Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska komora arhitekata Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti GRUPA 1, 3. Obnova ovojnice zgrade Smatramo da prihvatljiva aktivnost obnove ovojnice zgrade u dijelu koji se odnosi na elemente pročelja nije primjenjiva za višestambene zgrade vrijednog arhitektonskog izričaja kao što su: -zgrade koje predstavljaju kulturno dobro (kao npr. zgrade iz razdoblja hrvatske moderne) -zgrade izgrađene temeljem provedenih arhitektonskih natječaja -zgrade koje su dobile ostale nagrade za arhitekturu -zgrade ambijentalne vrijednosti Primjena navedenih aktivnosti iz točke 3. može potpuno devastirati vidljivu arhitekturu zgrade koja predstavlja dio javnog prostora. Smatramo da ove zgrade treba izuzeti od prijave za obnovu ovojnice na način kako je navedeno točkom 3. u dijelu koji se odnosi na elemente pročelja, ali je moguće prijaviti ih za ostale aktivnosti po točki 3. te za sve ostale prihvatljive aktivnosti Grupe 1. Komentar i prijedlog Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga 1.Kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga za GRUPU 1 Projektnu dokumentaciju za zgrade vrijednog arhitektonskog izričaja u dijelu koji se odnosi na projektiranje pročelja, te sve projektirano vezano na očuvanje elemenata zgrade koji čine arhitektonsku vrijednost, temeljem posebnog zakona, izrađuje ovlašteni arhitekt. Nadležno tijelo dužno je osigurati provjeru kvalitete predloženih projektnih rješenja energetske obnove s ciljem očuvanja vrijednosti navedenih višestambenih zgrada. Primljeno na znanje 1. komentar (pojedinačno nepokretno kulturno dobro) / PRIMLJENO NA ZNANJE - Zgrade koju su pojedinačno nepokretno kulturno dobro nisu prihvatljive u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, no Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja planira pripremiti poziv u sklopu kojeg će zgrade koje su pojedinačno nepokretno kulturno dobro biti prihvatljive. 2. komentar (provjera kvalitete) / PRIMLJENO NA ZNANJE - Pojedinosti će biti detaljno raspisane u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“.
2 Stambeni ZG d.o.o. Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ U Uvodu nacrta ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ stoji definicija višestambene zgrade u kojoj je navedeno da je to zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% građevinske bruto površine namijenjeno za stanovanje te ima tri ili više stambene jedinice, kojom upravlja upravitelj zgrade. U nastavku teksta u Indikativnom popisu uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera kao prihvatljivi prijavitelji (korisnici) u sklopu Poziva su ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) ili upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade koja je predmet projekta. Smatramo da sukladno definiciji višestambene zgrade iz uvodnog dijela nacrta i prema ZOV-u predstavnik suvlasnika ne može i ne smije biti nositelj prijave jer je fizička osoba koja nije registrirana za poslove upravljanja, a vrlo često se radi o nekvalificiranim osobama koje ne posjeduju adekvatna znanja vezana uz ovakav tip natječaja. Mišljenja smo da jedino upravitelj može biti nositelj prijave i da se zgrade bez upravitelja ne bi smjele prijaviti na natječaj. Iz indikativnog popisa popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja smatramo da treba izbaciti Međuvlasnički ugovor te da je Ugovor o upravljanju dovoljan dokument. Ukoliko se prihvati naša prva primjedba u tom slučaju Međuvlasnički ugovor i nema smisla prilagati jer koliko smo razumjeli on je potreban kao dokaz da je Prijavitelj od strane suvlasnika ovlašten za upravljanje predmetnom nekretninom. Molimo Vas pojašnjenje u vezi aktivnosti iz Grupe 2 revizorsko izvješće neovisnog ovlaštenog revizora- kada je točno primjenjivo? Primljeno na znanje 1. komentar (prihvatljivost prijavitelja) / ODBIJENO - Prihvatljivi prijavitelji su ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) ili upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade koja je predmet projekta. Predstavnik suvlasnika zgrade i upravitelj zgrade dužni su priložiti istu/jednaku dokumentaciju. U konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ bit će detaljnije razrađena prihvatljivost projekta i prijavitelja. 2. komentar (Međuvlasnički ugovor) / ODBIJENO - S obzirom da predstavnik suvlasnika može biti prijavitelj, Međuvlasnički ugovor je dokaz da je ovlašteni predstavnik suvlasnika od strane suvlasnika ovlašten za predstavljanje suvlasnika, sukladno čl. 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14); ukoliko za predmetnu višestambenu zgradu, odnosno jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, postoji više međuvlasničkih ugovora (postoji više predstavnika suvlasnika), potrebno ih je sve priložiti. 3. komentar (revizorsko izvješće) / PRIMLJENO NA ZNANJE - Revizorsko izvješće neovisnog ovlaštenog revizora dužan je provesti korisnik za GRUPU 2 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a obuhvaća cijeli Poziv, odnosno aktivnosti grupe 1 i 2.
3 BARBARA BEVANDA Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ Prema navedenim kriterijima točka 2. Kriterij odabira projektnih prijedloga za GRUPU 1 – Ocjenjivanje kvalitete projektnog prijedloga dani su određeni kriteriji iako nije egzaktno opisano koje veličine donose i u kojem postotku količinu bodova (raspon bodova) za ocjenjivanje. Prema datim kriterijima u grubo se da iščitati da manje stambene zgrade u startu ne mogu zadovoljiti uvjete natječaja osim ako se ne prijavi dovoljan broj ˝velikih zgrada˝. U jednom dijelu ispada da je natječaj diskriminirajući za veliki postotak zgrada koje ne ulaze u kategoriju obiteljskih kuća a s druge strane ne mogu zadovoljiti kriterije potrebne za višestambene zgrade (konkretno zgrade koje imaju više od tri stambene jedinice a manje od 20-30 stambenih jedinica). U tom slučaju suvlasnici takvih zgrada u nadi da će dobiti mogućnost sufinanciranja obnove dužni su odraditi energetski pregled i projekt energetske obnove koji im u konačnici neće biti sufinanciran jer ne mogu zadovoljiti bodovnu listu a to nije transparentno vidljivo prema uvjetima ovog natječaja. Nije prihvaćen Sustav bodovanja bit će detaljno razrađen u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“.
4 EURO STYLE D.O.O. Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ Primjedba na kriterij prihvatljivosti - višestambena zgrada ne smije biti pojedinačno nepokretno kulturno dobro Smatramo da se i ovim zgradama tj. suvlasnicima treba pružiti prilika sudjelovati na Javnom natječaju. Primjera radi, prošle godine su izrađene projektne dokumentacije za nekoliko takvih zgrada koje se nalaze u dijelu grada Pule koje su dio zaštićene spomeničke baštine. U suradnji sa Konzervatorskim odjelom izrađen je projekt i nakon izvedene bi rekonstrukcije imali smanjenje tj. uštedu za 62 ili 72 %. Napomena: - samo na pročelje se nije stavljala ni vanjska ni unutranja izolacija. Primljeno na znanje Zgrade koju su pojedinačno nepokretno kulturno dobro nisu prihvatljive u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, no Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja planira pripremiti poziv u sklopu kojeg će zgrade koje su pojedinačno nepokretno kulturno dobro biti prihvatljive.
