Izvješće o provedenom savjetovanju - Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona - Upute za prijavitelje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grad Jastrebarsko Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona, 1.OPĆE INFORMACIJE Oznake točaka u pojedinim poglavljima predloženog PDPP-a ne odgovaraju oznakama u SADRŽAJU na naslovnoj stranici. Prihvaćen Bit će usklađeno.
2 MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona, 1.OPĆE INFORMACIJE OPĆENITO: Sistematizacija podtočaka UPUTA u tekstu nije logična. U točki 1. OPĆE informacije podtočke su označene 1.1.; 2.2.; 3.3. itd. Isto je i sa drugim točkama. Treba uskladiti sa sadržajem i logički obilježiti. Prihvaćen Bit će usklađeno.
3 GRAD VELIKA GORICA 1.OPĆE INFORMACIJE, 3.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva a) Smatramo kako je okvir dodjele bespovratnih sredstava samo onim poduzetničkim zonama čiji intenzitet aktivacije iznosi najmanje 33 % je prerigorozan i ograničavajući za zone koje su u inicijalnoj aktivaciji ( stupanj aktivacije zone < 33 % ). b) Nelogično je zahtijevati da se projekti mogu odnositi na izgradnju infrastrukture u neaktivnom dijelu postojeće zone upravo zbog gotovo nemogućeg postizanja zadanog kriterija. Naime, Zakonom o unapeđenju poduzetničke infrastrukture (NN 41/2014) u čl. 9. definirane su neaktivne poduzetničke zone u kojima stupanj aktivacije (popunjenost aktivnim poduzetnicima) raspoložive površine zone iznosi 0%. Prema tome, vrlo je teško infrastrukturno opremati dijelove zone, a kako je zadano natječajem, u kojima čestica na kojoj se izvode radovi ne dotiče barem jednu aktivnu parcelu. Prihvaćen Razmotrit će se.
4 GRAD VELIKA GORICA 1.OPĆE INFORMACIJE, 3.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva DPU nije zakonski obvezan za poduzetničke zone. Da li ste mislili na UPU (Urbanistički plan uređenja) poduzetničkih zona? Prihvaćen Bit će usklađeno.
5 Grad Jastrebarsko 1.OPĆE INFORMACIJE, 3.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva U točci 1.3. spominje se Detaljni plan uređenja. Napominjemo da se Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13) ti dokumenti više ne rade te je pozivanje na iste („…prema novom DPU.“) bespredmetno. Prihvaćen Bit će usklađeno.
6 Grad Jastrebarsko 1.OPĆE INFORMACIJE, 3.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Grad Jastrebarsko osnivač je i nositelj razvoja Gospodarske zone Jalševac, koja je Urbanističkim planom uređenja, prostorno-planskim dokumentom najviše razina, regulirana još od 1997. godine, te smatra da ovakav predloženi način Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDPP) za Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona ne ispunjava niti svrhu, niti sam cilj poziva, a to je privlačenje novih investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Činjenica ne ispunjavanja samog cilja proizlazi iz isključujućeg i paušalnog kriterija propisanog zakonskim rješenjem, člankom 9. