Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HŽ Cargo d.o.o PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ZA SIGURNO ODVIJANJE I UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKIM PROMETOM Slažemo se s dijelom komentara HŽ Infrastrukture od 19.10.2016. u 12:56: "Podaci o sastavu vlaka su vrlo važni za naplatu korištenja željezničke infrastrukture......" međutim, tvrdnju iz drugog dijela istog komentara: "..... i sigurni smo da svugdje u Europi postoji obaveza DOSTAVLJANJA podataka o sastavu vlaka od strane željezničkog prijevoznika", smatramo netočnom. Dapače, Odlukom Komisije o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „odvijanje i upravljanje prometom” željezničkog sustava u Europskoj uniji i o izmjeni Odluke 2007/756/EZ br 2012/757/EU od 14. studenog 2012., određeno je da željeznički prijevoznik prije polaska vlaka mora upravitelju infrastrukture osigurati DOSTUPNOST navedenim podatcima ali nema obvezu unosa istih u informatički sustav upravitelja infrastrukture. Dakle, željeznički prijevoznici obvezni su pripremiti podatke o sastavu vlaka i učiniti ih dostupnima upravitelju infrastrukture ali nisu obvezni iste unositi u informatički sustav upravitelja infrastrukture. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nije predmet rasprave, ovo je komentar na komentar.
2 HŽ Cargo d.o.o PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ZA SIGURNO ODVIJANJE I UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKIM PROMETOM Smatramo prijedlog HŽ Infrastrukture, objavljen u komentaru od 18.10.2016. u 15:01, da se određeni podatci koji se odnose na željezničku infrastrukturu ne objavljuju u Izvješću o mreži nego na web stranici upravitelja infrastrukture, nije prihvatljiv iz razloga što je člankom 27. i Prilogom IV. Direktive 2012/34/EU određen sadržaj Izvješća o mreži koji podrazumijeva i opis infrastrukture koja je dostupna željezničkim prijevoznicima. Osim toga, sadržaj Izvješća o mreži, sukladno navedenoj Direktivi, treba biti dostupan svima putem javnog internetskog portala dok bi prema prijedlogu HŽ Infrastrukture takvi podatci bili dostupni samo nekolicini zaposlenika pojedinog prijevoznika koji imaju odobren pristup "Korisničkom centru". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nije predmet rasprave, ovo je komentar na komentar.
3 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ZA SIGURNO ODVIJANJE I UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKIM PROMETOM Nacrtom Pravilnika promijenjene su popratne isprave vlaka na način da više ne postoji teretnica. Teretnica je bio jedini dokument iz kojeg je upravitelj infrastrukture imao saznanja o sastavu vlaka i teretu te promjenama tijekom vožnje vlaka. Istina je da je proširen sadržaj Izvještaja o sastavu i kočenju vlaka, ali nije jasno da li se isti dostavlja upravitelju infrastrukture i u kojem obliku. U čl. 131 navodi se da je željeznički prijevoznik dužan prije polaska vlaka izvršnom radniku upravitelja infrastrukture ispostaviti dokaz o pravilnom sastavu i kočenju vlaka. Da li je Izvještaj o sastavu i kočenju vlaka dokaz o pravilnom sastavu i kočenju vlaka ili se kao dokaz ispostavlja neki drugi dokument? Da li jedan primjerak Izvještaja o sastavu i kočenju vlaka ostaje upravitelju infrastrukture? Čak i u slučaju da upravitelju infrastrukture ostaje jedan primjerak Izvješća, to bi značilo da je prometnik vlakova taj koji podatke o sastavu vlaka mora unijeti u informatički sustav upravitelja infrastrukture. Smatramo da je vrlo važno da se evidencija o sastavu vlaka vodi elektronskim putem i da je željeznički prijevoznik taj koji unosi podatke o sastavu vlaka, bilo putem vlastite aplikacije koja je povezana s aplikacijom upravitelja infrastrukture, bilo izravno u aplikaciju upravitelja infrastrukture. Podaci o sastavu vlaka su vrlo važni za naplatu korištenja željezničke infrastrukture i sigurni smo da svugdje u Europi postoji obaveza dostavljanja podataka o sastavu vlaka od strane željezničkog prijevoznika. Iz tog razloga predlažemo da se propiše obaveza željezničkog prijevoznika da u informatičkom obliku dostavi upravitelju infrastrukture sve podatke o sastavu vlaka, uključujući podatke o izvanrednim pošiljkama i opasnim tvarima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Izvješće o sastavu i kočenju vlaka nije dokument koji se dostavlja upravitelju infrastrukture već Izvješće o primopredaji vlaka kojim se dokazuje pravilan sastav i kočenost vlaka. Odgovornost kočenja vlaka je na željelezničkom prijevozniku. Naplata korištenja željezničke infrastrukture nije predmet ovog Pravilnika.
4 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ZA SIGURNO ODVIJANJE I UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKIM PROMETOM U velikom broju članaka Nacrta Pravilnika o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkom prometom određuje se obaveza upravitelja infrastrukture da određene podatke koji se odnose na željezničku infrastrukturu objavljuje u Izvješću o mreži. Ovi podaci su do sada bili ili dio Pravilnika o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa ili su bili dio općih akata upravitelja infrastrukture. Dio ovih podataka je objavljen u Izvješću o mreži, ali Izvješće o mreži nije bio izvorni i jedini dokument u kojem su objavljeni. HŽ Infrastruktura ne može prihvatiti obavezu da se ovi podaci objavljuju u Izvješću o mreži i to iz dva razloga: 1. Izvješće o mreži izrađuje se i objavljuje najkasnije godinu dana prije stupanja na snagu voznog reda za koje se Izvješće o mreži izrađuje. U vrijeme izrade i objavljivanja Izvješća o mreži često nisu poznati traženi podaci o željezničkoj infrastrukturi. 2. Prema Zakonu o željeznici, Izvješće o mreži je informativno-tehničke prirode. Upravitelj infrastrukture vezan je podacima iz Izvješća o mreži koji se tiču uvjeta za pristup željezničkoj infrastrukturi, načela određivanja naknada i formula izračuna cijena usluga, načela i kriterija za dodjelu infrastrukturnog kapaciteta. Dakle, upravitelj infrastrukturu nije vezan dijelom Izvješća o mreži u kojem su sadržane informacije o željezničkoj infrastrukturi. Čak kada bi upravitelj infrastrukture bio vezan ovim podacima, željeznički prijevoznik nije vezan tim podacima. Stoga predlažemo da se ovi podaci objavljuju na web stranici upravitelja infrastrukture i to na dijelu koji je dostupan samo željezničkim prijevoznicima. Dio ovih podataka koje smatramo važnima za pristup željezničkoj infrastrukturi će i dalje biti objavljen u Izvješću o mreži. Prijedlog teksta nalazi se uz svaki članak na koji se ova primjedba odnosi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 4. Zakona o željeznici (“Narodne novine”, br. 94/13 i 148/13.) propisan je minimalni sadržaj Izvješća o mreži. Podaci propisani ovim Pravilnikom su dugotrajne naravi i nisu podložni čestim promjenama.
5 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ZA SIGURNO ODVIJANJE I UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKIM PROMETOM Predlažemo da se izostavi stavak 4. članka 39. kao nepotreban jer željeznički prijevoznik ionako treba svojim sustavom upravljanja sigurnošću propisati način provedbe probe kočenja (članak 40.) Ne vidimo potrebu za odredbom iz stavka 1. članka 59 dapače smatramo je štetnom i sa sigurnosnog aspekta dvojbenom. Smatramo da je odredba u članku 153. stavak 1. neprihvatljiva jer je potiskivanje vlaka nezakvačenom potiskivalicom tehnički i tehnološki uobičajeno u mnogim europskim državama, a prijevoznicima omogućava racionalnije korištenje vučnih vozila i strojnog osoblja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Stavak 4. je potreban jer se istim propisuje tko mora obavljati probu kočenja, a člankom 40. propisuje se da željeznički prijevoznik i upravitelj infrastrukture mora propisati postupak probe kočenja. Ne prihvaća se. Primjedba nije obrazložena. Ne prihvaća se. Na prugama kojim upravlja HŽ Infrastruktura nije dopušteno potiskivanje nezakvačenom potiskivalicom zbog sigurnosnih razloga.
6 HŽ Cargo d.o.o PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ZA SIGURNO ODVIJANJE I UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKIM PROMETOM Naslov ovog akta nije (ne treba ni biti) prema ishodišnoj odredbi iz Zakona. Naslov ovog propisa kao i propisa koji se stavlja izvan snage je opširan i predugačak. Naslov treba biti što jednostavniji pa se predlaže: „Pravilnik o željezničkom prometu“. S kraćim nazivom propisa jednostavnija je i komunikacija između osoblja UI i ŽP. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Naslov usklađen sa TSI OPE - Uredba Komisije (EU) 2015/995 оd 8. lipnja 2015. o izmjeni Odluke 2012/757/EU o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „odvijanje i upravljanje prometom” željezničkog sustava u Europskoj uniji.
7 HŽ Cargo d.o.o I. TEMELJNE ODREDBE, Opće odredbe i pojmovi Tekst „i pojmovi“ brisati iz razloga što „pojmovi“ trebaju biti kao posebna cjelina. Vidi komentar uz članak 5. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Postojeće stanje je nomotehnički ispravno. Opće odredbe se ne miješaju s pojmovima.
8 HŽ Cargo d.o.o Opće odredbe i pojmovi, Članak 4. Iza odredbi „Službena mjesta na pruzi“ predlažemo uvrstiti odredbe o aktima za organizaciju rada u službenim mjestima (objedinjene odredbe iz članka 4. i 86.) i to kako slijedi: „Akti o organizaciji rada u službenim mjestima Članak 00. (1) Upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik izrađuju akte s detaljnim odredbama o sigurnom odvijanju i upravljanju željezničkim prometom u službenim mjestima na pruzi. (2) Osoblje upravitelja infrastrukture i željezničkog prijevoznika koje sudjeluje u provedbi tehnološkog procesa rada kolodvora mora se dokazno upoznati s odredbama akata iz stavka (1) ovog članka. Članak 00. (1) Upravitelj infrastrukture dužan je za svaki kolodvor izraditi poslovni red kolodvora kojim se detaljno propisuje obavljanje poslova u vezi s reguliranjem željezničkoga prometa. Osim odredaba kojima se propisuju poslovi u nadležnosti upravitelja infrastrukture, u poslovnim redovima kolodvora propisuju se sljedeće zajedničke odredbe koje su dužni primjenjivati i željeznički prijevoznici o: a) signalno-sigurnosnim uređajima (u daljnjem tekstu: SS uređaji) i stabilnim kapacitetima kolodvora, b) načinu primitka i otpreme vlaka iz kolodvora c) kolosijecima u kolodvoru i njihovoj namjeni d) manevriranju u kolodvoru i na otvorenoj pruzi e) posluživanju industrijskih kolosijeka f) prometu vlakova do određenog mjesta na otvorenoj pruzi i g) organizaciji rada u uvjetima prekida u službenim mjestima. (2) Upravitelj infrastrukture dužan je objaviti izvadak iz zajedničkih odredaba Poslovnih redova kolodvora na svojim službenim mrežnim stranicama koje su dostupne samo željezničkim prijevoznicima. Članak 00. (1) Upravitelj infrastrukture za svaki kolodvor i za svaki vozni red mora izraditi tehnološki proces rada kolodvora, a on sadrži odredbe o organizaciji i tehnologiji rada sukladno tehničkim kapacitetima kolodvora u odnosu na provedbu voznog reda. (2) Upravitelj infrastrukture dužan je općim aktom propisati izradu tehnološkog procesa rada kolodvora i objaviti ga na službenim mrežnim stranicama koje su dostupne samo željezničkim prijevoznicima. (3) U kolodvorima u kojima manevarski rad obavljaju i izvršni radnici željezničkog prijevoznika, tehnološki proces rada izrađuju željeznički prijevoznici za svoje potrebe u suradnji s upraviteljem infrastrukture. Upravitelj infrastrukture dužan je ustupiti željezničkom prijevozniku podatke o kolosijecima i vremenu u kojem će željeznički prijevoznik obavljati manevarski rad, na temelju kojih željeznički prijevoznik izrađuje tehnološki proces rada. (4) Upravitelj infrastrukture usklađuje vrijeme za sastavljanje i rastavljanje vlakova svakog pojedinog željezničkog prijevoznika te odobrava vrijeme i kolosijeke za provedbu tehnološkog procesa rada svakom prijevozniku, a tako usklađeni tehnološki procesi željezničkih prijevoznika predstavljaju tehnološki proces rada kolodvora. (5) Odredbe tehnološkog procesa rada kolodvora koje se odnose na izvršne radnike željezničkog prijevoznika, upravitelj infrastrukture dostavlja željezničkom prijevozniku na kojeg se to odnosi. Te odredbe dostavljaju se u obliku izvatka iz tehnološkog procesa rada kolodvora. Članak 00. (1) Željeznički prijevoznici za potrebe obavljanja svojih poslova u službenim mjestima izrađuju poslovnike koje su dužni dostaviti upravitelju infrastrukture. Poslovnici željezničkih prijevoznika čini prilog poslovnom redu kolodvora. Obrazloženje: Sadašnji način kao i predloženi treba pojednostaviti. U kolodvorima u kojima postoji stalna kolodvorska manevra danas postoje tri dokumenta, i to: 1. akt stalnog značaja – Poslovni red kolodvora I. dio + poslovnici (prilozi poslovnom redu kolodvora) 2. akti promjenjivog značaja (uz vozni red) – Poslovni red kolodvora II. dio i tehnološki proces rada kolodvora Predlaže se da se za svaki kolodvor izrađuju dva dokumenta i to: 1. akt stalnog značaja – Polovni red kolodvora + poslovnici (prilozi poslovnom redu kolodvora) 2. akt promjenjivog značaja (uz vozni red) – tehnološki proces rada kolodvora (akt koji bi se sastojao od sadašnjeg poslovnog reda kolodvora II. dio i sadašnjeg tehnološkog procesa rada kolodvora kod onih kolodvora koji su ga dužni izraditi) Željeznički prijevoznici od akata imali bi: Poslovnik + izvadak iz poslovnog reda kolodvora i izvadak iz tehnološkog procesa rada kolodvora. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odredbama članaka 4. i 86. propisano je sve što se tiče tehnološkog procesa rada i poslovnog reda kolodvora, a predloženi tekst bi narušio postojeću struktura Pravilnika. Također ne postoji obveza izrade Poslovnika za svaki kolodvor.
