ili obavljati sam prijavitelj ili obavljanje istih mora dodijeliti na temelju otvorenog, transparentnog i ne diskriminirajućeg javnog natječaja, uz puno poštivanje pripadajućih pravila o javnoj nabavi (de facto Zakona o koncesiji, ukoliko se radi o koncesiji/koncesijskim odobrenjima). Dakle cilj ovog Poziva je da JLRS i/ili JU kao upravitelji odredišta prirodne baštine organiziraju projektne aktivnosti na način da iste obuvate sve komponente (aktivnosti) koje su potrebne, odnosno koje doprinose boljem upravljanju i promicanju baštine, a da provedbu nekih od tih komponenti imaju mogućnost npr. dodijeliti u koncesiju. Izravno financiranje odnosno korištenje bespovratnih sredstava iz Poziva od strane Koncesionara stoga smatramo neopravdanim. Prijedlog da se sufinanciranje projekta može osigurati kroz plaće djelatnika koji rade na upravljanju projektom se ne prihvaća. Naime iako će sami troškovi osoblja predstavljati prihvatljivi trošak, u samoj projektnoj prijavi nije moguće unaprijed predvidjeti/definirati da će se udio prijavitelja „pokriti“, odnosno osigurati putem troškova osoblja. Dakle trošak osoblja tretirat će kao bilo koji drugi prihvatljivi trošak unutar projekta. Prijavitelj će u projektnoj prijavi biti dužan preuzeti obvezu iz vlastitih sredstva ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva iz europskih strukturnih fondova) osigurati sredstva za financiranje: a) razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih izdataka u sklopu ovog Poziva i b) svih neprihvatljivih troškova.
8 Primorsko-goranska županija Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera Prihvatljivi prijavitelji i partneri u projektu bi trebali biti i trgovačka društva te ustanove kojima su osnivači jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave. Djelomično prihvaćen Prijedlog da se lista potencijalnih prijavitelja proširi na trgovačka društva te ustanove kojima su osnivači jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave se ne prihvaća. Naime imajući u vidu obuhvata ovog Poziva i njegove ciljeve koji su vezani uz upravljanje prirodnom baštinim (dominantno u zaštićenim područjima) ne postoji osnova i obrazloženje da se za potencijalnog Prijavitelja definira itko osim Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i njihovih osnivača. Prijedlog da se lista potencijalnih partnera proširi na trgovačka društva te ustanove kojima su osnivači jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave će se razmotriti ali samo u odnosu na razvojne agencije osnovane sukladno članku 24, stavak 3. Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14 ). Naravno na razvojne agencije će se u tom slučaju primjenjivati svi kriteriji/uvjeti propisani za projektne partnere u dokumentaciji Poziva.
9 OTOČKA RAZVOJNA AGENCIJA Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera Predlažemo da svakako potporne institucije ( razvojne agencije) budu prihvatljivi partneri jer mnoge JLS nemaju raspoložive ljudske kapacitete za pripremu i provedbu ovakvih projekata. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća, odnosno razmotrit će se uvrštavanje razvojnih agencija osnovanih sukladno članku 24, stavak 3. Zakona o regionalnom razvoju (NN, 147/14) na popis potencijalnih partnera. Naravno na razvojne agencije će se u tom slučaju primjenjivati svi kriteriji/uvjeti propisani za projektne partnere u dokumentaciji Poziva.
10 Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera Predlažemo nadopunu prihvatljivih prijavitelja i/ili partnera: 1. ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave (posebice zbog toga što su često vlasnici nekretnina npr. spomenika parkovne arhitekture te time i nositelji investicija); 2. lokalne i regionalne razvojne agencije Djelomično prihvaćen Prijedlog da se lista prihvatljivih prijavitelja proširi na: 1) ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i 2) lokalne i regionalne razvojne agencije se ne prihvaća. Naime imajući u vidu obuhvata ovog Poziva i njegove ciljeve koji su vezani uz upravljanje prirodnom baštinim (dominantno u zaštićenim područjima) ne postoji osnova i obrazloženje da se za potencijalnog Prijavitelja definira itko osim Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i njihovih osnivača. Prijedlog da se lista prihvatljivih partnera proširi na ) ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i 2) lokalne i regionalne razvojne agencije će se razmotriti ali samo u odnosu na razvojne agencije osnovane sukladno članku 24, stavak 3. Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14 ). Naravno na razvojne agencije će se u tom slučaju primjenjivati svi kriteriji/uvjeti propisani za projektne partnere u dokumentaciji Poziva.
11 Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera Predlažemo proširenje popisa uvjeta za prihvatljivost prijavitelja na način da se doda točka d) koja bi se odnosila na javne neprofitne ustanove koje su vlasnici zaštićenog područja, tj. jedne od kategorija područja prirodne baštine navedene pod 1. u poglavlju „Indikativna prihvatljiva lokacija projekta“, a koje su definirane člankom 11., stavkom 1., podstavkom 1. Zakona o zaštiti prirode. Obrazloženje: na području Grada Zagreba postoje određene kategorije područja prirodne baštine koje nisu u vlasništvu niti jednog od navedenih potencijalnih prijavitelja. Konkretno, BOTANIČKI VRT BIOLOŠKOG ODSJEKA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU – zaštićen u kategoriji Spomenika parkovne arhitekture (prihvatljiva lokacija) – nije u vlasništvu niti jednog od navedenih potencijalnih prijavitelja, već fakulteta. Takvih primjera ima više i to upravo u kategoriji SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE: primjerice, Botanički vrt ljekovitog bilja „Fran Kušan“ Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zatim Botanički vrt Osnovne škole „Ostrog“ u Kaštel Lukšiću te Arboretum Trsteno Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Prihvatljivi prijavitelju u sklopu ovog Poziva definirani su bazi prava „upravljanja“ a ne vlasništva, iz razloga što članak 130., stavak 1., Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) navodi da „Zaštićenim područjima upravljaju javne ustanove“. U slučaju da se kriterij za određivanje prihvatljivosti prijavitelja bazira na „vlasništvu“ (bilo nad zemljištem ili imovinom unutar zaštićenog područja ili dijela zaštićenog područja), obuhvat potencijalnih prijavitelja značajno bi se proširio što bi predstavljao rizik u smislu obaveze postizanja ciljeva ovog poziva. *Nap: Smatramo da vaše pitanje odnosi na članak 111., a ne članak 11. Zakona o zaštiti prirode.
