Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ANT d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 13. Prijedlog: Članak 55. stavak (3) izmijeniti na način da se sljedeće riječi dodaju u tekst članka (nove riječi dodane su velikim slovima): (3) Iznimno od stavka 1. podstavka 4. ovoga članka, za AUTOMATSKE metode mjerenja za H2S i NH3 uvjet za izdavanje dozvole za mjerenje H2S je potvrda o akreditaciji ili potvrda referentnog laboratorija za mjerenje SO2 i uvjet za mjerenje NH3 je potvrda o akreditaciji ili potvrda referentnog laboratorija za mjerenje NO2. Za mjerenje merkaptana AUTOMATSKIM METODAMA uvjet za izdavanje dozvole je potvrda o akreditaciji ili potvrda referentnog laboratorija za mjerenje benzena. Također, predlažemo da se u ovaj stavak nadoda sljedeća rečenica: Iznimno od stavka 1. podstavka 4. ovog članka, za ručne metode mjerenja merkaptana, amonijaka, sumporovodika i metanala uvjet za izdavanje dozvole je da je ispitni laboratorij akreditiran sukladno HRN EN ISO/IEC 17025, dokaz o posjedovanju mjerača protoka sljedivom prema HRN EN ISO/IEC 17025 te dokaz da je analiza uzoraka napravljena opremom koja je sljediva sukladno HRN EN ISO/IEC 17025. OBRAZLOŽENJE: Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (NN 3/2013), dozvoljeno je mjerenje navedenih parametara ručnim metodama: PRILOG 7. DIO I. METODE MJERENJA ZA PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA F. Metode mjerenja koncentracija merkaptana, amonijaka, sumporovodika i metanala Opće prihvaćene metode sakupljanje uzoraka uz provjeru uzorkovanja zraka sa mjeračem protoka sljedivim prema HRN EN ISO/IEC 17025 te laboratorijske analize opće prihvaćenim metodama uz provjeru mjerne sljedivosti sukladno HRN EN ISO/IEC 17025. Naime, važećim odredbama Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14) nije moguće ishoditi dozvolu za mjerenje isključivo navedenih parametara iz Priloga 7. DIO I., točka F svaki zasebno, već se za iste mora ishoditi dozvola za vezani parametar prema trenutno važećim odredbama čl. 55 st. 3. Zakona. Ova odredba ima smisla u slučaju korištenja automatske opreme jer su vezane komponente na tehničkoj razini tada međusobno ovisne. Međutim, kako je Pravilnikom omogućeno korištenje i ručnih metoda, tada uvjetovanje npr. dozvole za benzen (a kako bi se dobila dozvola za merkaptane) nema smisla budući da je pojedinačni pristup ručnim metodama mjerenja tih komponenti potpuno različit i mjerenja su neovisna jedno o drugom. Prihvaćen Prihvaća se.
2 Ured pučke pravobraniteljice KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 5. Predlaže se izmijeniti članak 5. na način da glasi: U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi: „(2) Procjenjivanje kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske sukladno članku 6. stavku 3. ovoga Zakona osigurava Ministarstvo, a provodi DHMZ na temelju mjerila za procjenu koji su određeni pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona i provodi se najmanje jedanput u pet godina.“. Obrazloženje: Predlaže se dodati izraz "osigurava Ministarstvo" uz dodani novi izraz u novom nacrtu „sukladno članku 6. stavak 3. ovoga Zakona provodi DHMZ…“ kako bi se jasno odredile nadležnosti i odgovornosti tijela u području zaštite zraka. Izraz „osigurava“ i izraz „provodi“ nisu istoznačni stoga jedan ne može zamijeniti drugi. Naime, u važećem Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14) u članku 6. stavak 3. stoji „Procjenu kvalitete zraka osigurava Ministarstvo“ i nije jasno zašto je u novom nacrtu prijedloga Zakona izostavljena konstatacija da Ministarstvo osigurava procjenu kvalitete zraka, odnosno nije navedeno koje tijelo osigurava procjenu kvalitete zraka. Također, nije jasno radi li se o procjeni zraka na teritoriju Republike Hrvatske ili se radi o procjeni kvalitete zraka u Državnoj mreži, budući da nisu sve mjerne postaje u Državnoj mreži. Naime, u važećem Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14), u članku 28. stavak 1. stoji: „Državni hidrometeorološki zavod upravlja radom državne mreže, osigurava izgradnju novih postaja u državnoj mreži, osigurava praćenje kvalitete zraka (mjerenje, prikupljanje podataka, osiguranje kvalitete i provjere mjerenja i podataka, ugađanje i provjera tehničkih karakteristika mjerne opreme u skladu s referentnim metodama mjerenja te obrada i prikaz rezultata mjerenja) i odgovoran je za provođenje programa mjerenja kvalitete zraka na tim postajama. Prihvaćen Prihvaća se.