9 HŽ Cargo d.o.o Opće odredbe i pojmovi, Članak 4. Članak 4. Odredbe članka 4. i članka 86. trebaju biti jedna cjelina i biti kao takva zadnja u poglavlju „I. TEMELJNE ODREDBE“. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odredbama članaka 4. i 86. propisano je sve što se tiče tehnološkog procesa i poslovnog reda kolodvora, a predloženi tekst bi narušio postojeću struktura Pravilnika.
10 Tomislav Petanović Opće odredbe i pojmovi, Članak 5. U članku 5. točki 23. na kraju rečenice dodati tekst: "ili vozilo uvršteno u vlak sa isključenim vlastitim pogonom". Prihvaćen Prihvaća se.
11 Tomislav Petanović Opće odredbe i pojmovi, Članak 5. Stavak 1. točka 1: »Dopuštena infrastrukturna brzina« je najveća brzina kojom vlakovi smiju voziti na željezničkoj pruzi odnosno dijelu željezničke pruge ovisno o projektiranoj građevinskoj brzini i stvarnoj tehničkoj uporabnoj sposobnosti željezničkih infrastrukturnih podsustava. Prihvaćen Prihvaća se.
12 HŽ Cargo d.o.o Opće odredbe i pojmovi, Članak 5. Kroz tekst pravilnika, niti u ovom članku nema značenje pojma"prometnik vlakova". Ne spominje ni u zakonskim aktima pa bi ga trebalo ovdje pojasniti da je on izvršni radnika upravitelja infrastrukture koji .......... Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U Pravilniku o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava (“Narodne novine”, br. 53/15.) nema pojma prometnika.
13 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Opće odredbe i pojmovi, Članak 5. Vezano uz st. 1, točku 25, predlaže se novi tekst: 25. Zaustavni put je propisani najveći dopušteni put potpunoga kočenja na pruzi odnosno na pružnoj dionici s obzirom na dopuštenu brzinu na toj pruzi odnosno pružnoj dionici. Duljina zaustavnog puta, ovisno o brzini na pruzi, može biti 700, 1000 ili 1500 metara. Obrazloženje: U definiciji iz Nacrta se spominje „najveća dopuštena brzina“ koja se odnosi na brzinu vlaka koja kod zaustavnog puta nije bitna već je bitna dopuštena brzina pruge pa je u tom smislu predložena izmjena. Obaveza upravitelja infrastrukture da objavljuje vozni put ne bi trebala biti propisana u definiciji pojma pa predlažemo brisanje zadnje rečenice i njeno premještanje u čl. 36 (vidi komentar uz čl. 36). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pojmovi dopuštena brzina i najveća dopuštena brzina vlaka su definirani Pravilnikom, a potrebni su jer je pojam dopuštena brzina vezan za prugu a pojam najveća dopuštena brzina vlaka je vezan za vlak. Člankom 4. Zakona o željeznici (“Narodne novine”, br. 94/13 i 148/13.) propisan je minimalni sadržaj Izvješća o mreži. Podaci propisani Pravilnikom su dugotrajne naravi i nisu podložni čestim promjenama.
14 HŽ Cargo d.o.o Opće odredbe i pojmovi, Članak 5. Ispred članka treba stajati naslov cjeline „Pojmovi“ ili „Pojmovi i njihovo značenje“. Nepotreban pojam i značenje"Vlak" pod rednim brojem 18 (vidi stavak (2) ovog članka). Taj pojam navodi se u ZOSI-ju. Pojam i definicija za "Vodeće vozilo" pod rednim brojem 19. je nejasna. Vodeća lokomotiva; vodeće vučno vozilo. Kroz tekst brkaju se pojmovi vodećeg vozila i zaprežne lokomotive. Nepotreban pojam i značenje "Vozni red" pod rednim brojem 21. (vidi stavak (2) ovog članka). Taj pojam navodi se u Zakonu o željeznici. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Postojeće stanje je nomotehnički ispravno. Opće odredbe se ne miješaju s pojmovima. Temeljni pojmovi na koje se odnosi Pravilnik ostaju u Pravilniku (vlak, vozni red). Definicija vodećeg vozila je jasna i odnosi se na teretni i putnički prijevoz. Nejasna riječ “brkanje” pojmova.
15 Tomislav Petanović Željezničke pruge i kolosijeci, Članak 6. Stavak 10.: »Industrijski kolosijek« je željeznički kolosijek koji nije javno dobro u općoj uporabi, a koji se priključuje na željezničku prugu i služi za dopremu i otpremu stvari željezničkim vozilima za pravnu osobu vlasnika odnosno posjednika toga kolosijeka te na kojem industrijska željeznica može obavljati i prijevoz za vlastite potrebe. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pojam je preuzet iz Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (“Narodne novine”, br. 82/13., 18/15. i 110/15.)
16 Tomislav Petanović Željezničke pruge i kolosijeci, Članak 6. Stavak 8. Dodati tekst: "...namijenjen za utovar, istovar, sastavljanje i rastavljanje vlakova, za smještaj vagona, te za druge namjene". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Smisao postojeće definicije sporednog kolosjeka ne isključuje predložene namjene sporednog kolosijeka.
17 Tomislav Petanović Željezničke pruge i kolosijeci, Članak 6. Stavak 5.: Definicija pojma bi trebala biti: »Glavni kolosijek« je kolodvorski kolosijek tehnološkim procesom namijenjen za prihvat i otpremu vlakova. Kolodvorski kolosijek koji čini izravno produženje pružnoga kolosijeka je glavni prolazni kolosijek Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Stavkom 5 . i 6. je definiran prijedlog Upravitelja infrastrukture.
18 Tomislav Petanović Željezničke pruge i kolosijeci, Članak 6. Stavak 2.: Predlažemo da se definicija "otvorena pruga" napiše u posebnom stavku na način da glasi: »Otvorena pruga« je dio željezničke pruge između dva susjedna kolodvora. Granicu između kolodvora i otvorene pruge čine ulazni signali, a gdje tih signala nema, prve ulazne skretnice. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pojam otvorene pruge indirektno je definiran kroz navedeni stavak.
19 HŽ Cargo d.o.o Željezničke pruge i kolosijeci, Članak 6. . Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nejasna primjedba.
20 Tomislav Petanović Službena mjesta na pruzi, Članak 7. Stavak 3.: »Kolodvor« je službeno mjesto za obavljanje prometnih poslova na željezničkoj pruzi s najmanje jednom skretnicom, a iz kojega se izravno ili daljinski regulira promet vlakova i u kojemu vlak počinje ili završava vožnju, ili se zaustavlja, ili koje prolazi bez zaustavljanja. U kolodvoru se može obavljati ulazak i izlazak putnika te utovar i istovar robe. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovim Pravilnikom ne definiraju se komercijalna pitanja nego pitanja sigurnosti odvijanja željezničkog prometa.
21 HŽ Cargo d.o.o Službena mjesta na pruzi, Članak 7. U stavku (7) predlaže se nova definicija i to: "Otpremništvo je službeno mjesto najmanje s jednom skretnicom na otvorenoj pruzi namijenjeno za utovar i istovar stvari:". To iz razloga da se zna da otpremništvo, kao i kolodvor ima i kolodvorske kolosijeke na kojima se obavlja utovar i istovar stvari. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Otpremništvo ne mora imati niti jednu skretnicu.
22 HŽ Cargo d.o.o Službena mjesta na pruzi, Članak 7. Vrlo štura definicija kolodvora (stavak 3) u odnosu na postojeću. Kao da je kolodvor sam sebi svrha (misli se na promet), a ne da je namijenjen za prijevoz putnika i robe. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovim Pravilnikom ne definiraju se komercijalna pitanja nego pitanja sigurnosti odvijanja željezničkog prometa.
23 HŽ Cargo d.o.o Vrste vlakova, Članak 9. Smatramo da je članak potrebno proširiti i izvršiti podjelu putničkih i teretnih vlakova prema načinu njihova prometovanja i njihovoj namjeni, a potom i prema njihovom rangu: TERETNI VLAKOVI: -ekspresni teretni vlakovi - brzi teretni vlakovi - vojni vlakovi - maršrutni teretni vlakovi - direktni teretni vlakovi - dionički -sabirni, itd U Pravilniku ne postoji definicija vlakova klasičnog sastava (stavak 1. pod c). Možda bi trebalo u zagradi navesti da je riječ o lokomotivi i putničkim vagonima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovim Pravilnikom ne definiraju se komercijalna pitanja nego pitanja sigurnosti odvijanja željezničkog prometa. Definicija klasičnog sastava vlaka je definirana kroz definiciju vlaka.
24 Tomislav Petanović Vrste vlakova, Članak 10. U stavku 3 pod d), iza teksta "za kontingentni vlak koristi se", ubaciti riječ "elementi" voznog reda... Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Smatra se suvišnim.
25 Tomislav Petanović Vrste vlakova, Članak 10. Stavak 4. obrisati. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Postoji slučaj pomoćnog prijevoznog puta.
26 Tomislav Petanović Vrste vlakova, Članak 10. U stavku 3. pod d), potrebno je dopuniti tekst zbog ROMAN-a Prihvaćen Prihvaća se.
27 Tomislav Petanović Vrste vlakova, Članak 10. U stavku 2. brisati riječi: "i objavljen u voznom redu". Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća, ubačeni su ad hoc vlakovi.
28 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Vrste vlakova, Članak 10. Predlaže se novi tekst stavka 3.: (3) Izvanredni vlak može biti: a) vlak po potrebi – vlak za koji u postojećem voznom redu postoji vozni red, ali se on u promet uvodi po potrebi b) posebni vlak – vlak koji vozi povremeno po posebnom voznom redu. Vozni red posebnog vlaka objavljuje se postojećim voznim redom ili se izrađuje za odnosnu situaciju. c) vlak iz kontingenta – vlak uveden u promet po posebnom kontingentu brojeva; to može biti vlak za prijevoz putnika i teretni vlak; za vožnju ovih vlakova koristi se vozni red pogodnoga vlaka na odgovarajućoj voznoj relaciji; kontingenti brojeva za međunarodne teretne vlakove objavljuju se u voznome redu a kontingenti brojeva vlakova za prijevoz putnika i teretnih vlakova iz unutarnjeg teretnog prometa objavljuju se u općem aktu upravitelja infrastrukture kojim se propisuje označavanje vlakova. Obrazloženje: Predlaže se brisanje definicije podijeljenog vlaka jer se ova kategorija vlakova ne upotrebljava već duže razdoblje. Pojam „kontingenti vlak“ treba zamijeniti nazivom „vlak iz kontingenta“. U slučaju prihvaćanja promjene terminologije potrebno je istu provesti u cijelom tekstu Pravilnika. U stavku 4. brisati riječi: „, podijeljeni vlak“. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Definicija podijeljenog vlaka ostaje jer se koristi kod vlakova za prijevoz putnika.
29 HŽ Cargo d.o.o Vrste vlakova, Članak 11. Koji vlakovi imaju prednost to treba biti predmetom ovog Pravilnika, a ne da o tome odlučuju samo upravitelj infrastrukture. U slučaju odstupanja od voznog reda kod teretnih vlakova prednost trebaju imati redovni vlakovi ispred izvanrednih vlakova. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nije sigurnosno pitanje, a Upravitelj infrastrukture ovisno o trenutnoj prometnoj situaciji odlučuje o prioritetima.
30 Tomislav Petanović Označavanje vlakova, Članak 12. Stavak 6. nije u skladu sa čl. 8. i 9. ovog pravilnika. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Stavak 6. je u skladu sa člancima 8. i 9. ovoga Pravilnika jer se broj vlaka može formirati temeljem navedenih članaka.
31 HŽ Cargo d.o.o Označavanje vlakova, Članak 12. Stavak (7) ovog članka trebao bi glasiti: "„Upravitelj infrastrukture u skladu s odredbama ovoga članka dužan je općim aktom detaljnije propisati način označavanja vlakova.„ Prihvaćen Prihvaća se.