12 AZRA D.O.O. Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera Predlažemo nadopunu prihvatljivosti prijavitelja i partnera u situacijama kada nad nekim zaštićenim prirodnim područjem postoji dvojno upravljanje, primjerice kada Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode upravlja područjem kojim upravlja i muzej. U ovome slučaju upravo muzej nosi glavninu opsežnijih i financijski zahtjevnih investicija u zaštićenom području jer ima financijske preduvjete koji su daleko bolji od financijskih kapaciteta same Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Prihvatljivi prijavitelju u sklopu ovog Poziva definirani su na bazi prava „upravljanja“ a ne vlasništva, iz razloga što članak 130., stavak 1., Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) navodi da „Zaštićenim područjima upravljaju javne ustanove“. U slučaju da se kriterij za određivanje prihvatljivosti uzme „vlasništvo“ nad zemljištem ili imovinom unutar zaštićenog područja ili dijela zaštićenog područja, obuhvat potencijalnih prijavitelja ne bi bilo moguće ograničiti samo na javne neprofitne ustanove već na sve vlasnike. Takav scenarij smatramo vrlo riskantnim u smislu obaveze postizanja ciljeva ovog poziva.
13 Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera Predlažemo nadopunu vezano za udio svih partnera u projektu koji može biti najviše 25% od ukupno prihvatljivih troškova projektnog prijedloga. U slučaju da ima više partnera za jednu lokaciju koja je koherentna po svojoj povijesti i značaju, s posebnim naglaskom na prirodne vrijednosti, bioraznolikost, georaznolikost i zaštićena područja, maksimum od 25% od ukupnog iznosa proračuna, za sve partnere na projektu, nije moguće primijeniti te predlažemo da se ograniči na maksimalan iznos od 25% po svakom pojedinom partneru. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, uz obrazloženje da bi predloženo rješenje moglo dovesti do toga da projektni prijavitelj (korisnik) bude de facto nositelj malog dijela projektnih aktivnosti i sredstava što je (osim nelogičnosti) u kontradikciji s obavezom tog istog prijavitelja da odgovara za (ne)uspješnost cijelog Projekta. Slijedom ovog pitanja razmotrit će se mogućnost da se, ukoliko su Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima ili Jedinice regionalne i lokalne samouprave predviđeni partneri na projektu, troškovi povezani s njihovim aktivnostima unutar projekta ne zbrajaju (tj. ne ulaze) u izračunu udjela svih partnera u projektu koji može iznositi najviše 25% od ukupno prihvatljivih troškova projektnog prijedloga.
14 Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera Predlažemo da se kao prihvatljivi partneri uvrste i razvojne agencije čiji su osnivači jedinice lokalne (regionalne) samouprave. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća, odnosno razmotrit će se uvrštavanje razvojnih agencija osnovanih sukladno članku 24, stavak 3. Zakona o regionalnom razvoju (NN, 147/14) na popis potencijalnih partnera. Naravno na razvojne agencije će se u tom slučaju primjenjivati svi kriteriji/uvjeti propisani za projektne partnere u dokumentaciji Poziva.
15 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera S obzirom da su organizacije civilnog društva prihvatljivi partneri, predlažemo da se među prihvatljive partnere uvrste i razvojne agencije i/ili javne ustanove registrirane za očuvanje okoliša (biološka i krajobrajna raznolikost) čiji osnivači su jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave Prihvaćen Uz uvjet da pod „Javnim ustanovama registriranima za očuvanje okoliša (biološka i krajobrazna raznolikost) čiji su osnivači jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave“ podrazumijevamo Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima kojima je osnivač jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave osnovane sukladno članku 130. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), prijedlog se prihvaća, odnosno iste će biti prihvaćene kao prihvatljivi partner. Dodatno u slučaju projekata čiji su prijavitelj (korisnici) jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave, JU koje upravljaju zaštićenim područjem koje je predmet projekta bit će obavezni partner. Razmotrit će se uvrštavanje Razvojnih agencija osnovanih sukladno članku 24, stavak 3. Zakona o regionalnom razvoju (NN, 147/14) na popis dozvoljenih potencijalnih partnera. Napominjemo da će se na JU i razvojne agencije (u slučaju prihvaćanja) primjenjivati svi kriteriji/uvjeti propisani za projektne partnere u dokumentaciji Poziva.
16 Grad Jastrebarsko Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Predlaže se da troškovi povezani s kategorijom aktivnosti Pristupačnost i komunalni sadržaji mogu iznositi do 35% od ukupno prihvatljivih troškova projektnog prijedloga, s obzirom da ulaganje u pristupnu infrastrukturu, posebice parkirališta, je neophodno ukoliko je usmjereno cilju povećanja atraktivnosti baštine – primarno turističke. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Naime cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore u pripremi i provedbi ulaganja (projekta) u područjima prirodne baštine koja će dovesti do povećanja privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine. Slijedom činjenice da je primarni cilj ovog poziva promicanje prirodne baštine (a ne izgradnja javne i komunalne javne infrastrukture) , smatramo da je predviđeni limit od maksimalno 20% odgovarajući.
