Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt ključnih elemenata ESF poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRAD ZAGREB NACRT KLJUČNIH ELEMENATA ESF POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA  „POBOLJŠANJE PRISTUPA RANJIVIH SKUPINA TRŽIŠTU RADA U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA“, 10. INDIKATIVNI POPIS NEPRIHVATLJIVIH IZDATAKA U indikativnom popisu neprihvatljivih izdataka skrećemo pozornost da se pojedine stavke ponavljanju, točnije otpremnine i izdaci za doprinose za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu. Prihvaćen Zahvaljujemo na uočenoj omašci. Istu ćemo ispraviti pri objavi natječaja.
2 GRAD ZAGREB NACRT KLJUČNIH ELEMENATA ESF POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA  „POBOLJŠANJE PRISTUPA RANJIVIH SKUPINA TRŽIŠTU RADA U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA“, 3.CILJ POZIVA I CILJANE SKUPINE Iz opisa specifičnih ciljeva nije jasno da li je navod „poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka….“ također jedan od specifičnih ciljeva. Ukoliko se radi o tri specifična cilja, predlaže se da uvjet zadovoljavanja svih ciljeva u okviru jednog projekta ne bude eliminacijski kriterij već da se razmotri i opcionalno zadovoljavanje cilja koji se odnosi na stručnjake iz turističko-ugostiteljskog sektora, dok bi u tom slučaju zadovoljavanje ciljeva koji se odnose na ciljnu skupinu 1 bilo obvezatno. Nije prihvaćen Temeljem studija i analiza provedenih u području ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu, utvrđeno je da je za poboljšanje kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu, a tako i provedbu predviđenih programa, neophodno zadovoljenje sva tri specifična cilja budući da su oni komplementarni za postizanje konačnog cilja – podizanja zapošljivosti ciljnih skupina. Ostvarenje cilja poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, odnosno predavača i mentora svakako je jedan od preduvjeta uspješne provedbe procesa obučavanja polaznika i stjecanja novih znanja i vještina, s naglaskom na specifičnosti pojedinih ciljnih skupina. U tom smislu smatramo da je potrebno zadovoljiti sve postavljene specifične ciljeve kumulativno.
3 GRAD ZAGREB NACRT KLJUČNIH ELEMENATA ESF POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA  „POBOLJŠANJE PRISTUPA RANJIVIH SKUPINA TRŽIŠTU RADA U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA“, 4.PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI Predlažemo razmatranje prijedloga uključivanja jedinice lokalne (regionalne) samouprave u ulozi partnera u projektu. Obrazloženje: Pojedine ciljne skupine unutar Poziva, uključuju i određene pod-skupine koje karakteriziraju vrlo specifični problemi i potrebe koji se adresiraju kroz poslove i aktivnosti pojedinih upravnih tijela JLS, a koji između ostalog uključuju i poticanje i stvaranje mogućnosti zapošljavanja. Sudjelovanje ovih upravnih tijela JLS u razvoj pojedinih programa i osmišljavanje njihove provedbe od strane specijaliziranih ustanova može biti od velike koristi. Nije prihvaćen U ovom natječaju, sukladno postavljenim ciljevima, kao partneri predviđeni su oni subjekti koji mogu vrlo konkretno doprinijeti ostvarenju istih, bilo kroz razvoj programa bilo kroz provedbu programa, ovisno o tome tko je prijavitelj i koja ciljna skupina se odabire. U tom smislu jedinice lokalne samouprave nisu predviđene kao partneri, budući da je natječaj usmjeren na praktičnu nastavu tj. praktično usavršavanje. Budući da je predviđena objava još dva poziva, prijedlog uključivanja JLRS ćemo uzeti u razmatranje.
4 Zorica Šarić NACRT KLJUČNIH ELEMENATA ESF POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA  „POBOLJŠANJE PRISTUPA RANJIVIH SKUPINA TRŽIŠTU RADA U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA“ Poštovani, da li u ovom najavljenom natječaju može biti partner jedinica lokalne samouprave? (ako nije predviđeno, sugeriram da ovaj prijedlog uvrstite u natječaj) Nije prihvaćen U ovom natječaju, sukladno postavljenim ciljevima, kao partneri predviđeni su oni subjekti koji mogu vrlo konkretno doprinijeti ostvarenju istih, bilo kroz razvoj programa bilo kroz provedbu programa, ovisno o tome tko je prijavitelj i koja ciljna skupina se odabire. U tom smislu jedinice lokalne samouprave nisu predviđene kao partneri, budući da je natječaj usmjeren na praktičnu nastavu tj. praktično usavršavanje. Budući da je predviđena objava još dva poziva, prijedlog uključivanja JLRS ćemo uzeti u razmatranje.