32 HŽ Cargo d.o.o Označavanje vlakova, Članak 12. Odredba iz stavka (1) je suvišna. Odredbe ovog Pravilnika i odredbe općeg akta upravitelja infrastrukture (vidi stavak 7) propisuju način označavanja vlakova. Stavak (7) ovog članka treba glasiti: "„Upravitelj infrastrukture u skladu s odredbama ovoga članka dužan je općim aktom detaljnije propisati način označavanja vlakova.„ Prihvaćen Prihvaća se.
33 HŽ Cargo d.o.o Položaj i označavanje skretnica, Članak 13. Članak 15., stavak (4) u direktnoj je suprotnosti s odredbama članka 81., stavak (2), Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava. Osiguranje skretnica odnosno osiguranje voznog puta obveza je upravitelja infrastrukture,a ne željezničkih prijevoznika. Osim toga upravitelj infrastrukture je obvezan osigurati sve usluge koje obuhvaća minimalni pristupni paket, a što, sukladno čl.24., stavak (2), Zakona o željeznici, podrazumijeva upravljanje prometom vlakova, uključujući signalizaciju, regulaciju, prijam i otpremu vlakova te sporazumijevanje i pružanje informacija o kretanju vlakova. Prihvaćen Prihvaća se.
34 HŽ Cargo d.o.o Neispravnost skretnica, Članak 15. Članak 15., stavak (4) u direktnoj je suprotnosti s odredbama članka 81., stavak (2), Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava. Osiguranje skretnica odnosno osiguranje voznog puta obveza je upravitelja infrastrukture,a ne željezničkih prijevoznika. Osim toga upravitelj infrastrukture je obvezan osigurati sve usluge koje obuhvaća minimalni pristupni paket, a što, sukladno čl.24., stavak (2), Zakona o željeznici, podrazumijeva upravljanje prometom vlakova, uključujući signalizaciju, regulaciju, prijam i otpremu vlakova te sporazumijevanje i pružanje informacija o kretanju vlakova. Prihvaćen Prihvaća se.
35 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Neispravnost skretnica, Članak 15. 1. U članku 15. stavak 4.brisati drugu rečenicu koja glasi: na zahtjev TK-dispečera odnosno prometnika vlakova, strojovođa mora pregledati skretnicu i na nju postaviti ambulantnu bravu koja mora biti pohranjena na skretničkom području u posebnom ormariću s pripadajućom uputom za postavljanje. obrazloženje: Osnovna logika predloženog pravilnika je da svatko radi svoj posao: prijevoznici sve oko vlaka, upravitelj infrastrukture preko svojih radnika rukuje i održava željezničku infrastrukturu, te postavlja puteve vožnje za vlakovne i manevarske vožnje. Strojovođa nije radnik upravitelja infrastrukture. Osim postavljanja ambulantne brave problem je i skidanje ambulantne brave. Pohranjivanje ambulantne brave na skretničkom području je u sigurnosnom smislu vrlo dvojbeno. Ne smije se propisima odrediti postupanje koje može imati ozbiljne posljedice, odnosno može dovesti do ugroze prometa. Prihvaćen Prihvaća se.
36 Tomislav Petanović Neispravnost skretnica, Članak 15. U stavku 4. početak rečenice treba glasiti: "O presjeku ili neispravnosti skretnice...". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Strojovođa nije u mogućnosti ustanoviti neispravnost skretnice.
37 Tomislav Petanović Neispravnost skretnica, Članak 15. Stavak 5. opisuje iznimku, ali nigdje nije navedeno pravilo (da se ambulantna brava skida za vožnje niz jezičak). Prihvaćen Prihvaća se.
38 Tomislav Petanović SS uređaji, Članak 16. U stavku 6. dopuniti tekst tako da glasi: "Uređaji za osiguranje ŽCP-a i PP-a su SS uređaji...". Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Propisano novim člankom 3. stavkom 3. Pravilnika.
39 Tomislav Petanović SS uređaji, Članak 16. U stavku 2. alineji c) na kraju rečenice dodati tekst: "...i pješačkog prijelaza (PP)". Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Propisano novim člankom 3. stavkom 3. Pravilnika.
40 HŽ Cargo d.o.o PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ZA SIGURNO ODVIJANJE I UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKIM PROMETOM, IV. ODREDBE O MANEVRIRANJU U ovo poglavlju treba uvrstiti odredbe članka 48. vrijedećeg Pravilnika (IZNIMNA OPREZNOST PRI MANEVRIRANJU)., a stavak 1 dopuniti tekstom: „Iznimna opreznost pri manevriranju eksplozivnim tvarima potrebna je kada se manevrira onim tvarima koje se po Pravilniku RID-a olistavaju sa ranžirnim listićima br.13 Manevrirati pozorno i br.15 Zabranjeno manevriranje odbacivanjem ili gravitacijom (manevriranje obaviti vožnjom)“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U skladu s RID-om, svaki željeznički prijevoznik je odgovoran za olistavanje vagona za prijevoz opasnih tvari, a svi izvršni radnici su dužni pridržavati se oznaka na vagonu.
41 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE IV. ODREDBE O MANEVRIRANJU, Članak 18. 2. U članku 18. brisati odredbu iz stavka 9. obrazloženje: Raspored manevriranja nije izvršna odredba, nego pisano upoznavanje s predstojećim manevarskim radom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uručenje rasporeda manevriranja prije stjecanja uvjeta za manevriranje ugrozilo bi sigurnost prometa.
42 HŽ Cargo d.o.o IV. ODREDBE O MANEVRIRANJU, Članak 18. U ovom članku dosta toga nedostaje: obveze manevarskih radnika, manevarska kretanja, uvjeti za spuštanje i odbacivanje vozila, lokomotivske vožnje i drugo što je važno za manevriranje na siguran način. Članak 18., stavak (9) Uručivanje rasporeda manevriranja nikako ne može biti i zapovijed za početak lokomotivske vožnje. Zapovijed za početak vožnje daje se na način opisan u stavku (10). Odredba stavka (14) treba glasiti:„Organizaciju manevarskog rada za svaki pojedini kolodvor propisuje upravitelj infrastrukture u aktima o organizaciji rada u kolodvorima u dogovoru sa željezničkim prijevoznicima. „ Odredba stavka (15) je nejasna. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeno je propisano sa posljednja dva stavka članka 18. Ne prihvaća se. Uručenjem rasporeda manevriranja označava se početak manevarske vožnje, a stavak 10. govori o zapovjedima nakon početka manevarskih vožnji. Ne prihvaća se. Prethodno obrazloženo, odredbama članaka 4. i 86. propisano je sve što se tiče tehnološkog procesa rada i poslovnog reda kolodvora. Ne prihvaća se. Nije obrazloženo.
43 Tomislav Petanović Brzina manevarskog kretanja, Članak 19. U stavku 3. osim "perona" potrebno je navesti i pojam "uređena površina". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Time se ograničava manevarska vožnja na 10 km/h u svim kolodvorima koji nemaju pothodnike.
44 HŽ Cargo d.o.o Brzina manevarskog kretanja, Članak 19. U članku nisu navede navedene brzine u kolodvorima ili na kolosijecima s nagibom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Sve je propisano člankom 19. Pravilnika.
45 HŽ Cargo d.o.o Manevarski vozni putovi, Članak 20. U članku 20. potrebno je dodati stavak (7): Nakon završetka manevarskih kretanja skretnice se moraju postaviti u redovan položaj. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Propisano člankom 13. stavkom 4. Pravilnika.
46 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Manevarski vozni putovi, Članak 20. 3. U članku 20. u stavku 2. brisati: „ili po potrebi izvršni radnik željezničkog prijevoznika.“ tako da stavak glasi: (2) Manevarski vozni put osigurava izvršni radnik upravitelja infrastrukture. obrazloženje: Izvršni radnici željezničkog prijevoznika ne mogu dobiti ovlasti obavljati poslove za koje upravitelj infrastrukture ima radnike. Izvršni radnici željezničkih prijevoznika ove poslove mogu obavljati samo na industrijskim kolosijecima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Izvršni radnici željezničkog prijevoznika također mogu biti osposobljeni za osiguravanje manevarskih voznih puteva.
47 HŽ Cargo d.o.o Manevarski vozni putovi, Članak 20. Komentar uz stavak (3) - Nepotrebna odredba jer se podrazumijeva da željeznički prijevoznik daje podatke upravitelju infrastrukture kod izrade akata o organizaciji rada u kolodvorima. Prihvaćen Prihvaća se.
48 HŽ Cargo d.o.o Manevarski vozni putovi, Članak 20. U članku nije definirano što je to manevarski vozni put i što on sadržava, tko ga postavlja i što se radi sa skretnicama nakon obavljene manevarske vožnje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Propisano člankom 13. stavkom 4. Pravilnika. Manevarski vozni put formira se po potrebi i nije ga potrebno definirati.
49 HŽ Cargo d.o.o Manevarski vozni putovi, Članak 20. Potrebo je ugraditi stavak (7) koji bi glasio: "Nakon završetka manevarskih kretanja skretnice se moraju postaviti u redovan položaj." Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Propisano člankom 13. stavkom 4. Pravilnika.
50 HŽ Cargo d.o.o Manevarski vozni putovi, Članak 20. Komentar uz stavak (2) - Izvršni radnik željezničkog prijevoznika ne može osiguravati put vožnje jer su uređaji za formiranje puta vožnje dijelovi infrastrukturnog podsustava kada se manevarski rad obavlja na području kolodvora. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Izvršni radnici željezničkog prijevoznika također mogu biti osposobljeni za osiguravanje manevarskih voznih puteva.
51 HŽ Cargo d.o.o Manevarski vozni putovi, Članak 21. U Odredbama o manevriranju smatramo potrebnim uvrstiti novi članak koji upućuje na obvezu pridržavanja mjera osobne zaštite kojih se trebaju pridržavati radnici koji sudjeluju u manevarskim poslovima: Članak xy Mjere osobne zaštite pri manevriranju Radnici koji sudjeluju u manevarskim poslovima moraju se pridržavati mjera osobne zaštite, pri čemu je zabranjeno: - zadržavati se ili hodati po kolosijeku ili neposredno pokraj kolosijeka, - provlačiti se ispod vozila ili ulaziti radi otklanjanja smetnji između vozila vlaka koji je spreman za polazak, ako prije toga nije obavljena pripadajuća zaštita (obavještavanje, signalni znak i slično), - penjati se na krov vozila ili na teret otvorenih vagona ako u voznome vodu nije isključen napon i vod uzemljen, - zadržavati se između utovarne rampe i skladišnog (utovarnog) kolosijeka kad se po njemu obavlja manevriranje, - zadržavati se na bočnim stubama pri vožnji pokraj rampi, objekata, ograda, stupova, pri ulasku u depoe, tunele, provozu kroz vrata te naginjati se van ili otvarati bočna vrata vagona, - zadržavati se na prednjim bočnim stubama lokomotive pri brzini većoj od 20 km/sat, - spajati i razdvajati električne vodove za grijanje, ako prije toga kod strojovođe ili na stabilnim postrojenjima nije obavljena provjera jesu li vodovi isključeni, - ulaziti uspravno u kolosijeke između vozila u pokretu međusobno udaljenim manje od 20 metara, - gaziti po jezičku i srcu skretnice, križištu i slično pri prelasku preko kolosijeka, - sjediti ili stajati na odbojniku, vlačnoj kuki ili kvačilu, - stajati istodobno na stubama dvaju vozila u pokretu, - prelaziti preko kolosijeka neposredno ispred, iza ili između manevarskih vožnji ili vožnji vlakova, - otkvačivati vozila sa stuba ili platformi za vrijeme vožnji, ako nije propisana uporaba posebne naprave, - uskakati ili iskakati s vozila u vožnji pri brzini većoj od 5 km/sat, - ulaziti između vozila radi kvačenja, ako je njihova brzina veća od 5 km/sat, - ulaziti između vozila radi kvačenja sve dok se ona ne zaustave, ako su to lokomotive s plugom, vozila s aerodinamičnom linijom, vagoni s prijelaznicama koje nisu podignute i pričvršćene, vagoni čiji dijelovi ili teret prelaze preko čelne strane vagona, vagoni natovareni eksplozivom ili ako postoje druge smetnje za sigurno kvačenje vagona, - ulaziti između vozila radi otkvačivanja ako su vozila u pokretu, - davati signalne znakove za daljnje manevriranje prije nego što je radnik koji obavlja kvačenje izišao iz kolosijeka, - pušiti, prilaziti otvorenim plamenom i ložiti vatru u neposrednoj blizini vagona natovarenih eksplozivnim ili lakozapaljivim stvarima, olistanim listicama narančaste boje s crnom bombom, odnosno crvenom ili djelomično crvenom listicom s crnom buktinjom, - zaposjedati ručnu kočnicu vagona natovarenih eksplozivom ili vagona do njih, - zaposjedati ručnu kočnicu na platformi bez držača, ograde i slično, - rabiti pritvrdne kočnice u pokretu, ako to nije posebno odobreno. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeno je predmet zaštite na radu, a ne ovog Pravilnika.
52 HŽ Cargo d.o.o Manevarski vozni putovi, Članak 21. U članku nisu predviđeni postupci u kolodvorima u kojima radi istovremeno više manevarskih sastava. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Propisano je člankom 18. stavkom 15. Pravilnika.
