Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Davor Švarbić NACRT PRAVILNIKA Kao roditelj smatram da je nesvrsishodnim slati učenike u slučaju viroze sa manjom temperaturom liječnicima opće prakse gdje su u zadnje vrijeme žestoko kritizirani od liječnika da su oni da lijeće, a ne da izdaju potvrde. Također se stvaraju dodatni troškovi i gužve u ambulantama. Smatram da 3 dana godišnje koliko je predloženo da roditelj može opravdati u slučaju nepredviđenih okolnosti ( manjih bolesti) malo. Također nije jasno definirano da li se tih 3 dana može koristiti jednom ili više puta po dan. U stavku 2 bi trebalo definirati pravodobno, smatram da bi pravodobno trebalo biti ukoliko roditelj javi telefonski/e-mailom prije početka nastave da je učenik bolestan, jer ne može se znat za bolest dan unaprijed Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen. Prijedlog vezan uz stavak 2. je prihvaćen. Odredba je mijenjana.
2 Fani Perun NACRT PRAVILNIKA Problematika opravdavanja izostanaka nije ista u osnovnoj i srednjoj školi. Sukladno tomu, trebalo bi razdvojiti članak 1. na dio za srednje i osnovne škole. Razrednica sam u osnovnoj školi i imam problema s opravdavanjem izostanaka mojih učenika. Liječnici daju ispričnice i kad je dijete išlo na izlet s roditeljima, dijagnoza je izražena šifrom pa ne znam što je napisano, ali to dokazuje neučinkovitost. Smatram da ja puno bolji način za osnovnu školu da roditelj sam opravdava (ionako se liječnici bune) izostanke svog djeteta. Mi odmah vidimo je li roditelj korektan ili ne. Oni koji "pokrivaju" svoju djecu, uvijek će to raditi, s liječničkom uputnicom ili gledajući u oči razredniku. Njima se ne može stati na kraj. Srećom, takvih je malo. Jedino što možemo s takvima je upozoriti ih da svaki izostanak stvara dodatno opterećenje učeniku koji mora sam odraditi sve što se učilo i pisalo tih dana. Poruku koju svojim postupkom ti roditelji šalju djeci je "škola nije toliko važna, pa što ako izostaneš koji dan" treba obraditi na drugi način - kroz roditeljski sastanak, radionice i slično. Nadalje, 3 dana koja roditelj može opravdati je premalo. Česte su viroze, grlobolje, temperature koje nekad traju dan ili dva, ali se jave više puta godišnje. Osobito kod učenika od 1. do 4. razreda. Imamo i neke roditelje koji ljeti rade, a kroz školsku godinu nekoliko puta putuju u inozemstvo i traže zamolbom odobrenje za ta putovanja. Trebalo bi ograničiti da se takvo nešto može tražiti jednom godišnje i odrediti trajanje. Npr. jedan naš učenik je išao kod oca u Kinu i izostao više od mjesec dana. Sportaši bi trebali biti izuzeti. Ako doslovno primijenimo čl. 1, stavak 2, svako malo roditelj može pismeno tražiti od razrednika, ravnatelja ili učiteljskog vijeća odobrenje za izostanak. Zakon ga u tome ne sprječava. Tu treba intervenirati i biti precizan kad, zašto i koliko puta u jednoj školskoj godini. Djelomično prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
3 Mira Hrvatin NACRT PRAVILNIKA Slažem se s komentarom Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja da je pravilnik u dijelu opravdavanja izostanaka nedorečen. Iako se ovaj pravilnik zove NACRT PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA i dalje je to pravilnik o mjerama sprječavanja, a trebao bi biti i o mjerama poticanja koje su nekada učinkovitije od mjera sprječavanja. Primljeno na znanje Nema konkretnog prijedloga te se ne možemo očitovati.
4 Dragan Bubalo NACRT PRAVILNIKA U Čl.1 st 2 nije u redu i trebao bi biti: - učitelj/nastavnik za izostanak sa svog sata - stručni suradnik za izostanak tijekom nastavnoga dana, daljni navodi mogu ostati st.2 bi trebao dozvoliti roditeljima da osobno opravda izostanak tri puta za vrijeme nastavne godine u st. 5. Treba izbaciti ili definirati „druge nadležne fizičke osobe“ st. 7 treba izbaciti, jer je dovoljno da se pedagoške mjere rješavaju ovim pravilnikom Osim toga mislim da nema smisla zadržavati pedagošku mjeru opomena pred isključenje tijekom daljnjeg školovanja, pogotovo ako je izrečena zbog neopravdanih sati. Svaka pedagoška mjera trebala bi vrijediti za jednu školsku godinu. Djelomično prihvaćen Prijedlog izmjene stavka 2. nije prihvaćen jer učitelj/nastavnik treba opravdati odlazak učenika s nastave. Prihvaćen je prijedlog izmjena vezano uza stavak 5. Pravilnika. Prijedlog izmjena uza stavak 7. nije prihvaćen jer je navedena odredba propisana sukladno članku 136. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12, 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.).
