Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ana Bajlo Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ Poštovani, U indikativnom popisu popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja navedeno je da je potrebno između ostalog dostaviti i Uvjerenje suda da se ne vodi kazneni postupak pred nadležnim općinskim i županijskim sudom protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja. S tim u vezi, smatramo da isto nije u skladu s EU pravilima te predlažemo izmjenu postojećeg kako slijedi: ''U slučajevima u kojima je protiv prijavitelja/osoba ovlaštenih po zakonu za zastupanje izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sustavu zločinačkog udruženja te zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti i protuzakonito posredovanje''. Smatramo da je samo pravomoćna presuda osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja valjan razlog zbog kojeg bi isti bio neprihvatljiv za prijavu na predmetni javni poziv, a ne sama činjenica da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje vodi kazneni postupak. Molimo da uvažite naš prijedlog. Zahvaljujemo Primljeno na znanje U nacrtu dokumenta za javno savjetovanje dan samo indikativan popis potrebne dokumentacije, a točniji detalji će biti raspisani u konačnoj verziji Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, u Uputama za prijavitelje.
2 Marija Popović Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ Primjenom statističkih jedinica, škole u Lici (koja ima jedne od najnepovoljnijih vremenskih uvjeta u zimi) imaju smanjenu subvenciju, isto kao i škole u dolini Neretve gdje su zime značajno blaže i problem izolacije zgrade i učinkovitosti sustava grijanja nije ni približno toliko izražen. Moguć je i scenarij u kojemu subvencija za grad Zagreb iznosi 50%, a za općine u najnižoj skupini po indeksu razvijenosti koje teritorijalno spadaju u Primorsku Hrvatsku (npr. Donji Lapac, Vrhovine, Kistanje, Civljane, Biskupije ili Lokvičići) iznosi svega 45%. Dakle, te općine bi dobile 5% manju subvenciju od grada Zagreba iako su neke od najnerazvijenijih u cijeloj državi. Ovakvom podjelom poticaja siromašne jedinice lokalne i područne samouprave, koje su ujedno najpotrebitije i u čijim je obrazovnim ustanovama obično ovakvo ulaganje i najvažnije, neće moći skupiti dovoljno sredstava te će tako (naj)razvijenije jedinice pokupiti većinu sredstava. Sve navedeno u potpunoj je suprotnosti i sa smjernicama trošenja novaca iz pristupnih fondova. Time se direktno daje prednost razvijenim jedinicama lokalne odnosno područne samouprave, dok se nerazvijenim i najpotrebitijim područjima ne daje nikakva realna šansa za izjednačavanje s ostatkom Hrvatske. Djelomično prihvaćen Intenziteti iznosa bespovratnih sredstava definirani su, uzevši u obzir nacionalni kontekst i zakonodavstvo te regulativu Europske unije, pravila i praksu. Postotak sufinanciranja ne ovisi o administrativnoj podjeli, već o podjeli na Primorsku i Kontinentalnu Hrvatsku s obzirom na referentne klimatske podatke, što je propisano u Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 87/16) i Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15).
