Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Janja Groš NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI Pojam modernizacija potrebno je zamjeniti s pojmom gradnja i rekonstrukcija radi usklađivanja pojmova s zakonima koji uređuju područje prostornog planiranja i gradnje. Pojam građenje potrebno je zamjeniti s pojmom gradnja radi usklađivanja radi usklađivanja pojmova s zakonima koji uređuju područje prostornog planiranja i gradnje. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Pojmovi definirani važećim zakonom su određeni za potrebe istog te nemaju utjecaj na postupke utvrđene propisima iz područja gradnje.
2 Janja Groš NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI Članak 11. mijenja se i glasi: (1) Željeznička infrastruktura izgrađena do stupanja na snagu ovoga Zakona, za koju je izrađena snimka izvedenog stanja i koja je evidentirana u katastru , upisat će se u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Republike Hrvatske, uz upis pravne osobe koja upravlja željezničkom infrastrukturom, bez obzira na postojeće upise u zemljišnim knjigama. (2) Upis iz stavka 1. ovoga članka provest će nadležni zemljišnoknjižni sud po službenoj dužnosti, na temelju Odluke Vlade RH iz čl.14.ovog Zakona i prijavnog lista sa snimkom izvedenog stanja koje nadležnom zemljišnoknjižnom sudu dostavlja tijelo nadležno za katastar. Članak 12. mijenja se i glasi: (1) Željeznička infrastruktura izgrađena do stupanja na snagu ovoga Zakona, a koja nije evidentirana u katastru ili za koju nije evidentirano stvarno stanje, evidentira se u katastru na temelju Odluke Vlade RH iz čl.14 .ovog Zakona, geodetskog elaborata kojim je snimljeno izvedeno stanje i rješenja nadležnog zemljišnoknjižnog suda o provedbi prijavnog lista. (2) Željeznička infrastruktura iz stavka 1. ovoga članka upisat će se u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi, kao neotuđivo vlasništvo Republike Hrvatske uz upis pravne osobe koja upravlja željezničkom infrastrukturom, bez obzira na postojeće upise u zemljišnoj knjizi. (3) Prijavni list za prethodnu provedbu u zemljišnoj knjizi iz stavka 1. ovoga članka zemljišnoknjižnom sudu po službenoj dužnosti dostavlja nadležni ured za katastar na temelju pregledanog i potvrđenog geodetskog elaborata izvedenog stanja željezničke infrastrukture, snimljenog prema pravilima propisanim posebnim zakonom, a koji pribavlja i tijelu nadležnom za katastar dostavlja pravna osoba koja upravlja željezničkom infrastrukturom. (4) Rješenje o upisu željezničke infrastrukture u zemljišnu knjigu zemljišnoknjižni sud dostavit će nadležnom uredu za katastar, radi njezina evidentiranja u katastru. (5) Na evidentiranje u katastru i upis u zemljišne knjige željezničke infrastrukture iz članaka 11., 12. i 13. ovoga Zakona ne primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja, a kojima je propisana parcelacija građevinskog zemljišta i evidentiranje građevina u katastru, niti odredbe zakona kojim se uređuje katastar nekretnina te odredbe drugih zakona i propisa koje su protivne člancima 9. do 13. ovoga Zakona. Članak 12a. dodaje se iza čl.12: Članak 12a (1) Za željezničku infrastrukturu izgrađenu do stupanja na snagu ovoga Zakona, a koja je sukladna prostorno-planskoj dokumentaciji primjenjuju se odredbe članka 11. i 12. ovoga Zakona, dok će se eventualni prigovori vlasnika rješavati u posebnom postupku. (2) Uknjižba željezničke infrastrukture izgrađene nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, provodi se sukladno općim propisima kojima se uređuje uknjižba prava vlasništva. (3) Prijedlog za upis prava vlasništva za željezničku infrastrukturu iz stavka 3. ovoga članka podnosi nadležnom zemljišnoknjižnom sudu nadležno državno odvjetništvo. (4) O izvršenom upisu nadležni zemljišnoknjižni sud donosi rješenje sukladno postupku propisanom zakonom kojim se uređuju zemljišne knjige. Članak 13. mijenja se i glasi: Dijelu željezničke infrastrukture za koji ne postoji javni interes i