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN, broj 93/13, 114/13 i 41/14), kojim se definira intenzitet aktivacije raspoložive površine zone, a isti kao jedini i ujedno isključivi parametar kod izračuna postotka aktivacije zone uzima u obzir zauzetost površine zone koju zauzima pojedini poduzetnik koji obavlja gospodarsku djelatnost. Pri tome uopće nisu uzeti u obzir oni najvažniji parametri, koji bi ujedno trebali biti i svrha i cilj predloženog natječaja, a to je broj poduzetnika koji posluju u toj zoni te broj ljudi koje ti poduzetnici zapošljavaju. Postavlja se pitanje čemu služe i zašto se u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture (JRPI) vode podaci o broju poduzetnika, kao i broju ljudi koji oni zapošljavaju, ako se ti podaci kao takovi ne uzimaju kao jedan od kriterija kod izračuna aktivacije zone i dodjele potpora. Gospodarska zona Jalševac, s površinom od 337,1 ha, predstavlja 2. zonu po veličini u RH, trenutno u njoj posluje 25 poduzetnika koji zapošljavaju 850 ljudi, ali njezin intenzitet aktivacije (prema definiciji članka 9.) s obzirom na raspoloživu površinu iznosi 23,7%, te sukladno točci 2.6. (u tekstu: 6.6.) predloženog PDPP-a kao takva uopće nije prihvatljiva u smislu daljnjeg razvoja poduzetničke infrastrukture. Grad Jastrebarsko jedini je grad u Republici Hrvatskoj, koji je 2015. kao drugoplasirani osvojio nagradu Europske komisije „European Enterprise Promotion Award“ (EEPA 2015) u kategoriji poboljšanja poslovnog okruženja, upravo temeljem dugogodišnjeg rada i ulaganja u razvoj poduzetništva u Gospodarskoj zoni Jalševac. Žalosna je činjenica da Grad Jastrebarsko prema predloženom PDP-u ne ispunjava niti uvjet prihvatljivosti, a kamoli da bi netko nadležan uopće uzeo u obzir 850 ljudi koji trenutno u zoni radi. Slijedom iznijeto, a zbog neobjektivnih i isključivih kriterija prihvatljivosti u predloženom PDPP-u za Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona, Grad Jastrebarsko uputit će pisani prigovor Vladi RH, kao i Europskoj komisiji nadležnoj za malo i srednje poduzetništvo. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
7 GRAD VELIKA GORICA 1.OPĆE INFORMACIJE, 4.4.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Koji je razlog da je ovaj natječaj u modalitetu trajnog poziva? Da li će se natječaj obnavljati npr. svake godine što se smatra trajno otvorenim pozivom do iskorištenja sredstava? Primljeno na znanje Razmotrit će se.
8 GRAD VELIKA GORICA 1.OPĆE INFORMACIJE, 4.4.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava 2. U natječaju se polaže previše pažnje na indeks razvijenosti umjesto na samu zrelost projekta. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
9 GRAD VELIKA GORICA 1.OPĆE INFORMACIJE, 4.4.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava 1. Mišljenja smo da iznos sredstava u Državnom proračunu RH osiguran iz EFRR-a u iznosu od 64.500.000 HRK, nije dovoljan i treba ga povećati, obzirom je riječ o infrastrukturnom ulaganju, a broj broj registriranih poduzetničkih zona u RH je poprilično veliki. Nije prihvaćen Sredstva u OPKK namijenjena poslovnoj infrastrukturi su ograničena, a u dogovoru s EK natječaj se provodi u 2 faze. Ovaj je prijedlog Poziva za Fazu I. Napominjemo da je poziv planiran u skladu s odredbama u OPKK , gdje je navedeno da će se za razvoj poslovne infrastrukture odobriti potpora ako se dokaže tržišna potreba za proširenom ili novom infrastrukturom, nakon analize postojećih infrastrukturnih kapaciteta te ako se poslovnim planovima za njezino korištenje i specijaliziranim uslugama koje se pružaju MSP–ovima jamče stvarni rezultati i održivost takve infrastrukture.