5 HGK Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ Ako je po definiciji višestambena zgrada ona u kojoj je više od 50% građevinske bruto površine namijenjeno za stanovanje, postavlja se pitanje zbog čega se projektnim prijedlogom uvjetuje da mora biti najmanje 2/3 tj. 66% građevinske bruto površine namijenjeno za stanovanje. Naime, na ovaj način mogu biti zakinute i veće višestambene zgrade, primjerice zgrada površine 800 m2 sa šest stambenih prostora, u kojoj je cijelo prizemlje namijenjeno poslovnoj uporabi ne bi mogla sudjelovati u natječaju. Stoga Udruženje upravljanja zgradama HGK smatra kako bi omjer trebao biti razmjeran definiciji više od 50%. Isti uvjet predlaže se izmijeniti i u poglavlju Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga, u točki 1. Primjerice, u tijeku smo prijave na buduće natječaje Fonda i izrađena je projektna dokumentacija za zgradu koja ima više od 50% stambenog dijela, ali ukoliko ostane uvjet 66%, ta se zgrada neće moći prijaviti na buduće natječaje. Projektna dokumentacija već je izrađena sukladno kriterijima i uvjetima Fonda, za natječaj koji je trebao biti raspisan u tijeku 2016. godine, ali nije objavljen. Postavlja se pitanje tko će snositi odgovornost i vratiti ovoj zgradi financijska sredstva za izradu projekta koji bi prema „starim“ kriterijima i uvjetima natječaja trebao uredno biti prihvaćen. Također, Udruženje upravljanja zgradama HGK ostaje pri stajalištu kako bi kao kriterij trebalo uzeti neto korisnu površinu, a ne bruto površinu. Naime, upravitelji zgradama u pravilu raspolažu podacima o neto korisnim površinama (na koje se plaća pričuva), dok podaci o bruto površini upraviteljima nisi relevantni i malo tko ih uopće ima. Bruto građevinsku površinu realno bismo mogli utvrditi tek kada se izradi glavni projekt energetske obnove, a do tada moramo utrošiti određene materijalne i vremenske resurse da bi (samo) utvrdili da tu zgradu ne možemo prijaviti na natječaj jer ne ispunjava kriterij postotka stambene površine. Nadalje, postavlja se pitanje malih objekata koji imaju dva suvlasnika i imaju upravitelja, a ne mogu dobiti sredstva za energetsku obnovu ni putem jedinice lokalne i područne samouprave, ni preko upravitelja. Nije jasno limitira li se površina (preko 400m2) i broj stanova i u tim slučajevima, kao što je to bilo riješeno ranije. Udruženje upravljanja zgradama smatra kako je potrebno sniziti kriterij i postaviti uvjet "jedinstvena energetska cjelina", a koja cjelina bi obuhvaćala ulaze od dilatacije do dilatacije, pošto će u nekim gradovima specifične arhitekture (npr. u Splitu) biti nemoguće prikupiti potrebne suglasnosti suvlasnika u zgradama gdje po 5, 10 ili 15 ulaza čine jedinstvenu arhitektonsku cjelinu. Pored toga, već sada je česta situacija da su neki ulazi ili energetske cjeline već provele energetsku obnovu, bilo samostalno ili putem subvencija FZOEU u prethodnim natječajima, pa je preostalom dijelu zgrade onemogućena prijava na novi natječaj. Udruženje upravitelja zgradama HGK predlaže preciznije definirati sudionike u ugovoru o izvođenju radova na energetskoj obnovi, kako bi se izbjegle nedoumice u primjeni. U praksi se događa da u energetskoj obnovi sudjeluje više izvođača radova, a potrebno je ispravno navesti izvođača (glavnog izvođača) i podizvođača ili zajednicu ponuditelja prema Zakonu o gradnji odnosno zahtjevima Fonda. U odnosu na točku 1. Kriterija prihvatljivosti projektnih prijedloga za Grupu 1. postavlja se pitanje zašto ograničavati razrede ako zgrada već po svojoj starosti jest za obnovu, a također će energetska obnova rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta. Vezano na točku 3. Indikativnog popisa prihvatljivih aktivnosti za Grupu 1., u kojoj se navode prozori i vrata, potrebno je definirati je li prihvatljiv trošak zamjene na svoj stolariji zgrade (na zajedničkim i/ili posebnim dijelovima zgrade) ili na više od 50% postojeće stolarije, odnosno je li prihvatljiva i individualna zamjena stolarije na stanovima/poslovnim prostorima. Mišljenja smo da je najbolji kriterij da se više od 50% stolarije na zgradi mijenja te da ostale varijante nisu ni realne ni dobre (npr. ako tražimo zamjenu 100% nikada nećemo postići suglasnost svih suvlasnika koja je za to nužna, a također nije dobro ni da se upuštamo u individualne zamjene jer tada miješamo individualna prava i obveze sa zajedničkim/suvlasničkim i izlazimo iz područja rada upravitelja zgrade). Udruženje upravljanja zgradama HGK predlaže dodatno precizirati Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti za Grupu 2.: ima li na ove troškove pravo nositelj projekta odnosno upravitelj i predstavnik suvlasnika ili samo upravitelj i kako se ti troškovi prijavljuju / ostvaruju / izračunavaju u predviđenom postotku prije ili nakon izvršenja projekta određenim dokazivanjem troškova u tijeku projekta ili u određenom postotku po podnošenju izvješća. Također se ovdje postavlja pitanje hoće li FZOEU dodjeljivati bespovratna sredstva zgradama za trošak upravitelja u dijelu upravljanja projektom i administraciju ili nešto treće.Udruženje upravljanja zgradama HGK smatra kako je vrlo važno utvrditi spada li i PDV pod subvencionirani dio troška (jer on zgradama jest trošak kao krajnjim korisnicima) odnosno gleda li se investicija u neto ili bruto iznosu. Za povlačenje sredstava iz strukturnih fondovi PDV nije prihvatljiv trošak, ali to za investitora/naručitelja znači dodatnih 25% troška, odnosno značajno smanjenje postotka subvencije gledajući cijelu investiciju. Vezano na Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja, a u odnosu na točku 9. „Međuvlasnički ugovor“, Udruženje upravitelja zgradama HGK naglašava kako Međuvlasnički ugovor prije svega uređuje odnose između suvlasnika dok Ugovor o upravljanju uređuje odnose između zgrade i upravitelja. Nadalje, popis suvlasnika se često mijenja pa se može dogoditi da su Aneksi brojniji i veći od samog ugovora. Uzme li se za primjer veća zgrada u većem gradu i Međuvlasnički ugovor sklopljen prije 20 godina, postavlja se pitanje koliko je stanara koji su potpisali MU danas ostalo u zgradi. Udruženje upravitelja zgradama predlaže brisati ovu točku, te ističe kako je Ugovor o upravljanju dovoljan. U odnosu na točku 12. „Odluka o sklapanju ugovora o energetskoj obnovi višestambene zgrade“, Udruženje upravitelja zgradama smatra kako taj dokument ne može biti donesen na predloženi način tj. natpolovičnom većinom suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika nekretnine, a s obzirom na činjenicu da broj stanova često nije jednak postotku udjela. Udruženje stoga predlaže uskladiti ovu odredbu sa ZOV-om i izmijeniti na način da se Odluka donosi natpolovičnom većinom udjela u suvlasništvu. U odnosu na „Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak“, Udruženje upravitelja zgradama HGK smatra kako pribavljanje ovoga dokumenta iziskuje dodatne troškove i gubljenje vremena, a bez ikakve koristi za Fond. Osim toga, na ovaj se način povećava mogućnost zlouporabe. Primjerice, u praksi se događaju situacije da netko od nelojalne konkurencije namjerno, putem nekog od suvlasnika, prijavi MUP-u, DORH-u, USKOK-u ili sl. zbog nekog izmišljenog razloga (ni prvi ni zadnji put). Protiv upravitelja se pokrene kazneni postupak/istraga i upravitelj ne može dobiti traženi dokument. Zgrade kojima upravlja taj upravitelj ne mogu sudjelovati u natječaju, pa konkurencija počinje agitirati protiv nas u „našim zgradama“. Dok MUP obavi istragu i odbaci optužbe, prođu mjeseci, a upravitelji „ostanu bez zgrade“. Također se predlaže pojednostavniti potrebne obrasce za ponovnu prijavu kao i omogućiti da upravitelji ne moraju mijenjati dokumentaciju koju su već jednom platili i dostavili Fondu. Primljeno na znanje 1. komentar (bruto površina) / PRIHVAĆA SE - Programom energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine (NN 78/14) definirano je da je višestambena zgrada svaka zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te ima tri ili više stambenih jedinica, i kojom upravlja upravitelj zgrade, koji je pravna ili fizička osoba, u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/2000, 73/2000, 129/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009 i 143/2012). Predmet projektnog prijedloga mora biti višestambena zgrada u kojoj se najmanje 66% korisne površine koristi za stanovanje suvlasnika stanova. U konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ bit će pojašnjena definicija višestambene zgrade. 2. komentar (pitanje dvaju suvlasnika) / ODBIJENO - Programom energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine (NN 78/14) definirano je da je višestambena zgrada svaka zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te ima tri ili više stambenih jedinica, i kojom upravlja upravitelj zgrade, koji je pravna ili fizička osoba, u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/2000, 73/2000, 129/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009 i 143/2012). Predmet projektnog prijedloga mora biti višestambena zgrada u kojoj se najmanje 66% korisne površine koristi za stanovanje suvlasnika stanova. U konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ bit će pojašnjena definicija višestambene zgrade. 3. komentar (jedinstvena arhitektonska cjelina) / ODBIJENO - Jedinstvena arhitektonska cjelina je specifični uvjet prihvatljivosti preuzet iz prethodnih nacionalnih natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 4. komentar (Ugovor o izvođenju radova) / ODBIJENO - Sadržaj Ugovora o izvođenju radova nije predmet javnog savjetovanja. 5. komentar (energetski razredi) / ODBIJENO - Cilj Poziva je poticanje integralne obnove zgrada stambenog sektora (Specifični cilj 4c2 Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)), a uštede od 50% trebaju pridonijeti ciljevima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020 (OPKK). 6. komentar (tehnički uvjeti) / ODBIJENO - Tehnički uvjeti bit će raspisani u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“. Prema kriterijima prihvatljivosti, predmet projektnog prijedloga mora biti energetska obnova zgrade koja će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50%. 7. komentar (prihvatljive aktivnosti za grupu 2) / PRIHVAĆA SE - Pojedinosti će biti detaljno raspisane u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“. 8. komentar (prihvatljivost izdataka) / PRIMLJENO NA ZNANJE - Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 143/14, 5/14) definirani su prihvatljivi i neprihvatljivi izdaci primjenjivi na Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova višestambenih zgrada". 9. komentar (Međuvlasnički ugovor) / ODBIJENO - S obzirom da predstavnik suvlasnika može biti prijavitelj, Međuvlasnički ugovor je dokaz da je ovlašteni predstavnik suvlasnika od strane suvlasnika ovlašten za predstavljanje suvlasnika, sukladno čl. 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14); ukoliko za predmetnu višestambenu zgradu, odnosno jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, postoji više međuvlasničkih ugovora (postoji više predstavnika suvlasnika), potrebno ih je sve priložiti. 10. komentar (Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak) / ODBIJENO - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao Posredničko tijelo razine 1 (PT1) u sustavu upravljanja i korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova dužno je pridržavati se Zajedničkih nacionalnih pravila (ZNP) koja donosi ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a koja to propisuju kao jedan od općih uvjeta prihvatljivosti.