interes korisnika usluga željezničkog prijevoza ili na kojem je trajno obustavljen željeznički prijevoz može biti oduzet status javnog dobra u općoj uporabi, a nekretnina kojoj prestaje status javnog dobra u općoj uporabi ostaje u vlasništvu Republike Hrvatske. Prijedlog za oduzimanje statusa javnog dobra u općoj uporabi željezničkoj infrastrukturi iz st.1.ovoga članka podnosi pravna osoba koja upravlja željezničkom infrastrukturom Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a odluku o oduzimanju statusa javnog dobra u općoj uporabi željezničkoj infrastrukturi na prijedlog Ministarstva donosi Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) ili tijelo koje ona ovlasti. Odluka iz stavka 2. ovoga članka sadrži odredbu o brisanju u zemljišnim knjigama željezničke infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi. Za potrebe građenja ili unapređenja drugog infrastrukturnog sustava na dijelu željezničke infrastrukture, a kada se ne gubi funkcionalnost željezničke infrastrukture, upravitelj infrastrukture osnovat će pravo služnosti, odnosno pravo građenja. Odluku iz stavka 2. ovoga članka dostavlja pravna osoba koja upravlja željezničkom infrastrukturom zajedno s elaboratom koji određuje geodetska djelatnost, nadležnom općinskom državnom odvjetništvu radi provedbe odluke u zemljišnim knjigama. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Primjedbe se ne odnose na predložene izmjene i dopune Zakona o željeznici, ali će ih Ministarstvo imati u vidu kada se budu mijenjale odgovarajuće odredbe Zakona o željeznici.
3 Irena Ljevar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI Željeznička infrastruktura u RH definirana je čl. 7 ovog Zakona. Katastarske čestice koje čine željezničku infrastrukturu su većinom evidentirane u katastru. U takvoj situaciji, smatramo nepotrebnim izrađivati snimku izvedenog stanja koja je propisana sadašnjim Zakonom. Takvom snimkom ne evidentiraju se nikakve promjene u katastru. (čl. 11.) U čl. 12. usklađena je terminologija sukladno prijedlogu izmjene čl. 11 Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Primjedbe se ne odnose na predložene izmjene i dopune Zakona o željeznici, ali će ih Ministarstvo imati u vidu kada se budu mijenjale odgovarajuće odredbe Zakona o željeznici.
4 Irena Ljevar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI Čl. 11. i 12. mijenja se i glasi: Upis željezničke infrastrukture u zemljišne knjige Članak 11. (1) Nekretnine koje čine željezničku infrastrukturu i koje su evidentirane u katastru upisat će se u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske, uz upis pravne osobe koja upravlja željezničkom infrastrukturom, bez obzira na postojeće upise u zemljišnim knjigama. (2) Upis iz stavka 1. ovoga članka provest će nadležni sud temeljem potvrde upravitelja željezničke infrastrukture. Članak 12. (1) Nekretnine koje čine željezničku infrastrukturu, a koje nisu evidentirane u katastru, evidentiraju se u katastru temeljem potvrde upravitelja željezničke infrastrukture i odgovarajućeg geodetskog elaborata, a koji pribavlja i nadležnom uredu za katastar dostavlja upravitelj željezničke infrastrukture. (2) Upis u zemljišne knjige iz stavka 1. ovoga članka provest će nadležni sud po službenoj dužnosti temeljem rješenja nadležnog katastarskog ureda kojim se evidentiraju promjene. (3) Na evidentiranje u katastru i upis u zemljišne knjige željezničke infrastrukture iz članaka 11, 12. i 13. ovoga Zakona ne primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja, a kojima je propisana parcelacija građevinskog zemljišta i evidentiranje građevina u katastru, niti odredbe zakona kojim se uređuje katastar nekretnina te odredbe drugih zakona i propisa koje su protivne člancima 9. do 13. ovoga Zakona. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Primjedbe se ne odnose na predložene izmjene i dopune Zakona o željeznici, ali će ih Ministarstvo imati u vidu kada se budu mijenjale odgovarajuće odredbe Zakona o željeznici.