10 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA 1.OPĆE INFORMACIJE, 4.4.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Predviđeni maksimalni iznos potpore je definitivno prenizak. Prethodni komentari su naglasili da je čest slučaj da se vrijednost ulaganja u infrastrukture poduzetničkih zona (u pravilu onih perspektivnih i propulzivnih) kreće od 10 milijuna kuna pa na više. S predviđenim maksimalnim iznosom od 2 milijuna kuna potpore, preostali iznos ulaganja pada na teret JL(R)S-a te i dalje investicija, odnosno opremanje zone ostaje neizvedivo. Pretpostavljamo da je navedeno u vezi s relativno niskom alokacijom sredstava predviđenom za provedbu Javnog poziva, ali sa ovako niskim iznosom maksimalne potpore prijeti opasnost da se provedbom Javnog poziva komunalno opremi veći broj (40ak) zona, od kojih manje zone potpuno, a veće djelomično što bi značilo da će se propustiti prilika da zone koje imaju najveći potencijal za privlačenje većih ulagača (koji mogu postići najveći utjecaj na lokalno ili regionalno gospodarstvo) budu adekvatno komunalno opremljene i sasvim spremne za prihvat ulagača. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
11 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA 1.OPĆE INFORMACIJE, 4.4.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Kriterij visine intenziteta sufinanciranja projekta prema indeksu razvijenosti nije pravedan jer implicira da J(R)LS koje su prema indeksu razvijenije, razmjerno većoj razvijenosti lakše mogu osigurati veći postotak sredstva za sufinanciranje, a poznato je da to nije slučaj te da u pravilu gotovo sve J(R)LS imaju nedostatak proračunskih sredstava za financiranje namjene koja je predmet poziva. Indeks razvijenosti najćešće nije pokazatelj koja je jedinica bolje razvijena već koja je – manje nerazvijena. Zbog toga predlažemo da se intenzitet sufinanciranja poveća za 15 postotnih poena za 3., 4. i 5. skupinu te za 10 postotnih poena za 1. i 2. skupinu. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
12 OPĆINA VIŠKOVO 1.OPĆE INFORMACIJE, 4.4.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Navedeno je da najviši intenzitet sufinanciranja prihvatljivih izdataka (55-85%) ovisi o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Mišljenja smo da je takav način sufinanciranja diskriminirajući te da bi trebao biti jednaki postotak sufinanciranja za sve JLS ili uzeti u obzir troškove koji su potrebni za izgradnju (zbog konfiguracije terena zahtjevniji su radovi u primorskoj hrvatskoj nego primjerice u Slavoniji), broj stanovnika, efekt koji se postiže za gospodarstvo realizacijom projekta i sl. Također, navedeni maksimalni iznos sufinanciranja je, uzimajući u obzir zahtjevnost izgradnje i opremanja, a posebice za Primorsku Hrvatsku gdje su veliki troškovi za zemljane i pripremne radove, premalen te da bi trebalo povećati sa 2.000.000,00 kn na 10.000.000,00 kn. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
13 Grad Jastrebarsko 1.OPĆE INFORMACIJE, 4.4.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Toč. 1.4. - Indikativnim godišnjim planom Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2016. godinu (stanje na dan 07.09.2016.), objavljenog na web stranicama http://www.strukturnifondovi.hr/, indikativni iznos bespovratnih sredstava za PDP 3a2.2.2 Razvoj poslovne infrastrukture (zone) bio je predviđen 3.800.000,00 kn kao min. iznos, odnosno 22.800.000,00 kn kao max. iznos. Smanjenje predloženog bespovratnog iznosa za više od 10 puta na manje u svrhu ulaganja u razvoj zona i samim time poduzetništva, ne doprinosi svrsi i cilju predloženog poziva, a samim time na određeni način onemogućava realizaciju ozbiljnih investicija. Za primjer, navodimo cestu S3-S4-T10 u Gospodarskoj zoni Jalševac koja se projektira sukladno UPU-u zone, dužine je cca 750 m, sa širinom koridora od 20 m i obuhvaća cjelokupnu infrastrukturu (prometnicu, nogostup, zeleni pojas, javnu rasvjetu, plin, vodovod i kanalizaciju, DTK i elektroenergetsku infrastrukturu), a vrijednost investicije prema projektantskom troškovniku iznosi 17.000.000,00 kn !!!! Primljeno na znanje Razmotrit će se.