53 HŽ Cargo d.o.o IV. ODREDBE O MANEVRIRANJU, Ranžiranje Naslov članka kao i odredbe članka 24. su nepotrebne. Vidi komentar uz članak. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedena materija nije propisana pozitivnim propisima, a bitna je za sigurnost prometa. Slijedom navedenog prepoznata je potreba za reguliranjem istog u Pravilniku.
54 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Ranžiranje, Članak 24. U stavku 3., u drugoj rečenici brisati riječi: „uvjeti i“. Obrazloženje: Uvjeti se određuju općim aktom te ih nije potrebno navoditi u Izvješću o mreži. Prihvaćen Prihvaća se.
55 HŽ Cargo d.o.o Ranžiranje, Članak 24. Odredbe članka 24. „Ranžiranje“ i tumačenje navedenog pojma smatramo nepotrebnim. Ranžiranje je jedan od osnovnih tipova manevriranja. Manevriranje se s obzirom na karakter manevarskih radnji može podijeliti na manevriranje s ciljem: ranžiranja, premještanja, grupiranja i ostvarivanja posebnih vožnji. Odredbe stavka (1) i stavka (3) ovoga članka uvrštene su s namjerom da se prijevoznike primora na korištenje kolodvora u kojima manevriranje obavlja HŽ Infrastruktura. Uvrštavanjem ovakvih odredbi u podzakonske akte umanjuju se konkurentnost željezničkih prijevoznika što će negativno utjecati na obim željezničkog teretnog prijevoza u RH. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedena materija nije propisana pozitivnim propisima, a bitna je za sigurnost prometa. Slijedom navedenog prepoznata je potreba za reguliranjem istog u Pravilniku. Pravilnik se primjenjuje na sve željezničke prijevoznike na jednak način.
56 HŽ Cargo d.o.o Kvačenje i otkvačivanje vozila, Članak 25. Nije opisan postupak u slučaju ako jedan radnik ne može sam obaviti kvačenje iz određenih razloga. Nisu navedene mjere sigurnosti izvršnih radnika i nadležnost prije pokretanja manevarskog sastava. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Komentar se ne odnosi na članak 25. Pravilnika. Komentar nije jasan. Mjere sigurnosti su propisane odredbama kojima se regulira sigurnost na radu.
57 Tomislav Petanović Kvačenje i otkvačivanje vozila, Članak 26. U stavku 2. riječ "može" zamijeniti sa riječi "mora". Prihvaćen Prihvaća se. Stavak 2. brisan.
58 HŽ Cargo d.o.o Kvačenje i otkvačivanje vozila, Članak 27. U stavku (5) pojam "kvačilo na navrtanj" potrebno je zamijeniti s pojmom "vijčano kvačilo" Prihvaćen Prihvaća se.
59 HŽ Cargo d.o.o Kvačenje i otkvačivanje vozila, Članak 27. Dio teksta "Na čelu" u stavku (1), druga rečenica, nije točan i nemoguće ga je izvesti. Moralo bi se naglasiti kvačilo na čelu vučne lokomotive. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeno je pokriveno terminom “na čelu vlaka i na kraju vlaka”.
60 HŽ Cargo d.o.o Kvačenje i otkvačivanje vozila, Članak 28. Navod u drugoj rečenici stavka (4) nije točan. Potrebno uzeti definiciju iz Upute o grijanju vagona (Uputa 256), odnosno akt koji donosi prijevoznik temeljem ZOSI-a. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Sve navedeno je točno i provodi se u praksi.
61 HŽ Cargo d.o.o Kvačenje i otkvačivanje vozila, Članak 28. Netočan navod u stavku (3) "ispustiti nečistoće" . Otvaranjem čelne slavine vučnog vozila ispušta se kondenzat a vizualno provjerava postoji li nečistoće u glavama kočničkih spojnica. Prihvaćen Prihvaća se.
62 Tomislav Petanović Kvačenje i otkvačivanje vozila, Članak 30. Tipfeler: "odnose". Prihvaćen Prihvaća se.
63 HŽ Cargo d.o.o Kvačenje i otkvačivanje vozila, Članak 30. Odredbe članka 30. potrebno je brisati jer potpuno isključuju mogućnost obavljana kvačenja i otkvačivanja vučnih vozila od strane izvršnih radnika upravitelja infrastrukture (organizacija prometa u posebnim uvjetima odnosno u slučajevima poremećaja u željezničkom prometu). Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća.
64 HŽ Cargo d.o.o Uvjeti za manevriranje, Članak 31. U članku nedostaju odredbe o iznimnim opreznostima kod manevriranja vagona koji prevoze određene opasne terete. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U skladu s RID-om, svaki željeznički prijevoznik je odgovoran za postupanje s vagonima za prijevoz opasnih tvari.
65 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Uvjeti za manevriranje, Članak 33. 4. U članku 33., stavak 2. treba decidirano propisati kojem radniku se uručuje pisani nalog. obrazloženje: Predložena odredba daje mogućnost da se bilo kojem radniku uruči pisani nalog, a što u sigurnosnom smislu stvara prostor za propuste. 5. Uskladiti odredbe čl. 33. i čl. 152., stavak 18. jer su u suprotnosti. Djelomično prihvaćen 4. Ne prihvaća se. Regulirano je člankom 100. stavkom 2, točkom h) 5. Prihvaća se.
66 HŽ Cargo d.o.o Opće odredbe o kočenju, Članak 35. U članku nedostaju odredbe o vrstama kočnica s obzirom na djelovanje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Vrste kočnica i način njihovog djelovanja ne bi trebali biti predmet Pravilnika, već tehničke literature i uputa za korištenje koji propisuju to područje. Ne predviđa se više kočenje kočnicama sporog djelovanja (G).
67 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Opće odredbe o kočenju, Članak 36. Predlaže se u stavku 2. iza točke dodati novu rečenicu: „Zaustavni put određuje upravitelj infrastrukture i dužan ga je objaviti na svojoj mrežnoj stranici u dijelu dostupnom isključivo korisnicima željezničke infrastrukture.“ Obrazloženje: vidi komentar uz čl. 1. i uz naziv Pravilnika Predlaže se novi tekst stavka 3: (3) Upravitelj infrastrukture je dužan voznim redom propisati potreban postotak kočenja za svaki vlak koji prijevoznik kod pokretanja vlaka mora osigurati kako bi osigurao nužnu učinkovitost kočenja vlaka. Obrazloženje: Postojeća formulacija je nejasna. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 4. Zakona o željeznici (“Narodne novine”, br. 94/13 i 148/13.) propisan je minimalni sadržaj Izvješća o mreži. Podaci propisani ovim Pravilnikom su dugotrajne naravi i nisu podložni čestim promjenama. Člankom 5. Pravilnika propisano je da zaustavni put određuje upravitelj infrastrukture i dužan ga je objaviti u Izvješću o mreži. Ne prihvaća se. Upravitelj infrastrukture objavom podataka iste propisuje. Nadalje, predložena odredba (MMPI) sadrži i potrebu osiguranja barem nužne učinkovitosti kočenja, što znači da učinkovitost kočenja može biti i veća od one koja je neophodna (nužna) (isto je formulacija iz TSI OPE - Uredba Komisije (EU) 2015/995 оd 8. lipnja 2015. o izmjeni Odluke 2012/757/EU o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „odvijanje i upravljanje prometom” željezničkog sustava u Europskoj uniji.).
68 HŽ Cargo d.o.o Opće odredbe o kočenju, Članak 36. Nije navedeno temeljem kojih se parametara određuju potrebni postoci kočenja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Određivanje potrebnih postotaka kočenja obveza je upravitelja infrastrukture i objavljuje se u voznom redu (prema članku 62., st.2.), pa navođenje parametara za određivanje istoga nije potrebno.
69 Tomislav Petanović Opće odredbe o kočenju, Članak 38. Definirati pojam: "Izvješće o primopredaji vlaka". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Isto je definirano člankom 172., stavak 1.
70 HŽ Cargo d.o.o Opće odredbe o kočenju, Članak 38. Odredba stavka (2) je nepotrebna jer ŽP ne može ni ispostaviti a ni predati UI navedeno izvješće jer u tom trenutku nema podataka koji su potrebni za njegovo popunjavanje.Za naziv dokumenta vidi primjedbe uz članak 172 Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Stavkom 2. naglašeno je da prijevoznik tek nakon što je utvrdio ispravnost kočnica i osigurao potrebnu kočnu masu vlaka te ispunio Izvješće o sastavu i kočenju vlaka, može pokrenuti postupak za pokretanje vlaka, a za što je preduvjet ispostavljanja Izvješća o primopredaji vlaka upravitelju infrastrukture.
71 HŽ Cargo d.o.o Opće odredbe o kočenju, Članak 38. Potrebno je ostaviti stavak (5) iz važećeg Pravilnika uz dodatak – „ako se vlak uspije zaustaviti da se na licu mjesta mora provjeriti funkcioniranje kočnice, otkloniti neispravnost ili isključiti vagon“. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća.
72 HŽ Cargo d.o.o Probe kočenja, Članak 39. U članku nedostaje definicija probe kočenja. Prihvaćen Prihvaća se. Definirano člankom 5. Pravilnika.
73 HŽ Cargo d.o.o Probe kočenja, Članak 40. S ovim odredbama može se stvoriti „anarhija“ jer svaki prijevoznik može propisati postupak probe kočenja kako njemu odgovara, čime može doći do ugrožavanja sigurnosti prometa. Ovim Pravilnikom mora se propisati okvir kojega se moraju pridržavati svi prijevoznici pri propisivanju obavljanja postupka proba kočenja svojim internim aktom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Sukladno vrijedećim propisima (Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (“Narodne novine”, br. 82/13., 18/15. i 110/15), TSI OPE - Uredba Komisije (EU) 2015/995 оd 8. lipnja 2015. o izmjeni Odluke 2012/757/EU o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „odvijanje i upravljanje prometom” željezničkog sustava u Europskoj uniji.) odgovornost za tehničku ispravnost svojih vlakova imaju prijevoznik ili upravitelj infrastrukture (kada vozi svoje vlakove). Sukladno navedenom općem zahtjevu, krajnji rezultat (tehnička ispravnost kočnica vlaka) je na spomenutim dionicima, pa prema tome detaljne postupke za provjeru kočnica, ovisno o tehničkoj izvedbi vozila koja čine vlak, trebaju propisati isti dionici svojim aktima.
74 HŽ Cargo d.o.o Potpuna proba kočenja, Članak 42. , Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nedefinirano.
75 HŽ Cargo d.o.o Potpuna proba kočenja, Članak 42. Tko obavlja ove probe kočenja i gdje se evidentiraju ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 39., stavkom 4. definirano je tko obavlja probu kočenja. Način evidentiranja obavljene probe kočenja u smislu sljedivosti aktivnosti koje trebaju za rezultat imati ispravne kočnice na vlaku prije njegovog pokretanja trebaju svojim aktom propisati dionici koji imaju ulogu željezničkog prijevoznika.
76 HŽ Cargo d.o.o Potpuna proba kočenja, Članak 43. Potrebno je dodati novi podstavak (slovo) koji bi glasio. „ x) kada strojovođa posumnja da kočnice vlaka ne djeluju u dostatnoj mjeri“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Iz odgovornosti prijevoznika za tehničku ispravnost vlaka proizlazi da strojovođa (ili drugi zaposlenik) u slučaju sumnje u tehničku ispravnost mora poduzeti aktivnosti koje bi spriječile prometovanje takvog vlaka - smatramo nepotrebnim isto posebno naglašavati.
77 HŽ Cargo d.o.o Postupak kod potpune probe kočenja, Članak 44. Odredbe su nedovoljen, a ima i ima netočnosti. - Proba kočenja se sastoji iz dva dijela: tehnički pregled i provjera funkcionalnosti svih kočnica zračna, ručna-pritvrdna i za slučaj opasnosti - tko obavlja provjeru brtvljenosti - provjera automatskih mjenjača prazno-tovareno, - brzači pražnjenja GZV, - probe kočenja pri niskim temperaturama ispod 10 stupnjeva C (smanjenje tlaka za 0,8 bara), - što se čini kada su kočnice neispravne, - moraju li se rabiti siognalni znaci za obavljanje probe kočenja, - mora li se evidentirati proba kočenja, isključene kočnice, trome kočnice, probe kočnice sa stabilnim postrojenjem ili posebnom lokomotivom koja neće voziti vlak na kojemu se obavlja proba kočenja, - i dr. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno. Člankom 39., stavkom 4. definirano je tko obavlja probu kočenja u kojem slučaju, pa tako i kontrolu brtvljenosti glavnog zračnog voda vlaka. Provjera kočnice za slučaj opasnosti i provjera automatskih mjenjača prazno-tovareno definirani su ovim člankom. Probu kočenja na niskim temperaturama obavlja samo strojovođa, što je propisano člankom 49., stavkom 1.. Postupak s vozilima s neispravnim kočnicama odgovornost je prijevoznika - isti odlučuje da li će vozilo osposobiti i zadržati u vlaku, izdvojiti iz vlaka itd. Način komunikacije između izvršnog radnika osposobljenog za probu kočenja i strojovođe kao i način evidentiranja neispravnosti mogu biti različiti od prijevoznika do prijevoznika - za sustav je bitno da prijevoznik odgovara za ispravnost vlaka.