5 Zrinka Čanaki Zaić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici potpuno ruši koncepciju željezničke infrastrukture na kojoj se temelji Zakon o željeznici. Postojeće rješenje poznaje pojam „infrastrukture“ koju čini „željeznička infrastruktura“ koja je javno dobro u općoj uporabi i u vlasništvu RH i „industrijski kolosijeci“ koji uključuju industrijske kolosijeke u lukama, a koji nisu javno dobro u općoj uporabi već su u privatnom vlasništvu ili pomorsko dobro ili nešto treće. Svi članci Zakona se temelje na ovoj koncepciji. Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici se potpuno ruši ova koncepcija. Zakon predviđa da željeznička infrastruktura uključuje i industrijske kolosijeke. Javno dobro u općoj uporabi predstavljaju samo željezničke pruge navedene u Odluci o razvrstavanju željezničkih pruga (NN 3/14). Osim što smatram da industrijski kolosijeci nisu dio željezničke infrastrukture kako je definirana Direktivom 2012/34/EU, a što je obrazloženo uz čl. 3. Nacrta prijedloga Zakona, ukoliko se prihvati predložena nova koncepcija – potrebno je izmijeniti čitav niz članaka Zakona o željeznici, a što ovim Nacrtom prijedloga Zakona nije učinjeno. Navest ću samo par primjera: 1. U članku 9. stavku 1. Zakona o željeznici (u osnovnom tekstu, a i u predloženoj izmjeni) se navodi da je „građenje, modernizacija, obnova i održavanje željezničke infrastrukture u interesu Republike Hrvatske“. – Da li je građenje, modernizacija, obnova i održavanje industrijskih kolosijeka zaista u interesu RH? 2. Članak 11. stavak 1. Zakona o željeznici glasi: „Željeznička infrastruktura izgrađena do stupanja na snagu ovoga Zakona, za koju je izrađena snimka izvedenog stanja i koja je evidentirana u katastru i odgovara granicama željezničke infrastrukture određene po upravitelju infrastrukture, upisat će se u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske, uz upis pravne osobe koja upravlja željezničkom infrastrukturom, bez obzira na postojeće upise u zemljišnim knjigama.“ – Da li će se industrijski kolosijeci upisati u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske? Ovo bi predstavljalo veliku povredu prava vlasništva. 3. Ili članak 59. Zakona – Hoće li Vlada RH davati koncesije za upravljanje na dijelu postojeće željezničke infrastrukture odnosno na postojećim industrijskim kolosijecima? Kao članici radne grupe za izradu Prijedloga nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici, poznato mi je da je Europska Komisija postavila pitanje definicije željezničke infrastrukture, no predloženo rješenje nije na tragu rasprava unutar radne grupe, suprotno je odredbama Direktive 2012/34/EU i nije razrađeno u cijelom tekstu Zakona o željeznici. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća. Člankom 7.a utvrđuje se pravni status željezničke infrastrukture na način da razvrstane željezničke pruge predstavljaju javno dobro u općoj uporabi. Navedenom odredbom isključeni su industrijski kolosijeci. Radi jasnije interpretacije navedene odredbe prihvaća se prijedlog za doradom članka 7.a na način da se odredbe vezane za željezničku infrastrukturu na poseban način odnose i na industrijske kolosijeke, osim odredaba kojim je definiran pravni status, imovinsko pravni odnosi i sl.
6 Zrinka Čanaki Zaić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI, Članak 2. Brisanje točke 13. je povezano s rušenjem koncepcije Zakona o željeznici. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća. Sukladno primjedbi, a vezano za općenite primjedbe, dorađen je člankom 7.
