Izvješće o provedenom savjetovanju - PRIJEDLOG PRAVILNIKA O DOPUNI PRAVILNIKA O EVIDENCIJI UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Karlić MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Poštovani naslove, kako živim na otoku Ugljanu poznam situaciju na terenu. Naime na našem otoku i na većinom svim otocima zemljišne knjige ili nisu ažurirane od doba kraljevine jugoslavije ili je po čestici upisano 30-40 suvlasnika u zk ulošku jer se možda jedna čestica podjelila u naravi na djelove ali se nije obavila parcelacija. Nadalje i sam katastar tj oblik katastarskih parcela koji je zadnje izmjeren u austrougarskoj monarhiji ne odgovara stvarnom stanju na terenu. Tako je redoviti slučaj da parcela ima primjerice 1000 kvadrata četvrtastog oblika ali u katastarskom planu iz 19 stoljeća se kroz nju protezu 5-6 katastarskih čestica . Tako se može dogoditi da se za jednu česticu mora tražiti suglasnost od 30 upisanih suvlasnika koji u biti nisu stvarni suvlasnici. Od tih 30 suvlasnika 20 je pokojnih a 7 je u americi ili australiji. I onda kad se dogodi da je na jednoj poljoprivrednoj parceli sa 30 maslina zapravo 6 katastarskih čestica, na navedenih 6 katastarskih čestica može ukupno biti ukupno i po npr. 60 upisanih suvlasnika, koji ponavljam nisu stvarni suvlasnici nego upisani slijedom zemljišnoknjiznog nereda. Od kojih su većina umrli ili u inozemstvu. Dosadašnji pravilnik o potrebita 2 svjedoka je sasvim dobar ali jednostavno treba poštivati prekršajne ili kaznene odredbe. Pravilnik nije savršen i podložan je zlouporabi ali on je jedini način da se ostvari pravo na poticaj u općinama gdje još nije provedena obnova zemljišnih knjiga. Smatram da je problem kompleksan i da je predloženo rješenje moguće i dobro u slučaju kad bi u cijeloj drzavi bio uređen sustav katastra i gruntovnice. Slijedom toga predlažem da se samo uvedu prekršajne odredbe za one koji učine zloupotrebu. Primljeno na znanje Sukladno članku 122. Zakona o poljoprivredi, „Narodne novine“ br. 30/2015, ARKOD je evidencija korištenja, odnosno uporabe poljoprivrednog zemljišta. U praksi, niti vlasništvo niti posjed ne utvrđuju stvarno korištenje poljoprivrednog zemljišta. Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD tj, označavanje na grafičkim podlogama (orto-foto snimkama stvarnog stanja u prostoru) uz navođenje površine i vrste obrade poljoprivrednog zemljišta moguć je samo za registrirane poljoprivrednike, upisane u Upisnik poljoprivrednika, pri čemu se sastavlja tzv. „ARKOD zapisnik“. Poljoprivrednici su također prilikom podnošenja godišnjeg jedinstvenog zahtjeva za potporu putem Agronet aplikacije, koja je povezana sa prijavljenim poljoprivrednim površinama u ARKOD, obvezni označiti pojedinačne kulture koje će te godine na označenim površini uzgajati. Poljoprivrednici nisu uvijek i vlasnici zemljišta koje obrađuju. U većini slučajeva s privatnim vlasnicima ili državom imaju reguliran pravni odnos (ugovor o zakupu ili plodouživanju). Međutim, postoje površine koje poljoprivrednici obrađuju, ali ih nisu mogli ucrtati u ARKOD iz raznih razloga: neriješeni vlasnički odnosi, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH ili vlasnika koji ustupe svoje poljoprivredne površine na korištenje drugoj osobi ali ne žele imati regulirani pravni odnos i sl. Poljoprivrednik je dužan po odredbama europskog i hrvatskog poljoprivrednog prava prijaviti u ARKOD korištenje svih poljoprivrednih površina na kojima isključivo on obavlja poljoprivrednu aktivnost, budući je on odgovoran za korištenje zemljišta i provedbu obveznih mjera višestruke sukladnosti koje podrazumijevaju poštivanje minimalnih uvjeta vezanih uz zaštitu tla od erozije, zaštitu i upravljanje vodama, održavanje strukture tla i razine organske tvari, uvjeta upravljanja vezanih za zaštitu okoliša, zdravlja ljudi, bilja i sl. Također, potporu može ostvariti samo onaj aktivni poljoprivrednik koji stvarno koristi i obrađuje poljoprivredno zemljište, bez obzira na pravno regulirano vlasništvo ili posjed. Dakle, poljoprivrednik s jedne strane mora prijaviti sve što obrađuje, a s druge ne može prijaviti jer nema čestice u pravnom posjedu. Za ovakve (iznimne slučajeve zbog neriješenih vlasničkih odnosa, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH i sl.) omogućen je u proljeće 2015. nakon donošenja Zakona o poljoprivredi upis čestica u ARKOD temeljem izjave kojom poljoprivrednik uz potvrdu dva svjedoka, potvrđuje da obrađuje/koristi predmetnu česticu. Također, sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/2013, 48/2015) vlasnici poljoprivrednog zemljišta imaju zakonsku obvezu održavati svoje površine. Naime, u skladu s člankom 4, stavkom 1. Zakona, poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, pri čemu se pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta smatra sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenja njegove plodnosti. Ukoliko je bilo nemoguće doći do vlasnika to znači da se vlasnici u takvim slučajevima nisu brinuli za poljoprivredno zemljište u vlasništvu, koje je ujedno i dragocjen prirodni resurs RH. Ukoliko se poljoprivredno zemljište redovito ne obrađuje, ono zarasta u šikaru i šumu i gubi se vrijedan nacionalni resurs za proizvodnju hrane. Zakon o poljoprivrednom zemljištu u takvim slučajevima propisuje kaznene odredbe za vlasnike/posjednike zemljišta. Kako bi se spriječile zlouporabe korištenja poljoprivrednog zemljišta koje nije u vlasništvu ili posjedu poljoprivrednika, a koje su se pojavile u sporadično malom broju slučajeva, dopunom Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta pokušalo se pronaći rješenje koje bi omogućilo aktivnim poljoprivrednicima korištenje poljoprivrednog zemljišta za koje u iznimnim situacijama nisu u mogućnosti pravno regulirati pitanje vlasništva/posjeda. U takvim slučajevima Agencija za plaćanja će izravnom provjerom na terenu ustanoviti stvarno korištenje poljoprivrednih površina te informaciju o tome objaviti javno na oglasnoj ploči regionalnog ureda Agencije za plaćanje na čijem se području takvo zemljište nalazi kao i na oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave kako bi se omogućilo pravo prigovora, odnosno osporavanje korištenja takvih površina. U slučaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za koje poljoprivrednik nema pravno valjane dokumente o pravu korištenja, takvo zemljište se neće moći upisati u ARKOD.
2 PP Orahovica d.o.o. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Predložena dopuna Pravilnika nije sukladna Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima: - U tekstu Izjave vidi se da je i vlasnik i posjednik ovlašten dati Izjavu o ustupanju svog zemljišta. Želi li se zaista dozvoliti da posjednik dozvoljava zainteresiranom poljoprivredniku upis parcele u ARKOD bez znanja vlasnika? To nije osnovano na Zakonu a podložno je zlouporabi. - Pravo „korištenja“ koje se spominje u Izjavi Zakon daje isključivo vlasniku na svojoj parceli (članak 30. stavak 2. istog Zakona) a iz sadržaja Izjave vidi se da je dozvoljeno da tim pravom raspolaže i posjednik. - Pojam „korištenje“ je nespojiv pojam s plodouživanjem a u Izjavi su ti termini navedeni kao sinonimi. „Korištenje“ je pravo vlasnika vezano uz institut vlasništva dok je „plodouživanje“ stvarna služnost koja nema veze s vlasništvom. - I na kraju, obveza povrata zemljišta u roku 60 dana u sukobu je s odredbom/načelom Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji predviđa uvođenje u posjed u roku od 30 dana po skidanju usjeva dotadašnjeg posjednika. Predlažemo novi tekst dopuna Pravilnika radi bolje jasnoće: … (2) Pravo upisa ARKOD parcela koje nisu u vlasništvu ili/i posjedu poljoprivrednika ostvaruju poljoprivrednici na temelju izjave vlasnika parcele iz Priloga IV koja je ovjerena od javnog bilježnika i kojoj se prilaže izvadak iz zemljišnih knjiga i/ili posjedovni list te izvadak iz katastra iz kojeg je vidljivo da je potpisnik izjave istovremeno vlasnik predmetne parcele. Predlažemo novi tekst Izjave: …. IZJAVU Kojom izjavljujem da uz suglasnost vlasnika ulazim u posjed ARKOD parcele iz Zapisnika u svrhu obavljanja poljoprivrednih aktivnosti na rok od ----- Po proteku navedenog roka obvezujem se predmetnu parcelu dovesti u stanje u kojem se nalazila prije mogu ulaska u posjed, a počinjenu štetu nadoknaditi po općim propisima o odgovornosti za štetu i predati posjed vlasniku u roku od 30 dana po skidanju usjeva. Potpisom ove Izjave potvrđujem da sam upoznat s važećim odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakona o poljoprivredi i provedbenih propisa koji definiraju uvjete i kriterije za ostvarivanje potpora te se obvezujem omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor na ARKOD parcelama iz priloga. --------------------------------- Primljeno na znanje Sukladno članku 122. Zakona o poljoprivredi, „Narodne novine“ br. 30/2015, ARKOD je evidencija korištenja, odnosno uporabe poljoprivrednog zemljišta. U praksi, niti vlasništvo niti posjed ne utvrđuju stvarno korištenje poljoprivrednog zemljišta. Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD tj, označavanje na grafičkim podlogama (orto-foto snimkama stvarnog stanja u prostoru) uz navođenje površine i vrste obrade poljoprivrednog zemljišta moguć je samo za registrirane poljoprivrednike, upisane u Upisnik poljoprivrednika, pri čemu se sastavlja tzv. „ARKOD zapisnik“. Poljoprivrednici su također prilikom podnošenja godišnjeg jedinstvenog zahtjeva za potporu putem Agronet aplikacije, koja je povezana sa prijavljenim poljoprivrednim površinama u ARKOD, obvezni označiti pojedinačne kulture koje će te godine na označenim površini uzgajati. Poljoprivrednici nisu uvijek i vlasnici zemljišta koje obrađuju. U većini slučajeva s privatnim vlasnicima ili državom imaju reguliran pravni odnos (ugovor o zakupu ili plodouživanju). Međutim, postoje površine koje poljoprivrednici obrađuju, ali ih nisu mogli ucrtati u ARKOD iz raznih razloga: neriješeni vlasnički odnosi, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH ili vlasnika koji ustupe svoje poljoprivredne površine na korištenje drugoj osobi ali ne žele imati regulirani pravni odnos i sl. Poljoprivrednik je dužan po odredbama europskog i hrvatskog poljoprivrednog prava prijaviti u ARKOD korištenje svih poljoprivrednih površina na kojima isključivo on obavlja poljoprivrednu aktivnost, budući je on odgovoran za korištenje zemljišta i provedbu obveznih mjera višestruke sukladnosti koje podrazumijevaju poštivanje minimalnih uvjeta vezanih uz zaštitu tla od erozije, zaštitu i upravljanje vodama, održavanje strukture tla i razine organske tvari, uvjeta upravljanja vezanih za zaštitu okoliša, zdravlja ljudi, bilja i sl. Također, potporu može ostvariti samo onaj aktivni poljoprivrednik koji stvarno koristi i obrađuje poljoprivredno zemljište, bez obzira na pravno regulirano vlasništvo ili posjed. Dakle, poljoprivrednik s jedne strane mora prijaviti sve što obrađuje, a s druge ne može prijaviti jer nema čestice u pravnom posjedu. Za ovakve (iznimne slučajeve zbog neriješenih vlasničkih odnosa, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH i sl.) omogućen je u proljeće 2015. nakon donošenja Zakona o poljoprivredi upis čestica u ARKOD temeljem izjave kojom poljoprivrednik uz potvrdu dva svjedoka, potvrđuje da obrađuje/koristi predmetnu česticu. Također, sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/2013, 48/2015) vlasnici poljoprivrednog zemljišta imaju zakonsku obvezu održavati svoje površine. Naime, u skladu s člankom 4, stavkom 1. Zakona, poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, pri čemu se pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta smatra sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenja njegove plodnosti. Ukoliko je bilo nemoguće doći do vlasnika to znači da se vlasnici u takvim slučajevima nisu brinuli za poljoprivredno zemljište u vlasništvu, koje je ujedno i dragocjen prirodni resurs RH. Ukoliko se poljoprivredno zemljište redovito ne obrađuje, ono zarasta u šikaru i šumu i gubi se vrijedan nacionalni resurs za proizvodnju hrane. Zakon o poljoprivrednom zemljištu u takvim slučajevima propisuje kaznene odredbe za vlasnike/posjednike zemljišta. Kako bi se spriječile zlouporabe korištenja poljoprivrednog zemljišta koje nije u vlasništvu ili posjedu poljoprivrednika, a koje su se pojavile u sporadično malom broju slučajeva, dopunom Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta pokušalo se pronaći rješenje koje bi omogućilo aktivnim poljoprivrednicima korištenje poljoprivrednog zemljišta za koje u iznimnim situacijama nisu u mogućnosti pravno regulirati pitanje vlasništva/posjeda. U takvim slučajevima Agencija za plaćanja će izravnom provjerom na terenu ustanoviti stvarno korištenje poljoprivrednih površina te informaciju o tome objaviti javno na oglasnoj ploči regionalnog ureda Agencije za plaćanje na čijem se području takvo zemljište nalazi kao i na oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave kako bi se omogućilo pravo prigovora, odnosno osporavanje korištenja takvih površina. U slučaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za koje poljoprivrednik nema pravno valjane dokumente o pravu korištenja, takvo zemljište se neće moći upisati u ARKOD.
