Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Čuljak Na temelju članka 25. i članka 43. stavka 2.  Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 130/11 i 47/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj                  2017. godine donijela, Članak 1. Potrebno je izmijeniti stavke (3) i (4) na način da se u stavku (3) izbace dva „stavka 2“ a u stavku (4) doda tekst : (3) Mjerenja koncentracija onečišćujućih tvari iz stavka 2. ovoga članka provode se mjernim metodama definiranim posebnim propisom kojim se uređuje praćenje kvalitete zraka. (4) Mjerenja koncentracija onečišćujućih tvari iz stavka 2. ovoga članka provode ispitni laboratoriji koji su od Ministarstva ishodili dozvolu za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka sukladno Zakonu o zaštiti zraka.“ Prihvaćen Primjedba je prihvaćena
2 Povjerenik za informiranje Na temelju članka 25. i članka 43. stavka 2.  Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 130/11 i 47/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj                  2017. godine donijela, Članak 3. Članak 3. „(1) Podaci o koncentracijama onečišćujućih tvari iz članka 3. ove Uredbe su javni i objavljuju se na internetskim stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, odnosno u službenom glasilu ili na internetskim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.“ U navedenom stavku iza riječi "objavljuju se" dodati „i u strojno čitljivom obliku, a također iza „internetskim stranicama“ dodati „i u strojno čitljivom obliku“. Obrazloženje: U suvremenim okolnostima razvoja digitalnog društva, sve šireg pristupa internetu i razine informatičke pismenosti, proaktivna objava informacija, kao i objava otvorenih podataka, temeljni je način ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. Člankom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) propisano je da su tijela javne vlasti obvezna na svojim internetskim stranicama objavljivati određene vrste informacija koje se odnose na rad tijela javne vlasti, za koje postoji interes korisnika, a kakve nesporno jesu i informacije o koncentracijama onečišćujućih tvari. Fizičke osobe, udruge osobito za zaštitu okoliša, organizacije za zaštitu potrošača, stalna relevantna tijela za zaštitu zdravlja, znanstvenici, trgovačka društva imaju potrebu za korištenjem informacija tijela javne vlasti kako bi se što bolje iskoristilo njihove mogućnosti u svrhu izrade određenih izvješća, analiza, proizvoda ili usluga. Kako bi se informacije mogle ponovno upotrijebiti moraju biti u objavljene u strojno čitljivom obliku, tj, u obliku datoteke koji je strukturiran na način da ga neka softverska aplikacija može lako identificirati, prepoznati i iz njega izdvojiti određene podatke. Primjeri otvorenog formata datoteka su CSV, JSON, XML, RDF. Stoga se predlaže da se dodaju i strojno čitljivi oblici prilikom objave na internetskoj stranici kako se ne bi objavljivali podaci u obliku nije strojno čitljiv (npr, word ili pdf dokument), a samim time bi se prilikom izrade i objave podataka ostvario i zahtjev iz članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama. Prihvaćen Primjedba je prihvaćena