Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska udruga kriznog menadžmenta II ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST PRIPADNIKA POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE, Članak 4. Čl. 4. st. 1. PRIJEDLOG: Riječ "psihičkih" zamijenjuje se sa "psihofizičkih" KOMENTAR: Umjesto psihičkih treba pisati psihofizičkih jer psihofizičko uključuje i tjelesnu spremnost za obavljanje potrebnih zadataka. Npr. kod upisa na vojnu akademiju postoje zdravstveni i psihofizički kriteriji. Prihvaćen Iz razloga što je prihvaćanjem promjene u stavku 1.,uporabom riječi „psihofizičkih“, došlo do nomotehničke nekonzistencije, u odredbama stavka 3. ovog članka umjesto točke navodi se zarez te se tekst nadopunjuje sa riječima: „a fizička provjerom tjelesnih sposobnosti“. Članak 4. stavak 1. mijenja se i glasi: (1) Zdravstvena sposobnost pripadnika postrojbi civilne zaštite podrazumijeva zadovoljavanje zdravstvenih i psihofizičkih uvjeta za raspored u postrojbe civilne zaštite propisanih odredbama ovoga Pravilnika. Sukladno obrazloženju izmijenjen tekst stavka 3. ovog članka glasi: (3) Psihička sposobnost provodi se utvrđivanjem zdravstvene sposobnosti psihologijskim ispitivanjem obveznika, a fizička provjerom tjelesnih sposobnosti.
2 Hrvatska udruga kriznog menadžmenta II ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST PRIPADNIKA POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE, Članak 13. Čl. 13. PRIJEDLOG: Članak 13. mijenja se i glasi: (1) Obveznik civilne zaštite u postrojbu opće namjene raspoređuje se nakon što je nadležnom tijelu jedinice lokalne samouprave predočio izjavu o općoj zdravstvenoj sposobnosti za rad potpisanu i ovjerenu od izabranog doktora opće medicine, bez utvrđivanja zdravstvene sposobnosti i testiranja kondicijske spremnosti sukladno odredbama ovog Pravilnika. (2) Izjavu o zdravstvenoj sposobnosti za rad izabrani doktor opće medicine izdaje nakon mjerenja antropometrijskih karakteristika obveznika i to ukoliko indeks tjelesne mase nije veći od 30,00. KOMENTAR: Iako Zakon o radu ne definira „opću zdravstvenu sposobnost“, smatra se da je opća zdravstvena sposobnost ona osnovna zdravstvena sposobnost koja je potrebna za obavljanje svih poslova. Problem se javlja u činjenici što osoba koja je npr. pretila i zbog pretilosti slabo pokretna, može obavljati određeni uredski posao i većinu drugih poslova, ali bi raspoređivanje takve osobe u postrojbu opće namjene civilne zaštite ugrožavalo ne samo nju već i ostale pripadnike. S ovakvim rješenjem bez definiranja barem jednog posebnog uvjeta zdravstvene sposobnosti, ne bi se izbjegnulo da takve neadekvatne osobe postanu pripadnici postrojbi opće namjene. Zakon o radu jasno definira da je „posebna zdravstvena sposobnost ona zdravstvena sposobnost koju mora imati radnik koji obavlja poslove koji su utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada odnosno poslove koji su povezani s većim odnosno velikim rizikom zbog izloženosti radnika različitim štetnostima s negativnim učincima po zdravlje ili život radnika ili s mogućnošću ozljeđivanja radnika. Tu spadaju i poslovi koji zahtijevaju veću fizičku i psihičku spremnost radnika“. Iako se od pripadnika postrojbi opće namjene ne očekuje da budu psihofizički spremni poput pripadnika profesionalnih ili specijalističkih postrojbi, ipak se očekuje da u kritičnim trenutcima budu operativni i da zadovoljavaju minimum psihofizičke spremnosti. Neka stanja (poput pretilosti) automatski isključuju takve mogućnosti te se navedeno može u pravilniku unaprijed definirati kako bi se izbjegnulo da antropometrijski neadekvatne osobe pristupe procesu uvježbavanja. Prihvaćen Prihvaća se argument predlagatelja, osobito navod kako se radi o pripadnicima postrojbi civilne zaštite opće namjene od kojih se ne očekuje da budu psihofizički spremni poput pripadnika profesionalnih ili specijalističkih postrojbi, ali ipak u kritičnim trenucima moraju biti operativni te stoga zadovoljavati minimum psihofizičke spremnosti, koje se mogu utvrditi mjerenjem antropoloških karakteristika obveznika. Članak 13. mijenja se i glasi: „Članak 13. (1) Obveznik civilne zaštite u postrojbu opće namjene raspoređuje se nakon što je nadležnom tijelu jedinice lokalne samouprave predočio izjavu o općoj zdravstvenoj sposobnosti za rad potpisanu i ovjerenu od izabranog doktora opće medicine, bez utvrđivanja zdravstvene sposobnosti i testiranja kondicijske spremnosti sukladno odredbama ovog Pravilnika. (2) Izjavu o zdravstvenoj sposobnosti za rad izabrani doktor opće medicine izdaje nakon mjerenja antropometrijskih karakteristika obveznika, ako utvrdi da indeks tjelesne mase nije veći od 30,00.“
3 Nikola Tramontana III.PROVJERA TJELESNIH SPOSOBNOSTI, Članak 15. Stavak 7. Provjeru tjelesnih sposobnosti obveznika CZ mora provoditi stručna osoba i jedino stručna osoba može davati ocjenu tjelesnih sposobnosti. Neprihvatljivo je da priučeni državni službenik obavlja provjeru tjelesnih sposobnosti obveznika. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća, jer se temelji na implementaciji načela profesionalne odgovornosti te se provjera i ocjena tjelesnih sposobnosti obveznika civilne zaštite mora provoditi isključivo od strane stručnih osoba, što iz postupka provjere tjelesnih sposobnosti automatski isključuje korištenje „priučenih državnih službenika“. Članak 15 stavak 7. mijenja se i glasi: „(7) Provjeru tjelesnih sposobnosti obveznika provodi kineziolog.“