Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prethodnoj procjeni i Tezama za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRETHODNA PROCJENAZAZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, 1. Opišite ukratko problem koji se namjerava riješiti normativnim rješenjem (izrađene teze propisa): Člankom 5. stavkom 1. točkom 1. određeno je oslobođenje plaćanja posebnog poreza na "... vozila posebno prilagođenih za prijevoz osoba s invaliditetom," Dosadašnja praksa, a i mišljenje nadležnog ministarstva ograničilo je navedenu tezu na vozila „prilagođena na način da u njih invalidska kolica mogu ući putem rampe ili lifta i u koja je ugrađen mehanizam za njihovo pričvršćivanje radi osiguranja stabilnosti". Navedena odluka je kontradiktorna odredbama drugih zakona koje određuju porezne i neporezne tretmane vozila koje su namijenjene za vožnju osoba s invaliditetom, a i prikriveno stimulira proizvođače prilagodba izvan Republike Hrvatske: - Ukoliko je uvjet oslobođenja od posebnog poreza unaprijed ugrađena posebna prilagodba, u nepovoljni status se stavljaju proizvođači posebnih prilagodba u Republici Hrvatskoj, jer korištenje njihovih usluga povisuje cijenu kupljenog vozila za iznos posebnog poreza i pripadajućeg poreza na dodanu vrijednost. - Naknada za uporabu javnih cesta određena Zakonom o cestama članak 88. stavak 1. Je definirana da osoba s invaliditetom može ostvariti oslobođenje na jedan osobni automobil - Plaćanja cestarine određeno Zakonom o cestama članak 88. stavak 2. definira kako osoba s invaliditetom može ostvariti oslobođenje na jedan osobni automobil - Osobni automobil služi kao ortopedsko pomagalo i vrsta kompenzacijske mjere za nemogućnost korištenja javnog prijevoza što potvrđuje Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji člankom 60. stavkom 1. HRVI s oštećenjem organizma od 100% 1. skupine određuje da u vlasništvo dobivaju osobni automobil s ugrađenim odgovarajući prilagodbama svakih 7 godina. Osobe s invaliditetom iste razine a drugačijeg uzroka invaliditeta, prilikom kupnje novog ili rabljenog vozila uz osnovnu cijenu vozila plaćaju posebni porez, prilagodbu u formi ručnih komandi te pripadajući porez na dodanu vrijednost u visini od 25%. Smatramo da se zakonom mora detaljnije definirati oslobođenje od plaćanja posebnog poreza te uključiti osobni automobil u vlasništvu osobe s invaliditetom određene vrste i razine koji se unosi/uvozi u Republiku Hrvatsku a ima ručne komande ili će mu biti ugrađene u roku od 30 dana. Nije prihvaćen Postojeći tekst Zakona je ekstenzivan i u cijelosti obuhvaća predmetnu materiju te propisuje da predmet oporezivanja nisu vozila posebno prilagođena za prijevoz osoba s invaliditetom.
2 Grga K PRETHODNA PROCJENAZAZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, 1. Opišite ukratko problem koji se namjerava riješiti normativnim rješenjem (izrađene teze propisa): Molim da "ratio" ovog prijedloga bude bolja sigurnost vozila i prometa na hrvatski cestama uz naravno manje zagađanje, a da se isto ne postigne drastičnim smanjenjem broja vozila (što bi sigurno dalo navedeni učinak, ali posljedica na gospodarstvo i standard bi bila pogubna). Nadalje, molim da pod oldtimer vozila ne spadnu vozila kao npr. "tamići" koji sigurno ne doprinose manjem zagađenju i većoj sigurnosti. Sam smisao ovdje predložene izmjene Zakona mi se čini razumnim. Nije prihvaćen Prijedlog u cijelosti uvažava navode iz komentara.