17 Grad Jastrebarsko Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti U tablici prihvatljivih indikativnih aktivnosti, UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA, navedeno je u kategoriji „posjetiteljska infrastruktura i sadržaji“ i u kategoriji „pristupačnost i komunalni sadržaji“, a s obzirom na ograničenje da troškovi povezani s kategorijom aktivnosti „pristupačnost i komunalni sadržaji“ ne mogu činiti više od 20% od ukupno prihvatljivih troškova projektnog prijedloga, predlaže se preciznije pojašnjenje aktivnosti UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA na način da uređenje javnih površina koje se nalaze locirane u jednoj od tri kategorija područja prirodne baštine ulaze u kategoriju „posjetiteljska infrastruktura i sadržaji“, a pristupne javne površine do područja prirodne baštine u kategoriju „pristupačnost i komunalni sadržaji“. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća u smislu da će u dokumentaciji Poziva biti detaljnije pojašnjeno/navedeno što se podrazumijeva pod uređenjem javnih površina u svakoj od dvije kategorije ulaganja. Razlikovanje aktivnosti „uređenja javnih površina“ neće biti izvršeno neovisno o lokaciji aktivnosti (izvan ili unutar zaštićenog područja) već po opisu same aktivnosti.
18 GRAD ZAGREB Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti , Prihvatljive projektne aktivnosti: Da li Projekt mora obuhvaćati sve navedene kategorije ulaganja? Primljeno na znanje Poziv na dostavu projektnog prijedloga neće nužno morati sadržavati sve kategorije ulaganja; samim Pozivom bit će detaljnije propisane odredbe o obaveznim komponentama (kategorijama ulaganja) u sklopu pojedinačnog prijedloga.
19 GRAD ZAGREB Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koje se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele Predlaže se povećanje najviše moguće dopuštene vrijednosti bespovratnih sredstava iz EFRD-a, budući da kod malo ozbiljnijih zahvata u okviru zaštićenog područja, ovaj iznos pokriva tek polovicu ukupno prihvatljivih izdataka. Stoga, smatramo da trenutno iskazanu najvišu dopuštenu ukupnu vrijednost bespovratnih sredstava treba podići na 40 milijuna kuna, a putem jasno definiranih kriterija i evaluacije pristiglih prijedloga ocjenjivati projektne prijedloge i njihovu kvalitetu. Naime, limitiranje najviše dopuštenje ukupne vrijednosti bespovratnih sredstva na 20.000,00 kn može prouzročiti da već pripremljeni projekti, kao integrirane, zaokružene i logički postavljene cjeline s višim procijenjenim vrijednostima, neće biti provedivi u planiranom financijskom opsegu zbog nemogućnosti osiguranja vlastitog sufinanciranja, a što može smanjiti niz očekivanih učinaka i pozitivnih rezultata planiranog projekta. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava (potpora) iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva ostaje nepromijenjena. Naime smatramo da činjenica o "postojećim projektima koji su spremni" bitna, no ne može biti jedini kriteriji za određivanje uvjeta Poziva. Konkretno, ovaj Poziv raspisuje se unutar Specifičnog cilj 6c2 OPKK koji pak izravno temelji na ulaganjima u „infrastrukturu malog kapaciteta“ („small scale“), zbog čega su uvedena i dodatna ograničenja unutar Poziva (npr. udio aktivnosti iz kategorije ulaganja Pristupačnosti). Iako definicija „malog kapaciteta“ nije izrijekom propisana, prijedlog ograničenja (maksimalna vrijednost bespovratnih sredstava) je utemeljen na dosadašnjim iskustvima (Pozivima) kao i očekivanjima o tipu ulaganja (aktivnostima) u projektima koji će financirati unutar ovog Poziva.
20 GRAD METKOVIĆ Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koje se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele Predlažemo izmjenu najniže dopuštene ukupne vrijednosti potpora iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga na način da najniži iznos za Pripremu projektno - tehničke dokumentacije i studija iznosi 100.000 kuna, a Provedba projekta 1.000.000 kuna. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, odnosno najniža/najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava (potpora) iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva ostaje nepromijenjena. Ne vidimo opravdanje niti potrebu za postavljanje financijskih limita (maksimalni i minimalni iznos potpora) zasebno za pripremu projektno - tehničke dokumentacije te za provedbu projekta s obzirom da koncept poziva ne prepoznaje posebne prijave za pripremu projektno - tehničke dokumentacije te za provedbu projekta.
21 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativni udio prijavitelja u sufinanciranju Predlažem da se razmotri mogućnost uključivanja Ministarstva turizma u dijelu osiguranja vlastitih sredstava za financiranje udjela (15%). Ustanove čiji je osnivač lokalna samouprava zbog nedostatka sredstava su preopterećene čak i samim projektiranjem, a niz godina propuštaju prilike za razvoj zbog nemogućnosti realiziranja velikih projekata. Nije prihvaćen Ovim pozivom će se dodjeljivati isključivo bespovratna sredstva (potpore) iz Europskog fonda za regionalni razvoj za financiranje prihvatljivih izdataka. Osiguravanje sufinanciranja (sredstava za financiranje ostalih troškova koji nisu pokriveni sredstvima iz EFRR) obaveza je Prijavitelja (Korisnika), neovisno o izvoru.