6 LEČIĆ d.o.o. Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ Postoji određeni broj zgrada koje su prošle godine sudjelovale na natječaju FZOEU za izradu projekata. Pprojekti su im prihvaćeni i odobreni, ali iste zgrade se nisu uspjele prošle godine prijaviti na natječaj za izvođenje građevinskih radova, jer je u međuvremenu već bio zatvoren. Zbog najavljenih izmjena zahtjeva za ovu godinu vršene su prerade prošlogodišnjih projekata sa uštede toplinske energije od 30% na uštedu od 50%. Dio tih zgrada je već dogovorio ili ugovorio nadzor nad radovima i izvedbu građevinskih radova ili sklopio predugovore o tome. Upravljanje projektom i administraciju su vršili projektanti, predstavnici stanara i upravitelji prema međusobnom dogovoru i mogućnostima. Sve je pripremljeno za sudjelovanje na natječaju. Sada se prema Prilogu 4. zahtjeva drugačija procedura pripreme radova i odabira izvođača, pa iz toga proizlazi da se sav dosadašnji rad na tome može "baciti u vodu" i da za već riješene stvari treba voditi ponovo isti postupak. Za takve zgrade (koje su već obavile svu pripremu ili veći njen dio, uključujući i odabir izvođača) treba predvidjeti izuzetak od tražene procedure (raspisivanje javnih natječaja, objava u medijima, itd.) jer u slučaju otkazivanja dogovorenih stvari može biti i pravnih problema, odnosno tužbi onih koji se zbog toga budu smatrali oštećenima. Za upravljanje projektom (koje je već jednim dijelom realizirano od osoba koje su do sada to radile, bez obzira na koji način) također treba biti predviđeno nekakvo rješenje (a ne da ih se sada isključi iz posla), uključujući i objašnjenje o načinu njihovog odabira, rada i plaćanja. Nije prihvaćen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj koja dodjeljuje Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, kao Posredničko tijelo razine 1 u sustavu upravljanja i korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava supotpisuje ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, uvjeti natječaja moraju biti u skladu s Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014. -2020., a na cijeli postupak primjenjuju se procedure koje proizlaze iz Zajedničkih nacionalnih pravila (ZNP).
7 Stano-uprava d.o.o Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ 1. Iznosimo primjedbu na odredbu po kojoj jedan predmet projektnog zadatka treba biti jedinstvena arhitektonska cjelina. Naime, Split ima specifičnu višestambenu gradnju u kojoj jednu arhitektonsku cjelinu čini desetak pa i više ulaza. Tom odredbom već u startu otpada veliki dio zgrada jer poučeni iskustvom smatramo da je nemoguće ostvariti dogovor čak unutar jednog ulaza, a kamo li njih desetak. Ukoliko odredba i ostane na snazi, mišljena smo da bi se u tom slučaju udio bespovratnih sredstava trebao povećati na 80 % investicije ili se vratiti na na „dilataciju“. Također, Iznos od 10 000 000 kn je nedostatan za prije navedeni kriterij jedinstvene arhitektonske cjeline jer se radi o blokovima po 30 –tak ulaza što višestruko prelazi trošak subvencije. 2. Slijedeća primjedba odnosi se na „pojedinačno nepokretno kulturno dobro“ koje više nije predmet ovog natječaja tj. takve zgrade se ne mogu prijaviti.Mišljenja smo da je potrebno pronaći riješenje i za takve zgrade koje iz dana u dan sve više propadaju.Iz iskustva upravljanja zgradama u gradskoj jezgri smatramo da je Energetsku učinkovitost moguće primijeniti i na takvim zgradama i to na način da mjere koje se primjenjuje budu izmjena krova i stolarije, čime je moguće ostvariti uštedu energije min. 30 % stoga predlažemo da se u sklopu ovog natječaja u suradnji sa Ministarstvom kulture odrede posebni uvjeti za obnovu zgrada koje su nepokretno kulturno dobro, čime bi se kvalitetno moglo obnoviti gradsku jezgru što bi uvelike potaklo razvoj Splita i drugih gradova kako u kulturi, tako u turizmu i građevinarstvu. Primljeno na znanje 1. / NE PRIHVAĆA SE - Jedinstvena arhitektonska cjelina je specifični uvjet prihvatljivosti preuzet iz prethodnih nacionalnih natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 2. / PRIMLJENO NA ZNANJE - Zgrade koju su pojedinačno nepokretno kulturno dobro nisu prihvatljive u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, no Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja planira pripremiti poziv u sklopu kojeg će zgrade koje su pojedinačno nepokretno kulturno dobro biti prihvatljive.
8 UDRUGA UPRAVITELJ Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ LABIN STAN d.o.o., Dolores Sorić Primjedba 1. Odnosi se na „Prihvatljive prijavitelje za GRUPU 1“ Mišljenja smo da prijavitelj za Grupu 1 mogu biti isključivo Upravitelj i predstavnik suvlasnika zajedno pa predlažemo da se riječ „Ili“ zamijeni sa riječi „I“. Razlog tome je taj što su upravitelji registrirani za djelatnost upravljanja što nije slučaj sa predstavnicima stanara a drugi razlog je taj što upravo upravitelj u djelokrugu svoga rada raspolaže sa svom potrebnom dokumentacijom potrebnom za prijavu zgrada pa će i uslučaju da je predstavnik stanara prijavitelj veći dio posla odraditi upravitelj. Primjedba 2. Odnosi se na kriterije odabira projektnog prijedloga Mišljenje je da bi se umjesto kriterija samo „broj stambenih jedinica“ trebalo preimenovati u „ projektirana ušteda /broj sambenih jedinica „ ili „smanjenje emisije CO2/ broj stambenih jedinica“ čime bi se sve zgrade bez obzira na broj stambenih jedinica dovele u isti položaj. Primjedba 3. Odnosi se na kriterij da zgrada ne smije biti nepokretno kulturno dobro Mišljenja smo da taj kriterij treba izbaciti iz razloga jer treba dati šansu za obnovu i takvim zgradama a zadatak je projektanta da u projektnom zadatku zadovolji ostale kriterije prihvatljivosti kao i konzervatorske zahtjeve. Primjedba 4. Odnosi se na kriterij da zgrada mora biti arhitektonska cjelina A što sa zgradama gdje je već sukladno kriterijima fonda obnovljeno par diletacija? Kako obnoviti ostatak zgrade? KOMUŠĆAK d.o.o., Rafael Ralić Kao upravitelji višestambenih zgrada sa iskustvom na području poboljšanja energ. učinkovitosti zgrada, pročitali smo dostavljenji materijal te imamo slijedeće primjedbe i nadopune. PRIMJEDBE 1. Uvod U opisu višestambene zgrade stoji da je to zgrada u kojoj je više od 50% građ. bruto površine namijenjeno za stanovanje. U slijedećoj rečenici stoji da se projektni prijedlog mora odnositi na zgrade koje imaju najmanje 66% građ. bruto površine za stanovanje. Čemu razlike u postocima? Po nama bi obje stavke trebale biti više od 50%. Istu stvar promijeniti u 1. Kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga za GRUPU 1 2. Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera - Grupa 1 A) U Uvodu stoji definicija višestambene zgrade u kojoj se kaže da ona mora imati upravitelja što znači da se zgrada bez upravitelja ni ne može prijaviti. Zašto se daje ovlast predstavniku suvlasnika da bude prijavitelj? Predstavnik suvlasnika je fizička osoba koja nije registrirana za poslove upravljanja i kao takve nema nikakve zakonske odgovornosti u slučaju da nešto pođe po zlu. Po nama, prijavitelj može biti samo upravitelj i nitko drugi. Predstavnika suvlasnika treba ukloniti kao Prijavitelja i iz svih drugih stavaka. B) Ukoliko upravitelj zgrade upravlja s više zgrada, može dostaviti... - riječ "može" treba promijeniti u "mora" 3. Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtjevati od prijavitelja A) Međuvlasnički ugovor - on uređuje odnose između suvlasnika i nije toliko vezan za upravitelja. Osim toga, popis suvlasnika koji je u njemu (Privitak 1) se često mijenja pa se može dogoditi da su Anexi istog brojniji i veći od samog ugovora. Zamislite veću zgradu u većem gradu i Međ. ugovor sklopljen prije 20g. - koliko je stanara koji su potpisali MU danas ostalo u zgradi? Po nama - nepotreban dokument. Ugovor o upravljanju je dovoljan jer uređuje odnose između zgrade i upravitelja. B) Odluka o sklapanju ugovora o energ. obnovi višestambene zgrade - dokument upitne potrebitosti. Pa neće valjda upravitelj prijavljivati zgradu na Poziv bez znanja suvlasnika? C) Odluka o sklapanju ugovora o energ. obnovi višestambene zgrade - taj dokument ne može biti donijet na predloženi način tj. natpolovičnom većinom suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika nekretnine. Ili jedno ili drugo. Broj stanova često nije jednak postotku udjela. Po nama, trebalo bi to uskladiti sa ZOV-om i definirati da bude natpolovična većina udjela u suvlasništvu. D) Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak - bespotreban dokument koji iziskuje dodatne troškove i gubljenje vremena. Koje koristi će Fond imati od njega? Osim toga, javlja se i mogućnost zloupotrebe. Npr. nas netko od nelojalne konkurencije namjerno putem nekog od suvlasnika prijavi MUP-u, DORH-u, USKOK-u ili sl. zbog nekog izmišljenog razloga (ni prvi ni zadnji put). Protiv nas se pokrene kazneni postupak/istraga i ne možemo dobiti traženi dokument. Naše zgrade se ne mogu javiti na Poziv pa konkurencija počinje agitirati protiv nas u našim zgradama jer se zbog nas one ne mogu javiti na Poziv. Dok MUP napravi izvid i odbaci optužbe, prođu mjeseci, a mi ostanemo bez zgrada. NADOPUNE U Uvodu kod opisa višestambene zgrade, trebalo bi u opis ubaciti stavku da zgrada mora imati vlastiti žiro-račun. Ne podračun na računu upravitelja nego baš žiro-račun svoje SZP kod komercijalne banke. Time bi se dobilo na transparentnosti isplate/povrata sredstava Fonda zgradi. Imamo još neke primjedbe na predloženi Nacrt. 1. iznos raspoloživih sredstava Smatramo da je navedeni iznos od 152mil kuna nedostatan za sve navedene aktivnosti. Na prošlogodišnjem natječaju EnU 18/2015, samo za obnovu ovojnice bila su odobrena sredstva za 262 zgrade u ukupnom iznosu sufinanciranja od 106mil kuna kao 40% od 261mil kn opravdanih troškova (u att.). Ako na isti iznos ukupnih opravdanih troškova ukalkuliramo sufinaciranje od predloženih 60%, ispada 156mil kn što znači da smo već u startu u minusu. U 9/2015 objavljen je dodatni natječaj sa iznosom ukupnih opravdanih troškova od 94mil kn, od kojih je Fond sufinancirao 49mil. Po novome bi to bilo 56mil kn što znači da smo već na više od 200mil kn sufinanciranja. I to je iznos samo za obnovu ovojnice!!! To su prošlogodišnji podaci, a postoji tendencija povećanja broja zgrada koje idu na energ. obnovu. Ako se iznos sredstava ne poveća, recept za fijasko je osiguran. 2. zgrade koje nisu prošle zbog nedostatnih sredstava Fonda Vezano na točku 1, smatramo da bi trebalo pažljivo, detaljno i socijalno osjetljivo napisati u natječaju što će se dogoditi sa zgradama koje su zadovoljile sve uvjete, ali su se našle 'ispod crte' tj. nije više bilo dostatnih sredstava za njih. Trebalo bi naći nekakav modalitet da i te zgrade dobiju ono za što su se natjecale i za što su potrošile novce iz pričuve. Možda da na slijedećem natječaju one automatski budu na vrhu liste sufinanciranih zgrada. Naravno, ujedno bi trebalo i pojednostaviti potrebne obrasce za ponovnu prijavu kao i omogućiti da ne moraju mijenjati dokumentaciju koju su već jednom platili i dostavili Fondu. Primljeno na znanje LABIN STAN d.o.o., Dolores Sorić Primjedba 1. / ODBIJENO - Prihvatljivi prijavitelji su ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) ili upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade koja je predmet projekta. Predstavnik suvlasnika zgrade i upravitelj zgrade dužni su priložiti istu/jednaku dokumentaciju. U konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ bit će detaljnije razrađena prihvatljivost projekta i prijavitelja. Primjedba 2. / ODBIJENO - U okviru Specifičnog cilja (SC) 4c2 Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama) Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK) ocjenjivanje doprinosa projekta specifičnom kriteriju odabira „Doprinos smanjenju potrošnje energije i zrelost projekta (tehnički kriterij)“ temelji se na veličini zgrade (s obzirom na to da ukupna potrošnja energije ovisi o površini zgrade, kao i o broju korisnika te zgrade, veće zgrade će u pravilu više doprinijeti smanjenju potrošnje energije pa će većim zgradama biti dodijeljen veći broj bodova – veličina zgrade može se odrediti prema površini ili broju stambenih jedinica). Primjedba 3. / PRIMLJENO NA ZNANJE - Zgrade koju su pojedinačno nepokretno kulturno dobro nisu prihvatljive u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, no Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja planira pripremiti poziv u sklopu kojeg će zgrade koje su pojedinačno nepokretno kulturno dobro biti prihvatljive. Primjedba 4. / ODBIJENO - Ukoliko višestambena zgrada postiže 50% ušteda te je prihvatljiva prema svim ostalim kriterijima, bit će prihvatljiva u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“. KOMUŠĆAK d.o.o., Rafael Ralić 1. Uvod / PRIHVAĆA SE - Programom energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine (NN 78/14) definirano je da je višestambena zgrada svaka zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te ima tri ili više stambenih jedinica, i kojom upravlja upravitelj zgrade, koji je pravna ili fizička osoba, u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/2000, 73/2000, 129/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009 i 143/2012). Predmet projektnog prijedloga mora biti višestambena zgrada u kojoj se najmanje 66% korisne površine koristi za stanovanje suvlasnika stanova. U konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ bit će pojašnjena definicija višestambene zgrade. 2. A / ODBIJENO - Prihvatljivi prijavitelji su ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) ili upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade koja je predmet projekta. Predstavnik suvlasnika zgrade i upravitelj zgrade dužni su priložiti istu/jednaku dokumentaciju. U konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ bit će detaljnije razrađena prihvatljivost projekta i prijavitelja. 2. B / PRIHVAĆA SE - Bit će raspisano u konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“. 3. A / ODBIJENO - S obzirom da predstavnik suvlasnika može biti prijavitelj, Međuvlasnički ugovor je dokaz da je ovlašteni predstavnik suvlasnika od strane suvlasnika ovlašten za predstavljanje suvlasnika, sukladno čl. 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14); ukoliko za predmetnu višestambenu zgradu, odnosno jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, postoji više međuvlasničkih ugovora (postoji više predstavnika suvlasnika), potrebno ih je sve priložiti. 3. B / ODBIJENO - Odluka o sklapanju ugovora o energetskoj obnovi višestambene zgrade definirana je u skladu s člankom 29. Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14), a istim člankom propisano je na koji način se određuje natpolovična većina. 3. C / ODBIJENO - Odluka o sklapanju ugovora o energetskoj obnovi višestambene zgrade definirana je u skladu s člankom 29. Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14), a istim člankom propisano je na koji način se određuje natpolovična većina. 3. D / ODBIJENO- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao Posredničko tijelo razine 1 (PT1) u sustavu upravljanja i korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova dužno je pridržavati se Zajedničkih nacionalnih pravila (ZNP) koja donosi ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a koja to propisuju kao jedan od općih uvjeta prihvatljivosti. Nadopune uvod / PRIMLJENO NA ZNANJE - Pojedinosti će biti detaljno raspisane u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“. Nadopune 1. / PRIMLJENO NA ZNANJE - Ovo je prvi u nizu višekratnih privremenih Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, za što je u okviru Specifičnog cilja 4c2 Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama) Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK) raspoloživo 100 milijuna eura do kraja 2020. godine. Također, po ovom Pozivu bit će moguće povećanje alokacije ukoliko se ona iscrpi. Nadopune 2. / ODBIJENO - Nije predmet javnog savjetovanja. U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova višestambenih zgrada" bit će definirano detaljno tko se može prijaviti na Poziv i koje uvjete mora ispuniti.