3 LAG Petrova Gora MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Jos jednom skrećemo pozornost na slabo uređene vlasničke odnose, općine koje nemaju zemljišne knjige - stare su uništene - nove nisu izrađene. Postoje područja u RH u kojima je više od 50% zapuštenog poljoprivrednog zemljišta ( zapuštenog poljoprivrednog/ gospodarskog potencijala ). Neke od Mjera PRR ( T.O. 4.4.1 ) mogle bi znatno smanjiti postotak tih površina, ako ih ne ograničimo pravilnicima oko upisa zemljišta u ARKOD. Predlazemo da se uz "vlasnika" dopiše i "suvlasnik". Slabo uređeni vlasnički odnosi nisu problem kojim bi se trebalo baviti MP, no svakako je potrebno izbjeći što više, ograničavanje kod korištenja poljoprivrednog zemljišta. Također, osuđujemo sve malverzacije, bilo da se one odnose na : 1. Poljoprivrednike koji su upisali zemljište u ARKOD, a isto ne obrađuju, te vlasnik zemljišta s time nije niti upoznat. 2. Bilo da je djed od 88 godina nositelj OPG-a koji ima zemljište u ARKOD sustavu , a zemljište obrađuje poljoprivrednik - stočar koji nema dovoljno svojih površina i ne prima niti kunu potpore za svoj rad. Primljeno na znanje Sukladno članku 122. Zakona o poljoprivredi, „Narodne novine“ br. 30/2015, ARKOD je evidencija korištenja, odnosno uporabe poljoprivrednog zemljišta. U praksi, niti vlasništvo niti posjed ne utvrđuju stvarno korištenje poljoprivrednog zemljišta. Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD tj, označavanje na grafičkim podlogama (orto-foto snimkama stvarnog stanja u prostoru) uz navođenje površine i vrste obrade poljoprivrednog zemljišta moguć je samo za registrirane poljoprivrednike, upisane u Upisnik poljoprivrednika, pri čemu se sastavlja tzv. „ARKOD zapisnik“. Poljoprivrednici su također prilikom podnošenja godišnjeg jedinstvenog zahtjeva za potporu putem Agronet aplikacije, koja je povezana sa prijavljenim poljoprivrednim površinama u ARKOD, obvezni označiti pojedinačne kulture koje će te godine na označenim površini uzgajati. Poljoprivrednici nisu uvijek i vlasnici zemljišta koje obrađuju. U većini slučajeva s privatnim vlasnicima ili državom imaju reguliran pravni odnos (ugovor o zakupu ili plodouživanju). Međutim, postoje površine koje poljoprivrednici obrađuju, ali ih nisu mogli ucrtati u ARKOD iz raznih razloga: neriješeni vlasnički odnosi, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH ili vlasnika koji ustupe svoje poljoprivredne površine na korištenje drugoj osobi ali ne žele imati regulirani pravni odnos i sl. Poljoprivrednik je dužan po odredbama europskog i hrvatskog poljoprivrednog prava prijaviti u ARKOD korištenje svih poljoprivrednih površina na kojima isključivo on obavlja poljoprivrednu aktivnost, budući je on odgovoran za korištenje zemljišta i provedbu obveznih mjera višestruke sukladnosti koje podrazumijevaju poštivanje minimalnih uvjeta vezanih uz zaštitu tla od erozije, zaštitu i upravljanje vodama, održavanje strukture tla i razine organske tvari, uvjeta upravljanja vezanih za zaštitu okoliša, zdravlja ljudi, bilja i sl. Također, potporu može ostvariti samo onaj aktivni poljoprivrednik koji stvarno koristi i obrađuje poljoprivredno zemljište, bez obzira na pravno regulirano vlasništvo ili posjed. Dakle, poljoprivrednik s jedne strane mora prijaviti sve što obrađuje, a s druge ne može prijaviti jer nema čestice u pravnom posjedu. Za ovakve (iznimne slučajeve zbog neriješenih vlasničkih odnosa, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH i sl.) omogućen je u proljeće 2015. nakon donošenja Zakona o poljoprivredi upis čestica u ARKOD temeljem izjave kojom poljoprivrednik uz potvrdu dva svjedoka, potvrđuje da obrađuje/koristi predmetnu česticu. Također, sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/2013, 48/2015) vlasnici poljoprivrednog zemljišta imaju zakonsku obvezu održavati svoje površine. Naime, u skladu s člankom 4, stavkom 1. Zakona, poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, pri čemu se pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta smatra sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenja njegove plodnosti. Ukoliko je bilo nemoguće doći do vlasnika to znači da se vlasnici u takvim slučajevima nisu brinuli za poljoprivredno zemljište u vlasništvu, koje je ujedno i dragocjen prirodni resurs RH. Ukoliko se poljoprivredno zemljište redovito ne obrađuje, ono zarasta u šikaru i šumu i gubi se vrijedan nacionalni resurs za proizvodnju hrane. Zakon o poljoprivrednom zemljištu u takvim slučajevima propisuje kaznene odredbe za vlasnike/posjednike zemljišta. Kako bi se spriječile zlouporabe korištenja poljoprivrednog zemljišta koje nije u vlasništvu ili posjedu poljoprivrednika, a koje su se pojavile u sporadično malom broju slučajeva, dopunom Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta pokušalo se pronaći rješenje koje bi omogućilo aktivnim poljoprivrednicima korištenje poljoprivrednog zemljišta za koje u iznimnim situacijama nisu u mogućnosti pravno regulirati pitanje vlasništva/posjeda. U takvim slučajevima Agencija za plaćanja će izravnom provjerom na terenu ustanoviti stvarno korištenje poljoprivrednih površina te informaciju o tome objaviti javno na oglasnoj ploči regionalnog ureda Agencije za plaćanje na čijem se području takvo zemljište nalazi kao i na oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave kako bi se omogućilo pravo prigovora, odnosno osporavanje korištenja takvih površina. U slučaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za koje poljoprivrednik nema pravno valjane dokumente o pravu korištenja, takvo zemljište se neće moći upisati u ARKOD.
4 Grga K MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Svako dodjeljivanje državnog novca i poticaja bi trebalo biti transparentno i jasno definirano. Dosadašnja praksa nije takva, dapače, u digitalno doba smatram sramotnim da preko internetskog portala ne mogu saznati tko za moju parcelu dobiva poticaj. Ako netko želi čuvati privatnost i štititi osobne podatke neka to slobodno čini, ali onda nema prava na bilo koji oblik poticaja od države, jedinica lokalne uprave/samouprave, javnopravnih tijela, poreznih obveznika, europskih fondova i sl. jer u tom slučaju je štićenje osobnih podataka isključivo u svrhu malverzacija, a što je danas široko omogućeno. Primljeno na znanje Sukladno članku 122. Zakona o poljoprivredi, „Narodne novine“ br. 30/2015, ARKOD je evidencija korištenja, odnosno uporabe poljoprivrednog zemljišta. U praksi, niti vlasništvo niti posjed ne utvrđuju stvarno korištenje poljoprivrednog zemljišta. Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD tj, označavanje na grafičkim podlogama (orto-foto snimkama stvarnog stanja u prostoru) uz navođenje površine i vrste obrade poljoprivrednog zemljišta moguć je samo za registrirane poljoprivrednike, upisane u Upisnik poljoprivrednika, pri čemu se sastavlja tzv. „ARKOD zapisnik“. Poljoprivrednici su također prilikom podnošenja godišnjeg jedinstvenog zahtjeva za potporu putem Agronet aplikacije, koja je povezana sa prijavljenim poljoprivrednim površinama u ARKOD, obvezni označiti pojedinačne kulture koje će te godine na označenim površini uzgajati. Poljoprivrednici nisu uvijek i vlasnici zemljišta koje obrađuju. U većini slučajeva s privatnim vlasnicima ili državom imaju reguliran pravni odnos (ugovor o zakupu ili plodouživanju). Međutim, postoje površine koje poljoprivrednici obrađuju, ali ih nisu mogli ucrtati u ARKOD iz raznih razloga: neriješeni vlasnički odnosi, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH ili vlasnika koji ustupe svoje poljoprivredne površine na korištenje drugoj osobi ali ne žele imati regulirani pravni odnos i sl. Poljoprivrednik je dužan po odredbama europskog i hrvatskog poljoprivrednog prava prijaviti u ARKOD korištenje svih poljoprivrednih površina na kojima isključivo on obavlja poljoprivrednu aktivnost, budući je on odgovoran za korištenje zemljišta i provedbu obveznih mjera višestruke sukladnosti koje podrazumijevaju poštivanje minimalnih uvjeta vezanih uz zaštitu tla od erozije, zaštitu i upravljanje vodama, održavanje strukture tla i razine organske tvari, uvjeta upravljanja vezanih za zaštitu okoliša, zdravlja ljudi, bilja i sl. Također, potporu može ostvariti samo onaj aktivni poljoprivrednik koji stvarno koristi i obrađuje poljoprivredno zemljište, bez obzira na pravno regulirano vlasništvo ili posjed. Dakle, poljoprivrednik s jedne strane mora prijaviti sve što obrađuje, a s druge ne može prijaviti jer nema čestice u pravnom posjedu. Za ovakve (iznimne slučajeve zbog neriješenih vlasničkih odnosa, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH i sl.) omogućen je u proljeće 2015. nakon donošenja Zakona o poljoprivredi upis čestica u ARKOD temeljem izjave kojom poljoprivrednik uz potvrdu dva svjedoka, potvrđuje da obrađuje/koristi predmetnu česticu. Također, sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/2013, 48/2015) vlasnici poljoprivrednog zemljišta imaju zakonsku obvezu održavati svoje površine. Naime, u skladu s člankom 4, stavkom 1. Zakona, poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, pri čemu se pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta smatra sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenja njegove plodnosti. Ukoliko je bilo nemoguće doći do vlasnika to znači da se vlasnici u takvim slučajevima nisu brinuli za poljoprivredno zemljište u vlasništvu, koje je ujedno i dragocjen prirodni resurs RH. Ukoliko se poljoprivredno zemljište redovito ne obrađuje, ono zarasta u šikaru i šumu i gubi se vrijedan nacionalni resurs za proizvodnju hrane. Zakon o poljoprivrednom zemljištu u takvim slučajevima propisuje kaznene odredbe za vlasnike/posjednike zemljišta. Kako bi se spriječile zlouporabe korištenja poljoprivrednog zemljišta koje nije u vlasništvu ili posjedu poljoprivrednika, a koje su se pojavile u sporadično malom broju slučajeva, dopunom Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta pokušalo se pronaći rješenje koje bi omogućilo aktivnim poljoprivrednicima korištenje poljoprivrednog zemljišta za koje u iznimnim situacijama nisu u mogućnosti pravno regulirati pitanje vlasništva/posjeda. U takvim slučajevima Agencija za plaćanja će izravnom provjerom na terenu ustanoviti stvarno korištenje poljoprivrednih površina te informaciju o tome objaviti javno na oglasnoj ploči regionalnog ureda Agencije za plaćanje na čijem se području takvo zemljište nalazi kao i na oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave kako bi se omogućilo pravo prigovora, odnosno osporavanje korištenja takvih površina. U slučaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za koje poljoprivrednik nema pravno valjane dokumente o pravu korištenja, takvo zemljište se neće moći upisati u ARKOD.