22 Davorka Maljković Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativna prihvatljiva lokacija projekta Ukoliko se ustanova nalazi na zaštićenom području (a ne upravlja njime) te predlaže projekt povezan s vrstama i/ili staništima zaštićenima u skladu s Direktivom o pticama i Direktivom o staništima može li biti prihvatljiv prijavitelj? Konkretno se radi o ustanovi Zoološki vrt Grada Zagreba koja se bavi zaštitom prirode te provodi programe zaštite prirode ne samo na svojoj lokaciji nego i šire kao i edukacijom i podizanjem svijesti javnosti o takvim temama, a nalazi se na zaštićenom prirodnom dobru, ali njime ne upravlja. Nije prihvaćen Imajući u vidu obuhvata ovog Poziva i njegove ciljeve koji su vezani uz upravljanje prirodnom baštinim (dominantno u zaštićenim područjima) ne postoji osnova i obrazloženje da se za potencijalnog Prijavitelja definira itko osim Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i njihovih osnivača (JLRS)
23 Ustanova za razvoj Grada Senja Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativna prihvatljiva lokacija projekta Zanima nas što je s prirodnim fenomenima koji nisu obuhvaćeni u prijedlogu teksta, primjerice bura kao prirodna pojava po kojoj je Senj itekako poznat. Radi toga smo razvili projekt na tu temu, ali ga prema sadašnjim informacijama nažalost ne možemo kandidirati. Može li se obuhvatom tema natječaja uvrstiti i ovaj poznati prirodni fenomen? Vjerujemo da slične karakteristične prirodne fenomene imaju i druge sredine. Primljeno na znanje U vašem pitanju razlikujemo dva pitanja: - Prihvatljivost prijavitelja - prihvatljiva lokacija projekta jasno navodi da „Geografski obuhvat ovog Poziva, odnosno projekti koji se prijavljuju na ovaj Poziv moraju biti locirani unutar barem jedne od triju kategorija područja prirodne baštine navedenih u Nacrtu ključnih elemenata Poziva, ali izvan područja nacionalnih parkova i parkova prirode; - Prihvatljivost aktivnosti (ulaganja kojim bi se prezentirala bura kao prirodni fenomen) – opis prihvatljivih aktivnosti ovog Poziva ne isključuje ulaganja tog tipa ali naravno uz jasnu povezanost/doprinos ciljevima Poziva te poštivanje svih uvjeta/kriterija Poziva
24 Grad Šibenik Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativna prihvatljiva lokacija projekta Predlažemo da se geografski obuhvat ovog Poziva nadopuni dopuštanjem prijave projekata (npr. centara i muzeja) koji se nalaze u neposrednoj blizini barem jedne od triju kategorija područja prirodne baštine navedenih u nacrtu Poziva. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća uz napomenu da će u dokumentaciji Poziva biti definirano u kojim slučajevima i pod kojim uvjetima će biti dozvoljena ulaganja izvan zaštićenog područja (odnosno kategorija područja prirodne baštine 1. i 2.).
25 GRAD ZAGREB Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativna prihvatljiva lokacija projekta Iz prihvatljive lokacije projekta nije jasno da li je moguće u okviru jednog projekta obuhvatiti više kategorija zaštićenih područja, ili je prihvatljivo uključivanje nekoliko različitih lokacija koja spadaju pod istu kategoriju zaštićenog područja Primljeno na znanje U poglavlju „Indikativna prihvatljiva lokacija projekta“ jasno se navodi da "Geografski obuhvat ovog Poziva, odnosno projekti koji se prijavljuju na ovaj Poziv moraju biti locirani unutar barem jedne od triju kategorija područja prirodne baštine navedenih u Nacrtu ključnih elemenata Poziva, ali izvan područja nacionalnih parkova i parkova prirode".
26 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativna prihvatljiva lokacija projekta Određeni postotak projekta (do 20%) namijeniti aktivnostima izvan zaštićenih područja/područja ekološke mreže za sadržaje koji doprinose povećanju privlačnosti i obrazovnog kapaciteta zaštićenih područja/područja ekološke mreže (npr. posjetiteljski centri/info centri na lokaciji velike cirkulacije turista). Pojasniti da li su područja ekološke mreže koja se preklapaju s nacionalnim parkovima i parkovima prirode prihvatljiva ako ih prijavljuje prihvatljivi prijavitelj, npr. JLS. Djelomično prihvaćen Prijedlog se prihvaća uz napomenu da će u dokumentaciji Poziva biti definirano u kojim slučajevima i pod kojim uvjetima će biti dozvoljena ulaganja izvan zaštićenog područja (odnosno kategorija područja prirodne baštine 1. i 2.). Nacrt ključnih elemenata poziva jasno navodi da projekt mora biti lociran u barem jednoj od triju kategorija područja prirodne baštine, ali izvan područja nacionalnih parkova i parkova prirode. Dakle smatramo da je jasno navedeno da područja ekološke mreže koja se preklapaju na nacionalnim parkovima i parkovima prirode ne ulaze u prihvatljive lokacije projekta sukladno ovome Pozivu.
27 Bitoraj Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativna prihvatljiva lokacija projekta Predlažemo da projektima kao što su muzeji i interpretacijski centri omogući apliciranje bez obzira što su van granica zaštićenih područja. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća uz napomenu da će u dokumentaciji Poziva biti definirano u kojim slučajevima i pod kojim uvjetima će biti dozvoljena ulaganja izvan zaštićenog područja (odnosno kategorija područja prirodne baštine 1. i 2.).