7 Janja Groš NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI, Članak 2. Pojam modernizacija nije usklađen s propisima koji uređuju područje prostornog planiranja i gradnje. Kako se postupci gradnje željezničke infrastrukture provode sukladno propisima koji uređuju područje prostornog planiranja i gradnje radi usklađenja pojmova, pojam modernizacije potrebno je zamjeniti s pojmovima gradnje i rekonstrukcije. Pojam obnove nije usklađen s zakonskom regulativom koja uređuje područje gradnje za radove koji se mogu izvoditi bez građevinske dozvole, te ga je potrebno definirati na način kako je predloženo u prijedlogu novog teksta. Pojam održavanja nije usklađen s važećom zakonskom regulativom koja uređuje područje održavanja građevina. POjam je potrebno definirati na način kako je predloženo u prijedlogu novog teksta. Pojam zaštitni pružni pojas nije defniran zakonom, a jedna je od osnova za izdavanje posebnih uvjeta javno pravnog Tijela koje upravlja željezničkom infrastrukturom. Pojam je potrebno dodati u Zakon kako je predloženo u prijedlogu novog teksta. Pojam pružni pojas nije defniran zakonom, a jedna je od osnova za izdavanje posebnih uvjeta javno pravnog Tijela koje upravlja željezničkom infrastrukturom. Pojam je potrebno dodati u Zakon kako je predloženo u prijedlogu novog teksta. Pojam oprema do sad nije bio definiran u zakon, a oprema je sastavni dio željezničke infrastrukture, te je pojam potrebno definirati kako je predloženo u prijedlogu novog teksta. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Za potpuno usklađivanje pojmova s ostalim propisima potrebna je izmjena cjelokupnog Zakona. Pojmovi definirani važećim zakonom su određeni za potrebe istog te nemaju utjecaj na postupke utvrđene propisima iz područja gradnje. Pojmovi „ Zaštitni pružni pojas“ i „Pružni pojas“ definirani su Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava temeljem kojeg se utvrđuju posebni uvjeti u postupku izdavanja akata o gradnji.
8 Janja Groš NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI, Članak 2. U članku 4. točka 19. mijenja se i glasi: Gradnja željezničke infrastrukture je projektiranje, gradnju i stručni nadzor gradnje u skladu sa posebnim propisima koji uređuju područje prostornog uređenja i gradnje; Rekonstrukcija željezničke infrastrukture je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene tehnološkog procesa i sl.) u skladu sa posebnim propisima koji uređuju područje prostornog uređenja i gradnje. Osim navedenog, željeznička pruga može se sastojati od jednog ili više infrastrukturnih podsustava te samim time potrebno je uskladiti sadašnju definiciju pojma "željeznička pruga". U članku 4. točka 20. mijenja se i glasi: Obnova (remont) je izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine željezničke infrastrukture radi očuvanja i unapređivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva kojima se ne mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena. Obnova se provodi na temelju projekta prema kojem je građevina izgrađena ili u skladu sa projektom koji je definiran posebnim propisima koji uređuju područje gradnje; U članku 4. točka 21. mijenja se i glasi: Održavanje je izvedba građevinskih i drugih radova radi očuvanja temeljnih zahtjeva građevina željezničke infrastrukture tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost željezničke infrastrukture s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena. U članku 4 točka 42 mijenja se i glasi: željeznička pruga je sastavni dio željezničke infrastrukture koju u tehničkom smislu čine jedan ili više dijelova željezničkih infrastrukturnih podsustava nužni za sigurno, uredno i nesmetano odvijanje željezničkoga prometa, kao i zemljište ispod željezničke pruge s pružnim pojasom i ostalim zemljištem koje služi uporabi i funkciji tih dijelova infrastrukturnih podsustava te zračni prostor iznad pruge u visini 12 m, odnosno 14 m kod dalekovoda napona većega od 220 kV, mjereno iznad gornjeg ruba tračnice, a u prometno-tehnološkom smislu cjelina koju čine kolodvori, kolodvorske zgrade i otvorena pruga s drugim službenim mjestima (stajališta, otpremništva i dr.), U članak 4. dodaju se tri nove točke: - Pružni pojas je pojas koji čini zemljište ispod željezničke pruge odnosno kolosijeka, između kolosijeka i pokraj krajnjih kolosijeka, na udaljenosti od najmanje 8 m odnosno najmanje 6 m, ako željeznička pruga prolazi kroz naseljeno mjesto, mjereno vodoravno od osi krajnjega kolosijeka, kao i pripadajući zračni prostor; - Zaštitni pružni pojas je pojas koji čini zemljište s obje strane željezničke pruge odnosno kolosijeka širine po 100 m, mjereno vodoravno od osi krajnjega kolosijeka, kao i pripadajući zračni prostor; - Oprema su pojedinačni uređaji, strojevi, procesne instalacije i drugi proizvodi od kojih se sastoji postrojenje ili su samostalno ugrađeni u građevinu radi tehnološkog ili drugog procesa kojemu je namijenjena građevina. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća. Prijedlog za izmjenu točke 43. (u primjedbi krivo navedeno kao točka 42.) se prihvaća. Za potpuno usklađivanje drugih pojmova s ostalim propisima potrebna je izmjena cjelokupnog zakona. Pojmovi definirani važećim zakonom su određeni za potrebe istog te nemaju utjecaj na postupke utvrđene propisima iz područja gradnje. Pojmovi „Zaštitni pružni pojas“ i „Pružni pojas“ definirani su Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava temeljem kojeg se utvrđuju posebni uvjeti u postupku izdavanja akata o gradnji.