5 Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja NACRT PRAVILNIKA Predlažemo izmijenjeni tekst stavka (4) Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga dokazuje se liječničkom ispričnicom potpisanom od roditelja, osim za izostanak iz stavka 3. Predlažemo izmjenu stavka 5, na način da glasi. "Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije ili pravne osobe potpisane od roditelja" Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen jer je mijenjana odredba stavka 3. temeljem zaprimljenih prijedloga.
6 Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja NACRT PRAVILNIKA Prijedlog izmjene nije jasan te otvara nove mogućnosti problema u provedbi. Stavak 3 propisuje da roditelj može opravdati izostanak djeteta jednom najviše do 3 dana, a stavak 4 da se opravdanost izostanka učenika duže od 3 dana dokazuje liječničkom potvrdom. S obzirom da većina učenika izostaje zbog zdravstvenih razloga više od jednom godišnje do 3 dana, ostaje neriješeno što se događa za sve ostale izostanke učenika tijekom nastavne godine u trajanju do 3 dana. Također nije jasno zašto se u prijedlog izmjene pravilnika mijenja termin koji je do sada korišten i u propisima i u praksi "liječnička ispričnica" s terminom "liječnička potvrda". U liječničkoj ispričnici je naveden točan datum početka i kraja bolesti te smatramo da tako treba i ostati. Također do sada je u Pravilniku pisalo da liječničke ispričnice treba potpisati i roditelj, a sada je to izostavljeno. Smatramo da tu odredbu treba ostaviti jer praksa pokazuje da roditelji nisu uvijek upoznati s izostankom svojeg djeteta za koji se izdaje liječnička ispričnica. Isto tako, smatramo nedefiniranim tko su druge fizičke osobe koje mogu izdati odgovarajuću potvrdu kojom se opravdava izostanak učenika. Iako Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u članku 83. navodi i druge pedagoške mjere (poticanja) one se u ovom pravilniku ne spominju te je ovaj Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera sprječavanja. Kriteriji za podjelu neprihvatljivih ponašanja na lakša, teža, teška i osobito teška iz članka 3. Pravilnika nisu niti jasna niti dosljedna, pa npr. poticanje drugih učenika na neprihvatljiva ponašanja je "lakši" prekršaj, a "prikrivanje je "teži" prekršaj. Također je "korištenje nedopuštenih izvora podataka u svrhu prepisivanja" lakši prekšaj, dok za isti takav prekršaj učenik na ispitu državne mature dobiva najtežu sankciju. Navedni kriteriji se trebaju mijenjati ili dopustiti autonomiju škole u ovom području neprihvatljivih ponašanja koja nisu vezana uz izostanke učenika. Uz ovaj Pravilnik veže se i članak 84. Zakona stavak (5) da se izrečena mjera opomena pred isključenje vrijedi do kraja srednjeg obrazovanja, što je mjera s vrlo upitnim pedagoškim utjecajem, osobito ako je učenik dobio mjeru u prvom razredu te ukoliko se odnosi na neopravdane izostanke te je time upitno ostvarenje svrhe izricanja pedagoške mjere (navedeno u članku 1. Pravilnika). Neopravdano je iz pedagoških razloga i svrhe izricanja pedagoških mjera da se u Pravilniku ne predviđa ukidanje ili smanjenje pedagoških mjera nakon popravljanja ponašanja koja su do njih dovela. Smatramo da se postupak eventualnog ukidanja ili smanjenja već izrečenih pedagoških mjera zbog popravljanja ponašanja treba propisati ovim Pravilnikom. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