28 Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativna prihvatljiva lokacija projekta Predlažemo nadopunu prihvatljivih lokacija projekta na muzeje i posebne izložbene prostore u neposrednoj blizini navedenih prihvatljivih lokacija, gdje bi posebno vrijedna prirodna baština bila valorizirana te adekvatno predstavljena u svrhu promicanja održivog korištenja baštine u turističke i edukacijske svrhe. Također predlažemo da se ovaj dio natječaja (Indikativna prihvatljiva lokacija projekta) nadopuni: 4) Ostalih područja na teritoriju RH ukoliko se radi o zaštićenoj prirodnoj vrijednosti koju nije moguće zaštiti na njenom nalazištu (sukladno rješenju Ministarstva kulture). Obrazloženje: Na području općine Pojezerje u Dubrovačko – neretvanskoj županiji Ministarstvo kulture temeljem članka 29. zakona o zaštiti prirode donosi Rješenje kojim se kamene kugle, silikatno – karbonatne sferoidne nodularne konkrecije, kao nakupina minirala, proglašavaju zaštićenom prirodnom vrijednošću. Isto rješenje navodi da je nalazište kamenih kugli locirano neposredno uz autocestu A1 te ih nije moguće zaštiti „in situ“ već samo izvan nalazišta. Primljeno na znanje Vezano uz drugi prijedlog (proširenje popisa prihvatljivih lokacija projekta), isti se ne prihvaća na način na koji predloženo. Za početak članak 29. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) ne definira izdavanje Rješenja o proglašavanju prirodnih vrijednosti, već pretpostavljamo da se radi o rješenju koje je vezano uz članke 109. i 110. Zakona o zaštiti prirode, a reference na članka 29. i Ministarstvo kulture se odnose na prethodni (bivši) zakonodavni okvir, koji je bio na snazi u periodu kada je sektor zaštite prirode bio u nadležnosti Ministarstva kulture. Naime ovaj je Poziv u svim svojim elementima, pa tako i pogledu geografskog obuhvata usmjeren primarno na očuvanje i turističku valorizaciju „zaštićenih područja“ (zaštićenih dijelova prirode i ekološku mrežu), a ne na ukupne (sve) prirodne vrijednosti i aktivnosti povezane prirodom i bioraznolikošću kako su definirane u Zakonu o zaštiti okoliša (npr. očuvanje georaznolikosti, očuvanje divljih vrsta). Takvo usmjerenje Poziva zadano je Operativnim programom Konkurentnost i kohezija koji predstavlja programsku osnovu za financiranje pojedinih Poziva, odnosno pripadajućih projekata sredstvima EFRR-a. No ističemo da će slijedom postavljenih pitanja biti omogućena i ulaganja izvan zaštićenih područja, uz napomenu da će u dokumentaciji Poziva biti definirano u kojim slučajevima i pod kojim uvjetima će biti dozvoljena ulaganja izvan zaštićenog područja (odnosno kategorija područja prirodne baštine 1. i 2.). Jedan od tih uvjeta će biti da ulaganja iako geografski locirana izvan zaštićenog područja moraju biti jasno povezana s cijevima očuvanja i valorizacije zaštićenih područja (naravno ukoliko se radi o ulaganjima koja su povezana s kategorijom područja prirodne baštine 1. i 2.).
29 Razbor d.o.o. Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativna prihvatljiva lokacija projekta U Pozivu je definirano da geografski obuhvat ovog Poziva, odnosno projekti koji se prijavljuju na ovaj Poziv moraju biti locirani unutar barem jedne od triju kategorija područja prirodne baštine navedenih u nastavku, ali izvan područja nacionalnih parkova i parkova prirode. Molimo pojasnite mora li nužno objekt (npr. centar za posjetitelje) biti unutar zaštićenog područja, ili može biti u neposrednoj blizini, a interpretirati zaštićeno područje? Ukoliko ne, predlažemo da takva mogućnost ulaganja bude uzeta u obzir. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća uz napomenu da će u dokumentaciji Poziva biti definirano u kojim slučajevima i pod kojim uvjetima će biti dozvoljena ulaganja izvan zaštićenog područja (odnosno kategorija područja prirodne baštine 1. i 2.).
30 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga Prvi kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga glasi "Usklađenost s važećim Planom upravljanja zaštićenim područjem; ukoliko takav dokument nije donesen ispunjenost kriterija temeljit će se na provjeri opisa projekta i njegove povezanosti s Godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja (kriterij se odnosi samo na zaštićena područja, odnosno na kategorije područja prirodne baštine navedene pod 1. u poglavlju „Indikativna prihvatljiva lokacija projekta“)". Naše pitanje je tko će vršiti provjeru opisa projekta i njegove povezanosti s Godišnjim programom? Uostalom ovaj kriterij nije kvalitetan jer Godišnji program donosi ustanova sukladno svom proračunu stoga je nerealno da svi projekti koje će predlagati JLS i/ili županija budu navedeni u programu. Naime jedan takav projekt može biti dvostruko veći od proračuna ustanove. Predlažemo da za svaki projekt koji se prijavljuje na predmetni natječaj JU nadležna za predmetno područje daje pismo potpore kojim garantira da je projekt u vezi s ciljevima očuvanja područja. Isto tako izrijekom navesti da li se ovaj kriterij odnosi ili ne na područja ekološke mreže. Treći kriterij prihvatljivosti projektnih prijedloga "Uključenost mjera za praćenje ciljnih vrsta i staništa (ako je isto propisano rješenjem u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu)". Bez obzira da li zahvat prolazi kroz postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu svaki projekt koji se odnosi na ekološku mrežu bi trebao argumentirati na koji način će uključiti mjere za praćenje ciljanih vrsta i staništa. Četvrti i peti kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga "Minimalni nivo spremnosti projekta (pripremljenosti projektno – tehničke dokumentacije) – ovisan o tipu građevina i može biti lokacijska dozvola ili glavni projekt ili dokumentacija za jednostavne građevine.  