9 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI, Članak 3. navedeno je u suprotnosti s Prilogom I. Direktive 2012/34/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 21. studenog 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (preinačena). Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća. Radi jasnije interpretacije navedene odredbe prihvaća se prijedlog za doradom članka 7. na način da se odredbe vezane za željezničku infrastrukturu na poseban način odnose i na industrijske kolosijeke, osim odredaba kojim je definiran pravni status, imovinsko pravni odnosi i sl. Članak 7. je usklađen s engleskom verzijom teksta Direktive 2012/34/EU čiji prijevod na hrvatski jezik bitno odstupa te je isto identificirano u EU pilotu.
10 Zrinka Čanaki Zaić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI, Članak 3. Prijedlog izmjene je suprotan Direktivi 2012/34/EU. Direktiva u Prilogu I. navodi popis sastavnih dijelova željezničke infrastrukture, a koji prilog je transponiran člankom 7. Zakona o željeznici. Direktiva određuje željezničku infrastrukturi na način da navodi njene sastavne dijelove te navodi da ti dijelovi čine željezničku infrastrukturu „pod uvjetom da oni čine dio otvorene pruge s glavnim kolosijecima, uključujući sporedne kolosijeke, ali isključujući kolosijeke smještene unutar radionica za popravak željezničkih vozila, depoa ili spremišta za lokomotive te odvojke ili kolosijeke za privatno korištenje (industrijske kolosijeke)“. Direktiva u hrvatskom prijevodu koji je objavljen u Službenom listu Europske unije koristi pojam „odvojci ili kolosijeci za privatno korištenje (industrijski kolosijeci)“. Engleska verzija teksta govori o „private branch lines or sidings“. Dakle, prema direktivi, privatni ogranci ili kolosijeci nisu dio željezničke infrastrukture. Direktiva u recitalu (12) navodi sljedeće: „Budući da sporedni kolosijeci, kao što su sporedni kolosijeci i kolosijeci u privatnim industrijskim postrojenjima, ne čine dio željezničke infrastrukture kako je ona definirana u ovoj Direktivi, na upravitelje tih infrastruktura ne primjenjuju se obveze određene upraviteljima infrastrukture u skladu s ovom Direktivom. Međutim, mora se jamčiti nediskriminajući pristup sporednim kolosijecima, bez obzira na vlasništvo, ako su oni potrebni za pristup uslužnim objektima koji su nužni za pružanje prijevoznih usluga i ako opslužuju ili bi mogli opsluživati više od jednog krajnjeg korisnika.“ Dakle, direktiva kao primjer „private branch lines or sidings“ navodi kolosijeke u privatnim industrijskim postrojenjima odnosno ono što odgovara pojmu industrijskih kolosijeka. Iz ovog razloga smatram da industrijski kolosijeci nisu dio željezničke infrastrukture i da predložena izmjena članka 7. nije u skladu s Direktivom. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća. Radi jasnije interpretacije navedene odredbe prihvaća se prijedlog za doradom članka 7. na način da se odredbe vezane za željezničku infrastrukturu na poseban način odnose i na industrijske kolosijeke, osim odredaba kojim je definiran pravni status, imovinsko pravni odnosi i sl.
