Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o službenoj statistici, s konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK Imenovanje članova Savjeta, Članak 31. Ovim člankom uređuje se imenovanje članova Statističkog savjeta Republike Hrvatske. Predlažemo da se članak izmijeni tako da glasi: „Članak 31. (1) Savjet ima 14 članova, koji se imenuju na razdoblje od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja. (2) Članovi Savjeta jesu: jedan predstavnik ministarstva nadležnoga za financije, jedan predstavnik ministarstva nadležnoga za gospodarstvo, jedan predstavnik ministarstva nadležnoga za regionalni razvoj, jedan predstavnik Hrvatske narodne banke, jedan predstavnik Hrvatske gospodarske komore, jedan predstavnik Hrvatske obrtničke komore, jedan predstavnik poslovnih banaka, jedan predstavnik znanstvenih organizacija, jedan predstavnik sveučilišta, jedan predstavnik poslodavaca, jedan predstavnik sindikata, jedan predstavnik organizacija civilnog društva, jedan predstavnik medija te ravnatelj Državnog zavoda za statistiku prema službenoj dužnost i. (3) Predstavnika poslovnih banaka imenuje Hrvatska udruga banaka, predstavnika znanstvenih organizacija i predstavnika sveučilišta imenuje Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, predstavnika poslodavaca i predstavnika sindikata imenuje Gospodarsko--socijalno vijeće, predstavnika organizacija civilnog društva imenuje Savjet za razvoj civilnog društva, predstavnika medija imenuje Hrvatsko novinarsko društvo, dok ostale članove Savjeta imenuju institucije i tijela čiji su predstavnici.“ Obrazloženje: Statistički savjet Republike Hrvatske člankom 29. ovog Nacrta definiran je kao savjetodavno i stručno tijelo za strateška pitanja službene statistike koje se osniva radi osiguranja utjecaja javnosti na aktivnosti službene statistike i pri tome obavlja zadatke propisane člankom 30. Nacrta koji obuhvaćaju davanje prijedloga i stručnih mišljenja o strategiji, programima, godišnjem provedbenom planu i izvješćima službene statistike. Službena statistika treba državi, gospodarstvu i javnosti pružiti statističke podatke o gospodarskom, demografskom, društvenom i drugim aspektima pojava i događanja na nepristranoj osnovi. U Republici Hrvatskoj obrtništvo je dio gospodarstva i to njegov značajan dio kako po broju od više od 75.000 gospodarskih subjekata, tako i po udjelu u zaposlenosti u gospodarstvu. Podaci i pokazatelji službene statistike o obrtništvu važni su kao analitička podloga za državna tijela koja na temelju njih kreiraju mjere gospodarske politike i predlažu pravne propise kojima se uređuje poslovno okruženje za obrtništvo i gospodarstvo u cjelini. S druge strane, podaci službene statistike važni su i za same obrtnike pri donošenju važnih poslovnih odluka U sadašnjem Statističkom savjetu RH obrtnici su zastupljeni predstavnikom iz Hrvatske obrtničke komore. Smatramo da smanjenje broja članova Savjeta ne smije biti provedeno na način da se iz njega izostavi predstavnik obrtništva. Takvo rješenje znači diskriminaciju obrtništva u odnosu na ostatak gospodarstva. Ukidanje mogućnosti predlaganja aktivnosti službene statistike važnih za obrtništvo dovest će do potpunog izostanka statističkog praćenja podataka o obrtništvu i od važnosti za obrtništvo. Stoga predlažemo da se članak 31. izmijeni tako da se uz predstavnika iz Hrvatske gospodarske komore propiše i zastupljenost jednog predstavnika obrtništva iz Hrvatske obrtničke komore, kako bi se obrtništvu osigurala ravnopravna zastupljenost u predlaganju aktivnosti službene statistike. Nije prihvaćen Namjera predloženog zakonskog rješenja je da se smanjenjem broja članova Statističkog savjeta (s dosadašnjih 19 na 13) poveća operativnost i učinkovitost rada Statističkog savjeta, što je ujedno i u skladu s praksom drugih europskih statističkih ureda u pogledu broja i sastava članova ovog savjetodavnog tijela. Budući da je u Statističkom savjetu član predstavnik ministarstva nadležnog za gospodarstvo a obrtništvo je dio gospodarstva, mišljenja smo kako će na taj način područje gospodarstva ostvariti utjecaj na aktivnosti službene statistike, što je osnovna svrha Statističkog savjeta.
2 HOK PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 88. Predlažemo propisati niže kazne za obrtnike kao fizičke osobe i to neovisno o načinu oporezivanja. Obrazloženje: Obrtnici su najmanji gospodarski subjekti. Kod propisivanja prekršajne odgovornosti o tome treba voditi računa i propisati novčane kazne u nižem iznosu od onih propisanih za pravne osobe. Smatramo da način oporezivanja ne smije biti kriterij razlikovanja obrtnika koji su svi fizičke osobe te iz tog razloga trebaju imati izjednačen položaj. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog u smislu smanjenja najviše predviđene kazne s 30.000,00 na 25.000, 00 a kriterij oporezivanja smatramo ispravnim kriterijem koji će upravo učiniti razliku između manjih i većih gospodarskih subjekata.
3 HOK PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 90. Predlažemo propisati niže kazne za obrtnike kao fizičke osobe i to neovisno o načinu oporezivanja. Obrazloženje: Obrtnici su najmanji gospodarski subjekti. Kod propisivanja prekršajne odgovornosti o tome treba voditi računa i propisati novčane kazne u nižem iznosu od onih propisanih za pravne osobe. Pri tome način oporezivanja ne smije biti kriterij razlikovanja obrtnika koji su svi fizičke osobe te iz tog razloga trebaju imati izjednačen položaj. Nije prihvaćen Prijedlog se odnosi na pravne i fizičke osobe ovlaštene za obavljanje poslova službene statistike (pravne osobe koje obavljaju poslove službene statistike i njihove zaposlenike te izvršitelje angažirane putem ugovora), dakle ne misli se na obrtnike niti je kao kriterij utvrđen način oporezivanja.