3 Damir Marasović Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ Nedavno sam dostavio svoje primjedbe i prijedloge za višestambene zgrade. Za razliku od njih problem javnih zgrada, pa i onih namijenjenih odgoju i obrazovanju, znatno je jednostavniji. Jedan je vlasnik pa otpadaju problemi s tim u vezi. Nema regionalnih razlika u opremanju instalacija. Naime, svugdje je prisutno grijanje, ventilacija, grijanje potrošne vode, rasvjeta. Samo hlađenje nije svugdje zastupljeno ali razlike promatrano regionalno nema. Pitanja odnosno primjedbe su slijedeća: Što u školama, pa i u drugim zgradama javne ili poslovne namjene, znači uvođenje daljinskog očitavanja potrošnje energije? Ako je u pitanju mogućnost očitavanja kod isporučioca, onda je to njegov problem i njegova investicija u tehnološki suvremenija rješenja, za koju je i krajnje vrijeme da se provede. Ako je u pitanju mogućnost očitavanja u zgradi ali na mjestu koje je dostupno isporučiocu (takav problem postoji u višestambenim zgradama) onda je to nepotrebno jer je svako mjesto u zgradi i u svakom trenutku dostupno. Zašto je predviđen manji udio bespovratnih sredstava u primorskom nego u kontinentalnom dijelu Hrvatske? Razlika nije ni razmjerna visini investicije ako to uopće i treba biti kriterij. Za višestambene zgrade razlike nema. Kako gornje uskladiti s deklariranom težnjom prema uravnoteženom regionalnom razvitku? S onih 5 do 10 %? U priloženoj tablici nakon toga slijedi i predviđena razlika u istom omjeru za uslugu nadzora! Očito je da se pisac teksta tu zanio i učinio grešku koju treba ispraviti. Kako usporediti trenutni energetski razred zgrade utvrđen prema ranijem pravilniku i očekivani razred koji treba utvrditi uvažavajući izmjene i dopune NN 133/15 a slijede i nove izmjene koje su u fazi prijedloga? Sličan je problem je i s višestambenim zgradama a pojavit će se i kod natječaja za zgrade drugih namjena. Primljeno na znanje 1.Odbijen - Definicija sustava daljinskog mjerenja propisana je Pravilnikom o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (NN18/15). Dužnosti javnog sektora, s obzirom na upravljanje potrošnjom energije i vode, propisane su Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14). Shodno navedenom, sustav daljinskog očitanja potrošnje energije i vode uvršten je u popis prihvatljivih mjera energetske obnove zgrada javnog sektora. 2. Djelomično prihvaćen - Intenziteti iznosa bespovratnih sredstava definirani su uzevši u obzir nacionalni kontekst i zakonodavstvo te EU regulativu, pravila i praksu. U Nacrtu ključnih elemenata Poziva javnom savjetovanju u poglavlju „Kategorija i intenzitet potpore“ navedeno je da će se intenziteti iznosa bespovratnih sredstava za financiranje aktivnosti po pojedinačnom projektnom prijedlogu povećati za 5-10% u odnos na indeks razvijenosti područne (regionalne) samouprave. Detalji o stopama sufinanciranja za pojedine aktivnosti bit će raspisani u konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga/Upute za prijavitelje. 3.) Prihvaćen - U pripremi su izmjene Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju kojima će se razriješiti predmetno pitanje.
4 Anđelko Medvidović Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ poštovani, nevjerovatno mi je da je netko u potpunosti ignorirao postajanje Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 128/15) pa tako i raniji istoga naslova („Narodne novine“ broj 97/14., 130/14.) pa me u konačnici čudi prijedlog iznosa poticaja gdje se ono isplativo samo po sebi, stavlja u visoke stope poticaja, a ono što treba poticati u nekom društvu jednakih mogučnosti ostaje sa mizernim poticajem radi kojeg nitko ne ulazi u aktivnosti. Primljeno na znanje Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) primjenjuje se na ovaj Poziv. Iznosi poticaja, odnosno intenziteti iznosa bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu za financiranje pojedinih aktivnosti bit će definirani u konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje, te Vas upućujemo da pratite mrežne stranice Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr te Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja www.mgipu.hr, na kojima će biti objavljen predmetni Poziv.
5 Marija Popović Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, Uvod Poštovani, da li zbog toga što se zahtjeva ušteda od 50% na Q''H,nd nije dozvoljeno na natječaj prijavljivati rješenja koja smanjuju potrošnju primarne ili isporučene energije objektu za 50 ili više posto? Jer postavljanje ovog nužnog zahtjeva na uštedu na Q''H,nd ima smisla samo u pogledu radova na ovojnici zgrade, ali ne i dijelu promicanja učinkovitijih sustava i sustava OIE. Sukladno ovdje navedenom tekstu natječaja ova subvencija se ne može dobiti za ugradnju visokoučinkovitih sustava i sustava OIE, čime se iz natječaja efektivno isključuju one škole koje nemaju novaca i za jedno i za drugo, a KOJIMA JE SUSTAV GRIJANJA U GOREM STANJU OD OVOJNICE I ZAHTJEVA ZAMJENU U KRATKOM ROKU. Tu se postavlja i pitanje Primorske Hrvatske gdje zbog klime uštede na Q''H,nd nisu nužno toliko značajne koliko primjerice zamjena starih kotlova na lož ulje ili plin sa novim učinkovitim sustavima ili sustavima OIE. U tim slučajevima bi se zamjenom starog kotla na lož ulje sustavom obnovljivih izvora energije, puput dizalice topline, mogla bi se postići ušteda i za 75% s obzirom na primarnu energiju što ovaj natječaj ne dopušta. Zašto? Unaprijed hvala i lijepi pozdrav! Primljeno na znanje U okviru ovog Poziva mogu se sufinancirati projektni prijedlozi koji predviđaju korištenje OIE uz uvjet da zadovolje kriterij prihvatljivosti projekta vezan uz uštedu energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na energiju za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (QH,nd).