11 Janja Groš NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI, Članak 3. Željeznička infrastruktura mora biti defnirana na način kako je dano u prijedlogu teksta. Prijedlog teksta usklađen je s Direktivom 2012/34/EU, tehničkim i lokolnim uvijetima u Republici Hrvatskoj. Živica, zaštitu od lavina, postrojenja za proizvodnju, pijesak... nikako ne mogu i nisu dio željezničke infrastrukture u Republici Hravtskoj kako je taksativno navedeno u direktivi. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća. Radi jasnije interpretacije navedene odredbe prihvaća se prijedlog za doradom članka 7. na način da se odredbe vezane za željezničku infrastrukturu na poseban način odnose i na industrijske kolosijeke, osim odredaba kojim je definiran pravni status, imovinsko pravni odnosi i sl.
12 Janja Groš NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI, Članak 3. Članak 7. stavak 1 mijenja se i glasi: (1) Željezničku infrastrukturu u smislu ovoga Zakona čine: – zemljište u površini koje čini površina pružnog pojasa i površina ostalog zemljišta koje služi uporabi i funkciji željezničke infrastrukture. – željeznička pruga (donji ustroj, gornji ustroj, nasip, usjek, zasjek, odvodnja, propust, potporni i obložni zid, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, tunel, galerija, pothodnik, nathodnik, peroni i utovarno-istovarne rampe, željezničko-cestovni prijelazi i pješački prijelazi preko pruge u istoj razini, pristupni i servisni putovi za putnike i robu, zgrade u funkciji odvijanja željezničkog prometa, zgrade u funkciji održavanja željezničke pruge, postrojenje za pretvorbu i prijenos električne energije za vuču vlakova i kontaktna mreža. - građevine za zaštitu željezničke pruge (snjegobrani, vjetrobrani, konstrukcije za zaštitu od odrona i nanosa, konstrukcije za sprječavanje klizišta, zaštitne i sigurnosne ograde, konstrukcije za zaštitu od buke i drugih štetnih utjecaja na okoliš i slično). - oprema (signalno-sigurnosni i telekomunikacijski uređaji, uključujući postrojenje za proizvodnju, pretvorbu i distribuciju električne energije za signalno-sigurnosne i telekomunikacijske uređaje; objekti za takve uređaje ili postrojenje; kolosiječne kočnice; oprema u stajalištima i kolodvora; oprema u tunelima i na mostovima; oprema u zgradama koje su sastavni dio željezničke infrastrukture i slično) Članak 7. stavak 2 mijenja se i glasi: (2) Željezničkom infrastrukturom ne smatraju se kolosijeci smješteni unutar radionica za popravak željezničkih vozila, depoa ili spremišta za lokomotive te odvojci ili industrijski kolosijeci. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Sastavni dijelovi željezničke infrastrukture definirani važećim Zakonom i predloženom izmjenom su usklađeni s Direktivom 2012/34/EU.
