Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 privreda d.o.o. petrinja KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA, Članak 3. Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama predlaže se izmjena dosadašnjeg članka 86. stavak 2. na način da bi isti glasio: „Kod osnivanja prava građenja i prava služnosti na javnoj cesti ne primjenjuju se odredbe Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina ("Narodne novine, broj 80/11)“. Postojeći stavak 3. se briše, dok stavak 4. postaje stavak 3. Ovakva izmjena Zakona o cestama proizlazi iz obrazloženja odredbi zakona (članak 3.) u kojem se navodi da su tijekom primjene ovih odredbi nadležna tijela državne uprave upozorena da se oslobađanje od plaćanja naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti može tretirati nezakonitom državnom potporom i diskriminacijom poduzetnika na tržištu koja je uvedena navedenim odredbama, slijedom čega se, a radi otklanjanja ovih nezakonitosti predlaže da se sporne odredbe brišu te isključi primjena Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina. Naime, iz navedenog obrazloženja odredbi zakona, nije jasno kako bi se navedeno oslobođenje od plaćanja spomenutih naknada moglo tretirati kao nezakonita državna potpora i kao diskriminacija poduzetnika na tržištu. Upravo suprotno, smatramo da bi se kao diskriminacija poduzetnika na tržištu mogla tretirati predložena izmjena kojom se propisuje obveza plaćanja naknade za osnivanje prava služnosti, odnosno prava građenja ukoliko su građevina ili instalacija u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, u isključivom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, dok bi se postojeće zakonsko rješenje o oslobođenju od plaćanja naknade i dalje primjenjivalo u slučaju osnivanja prava služnosti odnosno prava građenja radi građenja javne ceste na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ukidanjem dosadašnjeg članka 86. stavak 2. Zakona o cestama dodatno bi se otežalo financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina kao i rješavanje imovinsko – pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina jer bi investitori bili dodatno financijski opterećeni, budući da bi im se nametnula obveza plaćanja naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja za ugovore o osnivanju prava služnosti koji se tek imaju sklopiti, ali i temeljem već sklopljenih ugovora o osnivanju prava služnosti na javnoj cesti koji propisuju oslobođenje od obveze plaćanja naknade za pravo služnosti za vrijeme dok su ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava za oslobođenje. Javni isporučitelji vodnih usluga koji su registrirani za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje financiraju gradnju komunalnih vodnih građevina i rješavaju imovinsko-pravne odnose iz prihoda od naknade za razvoj koju je obvezan plaćati obveznik plaćanja cijene vodnih usluga, dakle krajnji korisnik. Mišljenja smo da bi predloženo zakonsko rješenje predstavljalo dodatno financijsko opterećenje za sve distributere što bi utjecalo na poskupljenje vodnih usluga potrošačima kao i na poskupljenje investicija u komunalnu infrastrukturu, slijedom čega predlaže se brisati dio u konačnom prijedlogu Zakona o izmjena i dopunama Zakona o cestama kojim se isključuje primjena Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina te se predlaže postojeći stavak 3. članka 86. ostaviti na snazi. Nije prihvaćen Važećim odredbama Zakona o cestama su plaćanja naknade za pravo građenja odnosno pravo služnosti na javnoj cesti oslobođeni poduzetnici u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, tako da spomenute naknade plaćaju isključivo trgovačka društva u privatnom vlasništvu. Davanje prednosti jednim poduzetnicima na tržištu u odnosu na druge predstavlja diskriminaciju i nedozvoljenu državnu potporu prema propisima o tržišnom natjecanju.
2 GRAD ZAGREB KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA, Članak 4. U članku 89.a stavak 1 dodati: - vozila operativnih snaga sustava civilne zaštite. Obrazloženje: Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske. Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15) uredio je sustav civilne zaštite.Vozila civilne zaštite također pripadaju posebnim službama, posebno su označena i izvršavaju zadaće usko vezane uz zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica katastrofa i velikih nesreća, te ih je stoga nužno uvrstiti među vozila iz članka 89. a stavak 1. Nije prihvaćen Zakonom o sustavu civilne zaštite propisuju se ograničenja vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama i pokretninama radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša. Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite operativne snage sustava civilne zaštite čine stožeri civilne zaštite, operativne snage vatrogastva, operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, udruge, postrojbe i povjerenici civilne zaštite, koordinatori na lokaciji te pravne osobe u sustavu civilne zaštite. Operativne snage sustava civilne prema navedenom Zakonu imaju jasno definirane ovlasti u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa. Nema opravdanja za sve navedene subjekte propisati oslobođenje od plaćanja cestarine u redovnim okolnostima, a što se uređuje Zakonom o cestama.
3 Grga K PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Uvođenjem vinjeta predmetne izmjene Zakona postaju besmislene. Nije prihvaćen Primjedbe se ne odnose na predložene izmjene i dopune Zakona o cestama. Predložene izmjene i dopune Zakona o cestama nisu vezane za izmjenu sustava naplate cestarine niti moguće uvođenje vinjeta.