5 Grga K MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Ukoliko postoje razlike u vlasništvu i posjedu predmetnog zemljišta pravo na korištenje ne može biti dano od jednog ili drugog već se treba jasno definirati kako se ugovara pravo korištenja (iz dugogodišnjeg iskustva, a i iz pravne tematike mišljenja sam da pravo davanja prava obrade zemljišta ima posjednik ukoliko isto nije u suprotnosti sa ugovorom vlasnika i posjednika, naravno ukoliko ugovor postoji, ili nema neko drugo ograničenje). Nadalje korištenje zemljišta bi ipak trebalo biti definirano ugovorom, a ne izjavom kako se predlaže (pogotovo ne ovom Izjavom gdje se određuju neki odnosi koji možda nisu u koristi vlasnika/posjdnika i korisnika) iz razloga pravne sigurnosti i ostalih razloga. Primljeno na znanje Sukladno članku 122. Zakona o poljoprivredi, „Narodne novine“ br. 30/2015, ARKOD je evidencija korištenja, odnosno uporabe poljoprivrednog zemljišta. U praksi, niti vlasništvo niti posjed ne utvrđuju stvarno korištenje poljoprivrednog zemljišta. Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD tj, označavanje na grafičkim podlogama (orto-foto snimkama stvarnog stanja u prostoru) uz navođenje površine i vrste obrade poljoprivrednog zemljišta moguć je samo za registrirane poljoprivrednike, upisane u Upisnik poljoprivrednika, pri čemu se sastavlja tzv. „ARKOD zapisnik“. Poljoprivrednici su također prilikom podnošenja godišnjeg jedinstvenog zahtjeva za potporu putem Agronet aplikacije, koja je povezana sa prijavljenim poljoprivrednim površinama u ARKOD, obvezni označiti pojedinačne kulture koje će te godine na označenim površini uzgajati. Poljoprivrednici nisu uvijek i vlasnici zemljišta koje obrađuju. U većini slučajeva s privatnim vlasnicima ili državom imaju reguliran pravni odnos (ugovor o zakupu ili plodouživanju). Međutim, postoje površine koje poljoprivrednici obrađuju, ali ih nisu mogli ucrtati u ARKOD iz raznih razloga: neriješeni vlasnički odnosi, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH ili vlasnika koji ustupe svoje poljoprivredne površine na korištenje drugoj osobi ali ne žele imati regulirani pravni odnos i sl. Poljoprivrednik je dužan po odredbama europskog i hrvatskog poljoprivrednog prava prijaviti u ARKOD korištenje svih poljoprivrednih površina na kojima isključivo on obavlja poljoprivrednu aktivnost, budući je on odgovoran za korištenje zemljišta i provedbu obveznih mjera višestruke sukladnosti koje podrazumijevaju poštivanje minimalnih uvjeta vezanih uz zaštitu tla od erozije, zaštitu i upravljanje vodama, održavanje strukture tla i razine organske tvari, uvjeta upravljanja vezanih za zaštitu okoliša, zdravlja ljudi, bilja i sl. Također, potporu može ostvariti samo onaj aktivni poljoprivrednik koji stvarno koristi i obrađuje poljoprivredno zemljište, bez obzira na pravno regulirano vlasništvo ili posjed. Dakle, poljoprivrednik s jedne strane mora prijaviti sve što obrađuje, a s druge ne može prijaviti jer nema čestice u pravnom posjedu. Za ovakve (iznimne slučajeve zbog neriješenih vlasničkih odnosa, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH i sl.) omogućen je u proljeće 2015. nakon donošenja Zakona o poljoprivredi upis čestica u ARKOD temeljem izjave kojom poljoprivrednik uz potvrdu dva svjedoka, potvrđuje da obrađuje/koristi predmetnu česticu. Također, sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/2013, 48/2015) vlasnici poljoprivrednog zemljišta imaju zakonsku obvezu održavati svoje površine. Naime, u skladu s člankom 4, stavkom 1. Zakona, poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, pri čemu se pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta smatra sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenja njegove plodnosti. Ukoliko je bilo nemoguće doći do vlasnika to znači da se vlasnici u takvim slučajevima nisu brinuli za poljoprivredno zemljište u vlasništvu, koje je ujedno i dragocjen prirodni resurs RH. Ukoliko se poljoprivredno zemljište redovito ne obrađuje, ono zarasta u šikaru i šumu i gubi se vrijedan nacionalni resurs za proizvodnju hrane. Zakon o poljoprivrednom zemljištu u takvim slučajevima propisuje kaznene odredbe za vlasnike/posjednike zemljišta. Kako bi se spriječile zlouporabe korištenja poljoprivrednog zemljišta koje nije u vlasništvu ili posjedu poljoprivrednika, a koje su se pojavile u sporadično malom broju slučajeva, dopunom Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta pokušalo se pronaći rješenje koje bi omogućilo aktivnim poljoprivrednicima korištenje poljoprivrednog zemljišta za koje u iznimnim situacijama nisu u mogućnosti pravno regulirati pitanje vlasništva/posjeda. U takvim slučajevima Agencija za plaćanja će izravnom provjerom na terenu ustanoviti stvarno korištenje poljoprivrednih površina te informaciju o tome objaviti javno na oglasnoj ploči regionalnog ureda Agencije za plaćanje na čijem se području takvo zemljište nalazi kao i na oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave kako bi se omogućilo pravo prigovora, odnosno osporavanje korištenja takvih površina. U slučaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za koje poljoprivrednik nema pravno valjane dokumente o pravu korištenja, takvo zemljište se neće moći upisati u ARKOD.
6 Grga K MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Izmjena postojećeg Pravilnika se radi zbog jedne od brojnih protuzakunitih manipulacija koje se događaju prilikom dobivanja državnih poticaja. Iako je ovo mistarstvo navedene probleme naslijedilo zahvaljujući prethodnom ministru Jakovini svakako bi izmjene trebalo izvesti promišljenije. Naime, vlasništvo i posjed su zakonski (i ustavno) zaštićeni pa bi pažljivim čitanjem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima uočili koje su razlike između vlasništva i posjeda te ukoliko vlasnik predmetne čestice nije i posjednika koja je razlika u njihovima pravima. Osim zakonske regulative treba obratiti pozornost na povijesno naslijeđe gdje se do 1991. g. porez plaćao "po katastru", a i obveze o prijavi promjena u vlasništvu/posjedu kao i provođenju istog. Mišljenja sam da u ministarstvu poljoprivrede, a što je očito iz dosadašnjeg Pravilnika kao i prijedloga novog, ne razumiju predmetnu problematiku te bi bilo dobro konzultiranje s Komorom ovlaštenih inženjera geodezije. Primljeno na znanje Sukladno članku 122. Zakona o poljoprivredi, „Narodne novine“ br. 30/2015, ARKOD je evidencija korištenja, odnosno uporabe poljoprivrednog zemljišta. U praksi, niti vlasništvo niti posjed ne utvrđuju stvarno korištenje poljoprivrednog zemljišta. Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD tj, označavanje na grafičkim podlogama (orto-foto snimkama stvarnog stanja u prostoru) uz navođenje površine i vrste obrade poljoprivrednog zemljišta moguć je samo za registrirane poljoprivrednike, upisane u Upisnik poljoprivrednika, pri čemu se sastavlja tzv. „ARKOD zapisnik“. Poljoprivrednici su također prilikom podnošenja godišnjeg jedinstvenog zahtjeva za potporu putem Agronet aplikacije, koja je povezana sa prijavljenim poljoprivrednim površinama u ARKOD, obvezni označiti pojedinačne kulture koje će te godine na označenim površini uzgajati. Poljoprivrednici nisu uvijek i vlasnici zemljišta koje obrađuju. U većini slučajeva s privatnim vlasnicima ili državom imaju reguliran pravni odnos (ugovor o zakupu ili plodouživanju). Međutim, postoje površine koje poljoprivrednici obrađuju, ali ih nisu mogli ucrtati u ARKOD iz raznih razloga: neriješeni vlasnički odnosi, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH ili vlasnika koji ustupe svoje poljoprivredne površine na korištenje drugoj osobi ali ne žele imati regulirani pravni odnos i sl. Poljoprivrednik je dužan po odredbama europskog i hrvatskog poljoprivrednog prava prijaviti u ARKOD korištenje svih poljoprivrednih površina na kojima isključivo on obavlja poljoprivrednu aktivnost, budući je on odgovoran za korištenje zemljišta i provedbu obveznih mjera višestruke sukladnosti koje podrazumijevaju poštivanje minimalnih uvjeta vezanih uz zaštitu tla od erozije, zaštitu i upravljanje vodama, održavanje strukture tla i razine organske tvari, uvjeta upravljanja vezanih za zaštitu okoliša, zdravlja ljudi, bilja i sl. Također, potporu može ostvariti samo onaj aktivni poljoprivrednik koji stvarno koristi i obrađuje poljoprivredno zemljište, bez obzira na pravno regulirano vlasništvo ili posjed. Dakle, poljoprivrednik s jedne strane mora prijaviti sve što obrađuje, a s druge ne može prijaviti jer nema čestice u pravnom posjedu. Za ovakve (iznimne slučajeve zbog neriješenih vlasničkih odnosa, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH i sl.) omogućen je u proljeće 2015. nakon donošenja Zakona o poljoprivredi upis čestica u ARKOD temeljem izjave kojom poljoprivrednik uz potvrdu dva svjedoka, potvrđuje da obrađuje/koristi predmetnu česticu. Također, sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/2013, 48/2015) vlasnici poljoprivrednog zemljišta imaju zakonsku obvezu održavati svoje površine. Naime, u skladu s člankom 4, stavkom 1. Zakona, poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, pri čemu se pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta smatra sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenja njegove plodnosti. Ukoliko je bilo nemoguće doći do vlasnika to znači da se vlasnici u takvim slučajevima nisu brinuli za poljoprivredno zemljište u vlasništvu, koje je ujedno i dragocjen prirodni resurs RH. Ukoliko se poljoprivredno zemljište redovito ne obrađuje, ono zarasta u šikaru i šumu i gubi se vrijedan nacionalni resurs za proizvodnju hrane. Zakon o poljoprivrednom zemljištu u takvim slučajevima propisuje kaznene odredbe za vlasnike/posjednike zemljišta. Kako bi se spriječile zlouporabe korištenja poljoprivrednog zemljišta koje nije u vlasništvu ili posjedu poljoprivrednika, a koje su se pojavile u sporadično malom broju slučajeva, dopunom Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta pokušalo se pronaći rješenje koje bi omogućilo aktivnim poljoprivrednicima korištenje poljoprivrednog zemljišta za koje u iznimnim situacijama nisu u mogućnosti pravno regulirati pitanje vlasništva/posjeda. U takvim slučajevima Agencija za plaćanja će izravnom provjerom na terenu ustanoviti stvarno korištenje poljoprivrednih površina te informaciju o tome objaviti javno na oglasnoj ploči regionalnog ureda Agencije za plaćanje na čijem se području takvo zemljište nalazi kao i na oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave kako bi se omogućilo pravo prigovora, odnosno osporavanje korištenja takvih površina. U slučaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za koje poljoprivrednik nema pravno valjane dokumente o pravu korištenja, takvo zemljište se neće moći upisati u ARKOD.