Imajući u vidu kriterij u vezi sa spremnošću projekta, nije moguća prijava projekta za izradu (nepostojeće) projektne dokumentacije. Projektna dokumentacije mora biti pripremljena u trenutku prijave projektnog prijedloga te je kroz ovaj Poziv moguće uključiti zahtjev za financiranje aktivnosti pripreme dokumentacije koje su već provedene i plaćene iz sredstava Prijavitelja i/ili partnera, a u skladu s navodom iz poglavlja „Indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstva koja se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele“" Ova dva posljednja kriterija prihvatljivosti su kontradiktorna. Prvi kaže da projekt treba imati minimalnu projektno-tehničku dokumentaciju, a drugi da nije moguća prijava nepostojeće projektne dokumentacije što znači da je treba imati u cijelosti pripremljenu. Predlažemo da se omogući financiranje pripremne projektne dokumentacije kroz predmetni natječaj jer će u protivnom odaziv biti loš, odnosno pristizat će projektni prijedlozi čija pripremna dokumentacija nije složena i financijski zahtjevna, npr. pješačke i biciklističke staze. Tako se neće financirati cjeloviti i značajni projekti već segmenti integriranih projekata. Molim preslikati natječaj za kulturnu baštinu kojim se moglo prijaviti na grupu aktivnosti A (pripremna dokumentacija) i grupu aktivnosti B (izvedba). Nije prihvaćen Prijavitelj je dužan opisati povezanost opisa projekta i njegove povezanosti s Godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja. Provjeru povezanosti (opisane od strane prijavitelja) provjeravaju tijela nadležna za postupak dodjele tj. za postupak odabira projekta. U nacrtu ključnih elemenat nigdje nije navedeno da projekt mora biti naveden u Godišnjem programu, već se traži opis povezanost opisa projekta i Godišnjeg programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja. Dakle tražit će se od prijavitelja da opiše kako i na koji način projekt u skladu i doprinosi ciljevima postavljenima u Godišnjem program, pri čemu se primarno misli na poglavlje 4. „Aktivnosti zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja“ iz Smjernica za izradu i format godišnjih programa za županije, predloženog od strane HAOP-a. Prijedlog o izdavanju pisma potpore kojim bi JU garantirala da je projekt u vezi s ciljevima očuvanja prirode (osim što ne odgovara zahtjevima iz OPKK za ovaj Specifični cilj) nije provjerljiv; dakle prilikom postupka dodjele može se jedino verificirati da li Izjava postoji ili ne, ali ne i sam sadržaj te izjave. Prijedlog o nužnom uključivanju mjera za praćenje ciljnih vrsta i staništa (čak ukoliko iste nisu propisane rješenjem u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu ili ako postupak uopće nije proveden) se ne prihvaća; Naime, imajući u vidu da je primarni fokus ovog Poziva na „povećanju privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostavi boljeg upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine“ smatramo da nema potrebe predmetni kriterij formulirati na restriktivniji način. Napominjemo da se radi o kriteriju prihvatljivosti, dakle ne o kriteriju koji odlučuje o tome da li je projekt prihvaćen ili ne, već o minimalnom zahtjevu koji svaki od projekta (na koji se odnosi) mora zadovoljiti da bi uopće ušao u daljnji postupka ocjene (evaluacije). Za početak napominjemo da „kriterij 5.“ (odnosno ono na što mislite pod time u Vašem pitanju) nije kriterij prihvatljivosti već samo pojašnjenje ukupnog koncepta Poziva (zato i nije označen posebnom uvlakom). Smatramo da kriteriji prihvatljivosti 4 (Minimalni nivo spremnosti projekta) i pojašnjenje o nemogućnosti prijave projekta za izradu (nepostojeće) projektne dokumentacije nisu kontradiktorni iz sljedećih razlog: - Kriterij prihvatljivosti broj 4. isključivo služi za određivanje trenutka u kojem prijavitelj može podnijeti projektnu prijavu, odnosno propisuje koju minimalnu dokumentaciju projekt mora imati spremnu a da bi uopće ušao u postupak odabira. - Pojašnjenje o ne mogućnosti služi da se jasno naznači potencijalnim prijaviteljima kako nije moguća prijaviti projekta na način da se isti odnosi samo na pripremu dokumentacije (dakle da nije moguća situacija kao u slučaju Poziva za kulturne baštinu s dvjema grupama aktivnosti). Financiranje projektne dokumentacije je moguće, ali na način da vrši povrat sredstava. Upravo je poziv za kulturnu baštinu bio motiv za formuliranje Poziva na ovakav način, pošto je podjela na dvije grupe aktivnosti (de facto dva poziva) dovela do značajnog administrativnog tereta te što je bitnije do značajnog vremenskog odmaka provedbe projekata. Dakle postavlja se pitanje da li se projekti kojima se priprema dokumentacije financira kroz jedan Poziv, a provedba posljedično kroz drugi Poziva mogu zaista i provesti do kraja programskoga razdoblja te kakvog to utjecaja ima na očekivane rezultate koje je nužno postići sukladno odredbama OPKK.
31 Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga , Kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga Smatramo da je nejasno definiran minimalni nivo spremnosti projekta odnosno pripremljenost projektno-tehničke dokumentacije s obzirom da se, recimo, izrada glavnih projekata navodi u popisu prihvatljivih projektnih aktivnosti - pod "priprema projektno-tehničke dokumentacije i studija". Odnosno, slijedom dalje navedenog u poglavlju Kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga nije posve jasno koja projektna dokumentacija mora biti pripremljena u trenutku prijave projektnog prijedloga, a koju je moguće izraditi kroz projekt, odnosno da li je moguća prijava izrade dokumentacije ili je, kad govorimo o projektno-tehničkoj dokumentaciji projektnih prijedloga, samo moguće uključiti zahtjev za povrat novca za već provedene i plaćene aktivnosti pripreme dokumentacije sukladno poglavlju Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti. Primljeno na znanje Za početak napominjemo da je predmet ovog savjetovanja „Nacrt ključnih elemenata Poziva“, a ne cjelokupna dokumentacija Poziva koja će naravno sadržati detaljnije opisa svih elemenata Poziva, pa tako i koja projektna dokumentacija mora biti pripremljena u trenutku prijave projektnog prijedloga ( ovisno o tipu građevina). Vezano uz kriteriji prihvatljivosti 4 (Minimalni nivo spremnosti projekta) isti isključivo služi za određivanje trenutka u kojem prijavitelj može podnijeti projektnu prijavu, odnosno propisuje koju minimalnu dokumentaciju projekt mora imati spremnu a da bi uopće ušao u postupak odabira. Financiranje projektne dokumentacije je moguće, ali na način da vrši povrat sredstava.