7 Snježana Staščik NACRT PRAVILNIKA Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije Mišljenja smo da sva pitanja u svezi pedagoških mjera trebaju biti uređena Pravilnikom. Polazeći od navedenog smatramo da treba brisati stavak 7. članka 4. kojim je sada propisano sljedeće: "Način opravdavanja izostanaka učenika i primjereni rok javljanja o razlogu izostanka uređuju se statutom." Napominjemo da temeljem članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovnju u osnovnoj i srednjoj školi statut školske ustanove donosi školski, odnosno domski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača. Svaka promjena Pravilnika utječe na izmjene statuta školskih ustanova i zahtijeva dugotrajan postupak davanja prethodne suglasnosti i iziskuje dodatne troškove. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen jer je člankom 136. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12, 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) propisano: „Način opravdavanja izostanaka učenika i primjereni rok javljanja o razlogu izostanka uređuje se statutom.“
8 Ivo Tkalec NACRT PRAVILNIKA U čl. 1. st. 3. stoji da jednom tijekom školske godine roditelj može osobno ili pisanim putem naknadno opravdati izostanak svog djeteta sa nastave samo u trajanju od najviše tri radna dana, koji mogu biti i uzastopni. Pretpostavljam da se navedeno odnosi na nastavnu a ne školsku godinu. Drugo, u istom članku nije navedeno tko će naknadno moći opravdati ostale izostanke s nastave kod istog djeteta zbog zdravstvenih razloga (pored ona maksimalno tri radna dana). Djeca, posebno mlađeg uzrasta znaju često izostajati s nastave zbog zdravstvenih razloga tijekom cijele nastavne godine i to više puta po jedan ili dva dana uzastopno. Izgleda da je predlagatelj „odlučio“ da npr. učenik od 1. do 4. razreda osnovne škole koji je bio bolestan jednom tri uzastopna radna dana kasnije više ne smije biti bolestan ni jedan dan jer mu ga u skladu s predloženim Nacrtom Pravilnika neće imati tko opravdati. Djelomično prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
9 Davorka Radovanović NACRT PRAVILNIKA 2) Što je to "pravodobno traženje roditelja"? Je li to 15 min prije početka nastave, dan prije, nekoliko dana prije...? Vrlo nedorečeno i nepovoljno po nastavnike, a posebno razrednike. Također, može li bilo koji nastavnik ili stručni suradnik odobriti izostanak tijekom nastavnog dana? Smatram da to nije u redu prema razredniku i da to jedino razrednik može odobriti, jer ovako nam se može desiti kojekakav kaos u školi, igra gluhog telefona i mahnito dozvoljavanje po principu - svaki put neki drugi nastavnik. Smatram da se treba ostaviti stavka da predmetni nastavnik može dozvoliti izostanak s nastave samo sa svog sata, a razrednik bi pokrio do tri dana te ostalo kako je i napisano. 5) Tko je druga nadležna fizička osoba? Baka, djed, susjed, konobar u kafiću? Opet - nedorečeno i otvara put manipulacijama. Djelomično prihvaćen Prijedlog izmjene stavka 2. nije prihvaćen jer je člankom 136. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12, 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) propisano da se statutom uređuje način opravdavanja izostanaka učenika i primjereni rok javljanja o razlogu izostanka. Prijedlog izmjene stavka 5. prihvaćen je.
10 Sylwia Nasilowska - Blažok NACRT PRAVILNIKA U pravilniku ima puno nedorečenih ili nelogičnih stvari, koje se u ovom nacrtu uopće ne spominju. Primjerice: izricanje pedagoških mjera prema postotcima. U srednjim školama koje imaju kombinirane razrede, koji se ponekad sastoje i od tri različita zanimanja s različitom satnicom, postoji velika razlika u tome kad će koji učenik dobiti određenu pedagošku mjeru. Primjer: učenik 1. razreda poljoprivredni gospodarstvenik/prodavač; prodavač (24 sata tjedno što je ukupno 840 sati tijekom školske godine, ima praktičnu nastavu izvan škole a izostanci s prakse se ne evidentiraju u imenik) mora izostati više od 4 sata neopravdano kako bi dobio opomenu dok poljoprivrednik (33 sata tjedno jer ima praktičnu nastavu u školi koja se evidentira u imenik tj. 1155 sati godišnje) mora izostati 6 sati s nastave kako bi dobio opomenu. Taj nerazmjer (koji je prisutan i kod drugih pedagoškim mjera) u satnici unutar jednog razreda izaziva pomutnju i otpor učenika kod izricanja pedagoških mjera. Nadalje, kod opomene pred isključenje, u Zakonu o odgoju i obrazovanju članak 84. stavak 5. definirano je da: „Pedagoške mjere opomene i ukora iz stavka 4. ovoga članka izriču se za tekuću školsku godinu, a izrečena mjera opomene pred isključenje vrijedi do kraja srednjeg obrazovanja.