78 HŽ Cargo d.o.o Postupak kod potpune probe kočenja, Članak 44. Odredbu u podstavku f) potrebno je nadopuniti s tekstom: „i propisno odmaknuti od kotrljajne površine“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U d) je definirana obveza obavljanja provjere otkočenosti vozila u vlaku - isto podrazumijeva da su kočni umetci propisno odvojeni od kotača odn. pokazivači zakočenosti pokazuju otkočeno stanje, o čemu stručno praktično znanje treba imati za probu kočenja stručno osposobljeni izvršni radnik.
79 HŽ Cargo d.o.o Skraćene probe kočenja B, C i D, Članak 45. Komentar na stavak (2): Tekst pod a), b), c) i d) nije u skladu s tekstom iz stavka (2) - jedno suprotno drugom. Nedostaje: nakon uvrštavanja ili izvrštavanja vučnog ili vučnih vozila na čelu vlaka. U stavku (2) pod slovom b) umjesto riječi "vozilima" treba stajati "pojedinačnim vozilima" Djelomično prihvaćen Prihvaća se. Ne prihvaća se. Predložena odredba znači da se pojedinačna proba B izvodi na vozilima koja su otkočena otkočnikom, što podrazumijeva da se pojedinačno izvodi na vozilima u vlaku koja ispunjavaju taj uvjet.
80 HŽ Cargo d.o.o Skraćene probe kočenja B, C i D, Članak 45. Komentar na stavak (1): Kada i u kojim slučajevima ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Proba kočenja se izvodi kada je isto potrebno - smatramo da se to ne treba naglašavati. Isto je do sada bilo definirano čl. 63, st.1.: (1) Posebno se propisuju skraćene probe za motorne vlakove, a posebno za ostale vlakove. Na motornim vlakovima, kada je to potrebno, uvijek se izvodi ista skraćena proba kočenja, a to je priključna proba C.
81 HŽ Cargo d.o.o Dužnosti strojovođe, Članak 48. U stavku (5) potrebno je izvrstiti odredbu pod c) iz razloga što se indirektnom kočnicom postiže bolji efekt kočenja vlaka te je ista namijenjena za kočenja vlaka izuzev izvanrednih situacija. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U točki c) je navedeno da se direktna kočnica može koristiti i za reguliranje brzine vlaka, a ne za kočenje vlaka, dakle za tu namjenu je dopuštena njena uporaba (ali se ne mora koristiti, odn. ne mora se isključivo koristiti). Indirektna (automatska) kočnica služi kočenju vlaka, što znači da se može koristiti i za reguliranje brzine vlaka (kočenjem do v > 0 km/h).
82 HŽ Cargo d.o.o Dužnosti strojovođe, Članak 49. Komentar na stavak (2): Kako se ne bi ugrozila sigurnost (putnici, željeznički prijelazi i ostalo….) potrebno je definirati tko nadzire takve vožnje s obzirom da se odnosi na manevarski rad. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Definirano je u Glavi IV. Pravilnika.
83 HŽ Cargo d.o.o Dužnosti strojovođe, Članak 51. Članak 51. stavak (1). Odredba po kojoj svaka potiskivalica mora biti uključena u glavni zračni vod vlaka isključuje mogućnost potiskivanja vlaka do nekog mjesta na pruzi s povratkom potiskivalice. Predlažemo da se između riječi „Svaka“ i „potiskivalica“ uvrsti riječ „zakvačena“. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Sukladno ovom prijedlogu Pravilnika dozvoljena je uporaba samo zakvačene potiskivalice (čl.27., st.5.). Na prugama kojim upravlja HŽ Infrastruktura nije dopušteno potiskivanje nezakvačenom potiskivalicom zbog sigurnosnih razloga.
84 HŽ Cargo d.o.o Dužnosti izvršnog radnika osposobljenog za probu kočenja, Članak 54. Nedovoljne odredbe. Valja ih nadopuniti. Evidentiranje probe obavljene s lok ili sa stabilnim postrojenjem (obrasci, kome se predaje i drugo)! Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Način evidentiranja obavljene probe kočenja je na dioniku koji ima ulogu željezničkog prijevoznika, sukladno odgovornosti prijevoznika za tehničku ispravnost vlaka. Nadalje, jamstvo o tehničkoj ispravnosti vlaka postiže se izdavanjem Izvješća o primopredaji vlaka (SE-4) od strane prijevoznika upravitelju infrastrukture u polaznom kolodvoru, a čiji je sadržaj određen u skladu s čl.172.
85 HŽ Cargo d.o.o Dužnosti ostalih izvršnih radnika, Članak 55. Na čije se to izvršne radnike odnosi ? Primljeno na znanje Odnosi se na izvršne radnike željezničkog prijevoznika ili upravitelja infrastrukture ovisno o tome čiji je vlak.
86 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Kočenje lokomotivskoga vlaka, Članak 59. U stavku 5., umjesto „kontingentni vlak“ pisati: „vlak iz kontingenta“. Vidi obrazloženje uz čl. 10. st. 3. U stavku 6. brisati riječi: „po istoj trasi, ali“ Obrazloženje: Teretni vlak može nastaviti vožnju kao lokomotivski vlak, ali nikako ne po trasi teretnog vlaka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Kontingentni vlak je vlak kojem je broj dodijeljen iz kontingenta brojeva. Ne prihvaća se. Ovdje je naglasak na odredbu koja se odnosi na kočenje iz stavka 1 . ovoga članka. Ovdje je definirano neplanirano ostavljanje vučenih vozila na usputnom kolodvoru što ne smije biti razlog za promjenu trase.
87 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Proračun učinka kočnica vlaka, Članak 61. Predlaže se novi tekst zadnje alineje: – mjerodavni nagib pruge – to je najveći uspon odnosno najveći pad u promilima (‰) na određenom dijelu pruge, koji se objavljuje na mrežnoj stranici upravitelja infrastrukture u dijelu dostupnom isključivo korisnicima željezničke infrastrukture. Obrazloženje: vidi komentar uz naziv pravilnika Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 4. Zakona o željeznici (“Narodne novine”, br. 94/13 i 148/13.) propisan je minimalni sadržaj Izvješća o mreži. Podaci propisani ovim Pravilnikom su dugotrajne naravi i nisu podložni čestim promjenama.
88 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Proračun učinka kočnica vlaka, Članak 62. Predlaže se novi tekst stavka 1: (1) Postotak kočenja određuje upravitelj infrastrukture i za njegov izračun dužan je izraditi tablice kočenja za zaustavne putove od 400, 700, 1000 i 1500 metara i objaviti ih na mrežnoj stranici u dijelu dostupnom isključivo korisnicima željezničke infrastrukture. Obrazloženje: Vidi komentar uz naziv pravilnika. Obaveza izrade tablice za zaustavni put od 400 m premještena je iz čl. 68. st. 1 Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 4. Zakona o željeznici (“Narodne novine”, br. 94/13 i 148/13.) propisan je minimalni sadržaj Izvješća o mreži. Podaci propisani ovim Pravilnikom su dugotrajne naravi i nisu podložni čestim promjenama. Članak 62. odnosi se na poglavlje Proračun učinka kočnica vlaka, u što ne spada manevriranje - isto je definirano člankom 68. poglavlja Kočenje pri manevriranju.
89 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Kočenje pri manevriranju, Članak 68. Predlaže se brisanje teksta „koju je dužan izraditi upravitelj infrastrukture i objaviti u Izvješću o mreži.“ u dijelu stavka 1. koji sadrži definiciju potrebnog postotka kočne mase. Obrazloženje: U čl. 62. propisana je obaveza izrada tablica kočenja za zaustavno putove od 700, 1000 i 1500 metara pa nema razloga da se tamo ne doda i obaveza izrade tablice kočenja za zaustavni put od 400 m, a pogotovo što se u čl. 68. st. 1. govori o formuli za izračun dopuštenog broja osovina vagona kočenih pri manevriranju direktnom kočnicom lokomotive te se obaveza izrade tablice kočenja propisuje u objašnjenju jednog simbola iz formule što nije uobičajeno. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 4. Zakona o željeznici (“Narodne novine”, br. 94/13 i 148/13.) propisan je minimalni sadržaj Izvješća o mreži. Podaci propisani ovim Pravilnikom su dugotrajne naravi i nisu podložni čestim promjenama. Članak 62. odnosi se na poglavlje Proračun učinka kočnica vlaka, u što ne spada manevriranje - isto je definirano člankom 68. poglavlja Kočenje pri manevriranju.
90 HŽ Cargo d.o.o Kočenje pri manevriranju, Članak 71. Prijedlog za stavak (4): „ O kočenju pri radu na spuštalici i uporabu ručnih zaustavnih papuča upravitelj infrastrukture dužan je propisati u zajedničkim odredbama poslovnog reda kolodvora.“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uputa o uporabi ručnih zaustavnih papuča je sastavni dio Poslovnog reda kolodvora, ali kao dodatak.
91 HŽ Cargo d.o.o Sastavljanje vlaka, Članak 75. Odredba stavka (2) treba glasiti: "Vučna vozila koja prekoračuju dopuštenu masu po osovini ili masu po duljinskom metru pruge, ne smatraju se izvanrednim pošiljkama. Upravitelj infrastrukture, ovisno o tehničkim karakteristikama vozila i pruge, određuje općim aktom broj i raspored takvih vozila u vlaku. Taj opći akt dužan je objaviti na službenim mrežnim stranicama dostupnim samo za željezničke prijevoznike.“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeno riješava od slučaja do slučaja upravitelj infrastrukture ovisno o tehničkim karakteristikama vučnih vozila.
92 HŽ Cargo d.o.o Uvrštavanje vozila u vlakove, Članak 78. Odredbe iz vrijedećeg Pravilnika iz članka 104 i iz RID-a 7.5.3 trebaju se implementirati u cijelosti u novi Pravilnik. Time bi se zaštitilo načelo SIGURNOSTI, što u predloženom nacrtu nije baš tako. Naime, položaj svakog vagona tovarenog opasnim tvarima u vlaku svakako treba biti jasno vidljivo u novoj teretnici, ne samo sa aspekta davanja informacije upravitelju infrastrukture, već i sa sigurnosnog aspekta, odnosno strojovođa iz popratnih dokumenata mora imati informaciju koji su to vagoni tovareni opasnim tvarima, njihovo mjesto u vlaku, kako bi u slučaju prijetećeg akcidenta ili ugrožavanja života i zdravlja ljudi mogao nadležnim tijelima servirati blagovremeno informaciju o potencijalno prijetećem događaju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U skladu s RID-om, svaki željeznički prijevoznik je odgovoran za uvrštavanje vozila sa RID pošiljkama u vlak, a svi izvršni radnici su dužni pridržavati se oznaka na vagonu. Odredbe iz Pravilnika na snazi se ne kopiraju u drugi Pravilnik. Strojovođa može iz Izvješća o sastavu i kočenju vlaka vidjeti podatke o vagonima tovarenim opasnim tvarima.
93 HŽ Cargo d.o.o Uvrštavanje vozila u vlakove, Članak 78. Odredbe članka 78. i 79. valja spojiti u jedan članak jer ukazuju na uvrštavanje vozila u teretni vlak. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća.
94 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Uvrštavanje vozila u teretni vlak, Članak 79. 6. U članku 79. brisati stavak 3. obrazloženje: nije usklađen sa člankom 9. Prihvaćen Prihvaća se.
95 Tomislav Petanović Uvrštavanje vozila u teretni vlak, Članak 79. Stavak 3. nije usklađen sa člankom 9. ovog pravilnika. Prihvaćen Prihvaća se.
96 HŽ Cargo d.o.o Uvrštavanje vozila u teretni vlak, Članak 79. U stavku (2) potrebno je brisati riječ „međunarodni“ iz razloga što se prijevoz opasnih tvari uređuje i unutarnjim propisima (npr. Zakon o prijevozu opasnih tvari .) Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Misli se na stavak 2. članka 78. Pravilnika. Riječ “međunarodni” odnosi se na propis koji regulira prijevoz opasnih tvari, a sam propis odnosi se na prijevoz opasnih tvari u unutarnjem i međunarodnom željezničkom prometu.
97 HŽ Cargo d.o.o Uvrštavanje vozila u teretni vlak, Članak 79. Odredbe članka 78. i 79. valja spojiti u jedan članak jer ukazuju na uvrštavanje vozila u teretni vlak. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća.
98 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Uporaba i otprema vučnih vozila, Članak 81. 7. U članku 81. brisati „u službi“, jer u prijedlogu pravilnika se ne rabi taj termin tako da članak glasi: (1) Lokomotive u uporabi za vuču vlaka nazivaju se radnim lokomotivama, a prema mjestu u vlaku lokomotiva može biti: Prihvaćen Prihvaća se.
99 Tomislav Petanović Uporaba i otprema vučnih vozila, Članak 81. U stavku 1. brisati dio teksta: "u službi". Prihvaćen Prihvaća se.
100 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Duljina vlaka, Članak 83. Predlaže se u stavku 1. riječi: „a navedeno mora objaviti u Izvješću o mreži.“ Zamijeniti riječima: „a navedeno mora objaviti na svojoj mrežnoj stranici u dijelu dostupnom isključivo korisnicima željezničke infrastrukture.“ Obrazloženje: Vidi komentar uz naziv Pravilnika. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 4. Zakona o željeznici propisan je minimalni sadržaj Izvješća o mreži. Podaci propisani Pravilnikom su dugotrajne naravi i nisu podložni čestim promjenama.