9 Damir Marasović Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ Poziv obuhvaća sufinanciranje izvedbi kojima se poboljšava energetska učinkovitost višestambenih zgrada ali i svih pratećih radnji kao energetskog pregleda zgrade i certificiranja, sve prije ili nakon provedene obnove, projektiranja, stručnog nadzora itd. Neizbježni dio postupka je dakle ishođenje energetskog certifikata! Logično je pretpostaviti da, u tom dijelu, treba primjeniti sada važeći pravilnik, tj. onaj koji uključuje izmjene i dopune objavljene u NN 133/15. Napominjem u Pravilniku NN 48/14 za stambene zgrade naglasak je na potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, što uključuje transmisijske i ventilacijske gubitke topline korigirano dobicima topline u istom vremenskom periodu. Novi, važeći pravilnik uključuje ukupno potrebnu godišnju energiju zgrade (definirano kao “isporučenu”), što je koncepcijski nešto sasvim drugo jer uključuje sve oblike energije koje troše ugrađeni sustavi grijanja, hlađenja, ventilacije i grijanja potrošne vode. Izmjene koje slijede još su uvijek samo prijedlog, pa ne mogu biti primjenjene, iako značajno poboljšavaju važeći pravilnik jer predviđaju preračunavanje u primarnu energiju. Pozivom se nudi mogućnost poboljšanja ovojnice zgrade ali i poboljšanja sustava grijanja i svega ostalog gore navedenog. Naravno, svatko od zainteresiranih može se odlučiti na sve ili na samo neku od, u Pozivu, navedenih mogućnosti. Ako je riječ o ovojnici zgrade onda bi zadovoljio certifikat izrađen prema pravilima iz ranijeg pravilnika. Dovoljno je izračunati godišnje gubitke topline, kod trenutnog i planiranog stanja ovojnice zgrade da bi se izveo jednoznačan zaključak. Ako je riječ o željenom poboljšanju npr. postojećeg sustava grijanja, proračun treba uključiti već poznate gubitke topline te karakteristike starog i novog postrojenja da bi se opet izveo jednoznačan zaključak. Pritom nije dobro računati s “isporučenom” energijom kako to određuje postojeći pravilnik, već rezultate svesti na primarnu energiju, a to pak nije po važećem Pravilniku. Ukratko, u problematici energetskih certifikata očit je kaos pa njihovo spominjanje u Pozivu može uzrokovati pogrešne odluke. Iako je riječ o računskom dokazivanju koje je u osnovi prosto! Višestambene zgrade su vrlo specifične u odnosu na sve ostale, što se propušta uvažiti. Broj stanova ujedno je i broj vlasnika, koji se razlikuju po odnosu prema zajedničkom vlasništvu, moralnim stajalištima, po interesu, po mogućnostima učešća u financiranju. To dovodi do sukoba kada se predloži uključivanje u takav proces, a onda odlučuje većina, što će najčešće rezultirati odustajanjem. Problem postaje još veći ako se inzistira na zajedničkoj odluci svih “ulaza” u zgradama s više ulaza. I više upravitelja! Doduše, takav je uvjet logičan jer je zgrada arhitektonska cjelina iako bi se moglo kazati da su fasade stambenih zgrada u gradovima, intervencijama pojedinih vlasnika, već definitivno uništene. Kazati ćete, ima dovoljno zgrada čiji će stanari shvatiti korist pa će Poziv rezultirati uspjehom. Sigurno će uspjehom završiti i slijedeći pozivi promatrano u kraćem roku. Obaveza službi Ministarstva mora biti uvođenja reda u upravljanju zgradama i to je preduvjet, između ostalog, za provođenje mjera energetske učinkovitosti u potpunosti. Naročito, neplaćanje pričuve što je najčešći problem koji mora biti efikasno rješen. Pokrenite to! Posebno treba komentirati činjenicu da je interes stanara u istoj zgradi različit. U zgradi, slobodnostojećoj ili onoj s više ulaza ima nekoliko tipova stanova koji se, u smislu potrošnje energije za grijanje, drastično razlikuju. Odnos gubitaka topline koje treba nadoknaditi, izražen u kWh/m2, god može iznositi i 1:2 ili 3, pa i više. To znači da u zgradi možete imati stanove klase A i C a da je prosjek za zgradu u cjelini B, što će pisati u certifikatu temeljenom na proračunu zgrade u cjelini. Ne biste trebali zanemariti činjenicu da zgradu čine uporabne cjeline a to su stanovi s njihovim vlasnicima. Zajednički certifikat u postupku prema Pozivu može biti mjerodavan, ali promatrajući posebno svaki stan taj certifikat ispada čista prevara! Ovo jest vrlo česti uzrok odustajanja pa ima smisla ukazati na ovaj problem. Jedan prijedlog! Ovojnica zgrade se može energetski popravljati na način da se posebno riješe zabati i krov zgrade s učešćem onih stanara kojih se to tiče. Nakon toga mogu se rješavati, opet s istim kriterijem, stanovi na južnoj i sjevernoj fasadi, ili kako je već zgrada postavljena u prostoru. Takav način izvođenja sigurno neće u nijednoj fazi poremetiti arhitektonsku cjelinu a može otkloniti uzrok odustajanja od zahvata. A certifikat mora imati svaki stan! Jedno upozorenje! Vi u Ministarstvu morate biti svjesni činjenice da je Hrvatska, u smislu o kojem govorimo, podjeljena na kontinentalnu gdje se stanovi griju i primorsku, posebno onaj južni dio gdje se stanovi ne griju ili griju djelomično. Zgrade u Zagrebu griju se različito – priključkom na daljinski sustav, vlastitom kotlovnicom, etažno plinskim grijačima itd. I sve to može biti uredno obuhvaćeno pravilima iz Poziva. Zgrade u Splitu imaju ugrađene dimnjake na koje netko priključuje svoju grijalicu na drva ili lož ulje (plina još uvijek nema) a imaju i utičnice na koje priključuju električne grijalice raznih tipova, u posljednje vrijeme sve više dizalice topline zrak-zrak, najčešće samo u dnevnom boravku. Česte su i kombinacije takvih načina grijanja. Te razlike morate biti svjesni. Splitski vlasnici stanova nemaju što tražiti u dijelu Poziva gdje se nudi poboljšanje sustava grijanja (u tekstu se spominje i hlađenje. što možete izostaviti). Mogućnost poboljšanja ovojnice zgrade naravno svakoj zgradi u Hrvatskoj treba biti pružena. Ovo je osvrt na tekst Poziva. Stvarni problemi provedbe energetske učinkovitosti, po mojem mišljenju, daleko su složeniji. Ovo međutim nije prilika za komentare te vrste. Nije prihvaćen Donesen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju koji je objavljen u NN 87/16 i stupio ja na snagu 30. rujna 2016. godine. Sukladno navedenoj izmjeni, energetski razredi zgrade određuju se, a energetski certifikati izrađuju sukladno odredbama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/2014, 150/2014, 133/15, 22/16, 49/16) do 1.ožujka 2017. godine.
10 Lind-grad d.o.o. Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ Poštovani, molimo pojašnjenje na slijedeća pitanja: 1. U slučaju da je stambena zgrada ostvarila subvenciju putem fonda za izvođenje radova na poboljšanju energetske učinkovitosti zgrade na prošlom natječaju, da li na novom natječaju se ima pravo natjecati za dodjelu subvencija za energ.pregled i izradu energ.certifikata, te za izradu projekta obnove zgrade a za koje do danas nije ostvarila subvencije ? 2. Da li nakon izvedenih strojarskih radova, zgrada ima pravo na smanjenje zakupljene snage toplinske energije za isporuku topline, odnosno da li od Hep Toplinarstva ima pravo tražiti smanjenje ? S poštovanjem Lind-grad d.o.o. Primljeno na znanje 1. Započeti i završeni radovi energetske obnove zgrade nisu prihvatljivi. Prihvatljivi su izdaci vezani uz Energetski pregled, izradu Izvješća o energetskom pregledu zgrade, izradu Energetskog certifikata prije obnove te izradu glavnog projekta energetske obnove zgrade i ako je primjenjivo elaborata. 2. Nije predmet javnog savjetovanja.
11 Zdenko Alilović Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ Moja osnovna zamjerka je što se skrb pa tako i obnova stambenog fonda kako u individualnom tako i u kolektivnom stanovanju u Hrvatskoj ne tretira kao djelatnost od posebnog društvenog interesa. Dajući jednu takvu poziciju otvara s mogućnost da se kroz izmjene Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima otvori prostor u daleko opsežniju i efikasniju obnovu koja onda može biti i ključ oporavka u stanogradnji. Druga zamjerka ide u pravcu činjenice da se s ovako formuliranim dokumentom pokazuje sva slabost u radu Vlade RH. Vlada bi trebala funkcionirati kao jedno tijelo u sinergiji a ne kao skup partikularnih interesa. Na to upućuju i svi dokumenti koji su vezani na Europske strukturne fondove. European Regional Development Fund - Fund Budget for 2014-2020: €196.343.557.751 European Social Fund - Fund Budget for 2014-2020: €86.405.015.067 Cohesion Fund - Fund Budget for 2014-2020: €63.390.063.899 European Agricultural Fund for Rural Development - Fund Budget for 2014-2020: €99.346.837.365 European Maritime & Fisheries Fund - Fund Budget for 2014-2020: €5.749.331.600 Youth Employment Initiative - Fund Budget for 2014-2020: €3.211.215.405 Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes - Guidance for policy-makers and implementing bodies http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 UREDBA (EU) br. 1301/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 UREDBA (EU) br. 1304/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 UREDBA (EU) br. 1300/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1084/2006 REGULATION (EU) No 1305/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 december 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005 Jednostavna jezična detekcija navedenih dokumenata upozorava na ključ ispravnog funkcioniranja fondovskih sredstava - - ključne riječi i njihove izvedenice ka što su: zajednički, integracija, sinergija, nacionalno, regionalno, lokalno, jednakost, uključivost, socijalno, zdravstveno, ekonomija, kohezija, demografija….Svega toga nema u ovome Nacrtu! No to je i očekivano obzirom da nema sinergijskog učinka sredstava iz različitih fondova. Ako s papirnatog krenemo na praktično dokazati će se upravo ta nesvrshodnost u trošenju sredstava a onda će se i mogući pozitivni učinci različitih politika anulirati - uzmimo jedan objekt s 100 stanova. Vrlo lako se može dokazati da je popriličit broj stanova preokupiran a dio ih je podokupiran, nadalje dio ih služi i za iznajmljivanje. I što sada - isto sredstava dati i onome tko ima prazan stan te ga iznajmljuje i onome tko ima dvostruko više članova po stanu ili m2 od nekog prosjeka? Što ćemo s socijalnim statusom, da li se u sve to mogu uključiti mladi i malde obitelji, invalidi, djeca, branitelji....? Uzročno – posljedične veze između stambenih uvjeta i zdravlja su nesporne. Iako ne postoje točne procjene u Republici Hrvatskoj pametan pristup može dovesti do isključenja bolesti i ozljeda koje su uzrokovane lošim stambenim uvjetima pa se u sustavu zdravstava mogu uštedjeti nepotrebni izdatci. Siguran i uređen dom je kamen temeljac na kojem pojedinci i obitelji grade bolju kvalitetu života, pristup uslugama koje su im potrebne i stvaraju vlastitu neovisnost. Za razliku od toga, beskućništvo i loši stambeni uvjeti množe nejednakosti te imaju dugoročni negativan utjecaj na fizičko i mentalno zdravlje. Zdravstveni učinci uzrokovani lošim stambenim uvjetima nerazmjerno utječu posebice na ranjive skupine: ljude starije dobi koji žive izoliranim životom, mlade, oni koji nemaju potpore kao i odraslih osoba s invaliditetom. Ovo je samo jedan dio vezan uz zdravstvo. A možemo i niz drugih faktora uzeti u obzir i korelacije. Zaključak je jednostavan! 1. Poticajna sredstva iz objavljenog natječaj su suprotna temeljnim načelima politika EU 2. Poticajna sredstva iz objavljenog natječaja potiču svekolike socijalne, društvene regionalne i lokalne nejednakosti 3. Poticajna sredstva iz iz objavljenog natječaj umjesto da stvaraju svekoliku uključivost različitih društvenih skupina stvara dodatne nepremostive isključivosti ne samo u sadašnjosti nego i u budućnosti Nije prihvaćen Nije predmet javnog savjetovanja. U konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ bit će detaljnije razrađena prihvatljivost projekta i prijavitelja.