4 Grga K PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Očekujem što hitnije provođenje izbornog obećanja o izradi i objavi studija uvođenja vinjeta umjesto dosadašnjeg načina naplate cestarina. Mišljenja sam da bi uvođenje vinjeta (ukoliko objektivno izrađena studija pokaže suprotno naravno da ću promijeniti mišljenje) dovelo do sljedećeg: 1. Povećanje sigurnosti prometa na cestama niže razine od autocesta, ali i na samim autocestama, 2. Povećanje prihoda, a pogotovo dobiti HAC-a i ARZ-a čime bi se olakšalo servisiranje postojećih zaduženja za izgradnju navedenih autocesta te time olakšala izgradnja novih kilometara autocesta, 3. Povećanje doprinosa postojećih autocesta razvoju hrvatskog gospodarstva, 4. Olakšalo korištenje autocesta te povećao promet na autocestama čime se ispunjava sama svrha autocesta. Nije prihvaćen Primjedbe se ne odnose na predložene izmjene i dopune Zakona o cestama. Predložene izmjene i dopune Zakona o cestama nisu vezane za izmjenu sustava naplate cestarine niti moguće uvođenje vinjeta.
5 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Člankom 88.st.2. uređuje se oslobođenje plaćanja cestarine na temelju razine, uzroka i vrste invaliditeta te vlasništva nad vozilom. Smatramo kako se oslobođenje od plaćanja cestarine ne može smatrati prikrivenom socijalnom pomoći nego kompenzacijskom mjerom zbog nemogućnosti korištenja javnog prijevoza osobama sa smanjenom pokretljivošću ili pokretljivošću u invalidskim kolicima. Shodno tome, vlasništvo ili dugotrajno korištenje vozila ne smije biti uvjet oslobođenja od plaćanja cestarine, jer se takvom zakonskom regulativom diskriminira osobe smanjene pokretljivosti ili osobe pokretne u invalidskim kolicima koje nemaju vozilo u osobnom vlasništvu ili korištenju temeljem ugovora o leasingu. Potencijalno, nezakonito korištenje mogućnosti oslobođenja plaćanja cestarine može se minimalizirati izjavom o osobnoj odgovornosti, provjerom identifikacijskih dokumenata osobe s invaliditetom koja se nalazi u vozilu te pripadajuće isprave o oslobođenju plaćanja. Predlažemo da se u zakon unesu navedene teze te da članak 88. stavka 2. glasi: „(2) Osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka, te HRVI sa 100% tjelesnog oštećenja, ne plaćaju cestarinu iz članka 86. stavka 2. ovog Zakona za osobno vozilo ili prilagođeno kombi vozilo za osobe s invaliditetom u kojem se nalaze.“ Sukladno promjenama Zakona potrebno je promijeniti i prateći Pravilnik. Nije prihvaćen Primjedbe se ne odnose na predložene izmjene i dopune Zakona o cestama, ali će ih Ministarstvo imati u vidu kada se budu mijenjale odgovarajuće odredbe Zakona o cestama.
6 STJEPAN GORIČANAC KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA, Članak 4. U članku 89.a, dodati: - vozila civilne zaštite, Obrazloženje: Vozila Civilne zaštite, pored navedenih, također pripadaju posebnim službama, posebno su označena i izvršavaju zadaće usko vezane uz zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica katastrofa i velikih nesreća, te stoga zvuči nevjerojatno da je izostavljena. Vatrogasna vozila i vozila HGSS su vozila temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite, ali to su i vozila civilne zaštite. Ovaj prijedlog upozorava i na odnos središnjih tijela državne vlasti prema sustavu civilne zaštite, a taj sustav spašava živote i materijalna dobra. Ako netko ne razumije, neka se informira o tome na stranici www.duzs.hr, i na stranicama istih službi u zapadnom svijetu. Razvijena društva se drugačije odnose prema njemu jer shvaćaju njegovu ulogu. Nije prihvaćen Zakonom o sustavu civilne zaštite propisuju se ograničenja vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama i pokretninama radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša. Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite operativne snage sustava civilne zaštite čine stožeri civilne zaštite, operativne snage vatrogastva, operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, udruge, postrojbe i povjerenici civilne zaštite, koordinatori na lokaciji te pravne osobe u sustavu civilne zaštite. Operativne snage sustava civilne prema navedenom Zakonu imaju jasno definirane ovlasti u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa. Nema opravdanja za sve navedene subjekte propisati oslobođenje od plaćanja cestarine u redovnim okolnostima, a što se uređuje Zakonom o cestama.
7 Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju OKO KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA, Članak 4. U stavak 1. dodati: - vozila koja su označena znakom pristupačnosti kada se u njima vozi osoba na koju glasi znak pristupačnosti. Obrazloženje: Dosadašnja praksa oslobađanja od naplate cestarine vozilima koja su u vlasništvu osobe s invaliditetom i koja imaju odgovarajuće rješenje Ministarstva prometa je višekratno definirana kao diskriminatorna, pogotovo kada je riječ o djeci s teškoćama u razvoju koja imaju 100% invaliditet. Pravobrnaiteljice za osobe s invaliditetom, kao i Savezi i razne udruge su već puno puta ukazivale na taj problem. Nije prihvaćen Primjedbe se ne odnose na predložene izmjene i dopune Zakona o cestama, ali će ih Ministarstvo imati u vidu kada se budu mijenjale odgovarajuće odredbe Zakona o cestama.