Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Upute za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja leasing društva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UniCredit leasing Croatia d.o.o. 5.1.IZVJEŠTAJ O STRUKTURI PORTFELJA - OPERATIVNI LEASING (OBRAZAC SP-OL), II. Upute za popunjavanje pojedine stavke Stupac 6 i 7 Ugovorena vrijednost - ukoliko u ugovorenu vrijednost uđe akontacija, da li u sklopu akontacije prikazujemo i pripadajući PPMV ? Pretpostavljamo da ulazi. Molimo nedvosmisleno naznačiti u Uputi. Nije prihvaćen Odgovor se nalazi niže.
2 UniCredit leasing Croatia d.o.o. 5.1.IZVJEŠTAJ O STRUKTURI PORTFELJA - OPERATIVNI LEASING (OBRAZAC SP-OL), II. Upute za popunjavanje pojedine stavke Stupac 14 i 15 Nedospjela ugovorena vrijednost - Budući da u ugovorenu vrijednost (pozicija 6 i 7) ulazi PPMV, što je sa kolonom nedospjele ugovorene vrijednosti na kojoj trenutno nema PPMV-a? Znači li to da će se PPMV dodavati na konta vanbilance a da će se izbacivati sa pozicija bilance 23 (ostala dugotrajna potraživanja) i 31(ostala kratkotrajna potraživanja) na kojima se trenutno nalazi? Molimo preciznije definirati za stupce 14. i 15. da se radi o iznosima evidentiranim na kontima 990; • iznos ugovorenog obroka (bez PDV-a) – glavnica i kamata • dodatne usluge koje leasing društvo pruža primatelju leasinga (npr. održavanje i sl.) bez ostatka vrijednosti. Nije prihvaćen Nedospjela ugovorena vrijednost u stupcima 14 i 15 predstavlja nedospjeli dio Ugovorene vrijednosti iskazane u stupcima 6 i 7. S obzirom da je uputom propisano da stupac Ugovorena vrijednost sadrži PPMV, isti treba sadržavati i stupac Nedospjela ugovorena vrijednost. Stoga se predlaže, da odredbe stupaca 14 i 15 Izvještaja o strukturi portfelja - operativni leasing, Upute za popunjavanje pojedinih stavki Nacrta Upute glase kao i do sada.
3 UniCredit leasing Croatia d.o.o. 5.1.IZVJEŠTAJ O STRUKTURI PORTFELJA - OPERATIVNI LEASING (OBRAZAC SP-OL), II. Upute za popunjavanje pojedine stavke Stupac 6 i 7 Ugovorena vrijednost - ukoliko je intencija da se pod novim poslom prikazuje angažirana glavnica novog posla, zašto se ugovorenoj vrijednosti ne pridoda ostatak vrijednosti? Ugovorena vrijednost operativnog leasinga i financirana vrijednost financijskog leasinga bi u suštini trebale biti prikaz novog posla koji se u godini dešava na tržištu a ostaci vrijjednosti su defacto angažirana glavnica koja se prema trenutnoj Uputi izostavlja iz prikaza. Ugovorena vrijednost operativnog leasinga nema direktnu poveznicu sa bilancom, RDG-om ili ostalim izvješćima, radi se o statistici per se, stoga ne vidimo razlog zašto bi se ostaci vrijednosti isključivali iz ove stavke. Nije prihvaćen S obzirom da se ovdje radi o operativnom leasingu, intencija upute je da se u stupcima 6 i 7 Ugovorena vrijednost, iskaže ukupni ugovoreni iznos koji leasing društvo naplati od primatelja leasinga temeljem samog ugovora. Kao što je propisano uputom, u Ugovorenu vrijednost ulazi i posebni porez na motorna vozila pa tako i dio vezan uz akontaciju. Stoga se predlaže, da odredbe stupaca 6 i 7 Izvještaja o strukturi portfelja - operativni leasing, Upute za popunjavanje pojedinih stavki glase kao i do sada.