101 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Masa vlaka, Članak 84. U stavku 8. riječi: „raznim usponima“ treba zamijeniti riječima „mjerodavnim otporima“ ili „raznim otporima“. Obrazloženje: Granična vučna masa lokomotive ne određuje se na osnovi uspona na pruzi već otpora. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Glavni element utvrđivanja mjerodavnog otpora je podatak za uspon, a iz tablica uspona se isčitavaju mjerodavni otpori.
102 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Masa vlaka, Članak 85. U stavku 9. riječi: “u Izvješću o mreži“ treba zamijeniti riječima: „na svojoj mrežnoj stranici u dijelu dostupnom isključivo korisnicima željezničke infrastrukture“ Obrazloženje: Vidi komentar uz naziv Pravilnika. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 4. Zakona o željeznici propisan je minimalni sadržaj Izvješća o mreži. Podaci propisani Pravilnikom su dugotrajne naravi i nisu podložni čestim promjenama.
103 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Masa vlaka, Članak 86. 8. U članku 86. predlažemo propisati da upravitelj infrastrukture temeljem dostavljenih poslovnika od strane željezničkih prijevoznika izrađuje tehnološki proces rada u kolodvoru. Dalje postupanje kroz isti članak, stavke 8., 9. i 10. ne treba mijenjati. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odredbama članaka 4. i 86. propisano je sve što se tiče tehnološkog procesa rada i poslovnog reda kolodvora, a predloženi tekst bi narušio postojeću struktura Pravilnika. Upravitelj infrastrukture ne izrađuje tehnološki proces rada kolodvora u kolodvorima u kojima ne pruža potpunu uslugu manevriranja.
104 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Masa vlaka, Članak 86. U stavku 5. riječi „u Izvješću o mreži“ treba zamijeniti riječima „na svojoj mrežnoj stranici u dijelu dostupnom isključivo korisnicima željezničke infrastrukture“ Obrazloženje: Vidi komentar uz naziv Pravilnika Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 4. Zakona o željeznici propisan je minimalni sadržaj Izvješća o mreži. Podaci propisani Pravilnikom su dugotrajne naravi i nisu podložni čestim promjenama.
105 HŽ Cargo d.o.o Masa vlaka, Članak 86. Odredbe ovog članka ne pripadaju ovom poglavlju "PRAVILA O KOČENJU" i dijelu poglavlja pod naslovom „Masa“. Te odredbe pripadaju uz odredbe u kojima se propisuje poslovni red kolodvora . Vidi primjedbu uz članak 4. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odredbama članaka 4. i 86. propisano je sve što se tiče tehnološkog procesa i poslovnog reda kolodvora, a predloženi tekst bi narušio postojeću struktura Pravilnika.
106 Tomislav Petanović Signaliziranje kraja vlaka završnom signalnom pločom, Članak 87. U stavku 2. potrebno je napisati "Završne signalne ploče". Množina. Prihvaćen Prihvaća se.
107 HŽ Cargo d.o.o Signaliziranje kraja vlaka završnom signalnom pločom, Članak 87. U stavku (1) umjesto teksta „završne signalne ploče“ treba stajati „završnu signalnu ploču“. Lokomotiva ima samo jednu završnu signalnu ploču. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Propisano je sa TSI OPE - Uredba Komisije (EU) 2015/995 оd 8. lipnja 2015. o izmjeni Odluke 2012/757/EU o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „odvijanje i upravljanje prometom” željezničkog sustava u Europskoj uniji i Pravilnikom o signalima, signalnim znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu
108 HŽ Cargo d.o.o VI. PRIPREMA VLAKA, Osoblje vlaka Pojam "osoblje vlaka" nema svoju definiciju. Taj pojam sa svojim značenjem valjalo bi uvrstiti u članak 5. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Propisano sa TSI OPE - Uredba Komisije (EU) 2015/995 оd 8. lipnja 2015. o izmjeni Odluke 2012/757/EU o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „odvijanje i upravljanje prometom” željezničkog sustava u Europskoj uniji.
109 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Osoblje vlaka, Članak 88. Predlaže se novi tekst: Minimalno zaposjedanje vlaka osobljem vlaka propisuje se voznim redom ovisno o opremljenosti pruge, konstrukcijskim i eksploatacijskim svojstvima vučnog vozila te o prometnim potrebama kod vlaka. Obrazloženje: Pojam „svojstva pruge“ je vrlo širok i ne govori ništa dok pojam „opremljenost pruge“ govori ot tome da li pruga ima npr AS i RDU što utječe na to je li osoblje potrebno na vlaku ili nije. U članku treba brisati „prijevozne potrebe“. Upravitelju infrastrukture u cilju je da kod zaposjedanja budu ispunjeni svi sigurnosni uvjeti za promet i za prijevozne potrebe nisu bitne za ispunjenje sigurnosnih uvjeta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 6. Pravilnika definiran je pojam željezničke pruge temeljem kojeg se mogu isčitati pojedina svojstva pruge. Naglasak je na voznom redu, u voznom redu pojednog vlaka upisano je npr. prisutnost konduktera prema zahtjevu prijevoznika.
110 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Osoblje vlaka, Članak 90. Predlaže se novi tekst stavaka 2. i 3.: (2) Bez izvršnog radnika koji obavlja poslove praćenja vlaka, vlak može voziti ako je vodeće vozilo zaposjednuto dvojicom strojovođa. (3) Iznimno od odredaba iz stavka 1. i 2. odnosno samo sa strojovođom (SV – bez) mogu voziti: a) vlakovi za prijevoz putnika pod uvjetom da strojovođa vodećeg vozila može obavljati i kontrolirati otvaranje i zatvaranje vrata i da može prije polaska vlaka putem odgovarajućih pokazivača utvrditi da su vrata za ulazak odnosno za izlazak putnika zatvorena i b) teretni vlakovi ako su pruga i vodeće vozilo opremljeni djelatnim radio-dispečerskim uređajima (u daljnjem tekstu: RDU) i AS uređajem ili djelatnim uređajem za vođenje vlaka, pod uvjetom da to dopuštaju i tehničke karakteristike vučnog vozila. Obrazloženje: Postojeći tekst nije dovoljno razumljiv. Vožnja SV-bez u teretnom prometu ne ovisi isključivo o opremljenosti vodećeg vozila nego i o njegovim tehničkim karakteristikama. U stavku 4. riječi „u Izvješću o mreži“ treba zamijeniti riječima „na svojoj mrežnoj stranici u dijelu dostupnom isključivo korisnicima željezničke infrastrukture“ Obrazloženje: Vidi komentar uz naziv Pravilnika U stavku 7. riječi „u Izvješću o mreži“ treba zamijeniti riječima „na svojoj mrežnoj stranici u dijelu dostupnom isključivo korisnicima željezničke infrastrukture“ Obrazloženje: Vidi komentar uz naziv Pravilnika Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Članak 90. stavak 3. se odnosi i na vlakove za prijevoz putnika i na teretne vlakove, čime je sigurnosni aspekt u potpunosti zadovoljen, bez obzira na tehničke karakteristike vozila. Ne prihvaća se. Člankom 4. Zakona o željeznici propisan je minimalni sadržaj Izvješća o mreži. Podaci propisani Pravilnikom su dugotrajne naravi i nisu podložni čestim promjenama.
111 Tomislav Petanović Pravo putovanja u upravljačnici vučnog vozila, Članak 92. Na kraju stavka 2. dodati tekst: "Popis izdanih dozvola, sa svim podacima posjeduje izdavatelj dozvole". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Način vođenja evidencije izdanih dozvola je u nadležnosti izdavatelja istih.
112 Tomislav Petanović Pravo putovanja u upravljačnici vučnog vozila, Članak 92. U stavku 4. pod i) dopuniti tekst tako da glasi: "liječnici i medicinsko osoblje koji putuju radi pružanja prve pomoći...". Prihvaćen Prihvaća se.
113 Tomislav Petanović Najveća dopuštena brzina vlaka, Članak 93. U stavku 1. predlažemo ostaviti staru formulaciju jer se svim vlakovima mora odrediti voznim redom najveća dopuštena brzina vlaka. Dodati stare stavke 1. i 2. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Vlakovi iz stavka 1. kojima se mora odrediti najveća dopuštena brzina su vlakovi koji nisu predefinirani u voznom redu.
114 Tomislav Petanović Brzine preko skretnica, Članak 96. Stavak 12: Ograničena brzina mora biti propisana voznim redom. Može biti samo smanjena brzina, odnosno lagana vožnja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Cijeli članak odnosi se na brzinu preko skretnica.
115 HŽ Cargo d.o.o Brzine preko skretnica, Članak 96. Članak 96., stavak (11): Obavještavanje strojovođe o vožnji preko skretnica brzinom manjom od brzine označene u voznome redu ne može biti usmeno nego pismenim nalogom ili sredstvima dokaznoga sporazumijevanja kako je to propisano člancima 99. i 100. ovog Pravilnika. Prihvaćen Prihvaća se.
116 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Obavještavanje osoblja vlaka o prometu vlakova i sigurnosnim mjerama, Članak 99. 9. U članku 99. brisati stavak 3. jer je nespojiv s postupanjem prometnika vlakova. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. To je sigurnosno pitanje.
117 Tomislav Petanović Obavještavanje osoblja vlaka o prometu vlakova i sigurnosnim mjerama, Članak 100. u stavku 2. alineji a) na kraju rečenice dodati tekst: "i km položaj signala". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Suvišan podatak koji ne utječe na sigurnost.
118 Tomislav Petanović Obavještavanje osoblja vlaka o prometu vlakova i sigurnosnim mjerama, Članak 100. U stavak 2. dodati alineju koja opisuje izvođenje radova u području slobodnog profila pruge na pruzi otvorenoj za redovan željeznički promet. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Definirano člankom 68. Pravilnika o signalima, signalnim znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu.
119 Tomislav Petanović Obavještavanje osoblja vlaka o prometu vlakova i sigurnosnim mjerama, Članak 100. U stavku 2. alineji c) pojam "ograničena brzina" zamijeniti pojmom "smanjena brzina, lagana vožnja". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Obrazloženo kod članka 96. Pravilnika.
120 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Obavještavanje osoblja vlaka o prometu vlakova i sigurnosnim mjerama, Članak 100. U stavku 2. treba dodati alineju: „o izmjenama u objavljenom voznom redu vlaka“ Obrazloženje: Potrebno je dodati i ovaj razlog jer ne postoji drugi način ispravka materijala voznog reda osim pisanim nalogom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pokriveno je točkama b, c, d, f, g, u, v i z, članka 100. Pravilnika.
121 HŽ Cargo d.o.o Organizacija prometa u zimskim uvjetima, Članak 101. Članak 101. stavak (1) Nepotrebna odredba, osim ako se ne misli na to da upravitelj infrastrukture mora izraditi opći akt. UI već ima svoj interni opći akt HŽI 333 Nije prihvaćen Ne prihvaća se. To je sigurnosno pitanje.
122 HŽ Cargo d.o.o Organizacija prometa u zimskim uvjetima, Članak 101. Članak 101. stavak (3) Brisati riječi „opći akt“. Ovdje nije riječ o općem aktu već o aktu koji se izrađuje za svako zimsko razdoblje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Opći akti upravitelja infrastukture mogu se donositi i godišnje ili više puta godišnje.
123 HŽ Cargo d.o.o Organizacija prometa u zimskim uvjetima, Članak 101. Članak 101. stavak (4) Odredba je nepotrebna ili pak treba glasiti:„Željeznički prijevoznici na zahtjev upravitelja infrastrukture moraju podastrijeti podatke o sredstvima koja imaju za promet u zimskim uvjetima.“ ŽP-i ne osiguravaju promet u zimskim uvjetima već je to u nadležnosti UI. ŽP-i to rade ugovorno za UI-e. Prihvaćen Prihvaća se.
124 Tomislav Petanović Temeljni uvjeti za kretanje vlakova, Članak 104. Stavak 1: Ograničena brzina je propisana voznim redom – vjerojatno se odnosi na smanjenu brzinu, odnosno laganu vožnju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Obrazloženo kod članka 96. Pravilnika.
125 Tomislav Petanović Reguliranje prometa vlakova na prugama koje nisu opremljene uređajima APB, MO ili TK-uređajima, Članak 106. U stavku 15. iza riječi "kolodvor" dodati tekst: "koji otprema vlak". Prihvaćen Prihvaća se.
126 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Reguliranje prometa vlakova na prugama koje nisu opremljene uređajima APB, MO ili TK-uređajima, Članak 107. 10. U članku 107. brisati stav 2. obrazloženje: propisivanje različitog postupanja u slučaju nailaska vučnog vozila (strojovođe) na podignute branike realno može dovesti do najtežih izvanrednih događaja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ne postoji različiti postupak u slučaju nailaska vučnog vozila na podignute branike.
127 Tomislav Petanović Reguliranje prometa vlakova na prugama opremljenima uređajima APB, MO i TK-uređajima, Članak 109. Stavak 17.: Nejasno, to mogu biti i ŽCP-i s DK koji nisu u ovisnosti sa signalima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Kod ŽCP-a s DK nema se kome dati prednajava.
