Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga Gradnja i opremanje reciklažnih dvorišta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GKP Komunalac d.o.o. Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga Nije predviđena mogućnost prijave izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta kod postojanja zajedničkog projekta s drugom tehnološkom cjelinom na istoj lokaciji (npr. ako postoji projekt reciklažnog dvorišta i kompostišta, reciklažnog dvorišta i sortirnice, reciklažnog dvorišta za građevni otpad i kompostišta) kako se ne bi morala mijenjati već izrađena zajednička projektna dokumentacija. Djelomično prihvaćen Ukoliko je pravomoćna građevinska dozvola izdana ne samo za reciklažno dvorište, već i za dodatni objekt kompostišta, sortirnice i sl., svi izdaci koji nisu vezani isključivo za reciklažno dvorište nisu prihvatljivi po ovom Pozivu. Projekti predviđeni u okviru ovog Poziva su isključivo reciklažna dvorišta u smislu čl. 35 Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a ne i reciklažna dvorišta za građevni otpad.
2 GKP Komunalac d.o.o. Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Uvod U uvodu se spominju samo reciklažna dvorišta, pa nije jasno da li se ovaj dokument odnosi i na izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta za građevni otpad (uključujući i mobilne uređaje za obradu građevnog otpada) Nije prihvaćen Projekti predviđeni u okviru ovog Poziva su isključivo reciklažna dvorišta u smislu čl. 35 ZOGO-a, a ne i reciklažna dvorišta za građevni otpad.
3 Andreja Baraba Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Uvod U cilj dodati i izgradnju i opremanje pretovarnih stanica-reciklažnih dvorišta na otocima, te nabava mobilnih reciklažnih dvorišta.Pretovarne stanice na otocima kao građevina za skladištenje, prirpemu i pretovar otpada namijenjenog za prijevoz do mjesta njegove oporabe ili zbrinjavanja je neizostavan dio sustava gospodarenja otpadom na otocima. Naime, reciklažnim dvorištem se osigurava odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada, ali nužan aspekt cjelokupnog rješavanja sustava je i privrmeno skladištenje MKO, preostalog nakon odvojeno prikupljenog otpada. Kako je otok geografski izolirano područje, zahtijeva i prilagođen sustav gospodarenja otpadom. Bez obzira na ključni broj privremeno skladištenog otpada i način na koji je prikupljen, sav taj otpad je potrebno privrmeno skladištiti i potom prevesti na kopno na daljnje zbrinjavanje, propisanim tijekom za pojedinu vrstu otpada. Dakle, sustav na otocima potrebno je sagledati u cjelini i na takav način ga i graditi. Nije prihvaćen Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO; NN 94/13) je propisano da je pretovarna stanica (transfer stanica) građevina za skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove oporabe ili zbrinjavanja, a reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Dakle pretovarna stanica nije isto što i reciklažno dvorište. Sukladno PGO RH, pretovarne stanice služe kako bi se prikupljeni miješani komunalni otpad dopremio do centra za gospodarenje otpadom.
4 GKP Komunalac d.o.o. Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Predlaže se dopuna kojom bi prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su osim jedinica lokalne samouprave Republike Hrvatske bila i trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Nije prihvaćen U okviru ovog Poziva jedinice lokalne samouprave predviđene su kao jedini prijavitelji.
5 Grad Koprivnica Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Članak 23., stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom definira kako je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom. Velik broj gradova ima osnovana komunalna poduzeća kroz koja provodi mjere iz spomenutog Zakona stoga se slijedom toga predlaže da se na listu prihvatljivih prijavitelja uvrste komunalne tvrtke u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Nije prihvaćen U okviru ovog Poziva jedinice lokalne samouprave predviđene su kao jedini prijavitelji.
6 Andreja Baraba Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja JLS su obveznici provedbe Zakona i kao takvi jedini mogu biti prihvatljivi prijavitelji. Primljeno na znanje U okviru ovog Poziva jedinice lokalne samouprave predviđene su kao jedini prijavitelji.
7 Stevo Žufić Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Predlažem da se uz jedinice lokalne samouprave kao prijavitelj dodaju i komunalna poduzeća. Naime, većina Jadinica lokalne samouprave ima formirana komunalna poduzeća pa kao ostanu prijavitelji samo JLS sve se te JLS koje imaju komunalna poduzeća isključuje. Nije prihvaćen U okviru ovog Poziva jedinice lokalne samouprave predviđene su kao jedini prijavitelji.
