Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRAD ZAGREB UREDBU Predlažemo da se prilikom izmjene Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, broj 107/2014, 23/2015 i 129/2015) unesu slijedeće izmjene: 1. definiraju točne funkcije Posredničkih tijela integriranih teritorijalnih ulaganja sukladno članku 7. paragrafu 4. Uredbe (EU) br. 1301/2013, (Upravljačko tijelo mora prenijeti aktivnosti odabira operacija (selection of operations) tijelima urbanih područja), pri čemu su u članku 125, paragrafu 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013 navedeni zadaci Upravljačkog tijela vezano uz odabir operacija, te 2. definira uloga i obaveza Posredničkih tijela integriranih teritorijalnih ulaganja u sklopu zadaća i aktivnosti povezanih s delegiranim funkcijama, sukladno članku 123. Uredbe (EU) br. 1303/2013 3. poimence navedu Posrednička tijela integriranih teritorijalnih ulaganja u prilogu Uredbe - Prikaz posredničkih tijela nadležnih za provedbu izabranih investicijskih prioriteta, po Operativnom programu, Prikaz 1 Operativni program »Konkurentnost i kohezija« sukladno odobrenim prijavama gradova - Grad Osijek, Grad Pula, Grad Rijeka, Grad Split, Grad Slavonski Brod, Grad Zadar i Grad Zagreb. Primljeno na znanje Opći komentar Grada Zagreba, stavljen uz naziv Prijedloga uredbe, predstavlja objedinjene komentare, a svaki je komentar posebno Grad Zagreb ponovno dao uz konkretne članke Prijedloga uredbe. Stoga se, radi izbjegavanja ponavljanja, predlagatelj na svaki konkretni komentar očituje u nastavku, vezano uz svaki od posebnih članaka na koji se konkretni komentar odnosi.
2 GRAD ZAGREB UREDBU, Članak 1. Stavak (2) članka 1. Uredbe (Narodne novine 107/14) glasi: Institucije koje ovom Uredbom postaju tijela u Sustavima upravljanja i kontrole iz članka 5. podstavaka 2. i 3. Zakona (u daljnjem tekstu: Sustavi) mogu istovremeno obavljati funkcije pojedinih tijela u Sustavima iz podstavka 4. – 7. istoga članka Zakona. Prijedlog: Uvesti izmjene u postojeći stavak ili novu odredbu sukladno uvođenju novih tijela (Posrednička tijela ITU) u Sustav upravljanja i kontrole. Obrazloženje: Važeći stavak 2. članka 1. Uredbe se trenutno ne može primijeniti na Posrednička tijela ITU jer ona ne mogu istovremeno obavljati funkcije pojedinih tijela u Sustavima iz podstavka 4. – 7. članka 5. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14), a koje se odnose na tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa »IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora« i »IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija»; za provedbu Programa »Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska«, »Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska«, »Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska«, »Program transnacionalne suradnje Središnja Europa«, »Program transnacionalne suradnje Mediteran«, »Program transnacionalne suradnje Dunav«, »Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje«, »Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE«, »Program međuregionalne suradnje INTERACT«, »Program međuregionalne suradnje URBACT« te »Program međuregionalne suradnje ESPON»; za provedbu Operativnog programa za ribarstvo; za provedbu »Programa ruralnog razvoja« te funkcije Neovisnog revizijskog tijela. Nije prihvaćen Zadržavanjem sadašnje regulacije stavka 2. članka 1. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, broj 107/2014, 23/2015 i 129/2015) samo je dana mogućnost da tijela, između ostaloga, i ona u sustavu operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ obavljaju funkcije tijela u Sustavima upravljanja i kontrole iz članka 5. podstavaka 4. – 7. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 92/2014). Međutim, da bi došlo do primjene tih ovlasti (uključivo u odnosu na Posrednička tijela integriranih teritorijalnih ulaganja – ITU PT), bilo bi potrebno dalje definirati ovlasti Posredničkih tijela integriranih teritorijalnih ulaganja u tim Sustavima. Obzirom da to nije učinjeno, načelna mogućnost iz članka 2. stavka 1. gore spomenute Uredbe nije konkretizirana, pa nije niti došlo do delegiranja ovlasti na ITU PT-ove u pogledu tih Sustava upravljanja i kontrole.
3 GRAD ZAGREB UREDBU, Članak 2. Sukladno članku 7. paragrafu 4 Uredbe (EU) br. 1301/2013 Upravljačko tijelo MORA prenijeti aktivnosti odabira operacija (selection of operations). Ističemo da se u članku 125, paragrafu 6 Uredbe (EU) br. 1303/2013 navodi koji su zadaci Upravljačkog tijela vezano uz odabir operacija. Također, ističemo da se u Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, broj 107/2014, 23/2015 i 129/2015), u članku 7. za funkcije Posrednička tijela razine 1 direktno referira na navedene članke, te da sukladno ZNP-u, posebice ZNP-06 Dodjela bespovratnih sredstava, definiraju aktivnosti odabira. Sukladno gore navedenom predlažemo da se navedene točke 3. I 4. izmjene u skladu sa delegiranjem ovlasti UT prema Posredničkim tijelima Integriranih teritorijalnih ulaganja koje bi trebale provoditi navedene funkcije u suradnji sa PT1 i koordinaciji sa UT. Nije prihvaćen Regulacija članka 2. točki 3. i 4. Prijedloga uredbe nije u suprotnosti sa odredbama članka 7. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1301/2013, niti članka 125. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Predloženom odredbom članka 9a. stavka 4. (članak 5. Prijedloga uredbe) određene su ovlasti koje se prenose na ITU PT. Upravljačko tijelo za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ zadržava pravo delegirati određene funkcije i aktivnosti na posrednička tijela. U odnosu na provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja, Upravljačko tijelo je ITU PT-ovima delegiralo ovlast (aktivnost) ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga, aktivnost koja predstavlja jednu od aktivnosti u postupku dodjele bespovratnih sredstva tj. odabira operacija za financiranje. Tako je i navedeno u Smjernicama za države članice o integriranom održivom urbanom razvoju (članak 7. Uredbe o EFRR-u) u kojima stoji sljedeće: „Za izvršavanje delegiranih zadaća gradska tijela moraju imati pristup ključnim informacijama kao što su informacije o tome je li operacija prihvatljiva za potporu, je li u skladu s primjenjivim pravom i ima li potrebne administrativne, financijske i operativne kapacitete za ispunjenje uvjeta za potporu. Ako gradsko tijelo nije dovoljno stručno za te provjere, može ih provesti upravljačko tijelo (ili drugo posredničko tijelo u njegovo ime). Gradsko tijelo stoga može ograničiti svoju provjeru na kvalitetu operacija, njihovu relevantnost za integriranu urbanu strategiju i za odgovarajući program. Opseg delegiranja određuje upravljačko tijelo uz savjetovanje s gradskim tijelom, a službeno se evidentira u pisanom obliku (vidjeti Prilog II. za jedan od načina sastavljanja pisane evidencije). U slučaju da će se primjenom mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja doći do spoznaje da će biti potrebno na ITU PT delegirati i koju drugu funkciju te, relevantni propis će se uskladiti.
4 GRAD ZAGREB UREDBU, Članak 3. Predlažemo usklađivanje s člankom 9a, stavkom 6. gdje je navedeno da se sporazumi potpisuju između Upravljačkog tijela, Posredničkih tijela razine 1, Posredničkih tijela razine 2 i Posredničkih tijela integriranih teritorijalnih ulaganja, u odnosu na specifične ciljeve iz stavka 1. i 2. članka 9a kako bi se osigurala pravna dosljednost. Sukladno navedenom predlaže se da se u članak 6. Stavak 2 iza riječi: „Posredničko tijelo razine 2“ dodaju riječi : „ i/ili Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja“ te da se članak 9a. stavak 6 obriše. Primljeno na znanje Odredba će se doraditi na odgovarajući način.