128 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Opće odredbe o osiguranju voznoga puta, Članak 110. 11. U članku 110. stavak 9. brisati precrtani tekst obrazloženje: Na putu proklizavanja nisu dopuštene druge vožnje (niti vlakova niti manevarske vožnje), i on u voznom putu vlaka mora biti slobodan. obrazloženje: prijedlog je u suprotnosti s čl. 5. točka 14 Vašeg priejdloga. (9) Vozni putovi ne smiju se međusobno sjeći, dodirivati ili preklapati, osim na dijelovima koji čine putove proklizavanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Postojeća odredba nije sigurnosno upitna.
129 Tomislav Petanović Opće odredbe o osiguranju voznoga puta, Članak 111. Stavak 1. uskladiti sa čl. 117. st. 2. Prihvaćen Prihvaća se.
130 Tomislav Petanović Osiguranje voznoga puta u kolodvorima, Članak 112. U stavku 10. dodati iznimku: "u slučaju ako takva vožnja nije signalizirana pokazivačem za brzinu". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odredba je od sigurnosnog značaja.
131 Tomislav Petanović Istodoban ulazak i izlazak vlakova, Članak 116. Stavak 1. uskladiti s čl. 110. st.9. Prihvaćen Prihvaća se.
132 Tomislav Petanović Pripreme za primitak vlaka, Članak 117. U stavku 5. vezati zadnju rečenicu sa predzadnjom. Prihvaćen Prihvaća se.
133 Tomislav Petanović Pripreme za primitak vlaka, Članak 117. U stavku 2. predlažemo ostaviti formulaciju iz postojećeg pravilnika. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. I za pojedine izvanredne vlakove potrebno je unaprijed odrediti redovni ulazni kolosijek.
134 Tomislav Petanović Pripreme za primitak vlaka, Članak 118. U stavku 5. razmotriti rješenje kao kod čl. 112. st.10. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odredba je od sigurnosnog značaja.
135 Tomislav Petanović Otprema odnosno prolazak vlaka, Članak 125. Stavak 3. pod g) preformulirati jer ovako ispada da kod vlakova kod kojih se ne daje "Spremno za polazak" ni kolodvorsko osoblje ne mora biti na svojim mjestima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prometnik vlakova ne može dati polazak ako nije na svom mjestu.
136 Tomislav Petanović Otprema odnosno prolazak vlaka, Članak 126. Stavak 4. dopuniti tako da glasi: "U svim TK-kolodvorima, u kolodvorima za vrijeme prekida službe prometnika vlakova i stajalištima strojovođa osobno odlučuje o polasku vlaka. Prihvaćen Prihvaća se.
137 Tomislav Petanović Otprema odnosno prolazak vlaka, Članak 127. Stavak 2. uskladiti sa čl. 123. st.4. Prihvaćen Prihvaća se.
138 Tomislav Petanović X. PRIMITAK I OTPREMA VLAKA, Obavljanje prometne službe u rasputnici, otpremništvu i na industrijskom kolosijeku Zašto su izostavljeni granični kolodvori? Primljeno na znanje Nema potrebe, jer je promet na graničnoj pruzi definiran posebnim sporazumima.
139 HŽ Cargo d.o.o Obavljanje prometne službe u rasputnici, otpremništvu i na industrijskom kolosijeku, Članak 128. Članak 128. druga rečenica Nepotrebna odredba ako se obavljanje prometa propisuje poslovnim redom kolodvora. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Propisana obaveza za željezničke prijevoznike mora se poštivati.
140 HŽ Cargo d.o.o Obavljanje prometne službe u rasputnici, otpremništvu i na industrijskom kolosijeku, Članak 128. Članak 128. prva rečenica Umjesto teksta „općim aktom“ treba stajati tekst: „poslovnim redom kolodvora“. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Opći akt upravitelja podrazumijeva Poslovni red kolodvora sa svojim prilozima i dodacima.
141 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Vožnja prekoŽCP-a u izuzetnim situacijama, Članak 129. 12. U čl. 129. brisati točku g) obrazloženje: različito postupanje u slučaju nailaska vozača cestovnog vozila na podignute branike realno može dovesti do najtežih izvanrednih događaja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ne postoji različiti postupak u slučaju nailaska cestovnog vozila na podignute branike.
142 Tomislav Petanović Vožnja prekoŽCP-a u izuzetnim situacijama, Članak 129. U stavku 1. pod e) brisati riječ "cestovnom". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pojam signalni znak »Uređaj na željezničko – cestovnom prijelazu ispravan« definiran Pravilnikom o signalima, signalnim znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu („Narodne novine“, br. 94/15.).
143 HŽ Cargo d.o.o Vožnja prekoŽCP-a u izuzetnim situacijama, Članak 129. Članak 129. stavak (3) TSI 995/2015, 7.2. 3. Pri dolasku na željezničko-cestovni prijelaz strojovođa daje zvučne signale prema potrebi ili prema službenim uputama osobe zadužene za signalizaciju. Ako je željezničko-cestovni prijelaz slobodan, strojovođa nastavlja i ubrzava vlak dok prednji dio vlaka ne prijeđe preko prijelaza. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Postojeća odredba je u skladu sa točkom 7.1 Dodatka B, TSI OPE - Uredba Komisije (EU) 2015/995 оd 8. lipnja 2015. o izmjeni Odluke 2012/757/EU o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „odvijanje i upravljanje prometom” željezničkog sustava u Europskoj uniji.
144 HŽ Cargo d.o.o Vožnja prekoŽCP-a u izuzetnim situacijama, Članak 129. Članak 129. stavak (1) TSI-om 995/2015 nije navedeno da strojovođa mora nužno zaustaviti vlak nailaskom na ŽCP u navedenim situacijama članka 129. Samim zaustavljanjem vlak proizlaze poteškoće u pokretanju vlaka, proklizavanje te nekada i nemogućnosti pokretanja istoga. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Postojeća odredba je u skladu sa točkom 7.1 Dodatka B, TSI OPE - Uredba Komisije (EU) 2015/995 оd 8. lipnja 2015. o izmjeni Odluke 2012/757/EU o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „odvijanje i upravljanje prometom” željezničkog sustava u Europskoj uniji.
145 HŽ Cargo d.o.o XI. DUŽNOSTI OSOBLJA VLAKA, Dužnosti osoblja vlaka u polaznom kolodvoru Naslov članka 131. Umjesto teksta „osoblja vlaka“ treba stajati tekst „željezničkog prijevoznika“ jer na to ukazuje tekst odredbe članka 131. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Upravitelj infrastrukture može imati svoje osoblje vlakova.
146 HŽ Cargo d.o.o Dužnosti osoblja vlaka u polaznom kolodvoru, Članak 131. Članak 131. , prijedlog novog teksta: Željeznički prijevoznik dužan je prije polaska vlaka popisati vlak, provjeriti pravilnost sastava vlaka i kvačenje, ispravnost tereta, ustanoviti masu i duljinu vlaka, postaviti kočne mjenjače u propisani položaj, ustanoviti i provjeriti propisanu kočnu masu, provjeriti signaliziranje kraja vlaka te ispostaviti izvršnom radniku upravitelja infrastrukture izvješće o sastavu vlaka i izvješće o spremnosti vlaka za polazak. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 172. Pravilnika propisano je da Izvješće o primopredaji vlaka osoblje željezničkog prijevoznika, uz međusobno potpisivanje i evidentiranje vremena primopredaje, uručuje izvršnom radniku upravitelja infrastrukture.
147 Tomislav Petanović Dužnosti osoblja vlaka tijekom vožnje i zadržavanja u međukolodvorima, Članak 132. U stavku 2. nisu navedene obavijesti dane putem RDU ili posebnog naloga. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Komunikacija između strojovođa i prometnika vlakova odnosno dispečera propisana je odredbama Pravilnika.
148 HŽ Cargo d.o.o Dužnosti osoblja vlaka tijekom vožnje i zadržavanja u međukolodvorima, Članak 132. Članak 132. stavak (1) Vučno vozilo mora biti zaposjednuto u svrhu osiguranja samog vozila, odnosno vlaka a što je i definirano aktima te strojovođa koji zaposjeda drugo vučno vozilo ne može istodobno obavljati poslove pratitelja vlaka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Strojovođa drugog vučnog vozila može obavljati poslove praćenja vlaka. Osiguranje vlaka se obavlja iz prvog vučnog vozila.
149 Tomislav Petanović Dužnosti osoblja vlaka tijekom vožnje i zadržavanja u međukolodvorima, Članak 133. Stavak 1.: S obzirom da su te informacije vrlo važne za sigurnost prometa, stavak treba dodatno doraditi, sredstva sporazumijevanja moraju biti uključena u registrofon, odnosno kod neposrednog obavještavanja mora postojati dokaz o istome, jer na ovakav način sve se svodi na usmenu predaju informacija. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 133. Pravilnika je propisano sporazumjevanje na siguran način.
150 Tomislav Petanović Nastavljanje vožnje i povlačenje vlaka s otvorene pruge, Članak 140. U stavku 8. riječi "željezničkog prijevoznika" zamijeniti sa riječima "koji obavlja praćenje vlaka". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Izvršnim radnikom željezničkog prijevoznika smatra se i strojovođa koji nije osoblje koje obavlja praćenje vlaka.
151 Tomislav Petanović Promet vlakova nepravilnim kolosijekom, Članak 143. Stavak 5. prebaciti u čl. 142. jer se odnosi na sve vrste vožnji nepravilnim kolosijekom. Prihvaćen Prihvaća se.
152 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Promet vlakova nepravilnim kolosijekom, Članak 143. U stavku 3. u prvoj rečenici riječi: „vozni red“ zamijeniti riječima „grafikon voznog reda“, a u alineji a) broj „24“ zamijeniti brojem „60“ Obrazloženje: Pojam „vozni red“ je širi od pojma „grafikon voznog reda“ te bi, između ostalog, obuhvaćala i izradu listica voznog reda što u ovom slučaju nije potrebno, a rok od 24 sata je prekratak. U stavku 4. u prvoj rečenici, riječi „vozni red“ zamijeniti riječima: „grafikon voznog reda“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Grafikon je sastavni dio Voznog reda. Rok od 24 sata je prihvatljiv.
153 Tomislav Petanović Promet vlaka do nekog mjesta na pruzi, Članak 152. Stavak 19. tipfeler: "općim". Prihvaćen Prihvaća se.
154 Tomislav Petanović Promet vlaka do nekog mjesta na pruzi, Članak 152. Stavak 18. uskladiti sa čl. 33. Prihvaćen Prihvaća se.
155 Tomislav Petanović Promet vlaka do nekog mjesta na pruzi, Članak 152. Stavak 12.: Što kada je u pitanju vlak UI? U cijelom aktu se povremeno spominje izvršni radnik željezničkog prijevoznika, a povremeno samo izvršni radnik. Potrebno je jasnije propisati. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odredbe se odnose na vlakove željezničkih prijevoznika, a vlak upravitelja infrastrukture ne ide do nekog mjesta na pruzi osim vlakova čiji se promet regulira posebnim odredbama.
156 HŽ Cargo d.o.o Promet vlaka do nekog mjesta na pruzi, Članak 152. Članak 152. stavak (16) (16) Detaljne odredbe o prometu vlaka do nekog mjesta na otvorenoj pruzi upravitelj infrastrukture dužan je propisati poslovnim redom kolodvora. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Dovoljno je Uputom propisati detaljne odredbe o prometu vlaka do nekog mjesta na otvorenoj pruzi.
157 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Potiskivanje vlaka, Članak 153. U stavku 2. riječi „u Izvješću o mreži“ treba zamijeniti riječima „na svojoj mrežnoj stranici u dijelu dostupnom isključivo korisnicima željezničke infrastrukture“ Obrazloženje: Vidi komentar uz naziv Pravilnika Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 4. Zakona o željeznici propisan je minimalni sadržaj Izvješća o mreži. Podaci propisani Pravilnikom su dugotrajne naravi i nisu podložni čestim promjenama.
158 HŽ Cargo d.o.o Potiskivanje vlaka, Članak 153. Članak 153. stavak (3), prijedlog novog teksta (3) Ako je potiskivalica zakvačena automatska kočnica potiskivalice mora biti spojena s automatskim kočnicama vlaka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Na prugama kojim upravlja HŽ Infrastruktura nije dopušteno potiskivanje nezakvačenom potiskivalicom zbog sigurnosnih razloga.
159 HŽ Cargo d.o.o Potiskivanje vlaka, Članak 153. Članak 153. stavak (1), prijedlog novog teksta (1) Vlak se može potiskivati zakvačenom ili nezakvačenom potiskivalicom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Na prugama kojim upravlja HŽ Infrastruktura nije dopušteno potiskivanje nezakvačenom potiskivalicom zbog sigurnosnih razloga.
160 HŽ Cargo d.o.o Vožnja pomoćnog vučnog vozila i pomoćnog vlaka, Članak 154. Članak 154. stavak (10) Nije definirano koji izvršni radnik prati pomoćni vlak. Jer i strojovođa na lokomotivi je izvršni radnik ali koji pri navedenim radnjama obavlja druge poslove. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odredbom je točno definirano da to mora biti izvršni radnik koji obavlja praćenje vlaka što u ovom slučaju nije strojovođa.