8 GKP Komunalac d.o.o. Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Kao i u uvodu, ovdje bi trebalo precizirati da li aktivnosti odnose na izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta za građevni otpad (uključujući i mobilne uređaje za obradu građevnog otpada) Primljeno na znanje Projekti predviđeni u okviru ovog Poziva su isključivo reciklažna dvorišta u smislu čl. 35 ZOGO-a.
9 Lokalna akcijska grupa Bura Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Na području LAG-a Bura su 3 JLS nemaju mogućnost gradnje reciklažnog dvorišta zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Točnije radi se o vjetru buri koji uvelike poskupljuje - otežava uvjete gradnje, održavanja i sl., Smatramo da bi bilo potrebno ostaviti mogućnost sufinanciranja kupnje mobilnih reciklažnih dvorišta, kako bi se zadovolljila zakonska obveza JLS-ova. Nije prihvaćen Ovaj Poziv predviđen je samo za reciklažna dvorišta koja su trajno smještena na jednoj lokaciji, a ne za reciklažna dvorišta-mobilne jedinice. Mobilne jedinice bit će obuhvaćene u jednom od narednih poziva.
10 Andreja Baraba Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Kako je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, člankom 35., izjednačeno reciklažno dvorište s mobilnom jedinicom, predlažem uvrstiti nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta u popis prihvatljivih aktivnosti. Ujedno predlažem u prihvatljive aktivnosti uvrstiti i građevinske radove, nadzor i nabavu opreme te ostale aktivnosti vidljivosti, promidžbe i edukacije za gradnju i opremanje PRETOVARNIH STANICA-RECIKLAŽNIH DVORIŠTA NA OTOCIMA, gdje će prihvatljivi prijavitelji biti JLS-ovi na otocima ili JLS-ovi koji u svom sastavu imaju otoke (7 JLS-ova u RH). Naime, Hrvatska ima 48 naseljenih otoka, koji su administrativno podijeljeni u 51 grad/općinu, dok se određeni broj otoka nalazi u sastavu 7 gradova na obali. Otoci, zbog svog prirodnog hendikepa, zahtijevaju poseban pristup općenito državne politike, pa tako i u sektoru gospodarenja otpadom. Naime, način zbrinjavanja otpada do konačnog odlaganja/obrade/recikliranja uvjetovan je fizičkom preprekom koju čini more te se nameće potreba prijevoza otpada na kopno, a kojem prethodi i privremeno skladištenje do odvoza u tzv. Mini pretovarnim stanicama. Troškovi prijevoza se kreću oko cca 5.000.000 kuna godišnje (izvor: Odluke FZOEU o sufinanciranju troškova prijevoza komunalnog otpada s otoka na kopno za 2014. i 2015. godinu). U 2014. godini FZOEU je sufinancirao 60% opravdanih troškova prijevoza, a u 2015. godini udio FZOEU je smanjen na 44% opravdanih troškova. Udio sufinanciranja FZOEU varira i mijenja se ovisno o financijskoj situaciji. Zbog tako nedefiniranih financijskih okvira prijevoz otpada s otoka na kopno i održivost tog sustava je postala upitna. Naglašavamo kako se radi o velikom financijskom opterećenju za JLS-ove samo u dijelu prijevoza, dok ovim prijedlogom Javnog poziva nisu predviđena sredstva za sufinanciranje izgradnje i/ili uređenja mini pretovarnih stanica-reciklažnih dvorišta na otocima (za koje treba definirati drugačije kriterije od onih na kopnu i prilagoditi veličini otoka). Naglašavam kako je i Strategijom gospodarenja otpadom RH iz 2005. (3.3.2. Posebne mjere, Cilj 1: Izbjegavanje i smanjivanje količina otpada, podcilj e) Smanjivanje pritisaka na okoliš od otpada na zaštićenim dijelovima prirode, kršu i otocima) bilo navedeno: „unapređivati poseban režim izbjegavanja nastajanja i smanjivanje količina otpada te privremenog skladištenja, predobrade i baliranja na otocima, a balirani ili predobrađeni otpad s otoka zbrinjavati na kopnu.“ Kao ekonomski održiva i tehničko-tehnološki opravdana varijanta na otocima se pokazala u operativi kombinacija pretovarnih stanica i RD, s obzirom kako je nužno odvojeno prikupljati otpad, ali i privremeno skladištiti, do odvoza, MKO. Nije prihvaćen Ovaj Poziv predviđen je samo za reciklažna dvorišta koja su trajno smještena na jednoj lokaciji, a ne za reciklažna dvorišta-mobilne jedinice. Mobilne jedinice bit će obuhvaćene u jednom od narednih poziva. Nabava vozila i plovila za prijevoz otpada također nije predmet ovog Poziva. Sukladno ZOGO-u, pretovarna stanica (transfer stanica) je građevina za skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove oporabe ili zbrinjavanja, a reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Dakle, pretovarna stanica nije isto što i reciklažno dvorište.
