Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski Radioamaterski Savez PRAVILNIK O NAČINU RADA U AKTIVNOSTIMA RADIJSKE KOMUNIKACIJE ZA POTREBE DJELOVANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U VELIKIM NESTREĆAMA I KATASTROFAMA Poštovani, Hrvatski radioamaterski savez, svojim članstvom i opremom koju njegovi članovi posjeduju, iskazao se svojim sudjelovanjem prilikom svih ugrozbi kako na cijelom području RH tako i na međunarodnom planu. Radioamaterska populacija je uvijek iskazivala svoju spremnost u povezivanju ljudi i prenošenju informacija. Od samog stvaranja i stjecanja neovisnosti, tijekom Domovinskog rata, pa sve do danas radioamateri su dali svoj doprinos kao dio sustava CZ i ZiS-a. Neosporno je kako, do sada pokazanim i odrađenim, radioamateri odnosno Hrvatski radioamaterski savez sa svojom radio mrezom zaslužuje i dalje biti kao jedan od subjekata sustava ZiS u RH. Primljeno na znanje Odgovarajuće odredbe predmetnog Pravilnika će se dopuniti u skladu s prijedlozima Hrvatskog radioamaterskog saveza.
2 Odašiljači i veze d.o.o. PRAVILNIK O NAČINU RADA U AKTIVNOSTIMA RADIJSKE KOMUNIKACIJE ZA POTREBE DJELOVANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U VELIKIM NESTREĆAMA I KATASTROFAMA Poštovani, dostavljamo Vam mišljenje Odašiljača i veza d.o.o. o prijedlogu Pravilnika o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Odašiljači i veze strateška su tvrtka u 100% vlasništvu Republike Hrvatske i upravljaju profesionalnom radijskom komunikacijskom mrežom pod nazivom CRONECT. Radijska mreža CRONECT razvija se s ciljem pružanja neograničene nacionalne komunikacije profesionalnim službama u Hrvatskoj, a mreža trenutno pokriva preko 70% teritorija RH dok je u konačnici planirano pokrivanje od preko 98% teritorija RH. CRONECT mreža Odašiljača i veza bazirana je na DMR (Digital Mobile Radio) standardu (ETSI-TS 102 361 1-4) uz korištenje digitalnih modulacijskih postupaka (7K60FXW) i licenciranog UHF dijela radiofrekvencijskog spektra namijenjenog za korištenje u privatnoj pokretnoj mreži. Mreža radi u Trunking načinu rada (TMO), gdje je omogućeno centralno upravljanje, prospajanje i usmjeravanje prometa u mreži, objedinjeno korištenje frekvencijskih resursa, dinamičko dijeljenje ograničenog broja komunikacijskih kanala između više korisnika u mreži. Uspostavljanje komunikacije je moguće putem DMR korisničkih radijskih stanica (MS) i putem računala sa korisničkim aplikacijama (DWS, SPT ili NMC) koji moraju biti u skladu sa minimalnim tehničkim zahtjevima CRONECT mreže. Radijska mreža sastoji se od glavnog i pričuvnog kontrolno-komutacijskog sustava (MSO Master i MSO Slave), sustava baznih radijskih postaja (BS), dispečerskog sustava (DIAS i DWS), sustava za snimanje poziva i reprodukciju snimljenih poziva (DVRS), sustava nadzora i upravljanja (CCS, NMS i NMC), gatewaya prema javnoj telefonskoj mreži (PSTN) te ostalih pripadajućih sustava. Svi sastavni dijelovi CRONECT mreže, za koje je bilo moguće, izvedeni su u redundantnoj konfiguraciji što osigurava izrazito visoku pouzdanost i robusnost mreže. Za potrebe komunikacije između korisnika koriste se napredni end-to-end algoritmi za enkripciju prometa što osigurava visoku sigurnost komunikacije. CRONECT mreža je prvenstveno razvijena za govornu komunikaciju, a moguća je i podatkovna komunikacija. CRONECT radijska mreža koristi se u TMO modu rada, a izuzetno na područjima gdje je otežano pokrivanje radijskim signalom s baznih postaja koristi se DMO način rada. Radi osiguranja neprekidnosti komunikacija koriste se DMO poveznici i repetitori. Moguće je povezati CRONECT mrežu s postojećim radiokomunikacijskim mrežama. Dodatna pouzdanost i sigurnost postignuta je na način da se za potrebe izgradnje CRONECT mreže prvenstveno koriste vlastiti objekti te vlastite prijenosne veze Odašiljača i veza. Objekti Odašiljača i veza su infrastrukturno dobro opremljeni te je pristup objektima omogućen u kontroliranim uvjetima. Za povezivanje osnovnih dijelova sustava, upravljačkih centara i sustava baznih postaja, u najvećoj mjeri koriste se vlastite komunikacijske svjetlovodne i mikrovalne veze, neovisne o