6 Hrvatska salezijanska provincija Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Uzimajući u obzir, s jedne strane,da je npr., Katolička Crkva, odnosno da su pravne osobe vjerskih zajednica (sukladno Zakonu o ustanovama) osnivači brojnih javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj i da su zgrade u kojima se obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja u vlasništvu Katoličke Crkve,te uzimajući u obzir, s druge strane, da su kao prihvatljivi prijavitelji unutar ovoga Poziva navedeni, 1. Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su: a) vlasnici zgrada koje su predmet projekata u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i/ili b) osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja u zgradama koje su predmet projekata; 2. Javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove) ako ispunjavaju kumulativno sljedeća dva uvjeta: a) da su osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i b) da su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu, ili u vlasništvu Republike Hrvatske, ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave. a iz čega je razvidno da su javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, a čiji su osnivač npr., pravne osobe vjerskih zajednica i u čijem su vlasništvu zgrade u kojima se obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja,isključene iz pristupa bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu ovog Poziva, Hrvatska salezijanska provincija sv. Ivana Bosca drži : - da se onemogućavanje pristupa bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj) javnim ustanovama za odgoj i obrazovanje čiji je osnivač npr.,Katolička Crkva i u čijem su vlasništvu zgrade u kojima se obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja - može protumačiti diskriminatornim postupanjem,i to: u smislu diskriminacije Katoličke Crkve kao osnivača javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja te u smislu diskriminacije djece/učenika koji su korisnici usluga javnih ustanova za odgoj i obrazovanje kojima je osnivač npr., Katolička Crkva. Slijedom gore rečenoga, a s ciljem ispravka diskriminatornog postupanja, molimo da se kao prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva definiraju i javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja čiji su osnivači vjerske zajednice, odnosno čiji su osnivači pravne osobe vjerskih zajednica i koje djelatnost odgoja i obrazovanja obavljaju u zgradama koje su u vlasništvu vjerskih zajednica, odnosno u vlasništvu pravnih osoba vjerskih zajednica. Primljeno na znanje Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. predviđena je ukupna alokacija bespovratnih sredstava za energetsku obnovu javnih zgrada od 211 milijuna eura. Do sada su raspisani natječaji za Pilot projekte energetske obnove javnih zgrada za odgoj i obrazovanje u kojima je ugovoreno manje od 60 milijuna kuna, a predmetnim Pozivom predviđena je alokacija od 152 milijuna kuna, što znači da preostaju još značajni iznosi alokacija iz kojih će se raspisati sljedeći Pozivi za sufinanciranje bespovratnim sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Za financiranje energetske obnove ostalih javnih zgrada smjernice i prioritete definirat će Program energetske obnove zgrada javnog sektora 2016-2020. koji će donijeti Vlada RH. Stoga Vas pozivamo da pratite mrežne stranice Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr te Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja www.mgipu.hr
7 BILO NARODA Hrvatska mreža za suzbijanje siromaštva Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Molimo da prihvatljivi prijavitelji budu sve javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja sukladno Zakonu o ustanovama. Primljeno na znanje Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. predviđena je ukupna alokacija bespovratnih sredstava za energetsku obnovu javnih zgrada od 211 milijuna eura. Do sada su raspisani natječaji za Pilot projekte energetske obnove javnih zgrada za odgoj i obrazovanje u kojima je ugovoreno manje od 60 milijuna kuna, a predmetnim Pozivom predviđena je alokacija od 152 milijuna kuna, što znači da preostaju još značajni iznosi alokacija iz kojih će se raspisati sljedeći Pozivi za sufinanciranje bespovratnim sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Za financiranje energetske obnove ostalih javnih zgrada smjernice i prioritete definirat će Program energetske obnove zgrada javnog sektora 2016-2020. koji će donijeti Vlada RH. Stoga Vas pozivamo da pratite mrežne stranice Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr te Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja www.mgipu.hr