4 UniCredit leasing Croatia d.o.o. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti , II. Upute za popunjavanje pojedinih stavki Red 32 Troškovi ispravka vrijednosti za gubitke od umanjenja (troškovi vrijednosnog usklađenja) - nema izmjena u odnosu na staru uputu, no Agencija je i u kontnom planu i u izvještaju propustila naznačiti o evidencijama „prihoda“ od ukidanja ispravka vrijednosti za gubitke i umanjenja, tj. predvidjeti isto u Kontnom planu, pa predlažemo da se to uvrsti (prijedlog je sintetika 777, a analitika se može dodatno razraditi Nije prihvaćen Agencija ne prihvaća primjedbu da nisu izvršene izmjene u odnosu na staru uputu. Uputa je izmijenjena upravo na način da su na poziciju 32 dodani prihodi od ukidanja ispravaka vrijednosti kao odbitna stavka. Kontni plan je dio Pravilnika o kontnom planu leasing društva (NN, br. 63/14) te ova uputa nije njegov sastavni dio tako da Agencija ne može prihvatiti primjedbu na akt koji nije u postupku javnog savjetovanja. Leasing društvo dužno je voditi poslovne knjige koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak propisanom kontnom planu tako da ovisno o svojim poslovnim potrebama može propisati i dodatna konta pa tako i konto prihoda od ukidanja ispravka vrijednosti. Agencija će razmotriti eventualne izmjene i dopune Pravilnika o kontnom planu leasing društva. Stoga se predlaže, da odredbe reda 32 Upute za popunjavanje pojedinih stavki Izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti glase kao i do sada.
5 UniCredit leasing Croatia d.o.o. 5.6.IZVJEŠTAJ O STAROSNOJ STRUKTURI DOSPJELE NEPLAĆENE FINANCIJSKE IMOVINE (OBRAZAC SFI), II. Upute za popunjavanje pojedinih stavki Prijedlog novog teksta: Red 22 Ostala financijska imovina i potraživanja - navesti ostalu dospjelu financijsku imovinu po danima dospijeća i nedospjelu ostalu financijsku imovinu u bruto iznosu (prije umanjenja za iznos ispravka vrijednosti) te ispravke vrijednosti navedene imovine sa stanjem na zadnji dan izvještajnog razdoblja. Ostala financijska imovina za potrebe ovog obrasca predstavlja dugotrajnu financijsku imovina (pozicija 15 obrasca FP) i kratkotrajnu financijsku imovinu (pozicija 32 obrasca FP) umanjenu za dane dugotrajne i kratkotrajne zajmove (pozicija 18 i 35 obrasca FP) te dodana dugotrajna i kratkotrajna ostala potraživanja (pozicija 23 i 31 obrasca FP) i potraživanja od država i drugih institucija (pozicija 30 obrasca FP). Prihvaćen Ovaj prijedlog je prihvaćen te je tekst prijedloga implementiran u tekst Upute.
6 UniCredit leasing Croatia d.o.o. 5.6.IZVJEŠTAJ O STAROSNOJ STRUKTURI DOSPJELE NEPLAĆENE FINANCIJSKE IMOVINE (OBRAZAC SFI), II. Upute za popunjavanje pojedinih stavki Red 22 Ostala financijska imovina - Propuštaju se ostala dugotrajna i kratkotrajna potraživanja iz pozicija 23, 30 i 31 koja mogu biti značajna i na koja se u pravilu obračunava ispravak vrijednosti. Oznaka pozicije Opis pozicije 23 Ostala dugotrajna potraživanja 30 Potraživanja od države i drugih institucija 31 Ostala kratkotrajna potraživanja Leasing društva u poziciji 23 i 31 prikazuju iznos PPMV Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
7 UniCredit leasing Croatia d.o.o. 5.4.IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA ISPRAVKA VRIJEDNOSTI (OBRAZAC IV), I. Opće upute Stupac 7 Ostala financijska imovina - Propuštaju se kretanja u ispravcima vrijednosti ostalih dugotrajnih i kratkotrajnih potraživanja iz pozicija 23, 30 i 31 koja mogu biti značajna i na koja se u pravilu obračunava ispravak vrijednosti. Oznaka pozicije Opis pozicije 23 Ostala dugotrajna potraživanja 30 Potraživanja od države i drugih institucija 31 Ostala kratkotrajna potraživanja Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
8 UniCredit leasing Croatia d.o.o. 5.4.IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA ISPRAVKA VRIJEDNOSTI (OBRAZAC IV), I. Opće upute Prijedlog novog teksta: Stupac 7 Ostala financijska imovina i potraživanja – navesti promjene u iznosu ispravka vrijednosti ostale financijske imovine koja predstavlja dugotrajnu i kratkotrajnu financijsku imovinu (pozicija 15 i 32 obrasca FP) umanjenu za dane dugotrajne i kratkotrajne zajmove (pozicija 18 i 35 obrasca FP) te dodana dugotrajna i kratkotrajna ostala potraživanja (pozicija 23 i 31 obrasca FP) i potraživanja od država i drugih institucija (pozicija 30 obrasca FP). Prihvaćen Ovaj prijedlog je prihvaćen te je tekst prijedloga implementiran u tekst Upute.