32 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga , Kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga Prvi kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga glasi "Usklađenost s važećim Planom upravljanja zaštićenim područjem; ukoliko takav dokument nije donesen ispunjenost kriterija temeljit će se na provjeri opisa projekta i njegove povezanosti s Godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja (kriterij se odnosi samo na zaštićena područja, odnosno na kategorije područja prirodne baštine navedene pod 1. u poglavlju „Indikativna prihvatljiva lokacija projekta“)". Naše pitanje je tko će vršiti provjeru opisa projekta i njegove povezanosti s Godišnjim programom? Uostalom ovaj kriterij nije kvalitetan jer Godišnji program donosi ustanova sukladno svom proračunu stoga je nerealno da svi projekti koje će predlagati JLS i/ili županija budu navedeni u programu. Naime jedan takav projekt može biti dvostruko veći od proračuna ustanove. Predlažemo da za svaki projekt koji se prijavljuje na predmetni natječaj JU nadležna za predmetno područje daje pismo potpore kojim garantira da je projekt u vezi s ciljevima očuvanja područja. Isto tako izrijekom navesti da li se ovaj kriterij odnosi ili ne na područja ekološke mreže. Treći kriterij prihvatljivosti projektnih prijedloga "Uključenost mjera za praćenje ciljnih vrsta i staništa (ako je isto propisano rješenjem u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu)". Bez obzira da li zahvat prolazi kroz postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu svaki projekt koji se odnosi na ekološku mrežu bi trebao argumentirati na koji način će uključiti mjere za praćenje ciljanih vrsta i staništa. Četvrti i peti kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga "Minimalni nivo spremnosti projekta (pripremljenosti projektno – tehničke dokumentacije) – ovisan o tipu građevina i može biti lokacijska dozvola ili glavni projekt ili dokumentacija za jednostavne građevine.  Imajući u vidu kriterij u vezi sa spremnošću projekta, nije moguća prijava projekta za izradu (nepostojeće) projektne dokumentacije. Projektna dokumentacije mora biti pripremljena u trenutku prijave projektnog prijedloga te je kroz ovaj Poziv moguće uključiti zahtjev za financiranje aktivnosti pripreme dokumentacije koje su već provedene i plaćene iz sredstava Prijavitelja i/ili partnera, a u skladu s navodom iz poglavlja „Indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstva koja se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele“" Ova dva posljednja kriterija prihvatljivosti su kontradiktorna. Prvi kaže da projekt treba imati minimalnu projektno-tehničku dokumentaciju, a drugi da nije moguća prijava nepostojeće projektne dokumentacije što znači da je treba imati u cijelosti pripremljenu. Predlažemo da se omogući financiranje pripremne projektne dokumentacije kroz predmetni natječaj jer će u protivnom odaziv biti loš, odnosno pristizat će projektni prijedlozi čija pripremna dokumentacija nije složena i financijski zahtjevna, npr. pješačke i biciklističke staze. Tako se neće financirati cjeloviti i značajni projekti već segmenti integriranih projekata. Molim preslikati natječaj za kulturnu baštinu kojim se moglo prijaviti na grupu aktivnosti A (pripremna dokumentacija) i grupu aktivnosti B (izvedba). Nije prihvaćen Prijavitelj je dužan opisati povezanost opisa projekta i njegove povezanosti s Godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja. Provjeru povezanosti (opisane od strane prijavitelja) provjeravaju tijela nadležna za postupak dodjele tj. za postupak odabira projekta. U nacrtu ključnih elemenat nigdje nije navedeno da projekt mora biti naveden u Godišnjem programu, već se traži opis povezanost opisa projekta i Godišnjeg programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja. Dakle tražit će se od prijavitelja da opiše kako i na koji način projekt u skladu i doprinosi ciljevima postavljenima u Godišnjem program, pri čemu se primarno misli na poglavlje 4. „Aktivnosti zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja“ iz Smjernica za izradu i format godišnjih programa za županije, predloženog od strane HAOP-a. Prijedlog o izdavanju pisma potpore kojim bi JU garantirala da je projekt u vezi s ciljevima očuvanja prirode (osim što ne odgovara zahtjevima iz OPKK za ovaj Specifični cilj) nije provjerljiv; dakle prilikom postupka dodjele može se jedino verificirati da li Izjava postoji ili ne, ali ne i sam sadržaj te izjave. Prijedlog o nužnom uključivanju mjera za praćenje ciljnih vrsta i staništa (čak ukoliko iste nisu propisane rješenjem u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu ili ako postupak uopće nije proveden) se ne prihvaća; Naime, imajući u vidu da je primarni fokus ovog Poziva na „povećanju privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostavi boljeg upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine“ smatramo da nema potrebe predmetni kriterij formulirati na restriktivniji način. Napominjemo da se radi o kriteriju prihvatljivosti, dakle ne o kriteriju koji odlučuje o tome da li je projekt prihvaćen ili ne, već o minimalnom zahtjevu koji svaki od projekta (na koji se odnosi) mora zadovoljiti da bi uopće ušao u daljnji postupka ocjene (evaluacije). Za početak napominjemo da „kriterij 5.“ (odnosno ono na što mislite pod time u Vašem pitanju) nije kriterij prihvatljivosti već samo pojašnjenje ukupnog koncepta Poziva (zato i nije označen posebnom uvlakom). Smatramo da kriteriji prihvatljivosti 4 (Minimalni nivo spremnosti projekta) i pojašnjenje o nemogućnosti prijave projekta za izradu (nepostojeće) projektne dokumentacije nisu kontradiktorni iz sljedećih razlog: - Kriterij prihvatljivosti broj 4. isključivo služi za određivanje trenutka u kojem prijavitelj može podnijeti projektnu prijavu, odnosno propisuje koju minimalnu dokumentaciju projekt mora imati spremnu a da bi uopće ušao u postupak odabira. - Pojašnjenje o ne mogućnosti služi da se jasno naznači potencijalnim prijaviteljima kako nije moguća prijaviti projekta na način da se isti odnosi samo na pripremu dokumentacije (dakle da nije moguća situacija kao u slučaju Poziva za kulturne baštinu s dvjema grupama aktivnosti). Financiranje projektne dokumentacije je moguće, ali na način da vrši povrat sredstava. Upravo je poziv za kulturnu baštinu bio motiv za formuliranje Poziva na ovakav način, pošto je podjela na dvije grupe aktivnosti (de facto dva poziva) dovela do značajnog administrativnog tereta te što je bitnije do značajnog vremenskog odmaka provedbe projekata. Dakle postavlja se pitanje da li se projekti kojima se priprema dokumentacije financira kroz jedan Poziv, a provedba posljedično kroz drugi Poziva mogu zaista i provesti do kraja programskoga razdoblja te kakvog to utjecaja ima na očekivane rezultate koje je nužno postići sukladno odredbama OPKK.