8 HRVATSKO ANDRAGOŠKO DRUŠTVO Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Iz popisa prihvatljivih provoditelja su neopravdano izostavljene ustanove za obrazovanje odraslih (prije svega pučka otvorena učilišta). Ova učilišta djeluju kao javne obrazovne ustanove, dio su obrazovnog sustava, obuhvaćene su lokalnim i nacionalnim obrazovnim strategijama. Ne vidimo nikakav valjan razlog da se izostave iz popisa ustanova ako ispunjavaju navedene uvjete. Hrvatsko andragoško društvo Prihvaćen U Indikativnom popisu uvjeta za prihvatljivost prijavitelja su samo indikativno navedeni prihvatljivi prijavitelji. Konačni popis Prihvatljivih prijavitelja bit će naveden u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
9 Pučko otvoreno učilište Zagreb Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Trebalo bi uvrstiti i pučka otvorena učilišta kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave Prihvaćen U Indikativnom popisu uvjeta za prihvatljivost prijavitelja su samo indikativno navedeni prihvatljivi prijavitelji. Konačni popis Prihvatljivih prijavitelja bit će naveden u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
10 Domagoj B. Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Osnivač obrazovne ustanove koja je potencijalni kandidat za prijavu na Poziv za energetsku obnovu je Sveučilište u Zagrebu. Zgrada i zemljište na kojem se nalazi zgrada koja obavlja djelatnost visokog obrazovanja su vlasništvo Sveučilište u Zagrebu. U prošlogodišnjem pozivu takve ustanove su se natjecale pod kategorijom "Središnja država – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova". Mišljenja sam da su ove ustanove prema trenutnom nacrtu Poziva neopravdano diskriminirane i svakako bi ih trebalo uključiti kao kandidate za energetsku obnovu po ovom Pozivu. Prihvaćen U Indikativnom popisu uvjeta za prihvatljivost prijavitelja su samo indikativno navedeni prihvatljivi prijavitelji. Konačni popis Prihvatljivih prijavitelja bit će naveden u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
11 Zdenko Alilović Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Energetska obnova u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja morala bi biti podređena higijensko-tehničkim zahtjevima propisanim Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 063/2008), Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 063/2008) i Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 063/2008). Osiguranje primjerenih uvjeta u radnim prostorijama u ustanovama obrazovanja je temelj boljih rezultata u učenju ali i ponašanju djece i učenika za što postoji niz istraživanja koja to nesporno potvrđuju. Loši higijensko-tehnički uvjeti su često i izvor bolesti. Stoga bi se uz propisanu projektnu dokumentaciju morao obavezno priložiti Elaborat o higijensko-tehničkim uvjetima. Glede rasvjete tu je paušalno u prvi plan stavljena energetska učinkovitost ne vodeći računa o činjenici da ispravna rasvjeta uvelike utječe na performanse stjecanja znanja. Lošiji rezultati u procesu stjecanja znanja kao i hiperaktivno ponašanje djece može biti u činjenici da velika većina obrazovnih ustanova nema adekvatnu rasvjetu. SchoolVision, projekt koji je testiran u Hamburgu kao zajednički projekt lokalne vlasti u Hamburgu i Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf se pokazao kao vrlo učinkovit projekt, a rezultati su pokazali slijedeće: Brzina čitanja – povećanje za 35% Učestalost pogrešaka – smanjenje za 45% Hiperaktivna ponašanja – smanjenje za 76%. Dakle - kako pomiriti zahjev za energetsku učinkovitost i učinkovitost u učenju. I tu se ne radi samo o jačini nego i o boji svjetlosti u učionicama i radnim prostorima. Nije prihvaćen Glavni projekt energetske obnove s pripadajućim elaboratima, ako je primjenjivo, treba biti izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji NN123/13, Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN64/14, 41/15, 105/15, 61/16) te ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji i posebnim propisom. Detalji o svjetlotehničkim pokazateljima i normama koje je potrebno zadovoljiti bit će raspisani u konačnoj verziji Poziva za dostavu projektnih prijedloga.