11 Stevo Žufić Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Predlažem da se pojasni pojam prikupljanja u smislu da je to oprema za prikupljanje, dovoz, manipulaciju i obradu otpada. Tim pojašnjenjem izbjeći će se nedoumice dali u tu opremu spadaju i vozila za prijevoz otpada ili viličari u reciklažnim dvorištima i sl. Primljeno na znanje Prikupljanje otpada je pružanje usluge putem spremnika i prijevoz prikupljenog otpada od pojedinih korisnika do ovlaštene osobe za obradu tog otpada. Sakupljanje otpada je prikupljanje otpada, uključujući prethodno razvrstavanje otpada i skladištenje otpada u svrhu prijevoza na obradu. Nabava vozila za prijevoz otpada ili viličara za reciklažna dvorišta nije prihvatljiva aktivnosti po ovom Pozivu.
12 Dalibor Barbalić Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti ..... Predlažem da se doda - nabava opreme za energetsku upoprabu otpada (do 1000kg/h ) preostalog nakon sortiranja Nije prihvaćen Sukladno PGO RH, nabava opreme za energetsku oporabu otpada preostalog nakon sortiranja nije predviđena u reciklažnim dvorištima.
13 Institut perspektiva ekonomije Mediterana Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Novi Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine utvrđuje da reciklažno dvorište kao nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, može biti i mobilno, odnosno izvedeno kao pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine. Također, PGO Mjerom br. 1.2.3 Izgradnja reciklažnih dvorišta uključuje izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta, provedbu izobrazno informativnih aktivnosti za lokalno stanovništvo te nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta, te predviđa da jedinice lokalne samouprave jednim reciklažnim dvorištem mogu riješiti potrebe do 3.000 stanovnika i u njegovom korištenju se udružiti. U okviru reciklažnog dvorišta može se osigurati i odvojeni dio za ponovnu uporabu proizvoda (npr. „kutak ponovne uporabe proizvoda“). Obzirom da nevedeno nije izrijekom uvršteno u popis prihvatljivih aktivnosti Nacrta ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga Gradnja i opremanje reciklažnih dvorišta, isto bi trebalo učiniti prije njegovog objavljivanja. Među prihvatljive troškove bilo bi uputno uvrstiti i vanjsku pomoć u provedbi projekta, jer većina jedinica lokalne samouprave ne raspolaže potrebnim kapacitetima. Djelomično prihvaćen Ovaj Poziv predviđen je samo za reciklažna dvorišta koja su trajno smještena na jednoj lokaciji, a ne za reciklažna dvorišta-mobilne jedinice. Mobilne jedinice bit će obuhvaćene u jednom od narednih poziva. Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (PGO RH; NN 3/17) određeno je da se u okviru reciklažnog dvorišta može osigurati i odvojeni dio za ponovnu uporabu proizvoda, međutim izdaci za osiguranje odvojenog dijela za ponovnu uporabu proizvoda prihvatljivi su isključivo ukoliko su obuhvaćeni projektnom dokumentacijom i građevinskom dozvolom. Vanjska pomoć korisniku u provedbi projekta bit će također uključena u prihvatljive aktivnosti.
14 Andreja Baraba Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga umjesto točke staviti zarez te tekst u nastavku "odnosno podnijeti dokaz o predanom zahtjevu za ishođenje građevinske dozvole". Nije prihvaćen Sukladno uvjetima ovog Poziva, kopija važeće pravomoćne građevinske dozvole bit će jedan od obaveznih dokumenata koje prijavitelj mora dostaviti. Predviđena je jedino mogućnost da se dostavi kopija građevinske dozvole koja nije još postala pravomoćna, međutim dokaz o pravomoćnosti bit će potrebno dostaviti do kraja postupka dodjele bespovratnih sredstava.
15 Mirjana Sečan Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš za reciklažno dvorište nije propisana obveza provedbe ocjene odnosno procjene utjecaja zahvata na okoliš! Stoga bi trebalo iz popisa popratne dokumentacije brisati rješenje nadležnog tijela o ocjeni odnosno procjeni utjecaja zahvata na okoliš, kao i mišljenje nadležnog tijela jesu li ispravno primijenjeni zahtjevi Direktive 2011/92/EU vezani uz postupak procjene odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Nije prihvaćen Ukoliko reciklažna dvorišta nisu dio odlagališta otpada ili drugog zahvata s Priloga I, II i III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, za iste kao samostalne građevine nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš niti zatražiti mišljenje MZOE-a. U tim slučajevima MZOE ne daje mišljenje o ispravnoj primjeni zahtjeva iz Direktive PUO. Međutim, moguće je i da je za reciklažno dvorište proveden neki od postupaka na temelju propisa iz područja zaštite okoliša (PUO ili OPUO), te je izdano odgovarajuće rješenje, u tom slučaju MZOE daje mišljenje o ispravnoj primjeni zahtjeva iz Direktive o PUO.