7 Davor Govorčinović MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Pravilnikom se pokušalo pomoći poljoprivrednicima prije nekoliko godina, no očigledno uvijek se traže "rupe u zakonu" pa su tako pronađene i u ovom Pravilniku. No, donošenjem ovih izmjena stvoriti će se nove nepravde jer svi znamo kakve su nam zemljišne knjige odnosno da vlasnika /posjednika jednim dijelom uopće nema u Hrvatskoj ili još gore nema ih među živima i zemlja stoji neiskorištena. Ovim dopunama neće se ništa riješiti nego će se postići da će zbog pojedinica mnogi ostati bez poticaja jer jednostavno neće moći doći niti do vlasnika niti do posjednika i što smo onda dobili ovim izmjena Pravilnika. Ništa. I bez izmjena Pravilnika sve se može riješiti i to jačim kontrolama na terenu ali isto tako i da oni koji obrađuju zemlju a netko "bere" poticaje to jednostavno prijave nadležnim rijelima. Ovako još jednom ponavljam samo će se napraviti nova nepravda odnosno onemogućiti će se poljoprivrednicima da dođu do svojih poticaja za ono što stvarno obrađuju. Čini mi se da bježimo od hrvatske realnosti i stavrnosti a to je nesređene zemljišne knjige. Primljeno na znanje Sukladno članku 122. Zakona o poljoprivredi, „Narodne novine“ br. 30/2015, ARKOD je evidencija korištenja, odnosno uporabe poljoprivrednog zemljišta. U praksi, niti vlasništvo niti posjed ne utvrđuju stvarno korištenje poljoprivrednog zemljišta. Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD tj, označavanje na grafičkim podlogama (orto-foto snimkama stvarnog stanja u prostoru) uz navođenje površine i vrste obrade poljoprivrednog zemljišta moguć je samo za registrirane poljoprivrednike, upisane u Upisnik poljoprivrednika, pri čemu se sastavlja tzv. „ARKOD zapisnik“. Poljoprivrednici su također prilikom podnošenja godišnjeg jedinstvenog zahtjeva za potporu putem Agronet aplikacije, koja je povezana sa prijavljenim poljoprivrednim površinama u ARKOD, obvezni označiti pojedinačne kulture koje će te godine na označenim površini uzgajati. Poljoprivrednici nisu uvijek i vlasnici zemljišta koje obrađuju. U većini slučajeva s privatnim vlasnicima ili državom imaju reguliran pravni odnos (ugovor o zakupu ili plodouživanju). Međutim, postoje površine koje poljoprivrednici obrađuju, ali ih nisu mogli ucrtati u ARKOD iz raznih razloga: neriješeni vlasnički odnosi, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH ili vlasnika koji ustupe svoje poljoprivredne površine na korištenje drugoj osobi ali ne žele imati regulirani pravni odnos i sl. Poljoprivrednik je dužan po odredbama europskog i hrvatskog poljoprivrednog prava prijaviti u ARKOD korištenje svih poljoprivrednih površina na kojima isključivo on obavlja poljoprivrednu aktivnost, budući je on odgovoran za korištenje zemljišta i provedbu obveznih mjera višestruke sukladnosti koje podrazumijevaju poštivanje minimalnih uvjeta vezanih uz zaštitu tla od erozije, zaštitu i upravljanje vodama, održavanje strukture tla i razine organske tvari, uvjeta upravljanja vezanih za zaštitu okoliša, zdravlja ljudi, bilja i sl. Također, potporu može ostvariti samo onaj aktivni poljoprivrednik koji stvarno koristi i obrađuje poljoprivredno zemljište, bez obzira na pravno regulirano vlasništvo ili posjed. Dakle, poljoprivrednik s jedne strane mora prijaviti sve što obrađuje, a s druge ne može prijaviti jer nema čestice u pravnom posjedu. Za ovakve (iznimne slučajeve zbog neriješenih vlasničkih odnosa, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH i sl.) omogućen je u proljeće 2015. nakon donošenja Zakona o poljoprivredi upis čestica u ARKOD temeljem izjave kojom poljoprivrednik uz potvrdu dva svjedoka, potvrđuje da obrađuje/koristi predmetnu česticu. Također, sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/2013, 48/2015) vlasnici poljoprivrednog zemljišta imaju zakonsku obvezu održavati svoje površine. Naime, u skladu s člankom 4, stavkom 1. Zakona, poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, pri čemu se pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta smatra sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenja njegove plodnosti. Ukoliko je bilo nemoguće doći do vlasnika to znači da se vlasnici u takvim slučajevima nisu brinuli za poljoprivredno zemljište u vlasništvu, koje je ujedno i dragocjen prirodni resurs RH. Ukoliko se poljoprivredno zemljište redovito ne obrađuje, ono zarasta u šikaru i šumu i gubi se vrijedan nacionalni resurs za proizvodnju hrane. Zakon o poljoprivrednom zemljištu u takvim slučajevima propisuje kaznene odredbe za vlasnike/posjednike zemljišta. Kako bi se spriječile zlouporabe korištenja poljoprivrednog zemljišta koje nije u vlasništvu ili posjedu poljoprivrednika, a koje su se pojavile u sporadično malom broju slučajeva, dopunom Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta pokušalo se pronaći rješenje koje bi omogućilo aktivnim poljoprivrednicima korištenje poljoprivrednog zemljišta za koje u iznimnim situacijama nisu u mogućnosti pravno regulirati pitanje vlasništva/posjeda. U takvim slučajevima Agencija za plaćanja će izravnom provjerom na terenu ustanoviti stvarno korištenje poljoprivrednih površina te informaciju o tome objaviti javno na oglasnoj ploči regionalnog ureda Agencije za plaćanje na čijem se području takvo zemljište nalazi kao i na oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave kako bi se omogućilo pravo prigovora, odnosno osporavanje korištenja takvih površina. U slučaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za koje poljoprivrednik nema pravno valjane dokumente o pravu korištenja, takvo zemljište se neće moći upisati u ARKOD.
8 Kanaan d.o.o. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Predloženi tekst stavka 2. je konfuzan.Ispravan tekst bi bio slijedeći: "(2) Pravo upisa u ARKOD parcela koje nisu u vlasništvu poljoprivrednika ostvaruju poljoprivrednici koji prilože dokaz o posjedu predmetnog zemljišta. Posjed iz ovog stavka se dokazuje ugovorom sa vlasnikom poljoprivrednog zemljišta ili izjavom vlasnika iz Priloga IV, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, ovjerenom kod javnog bilježnika, ili izvatkom iz zemljišnih knjiga ili posjedovnim listom." Primjedbe: 1.Ne može se upisati u ARKOD onaj koji nije posjednik polj. zemljišta 2.Nije potrebno prilagati i Izjavu vlasnika i Ugovor o najmu zaključen sa vlasnikom. 3.Ako se prilaže izvadak iz zemljišnih knjiga iz kojeg je vidljivo npr. upisano pravo plodouživanja,ili posjedovni list, znači da je temeljem propisanog postupka državno tijelo (zk. sud ili katastar) utvrdilo pravni osnovu za posjed, pa nije to potrebno ponovno dokazivati. 4. Uz posjedovni list koji izdaje katastar, nelogično je i nepotrebno tražiti i prilog izvatka iz katastra. U tekstu Izjave ne može stajati da se zemljište koristi "uz suglasnost vlasnika i/ili posjednika". Zemljište koristi posjednik i samo onaj tko je u posjedu zemljišta i na njemu obavlja poljoprivrednu djelatnost može se upisati u ARKOD i ostvariti pravo na potporu. Dakle ispravno bi bilo da se zemljište koristi "uz suglasnost vlasnika". Primljeno na znanje Sukladno članku 122. Zakona o poljoprivredi, „Narodne novine“ br. 30/2015, ARKOD je evidencija korištenja, odnosno uporabe poljoprivrednog zemljišta. U praksi, niti vlasništvo niti posjed ne utvrđuju stvarno korištenje poljoprivrednog zemljišta. Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD tj, označavanje na grafičkim podlogama (orto-foto snimkama stvarnog stanja u prostoru) uz navođenje površine i vrste obrade poljoprivrednog zemljišta moguć je samo za registrirane poljoprivrednike, upisane u Upisnik poljoprivrednika, pri čemu se sastavlja tzv. „ARKOD zapisnik“. Poljoprivrednici su također prilikom podnošenja godišnjeg jedinstvenog zahtjeva za potporu putem Agronet aplikacije, koja je povezana sa prijavljenim poljoprivrednim površinama u ARKOD, obvezni označiti pojedinačne kulture koje će te godine na označenim površini uzgajati. Poljoprivrednici nisu uvijek i vlasnici zemljišta koje obrađuju. U većini slučajeva s privatnim vlasnicima ili državom imaju reguliran pravni odnos (ugovor o zakupu ili plodouživanju). Međutim, postoje površine koje poljoprivrednici obrađuju, ali ih nisu mogli ucrtati u ARKOD iz raznih razloga: neriješeni vlasnički odnosi, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH ili vlasnika koji ustupe svoje poljoprivredne površine na korištenje drugoj osobi ali ne žele imati regulirani pravni odnos i sl. Poljoprivrednik je dužan po odredbama europskog i hrvatskog poljoprivrednog prava prijaviti u ARKOD korištenje svih poljoprivrednih površina na kojima isključivo on obavlja poljoprivrednu aktivnost, budući je on odgovoran za korištenje zemljišta i provedbu obveznih mjera višestruke sukladnosti koje podrazumijevaju poštivanje minimalnih uvjeta vezanih uz zaštitu tla od erozije, zaštitu i upravljanje vodama, održavanje strukture tla i razine organske tvari, uvjeta upravljanja vezanih za zaštitu okoliša, zdravlja ljudi, bilja i sl. Također, potporu može ostvariti samo onaj aktivni poljoprivrednik koji stvarno koristi i obrađuje poljoprivredno zemljište, bez obzira na pravno regulirano vlasništvo ili posjed. Dakle, poljoprivrednik s jedne strane mora prijaviti sve što obrađuje, a s druge ne može prijaviti jer nema čestice u pravnom posjedu. Za ovakve (iznimne slučajeve zbog neriješenih vlasničkih odnosa, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH i sl.) omogućen je u proljeće 2015. nakon donošenja Zakona o poljoprivredi upis čestica u ARKOD temeljem izjave kojom poljoprivrednik uz potvrdu dva svjedoka, potvrđuje da obrađuje/koristi predmetnu česticu. Također, sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/2013, 48/2015) vlasnici poljoprivrednog zemljišta imaju zakonsku obvezu održavati svoje površine. Naime, u skladu s člankom 4, stavkom 1. Zakona, poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, pri čemu se pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta smatra sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenja njegove plodnosti. Ukoliko je bilo nemoguće doći do vlasnika to znači da se vlasnici u takvim slučajevima nisu brinuli za poljoprivredno zemljište u vlasništvu, koje je ujedno i dragocjen prirodni resurs RH. Ukoliko se poljoprivredno zemljište redovito ne obrađuje, ono zarasta u šikaru i šumu i gubi se vrijedan nacionalni resurs za proizvodnju hrane. Zakon o poljoprivrednom zemljištu u takvim slučajevima propisuje kaznene odredbe za vlasnike/posjednike zemljišta. Kako bi se spriječile zlouporabe korištenja poljoprivrednog zemljišta koje nije u vlasništvu ili posjedu poljoprivrednika, a koje su se pojavile u sporadično malom broju slučajeva, dopunom Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta pokušalo se pronaći rješenje koje bi omogućilo aktivnim poljoprivrednicima korištenje poljoprivrednog zemljišta za koje u iznimnim situacijama nisu u mogućnosti pravno regulirati pitanje vlasništva/posjeda. U takvim slučajevima Agencija za plaćanja će izravnom provjerom na terenu ustanoviti stvarno korištenje poljoprivrednih površina te informaciju o tome objaviti javno na oglasnoj ploči regionalnog ureda Agencije za plaćanje na čijem se području takvo zemljište nalazi kao i na oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave kako bi se omogućilo pravo prigovora, odnosno osporavanje korištenja takvih površina. U slučaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za koje poljoprivrednik nema pravno valjane dokumente o pravu korištenja, takvo zemljište se neće moći upisati u ARKOD.