161 HŽ Cargo d.o.o Zatvaranje pruge odnosno kolosijeka, Članak 155. Obzirom da se zahtjevi za dodjelom infrastrukturnog kapaciteta za potrebe održavanja trebaju, sukladno Direktivi 2012/34, predati za vrijeme razdoblja izrade voznog reda, svi predviđeni zatvori kolosijeka trebali bi biti poznati i objavljeni za cijeli vozni red, prije objave voznog reda. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nije predmet Pravilnika jer je upravitelj infrastrukture dužan objaviti predviđene zatvore pruge i obavljanje radova na željezničkoj infrastrukturi u Izvješću o mreži, a za neplanirane radove željezničkog prijevoznika se obavještava od slučaja do slučaja.
162 Tomislav Petanović Zatvaranje pruge odnosno kolosijeka, Članak 155. U stavku 5. predlažemo da se u zadnjoj rečenici brojka 10 zamjeni brojkom 5. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Rok bi bio prekratak.
163 Tomislav Petanović Zatvaranje pruge odnosno kolosijeka, Članak 155. Stavak 7.: Predlažemo da se propišu iznimke u slučaju opravdanih razloga. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U tom slučaju postoji opasnost da iznimka postane pravilo.
164 Tomislav Petanović Promet pružnih vozila, Članak 157. U stavku 2. dopuniti zadnju rečenicu tako da se u postojeću zagradu doda tekst: "...,radovi odobreni zatvorom pruge" Prihvaćen Prihvaća se.
165 Tomislav Petanović Reguliranje prometa vlakova za vrijeme neispravnosti na SS uređajima, Članak 159. Stavak 2.: nije jasan pojam "jedinstveni akt". Primljeno na znanje Jedinstvenim aktom propisuje se postupak za otklanjanje svih neispravnosti na svim SS uređajima.
166 Tomislav Petanović Reguliranje prometa vlakova za vrijeme neispravnosti na SS uređajima, Članak 160. U stavku 8. umjesto pojma "izlazno skretničko područje" predlažemo upotrijebiti pojam "skretničko područje iza tog signala". Prihvaćen Prihvaća se.
167 Tomislav Petanović Reguliranje prometa vlakova za vrijeme neispravnosti na SS uređajima, Članak 161. U stavku 2. predlažemo propisati iznimku za TK pruge. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Stavkom 7. članka je predviđeno da upravitelj infrastrukture općim aktom propisuje sve postupke vezane za utvrđivanje neispravnosti SS uređaja i način reguliranja prometa za vrijeme neispravnosti SS uređaja, tako i na TK prugama.
168 Tomislav Petanović Reguliranje prometa vlakova za vrijeme neispravnosti na SS uređajima, Članak 164. Stavak 2. preformulirati u skladu s iznimkama koje je potrebno propisati za TK-pruge i pruge s uređajem za vođenje vlaka. Zašto je obrisano "odnosno pismenim nalozima" - (kvar TK-uređaja što znači zaposjedanje pojedinih kolodvora, pruge s automatskim odjavnicama u slučaju kvara sredstava za sporazumijevanje)? Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Propisano člankom 165. stavkom 2.
169 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Reguliranje prometa vlakova za vrijeme neispravnosti sredstava za sporazumijevanje, Članak 165. U stavku 6. riječi „u Izvješću o mreži“ treba zamijeniti riječima „na svojoj mrežnoj stranici u dijelu dostupnom isključivo korisnicima željezničke infrastrukture“ Obrazloženje: Vidi komentar uz naziv Pravilnika Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 4. Zakona o željeznici propisan je minimalni sadržaj Izvješća o mreži. Podaci propisani Pravilnikom su dugotrajne naravi i nisu podložni čestim promjenama.
170 HŽ Cargo d.o.o Opće odredbe, Članak 166. Članak 166. stavak (8) Potrebno je striktno navesti o kojim je „evidencijama“ riječ. Npr. „Evidencije koje se navodi u članku 00. ovog Pravilnika upravitelj infrastrukture dužan je propisati općim aktom njezin izgled i način popunjavanja“; „Evidencija koja se navodi u članku 169. ovog Pravilnika željeznički prijevoznici dužni su općim aktom propisati njezin izgled i način popunjavanja.“ Prihvaćen Prihvaća se.
171 HŽ Cargo d.o.o Opće odredbe, Članak 166. Članak 166. stavak (6) Sa slovnom oznakom "SE" zanemarujemo riječ „promet“ u cjelini. Riječ sigurnost nalazimo u svim područjima ljudskog djelovanja. Predlažemo da slovna oznaka bude „PE“ a dolazi od riječi „prometna evidencija“ ili samo „P“ od riječi „promet“. Izvršnim i drugim radnicima UI i ŽP još uvijek su uvriježene kratice oznake „PE“ te ih i stoga valja vratiti. Sadašnja kratica „EPS“ nije saživila pa će tako ista stvar biti s kraticom „SE“. Kratica „SE“ asocira na značenje „saobraćajna evidencija“. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Slovna oznaka SE označava kraticu od sigurnosna evidencija.
172 HŽ Cargo d.o.o Opće odredbe, Članak 166. Članak 166. stavak (3), prijedlog novog teksta „Ako programska rješenja i informatička opremljenost službenih i radnih mjesta to omogućuju, evidencije čiji se uzorci nalaze u Prilogu ovoga Pravilnika obavezno se vode informatički“. Izmjena je potrebna kako upravitelj infrastrukture ne bi zlorabio ovu odredbu i prisiljavao prijevoznike da unose podatke o vlaku u informatički sustav upravitelja infrastrukture, što je do sada bio slučaj. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Podaci o vlaku nalaze se u Izvješću o sastavu i kočenju vlaka, a izgled istog nije propisan ovim Pravilnikom.
173 HŽ Cargo d.o.o Opće odredbe, Članak 166. Članak 166. stavak (2) Nepotrebna odredba. Ovaj Pravilnik ne propisuje knjige već tiskanice koje se ispunjavaju, a koje mogu biti pojedinačne ili u blokovima. Pod knjigom se smatra evidencija iz koje se ne mogu izdvajati listovi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pod evidencijama se ne smatraju samo evidencije navedene u člancima od 169. do 173. Pravilnika, već i ostale evidencije navedene u Pravilniku koje mogu biti knjige.
174 HŽ Cargo d.o.o Popratne isprave vlaka, Članak 168. Nazive tiskanica potrebno je nadopuniti s njihovim oznakama i to u zagradama (PE-1), (PE-2) i (PE-3). To isto vrijedi za cijeli tekst Pravilnika. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Slovna oznaka SE označava kraticu od sigurnosna evidencija.
175 HŽ Cargo d.o.o Nalog za vožnju vlaka, SE-1, Članak 169. Članak 169. Potrebno je navesti u koliko primjeraka se ispostavlja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Nalog za vožnju se ispostavlja samo u jednom primjerku i to nije potrebno posebno naglašavati.
176 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Izvještaj o sastavu i kočenju vlaka, SE-2, Članak 170. Alineja d) u stavku 1. bi trebala glasiti: d) podatke o vučenim vozilima u vlaku (individualni broj vozila, broj osovina na svakom vozilu, dužina vozila, bruto masa vozila, relacija vožnje vozila, vrsta tereta s naznakom da li se radi o izvanrednoj pošiljci i napomenom »RID« i UN brojem odnosne opasne tvari onda ako je to pošiljka koja se prevozi pod uvjetima propisanima Pravilnikom RID) s naznakom da li se podaci upisuju po redu počevši od posljednjeg ili prvog vozila u vlaku Obrazloženje: Vrsta tereta je podatak koji je iznimno važan za upravitelja infrastrukture. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Propisan je minimalni sadržaj, a svaki željeznički prijevoznik može unositi i druge podatke za koje smatra da su mu potrebni. U Izvješću o primopredaju vlaka su sadržani podaci o RID-u.
177 HŽ Cargo d.o.o Izvještaj o sastavu i kočenju vlaka, SE-2, Članak 170. Članak 170. stavak (3), Tekst ukazuje da je evidencija potrebna ali se ne popunjava. (?) „Za lokomotivske vlakove nije potrebno ispostavljati izvještaj o sastavu i kočenju vlaka.“ Prihvaćen Prihvaća se.
178 HŽ Cargo d.o.o Izvještaj o sastavu i kočenju vlaka, SE-2, Članak 170. Članak 170. stavak (1) pod slovom j) Nedovoljno- brojevi vagona s neispravnim kočnicama, trome kočnice, mjenjači prazno-tovareni u nepravilnom položaju, R kočnica neispravna, pravilan sastav, zagrijanost vlaka i drugo, tko ga potpisuje i dr.! Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Propisan je minimalni sadržaj, a svaki željeznički prijevoznik može unositi i druge podatke za koje smatra da su mu potrebni.
179 HŽ Cargo d.o.o Izvještaj o sastavu i kočenju vlaka, SE-2, Članak 170. Članak 170. stavak (1), pod slovom d) pored nabrojnih podataka potrebno je kod vagona natovarenih opasnim tvarima navesti napomenu „RID“ te UN broj opasne tvari. Vidi RID 1.4.3.6. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Propisan je minimalni sadržaj, a svaki željeznički prijevoznik može unositi i druge podatke za koje smatra da su mu potrebni. U Izvješću o primopredaju vlaka su sadržani podaci o RID-u.
180 HŽ Cargo d.o.o Izvještaj o sastavu i kočenju vlaka, SE-2, Članak 170. Članak 170. Potrebno je navesti u koliko primjeraka se ispostavlja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Izvješće o sastavu i kočenju vlaka se ne ispostavlja.
181 HŽ Cargo d.o.o Pismeni nalog, SE-3, Članak 171. Članak 171. stavak (2) Umjesto riječi "otipkati" treba stajati "otisnuti". Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća.
182 HŽ Cargo d.o.o XVI. ODREDBE O EVIDENCIJAMA, Izvješće o primopredaji vlaka, SE-4 Naslov članka 172. riječ „primopredaji“ potrebno je zamijeniti sa “spremnosti polaska“ i to kroz cijeli tekst Pravilnika. Riječ „primopredaja“ ima sasvim drugo značenje od radnji koje se obavljaju u ovom članku. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Pojam spremnost polaska ima drugačije značenje od primopredaje vlaka.
183 HŽ Cargo d.o.o Izvješće o primopredaji vlaka, SE-4, Članak 172. Članak 166. stavak (4) Nepotrebna odredba. To je navedeno u članku 166. stavak (7) Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Članak 166. stavak 7. brisan.
184 HŽ Cargo d.o.o Raspored manevriranja, SE-5, Članak 173. Članak 173. stavak (4) Nepotrebna odredba. To je navedeno u članku 166. stavak (7) Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Članak 166. stavak 7. brisan.
185 HŽ Cargo d.o.o XVII. OPERATIVNO REGULIRANJE PROMETA, Članak 174. Članak 174. stavak (4), prijedlog novog teksta "(4) Željeznički prijevoznici mogu organizirati svoje operative za planiranje i praćenje izvršenja prijevoza." Prihvaćen Prihvaća se.
186 HŽ Cargo d.o.o XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 175. Članak 175. stavak (3) Za 12 mjeseci trebati odgoditi i primjenu novih akata koji uređuju organizaciju rada u službenim mjestima (ako se prihvati prijedlog novih odredaba iz članka 4.) Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Rok od 12 mjeseci je dovoljan za usklađivanje i primjenu svih općih akata upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika sa odredbama ovog Pravilnika.
187 HŽ Cargo d.o.o XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 175. Članak 175. stavak (2) pod slovom a) i b) oznake tiskanica staviti u zagradi, a ispred njih upisati njihov puni naziv Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Definirano je kroz Pravilnik.
188 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 177. 13. Termin „pismeni nalog“ zamijeniti s terminom „pisani nalog“ obrazloženje: nije u duhu hrvatskog jezika, stvar ne može biti pismena, niti nepismena, ali može biti pisana i napisana. Prihvaćen Prihvaća se.
189 HŽ Cargo d.o.o PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ZA SIGURNO ODVIJANJE I UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKIM PROMETOM, PRILOG Podaci u SE-4 kad je riječ o pošiljkama RID-a ne zadovoljavaju potrebe iskazane odredbom RID 1.4.3.6. Ti podaci (redoslijed vagona u vlaku natovarih opasnim tvarima) nalaze se u teretnici odnosno u predloženom SE-2 . Vidi i primjedbu uz članak 170. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Propisan je sadržaj, a svaki željeznički prijevoznik može unositi i druge podatke u poglavlje “Ostale posebnosti kod vlaka” za koje smatra da su važni. U Izvješću o primopredaju vlaka su sadržani podaci o RID-u.
190 HŽ Cargo d.o.o PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ZA SIGURNO ODVIJANJE I UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKIM PROMETOM, PRILOG Nalog za vožnju SE-1 vlaka treba biti takav i da zadovoljava potrebe željezničkog prijevoznika, kao što je sada putni list. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U Nalogu za vožnju vlaka SE-1 propisano je dovoljno podataka za osoblje željezničkog prijevoznika.
191 HŽ Cargo d.o.o PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ZA SIGURNO ODVIJANJE I UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKIM PROMETOM, PRILOG U uzorku SE-1 zar je potrebna riječ "KRAJ" ? Prihvaćen Prihvaća se.
192 HŽ Cargo d.o.o PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ZA SIGURNO ODVIJANJE I UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKIM PROMETOM, PRILOG Uzorci evidencija nisu uređeni. Na nekim nedostaje mjesto za naziv UI i službenog mjesta. Na nekima je upisano „službeno mjesto“ dok neki imaju upisano „kolodvor“ odn. „kolodvorski žig“. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća.