Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2017. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice UREDBA O VRIJEDNOSTI IZNOSA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA PRUŽANJE SEKUNDARNE PRAVNE POMOĆI ZA 2017. GODINU Predloženom Uredbom propisuje se visina naknade za za pružanje pojedinih oblika sekundarne pravne pomoći za svaku od skupina pružatelja sekundarne pravne pomoći: odvjetnike, vještake i sudske tumače. S obzirom da su provedbenim propisima svake od skupine pružatelja sekundarne pravne pomoći već definirane visine naknada, stoga se njihovim smanjivanjem na način kako je to predloženo Uredbom, umanjuje vrijednost rada pružatelja sekundarne pravne pomoći. Stoga predlažemo da se iznosi definirani Uredbom usklade s visinom naknada određenim Pravilnikom o visini nagrade odvjetniku određenom za branitelja po službenoj dužnosti, Pravilnikom o stalnim sudskim vještacima i Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima na sljedeći način: U članku 3. Uredbe predlažemo da se naknada za pružanje sekundarne pravne pomoći koju pružaju odvjetnici za pojedine pravne radnje i pojedine vrste postupaka odredi u visini od 30% od nagrade za rad koja bi odvjetniku pripadala za pojedine radnje u postupku po Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, kako je to propisano Pravilnikom o visini nagrade odvjetniku određenom za branitelja po službenoj dužnosti. U članku 10. Uredbe predlažemo da se vrijednost boda za obavljeno vještačenje uskladi s iznosima definiranim u čl. 24. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima. U članku 16. Uredbe predlažemo da se naknade za rad sudskih tumača usklade s visinom naknada definiranim u čl. 26. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima. Nije prihvaćen Vrijednost iznosa naknade za rad odvjetnika, vještaka i tumača mora se odrediti u okviru sredstava osiguranih u državnom proračunu.
2 Grad Labin V. ZAVRŠNA ODREDBA, Članak 18. S obzirom na činjenicu da se ova Uredba svake godine donosi nakon proteka roka iz članka 37. st. 3. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/13), predlažem da se umjesto točke doda zarez, te nastavi: "a primjenjuje se do donošenja uredbe za 2018. godinu." Naime, u praksi zaposlenici ureda državne uprave od 01.01. tekuće godine do dana stupanja na snagu ove uredbe nisu sigurni hoće li se vrijednost boda ili iznos mogućih odobrenih bodova izmijeniti, stoga se i rješenja za tekuću godinu donose s rezervom. S druge strane, kad se donese rješenje za tekuću godinu u skladu s uredbom iz prethodne godine, pružatelji besplatne pravne pomoći često pitaju kako fakturirati svoju izvršenu uslugu. Primljeno na znanje Uredba mora biti u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći ("Narodne novine", broj 143/13.), kojim je propisano da se Uredba donosi za pojedinu proračunsku godinu.