“ To znači da ako je opomena pred isključenje izrečena npr. učeniku 1. razreda, zbog neprihvatljivog ponašanja, učeniku se ta mjera prenosi u 2. razred i zbog ponovnog neprihvatljivog ponašanja (da li mora biti teško ili bilo koje neprihvatljivo ponašanje?) izriče slijedeća mjera tj isključenje iz škole. Što ako je opomena pred isključenje izrečena zbog neopravdanih izostanaka koji se ne prenose u slijedeću godinu? Nigdje nije definirano kako se izriču pedagoške mjere u tom slučaju. Ide li se i ponovno sa opomenom, ukorom i tako dalje ili se odmah ide na isključenje i s kojom satnicom? Nadalje, ograničavanje broja dana koje roditelji mogu samostalno pravdati je ograničavanje njihovih roditeljskih prava. Razrednici k tome nisu obavezni davati roditeljima svoje privatne kontakte poput broja mobitela i svoje privatne e-mail adrese kako bi ih roditelji mogli unaprijed informirati o tome da dijete ima recimo virozu i taj dan i možda slijedeći neće biti na nastavi, te na taj način tražiti dozvolu od razrednika za izostanak s nastave, a nema potrebe za odlaskom liječniku kako bi se dobila liječnička ispričnica. Djelomično prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen jer navedeno nije predviđeno Izmjenom. Prijedlog vezano uz izmjene stavka 5. je na odgovarajući način prihvaćen.
11 MAJA KRALJ STANČEC NACRT PRAVILNIKA Stavak 3 i 4 ostavljaju nerješen problem opravdavanja izostanaka kraćih od tri dana. Ako roditelj ima pravo jednom godišnje opravdati izostanak svog djeteta u trajanju od najviše tri radna dana i to pravo iskoristi, a naknadno se dogode jednodnevni,dvodnevni ili trodnevni izostanci s nastave, koji je temelj za opravdavanje tih izostanka, ako stavak 4 govori da se izostanak dulji od tri dana proizašao iz zdravstvenih razloga opravdava lječničkom ispričnicom? Djelomično prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
12 Alen Stojanović NACRT PRAVILNIKA, Članak 1. Podržavam promjene Pravilnika i nadam se da će roditelji biti informirani o postupanju sukladno ovome. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
13 GORAN GOTLIBOVIĆ NACRT PRAVILNIKA, Članak 1. Čl.1 st.2 - učitelj/nastavnik za izostanak sa sata prema nastavnom zaduženju - stručni suradnik uz obvezu suglasnosti predmetnih učitelja/nastavnika sljedeća tri navoda u stavku dva ne trebaju izmjene. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Učitelj/nastavnik treba opravdati odlazak učenika s nastave.
14 GORAN GOTLIBOVIĆ NACRT PRAVILNIKA, Članak 1. Čl.1 st.3 Naknadno opravdavanje treba vremenski definirati - je li to jedan, tri, deset ili četrnaest dana? Nužno je naznačiti - tijekom radnog vremena škole za pisani oblik opravdavanja čime se ograničava pritisak na razrednike izvan radnog vremena. Nedefinirano je što učiniti s pravdanjem izostanaka nakon što roditelj iskoristi ovo pravo, a kada isti ne ulaze u kategoriju za potrebnu liječničku potvrdu. Jesu li takvi izostanci tada neopravdani? Sukladno članku, kada roditelj iskoristi pravo nakndadnog pravdanja treba unaprijed javiti da je dijete bolesno, što je besmisleno. Time se potiče učenike na duže ostajanje doma jer neće imati kako pravdati izostanke ukoliko izostanu manje od tri dana. st.5 Stavak je potpuno neprecizan i loš te je nužna dorada. Ministarstvo nije definiralo nadležne institucije pa se u ovakvom obliku stavak lako može zloupotrijebiti. Nužno je navesti koje su to institucije - sportski klubovi, kazališta, udruge i sl. ili to prepustiti statutima. Ukoliko se to ne učini, učenik može doći s potvrdom udruge slobodnih hodača po riječkom lukobranu i to mu se treba prihvatiti. Tko su nadležne fizičke ili pravne osobe? Policajci? Širi i uži krvni srodnici? Neprihvatljv stavak. Prihvaćen Prijedlog uz izmjene stavka 3. i stavka 5. prihvaćene su.