12 Petračić-projekt d.o.o. Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ 1.) Prva nelogičnost Nacrta je da se prvo traži >50% površine za stanovanje, a odmah zatim kod obuhvata projektnim prijedlogom 66% . Što je mjerodavno? 2.) Mislim da nije potrebno uvjetovati prijavu na natječaj sa certifikatom i projektom, nego samo sa projektom iz razloga što je već u projektu vidljiva energetska karakteristika zgrade (može se iščitati certifikat) i kolika se ušteda mjerama planira i proračunski dokazuje (sadašnje i buduće stanje) . Energetski certifikat nakon obnove je ok. 3.) Iz iskustva znam, i mišljenja sam da je 50% uštede previsoka letvica za ispuniti na iole novijim zgradama (izgrađenim nakon 80. godine) a njihova starost je već skoro 40 godina i zrele su za energetsku obnovu ali ne za skoro nedostižnih (neracionalnih) 50% već barem 40% (bilo je 30% i to nije bilo jednostavno zadovoljiti). Zanimaju me simulacije kakva to obnova treba biti za zgradu sa blok opekom i cca 5 cm EPS-a na fasadi i krovu da se postignu uštede 50%. Da li ih je itko radio ? Ispunjenje tog uvijeta na zgradama građevinama od pune opeke ili čak blok opeke a bez izolacije nije nikakav problem. 4.) Molim da se više ne ponavlja inzistiranje na arhitektonskom projektu iz razloga što je Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje posao ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih građevinara kod izrade projekta postojećeg stanja i izrade elaborata uštede toplinske energije (građevinska fizika) izjednačen. U Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 128/15 : Članak 62.Tehničkog propisa NN 128/15 U svrhu postizanja zahtjeva energetskih svojstava zgrade, sadržaj glavnog projekta zgrade koji se odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu uključuje tehničko rješenje zgrade i uvjete za njezino građenje i održavanje u projektima arhitektonske ili građevinske struke, te u projektima strojarske struke i/ili elektrotehničke struke u dijelu koji se odnosi na zahtjeve u odnosu na tehničke sustave, osim rasvjete obiteljskih kuća i višestambenih zgrada te uključuje i dokaze o ispunjavanju zahtjeva energetskih svojstava zgrade. 5.) I dalje mi nije jasan razlog zašto je postojeća regulativa napisana tako loše jer postoje mnoge dileme na koje je nemoguće dobiti jednoznačan odgovor. Kao što je dosadašnja dilema bila (ili je još uvijek) da projekt energetske obnove zgrade mora sadržavati arhitektonski projekt ( a ne mora), postoji dilema da li je moguće napraviti energetski certifikat za pojedini ulaz ili dilataciju (prema članku 3., stavak 24 po meni zgrada sa više zona je zgrada sa više dilatacija i za svaku je moguće napraviti energetski certifikat). Iz naprijed navedenog vidljivo je da je potrebno izraditi detaljnije uputstvo za prijavitelje. 6.) Iz nacrta je vidljivo da se trošak izrade certifikata i projekta koji je već plaćen refundira metodom nadoknade kao prihvatljivi trošak, a moje je pitanje da li postoji mogućnost da se vrši plaćanje dijela iznosa od 85% prema ispostavljenom računu koji još nije u cijelosti plaćen uz dokaz da je zgrada platila ostatak od 15% iznosa ? Tada bi plaćanje 85% iznosa išlo direktno projektantu.? Ovo navodim iz razloga što zgrade često nemaju cijeli iznos za plaćanje cijelog projekta a ne znaju da li će takav projekt uspjeti na natječaju, pa bi mislim bilo korisno predvidjeti i tu mogućnost gdje projektant za veći dio plaćanja projekta (ako se tako dogovore) čeka realizaciju projekta i uspjeh na pozivu (natječaju). ZAKLJUČNO, smatram da će zbog pooštrenih uvijeta Qhnd na 50% uštede biti značajno smanjen priljev projekata energetske obnove, a na nama projektantima i upraviteljima je teret izrade preliminarnih procjena da li je zgradu moguće racionalnim sredstvima učiniti 50% više energetski učinkovitijom... Primljeno na znanje 1./PRIHVAĆA SE - Programom energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine (NN 78/14) definirano je da je višestambena zgrada svaka zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te ima tri ili više stambenih jedinica, i kojom upravlja upravitelj zgrade, koji je pravna ili fizička osoba, u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/2000, 73/2000, 129/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009 i 143/2012). Predmet projektnog prijedloga mora biti višestambena zgrada u kojoj se najmanje 66% korisne površine koristi za stanovanje suvlasnika stanova. U konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ bit će pojašnjena definicija višestambene zgrade. 2./ ODBIJENO - Energetski pregled i Izvješće o energetskom certifikatu, kao i energetski certifikat, su jedan od sektorski specifičnih kriterija prihvatljivosti u okviru Specifičnog cilja (SC) 4c2 Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama) Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK). Prilikom prijave projektnog prijedloga prilaže se Izvješće o energetskom pregledu zgrade, kao i važeći energetski certifikat, ne stariji od 13. studenoga 2012. godine. 3./ ODBIJENO - Cilj Poziva je poticanje integralne obnove zgrada stambenog sektora (Specifični cilj 4c2 Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama), a uštede od 50% trebaju pridonijeti ciljevima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. U dosadašnjoj provedbi Nacionalnog programa energetske obnove višestambenih zgrada koje je provodio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2014. i 2015. prosječna postignuta ušteda u višestambenim zgradama je 62% iako je uvjet prihvatljivosti za dobivanje bespovratnih sredstava bila ušteda od samo 30%. 4./ ODBIJENO - Nije predmet javnog savjetovanja. U konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ bit će detaljnije razrađena prihvatljivost projekta. 5./ ODBIJENO - Nije predmet javnog savjetovanja. U konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ bit će detaljnije razrađena prihvatljivost projekta. Upute za prijavitelje bit će razrađene u sklopu objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga. 6./ ODBIJENO - Sve metode plaćanja te prihvatljivosti izdataka bit će detaljno razrađene u konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“.
13 Tehnoplast d.o.o. Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja i partnera Prvi komentar se odnosi na udio površine zgrade namijenjene za stanovanje kao uvjet za prijavu na natječaj - mišljenja smo da kriterij po kojem se višestambenom zgradom smatra ona zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% građevinske površine namijenjeno za stanovanje korektan uvjet, odnosno da stroži uvjet (66%) nije ni potreban ni dobar. Npr. Imamo situaciju da višestambena zgrada ima jedan poslovni prostor u prizemlju koji zauzima veliku površinu (a sve je izgrađeno na jednoj građevinskoj čestici odnosno predstavlja jednu nekretninu) koji time onemogućava prijavu zgrade na natječaj, a jasno je da je ipak riječ o višestambenoj zgradi. Također, mišljenja smo da bi bilo svrsishodnije kao kriterij uzeti neto korisnu površinu, a ne bruto površinu, jer upravitelji zgradama u pravilu raspolažu podacima o neto korisnim površinama (na koje se plaća pričuva), dok podaci o bruto površini upraviteljima nisi važni i malo tko ih uopće ima. Bruto građevinsku površinu bi realno mogli utvrditi tek kada se izradi glavni projekt energetske obnove, a do tada moramo utrošiti određene materijalne i vremenske resurse da bi (samo) utvrdili da tu zgradu ne možemo prijaviti na natječaj jer ne ispunjava kriterij postotka stambene površine. Po pitanju pojma "jedinstvena arhitektonska cjelina" mišljenja smo da je potrebno sniziti kriterij i postaviti uvjet "jedinstvena energetska cjelina" koja cjelina bi obuhvaćala ulaze od dilatacije do dilatacije, pošto će u nekim gradovima specifične arhitekture (npr. u Splitu) biti nemoguće prikupiti potrebne suglasnosti suvlasnika u zgradama gdje po 5, 10 ili 15 ulaza čine jedinstvenu arhitektonsku cjelinu. Pored toga, već sada je česta situacija da su neki ulazi ili energetske cjeline već proveli energetsku obnovu, bilo samostalno ili putem subvencija FZOEU u prethodnim natječajima, pa je preostalom dijelu zgrade prijava na novi natječaj onemogućena, što zasigurno nije cilj ovih natječaja. Može se kao dodatni kriterij, uz energetsku cjelinu, npr. postaviti kriterij zadržavanja vizualne istovjetnosti s izvornim projektom odnosno već obnovljenim dijelovima i da je takvu izjavu dužan dati projektant uz glavni projekt i sl. U Indikativnom popisu prihvatljivih aktivnosti – Pod točkom 3. navode se prozori i vrata – potrebno je definirati je li prihvatljiv trošak zamjene na svoj stolariji zgrade (na zajedničkim i/ili posebnim dijelovima zgrade) ili na više od 50% postojeće stolarije, odnosno je li prihvatljiva i individualna zamjena stolarije na stanovima/poslovnim prostorima. Mišljenja smo da je najbolji kriterij da se više od 50% stolarije na zgradi mijenja, te da ostale varijante nisu ni realne ni dobre (npr. ako tražimo zamjenu 100% nikada nećemo postići suglasnost svih suvlasnika koja je za to nužna, a također nije dobro ni da se upuštamo u individualne zamjene jer tada miješamo individualna prava i obveze sa zajedničkim/suvlasničkim i izlazimo iz područja rada upravitelja zgrade). Pod točkom 13. navode se "Upravljanje projektom i administracija" – potrebno je precizno definirati kriterije koji se traže za vođenje projekta, načine plaćanja usluge, te najviše prihvatljive iznose. Također, potrebno je definirati uvjete za voditelja projekta, njegove kvalifikacije i način odabira (više ponuda?)... Također, vrlo je važno naglasiti da Upravljanje projektom i administracija u sebi uključuju i različite oblike izvještavanja, između ostalog i o budućim promjenama (su)vlasnika. To će predstavljati vrlo veliki problem za svakoga čija to bude obveza, jer niti upravitelj ne dobiva uvijek i ažurno sve potrebne informacije. Ta će obveza osobito predstavljati problem u situaciji kada je jedan upravitelj nositelj prijave za više zgrada i više drugih upravitelja jer je onda izravno ovisan o (ne)radu drugih na što ne može utjecati, a obvezan je izvještavati Ministarstvo odnosno Fond i to pod realnom opasnošću gubitka (dijela ili svih) dodijeljenih sredstava subvencije. U Indikativnom popisu osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija za odabir projektnih prijedloga – Pod stavkom 2 – potrebno je definirati uvjet postotka površine zgrade namijenjenog za stanovanje, kao što smo naveli u svom prvom komentaru; Pod stavkom 6 – mišljenja smo da prvi energetski certifikat ne bi trebao biti nužan za prijavu na natječaj, iz razloga što je u prethodnom periodu bilo dosta "lutanja" i učenja samih certifikatora u izradi energetskih certifikata stambenih zgrada – svi su oni u skladu s propisima, ali... To nas može dovesti u situaciju da već postojeći energetski certifikat ne bude do kraja usklađen s glavnim projektom odnosno da nam stvara probleme kod budućeg izvještavanja ako planirane uštede ne budu u skladu s onim što je prvi pregled i certifikat utvrdio (zato što nije bio dovoljno kvalitetan). Sada su se već svi izvještili u izradi i glavnih projekata en. obnove i energetskih pregleda i certifikata višestambenih zgrada i kod novoizrađenih ne bi trebalo biti problema, ali bi nam 1. certifikat mogao stvarati nepotrebne probleme jer Kohezijski fondovi ne trpe nedosljednosti i greške. Smatramo da je vrlo važno utvrditi spada li i PDV pod subvencionirani dio troška (jer on zgradama jest trošak kao krajnjim korisnicima) odnosno gleda li se investicija u neto ili bruto iznosu. Strukturni fondovi ne priznaju PDV, ali to za investitora/naručitelja znači dodatnih 25% troška, odnosno značajno smanjenje postotka subvencije gledajući cijelu investiciju. Kod postupaka nabave za osobe koje nisu obveznici javne nabave (NOJN) – potrebno je definirati koji se pravilnik primjenjuje (Pravilnik MINPO ili Pravilnik Strukturnih fondova). Također, ako je prijavitelj fizička osoba (npr. predstavnik suvlasnika), nužno je definirati treba li on nabavu vršiti u skladu s odredbama Pravilnika (jer takvu situaciju Pravilnik uopće ne predviđa)? Također, kod postupka nabave za subjekte koji nisu obveznici javne nabave, potrebno je definirati točno što spada pod usluge (npr. projektiranje, nadzor, koordinator II zaštite na radu, energetski pregled i izrada en. certifikata i sl.), pod radove (npr. izvođenje radova na fasadi, hidroizoalciji, stolariji i sl.), kao i pod robe (npr. nabava građevinskog materijala i sl.). Također, mišljenja smo da je važno omogućiti razdvajanje postupaka nabave čak i za pojedine grupe radova npr. Fasaderski radovi – jedan natječaj, krovopokrivači/hidroizolaterski radovi – drugi natječaj, zamjena stolarije – treći natječaj itd.), jer će nas u protivnom kumuliranje vrijednosti dovesti u situaciju da će vrijednost radova prelaziti 1.000.000 kn što značajno otežava i usporava rad, te povećava mogućnost pogreške u postupku nabave čemu upravitelji zgrada (a osobito predstavnici suvlasnika) nisu vični jer do sada to nisu radili. Dosadašnji brojni uspješni projekti energetske obnove višestambenih zgrada koje je provodio FZOEU u suradnji s upraviteljima zgrada su pokazatelj dobro postavljenog sustava koji ne bi trebalo puno mijenjati već samo uskladiti s onim što je nužno radi pribave sredstava iz EU fondova. Uložen je enorman trud upravitelja koji terenski moraju odraditi najveći i najteži dio posla u provedbi ovih projekata pa je stoga od presudne važnosti da nas ovi projekti ne udalje od obavljanju redovnog posla koji je nama primaran i od kojeg živimo, a to je upravljanje i održavanje stambenih zgrada. Upravitelji ove projekte mogu i ne moraju raditi. A uspješnost provedbe ovih projekata izravno ovisi o kompliciranosti procedure pa posljedično o entuzijazmu i angažmanu upravitelja jer bez našeg afirmativnog pristupa, proaktivnog djelovanja i stručnog znanja vrlo malo zgrada može biti obnovljeno po predstavniku suvlasnika. To je realnost. Stoga molimo predlagatelja za razumijevanje, te ga molimo da čuje i doživi stvarne probleme "na terenu", jer bez toga, bojimo se da će energetska obnova višestambenih zgrada od realnosti postati utopija. Primljeno na znanje 1. komentar (neto korisna površina) / PRIHVAĆA SE - Programom energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine (NN 78/14) definirano je da je višestambena zgrada svaka zgrada koja je u cijelosti ili u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te ima tri ili više stambenih jedinica, i kojom upravlja upravitelj zgrade, koji je pravna ili fizička osoba, u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/2000, 73/2000, 129/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009 i 143/2012). Predmet projektnog prijedloga mora biti višestambena zgrada u kojoj se najmanje 66% korisne površine koristi za stanovanje suvlasnika stanova. U konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ bit će pojašnjena definicija višestambene zgrade. 2. komentar (jedinstvena arhitektonska cjelina) / ODBIJENO - Jedinstvena arhitektonska cjelina je specifični uvjet prihvatljivosti preuzet iz prethodnih nacionalnih natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 3. komentar (tehnički uvjeti) / ODBIJENO - Tehnički uvjeti bit će raspisani u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“. Prema kriterijima prihvatljivosti, predmet projektnog prijedloga mora biti energetska obnova zgrade koja će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50%, a zadatak projektanta je da postigne zadanu uštedu kombinacijom mjera energetske učinkovitosti. 4. komentar (upravljanje projektom i administracija) / PRIMLJENO NA ZNANJE - Sve pojedinosti bit će raspisane u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“. 5. komentar (energetski certifkat) / ODBIJENO - Energetski pregled i Izvješće o energetskom certifikatu, kao i energetski certifikat, su jedan od sektorski specifičnih kriterija prihvatljivosti u okviru Specifičnog cilja (SC) 4c2 Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama) Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK). Prilikom prijave projektnog prijedloga prilaže se Izvješće o energetskom pregledu zgrade, kao i važeći energetski certifikat te glavni projekt. Prihvatljiv je energetski certifikat ne stariji od 13. studenoga 2012. godine, a prihvatljivi glavni projekt ne smije biti stariji od 1. srpnja 2013. godine. Zakonom o energetskoj učinkovitosti definirano je da se ušteda energije može utvrditi procjenom i/ili mjerenjem. Ako se ušteda utvrđuje procjenom, što u slučaju Republike Hrvatske zapravo znači izračunom, uštedu utvrđuje osoba ovlaštena za projektiranje u struci na koju se mjera odnosi, i to prema algoritmima definiranim Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije. Davatelj subvencije unosi uštedu iskazanu u glavnom projektu u Sustav za mjerenje i verifikaciju ušteda, koje vodi Nacionalno koordinacijsko tijelo (Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija) kao javnu ovlast. Republika Hrvatska ima jedan od najboljih sustava za praćenje ušteda u EU. 6. komentar (prihvatljivost izdataka) / PRIMLJENO NA ZNANJE - Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 143/14, 5/14) definirani su prihvatljivi i neprihvatljivi izdaci primjenjivi na ovaj Poziv. 7. komentar (NOJN) / PRIMLJENO NA ZNANJE - Kod podnošenja projektnih prijedloga i tijekom provedbe projekata, korisnici se moraju pridržavati postupka javne nabave za subjekte koji su obveznici Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), te načela koja će biti dodatak Pozivu „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi“ ako se radi o subjektima koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi. 8. komentar (EU procedure) / PRIMLJENO NA ZNANJE - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao Posredničko tijelo razine 1 (PT1) u sustavu upravljanja i korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova dužno je pridržavati se Zajedničkih nacionalnih pravila (ZNP) koja donosi ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a koja propisuju proceduru provođenja poziva na dostavu projektnih prijedloga. Podršku prijaviteljima u pripremi i provedbi pojedinačnih projekata osigurat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
14 Janko Martinčić Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti U poglavlju "Prihvatljivi prijavitelji (korisnici) u sklopu ovoga Poziva su: GRUPA 1 - ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ( predstavnik suvlasnika ) ili upravitelj zgrade, podrazumijeva da "sam" predstavnik može biti prijavitelj, voditelj cjelokupnog projekta bez potrebnog učestvovanja od strane upravitelja zgrade. Ukoliko je to tako, mišljenja sam, da za zadovoljavanje točke 13. upravljanje projektom i administracija u popisu prihvatljivih aktivnosti, trebalo bi staviti stručnost, školovanost za upravljanje projektom, minimalni dokaz o završenom tečaju provedbe projekata iz EU fondova. Nije prihvaćen Prijedlog se ne može uvrstiti u popis prihvatljivih aktivnosti. U konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ bit će detaljnije razrađena prihvatljivost prijavitelja.