3 Ured pučke pravobraniteljice KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 2. Predlaže se izmijeniti članak 2. na način da glasi: U članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi: „(3) Procjenu kvalitete zraka, modeliranje za potrebe procjene i izvješćivanja iz članka 120. ovoga Zakona osigurava Ministarstvo, a provodi Državni hidrometeorološki zavod.“ Obrazloženje: Predlaže se dodati izraz "osigurava Ministarstvo" uz dodani novi izraz u novom nacrtu „modeliranje za potrebe procjene i izvješćivanja iz članka 120. ovoga Zakona provodi Državni hidrometeorološki zavod“ kako bi se jasno odredile nadležnosti i odgovornosti tijela u području zaštite zraka. Izraz „osigurava“ i izraz „provodi“ nisu istoznačni stoga jedan ne može zamijeniti drugi. Naime, u važećem Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14) u članku 6. stavak 3. stoji „Procjenu kvalitete zraka osigurava Ministarstvo“ i nije jasno zašto je u novom nacrtu prijedloga Zakona izostavljena konstatacija da Ministarstvo osigurava procjenu kvalitete zraka, odnosno nije navedeno koje tijelo osigurava procjenu kvalitete zraka. Također, nije jasno radi li se o procjeni zraka na teritoriju Republike Hrvatske ili se radi o procjeni kvalitete zraka u Državnoj mreži, budući da nisu sve mjerne postaje u Državnoj mreži. Naime, u važećem Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14), u članku 28. stavak 1. stoji: „Državni hidrometeorološki zavod upravlja radom državne mreže, osigurava izgradnju novih postaja u državnoj mreži, osigurava praćenje kvalitete zraka (mjerenje, prikupljanje podataka, osiguranje kvalitete i provjere mjerenja i podataka, ugađanje i provjera tehničkih karakteristika mjerne opreme u skladu s referentnim metodama mjerenja te obrada i prikaz rezultata mjerenja) i odgovoran je za provođenje programa mjerenja kvalitete zraka na tim postajama. Prihvaćen Prihvaća se.
4 GRAD ZAGREB KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 11. U stavku (2) riječ "izraditi" treba zamijeniti i staviti "donijeti". Predstavničko tijelo donosi kratkoročni akcijski plan za svoje administrativno područje, a njegovi izradu osigurava nadležno upravno tijelo JLS. Prihvaćen Prihvaća se.
5 Ured pučke pravobraniteljice KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 7. Predlaže se izmijeniti članak 27. stavak 7. na način da glasi: „Ministarstvo podnosi izvješće iz stavka 6. ovoga članka Vladi do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.“. Obrazloženje: Predlaže se izmijeniti rok za podnošenje izvješća iz stavka 6. ovog članka na 30. lipanj, kako stoji u važećem Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14) jer nije jasno zašto bi se isti pomaknuo na 30. rujan, kako je predviđeno u novom nacrtu prijedloga Zakona. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Provedbom dosadašnjeg Zakona utvrđeno je da je rok 30. lipanj prekratak te je predloženi rok realan i ostvariv a usklađen je i s međunarodnim obvezama koje se odnose na dostave izvješća prema EK.