5 GRAD ZAGREB UREDBU, Članak 5. Predlažemo da se definiraju točne funkcije Posredničkih tijela integriranih teritorijalnih ulaganja sukladno članku 7. paragrafu 4. Uredbe (EU) br. 1301/2013, (Upravljačko tijelo mora prenijeti aktivnosti odabira operacija (selection of operations) tijelima urbanih područja), pri čemu su u članku 125, paragrafu 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013 navedeni zadaci Upravljačkog tijela vezano uz odabir operacija. Definiranje točnih funkcija predlažemo uvođenjem članka 7a iza članka 7 Uredbe o tijelima u sustavu, pri čemu je formulacija aktivnosti/funkcija temeljena na funkcijama PT1, preuzimajući samo aktivnosti u okvirima članka 7. paragrafa 4. Uredbe (EU) br. 1301/2013: Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja jest grad središte Urbane aglomeracije, koji u odnosu na specifične osi iz svoje nadležnosti, obavlja sljedeće funkcije: 1. surađuje s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom, Posredničkim tijelima tijekom provedbe i praćenja Operativnog programa; 2. sudjeluje u radu Odbora za praćenje Operativnog programa; 3. sudjeluje u izradi kriterija za odabir projekata i odabiru projekata; 4. sudjeluje u izradi uputa za prijavitelje; 5. surađuje s Posredničkim tijelom razine 2 u praćenju napretka provedbe projekata; 6. određuje osobu odgovornu za informiranje i komunikaciju u mrežu za informiranje i komunikaciju iz članka 6. stavka 2. točke 14. Zakona, koja je u svom radu odgovorna službeniku za informiranje i komunikaciju za ESI fondove iz članka 6. stavka 2. točke 19. Zakona o službeniku za informiranje i komunikaciju na razini Operativnog programa iz članka 5. stavka 3. točke 39. ove Uredbe, te o tome obavještava Koordinacijsko i Upravljačko tijelo; 7. u skladu s komunikacijskim planom za Operativni program provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te o njima izvještava Koordinacijsko i Upravljačko tijelo; 8. po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o Fondovima za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike; 9. provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike; 10. sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa; 11. izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu; 12. ako je ujedno i korisnik u okviru specifičnih ciljeva iz članka 9a. stavka 1. i 2. ove Uredbe, u skladu s člankom 125. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osigurava odgovarajuće razdvajanje funkcija; 13. i druge funkcije koje će utvrditi sporazumima iz članka 6. stavka 2. ove Uredbe. Dodatno predlažemo da se u članak 6. Stavak 2 iza riječi: „Posredničko tijelo razine 2“ dodaju riječi : „ i/ili Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja“ te da se članak 9a. stavak 6 obriše. Primljeno na znanje Prijedlog će se razmotriti. Napominje se da će u svakom slučaju sva ostala prava i obveze ITU PT-a (pored delegirane ovlasti koja se odnosi na ocjenjivanje projektnih prijedloga), biti definirane Sporazumima u smislu članka 6. stavka 2. Uredbe.
6 GRAD ZAGREB UREDBU, PRIKAZ POSREDNIČKIH TIJELA NADLEŽNIH ZA PROVEDBU IZABRANIH INVESTICIJSKIH PRIORITETA, PO OPERATIVNOM PROGRAMU Predlaže se navođenje imena gradova koji postaju Posrednička tijela integriranih teritorijalnih ulaganja temeljem provedenog odabira područja za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja i donošenjem odluka o odabiru urbanih područja od strane ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije iz listopada 2016.godine. U sklopu prijava gradova na poziv za odabir područja za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja gradovi su definirali gradska upravna tijela koja će preuzeti aktivnosti i zadaće posredničkih tijela integriranih teritorijalnih ulaganja, te su predložena gradska upravna tijela, njihova organizacija i aktivnosti (sustav provedbe) odobreni od strane vanjskih evaluatora Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU tijekom ocjene kvalitete prijava. U skladu sa odlukama o odabiru urbanih područja za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja te članku 14. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14), gradovi Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski brod, Split, Zadar i Zagreb su odabrani nositelji provedbe integriranih teritorijalnih ulaganja. Temeljem navedenog predlaže se pojedinačno navođenje posredničkih tijela integriranih teritorijalnih ulaganja u Prilogu Uredbe o tijelima u sustavu: Grad Osijek, Grad Pula, Grad Rijeka, Grad Split, Grad Slavonski Brod, Grad Zadar i Grad Zagreb sukladno odabiru specifičnih ciljeva u prijavi gradova. Nije prihvaćen Budući da postoji mogućnost da se određuju i neka druga područja integriranih teritorijalnih ulaganja, pa tako i Posrednička tijela integriranih teritorijalnih ulaganja, smatramo poželjnim zadržati dikciju iz Prijedloga uredbe. Sva će Posrednička tijela izabranih područja integriranih teritorijalnih ulaganja sa Upravljačkim tijelom sklapati sporazume u smislu članka 6. stavka 2. Uredbe i tako, po automatizmu potpadati pod regulaciju Uredbe u pogledu specifičnih ciljeva naznačenih u Prilogu - Prikaz posredničkih tijela nadležnih za provedbu izabranih investicijskih prioriteta, po operativnom programu.