33 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja Studija izvodljivosti je obvezna isključivo za velike projekte tkz. "major projects" dakle ako se radi o ulaganju iznad 50.000.000 EUR (direktiva 1303/2013). Nerealno je tražiti izradu studije izvodljivosti za projekte vrijednosti 2.000.000 HRK. Molio definirati realan prag iznad kojeg je potrebno izraditi studiju izvodljivosti. Izjava vlasnika nekretnine i/ili zemljišta. Što u slučaju ulaganja na pomorskom dobru na koje koncesiju daje županija (npr. sidrišta)? U tom slučaju u našoj županiji ne postoji JLS odnosno JU koja ima koncesiju već isključivo trgovačko društvo/obrt. Da li je u tom slučaju dovoljna Izjava županije da će pokrenuti postupak koncesioniranja odnosno Izjava koncesionara o ulaganju na području za koji ima Ugovor sa županijom? Iz tog razloga ali i zbog sličnih ulaganja na području koje je pod koncesijom trgovačkog društva/obrat bi bilo potrebno da dodate njih kao prihvatljive partnere na projektu. Primljeno na znanje Nacrt ključnih elemenata poziva ne navodi da će se projekte tražiti studija izvodljivosti prema definiciji iz Uredbe 1303/2013. Sadržaj studije izvodljivosti, odnosno preciznije – minimalni set podataka koji moraju biti navedeni i analizirani unutar Studije, bit će navedeni u dokumentaciji Poziva. Prijedlog da se lista prihvatljivih partnera proširi na Koncesionare na pomorskome dobru (unutar zaštićenog područja i/ili područja ekološke mreže) se ne prihvaća. Napominjemo da pod „koncesionarem“ u vašem pitanju smatrano vlasnika koncesije i/ili koncesijskog odobrenja sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16) s time da se dio pomorskog dobra na koji se odnosi koncesija/koncesijsko odobrenje ujedno ulazi u obuhvat zaštićenim područja i ekološke mreže kako su iste definirane Zakonom o zaštiti prirode. Naime navedenim člankom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama određuje se da Poglavljem (člancima od 178. do 193. Zakona o zaštiti prirode) određuje se mogućnost dodjele koncesije/koncesijskog odobrenja pravnim i fizičkim osobama za gospodarsko korištenje i obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru (pod propisanim uvjetima). Dakle koncesije/koncesijska odobrenja se dodjeljuju ciljano, odnosno za odobrenje obavljanja jednog dijela aktivnosti na pomorskom dobru (koji je u ovom slučaju i unutar zaštićenog područja i/ili ekološke mreže) i to u pravilu tržišnih aktivnosti. Cilj ovog poziva nije primarno poboljšavanje poslovanja tj. obavljanja aktivnosti iz koncesijskog odobrenja od strane koncesionara jer su isti nužno ograničeni na samo jedan segment aktivnosti na pomorskom dobru (koji je u ovom slučaju i unutar zaštićenog područja i/ili ekološke mreže) već je cilj ovog poziva osiguravanje boljeg upravljanja na razini cjelokupnog odredišta prirodne baštine (zaštićenog područja). Već i nacrt ključnih elemenata predviđa da ukoliko projekt uključuje i aktivnosti (usluge) koje imaju gospodarsko-tržišni karakter, po završetku projekta te aktivnosti (usluge) mora ili obavljati sam prijavitelj ili obavljanje istih mora dodijeliti na temelju otvorenog, transparentnog i ne diskriminirajućeg javnog natječaja, uz puno poštivanje pripadajućih pravila o javnoj nabavi (de facto Zakona o koncesiji, ukoliko se radi o koncesijskim odobrenjima). Razmotrit će se mogućnost da se u dokumentaciji Poziva omogući ulaganje na pomorskom dobru ali isključivo ukoliko su nositelji (ovlaštenici) koncesije/ koncesijskog odobrenja prihvatljivi prijavitelji ovog Poziva – dakle jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno jedince lokalne samouprave te javne ustanove za upravljene zaštićenim područjima. . U kontekstu pomorskoga dobra također napominjemo da nema ograničenja u tom smislu, no u projektnoj prijavi je potrebno dokazati da Prijavitelj ima mogućnost ulaganja u predmetnom području odnosno osigurati suglasnost ili sporazum sa vlasnikom zemljišta koji omogućuje nesmetanu provedbu projekta. Naime, dokumentacija Poziva jasno navodi opće uvjete prihvatljivosti projekta (točka 3.1. Uputa za prijavitelje) pod kojim isti mora biti u skladu s odredbama svih relevantnih nacionalnih zakonodavnih akata te sadržavati sporazum s vlasnikom nekretnine kojim se omogućavaju ulaganja u nekretninu koja je dio projekta.