komercijalnim javnim mrežama i to u redundantnoj konfiguraciji gdje postoji potreba. Broj kanala i komunikacijskih grupa te prioriteti pojedinih korisnika kod korištenja CRONECT mreže unaprijed su definirani, a prijenosne veze su dimenzionirane prema maksimalnom prometu koji je moguće ostvariti u CRONECT mreži te ne postoji mogućnost zagušenja komunikacije u trenucima velikih nesreća i katastrofa, kao što je slučaj kod komercijalnih mobilnih mreža. Odašiljači i veze brinu se o redovitom održavanju CRONECT mreže, nadziru funkcioniranje i kvalitetu komunikacije u skladu s tehničkim standardima i propisima te osiguravaju korisnicima korisničku podršku 24 (dvadesetčetiri) sata na dan. Održavanje mreže organizirano je kroz pet regionalnih centara (Osijek, Rijeka, Zadar, Split, Dubrovnik) što omogućava vrlo brza vremena odaziva i otklanjanja eventualnih problema u radu mreže u bilo kojem dijelu RH. Korisnici CRONECT radijske mreže ugovaraju korištenje mreže s Odašiljačima i vezama, a korisničku opremu za svoje potrebe nabavljaju ili preko Odašiljača i veza ili samostalno prema specifikacijama Odašiljača i veza. Odobrenje za korištenje RF spektra za korisničku opremu korisnici dobivaju od Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) uz predočenje ugovora o korištenju mreže koje prilažu zahtjevu za dobivanje odobrenja za korištenje RF spektra. Obzirom na prethodno navedeno vidljivo je da je CRONECT radijska mreža dizajnirana i izvedena na način da pruži pouzdanu i sigurnu komunikaciju i u najtežim uvjetima velikih nesreća i katastrofa te stoga predlažemo da se predmetni pravilnik nadopuni na način da se uz već navedene radijske mreže navede i CRONECT mreža kao sredstvo povezivanja operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite i međusobne koordinacije u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. U tom smislu dopunili smo prijedlog Pravilnika. S poštovanjem, Odašiljači i veze d.o.o. Djelomično prihvaćen Odgovarajući članci će se dopuniti sukladno prijedlogu tvrtke Odašiljači i veze d.o.o. na način da se u Pravilnik uvrsti radiokomunikacijska mreža i opišu organizacijski i tehnički podaci u potrebnom opsegu. Korištenje DMR mreže OiV i sklapanje pojedinačnih ugovora s korisnicima je predmet međusobnog ugovaranja između OiV i korisnika usluga koji mogu biti profesionalne službe, a može je koristiti i civilna zaštita.
3 Hinko Mance PRAVILNIK O NAČINU RADA U AKTIVNOSTIMA RADIJSKE KOMUNIKACIJE ZA POTREBE DJELOVANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U VELIKIM NESTREĆAMA I KATASTROFAMA Podržavamo prijedlog da se za povezivanje snaga CZ koristi i satelitski komunikacijski sustav koji omogućuje prijenos podataka, pristup na Internet, povezivanje i prijenos radio i telefonskih komunikacija na udaljenim mjestima te prijenos video signala Djelomično prihvaćen Predlagač djelomično prihvaća prijedlog i napominje da je u prijedlogu Pravilnika satelitska komunikacija opisana u člancima 2. , 3. i 5. te će se odgovarajući članci dopuniti sukladno prijedlogu Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke
4 Boris Horvat PRAVILNIK O NAČINU RADA U AKTIVNOSTIMA RADIJSKE KOMUNIKACIJE ZA POTREBE DJELOVANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U VELIKIM NESTREĆAMA I KATASTROFAMA U pravilnik dodati uslugu CRONECT firme Odašiljači i veze (firma u 100% vlasništvu RH ), te sugerirati JL(P)S da sklapanjem Ugovora sa OiV mogu u kratkom vremenu ostvariti sustav radio veza u situacijama elementarnih nepogoda i potrebe koordinacije postrojbi civilne zaštite. Na ovaj način JL(P)S ne mora kupovati komunikacijsku opremu koja će im stajati na skladištu te tako ili zastarjeti ili se pokvariti. Bilo bi modro promisliti da li DUZS treba sam investirati u digitalnu (DMR) mrežu (opisanu u članu 7.) koja trenutno ne postoji, već koristiti uslugu firme Odašiljači i veze, koja pokriva 98% područja RH i ima gotovo sve mogućnosti kao Tetra sustav. Djelomično prihvaćen Predlagač djelomično prihvaća prijedlog i napominje da će se usluga uvrstiti u Pravilnik u odgovarajućim člancima. Kroz Pravilnik se ne sugerira korištenje komercijalnih mreža u civilnoj zaštiti.