14 Općina Antunovac 1.OPĆE INFORMACIJE, 4.4.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Predlažemo povećanje najvišeg iznosa bespovratne potpore. Uzevši u obzir da se radi o prometnoj (ceste, nogostupi, parkirališta), komunalnoj (voda, odvodnja, javna rasvjeta) i energetskoj infrastrukturi (el. energija, plin) i telekomunikacije, troškovi izgradnje su značajno veći od 2 milijuna kuna čak i za proširenja (200 - 300 m dužnih) navedene infrastrukture. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
15 Grad Belišće 1.OPĆE INFORMACIJE, 4.4.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Smatramo da bi trebalo povećati najviši iznos bespovratnih sredstava. 2 mil. HRK je relativno malo, ako uzmemo u obzir troškove procijenjene od strane projektanta. Samo trafostanice za zone mogu koštati i do 1 mil. HRK, a na to nemamo baš nikakvog utjecaja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
16 Općina Antunovac 1.OPĆE INFORMACIJE, 4.4.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Prijedlog je da otvoreni postupak ima rok za dostavu projektnih prijedloga nakon kojega će se odabirati uspješni projekti, a ne do iskorištenja raspoloživih sredstava EFRR-a predviđenih za ovaj Poziv, jer to uzrokuje veliku nesigurnost prijaviteljima, koji će utrošiti i javna sredstva i rad na projektnim prijedlozima, bez ikakve informacije kada bi se poziv mogao zatvoriti i kada su sredstva iskorištena a time im onemogućiti prijavu. Vrijeme prijave projekta ne govori ništa o kvaliteti projekta. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
17 MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija 1.OPĆE INFORMACIJE, 4.4.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Smatramo da je raspon intenziteta sufinanciranja između skupina prevelik. S obzirom da su neke jedinice lokalne samouprave na graničnim pokazateljima i to za nekoliko indeksnih poena, nije pravedan raspored postotka sufinanciranja. Osobito je to značajno za JLS koje se nalaze u 3. skupini, a u pravilu se radi o malim gradićima i JLS koje imaju potencijala za razvoj poslovnih zona. To su u pravilu mali industrijski centri kojima gravitiraju i male JLS. Uz to se radi o JLS koje su ušle u ovu skupinu prema kriterijima čiji pokazatelji su se značajno promijenili. Predlažemo da se intenzitet sufinanciranja poveća za 1. i 2. skupinu na 90%, a za 3. skupinu na 85%. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
18 Općina Antunovac 1.OPĆE INFORMACIJE, 5.5.Obveze koje se odnose na vrstu potpore Infrastruktura koja je predmet ulaganja je općeg karaktera, zajednička za sve korisnike i ni na koji način nije namjenjena unaprijed poznatom korisniku/korisnicima i nije prilagođena njihovim specifičnim potrebama, dostupna svima na transparentnoj i nediskrimnirajućoj osnovi i zemljište na kojem se ista nalazi u vlasništvu je jedinice lokalne samouprave. Međutim, JLS ima spremnu projektnu dokumentaciju za izgradnju infrastrukture za proširenje postojeće poslovne zone, u tijeku je i javni poziv poduzetnicima za otkup parcela u Gospodarskoj zoni. Ukoliko se uz zemljište na kojemu je projektirana infrastruktura, nekoliko parcela proda poduzetnicima, prije raspisivanja natječaja, što to znači za prijavu projekta na ovaj natječaj? Primljeno na znanje Riječ je o specifičnom slučaju koji nije predmet javne rasprave. Bez uvida u projektni prijedlog Ministarstvo ne može precizno odgovoriti na ovo pitanje.
19 Primorsko-goranska županija 2.PRAVILA POZIVA, 1.1.Tko se može prijaviti? Prihvatljivost prijavitelja Predlažemo da prijavitelj koji ima pravo građenja, a nije vlasnik građevne čestice isto bude prihvatljiv. Nije prihvaćen Bespovratna sredstva koja će se dodijeliti putem ovog Poziva ne smatraju se državnom potporom jer se dodjelom istih Jedinicama lokalne/područne (regionalne) samouprave za prihvatljive aktivnosti neće dati selektivna ekonomska prednost niti narušiti tržišno natjecanje. Na tržištu nema natjecanja u onom smislu u kojem ga pravo tržišnog natjecanja definira jer se ovom investicijom samo poboljšava zajednička osnovna infrastruktura poduzetničkih poslovnih zona te se ne stvara prednost, a kako bi taj uvjet bio održiv vlasništvo prijavitelja na građevinskoj čestici je uvjet prihvatljivosti.