12 Igor Njegovan Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Budući da su neke ustanove za obrazovanje odraslih (pučka otvorena učilišta) provoditelji i osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te da su osnovana od jedinica lokalne ili regionalne samouprave i da posluju u svojim zgradama, diskriminatorno je njih izuzeti iz popisa prihvatljivih predlagatelja. Predlažem, stoga, da se u zagradi uvodnog dijela druge točke upišu i "pučka otvorena učilišta". Prihvaćen U Indikativnom popisu uvjeta za prihvatljivost prijavitelja su samo indikativno navedeni prihvatljivi prijavitelji. Konačni popis Prihvatljivih prijavitelja bit će naveden u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje
13 Ekonomski fakultet Rijeka Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Osnivač Sveučilišta i Fakulteta je najčešće Vlada RH, i limitiranje prijavitelja na one osnovane od lokalne i područne samouprave isključuje Fakultete iz ovog poziva. Zašto? Prihvaćen U Indikativnom popisu uvjeta za prihvatljivost prijavitelja su samo indikativno navedeni prihvatljivi prijavitelji. Konačni popis Prihvatljivih prijavitelja bit će naveden u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
14 Hrvatska poljoprivredna komora Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Predlažemo u Popis tehničkih uvjeta koji moraju biti zadovoljeni Javnim natječajem u dijelu Sustav grijanja prostora te Sustav grijanja potrošne vode, uvrstiti kotlove i mobilne kotlovnice koje mogu koristiti ostatke iz poljoprivrede (agro-pelete) - ostaci pri rezidbi voćki, vinove loze i maslina, slama, kukuruzovina, oklasak, stabljike, ljuske, koštice. Obrazloženje: Kotlovi i mobilne kotlovnice za agro-pelete su skuplji 20% do 30%, ali mogu obrađivati i drvnu sječku/pelete. Imajući u vidu navedeno, s ciljem stvaranja novih vrijednosnih lanaca između poljoprivrednih proizvođača i lokalne zajednice te povećanja proizvodnje biomase iz ostataka u poljoprivredi, kod tehničkih uvjeta potrebno je omogućiti korištenje kotlova i mobilnih kotlovnica za agro-pelete. Prema Direktivi 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća „biomasa” je biorazgradivi dio proizvoda, otpada i ostataka biološkog podrijetla iz poljoprivrede (tvari biljnog i životinjskog podrijetla), šumarstva i povezanih proizvodnih djelatnosti uključujući ribarstvo i akvakulturu te biorazgradivi udio industrijskog i komunalnog otpada. Kroz ovakvu dopunu tehničkih uvjeta za Javni natječaj omogućuje se šire korištenje kotlova i mobilnih kotlovnica za agro-pelete i ujedno maksimalno iskorištenje ostataka poljoprivredne proizvodnje. Prihvaćen Detalji o svim tehničkim uvjetima koje je potrebno zadovoljiti bit će raspisani u konačnoj verziji Poziva za dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
15 Marija Popović Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Poštovani, u usporedbi s Pilot projektom poziva za sufinanciranje aktivnosti Projektne dokumentacije (oznaka 4 c.1.1), ovdje je sufinanciranje aktivnosti izrade projektne dokumentacije isključivo retroaktivno. Drugim riječima, od siromašnih javnih ustanova/ jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, očekuje se da izrade cjelokupnu projektnu dokumentaciju za primjerice 150.000,00 kn, bez ikakve garancije da će dobiti povrat uloženih sredstava (max 95%) i sredstva za obnovu. U takvoj nesigurnosti povrata uloženih sredstava, i obzirom na iznos potrebnih ulaganja, niti jedna nerazvijena javna ustanova/ jedinica lokalne samouprave neće se odlučiti za kockanje sa tako velikom investicijom od koje potencijalno neće moći ništa provesti ako ne dobiju subvenciju. Zašto se stoga nije ostalo na istom principu dobijanja sredstava kao u Pilot projektu gdje su se sredstva za izradu projektne dokumentacije dobivala nakon odobrenja projekta, s time da nije bilo potrebno svu projektnu dokumentaciju predati uz prijavu? Lijepi pozdrav. Primljeno na znanje U konačnoj verziji Uputa za prijavitelje bit će detaljno razrađene prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“.