9 Zdenko Amidžić MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 1. Predlažem da prava na plaćanje budu vezana za zemljište , a ne kao sada da je pravo na plaćanje pravo koje pripada pojedincu (OPG-u) i koji sa istim manipulira na način da ga ne preda ako zemljište promjeni vlasnika, nego to pravo može zadržati do dvije godine ili još gore , to pravo prema postojećem zakonu može i prodavati! Primljeno na znanje Sukladno članku 122. Zakona o poljoprivredi, „Narodne novine“ br. 30/2015, ARKOD je evidencija korištenja, odnosno uporabe poljoprivrednog zemljišta. U praksi, niti vlasništvo niti posjed ne utvrđuju stvarno korištenje poljoprivrednog zemljišta. Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD tj, označavanje na grafičkim podlogama (orto-foto snimkama stvarnog stanja u prostoru) uz navođenje površine i vrste obrade poljoprivrednog zemljišta moguć je samo za registrirane poljoprivrednike, upisane u Upisnik poljoprivrednika, pri čemu se sastavlja tzv. „ARKOD zapisnik“. Poljoprivrednici su također prilikom podnošenja godišnjeg jedinstvenog zahtjeva za potporu putem Agronet aplikacije, koja je povezana sa prijavljenim poljoprivrednim površinama u ARKOD, obvezni označiti pojedinačne kulture koje će te godine na označenim površini uzgajati. Poljoprivrednici nisu uvijek i vlasnici zemljišta koje obrađuju. U većini slučajeva s privatnim vlasnicima ili državom imaju reguliran pravni odnos (ugovor o zakupu ili plodouživanju). Međutim, postoje površine koje poljoprivrednici obrađuju, ali ih nisu mogli ucrtati u ARKOD iz raznih razloga: neriješeni vlasnički odnosi, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH ili vlasnika koji ustupe svoje poljoprivredne površine na korištenje drugoj osobi ali ne žele imati regulirani pravni odnos i sl. Poljoprivrednik je dužan po odredbama europskog i hrvatskog poljoprivrednog prava prijaviti u ARKOD korištenje svih poljoprivrednih površina na kojima isključivo on obavlja poljoprivrednu aktivnost, budući je on odgovoran za korištenje zemljišta i provedbu obveznih mjera višestruke sukladnosti koje podrazumijevaju poštivanje minimalnih uvjeta vezanih uz zaštitu tla od erozije, zaštitu i upravljanje vodama, održavanje strukture tla i razine organske tvari, uvjeta upravljanja vezanih za zaštitu okoliša, zdravlja ljudi, bilja i sl. Također, potporu može ostvariti samo onaj aktivni poljoprivrednik koji stvarno koristi i obrađuje poljoprivredno zemljište, bez obzira na pravno regulirano vlasništvo ili posjed. Dakle, poljoprivrednik s jedne strane mora prijaviti sve što obrađuje, a s druge ne može prijaviti jer nema čestice u pravnom posjedu. Za ovakve (iznimne slučajeve zbog neriješenih vlasničkih odnosa, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH i sl.) omogućen je u proljeće 2015. nakon donošenja Zakona o poljoprivredi upis čestica u ARKOD temeljem izjave kojom poljoprivrednik uz potvrdu dva svjedoka, potvrđuje da obrađuje/koristi predmetnu česticu. Također, sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/2013, 48/2015) vlasnici poljoprivrednog zemljišta imaju zakonsku obvezu održavati svoje površine. Naime, u skladu s člankom 4, stavkom 1. Zakona, poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, pri čemu se pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta smatra sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenja njegove plodnosti. Ukoliko je bilo nemoguće doći do vlasnika to znači da se vlasnici u takvim slučajevima nisu brinuli za poljoprivredno zemljište u vlasništvu, koje je ujedno i dragocjen prirodni resurs RH. Ukoliko se poljoprivredno zemljište redovito ne obrađuje, ono zarasta u šikaru i šumu i gubi se vrijedan nacionalni resurs za proizvodnju hrane. Zakon o poljoprivrednom zemljištu u takvim slučajevima propisuje kaznene odredbe za vlasnike/posjednike zemljišta. Kako bi se spriječile zlouporabe korištenja poljoprivrednog zemljišta koje nije u vlasništvu ili posjedu poljoprivrednika, a koje su se pojavile u sporadično malom broju slučajeva, dopunom Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta pokušalo se pronaći rješenje koje bi omogućilo aktivnim poljoprivrednicima korištenje poljoprivrednog zemljišta za koje u iznimnim situacijama nisu u mogućnosti pravno regulirati pitanje vlasništva/posjeda. U takvim slučajevima Agencija za plaćanja će izravnom provjerom na terenu ustanoviti stvarno korištenje poljoprivrednih površina te informaciju o tome objaviti javno na oglasnoj ploči regionalnog ureda Agencije za plaćanje na čijem se području takvo zemljište nalazi kao i na oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave kako bi se omogućilo pravo prigovora, odnosno osporavanje korištenja takvih površina. U slučaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za koje poljoprivrednik nema pravno valjane dokumente o pravu korištenja, takvo zemljište se neće moći upisati u ARKOD.
10 Farma Apex MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 1. Vlasnički i posjedovni listovi nisu usklađeni i pitanje je kad će biti usklađeni. Za kupnju zemljišta je bitan samo vlasnički list, tako da i za zakup treba biti bitan samo vlasnički list. Primljeno na znanje Sukladno članku 122. Zakona o poljoprivredi, „Narodne novine“ br. 30/2015, ARKOD je evidencija korištenja, odnosno uporabe poljoprivrednog zemljišta. U praksi, niti vlasništvo niti posjed ne utvrđuju stvarno korištenje poljoprivrednog zemljišta. Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD tj, označavanje na grafičkim podlogama (orto-foto snimkama stvarnog stanja u prostoru) uz navođenje površine i vrste obrade poljoprivrednog zemljišta moguć je samo za registrirane poljoprivrednike, upisane u Upisnik poljoprivrednika, pri čemu se sastavlja tzv. „ARKOD zapisnik“. Poljoprivrednici su također prilikom podnošenja godišnjeg jedinstvenog zahtjeva za potporu putem Agronet aplikacije, koja je povezana sa prijavljenim poljoprivrednim površinama u ARKOD, obvezni označiti pojedinačne kulture koje će te godine na označenim površini uzgajati. Poljoprivrednici nisu uvijek i vlasnici zemljišta koje obrađuju. U većini slučajeva s privatnim vlasnicima ili državom imaju reguliran pravni odnos (ugovor o zakupu ili plodouživanju). Međutim, postoje površine koje poljoprivrednici obrađuju, ali ih nisu mogli ucrtati u ARKOD iz raznih razloga: neriješeni vlasnički odnosi, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH ili vlasnika koji ustupe svoje poljoprivredne površine na korištenje drugoj osobi ali ne žele imati regulirani pravni odnos i sl. Poljoprivrednik je dužan po odredbama europskog i hrvatskog poljoprivrednog prava prijaviti u ARKOD korištenje svih poljoprivrednih površina na kojima isključivo on obavlja poljoprivrednu aktivnost, budući je on odgovoran za korištenje zemljišta i provedbu obveznih mjera višestruke sukladnosti koje podrazumijevaju poštivanje minimalnih uvjeta vezanih uz zaštitu tla od erozije, zaštitu i upravljanje vodama, održavanje strukture tla i razine organske tvari, uvjeta upravljanja vezanih za zaštitu okoliša, zdravlja ljudi, bilja i sl. Također, potporu može ostvariti samo onaj aktivni poljoprivrednik koji stvarno koristi i obrađuje poljoprivredno zemljište, bez obzira na pravno regulirano vlasništvo ili posjed. Dakle, poljoprivrednik s jedne strane mora prijaviti sve što obrađuje, a s druge ne može prijaviti jer nema čestice u pravnom posjedu. Za ovakve (iznimne slučajeve zbog neriješenih vlasničkih odnosa, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH i sl.) omogućen je u proljeće 2015. nakon donošenja Zakona o poljoprivredi upis čestica u ARKOD temeljem izjave kojom poljoprivrednik uz potvrdu dva svjedoka, potvrđuje da obrađuje/koristi predmetnu česticu. Također, sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/2013, 48/2015) vlasnici poljoprivrednog zemljišta imaju zakonsku obvezu održavati svoje površine. Naime, u skladu s člankom 4, stavkom 1. Zakona, poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, pri čemu se pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta smatra sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenja njegove plodnosti. Ukoliko je bilo nemoguće doći do vlasnika to znači da se vlasnici u takvim slučajevima nisu brinuli za poljoprivredno zemljište u vlasništvu, koje je ujedno i dragocjen prirodni resurs RH. Ukoliko se poljoprivredno zemljište redovito ne obrađuje, ono zarasta u šikaru i šumu i gubi se vrijedan nacionalni resurs za proizvodnju hrane. Zakon o poljoprivrednom zemljištu u takvim slučajevima propisuje kaznene odredbe za vlasnike/posjednike zemljišta. Kako bi se spriječile zlouporabe korištenja poljoprivrednog zemljišta koje nije u vlasništvu ili posjedu poljoprivrednika, a koje su se pojavile u sporadično malom broju slučajeva, dopunom Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta pokušalo se pronaći rješenje koje bi omogućilo aktivnim poljoprivrednicima korištenje poljoprivrednog zemljišta za koje u iznimnim situacijama nisu u mogućnosti pravno regulirati pitanje vlasništva/posjeda. U takvim slučajevima Agencija za plaćanja će izravnom provjerom na terenu ustanoviti stvarno korištenje poljoprivrednih površina te informaciju o tome objaviti javno na oglasnoj ploči regionalnog ureda Agencije za plaćanje na čijem se području takvo zemljište nalazi kao i na oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave kako bi se omogućilo pravo prigovora, odnosno osporavanje korištenja takvih površina. U slučaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za koje poljoprivrednik nema pravno valjane dokumente o pravu korištenja, takvo zemljište se neće moći upisati u ARKOD.