15 Dario Ilija Rendulić Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti U poglavlju "indikativni popis prihvatljivih akivnosti" lijepo su navedene sve prihvatljive aktivnosti iz kojih se vidi da je želja zakonodavca da se energetskoj obnovi pristupi cjelovito: Ostaje nejasno zašto se u poglavljima " Kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga za GRUPU 1 " i "2. Kriteriji odabira projektnih prijedloga za GRUPU 1" nenastavlja takav pristup. Sukladno "Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 128/15)", uvjeti za rekonstrukciju zgrade uključuju i uvjete na isporučenu i primarnu energiju, stoga smatram da je u " Kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga za GRUPU 1 " potrebno navesti i uvjete spram isporučene i primarne energije tj da uvjet spram Qhnd nije dovoljan. Pojašnjenje: Qhnd je energija koju je potrebno emitirati u grijani prostor, stoga ona ne uzima u obzir termotehničke sustave i sustave automatizacije i upravljanja. Na takav način se ne valoriziraju riješenja poboljšanja termotehničkih sustava i sustava automatizacije već samo zahvati na ovojnici zgrade. Upravo je to i razlog zašto se u tehničkom propisu navode uvjeti spram isporučene i primarne energije. Nadalje, prilikom financijske evaluacije, potrebno je računati spram isporučene energije ne Qhnd-a, inače ćemo dobiti netočne iznose uštede - manje nego što to stvarno jesu. Identična stvar se odnosi na smanjenje emisije CO2. Ako će se smanjenje emisija CO2 računati spram Qhnd-a onda će ono biti manje nego kad se računa spram isporučene energije. Mišljenja sam da nema smisla postizati veća smanjenja troškova i emisija CO2 a pri tome evidentirati manja jer se računalo spram Qhnd-a ne isporučene energije. Kada sve navedeno uzmemo u obzir, vidljivo je da je svakao potrebno računati do isporučene i primarne energije i nema razloga da se kriteriji prihvatljivosti nedefiniraju spram tih uvjeta kako bi se potaklo cjelovito rješavanje problema energetske učinkovitosti u zgradarstu (Ovojnica, termotehnički sustavi, sustavi automatizacije i upravljanja). Stoga i u poglavlju "2. Kriteriji odabira projektnih prijedloga za GRUPU 1" smatram da je potrebno dati prednost cjelovitim rješenjima ne parcijalnim neovisno o kojim rješenjima se radi. Projekti koji zadiru u sva tri područja trebaju imati prednost u odnosu na projekte koji zadiru samo u pojedina područja. Na takav način će se maksimizirati učinci na emisiju CO2, poboljšati isplativost ulaganja i investitorima jasno iskomunicirati da je potrebno razmišljati o svim aspektima koji utječu na konačnu potrošnju energije (isporučenu energiju) jer to je ono što investitori u konačnici i plaćaju. Nije prihvaćen Postignuta ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) u odnosu na godišnju potrošnju energije (energetske potrebe zgrada) za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta je specifični kriterij prihvatljivosti Specifičnog cilja 4c2 Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama) Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.. Specifični kriteriji prihvatljivosti su eliminacijski kriteriji koji nužno moraju biti ispunjeni kako bi pojedina operacija mogla biti prihvatljiva za sufinanciranje sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Glavni projekt energetske obnove višestambene zgrade mora biti izrađen u skladu s Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) te mora zadovoljiti propisane uvjete na isporučenu i primarnu energiju.
16 Danijel Barić Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Ako je izrada glavnog projekta energetske obnove obvezna dokumentacija prema natječaju i prema Zakonu o gradnji, nepotrebno je izrađivati izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat prije provedene energetske obnove. Glavni projekt energetske obnove sadrži energetska svojstva prije obnove i prikazuje uštedu koja se ostvaruje prema novoprojektiranom stanju. Stoga je nepotrebno izrađivati izvještaj o energetskom pregledu i energetski certifikat kada podaci koji se nalaze u istom već postoje u glavnom projektu. Iz navedenog proizlazi da se suvlasnicima višestambenih zgrada dodatno i nepotrebno komplicira postupak prijave i opterećuje zajednički račun. Nema potrebe dva puta raditi izvješće o pregledu i certifikat dovoljno je samo poslije obnove. Nije prihvaćen Energetski pregled i Izvješće o energetskom certifikatu kao i energetski certifikat su jedan od sektorski specifičnih kriterija prihvatljivosti u okviru Specifičnih ciljeva (SC) 4c1 i 4c2 Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. (OPKK). Prilikom prijave projektnog prijedloga prilaže se Izvješće o energetskom pregledu zgrade, kao i važeći energetski certifikat, ne stariji od 13. studenoga 2012. godine.
17 Željko Šimek Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga Projekt energetske obnove višestambene zgrade na kojoj su započeli radovi energetske obnove nije prihvatljiv u okviru ovog Poziva. Pitanje vezano uz taj dio teksta: Ukoliko su na zgradi u zadnje dvije godine zamijenjeni prozori i ugrađeni vodomjeri sa daljinskim očitanjem može li se taj trošak uključiti u projekt i tražiti nadoknada? Primljeno na znanje Započeti radovi energetske obnove zgrade nisu prihvatljivi. Prihvatljivi su izdaci vezani uz Energetski pregled, izradu Izvješća o energetskom pregledu zgrade, izradu Energetskog certifikata prije obnove te izradu glavnog projekta energetske obnove zgrade i ako je primjenjivo elaborata.
18 Janko Martinčić Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja Međuvlasnički ugovor i Ugovor o upravljanju zgradom su u osnovi dvije različite stvari. Ugovor o upravljanju zgradom jeste dokaznica za upravitelja da je ovlašten za upravljanje predmetnom nekretninom, dok međuvlasnički regulira međuvlasničke odnose. Smatram da je nepotreban dokument Međuvlasnički ugovor kada se prilaže ugovor o upravljanju. No, što se dešava, kada je prijavitelj sam predstavnik zgrade,sukladno popisu uvjeta prihvatljivosti prijavitelja i partnera - prihvatljivi prijavitelji (korisnici), GRUPA 1 - ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade? Da li je potrebno priložiti dokumentaciju vezanu za upravitelja ukoliko predstavnik suvlasnika je prijavitelj, voditelj projekta? Nije prihvaćen Prihvatljivi prijavitelji su ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) ili upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade koja je predmet projekta. Predstavnik suvlasnika zgrade i upravitelj zgrade dužni su priložiti istu/jednaku dokumentaciju. U konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ bit će detaljnije razrađena prihvatljivost projekta i prijavitelja.