13 Irena Ljevar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI, Članak 4. Smatramo da je u čl. 7a st.3 uz navedene predmete izgradnje za koje se osniva stvarno pravo potrebno ostaviti mogućnost osnivanja istog i za druge predmete koji se pojavljuju u praksi, a koje nije moguće unaprijed predvidjeti. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
14 Irena Ljevar NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI, Članak 4. U čl. 7a st. 3 nakon riječi ''opreme'' dodaje se ''te iznimno i za duge predmete izgradnje prema ocjeni upravitelja željezničke infrastrukture,'' Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
15 Zrinka Čanaki Zaić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI, Članak 4. Promjenom koncepcije Zakona, javnim dobrom u općoj uporabi smatra se samo ona željeznička infrastruktura kojoj pripadaju željezničke pruge razvrstane na temelju Odluke o razvrstavanju željezničkih pruga. Naslov članka: „Pravni status željezničke infrastrukture“ nije dobar jer pojam željeznička infrastruktura, prema Nacrtu prijedloga Zakona, obuhvaća i industrijske kolosijeke koji, prema definiciji iz Zakona, nisu javno dobro u općoj uporabi. Cijeli članak se odnosi samo na željezničku infrastrukturu koja je javno dobro u općoj uporabi pa treba napraviti sljedeće izmjene: U stavku 2., iza riječi „željeznička infrastruktura“ treba dodati riječi: „iz stavka 1. ovoga članka,“. U stavku 3., iza riječi „željezničkoj infrastrukturi“ treba dodati riječi: „iz stavka 1. ovoga članka,“ te brisati riječi: „, na način propisan ovim Zakonom“. Naime, Zakonom o željeznici nije propisan način osnivanja prava služnosti i prava građenja. U stavku 4., iza riječi „željeznička infrastruktura“ treba dodati riječi: „iz stavka 1. ovoga članka,“. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
16 Janja Groš NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI, Članak 4. Čl.7a je potrebno zamijeniti s pojmovima i definicijama definiranima u prijedlogu novog teksta iz razloga usklađenja s zakonima koji uređuju vlasništvo i postupke stjecanja istog. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Za potpuno usklađivanje pojmova s ostalim propisima potrebna je izmjena cjelokupnog Zakona.
17 Janja Groš NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI, Članak 4. Željeznička infrastruktura je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske koje mogu uz propisane uvjete koristiti sve zainteresirane strane. Željeznička infrastruktura se ne može otuđiti iz vlasništva Republike Hrvatske niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim u slučajevima propisanim ovim Zakonom. Na željezničkoj infrastrukturi može se osnovati pravo služnosti i pravo građenja radi izgradnje komunalnih, vodnih, energetskih građevina i građevina elektroničkih komunikacija i povezane opreme, na način propisan Zakonom. Željeznička infrastruktura postaje javno dobro u općoj uporabi pravomoćnošću akta na temelju kojeg je dopuštena uporaba građevine sukladno posebnom propisu. Željeznička infrastruktura upisuje se u zemljišne knjige na temelju pravomoćnog akta kojim je dopuštena uporaba građevine, kao javno dobro u općoj uporabi i kao neotuđivo vlasništvo Republike Hrvatske, uz upis upravitelja željezničke infrastrukture kao pravne osobe ovlaštene upravljati željezničkom infrastrukturom, (u daljnjem tekstu: pravna osoba koja upravlja željezničkom infrastrukturom). Nakon pravomoćnosti akta na temelju kojeg je dopuštena uporaba građevine, temeljem posebnog propisa kojim je definiran upravitelj, upisuje se upravitelj javnog dobra za javno dobro koje neće biti u statusu željezničke infrastrukture. Pravo služnosti i pravo građenja na željezničkoj infrastrukturi te koncesija na željezničkoj infrastrukturi upisuju se u zemljišne knjige sukladno propisima koji uređuju zemljišne knjige. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Prijedlog izmjene predložene odredbe je neprihvatljiv jer navedeno može zadirati u pravo vlasništva nad infrastrukturom koja je u privatnom vlasništvu.
18 Zrinka Čanaki Zaić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI, Članak 5. Članak 9. bi se trebao odnositi samo na željezničku infrastrukturu koja je javno dobro u općoj uporabi, a ne na svu željezničku infrastrukturu te bi u svim stavcima, iz riječi „željeznička infrastruktura“ trebalo uputiti na članak 7a, stavak 1. Zakona. Stavak 2. treba brisati jer gotovo identičan tekst postoji u članku 109. Zakona o gradnji te ga nije potrebno ponavljati, osim što Zakon o gradnji ne govori o „dokazu prava građenja“ nego o „dokazu pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole i o dokazu pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole u pogledu obuhvata zahvata u prostoru“ što je točnije. U stavcima 5. i 7. iza riječi „građenje“ treba dodati riječi: „modernizaciju, obnovu i održavanje“ Stavak 6. treba brisati. S obzirom na predloženi članak 7a., stavak 4. radi se o nepotrebnom ponavljanju. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća. Temeljem prijedloga usklađen je tekst Nacrta Zakona kako bi se od primjene dijela Zakona koji se odnosi na imovinsko-pravne odnose izuzeli industrijski kolosijeci.