20 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA 2.PRAVILA POZIVA, 2.2.Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Sugeriramo da predvidite mogućnost partnerstva u projektu! Naime, nije rijedak slučaj da je vlasnik zemljišta/parcela u poslovnoj zoni JRS (županija), a vlasnik zemljišta koje čini prometne i infrastrukturne koridore u zoni te obveznik izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture - JLS (grad ili općina). U takvim slučajevima oba subjekta zajednički i partnerski djeluju na razvoju poslovne zone i privlačenju ulagača, ali opet subjekt koji bi prijavio projekt za izgradnju infrastrukture ne može se samostalno obvezati na dostizanje pokazatelja – jer ipak odluku o prodaji zemljišta donosi samo i neovisno subjekt koji je vlasnik zemljišta/građevinskih parcela u zoni. Također potrebna je i partnerska suradnja u samoj pripremi projektnog prijedloga kao i u provedbi projekta (ukoliko su potrebne suglasnosti ili slično pri izvođenju radova na infrastrukturi). Molimo Vas da uzmete u obzir ovakve situacije i omogućite navedeni vid partnerstva u prijavi projekta. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost partnerstva.
21 Primorsko-goranska županija 2.PRAVILA POZIVA, 2.2.Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Budući da jedinice regionalne samouprave sudjeluju u sufinanciranju poduzetničkih zona kojima su osnivači i vlasnici građevnih čestica jedinice lokalne samouprave, partnerstvo jedinica lokalne i regionalne samouprave bi trebalo biti prihvatljivo. Primljeno na znanje Razmotrit će se mogućnost partnerstva.
22 Grad Jastrebarsko 2.PRAVILA POZIVA, 5.5.Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Toč. 1.5. - Zabrana promjene vlasništva nad energetskom i vodnom infrastrukturom u suprotnosti je s važećim Zakonom o vodama, Zakonom o komunalnom gospodarstvu i ostalim nadležnim zakonima, a koji propisuju koje pravne osobe mogu biti vlasnici određene infrastrukture, kojom ujedno i upravljaju, te omogućuju priključenje na tu infrastrukturu kao zakonom propisani isporučitelji javne usluge. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
23 Općina Antunovac 2.PRAVILA POZIVA, 5.5.Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Zabrana promjene vlasništva nad energetskom i vodnom infrastrukturom nije realna i u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i ostalim nadležnim zakonima, jer JLS iako investitori, nakon izgradnje, da bi ista bila spojena u mrežne sustave mora biti prenesena u vlasništvo trgovačkih društava koje su u vlasništvu ili suvlasništvu JLS i na HEP, jer su isti subjekti vlasnici sve ostale takve infrastrukture i isporučitelji energetskih i vodnih usluga na području JLS. Ostala infrastruktura, cestovna, javna rasvjeta, zeleni pojas u pravilu ostaju u vlasništvu JLS. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
24 MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija 2.PRAVILA POZIVA, 5.5.Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Točkom 5.5. u stavku 2. je navedeno da prijavitelj u razdoblju od 5 godina od završetka plaćanja ne smije prenijeti vlasništvo nad predmetom infrastrukture. To znači da se npr. vodovodna mreža ne može prenijeti u vlasništvo trgovačkog društva u vlasništvu JLS. Izgradnja elektro-mreže i trafostanica prema pravilima HEP-a treba biti prenijeta u vlasništvo HEP-a bez naknade. Predlažemo da se razmotri i pojasni ova odredba, osobito kad je u pitanju HEP, koji nije u vlasničkim odnosima s investitorom (JLS). Primljeno na znanje Razmotrit će se.
25 GRAD VELIKA GORICA 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta Jedan od kriterija prihvatljivosti projekta je i njegova usklađenost sa strategijom razvoja poduzetničkog okruženja ili drugom relevantnom strategijom razvoja, a što se utvrđuje provjerom Investicijske studije (Obrazac 2): a) Što je Obrazac 2 i kako izgleda? Nismo u mogućnosti vidjeti zahtjeve navedenog obrasca b) Naziv Investicijska studija po našem mišljenju implicira nešto što nije primjenjivo tj. za tako složenom dokumentacijom nema potrebe Primljeno na znanje Obrasci i Prilozi bit će objavljeni prilikom objave cjelokupne dokumentacije Poziva.
