Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska udruga kriznog menadžmenta II.STRUKTURA BAZE PODATAKA, Članak 12. PRIJEDLOG: Članak 12. mijenja se i glasi: Baza podataka u segmentu udruga podijeljena je u pet entiteta: -kinološke djelatnosti -podvodne djelatnosti -radio-komunikacijske djelatnosti -zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti -ostale djelatnosti od interesa za sustav civilne zaštite (udruge psihološke pomoći, braniteljske udruge, vjerske udruge, humanitarne udruge, društva za zaštitu životnja/veterinari, udruge kriznog menadžmenta...) KOMENTAR: Na ovaj način se djelatnost udruga ne ograničava samo na one trenutno spomenute u pravilniku, već se ostavlja otvorena mogućnost i za sudjelovanje drugih udruga od interesa (npr. pružanje psihološke pomoći, asanacija terena, uključivanje ljudi koji već posjeduju određena iskustva djelovanja u kriznim situacijama jer su prošli vojnu obuku i imaju iskustvo iz Domovinskog rata i sl.) Ukoliko pojedinci u navedenim udrugama i ne posjeduju neku specifičnu opremu, dovoljno je da posjeduju potrebna znanja i vještine, a isto tako brojnost ljudi na koje se može računati sa specifičnim znanjima i vještinama treba biti evidentirana u bazi podataka. Prihvaćen Prihvaća se komentar predlagača kako se uvođenjem petog entiteta udruge ne ograničavaju samo na predložene djelatnosti, već se otvara mogućnost za vođenje evidencija i o drugim udrugama od interesa za sustav civilne zaštite te na taj način istovremeno i njihovo lakše sudjelovanje u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama (npr. pružanje psihološke pomoći, asanacija terena, uključivanje ljudi koji već posjeduju određena iskustva djelovanja u kriznim situacijama jer su prošli vojnu obuku i imaju iskustvo iz Domovinskog rata i sl.). Na taj način osigurat će se uvjeti da baze podataka o operativnim snagama sustava civilne zaštite, a na temelju kojih će se na stožerima civilne zaštite svih razina jedinstvenog sustava utvrđivati razina spremnosti operativnih kapaciteta za reagiranje u velikim nesrećama i katastrofama, budu dostatne podloge za donošenje optimalnih rješenja tijekom reagiranja u velikim nesrećama i katastrofama. Članak 12. mijenja se i glasi: „Baza podataka u segmentu udruga podijeljena je u pet entiteta: -kinološke djelatnosti -podvodne djelatnosti -radio-komunikacijske djelatnosti -zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti -ostale djelatnosti od interesa za sustav civilne zaštite (udruge psihološke pomoći, braniteljske udruge, vjerske udruge, humanitarne udruge, društva za zaštitu životinja/veterinari, udruge kriznog menadžmenta i dr.).“
2 Hrvatska udruga kriznog menadžmenta II.STRUKTURA BAZE PODATAKA, Članak 13. PRIJEDLOG: Članak 13. Dodaje se 5. stavak koji glasi: (5)Baza podataka u entitetu udruga ostalih djelatnosti od interesa za sustav civilne zaštite sadrži za svaku udrugu sljedeće podatke: naziv, datum osnivanja, adresa sjedišta s GPS koordinatama, ime i prezime predsjednika s kontakt podacima, broj operativnih članova, specijalnosti od interesa za civilnu zaštitu (psihološka znanja, vojne vještine, duhovna pomoć, veterinarska obuka), datum i mjesto provedenih osposobljavanja za pojedine specijalnosti s brojem osposobljenih članova (certifikati), datum i mjesto provedenih vježbi, broj vozila. KOMENTAR: Stavak 5. pobliže opisuje sadržaj baze podataka u navedenom entitetu. Prihvaćen Slijedom izmjene članka 12. prihvaća se i prijedlog dopuna članka 13. i na taj način osigurava potrebna normativna konzistencija u svezi prihvaćenih promjena/dopuna odredbi Pravilnika. Postojeći stavak 5. postaje stavak 6. i glasi: „Za svaku udrugu u bazi podatka vodi se kartica s podacima iz stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovog članka.“
3 Hrvatska udruga kriznog menadžmenta Članak 25., Prilog 1. Materijalna sredstava i oprema za provođenje aktivnosti i mjera civilne zaštite - kartice Obrazac 16. PRIJEDLOG: Pod točkom 1. (Radio stanice mobilne - analogne) i 2.(Radio stanice mobilne - digitalne) treba dodati podatak „frekvencijsko područje“ budući da različite službe koriste međusobno nekompatibilnu komunikacijsku opremu (rad na različitim frekvencijama). Navođenjem tog podatka lakše bi se mogle planirati komunikacijske mogućnosti ovisno o situaciji. Nije prihvaćen Podatak o različitim frekvencijama mobilnih analognih i digitalnih radio uređaja koji koriste različiti entiteti/operativne snage u sustavu civilne zaštite je prepoznat. Proširenjem baze podatcima o frekvencijskim područjima mobilnih radio uređaja ne bi se dobila nova kvaliteta. Problem se mora premošćivati uporabom sučelja/konzola što će omogućiti komutiranje radio komunikacija između svih operativnih snaga sustava civilne zaštite bez obzira na vrstu veza i frekventna područja. Konkretna rješenja primjenom kojih će se osigurati tehnički uvjeti potrebni za međusobno uvezivanje različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite koje koriste različite mobilne uređaje i različite frekvencije detaljno se uređuje planovima radio veza.
4 Nikola Tramontana Članak 25., Prilog 1. Materijalna sredstava i oprema za provođenje aktivnosti i mjera civilne zaštite - kartice U obrascu 1. nije navedeno navalno vatrogasno vozilo. Nedostaje mogućnost unosa podataka o zapremini spremnika vode (autocisterna) što je vrlo važan podatak. Kod navalnog vozila važan je i podatak o kapacitetu spremnika vode i pjenila te vrsti i kapacitetu pumpe (ovo ne treba brkati sa obrascem 6. koji se odnosi na prijenosne pumpe ili obrascem 7. koji se odnosi na prijenosne spremnike vode). Prihvaćen Prihvaćaju se argumenti predlagača iz razloga što se radi o podacima bitnim za utvrđivanje distinkcije o kapacitetima i mogućnostima navalnih vatrogasnih vozila s obzirom na zapremine spremnika vode. Pored navedene, u obrascu 1. učinjene su i dodatne izmjene u cilju utvrđivanja kvalitetnih baza podataka potrebnih za planiranje snaga za reagiranje u velikim nesrećama i katastrofama prilagođenih specifičnim operativnim potrebama svakog izvanrednog događaja.