6 Ured pučke pravobraniteljice KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 6. Predlaže se izmijeniti članak 6. na način da glasi: U članku 27. dodaju se stavak 5. i stavak 6.: Praćenje kvalitete zraka Članak 27. (1) Za praćenje kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama u Republici Hrvatskoj uspostavlja se državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka (u daljnjem tekstu: državna mreža). (2) Državna mreža sastavni je dio praćenja stanja okoliša i financira se iz državnog proračuna Republike Hrvatske. (3) Lokacije postaja iz stavka 1. ovoga članka, na prijedlog Ministarstva, određuje Vlada uredbom. (4) Mjerila za određivanje lokacija postaja propisuje ministar pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona. (5) Praćenje kvalitete zraka obavlja se i na razini županija, Grada Zagreba, gradova i općina sukladno članku 31. ovoga Zakona. (6) Praćenje kvalitete zraka dužna je osigurati i onečišćivač sukladno članku 32. ovoga Zakona. Obrazloženje: Predlaže se dodati stavke 5. i 6. kako bi se na jednom mjestu, odnosno u jednom članku naveli svi mogući načini praćenja kvalitete zraka, a čiji su podatci javni te se koriste i za izvješća. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Člankom 27. definirano je praćenje kvalitete zraka u državnoj mreži te se isti odnosi na državnu mrežu. Člankom 31. propisana je obveza uspostave mjernih postaja na vlastitim područjima za županija, Grada Zagreba i gradova ukoliko procijene da su razine onečišćenosti više od propisanih graničnih vrijednosti odnosno postoje opravdani razlozi za uspostavu istih. Člankom 32. propisana je obaveza osiguranja praćenja kvalitete zraka onečišćivačima sukladno rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš ili rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša ili rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša. Ove postaje nisu dio državne mreže te iste ne treba obuhvatiti člankom 27.
7 Ekonerg doo KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 16. Komentar na Članak 16. Ovim izmjenama ukida se obaveza referentnih laboratorija da organiziraju i provode redovita ispitivanja sposobnosti ispitnih laboratorija za praćenje kvalitete zraka među laboratorijskim usporedbama čime se narušava postignuta razina osiguranja kvalitete hrvatskih laboratorija za kvalitetu zraka i održivost cijelog sustava postaje upitna. Naime, u Hrvatskoj postoji više ispitnih laboratorija akreditiranih prema HRN EN ISO/IEC 17025 za praćenje kvalitete zraka i za održavanje akreditacije nužno je sudjelovanje na među laboratorijskim usporedbama. Ukoliko se održavanje među laboratorijskih usporedbi za plinovita onečišćenja prepusti isključivo tržištu postoji mogućnost degradacije ili urušavanja postojećeg sustava. Direktiva EU 2015/1480 uvođenjem obaveze akreditacije prema HRN EN ISO/IEC 17043 za referentne laboratorije koji provode među laboratorijske usporedbe ima za cilj poboljšati postojeće sustave provođenja mjerenja i osiguranja kvalitete mjerenja u zemljama članicama. Pozitivnu namjeru Direktive EU 2015/1480 Predlagatelj je iskoristio za smanjivanje kvalitete i/ili povećanje troškova mjerenja kvalitete zraka u Hrvatskoj samo zbog nedovoljne kapacitiranosti zakonom postavljenog laboratorija iz članka 28. Identičan stav ima i većina hrvatskih ispitnih laboratorija koji je također dostavljen Predlagatelju putem dopisa Hrvatskog Udruženja za zaštitu zraka. Prijedlog: Ostaviti obavezu referentnog laboratorija da je osposobljen za organizaciju među laboratorijskih ispitivanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se.Predložene izmjene su u skladu s odredbama Direktive EU 2015/1480.