16 Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Nastavno uz stavku upravljanje projektom i administracija predlažemo mogućnost da se razvojne agencije prijave kao partneri ili da im se na neki drugi način omogući financiranje iz projekta. Nije prihvaćen Upravljanje projektom i administracija utvrdit će se u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
17 ITRS d.o.o. Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, Indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele Poštovani, kao što je navedeno u prethodnom komentaru, problem je korištenje jedinica područne, a ne lokalne samouprave za određivanje povećanja potpore. Sve je još jasnije ako se stavi u međusobni odnos pomoću objektivnih pokazatelja razvijenosti: npr. Grad Virovitica koji ima indeks razvijenosti 86,75%, zbog toga što je u najnerazvijenijoj županiji (Virovitičko-podravska ima indeks razvijenosti 5,56%) imala bi top-up od 10%. U isto vrijeme bi općina Rakovec (s indeksom razvijenosti 55,16%) jer se nalazi u razvijenoj županiji (Zagrebačka ima indeks razvijenosti 124,23%) imala „top-up“ 0%. Time bi jedinica lokalne samouprave koja je oko 30% razvijenija imala i 10% veću potporu. Ovaj nesrazmjer je još veći ako se uzme u obzir da recimo općina Zažablje (indeks razvijenosti 59,41%) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (indeks razvijenosti 120,84%) ima potporu od samo 35% i ne dobija nikakav „top-up“. Time općina koja je oko 25% manje razvijena dobija 25% manju subvenciju. Ovi pokazatelji nedvojbeno i jasno upućuju na nejednaku startnu poziciju prijavitelja, te na nepoštivanje smjernica kohezijske politike EU. Ukratko, dok ovaj Nacrt prepoznaje razliku od najviše 10%, prema indeksu razvijenosti razlika je preko 7 puta unutar pojedine regije (npr. Općina Voćin u Virovitičko-podravskoj s 26,28% indeksa razvijenosti, spada u istu regiju kao i Grad Zagreb s 186,44%!). Hvala i lijepi pozdrav! Djelomično prihvaćen Intenziteti iznosa bespovratnih sredstava definirani su od uzevši u obzir nacionalni kontekst i zakonodavstvo te regulativu Europske unije, pravila i praksu. U Nacrtu ključnih elemenata poziva na javnom savjetovanju u poglavlju „Kategorija i intenzitet potpore“ navedeno je da će se intenziteti iznosa bespovratnih sredstava za financiranje aktivnosti po pojedinačnom projektnom prijedlogu povećati za 5-10% u odnosu na indeks razvijenosti područne (regionalne) samouprave. Detalji o stopama sufinanciranja za pojedine aktivnosti bit će raspisani u konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
18 Marija Popović Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, Indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele Poštovani, zanima me i koji je razlog tolikog smanjenja subvencija u odnosu na prošli poziv, dok su primjerice u natječaju „Energetska obnova višestambenih zgrada“ ostavljeni kao i u prethodnom pozivu? Također, zašto kod natječaja „Energetska obnova višestambenih zgrada“ Republika Hrvatska ostaje jedinstveni teritorij i subvencija iznosi 60%, dok ovdje postoji podjela na dvije regije i subvencija od 35 i 50%? Oba natječaja sufinancira Europski fond za regionalni razvoj i dio su Operativnog programa Koherenstnost i kohezija. Unaprijed hvala, lp. Djelomično prihvaćen Intenziteti iznosa bespovratnih sredstava definirani su uzevši u obzir nacionalni kontekst i zakonodavstvo te regulativu, pravila i praksu Europske unije. U Nacrtu ključnih elemenata Poziva na javnom savjetovanju u poglavlju „Kategorija i intenzitet potpore“ navedeno je da će se intenziteti iznosa bespovratnih sredstava za financiranje aktivnosti po pojedinačnom projektnom prijedlogu povećati za 5-10% u odnosu na indeks razvijenosti područne (regionalne) samouprave. Detalji o stopama sufinanciranja za pojedine aktivnosti bit će raspisani u konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