3 Roditelji u akciji - Roda PRETHODNA PROCJENAZAZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, 2. Opišite ukratko cilj koji se želi postići normativnim rješenjem (izrađene teze propisa): Udruga Roda se već 12 godina zalaže za sigurnost djece u prometu, te u suradnji s MUP-om provodimo brojne aktivnosti koje imaju za cilj povećanje sigurnosti djece kao putnika u automobilu – od kontrola vezivanja djece u automobilu roditelja pred vrtićima i školama do besplatnih pregleda autosjedalica u svim većim gradovima u Hrvatskoj. Naše je iskustvo (u preko 200 besplatnih pregleda u 20-tak gradova i preko 3200 pregledanih sjedalica do 2015. godine) da automobile s 9 sjedala ili kombije obitelji u Hrvatskoj ne koriste, ili izuzetno rijetko koriste za prijevoz djece. Također, roditelja koji imaju 6 i više maloljetne djece u Hrvatskoj ima malo u odnosu na ukupni broj obitelji s većim brojem djece, prema zadnjem popisu stanovništva takvih je obitelji 2451. Broj obitelji s 4 ili 5 djece (kojima treba automobil sa 7 sjedala) je 23061, a ako se uračunaju i obitelji sa 3 djece, koje često imaju problem sa smještajem tri sjedalice u automobil, te se djeca ne mogu sigurno voziti kao putnici, ukupan broj tih obitelji je 110289. Zato predlažemo mjeru koja će imati stvarnu korist za obitelji s većim brojem djece, a koja će doprinijeti i sigurnosti te djece kao putnika u automobilima, jer će ih tada roditelji moći ispravno i sigurno vezivati u sjedalice i postolja za djecu, da po uzoru na slovenski zakon http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Uvodne_strani/Prebivalci/davki123.pdf#page=16 roditelje koji imaju troje i više djece koji kupuju automobile sa 7 sjedala oslobodite plaćanja poreza ili smanjite najmanje za 50% posebni porez na motorna vozila pod određenim uvjetima (sva djeca trebaju biti maloljetna, roditelji mogu kupiti jedan automobil sa 7 sjedala u tri godine, a ukoliko ga prije isteka tri godine prodaju, moraju državi taj porez platiti). Nije prihvaćen Općenito temelji ratio propisivanja predmeta oporezivanja u Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila polazi od potrebe ostvarivanja gospodarskog pristupa te su s time u vezi izuzeti od oporezivanja motorna vozila koja su po svojoj naravi te prvotnoj i isključivoj svrsi namijenjena obavljanju gospodarske djelatnosti, dok se, općenito, putnička vozila oporezuju. U tom smislu i po sadašnjem stanju stvari ne oporezuju se niti motorna vozila izvedena iz karoserije kombi vozila s najviše dva reda sjedala koja se kod nadležnog tijela registriraju kao teretna vozila (N1), odnosno takozvana kombi vozila. U naravi, međutim, takva vozila imaju i bitne karakteristike putničkih vozila te su pogodna za prijevoz većeg broja osoba, odnosno pogodna su i za višečlane obitelji. Dorađeni prijedlog predviđa smanjenje posebnog poreza za motorna vozila s devet sjedala u iznosu od 75% (umjesto prijašnjeg prijedloga koji je predviđao smanjenje u iznos iznosu od 50%) , a na motorna vozila s osam sjedala u iznosu od 50%. Uvođenje dodatnih pogodnosti moguće je i izvan sustava poreznih rashoda, što podrazumijeva izradu ciljanih programa nadležnog ministarstva i primjenu izravnih proračunskih transfera.
4 Veljko S. PRETHODNA PROCJENAZAZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, 2. Opišite ukratko cilj koji se želi postići normativnim rješenjem (izrađene teze propisa): S obzirom da se odmah na početku navodi "...pojednostavljenja i osuvremenjivanje sustava oporezivanja...", onda bi se osim CO2 dijela poreza, mogla osuvremeniti i vrijednosna komponenta poreza. Ovakav način oporezivanja sa skokovima, u najboljem slučaju, nije fer niti korektan, jer obveznici plaćanja poreza ovise o nečijoj "umjetničkoj" procjeni, koja u razlici vrijednosti automobila od doslovno 1 kune, napravi poreznu obvezu od nekoliko tisuća kuna. S obzirom da se vrijednost polovnih vozila određuje po tablicama (eurotax), koje nisu javno dostupne (bez nadoknade)(bitna stvar za napomenu je također i da ako platite i dobijete procijenu iz kataloga, ona ne obvezuje nikoga - praktično, iznos PPMV-a doznate tek u onom momentu kada dobijete riješenje za platiti) i onoj prije spomenutoj "umjetničkoj" procjeni, mišljenja sam da bi zakonodavac mogao progresivnim oporezivanjem (kao što se oporezuju plaće) postići pravedniju poreznu obvezu. CO2 dio poreza je daleko pravičniji po tom pitanju, jer iako je također skokovit, barem je lako predvidiv jer su granice jasne i određene od strane proizvođača. Nije prihvaćen Prijedlog Zakona u cijelosti uvažava kriterij progresivnost u odnosu na vrijednosnu komponentu oporezivanja.