19 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI, Članak 6. Pojam "pristojba" nije u skladu sa Zakonom o željeznici u kojem se koristi pojam "naknada". Tekst koji se dodaje je nepotreban, jer se okvir za određivanje i naplatu naknada propisuje nacionalnim zakonodavstvom, odnosno Zakonom o željeznici. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća. Primjedba se djelomično prihvaća, prihvaća se u odnosu na pojam naknada, dok je okvir za određivanje i naplatu naknade potrebno propisati zbog ukazanih propusta neprenošenja pravne stečevine EU u okviru EU pilota 8358/16/MOVE.
20 Zrinka Čanaki Zaić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI, Članak 6. Ovdje se radi o transponiranju članka 4. stavka 2. Direktive 2012/34/EU. Zakon o željeznici koristi termin „naknada“, a ne „pristojba“. Kada Direktiva upućuje na posebna pravila koja su odredile države članice, misli na posebna pravila pojedine države članice, a ne svih država članica pa predlažem sljedeći tekst: „poštujući pritom okvir za ubiranje naknada i dodjelu kapaciteta te posebna pravila određena ovim Zakonom.“ Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
21 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI, Članak 10. U drugoj rečenici se navode osobe ovlaštene na podnošenje zahtjeva za ocjenom osnovne svrhe usluge međunarodnog prijevoza putnika, ali navedeno nije u skladu s člankom 13. stavkom 3. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Primjedba se ne prihvaća, navedeno je u skladu sa Direktivom 2012/34/EU, dok je Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga potrebno izmijeniti sukladno navedenoj Direktivi.
22 Zrinka Čanaki Zaić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI, Članak 10. Stavak 2. bi trebao glasiti: „Željeznički prijevoznik, uz pravedne nediskriminirajuće i transparente uvjete, dobiva pravo pristupa željezničkoj infrastrukturi za obavljanje međunarodnog prijevoza putnika. Pravo pristupa uključuje kabotažu i pristup uslužnim objektima iz članka 24. stavka 3. ovog Zakona. Regulatorno tijelo, na temelju zahtjeva nadležnog tijela ili zainteresiranih željezničkih prijevoznika, određuje da li je osnovni cilj usluge prevoziti putnike između kolodvora smještenih u različitim državama članicama i to na temelju mjera koje donosi Komisija Europske Unije.“ Predloženom izmjenom ispušteno je navođenje stavka 3. pa to treba dodati. Umjesto „glavne svrhe“ treba pisati „osnovni cilj“ jer ovo odgovara definiciji usluge međunarodnog prijevoza putnika na unutarnjem prijevoznom tržištu Europske unije iz Zakona o željeznici. Ostale predložene izmjene su gramatičke prirode. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
23 Zrinka Čanaki Zaić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI, Članak 11. U stavku 3. podstavak 5. umjesto riječi: „koji se ne provode“ bi trebao pisati: „koje se ne provodi“, a umjesto riječi: „koji zahtijevaju“ bi trebalo pisati „koje zahtjeva“. Primjedba je gramatičke prirode. U stavku 5. podstavak 5. umjesto riječi: „namijenjenih“ treba pisati: „namijenjenim“, umjesto riječi: „koji se ne provodi“ treba pisati: „koje se ne provodi“, a umjesto riječi: „koji zahtijevaju“ treba pisati: „koje zahtjeva“. Primjedba je gramatičke prirode. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
24 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI, Članak 15. Nejasno je nad kim bi se provodio upravni nadzor, obzirom na sadržaj ove vrste nadzora. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
25 Zrinka Čanaki Zaić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI, Članak 15. Nadležnost za provođenje inspekcijskog nadzora prenosi se s nadležnog ministarstva na regulatorno tijelo. Regulatorno tijelo, HAKOM, nije niti Zakonom o elektroničkim komunikacijama niti Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga ovlašteno za provođenje inspekcijskog nadzora nad provođenjem Zakona o željeznici. S obzirom na navedeno, ova odredba može stupiti na snagu tek izmjenom Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga pa ovo treba predvidjeti u prijelaznim i završnim odredbama. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.