19 Marija Popović Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, Indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele Poštovani, vezano za raspodjelu intenziteta potpore, problem je što je sama razlika prema indeksu razvijenosti između različitih jedinica područne samouprave u rasponu od nekih 180% (između najrazvijenije i najnerazvijenije). Na takvu razliku u razvijenosti se onda primjenjuje razlika od samo 10% u iznosu subvencije, čime se ne omogućuje adekvatno smanjenje regionalnih razlika kroz ovaj program. Postotno povećanje potpore primjenom „top-up“-a može ostvariti maksimalanu razliku od 10% između razvijenog i nerazvijenog dijela pojedine regije, dok Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske prema indeksu razvijenosti prepoznaje razliku u razvijenosti od čak 75% i više. Između pojednih županija PREMA INDEKSU RAZVIJENOSTI RAZLIKA JE ČAK 33 PUTA osnosno 3300% (Grad Zagreb s 186,44% naspram Virovitičko-podravske županije koja ima 5,56%), dok se u ovom natječaju predviđa razlika u poticajima od samo 5-10%. Negiranjem velikih razlika između pojedinih dijelova regija Republike Hrvatske, izravno se krše ciljevi kohezijske politike EU (solidarnost, poticanje ravnomjernog razvoja, tzv. politika solidarnosti!) te se istovremeno razlike produbljuju umjesto da se smanjuju. Zanemarivanje tih različitosti značilo bi potkopavanje temeljnih oslonaca Europske unije. S gornjim tekstom u vezi, predlažemo povećanje postotka „top-up“-a, te nadopunu teksta tako da tekst glasi: ... u odnosu na indeks razvijenosti jedinice LOKALNE ILI područne (regionalne) samouprave. Lijepi pozdrav. Djelomično prihvaćen Intenziteti iznosa bespovratnih sredstava definirani su uzevši u obzir nacionalni kontekst i zakonodavstvo te regulativu, pravila i praksu Europske unije. U Nacrtu Ključnih elemenata Poziva na javnom savjetovanju u poglavlju „Kategorija i intenzitet potpore“ navedeno je da će se intenziteti iznosa bespovratnih sredstava za financiranje aktivnosti po pojedinačnom projektnom prijedlogu povećati za 5-10% u odnosu na indeks razvijenosti područne (regionalne) samouprave. Detalji o stopama sufinanciranja za pojedine aktivnosti bit će raspisani u konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
20 Agencija za razvoj Zadrske županije ZADRA NOVA Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, Indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele Pozdravljamo namjeru da se intenzitet iznosa bespovratnih sredstava za financiranje aktivnosti po pojedinačnom projektnom prijedlogu povećava ovisno o indeksu razvijenosti. Međutim, predlažemo da se umjesto jedinice područne (regionalne) samouprave u obzir uzima jedinica lokalne samouprave. Prijedlog proizlazi iz činjenice da je na području pojedinih županija uveliko neujednačen razvoj, što pojedine jedinice lokalne samouprave stavlja u neravnopravan i izrazito nepovoljan položaj. Djelomično prihvaćen Intenziteti iznosa bespovratnih sredstava definirani su uzevši u obzir nacionalni kontekst i zakonodavstvo te regulativu, pravila i praksu Europske unije. U Nacrtu ključnih elemenata Poziva na javnom savjetovanju u poglavlju „Kategorija i intenzitet potpore“ navedeno je da će se intenziteti iznosa bespovratnih sredstava za financiranje aktivnosti po pojedinačnom projektnom prijedlogu povećati za 5-10% u odnosu na indeks razvijenosti područne (regionalne) samouprave. Detalji o stopama sufinanciranja za pojedine aktivnosti bit će raspisani u konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