26 GRAD VELIKA GORICA 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta Mišljenja smo da je rok za provedbu projekta od svega tri mjeseca prekratak obzirom se radi o infrastrukturnim zahvatima u poduzetničkim zonama. Prihvaćen Prihvaća se.
27 Primorsko-goranska županija 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta Trajanje projekta ne duže od 3 mjeseci nije u skladu s razdobljem provedbe od 36 mjeseci koje se spominje u točki 5. Odredbe koje se odnose na provedbu projekta. Prihvaćen Bit će ispravljeno.
28 OPĆINA VIŠKOVO 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta Navedeno je da trajanje projekta ne može biti duže od 3 mjeseci od dana sklapanja Ugovora; što se utvrđuje provjerom dostavljenog Prijavnog obrasca A (Obrazac 1); Mišljenja smo da bi trebalo omogućiti dulje trajanje projekta od 3 mjeseca, barem 6-10 mjeseci od sklapanja ugovora. Naime, u primorskoj hrvatskoj izuzetno su zahtjevni pripremni i zemljani radovi zbog konfiguracije terena.Također, da li je u navedenom roku potrebno ishoditi i uporabnu dozvolu ukoliko je potrebna ili samo okončati radove? Prihvaćen Prihvaća se.
29 Općina Antunovac 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta Navedeno je da poduzetničke zone koje su predmet ulaganja moraju biti najmanje srednje aktivne zone u kojima stupanj aktivacije zone iznosi najmanje 33% raspoložive površine zone. JLS ima spremnu projektnu dokumentaciju za izgradnju infrastrukture za proširenje postojeće poslovne zone, međutim u tijeku je i javnim poziv poduzetnicima za otkup parcela u Gospodarskoj zoni. Ukoliko se uz zemljište na kojemu je projektirana infrastruktura, nekoliko parcela proda poduzetnicima, prije raspisivanja natječaja, što to znači za prijavu projekta na ovaj natječaj? Primljeno na znanje Riječ je o specifičnom slučaju koji nije predmet javne rasprave., Bez uvida u projektni prijedlog Ministarstvo ne može precizno odgovoriti na ovo pitanje.
30 MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija 2.PRAVILA POZIVA, 6.6.Prihvatljivost projekta Točkom 6.6. utvrđeno je trajanje projekta koji ne može biti duži od 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora. Predlažemo da se rok produži na 6 mjeseci, jer izgradnja spada u niskogradnju, a to često puta diktiraju vremenski uvjeti. Česte probleme smo imali kada smo ugovore potpisivali u vrijeme jeseni ili zime, što je predstavljalo probleme u kišnom razdoblju. Kad bismo znali da će se ugovori potpisati do travnja, predloženi rok ulazi u optimalnu građevinsku sezonu. Prihvaćen Prihvaća se.
31 GRAD VELIKA GORICA 2.PRAVILA POZIVA, 7.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Pod prihvatljivim aktivnostima navodi se da zajednička infrastruktura poduzetničkih zona podrazumijeva i zelenu infrastrukturu. Što to konkretno znači? Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
32 Primorsko-goranska županija 2.PRAVILA POZIVA, 7.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Dio sredstava bi se trebao namijeniti i novim poduzetničkim zonama/zonama u inicijalnoj aktivaciji, barem za izradu projektne dokumentacije. Nije prihvaćen Nastavno na konzultacije sa EK na temu Poziva za razvoj poslovne infrastrukture zona dogovoreno je da će potpora za zajedničku infrastrukturu poslovnih zona biti dodijeljena postojećim, aktivnim zonama koje dokažu tržišnu potrebu za proširenjem, nakon analize postojećih infrastrukturnih kapaciteta te koje poslovnim planovima za njezino korištenje i specijaliziranim uslugama koje se pružaju MSP–ovima jamče stvarni rezultati i održivost takve infrastrukture. Uz veliki broj neaktivnih ili slabo aktivnih zona te neadekvatno opremljenih aktivnih zona, nije moguće obrazložiti ekonomsku opravdanost ulaganja u nove zone.