8 Ekonerg doo KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 7. Predlagatelj ostaje na svom stajalištu da Zakonom imenuje državnu ustanovu koja će obavljati mjerenja u državnoj mreži za praćenje kvalitete zraka kako je prvotno definirano Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka iz 2014. Ovo znači da taj posao ne može raditi niti jedna druga pravna osoba i u suprotnosti je s očitovanim mišljenjem struke kroz Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka. Stav Udruženja, ranije dostavljen nadležnima u Ministarstvu, je da institucija koja upravlja državnom mrežom ne može istovremeno provoditi mjerenja u sklopu mreže. Nadalje, kriterij za referentne laboratorije koji će obavljati ova važna mjerenja treba biti isključivo razina postignute kvalitete koju moraju ispunjavati referentni laboratoriji, a dokazuje se ispunjavanjem zahtjeva koje postavlja Zakon o zaštiti zraka. Unatoč tome Predlagatelj i dalje ostaje na koncepciji Zakona iz 2014. uz obrazloženje da su osnovni ciljevi izmjena i dopuna Zakona unaprjeđenje i učinkovitija provedba praćenja kvalitete zraka u državnoj mreži, osiguranje ciljane kvalitete podataka, smanjenje troškova rada državne mreže i osiguranje kontinuiteta rada državne mreže te pravovremeno izvješćivanje javnosti i ispunjavanje obveza Republike Hrvatske prema aktima Europske unije. Nakon 01.01.2016. DHMZ preuzima mjerenja plinovitih onečišćujućih tvari i kako nema dostatne kapacitete za provođenje svih aktivnosti referentnog laboratorija događa se upravo suprotno postavljenim ciljevima Predlagatelja. Kvaliteta, odnosno raspoloživost mjerenja drastično pada uz istovremeno povećanje ukupnih troškova rada državne mreže. Tako iz sirovih podataka sa stranice HAOP-a (od 1.1. do 30. 11.2016) možemo zaključiti da je minimalni obuhvat podataka (kao jedan od osnovnih ciljeva kvalitete podataka (Prilog 8 Pravilnika o praćenju kvalitete zraka) nije zadovoljavajući niti za jedan parametar za automatske instrumente na postaji državne mreže Slavonski Brod - 2 (npr. PM10 75%, SO2 73%, benzen samo 7%, H2S 71%). Na postaji SB-1 stvari su nešto bolje, ali i dalje mjerenja H2S-a i PM2,5 ne zadovoljavaju kriterij od 90% obuhvata podataka (H2S 84% PM2,5 87%). Slična pa i gora situacija je i na drugim postajama državne mreže. Osim toga Rješenje DHMZ-a za obavljanje poslova referentnog laboratorija izdano krajem 2015. na osnovi kojega je od 01.01.2016. počeo mjeriti u državnoj mreži (sve plinovite tvari osim benzena) izdano je samo za jednu mjernu postaju „Plitvička jezera“ i nije primjenjivo niti na jednu drugu postaju. Unatoč tome DHMZ počinje mjeriti na svim postajama i podaci formalno nisu valjani čime postaju upitna sva mjerenja koja je DHMZ provodio do srpnja 2016. kada je ishodio Rješenje koje vrijedi za sve postaje. Nije prihvaćen Mišljenja smo da je uspostavljeni sustav trajno i kvalitetno rješenje za praćenje kvalitete zraka.
9 Ekonerg doo KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 7. Prijedlog: U članak 28. Zakona o zaštiti zraka ubaciti stavak: U slučaju da Državni hidrometeorološki zavod i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada ne ishode dozvolu iz članka 61. stavka 1.ovog Zakona ili ne raspolažu s dovoljnim kapacitetima za obavljanje svih poslova iz stavka (2), praćenje kvalitete zraka mogu obavljati i ostali ispitni laboratoriji koji imaju dozvolu Ministarstva iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća.U konačnom tekstu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti zraka dodan je novi članak kojim se definiraju obveze osiguranja obavljanja poslova iz članka 28. stavka 2. i 3.