21 Viktor Smolić Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, Indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele Poštovani, Pozdravljam ovakve programe koji imaju velike korisne učinke na naše zajednice. Do sada se moglo preko FZOEU ostvariti do 80% sufinanciranja ukupnih prihvatljivih troškova - za realizaciju mjera EnU i stručnog nadzora (do ograničenog iznosa), ali sada vidimo tu promjene koje ne idu na ruku zajednicama koje su siromašnije, nerazvijenije, a postoji velika potreba za realizacijom ovakvih i sličnih projekata. Stoga smatram da bi se trebao napraviti model sufinanciranja kojim bi se moglo ostvariti minimalno 80% sufinanciranja ukupnih prihvatljivih troškova za područja koja su siromašnija, gdje je demografska situacija daleko lošija od ostatka Hrvatske, koja su bila pogođena ratom i koja su gospodarski najslabija. Hvala i srdačan pozdrav svima! Djelomično prihvaćen Intenziteti iznosa bespovratnih sredstava definirani su uzevši u obzir nacionalni kontekst i zakonodavstvo te regulativu, pravila i praksu Europske unije. U javnom savjetovanju u poglavlju „Kategorija i intenzitet potpore“ navedeno je da će se intenziteti iznosa bespovratnih sredstava za financiranje aktivnosti po pojedinačnom projektnom prijedlogu povećati za 5-10% u odnosu na indeks razvijenosti područne (regionalne) samouprave. Detalji o stopama sufinanciranja za pojedine aktivnosti bit će raspisani u konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
22 Adam Babić Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, Indikativna prihvatljiva lokacija projekta Nastavno na drugi kriterij prihvatljivosti projektnih prijedloga gdje se definira energetska funkcionalna cjelina, ostaje nejasno znači li to da je primjerice energetska obnova samo zgrade škole prihvatljiva za sufinanciranje ukoliko pored nje postoji zgrada dvorane koja kao i zgrada škole, ima vlastito mjerenje pripadajuće potrošnje energije i vode. Moli se eksplicitnija definicija ovog uvjeta. Obzirom na često vrlo različito stanje zgrade škole i dvorane po pitanju energetskih karakteristika (npr. kompleks stare zgrade škole i pored nje zgrada nove dvorane), predlaže se dopuštanje mogućnosti promatranja tih dviju zgrada kao zasebnih cjelina iako one imaju zajednički sustav grijanja. Prihvaćen Eksplicitnija definicija ovog uvjeta bit će definirana u konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje, te Vas upućujemo da pratite mrežne stranice Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr te Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja www.mgipu.hr, na kojima će biti objavljen predmetni Poziv.
23 Adam Babić Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga Nastavno na drugi kriterij prihvatljivosti projektnih prijedloga gdje se definira energetska funkcionalna cjelina, ostaje nejasno znači li to da je primjerice energetska obnova samo zgrade škole prihvatljiva za sufinanciranje ukoliko pored nje postoji zgrada dvorane koja kao i zgrada škole, ima vlastito mjerenje pripadajuće potrošnje energije i vode. Moli se eksplicitnija definicija ovog uvjeta. Obzirom na često vrlo različito stanje zgrade škole i dvorane po pitanju energetskih karakteristika (npr. kompleks stare zgrade škole i pored nje zgrada nove dvorane), predlaže se dopuštanje mogućnosti promatranja tih dviju zgrada kao zasebnih cjelina iako one imaju zajednički sustav grijanja. Prihvaćen Eksplicitnija definicija ovog uvjeta bit će definirana u konačnoj verziji Poziva na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje, te Vas upućujemo da pratite mrežne stranice Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr te Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja www.mgipu.hr, na kojima će biti objavljen predmetni Poziv.