33 OPĆINA VIŠKOVO 2.PRAVILA POZIVA, 7.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Mišljenja smo da bi trebalo omogućiti sufinanciranje ulaganja u infrastrukturu novih poduzetničkih zona, neaktivnih zona i poduzetničkih zona u inicijalnoj aktivaciji jer se navedenim potiče razvoj gospodarstva i omogućavanje aktiviranja zona, tj. ulaganje gospodarstvenika u zonu i JLS budući je infrastruktura zone preduvjet da bi se počelo sa radom gospodarskih subjekata. Upravo za zone koje još nisu u funkciji trebaju veća sredstva da bi započela sa radom te se ovakvim modelom financiranja iste diskriminiraju. Nije prihvaćen Nastavno na konzultacije sa EK na temu Poziva za razvoj poslovne infrastrukture zona dogovoreno je da će potpora za zajedničku infrastrukturu poslovnih zona biti dodijeljena postojećim, aktivnim zonama koje dokažu tržišnu potrebu za proširenjem, nakon analize postojećih infrastrukturnih kapaciteta te koje poslovnim planovima za njezino korištenje i specijaliziranim uslugama koje se pružaju MSP–ovima jamče stvarni rezultati i održivost takve infrastrukture. Uz veliki broj neaktivnih ili slabo aktivnih zona te neadekvatno opremljenih aktivnih zona, nije moguće obrazložiti ekonomsku opravdanost ulaganja u nove zone.
34 Poduzetnički centar Pleternica 2.PRAVILA POZIVA, 7.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Točkom 7.7. između ostalog propisano je kao prihvatljivo ulaganje energetsku infrastrukturu, a točkom 2.2. propisano je kako se prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt isključivo samostalno. Dakle, kada ovaj uvjet postavimo u odnosu na članak 3. stavak 1. točka 18. Zakona o energiji (NN br. 120/12, 14/14, 95/15 i 102/15) kojim je propisano da je operator mreže odgovoran između ostalog za izgradnju mreže. Dalje, sukladni članku 40. i 41. Zakona o energiji jedini energetski subjekti koji mogu vršiti gradnju energetske infrastrukture, u ovom slučaju dalekovoda, je Hrvatska elektroprivreda d.o.o., Operator distribucijskog sustava, koji je jedini u Republici ovlašten za distribuciju sukladno dozvoli Hrvatske regulatorne agencije broj: 080434230-0035-03/03 (https://www.hera.hr/hr/html/dozvole_tab03.html). Dakle, sukladno pozitivnim propisima nije moguće da jedinica lokalne samouprave izgradi energetsku mrežu, odnosno dalekovod. Slična situacija nalazi se i u Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva, koji propisuje izgradnju komunalnih vodnih građevina. Slijedom navedenog, predlažemo slijedeće: - u točki 2.2. dopustiti da jedinica lokalne samouprave kao prijavitelj projekta zajedničke infrastrukture može kao partnera koristiti zakonom ovlaštenog upravitelja infrastrukture ili - točkom 7.7. dopustiti kao prihvatljivo ulaganje i ono ulaganje koje se odnosi na tuđu imovinu koja zakonski ne pripada JLS, već pripada upravitelju te mreže, odnosno HEP-ODS-u. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
35 Grad Jastrebarsko 2.PRAVILA POZIVA, 7.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Toč. 2.7. - U točci 2.6. kao uvjet prihvatljivosti navodi se da poduzetničke zone koje su predmet ulaganja moraju biti najmanje srednje aktivne zone sa stupnjem aktivacije najmanje 33% raspoložive površine zone, a u točci 7.7. (sadržaj 2.7.) prihvatljive projektne aktivnosti, navodi se da su prihvatljive aktivnosti ulaganja prihvatljive u zonama u kojima stupanj aktivacije postojeće zone iznosi manje od 33% (znak <) raspoložive površine zone. ?! Prihvaćen Bit će ispravljeno.