10 GRAD ZAGREB KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, Članak 10. Predlaže se produženje roka za donošenje akcijskog plana iz stavka (4) na 22 mjeseca od kraja one godine u kojoj je utvrđeno prekoračenje. U stavku (6) umjesto "Predstavničko tijelo" treba staviti "nadležno upravno tijelo". Predlaže se produženje roka za dostavljanje na mišljenje akcijskog plana iz stavka (6) na 20 mjeseci od kraja one godine u kojoj je utvrđeno prekoračenje. Obrazloženje predloženih izmjena i dopuna članka 10. : Produženje rokova u stavku 4. i 6. traži se zbog obveze jedinica lokalne samouprave da izrade i donesu akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka i u slučaju prekoračenja utvrđenih na mjernim postajama iz članka 19. stavka 5, odnosno na mjernim postajama državne mreže, a službeni podaci o mogućem prekoračenju i obvezi koja proizlazi iz toga, dostupni su jedinicama lokalne samouprave tek nakon objave Godišnjeg izvješća o praćenju kvalitete zraka na području RH. Praksa je pokazala da se spomenuto izvješće objavljuje na stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu tek krajem tekuće godine za prethodnu godinu, a ne ranije kako bi bilo za očekivati s obzirom na odredbe Zakona. Stoga, mišljenja smo da jedinicama lokalne samouprave treba ostaviti dovoljno vremena da utvrde mjesta i vrstu prekoračenja, osiguraju sredstva, definiraju projektni zadatak, provedu postupak javne nabave, izrade prijedlog akcijskog plana, dostave ga na mišljenje Agenciji i Ministarstvu te upute ga Predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave na donošenje. U protivnom predlaže se da se u slučaju potrebe donošenja akcijskog plana zbog prekoračenja utvrđenim na mjernim mjestima iz članka 19. stavka 5. Zakona, izrada akcijskog plana stavi u nadležnost Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća.Prihvaća se u dijelu koji se odnosi na ulogu predstavničkog i nadležnog tijela. Ne prihvaća se u dijelu koji se odnosi na rokove. Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama predloženi su duži rokovi vezani za akcijske planove te je predlagatelj mišljenja da je prijedlog optimalan.
11 Ured pučke pravobraniteljice  , KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA O uočenim propustima u sustavu praćenja kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj ukazali smo u našim preporukama od 30. siječnja 2014. godine prilikom izrade: Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, Prijedloga Uredbe o utvrđivanju lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka i popisa mjernih mjesta koja se koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka i Prijedloga Programa mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, te smo ih većinom ponovili u našim Mišljenjima na Prijedlog uredbe o popisu mjernih mjesta za praćenje onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u Državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka te Prijedlog Programa mjerenja razine onečišćenosti u Državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka u lipnju 2016.godine. Naime, držeći se svih načela zaštite okoliša, a posebice načela pristupa informacijama, tada smo istaknuli te i ovom prilikom podsjećamo da nismo dobili odgovor gdje je i kada objavljena informacija o odluci, odnosno odluka po kojoj se podaci s mjernih postaja onečišćivača (npr. tvrtke Cemex d.d.) koriste u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, kao i za izradu službenih izvješća i studija, i to kao jedini podatci iz te regije. Radeći na pritužbama građana, izrazili smo sumnju u nepristranost takvog načina prikupljanja podataka, zbog čega smo smatrali važnim da se obrazlože i prikažu kriteriji odabira mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, uz podatke o njihovom geografskom položaju, vrsti mreže, vlasništvu te nadležnom tijelu za svaku mjernu postaju iz sustava za praćenje kvalitete zraka. U nacrtu predloženog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka i dalje uočavamo nejasnoće oko jasnog određivanja nadležnosti i odgovornosti tijela u području zaštite zraka, kao i nejasnoće pri određivanju teritorija, odnosno područja mjerenja, vrsta mreža i mjernih postaja (državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka, lokalne mreže za praćenje kvalitete zraka te mjerne postaje onečišćivača) te načina korištenja tih podataka za izvještavanje, stoga predlažemo sljedeće amandmane navedene u člancima koji slijede: Primljeno na znanje Primljeno na znanje.