11 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 1. Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije:U članku 1. Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta propisano je da navedeni Pravilnik uređuje uvjete, sadržaj, te način vođenja evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta, a članak 8. koji je predmet dopune, uređuje metodologiju evidentiranja podataka o uporabi poljoprivrednog zemljišta. Predloženom dopunom predlagatelj predlaže urediti pravo upisa ARKOD parcela koje nisu u vlasništvu ili/i posjedu poljoprivrednika što je u suprotnosti s cijelim Pravilnikom. Naime Pravilnik uređuje evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta, a predložene dopune odnose se na ostvarivanje prava upisa u korist poljoprivrednika ARKOD parcela koje nisu u njegovom vlasništvu putem izjave. Način i uvjeti upisa i promjena u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, način usklađivanja sa svim upisnicima, registrima ili evidencijama što ih vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu ili ustanove u poljoprivredi te oblik i sadržaj obrasca prijave za upis i promjene, uređen je Pravilnikom o upisniku poljoprivrednih gospodarstava (Narodne novine“, broj 76/11 i 42/13). U članku 2. Pravilnika o upisniku poljoprivrednih gospodarstava između ostaloga navodi se da Upisnik sadrži i podatke o posjedu i korištenju poljoprivrednog zemljišta. Promjene u posjedu poljoprivrednog zemljišta obvezno je prijaviti u roku od 30 dana od nastalih promjena (članak. 9.) U članu 10. stavak 1. Pravilnika o upisniku poljoprivrednih gospodarstava propisano je da se posjed i/ili vlasništvo poljoprivrednog zemljišta dokazuje se izvatkom iz zemljišnih knjiga, izvatkom iz katastra, ugovorom o zakupu, dugogodišnjem zakupu, prodaji, plodouživanju, služnosti šumskog zemljišta ili darovanju, pravomoćnom sudskom odlukom ili pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela. Uz dokaze o posjedu poljoprivrednog zemljišta obavezno se prilaže izvadak iz katastra. Ako predlagatelj ima namjeru omogućiti pravo upisa putem Izjave potrebno je u Pravilniku o upisniku poljoprivrednih gospodarstava u članku 10. stavak 1. iza riječi „plodouživanju“ dodati „Izjavom“. Također je potrebno u Dodatku II A/POPIS OBVEZNE DOKUMENTACIJA ZA UPIS U UPISNIK I PRIJAVU PROMJENA istog pravilnika u petoj koloni „Zemljište“ u sva tri stupca dodati „Izjava“. Radi jednostavnijeg korištenja Izjave istu je u Pravilnik o upisniku poljoprivrednih gospodarstava potrebno dodati kao dodatak IV uvažavajući predložene promjene. Primljeno na znanje Sukladno članku 122. Zakona o poljoprivredi, „Narodne novine“ br. 30/2015, ARKOD je evidencija korištenja, odnosno uporabe poljoprivrednog zemljišta. U praksi, niti vlasništvo niti posjed ne utvrđuju stvarno korištenje poljoprivrednog zemljišta. Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD tj, označavanje na grafičkim podlogama (orto-foto snimkama stvarnog stanja u prostoru) uz navođenje površine i vrste obrade poljoprivrednog zemljišta moguć je samo za registrirane poljoprivrednike, upisane u Upisnik poljoprivrednika, pri čemu se sastavlja tzv. „ARKOD zapisnik“. Poljoprivrednici su također prilikom podnošenja godišnjeg jedinstvenog zahtjeva za potporu putem Agronet aplikacije, koja je povezana sa prijavljenim poljoprivrednim površinama u ARKOD, obvezni označiti pojedinačne kulture koje će te godine na označenim površini uzgajati. Poljoprivrednici nisu uvijek i vlasnici zemljišta koje obrađuju. U većini slučajeva s privatnim vlasnicima ili državom imaju reguliran pravni odnos (ugovor o zakupu ili plodouživanju). Međutim, postoje površine koje poljoprivrednici obrađuju, ali ih nisu mogli ucrtati u ARKOD iz raznih razloga: neriješeni vlasnički odnosi, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH ili vlasnika koji ustupe svoje poljoprivredne površine na korištenje drugoj osobi ali ne žele imati regulirani pravni odnos i sl. Poljoprivrednik je dužan po odredbama europskog i hrvatskog poljoprivrednog prava prijaviti u ARKOD korištenje svih poljoprivrednih površina na kojima isključivo on obavlja poljoprivrednu aktivnost, budući je on odgovoran za korištenje zemljišta i provedbu obveznih mjera višestruke sukladnosti koje podrazumijevaju poštivanje minimalnih uvjeta vezanih uz zaštitu tla od erozije, zaštitu i upravljanje vodama, održavanje strukture tla i razine organske tvari, uvjeta upravljanja vezanih za zaštitu okoliša, zdravlja ljudi, bilja i sl. Također, potporu može ostvariti samo onaj aktivni poljoprivrednik koji stvarno koristi i obrađuje poljoprivredno zemljište, bez obzira na pravno regulirano vlasništvo ili posjed. Dakle, poljoprivrednik s jedne strane mora prijaviti sve što obrađuje, a s druge ne može prijaviti jer nema čestice u pravnom posjedu. Za ovakve (iznimne slučajeve zbog neriješenih vlasničkih odnosa, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH i sl.) omogućen je u proljeće 2015. nakon donošenja Zakona o poljoprivredi upis čestica u ARKOD temeljem izjave kojom poljoprivrednik uz potvrdu dva svjedoka, potvrđuje da obrađuje/koristi predmetnu česticu. Također, sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/2013, 48/2015) vlasnici poljoprivrednog zemljišta imaju zakonsku obvezu održavati svoje površine. Naime, u skladu s člankom 4, stavkom 1. Zakona, poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, pri čemu se pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta smatra sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenja njegove plodnosti. Ukoliko je bilo nemoguće doći do vlasnika to znači da se vlasnici u takvim slučajevima nisu brinuli za poljoprivredno zemljište u vlasništvu, koje je ujedno i dragocjen prirodni resurs RH. Ukoliko se poljoprivredno zemljište redovito ne obrađuje, ono zarasta u šikaru i šumu i gubi se vrijedan nacionalni resurs za proizvodnju hrane. Zakon o poljoprivrednom zemljištu u takvim slučajevima propisuje kaznene odredbe za vlasnike/posjednike zemljišta. Kako bi se spriječile zlouporabe korištenja poljoprivrednog zemljišta koje nije u vlasništvu ili posjedu poljoprivrednika, a koje su se pojavile u sporadično malom broju slučajeva, dopunom Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta pokušalo se pronaći rješenje koje bi omogućilo aktivnim poljoprivrednicima korištenje poljoprivrednog zemljišta za koje u iznimnim situacijama nisu u mogućnosti pravno regulirati pitanje vlasništva/posjeda. U takvim slučajevima Agencija za plaćanja će izravnom provjerom na terenu ustanoviti stvarno korištenje poljoprivrednih površina te informaciju o tome objaviti javno na oglasnoj ploči regionalnog ureda Agencije za plaćanje na čijem se području takvo zemljište nalazi kao i na oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave kako bi se omogućilo pravo prigovora, odnosno osporavanje korištenja takvih površina. U slučaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za koje poljoprivrednik nema pravno valjane dokumente o pravu korištenja, takvo zemljište se neće moći upisati u ARKOD.
12 STJEPAN GORIČANAC MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 1. Svakako da je ovaj "lov u mutnom" potrebno spriječiti, ali je potrebno spriječiti i one koji su uzeli zemlju od države samo zbog poticaja. Potrebno je, također, spriječiti i još jedan oblik doslovne prijevare države od strane pravnih osoba čija je osnovna djelatnost poljoprivredna proizvodnja, i evo primjera: Moj susjed ima jutro zemlje što nije referentna površina za ostvarivanje prava na poticaj, ali ga je drugi susjed savjetovao kako to ostvariti, i tako evo primjera: Susjed izvadi posjedovni list u katastru i ode u Trgovačko društvo "NN" d.o.o. s kojim sklopi ugovor o najmu zemljišta. Trgovačko društvo mu, u visini poticaja za određenu kulturu, isporuči repromaterijal u iznosu poticaja za istu, ali u svojoj trgovini i po maloprodajnim cijenama. Trgovačko društvo prijavi državi tu površinu za poticaje (upiše se u ARKOD), i isti dobije u "kešu", dok je poljoprivrednik dobio poticaj u robi po cijeni u koju je uračunata marža i, kako se radi o velikim proizvođačima, i rabat koji nije zanemariv i kreće se i do 30%. Trgovačko društvo nema pojma gdje se parcela nalazi i ne koristi je, već je koristi moj susjed koji posije kukuruz, ubere ga i hrani piliće s njim.Moj susjed zadovoljna iako ih je u obitelji četvero zaposlenih, ali zadovoljno je i trgovačko društvo jer je prodao skupi repromaterijal i "ušićario" bar 50% poticaja. Eto, i to je jedan od oblika varanja države, a zašto se to događa? Događa se zato jer nitko ne provjerava na terenu. Država je najlošiji gospodar pa ne zna niti kome daje, niti zašto. Ministar zna o tome dosta, pa neka spriječi navedenu zlouporabu. Pravilnik treba znatno radikalnije promijeniti, da poticaje dobiju isključivo oni koji od poljoprivrede žive, da se sva zemlja obradi, a za onu zemlju za koju se ne može pronaći vlasnik, da potvrdu izda nadležno tijelo, pa bilo i jedinice lokalne samouprave. Primljeno na znanje Sukladno članku 122. Zakona o poljoprivredi, „Narodne novine“ br. 30/2015, ARKOD je evidencija korištenja, odnosno uporabe poljoprivrednog zemljišta. U praksi, niti vlasništvo niti posjed ne utvrđuju stvarno korištenje poljoprivrednog zemljišta. Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD tj, označavanje na grafičkim podlogama (orto-foto snimkama stvarnog stanja u prostoru) uz navođenje površine i vrste obrade poljoprivrednog zemljišta moguć je samo za registrirane poljoprivrednike, upisane u Upisnik poljoprivrednika, pri čemu se sastavlja tzv. „ARKOD zapisnik“. Poljoprivrednici su također prilikom podnošenja godišnjeg jedinstvenog zahtjeva za potporu putem Agronet aplikacije, koja je povezana sa prijavljenim poljoprivrednim površinama u ARKOD, obvezni označiti pojedinačne kulture koje će te godine na označenim površini uzgajati. Poljoprivrednici nisu uvijek i vlasnici zemljišta koje obrađuju. U većini slučajeva s privatnim vlasnicima ili državom imaju reguliran pravni odnos (ugovor o zakupu ili plodouživanju). Međutim, postoje površine koje poljoprivrednici obrađuju, ali ih nisu mogli ucrtati u ARKOD iz raznih razloga: neriješeni vlasnički odnosi, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH ili vlasnika koji ustupe svoje poljoprivredne površine na korištenje drugoj osobi ali ne žele imati regulirani pravni odnos i sl. Poljoprivrednik je dužan po odredbama europskog i hrvatskog poljoprivrednog prava prijaviti u ARKOD korištenje svih poljoprivrednih površina na kojima isključivo on obavlja poljoprivrednu aktivnost, budući je on odgovoran za korištenje zemljišta i provedbu obveznih mjera višestruke sukladnosti koje podrazumijevaju poštivanje minimalnih uvjeta vezanih uz zaštitu tla od erozije, zaštitu i upravljanje vodama, održavanje strukture tla i razine organske tvari, uvjeta upravljanja vezanih za zaštitu okoliša, zdravlja ljudi, bilja i sl. Također, potporu može ostvariti samo onaj aktivni poljoprivrednik koji stvarno koristi i obrađuje poljoprivredno zemljište, bez obzira na pravno regulirano vlasništvo ili posjed. Dakle, poljoprivrednik s jedne strane mora prijaviti sve što obrađuje, a s druge ne može prijaviti jer nema čestice u pravnom posjedu. Za ovakve (iznimne slučajeve zbog neriješenih vlasničkih odnosa, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH i sl.) omogućen je u proljeće 2015. nakon donošenja Zakona o poljoprivredi upis čestica u ARKOD temeljem izjave kojom poljoprivrednik uz potvrdu dva svjedoka, potvrđuje da obrađuje/koristi predmetnu česticu. Također, sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/2013, 48/2015) vlasnici poljoprivrednog zemljišta imaju zakonsku obvezu održavati svoje površine. Naime, u skladu s člankom 4, stavkom 1. Zakona, poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, pri čemu se pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta smatra sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenja njegove plodnosti. Ukoliko je bilo nemoguće doći do vlasnika to znači da se vlasnici u takvim slučajevima nisu brinuli za poljoprivredno zemljište u vlasništvu, koje je ujedno i dragocjen prirodni resurs RH. Ukoliko se poljoprivredno zemljište redovito ne obrađuje, ono zarasta u šikaru i šumu i gubi se vrijedan nacionalni resurs za proizvodnju hrane. Zakon o poljoprivrednom zemljištu u takvim slučajevima propisuje kaznene odredbe za vlasnike/posjednike zemljišta. Kako bi se spriječile zlouporabe korištenja poljoprivrednog zemljišta koje nije u vlasništvu ili posjedu poljoprivrednika, a koje su se pojavile u sporadično malom broju slučajeva, dopunom Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta pokušalo se pronaći rješenje koje bi omogućilo aktivnim poljoprivrednicima korištenje poljoprivrednog zemljišta za koje u iznimnim situacijama nisu u mogućnosti pravno regulirati pitanje vlasništva/posjeda. U takvim slučajevima Agencija za plaćanja će izravnom provjerom na terenu ustanoviti stvarno korištenje poljoprivrednih površina te informaciju o tome objaviti javno na oglasnoj ploči regionalnog ureda Agencije za plaćanje na čijem se području takvo zemljište nalazi kao i na oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave kako bi se omogućilo pravo prigovora, odnosno osporavanje korištenja takvih površina. U slučaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za koje poljoprivrednik nema pravno valjane dokumente o pravu korištenja, takvo zemljište se neće moći upisati u ARKOD.