36 Poduzetnički centar Pleternica 2.PRAVILA POZIVA, 7.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? na Nije prihvaćen Nejasno.
37 OPĆINA VIŠKOVO 2.PRAVILA POZIVA, 11.11.Održivi razvoj  Navedeno je da Prijavitelji trebaju dokazati da njihov projekt neće imati štetne učinke na okoliš, službeno potvrditi da je ekološki neutralan i/ili opisati na koji će način projekt pozitivno utjecati na održivi razvoj. Drugim riječima, svaki prijavitelj prilikom pripreme projekta mora razmotriti ključne čimbenike održivosti te, prema potrebi, razmisliti kako uvećati pozitivne učinke projekta na okoliš. Trebalo bi pojasniti na koji način se dokazuje da prijavljeni projekt neće imati štetne učinke, odnosno koju dokumentaciju treba dostaviti uz prijavu. Nije prihvaćen Pojašnjeno je u točki 2.8. Horizontalna načela u kojoj se prijavitelji pozivaju da koriste „Upute za prijavitelje i korisnike operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija” o provedbi horizontalnih načela“. Neki od primjera su navedeni u točki 2.11.Održivi razvoj, a o prijavitelju ovisi da odabere najprikladnije za svoj projekt.
38 Primorsko-goranska županija 2.PRAVILA POZIVA, 13.13.Prihvatljive kategorije izdataka   Predlažemo da se predvidi dio sredstava i za izgradnju objekta za tijelo koje upravlja zonom. Nije prihvaćen Ovaj poziv namijenjen je isključivo za ulaganja u zajedničku fizičku infrastrukturu zone.
39 MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija 4.POSTUPAK DODJELE, 1.1.Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Radi transparentnosti predlažemo da kriterije odabira 1. i 2. rasčlanite na podtočke ovih kriterija, a samim time i bodovanje. Za "Vrijednost za novac koju predmet nudi" predlažemo da se posebno boduju 1.1. Opis projekta s aktivnostima koje će se provoditi (vrsta infrastrukture, površina koja postaje dostupna, broj planiranih parcela i dr.) - 15 bodova; 1.2. Doprinos projekta ostvarenju ciljeva poziva (broj novih investicija, broj novootvorenih radnih mjesta, doprinos JLS uvjetima za privlaćenje investitora i dr.) - 15 bodova. Također predlažemo da se 2. Održivost projekta rasčlani na 2.1. Financijska održivost (način financiranja nakon provedbe projekta) - 15 bodova i 2.2. Upravljanje projektom nakon završetka ulaganja (operativno upravljanje pojedinom vrstom infrastrukture, upravljanje zonom, privlačenje investitora, praćenje investitora u fazi investiranja itd.) - 15 bodova. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
40 MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija 5.ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 1.1.Razdoblje provedbe projekta Točkom 2 Uputa (podtočkom 6.6.) utvrđen je rok provedbe projekta od 3 mjeseca od potpisa Ugovora, dok je ovom točkom utvrđen rok od 36 mjeseci. Ove odredbe treba uskladiti. Prihvaćen Bit će ispravljeno.
41 MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija 5.ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 4.4.Podnošenje zahtjeva za predujmom/nadoknadom sredstava S obzirom na rok provedbe projekta smatramo upitnom drugu fazu isplate predujma, jer će administracija i kontrola prve faze trajati duže od vremena trajanja projekta. Predlažemo da se predujam isplati u visini 70% sredstava jednokratno. Nije prihvaćen Predujam Korisnik može potraživati višekratno, a iznosi najviše 40% odobrenih bespovratnih sredstava. Navedeni uvjet u skladu je s odredbom članka 131. UREDBE (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, te kao takav predstavlja preuzetu obvezu RH.
42 Grad Jastrebarsko Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona, 6.OBRASCI I PRILOZI Poglavlje 6 – uz tekst PDPP-a nisu objavljeni niti obrasci, niti prilozi, a navodi se da su sastavni dio Poziva ???? Nije prihvaćen Obrasci i Prilozi bit će objavljeni prilikom objave cjelokupne dokumentacije Poziva.