5 GRAD ZAGREB NACRT KLJUČNIH ELEMENATA ESF POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA  „POBOLJŠANJE PRISTUPA RANJIVIH SKUPINA TRŽIŠTU RADA U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA“, 10. INDIKATIVNI POPIS NEPRIHVATLJIVIH IZDATAKA Molimo pojašnjenje na što se odnose operativni troškovi u indikativnom popisu neprihvatljivih izdataka? Primljeno na znanje Operativni troškovi obuhvaćaju stalne, tekuće troškove koji se odnose na npr. opće upravljanje, održavanje, plaće, iznajmljivanje, zakup, komunalne naknade i slično.
6 Pučko otvoreno učilište Trogir 3.CILJ POZIVA I CILJANE SKUPINE , 1. nezaposleni ,uključujući dugotrajno nezaposlene ili radno neaktivne osobe koji pripadaju jednoj od sljedećih ranjivih skupina: Pučko otvoreno učilište Trogir Predlažemo da se u Pozivu omogući kombiniranje ranjivih skupina, odnosno da osobe uključene u projekt mogu biti iz bilo koje od tri navedene skupine. Primljeno na znanje Ciljane skupine projekta pod brojem 1. su: nezaposleni ,uključujući dugotrajno nezaposlene ili radno neaktivne osobe koji pripadaju jednoj od sljedećih ranjivih skupina: a. nezaposleni mlađi od 25 godina b. nezaposleni stariji od 54 godine c. nezaposlene osobe s invaliditetom Moguće je kombinirati ranjive skupine. U isti se projekt mogu uključiti pripadnici bilo koje ranjive skupine pod a., b. i c., pod uvjetom da su nezaposleni. Primjerice, u isti je projekt moguće uključiti nezaposlene osobe mlađe od 25 godina, nezaposlene osobe starije od 54 godine i nezaposlene osobe s invaliditetom ili neku drugu kombinaciju nezaposlenih osoba, pripadnika ranjivih skupina pod a., b. i c.
7 Centar za socijalnu inkluziju Šibenik 4.PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI , udruga koja u svom temeljnom aktu ima utvrđeno djelovanje u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva Prijavitelj mora biti registriran za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj. S obzirom na opći i specifične ciljeve poziva koji su direktno usmjereni prema povećanju zapošljivosti ranjivih skupina ljudi, predlažemo da se 2. skupina prihvatljivih prijavitelja proširi i na udruge koje u svom temeljnom aktu imaju određeno djelovanje u korist općeg povećanja zapošljivosti ranjivih skupina navedenih u ovom pozivu. Smatramo da bi se uskim određenjem prihvatljivih udruga - tj. prihvaćanjem samo onih koje imaju izričito spomenuto djelovanje u turizmu i ugostiteljstvu - onemogućilo sudjelovanje onih udruga koje već dulje vrijeme rade na povećanju zapošljivosti ranjivih skupina kroz sve djelatnosti, pa tako i kroz turizam i ugostiteljstvo. Širenjem kruga prihvatljivih prijaviteljskih udruga na način koji predlažemo, dobio bi se vrlo značajan broj kvalitetnih prijavitelja koji su kroz rad s ranjivim skupinama stekle i nadogradile specifična ekspertna znanja bitna za aktivnosti ovog poziva, npr.: - aktivnosti analize i procjene potreba za usavršavanjem predavača i mentora koji će sudjelovati u projektu i educirati ranjive skupine u sklopu projekta za jačanje stručnih znanja i vještina, kao i za jačanje pedagoških vještina; - aktivnosti usmjerene na unaprjeđivanje specifičnih vještina poučavanja sukladno prethodno utvrđenim potrebama odraslih polaznika i razvijenim programima ranjivih skupina - aktivnosti razvoja i provedbe programa osposobljavanja i/ili usavršavanja predavača i mentora sa vještinama potrebnim za obrazovanje odraslih (npr. jačanje stručnih kompetencija i praktičnih znanja predavača za obrazovanje odraslih u području turizma i/ ili ugostiteljstva, jačanje metodičko-didaktičkih vještina predavača i mentora potrebnih za obrazovanje odraslih i slične aktivnosti). Primljeno na znanje U Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., investicijski prioritet 9.iv, specifični cilj 9.iv.2, u okviru kojeg se objavljuje predmetni poziv, definirano je da u pogledu udruga korisnici mogu biti strukovna udruženja i ostale organizacije civilnog društva u sektoru turizma. Iz tog razloga kao prihvatljivi prijavitelji navedene su udruge koje u svojem temeljnom aktu imaju utvrđeno djelovanje u sektoru turizma i ugostiteljstva, dok je ostalim udrugama uključivanje u projekte omogućeno u svojstvu partnera.