15 Kristina Bišćan NACRT PRAVILNIKA, Članak 1. Najprije nema smisla da isti pravilnik vrijedi za jednog prvašića i jednog srednjoškolca. Kad netko to shvati, onda će možda imati smisla rasprava o konkretim člancima. Primljeno na znanje Mišljenje vezano uz različitu dob djece potrebno je prethodno propisati Zakonom.
16 BARBARA SMILOVIĆ NACRT PRAVILNIKA, Članak 1. Što je to 'pravodobno traženje roditelja'? 5 minuta prije zvona ili 5 dana ranije? Predlažem da se 15 dana ranije pisanim putem traži dozvola za izostanak od NV, 7 ranije dana pisanim putem od ravnatelja, 3 ranije dana od razrednika unaprijed dogovorenim načinom komunikacije koji ne smije obavezivati razrednika da privatnim mobitelom komunicira s roditeljima, a da predmetni nastavnik smije dozvoliti izostanak samo sa svog sata. Ovako definiran stavak dozvoljava i nastavniku koji uopće ne poznaje učenika da mu dozvoli cjelodnevni izostanak s nastave. Na koju se to nadležnu instituciju, fizičku ili pravnu osobu odnosi stavak 5? Ovako definirano to može biti doslovce sve i svatko: susjed kojemu je učenik pomagao nositi drva ili mamina špediterska firma. Pretpostavljam da se ipak misli na sportske klubove i kazališta, plesne skupine, učeničke domove, centre tehničke kulture i sl. organizacije u kojima se s djecom/učenicima organizirano provode vanškolske aktivnosti. Ukoliko je tako potrebno je članak bolje definirati, a opravdavanje dozvoliti uz prethodnu potvrdu o redovitom sudjelovanju u aktivnostima kojima se organizacija/udruga/klub bavi. Djelomično prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen jer je člankom 136. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12, 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) propisano da se statutom uređuje način opravdavanja izostanaka učenika i primjereni rok javljanja o razlogu izostanka. Prijedlog uza stavak 5. je na odgovarajući način prihvaćen.
17 Stjepan Aščić NACRT PRAVILNIKA, Članak 1. čl. 1. st. 3., nije jasno može li roditelj opravdati samo "jednom tijekom školske godine" do tri dana izostanka djeteta ili može izostanak djeteta opravdati više puta tijekom školske godine npr. 2+1, 1+2, 1+1+1 (dana) tj. da ukupno bude 3 dana (tijekom šk. godine)? Jer prema tekstu stavka naglasak je na "jednom tijekom šk. godine" pa ispada da ako roditelj "jednom" opravda npr. dva uzastopna dana izostanak djeteta (npr u prvom polugodištu), nema pravo opravdati još jedan (treći) dan izostanka kasnije tijekom šk. godine (npr. u drugom polugodištu). I tako sve ostale kombinacije. Djelomično prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
18 Davor Kliman NACRT PRAVILNIKA, Članak 1. "(5) Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe." Pojasniti kada , tko i koliko dana i što znači "fizička osoba" ako to nije roditelj ili skrbnik. Mišljenja sam da ni jedna institucija, ustanova ili osoba (osim liječnika, sudova, klubova ako se radi o vrsnim sportašima i slično) ne bi trebala biti iznad školske ustanove kada se radi o opravdavanju izostanka s nastave. Klubovi, udruge i sl. trebali bi podnositi unaprijed zamolbe za izostanke učenika koji sudjeluju u njihovim aktivnostima, a ne naknadno, bez prethodne dozvole opravdavati izostanke. U ovu kategoriju trebalo bi staviti i učeničke domove i opravdavanje i od strane njihovih odgajatelja jer i tu postoji različita praksa. Savjet: pisane potvrde roditelja trebala bi biti potvrđena prilikom dolaska na informativne razgovore ili roditeljske sastanke kako bi se izbjegle manipulacije. Trenutno nije u postupku ali treba obavezno pojasniti i usutaviti pedagošku mjeru opomene pred isključenje koja se prenosi u sljedeću školsku godini, jer za sada ona nema nikakvog učinka osim ako to i nije bila namjera. Djelomično prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen. Mišljenje se ne odnosi na predloženu Izmjenu, ali će se razmotriti pri izradi budućeg zakonodavnog okvira.