13 Inagra d.o.o. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 1. Molim pojašnjenje , šta smatrate da je "izvadak iz katastra " koji treba priložiti uz navedeno. Je li to kopija katastarskog plana ili nešto drugo? Primljeno na znanje Sukladno članku 122. Zakona o poljoprivredi, „Narodne novine“ br. 30/2015, ARKOD je evidencija korištenja, odnosno uporabe poljoprivrednog zemljišta. U praksi, niti vlasništvo niti posjed ne utvrđuju stvarno korištenje poljoprivrednog zemljišta. Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD tj, označavanje na grafičkim podlogama (orto-foto snimkama stvarnog stanja u prostoru) uz navođenje površine i vrste obrade poljoprivrednog zemljišta moguć je samo za registrirane poljoprivrednike, upisane u Upisnik poljoprivrednika, pri čemu se sastavlja tzv. „ARKOD zapisnik“. Poljoprivrednici su također prilikom podnošenja godišnjeg jedinstvenog zahtjeva za potporu putem Agronet aplikacije, koja je povezana sa prijavljenim poljoprivrednim površinama u ARKOD, obvezni označiti pojedinačne kulture koje će te godine na označenim površini uzgajati. Poljoprivrednici nisu uvijek i vlasnici zemljišta koje obrađuju. U većini slučajeva s privatnim vlasnicima ili državom imaju reguliran pravni odnos (ugovor o zakupu ili plodouživanju). Međutim, postoje površine koje poljoprivrednici obrađuju, ali ih nisu mogli ucrtati u ARKOD iz raznih razloga: neriješeni vlasnički odnosi, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH ili vlasnika koji ustupe svoje poljoprivredne površine na korištenje drugoj osobi ali ne žele imati regulirani pravni odnos i sl. Poljoprivrednik je dužan po odredbama europskog i hrvatskog poljoprivrednog prava prijaviti u ARKOD korištenje svih poljoprivrednih površina na kojima isključivo on obavlja poljoprivrednu aktivnost, budući je on odgovoran za korištenje zemljišta i provedbu obveznih mjera višestruke sukladnosti koje podrazumijevaju poštivanje minimalnih uvjeta vezanih uz zaštitu tla od erozije, zaštitu i upravljanje vodama, održavanje strukture tla i razine organske tvari, uvjeta upravljanja vezanih za zaštitu okoliša, zdravlja ljudi, bilja i sl. Također, potporu može ostvariti samo onaj aktivni poljoprivrednik koji stvarno koristi i obrađuje poljoprivredno zemljište, bez obzira na pravno regulirano vlasništvo ili posjed. Dakle, poljoprivrednik s jedne strane mora prijaviti sve što obrađuje, a s druge ne može prijaviti jer nema čestice u pravnom posjedu. Za ovakve (iznimne slučajeve zbog neriješenih vlasničkih odnosa, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH i sl.) omogućen je u proljeće 2015. nakon donošenja Zakona o poljoprivredi upis čestica u ARKOD temeljem izjave kojom poljoprivrednik uz potvrdu dva svjedoka, potvrđuje da obrađuje/koristi predmetnu česticu. Također, sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/2013, 48/2015) vlasnici poljoprivrednog zemljišta imaju zakonsku obvezu održavati svoje površine. Naime, u skladu s člankom 4, stavkom 1. Zakona, poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, pri čemu se pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta smatra sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenja njegove plodnosti. Ukoliko je bilo nemoguće doći do vlasnika to znači da se vlasnici u takvim slučajevima nisu brinuli za poljoprivredno zemljište u vlasništvu, koje je ujedno i dragocjen prirodni resurs RH. Ukoliko se poljoprivredno zemljište redovito ne obrađuje, ono zarasta u šikaru i šumu i gubi se vrijedan nacionalni resurs za proizvodnju hrane. Zakon o poljoprivrednom zemljištu u takvim slučajevima propisuje kaznene odredbe za vlasnike/posjednike zemljišta. Kako bi se spriječile zlouporabe korištenja poljoprivrednog zemljišta koje nije u vlasništvu ili posjedu poljoprivrednika, a koje su se pojavile u sporadično malom broju slučajeva, dopunom Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta pokušalo se pronaći rješenje koje bi omogućilo aktivnim poljoprivrednicima korištenje poljoprivrednog zemljišta za koje u iznimnim situacijama nisu u mogućnosti pravno regulirati pitanje vlasništva/posjeda. U takvim slučajevima Agencija za plaćanja će izravnom provjerom na terenu ustanoviti stvarno korištenje poljoprivrednih površina te informaciju o tome objaviti javno na oglasnoj ploči regionalnog ureda Agencije za plaćanje na čijem se području takvo zemljište nalazi kao i na oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave kako bi se omogućilo pravo prigovora, odnosno osporavanje korištenja takvih površina. U slučaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za koje poljoprivrednik nema pravno valjane dokumente o pravu korištenja, takvo zemljište se neće moći upisati u ARKOD.
14 STONE,obrta za ekolosku proizvodnju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 1. Na pojedinim podrucijima u HR nisu sredeni imovinsko pravni odnosi, poljoprivredno zemljiste ima vise vlasnik a trenutni vlasnici nisu izvrsili parcelizaciju samog zemljista. Ukoliko bid se trazila ovjerena potvrde o suglasnosti vlasnika ili posjednika za koristenje zemljista time bih otezalo upisanom korisniku u Arkod, upisani bih morao sa svim vlasnicima ovjeriti izjavu,ukoliko nebih uspio dobiti sve potpise samim time bih i izgubio poticaj na zemlju koji obraduje ili koristi Trebala bih se izvrsiti kontrola svih gospodarstava koji koriste navedene poticaje,ako korisnik izvsava sve po zakonu i isponjava sve uvjete koje propisuje Arkod,korisniku se omuguci isplata poticaja. Obzirom da samo stanje na terenu nije uredeno,treba omuguciti zadrzavanje takvog zemljista,omuguciti svim upisanim korisnicima koji isponjavaju pravilnik Arkod,da ostanu dalje upsisani u Arkod i omuguciti realizaciju potpore. Primljeno na znanje Sukladno članku 122. Zakona o poljoprivredi, „Narodne novine“ br. 30/2015, ARKOD je evidencija korištenja, odnosno uporabe poljoprivrednog zemljišta. U praksi, niti vlasništvo niti posjed ne utvrđuju stvarno korištenje poljoprivrednog zemljišta. Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD tj, označavanje na grafičkim podlogama (orto-foto snimkama stvarnog stanja u prostoru) uz navođenje površine i vrste obrade poljoprivrednog zemljišta moguć je samo za registrirane poljoprivrednike, upisane u Upisnik poljoprivrednika, pri čemu se sastavlja tzv. „ARKOD zapisnik“. Poljoprivrednici su također prilikom podnošenja godišnjeg jedinstvenog zahtjeva za potporu putem Agronet aplikacije, koja je povezana sa prijavljenim poljoprivrednim površinama u ARKOD, obvezni označiti pojedinačne kulture koje će te godine na označenim površini uzgajati. Poljoprivrednici nisu uvijek i vlasnici zemljišta koje obrađuju. U većini slučajeva s privatnim vlasnicima ili državom imaju reguliran pravni odnos (ugovor o zakupu ili plodouživanju). Međutim, postoje površine koje poljoprivrednici obrađuju, ali ih nisu mogli ucrtati u ARKOD iz raznih razloga: neriješeni vlasnički odnosi, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH ili vlasnika koji ustupe svoje poljoprivredne površine na korištenje drugoj osobi ali ne žele imati regulirani pravni odnos i sl. Poljoprivrednik je dužan po odredbama europskog i hrvatskog poljoprivrednog prava prijaviti u ARKOD korištenje svih poljoprivrednih površina na kojima isključivo on obavlja poljoprivrednu aktivnost, budući je on odgovoran za korištenje zemljišta i provedbu obveznih mjera višestruke sukladnosti koje podrazumijevaju poštivanje minimalnih uvjeta vezanih uz zaštitu tla od erozije, zaštitu i upravljanje vodama, održavanje strukture tla i razine organske tvari, uvjeta upravljanja vezanih za zaštitu okoliša, zdravlja ljudi, bilja i sl. Također, potporu može ostvariti samo onaj aktivni poljoprivrednik koji stvarno koristi i obrađuje poljoprivredno zemljište, bez obzira na pravno regulirano vlasništvo ili posjed. Dakle, poljoprivrednik s jedne strane mora prijaviti sve što obrađuje, a s druge ne može prijaviti jer nema čestice u pravnom posjedu. Za ovakve (iznimne slučajeve zbog neriješenih vlasničkih odnosa, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH i sl.) omogućen je u proljeće 2015. nakon donošenja Zakona o poljoprivredi upis čestica u ARKOD temeljem izjave kojom poljoprivrednik uz potvrdu dva svjedoka, potvrđuje da obrađuje/koristi predmetnu česticu. Također, sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/2013, 48/2015) vlasnici poljoprivrednog zemljišta imaju zakonsku obvezu održavati svoje površine. Naime, u skladu s člankom 4, stavkom 1. Zakona, poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, pri čemu se pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta smatra sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenja njegove plodnosti. Ukoliko je bilo nemoguće doći do vlasnika to znači da se vlasnici u takvim slučajevima nisu brinuli za poljoprivredno zemljište u vlasništvu, koje je ujedno i dragocjen prirodni resurs RH. Ukoliko se poljoprivredno zemljište redovito ne obrađuje, ono zarasta u šikaru i šumu i gubi se vrijedan nacionalni resurs za proizvodnju hrane. Zakon o poljoprivrednom zemljištu u takvim slučajevima propisuje kaznene odredbe za vlasnike/posjednike zemljišta. Kako bi se spriječile zlouporabe korištenja poljoprivrednog zemljišta koje nije u vlasništvu ili posjedu poljoprivrednika, a koje su se pojavile u sporadično malom broju slučajeva, dopunom Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta pokušalo se pronaći rješenje koje bi omogućilo aktivnim poljoprivrednicima korištenje poljoprivrednog zemljišta za koje u iznimnim situacijama nisu u mogućnosti pravno regulirati pitanje vlasništva/posjeda. U takvim slučajevima Agencija za plaćanja će izravnom provjerom na terenu ustanoviti stvarno korištenje poljoprivrednih površina te informaciju o tome objaviti javno na oglasnoj ploči regionalnog ureda Agencije za plaćanje na čijem se području takvo zemljište nalazi kao i na oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave kako bi se omogućilo pravo prigovora, odnosno osporavanje korištenja takvih površina. U slučaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za koje poljoprivrednik nema pravno valjane dokumente o pravu korištenja, takvo zemljište se neće moći upisati u ARKOD.