5 Farma Apex PRETHODNA PROCJENAZAZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, 2. Opišite ukratko cilj koji se želi postići normativnim rješenjem (izrađene teze propisa): Treba se kod smanjenja posebnog poreza za motorna vozila s devet sjedala brisati devet sjedala i treba pisati 8 ili 9 sjedala jer su takva vozila u verzijama sa 8 ili 9 sjedala Nije prihvaćen Dorađeni prijedlog se bazira na okolnosti izvedbe u odnosu na broj sjedala (i 9 i 8 sjedala) i shodnoj distinkciji pripadajućih umanjenja
6 Ivica Jujnović PRETHODNA PROCJENAZAZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, 2. Opišite ukratko cilj koji se želi postići normativnim rješenjem (izrađene teze propisa): Smanjenje posebnog poreza za motorna vozila s devet sjedala: Cilj koji uključuje smanjenje poreza od 50% za vozila s 9 sjedala samo se djelomično odnosi na utvrđeni problem vezano uz razmjernost oporezivanja u odnosu na emisiju po broju putnika koji se prevozi istim vozilima. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu prepoznaje dvije kategorije osobnih vozila koje bi trebalo obuhvatiti ovim izmjenama, i to vozila (7+1) i (8+1). Navedena vozila osim za usluge javnog prijevoza putnika i privatne potrebe, većinom se koriste za potrebe prijevoza zaposlenih, školske djece, športskih organizacija i pružatelja turističkih usluga. Kako bi se postigla razmjernost oporezivanja u odnosu na emisije po broju putnika predlaže se uvođenje korekcijskih koeficijenata emisije predmetnih vozila kako slijedi: - za vozilo (7+1): korekcijski koeficijent (5/8), K=0,625, - za vozilo (8+1): korekcijski koeficijent (5/9), K=0,555. Korekcijski koeficijent predstavlja razliku broja sjedala najčešćih osobnih vozila (5 sjedala) i osobnih vozila s 8 ili 9 sjedala sa vozačem. Nakon primjene korekcijskog koeficijenta za navedena vozila porez bi se trebao obračunavati kao i za ostala vozila. Ako se dodatno želi potaknuti konkurentnost gospodarstva i povećanje sigurnosti prometa na cestama kroz kupnju novijih vozila isti korekcijski koeficijent treba primijeniti i na izračun vrijednosti predmetnih osobnih vozila. Dodatno izuzeće vezano za primjenu korekcijskog koeficijenta je poželjno i za potrebe većih obitelji s četvero ili petoro djece koje najčešće koriste osobna vozila sa 7 sjedala (6+1). Nije prihvaćen Dorađeni prijedlog se bazira na okolnosti izvedbe u odnosu na broj sjedala (i 9 i 8 sjedala) i shodnoj distinkciji pripadajućih umanjenja.
7 Farma Apex PRETHODNA PROCJENAZAZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, 5. Odredite vremenski okvir za rješavanje problema i postizanje navedenog cilja te ukratko objasnite moguće prepreke, rizike u rješavanju problema. - Priznavanje troškova za vozila u nabavi i eksploataciji kao u ostalim zemljama EU za registrirana poslovna društava ( firma, obrt, opg, itd ) o Povrat PDV-a na sva vozila o Svi troškovi u eksploataciji priznati u 100% iznosu o Ukidanje trošarina na sva dostavna vozila kao i u EU  Primjer sa Pic-upom koji ima 4 vrata i otvoreni radni sanduk kod nas se naplaćuje trošarina a to je čisto radno-dostavno vozilo - Onemogućavanje privatnim osobama, koja nemaju registrirana poslovna društava ( firma, obrt, opg, itd ) kupnju bilo kakvog dostavnog, radnog vozila ili stroja ( traktor, šumski traktor ….), građevinskog stroja ( bager, utovarivać i … ). o Paradoks našeg poreznog sustava da pojedinac može kupiti i posjedovati bilo koje od ovih gore navedenih vozila ili strojeva, te sa njima obavljati neregistrirani posao, da ne plaća porez, doprinose a čak i zapošljava djelatnike. To je nelegalna konkurencija gospodarstvenima i rad na crno koji nitko ne kontrolira, a pojedini primaju socijalnu pomoć ili pomoć iz zavoda za zapošljavanje a rade na crno. Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predmet uređenja ovoga propisa.
8 Farma Apex PRETHODNA PROCJENAZAZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, 7. Hoće li navedeno normativno rješenje imati značajan financijski učinak u barem jednom sektoru/području i u kojem? Da li utječe na tržišno natjecanje? Ukratko navedite kakvi se učinci očekuju. - Priznavanje troškova za vozila u nabavi i eksploataciji kao u ostalim zemljama EU za registrirana poslovna društava ( firma, obrt, opg, itd ) o Povrat PDV-a na sva vozila o Svi troškovi u eksploataciji priznati u 100% iznosu o Ukidanje trošarina na sva dostavna vozila kao i u EU  Primjer sa Pic-upom koji ima 4 vrata i otvoreni radni sanduk kod nas se naplaćuje trošarina a to je čisto radno-dostavno vozilo - Onemogućavanje privatnim osobama, koja nemaju registrirana poslovna društava ( firma, obrt, opg, itd ) kupnju bilo kakvog dostavnog, radnog vozila ili stroja ( traktor, šumski traktor ….), građevinskog stroja ( bager, utovarivać i … ). o Paradoks našeg poreznog sustava da pojedinac može kupiti i posjedovati bilo koje od ovih gore navedenih vozila ili strojeva, te sa njima obavljati neregistrirani posao, da ne plaća porez, doprinose a čak i zapošljava djelatnike. To je nelegalna konkurencija gospodarstvenima i rad na crno koji nitko ne kontrolira, a pojedini primaju socijalnu pomoć ili pomoć iz zavoda za zapošljavanje a rade na crno. Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na predmet uređenja ovoga propisa.