16 Primorsko-goranska županija Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja Držimo da je zahtjev naveden u okviru Indikativnog popisa popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja da se priloži rješenje nadležnog tijela o ocjeni odnosno procjeni utjecaja zahvata na okoliš, kao i mišljenje nadležnog tijela jesu li ispravno primijenjeni zahtjevi Direktive 2011/92/EU vezani uz postupak procjene odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš neopravdan obzirom da Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17) za zahvat reciklažnog dvorišta nije propisana obveza provedbe ocjene odnosno procjene utjecaja zahvata na okoliš. Nije prihvaćen Ukoliko reciklažna dvorišta nisu dio odlagališta otpada ili drugog zahvata s Priloga I, II i III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, za iste kao samostalne građevine nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš niti zatražiti mišljenje MZOE-a. U tim slučajevima MZOE ne daje mišljenje o ispravnoj primjeni zahtjeva iz Direktive o PUO. Međutim, moguće je i da je za reciklažno dvorište proveden neki od postupaka na temelju propisa iz područja zaštite okoliša (PUO ili OPUO), te je izdano odgovarajuće rješenje, u tom slučaju MZOE daje mišljenje o ispravnoj primjeni zahtjeva iz Direktive o PUO.
17 Grad Labin Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja Budući da su jedinice lokalne samouprave jedini prihvatljivi Prijavitelj na ovaj Javni poziv, a od istih se traži dokument kojim dokazuju da imaju osigurana vlastita sredstva za provedbu projekta, poželjno je dopustiti i situaciju kad bi im pružatelj javne usluge mogao staviti na raspolaganje određena sredstva. Predlažem da se alineja 11. izmijeni i glasi: - Dokument kojim Prijavitelj dokazuje da ima osigurana sredstva za provedbu projekta. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
18 Stipe Tokić Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja Molimo vas da iz popisa popratne dokumentacije izbacite rješenje nadležne institucije o ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, jer za reciklažna dvorišta nije potrebno raditi spomenutu a sve prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš! Nije prihvaćen Za reciklažna dvorišta koja su dio odlagališta otpada ili drugog zahvata s Priloga I, II i III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, potrebno je provesti odgovarajuće postupke (PUO ili OPUO) ili zatražiti mišljenje MZOE-a. U slučaju da se radi o reciklažnim dvorištima kao samostalnim objektima/građevinama, nije potrebno provesti prethodno navedene postupke niti zatražiti mišljenje MZOE.
19 Andreja Baraba Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja uz važeću pravomoćnu građevinsku dozvolu dodati "ili potvrdu o predanom zahjevu za ishođenje građevinske dozvole". Nije prihvaćen Sukladno uvjetima ovog Poziva, kopija važeće pravomoćne građevinske dozvole bit će jedan od obaveznih dokumenata koje prijavitelj mora dostaviti. Predviđena je jedino mogućnost da se dostavi kopija građevinske dozvole koja nije još postala pravomoćna, međutim dokaz o pravomoćnosti bit će potrebno dostaviti do kraja postupka dodjele bespovratnih sredstava.
20 Ivica Cvrlje Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja da li se za izgradnju reciklažnih dvorišta primjenjuje Prilog II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 61/14), Točka 12. Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš ? Primljeno na znanje Reciklažna dvorišta ne smatraju se zahvatom koji bi po svojim karakteristikama bio u skupini zahvata urbanog razvoja kako je to navedeno u Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, te tumačenju EK vezano za zahvate iz Priloga I i II Direktive o PUO.
21 Miloš Maksimović Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja Obziorm da su reciklažna dvorišta Zakonom o održivom gospodarenju otpadom definirana kao "nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada" te se u njima ne vrši obrada ni zbrinjavanje otpada, prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš za njih nije potrebno raditi ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Da li bi, prema tome, trebalo dostavljati mišljenje nadležne institucije o potrebi ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš? Primljeno na znanje Ukoliko reciklažna dvorišta nisu dio odlagališta otpada ili drugog zahvata s Priloga I, II i III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17), za iste kao samostalne građevine nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš (PUO), ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (OPUO) niti zatražiti mišljenje MZOE-a.