15 LAG Petrova Gora MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Članak 1. Obzirom na stanje na terenu koje uključuje i slabo uređene vlasničke odnose zemljišta ( ostavinske rasprave koje nisu provedene, suvlasničke udjele osoba koje ne žive u RH ( ili barem sve ne žive u RH....) , dok ARKOD sustav evidentira zemljište koje služi za OBAVLJANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE, a ne evidentira vlasništvo i posjed, predlažemo kako Izjava o korištenju poljoprivrednog zemljišta pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, mora biti dostatan dokument , ukoliko ne postoji mogućnost doći do osobe koja je vlasnik ili nasljednik. Osobe koje ne žive u RH su ili odjavile prebivalište, te takva evidencija postoji u nadležnim institucijama, ili im nije dodijeljen OIB. .., ili ih nije briga. Poljoprivrednicima koji , naglašavam, OBRAĐUJU poljoprivredno zemljište takvih vlasnika, treba omogućiti zadržavanje takvog zemljišta u ARKOD sustavu, te slijedom toga i mogućnost realizacije potpora. Primljeno na znanje Sukladno članku 122. Zakona o poljoprivredi, „Narodne novine“ br. 30/2015, ARKOD je evidencija korištenja, odnosno uporabe poljoprivrednog zemljišta. U praksi, niti vlasništvo niti posjed ne utvrđuju stvarno korištenje poljoprivrednog zemljišta. Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD tj, označavanje na grafičkim podlogama (orto-foto snimkama stvarnog stanja u prostoru) uz navođenje površine i vrste obrade poljoprivrednog zemljišta moguć je samo za registrirane poljoprivrednike, upisane u Upisnik poljoprivrednika, pri čemu se sastavlja tzv. „ARKOD zapisnik“. Poljoprivrednici su također prilikom podnošenja godišnjeg jedinstvenog zahtjeva za potporu putem Agronet aplikacije, koja je povezana sa prijavljenim poljoprivrednim površinama u ARKOD, obvezni označiti pojedinačne kulture koje će te godine na označenim površini uzgajati. Poljoprivrednici nisu uvijek i vlasnici zemljišta koje obrađuju. U većini slučajeva s privatnim vlasnicima ili državom imaju reguliran pravni odnos (ugovor o zakupu ili plodouživanju). Međutim, postoje površine koje poljoprivrednici obrađuju, ali ih nisu mogli ucrtati u ARKOD iz raznih razloga: neriješeni vlasnički odnosi, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH ili vlasnika koji ustupe svoje poljoprivredne površine na korištenje drugoj osobi ali ne žele imati regulirani pravni odnos i sl. Poljoprivrednik je dužan po odredbama europskog i hrvatskog poljoprivrednog prava prijaviti u ARKOD korištenje svih poljoprivrednih površina na kojima isključivo on obavlja poljoprivrednu aktivnost, budući je on odgovoran za korištenje zemljišta i provedbu obveznih mjera višestruke sukladnosti koje podrazumijevaju poštivanje minimalnih uvjeta vezanih uz zaštitu tla od erozije, zaštitu i upravljanje vodama, održavanje strukture tla i razine organske tvari, uvjeta upravljanja vezanih za zaštitu okoliša, zdravlja ljudi, bilja i sl. Također, potporu može ostvariti samo onaj aktivni poljoprivrednik koji stvarno koristi i obrađuje poljoprivredno zemljište, bez obzira na pravno regulirano vlasništvo ili posjed. Dakle, poljoprivrednik s jedne strane mora prijaviti sve što obrađuje, a s druge ne može prijaviti jer nema čestice u pravnom posjedu. Za ovakve (iznimne slučajeve zbog neriješenih vlasničkih odnosa, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH i sl.) omogućen je u proljeće 2015. nakon donošenja Zakona o poljoprivredi upis čestica u ARKOD temeljem izjave kojom poljoprivrednik uz potvrdu dva svjedoka, potvrđuje da obrađuje/koristi predmetnu česticu. Također, sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/2013, 48/2015) vlasnici poljoprivrednog zemljišta imaju zakonsku obvezu održavati svoje površine. Naime, u skladu s člankom 4, stavkom 1. Zakona, poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, pri čemu se pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta smatra sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenja njegove plodnosti. Ukoliko je bilo nemoguće doći do vlasnika to znači da se vlasnici u takvim slučajevima nisu brinuli za poljoprivredno zemljište u vlasništvu, koje je ujedno i dragocjen prirodni resurs RH. Ukoliko se poljoprivredno zemljište redovito ne obrađuje, ono zarasta u šikaru i šumu i gubi se vrijedan nacionalni resurs za proizvodnju hrane. Zakon o poljoprivrednom zemljištu u takvim slučajevima propisuje kaznene odredbe za vlasnike/posjednike zemljišta. Kako bi se spriječile zlouporabe korištenja poljoprivrednog zemljišta koje nije u vlasništvu ili posjedu poljoprivrednika, a koje su se pojavile u sporadično malom broju slučajeva, dopunom Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta pokušalo se pronaći rješenje koje bi omogućilo aktivnim poljoprivrednicima korištenje poljoprivrednog zemljišta za koje u iznimnim situacijama nisu u mogućnosti pravno regulirati pitanje vlasništva/posjeda. U takvim slučajevima Agencija za plaćanja će izravnom provjerom na terenu ustanoviti stvarno korištenje poljoprivrednih površina te informaciju o tome objaviti javno na oglasnoj ploči regionalnog ureda Agencije za plaćanje na čijem se području takvo zemljište nalazi kao i na oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave kako bi se omogućilo pravo prigovora, odnosno osporavanje korištenja takvih površina. U slučaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za koje poljoprivrednik nema pravno valjane dokumente o pravu korištenja, takvo zemljište se neće moći upisati u ARKOD.
16 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, PRILOG IV Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj: Nadalje, u predloženom prilogu IV Izjava, u prvom stavku izjave navodi se suglasnost vlasnika i/ili posjednika a u trećem stavku zemlja se vraća stvarnom vlasniku, na njegov zahtjev u roku od 60 dana. Radi jasnijeg izričaja potrebno je uskladiti terminologiju. Iz tog razloga u trećem stavku potrebno je formulaciju „stvarnog vlasnika zemljišta“ zamijeniti formulacijom „potpisniku izjave“. Također u Izjavi je potrebno radi jasnoće dokumenta dodati zaglavlje i izmijeniti prvi stavak kako slijedi: Ja,__________________________________________ nositelj poljoprivrednog gospodarstva (ime i prezime) (naziv OPG-a, obrta, trgovačkog društva, druge pravne osobe) MIBPG _________________________ korisnik ARKORD parcela iz zapisnika o evidenciji uporabe (matični identifikacijski broj poljoprivrednika) poljoprivrednog zemljišta (u daljnjem tekstu: Zapisnik), oznake sastanka ______________________ (broj oznake sastanka iz Zapisnika) koji je Prilog ove izjave dajem I Z J A V U kojom izjavljujem da u svrhu obavljanja poljoprivrednih aktivnosti koristim ARKOD parcele iz Zapisnika uz suglasnost vlasnika i/ili posjednika zemljišta, a predmetno zemljište iz Zapisnika vlasnik i/ili posjednik ustupa mi na korištenje (plodouživanje) na rok od _______________. Primljeno na znanje Sukladno članku 122. Zakona o poljoprivredi, „Narodne novine“ br. 30/2015, ARKOD je evidencija korištenja, odnosno uporabe poljoprivrednog zemljišta. U praksi, niti vlasništvo niti posjed ne utvrđuju stvarno korištenje poljoprivrednog zemljišta. Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD tj, označavanje na grafičkim podlogama (orto-foto snimkama stvarnog stanja u prostoru) uz navođenje površine i vrste obrade poljoprivrednog zemljišta moguć je samo za registrirane poljoprivrednike, upisane u Upisnik poljoprivrednika, pri čemu se sastavlja tzv. „ARKOD zapisnik“. Poljoprivrednici su također prilikom podnošenja godišnjeg jedinstvenog zahtjeva za potporu putem Agronet aplikacije, koja je povezana sa prijavljenim poljoprivrednim površinama u ARKOD, obvezni označiti pojedinačne kulture koje će te godine na označenim površini uzgajati. Poljoprivrednici nisu uvijek i vlasnici zemljišta koje obrađuju. U većini slučajeva s privatnim vlasnicima ili državom imaju reguliran pravni odnos (ugovor o zakupu ili plodouživanju). Međutim, postoje površine koje poljoprivrednici obrađuju, ali ih nisu mogli ucrtati u ARKOD iz raznih razloga: neriješeni vlasnički odnosi, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH ili vlasnika koji ustupe svoje poljoprivredne površine na korištenje drugoj osobi ali ne žele imati regulirani pravni odnos i sl. Poljoprivrednik je dužan po odredbama europskog i hrvatskog poljoprivrednog prava prijaviti u ARKOD korištenje svih poljoprivrednih površina na kojima isključivo on obavlja poljoprivrednu aktivnost, budući je on odgovoran za korištenje zemljišta i provedbu obveznih mjera višestruke sukladnosti koje podrazumijevaju poštivanje minimalnih uvjeta vezanih uz zaštitu tla od erozije, zaštitu i upravljanje vodama, održavanje strukture tla i razine organske tvari, uvjeta upravljanja vezanih za zaštitu okoliša, zdravlja ljudi, bilja i sl. Također, potporu može ostvariti samo onaj aktivni poljoprivrednik koji stvarno koristi i obrađuje poljoprivredno zemljište, bez obzira na pravno regulirano vlasništvo ili posjed. Dakle, poljoprivrednik s jedne strane mora prijaviti sve što obrađuje, a s druge ne može prijaviti jer nema čestice u pravnom posjedu. Za ovakve (iznimne slučajeve zbog neriješenih vlasničkih odnosa, velikog broja vlasnika malih čestica, vlasnika koji nisu dostupni u RH i sl.) omogućen je u proljeće 2015. nakon donošenja Zakona o poljoprivredi upis čestica u ARKOD temeljem izjave kojom poljoprivrednik uz potvrdu dva svjedoka, potvrđuje da obrađuje/koristi predmetnu česticu. Također, sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/2013, 48/2015) vlasnici poljoprivrednog zemljišta imaju zakonsku obvezu održavati svoje površine. Naime, u skladu s člankom 4, stavkom 1. Zakona, poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, pri čemu se pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta smatra sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenja njegove plodnosti. Ukoliko je bilo nemoguće doći do vlasnika to znači da se vlasnici u takvim slučajevima nisu brinuli za poljoprivredno zemljište u vlasništvu, koje je ujedno i dragocjen prirodni resurs RH. Ukoliko se poljoprivredno zemljište redovito ne obrađuje, ono zarasta u šikaru i šumu i gubi se vrijedan nacionalni resurs za proizvodnju hrane. Zakon o poljoprivrednom zemljištu u takvim slučajevima propisuje kaznene odredbe za vlasnike/posjednike zemljišta. Kako bi se spriječile zlouporabe korištenja poljoprivrednog zemljišta koje nije u vlasništvu ili posjedu poljoprivrednika, a koje su se pojavile u sporadično malom broju slučajeva, dopunom Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta pokušalo se pronaći rješenje koje bi omogućilo aktivnim poljoprivrednicima korištenje poljoprivrednog zemljišta za koje u iznimnim situacijama nisu u mogućnosti pravno regulirati pitanje vlasništva/posjeda. U takvim slučajevima Agencija za plaćanja će izravnom provjerom na terenu ustanoviti stvarno korištenje poljoprivrednih površina te informaciju o tome objaviti javno na oglasnoj ploči regionalnog ureda Agencije za plaćanje na čijem se području takvo zemljište nalazi kao i na oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave kako bi se omogućilo pravo prigovora, odnosno osporavanje korištenja takvih površina. U slučaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za koje poljoprivrednik nema pravno valjane dokumente o pravu korištenja, takvo zemljište se neće moći upisati u ARKOD.