5 Odašiljači i veze d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Iza pojma pod brojem 3. dodati novi pojam i njegovo značenje: "CRONECT – profesionalna digitalna radijska mreža Odašiljača i veza bazirana na DMR standardu u frekvencijskom pojasu 410 – 430 MHz s TMO i DMO načinom rada." Pod pojmovima pod rednim brojem 5, 7, 11 i 28 iza naziva TETRA dodati sljedeći tekst: "/CRONECT". Djelomično prihvaćen Predlagač djelomično prihvaća prijedlog i napominje da će se usluga uvrstiti u Pravilnik u odgovarajućim člancima. Raspodjela frekvencija koje radijska mreža koristi je opisana kao licencirani dio UHF radiofrekvencijskog spektra
6 Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U Clanku 3. 2. za satelitski radiokomunikacijski sustav (pored Inmarsat sistema) treba dodati: „Kao i primjenom satelitskih primo-predajnih HEST zemaljskih uredjaja za Internet konekciju, u frekvencijskom opsegu 30/20 GHz, za operativne snage sustava civilne zastite – vatrogastvo na podrucju Republike Hrvatske“. Djelomično prihvaćen Predlagač djelomično prihvaća prijedlog i napominje da će se dopuniti članak 3. Kroz pravilnik se ne sugerira korištenje komercijalnih mreža u civilnoj zaštiti.
7 ING servis d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Dodati stavak koji objašnjava HEST (eng.: High e.i.r.p. Satellite Terminal), svi terminali koji su regulativom izuzeti individualne dozvole, a spadaju u opseg rada iznad 34 dBW i ispod 50 dBW, te Ka i Ku frekvencijskog satelitskog područja. Djelomično prihvaćen Predlagač djelomično prihvaća prijedlog i napominje da će se dopuniti članak 3. Pravilnka. Terminali su opisani kao terminalni uređaji za koje ne treba pojedinačno odobrenje/dozvola za rad.
8 Boris Horvat I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Ubaciti stavak koji opisuje digitalnu radio mrežu CRONECT Odašiljača i veza Prihvaćen Predlagač prihvaća prijedlog i napominje da će se usluga uvrstiti u Pravilnik u odgovarajućim člancima.
9 Hrvatski Radioamaterski Savez Strategija korištenja radijskih mreža, Članak 3. Članak 3 uvodnog teksta dopuniti s točkom : 7. Radijska mreža Hrvatskog radioamaterskog saveza Prihvaćen Predlagač prihvaća prijedlog.
10 Odašiljači i veze d.o.o. Strategija korištenja radijskih mreža, Članak 3. U uvodnom dijelu članka 3. predlažemo izmijeniti tekst na sljedeći način: "Za povezivanje operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite i za njihovu međusobnu koordinaciju u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite koriste se razne radijske mreže prema pokrivenosti, kvaliteti, propusnosti, kapacitetu mreže, razini end-to-end enkripcije, sigurnosne neovisnosti o javnim komunikacijskim mrežama u RH, postotku izgrađenosti na elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi u vlasništvu RH i to su:". Također u članku 3., u dijelu gdje se nabrajaju mreže koje se koriste za povezivanje operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite i za njihovu međusobnu koordinaciju predlažemo pod točkom 7. navesti dodatnu mrežu: "7. Digitalna radijska mreža Odašiljača i veza – CRONECT". Djelomično prihvaćen Primjedba je djelomično prihvaćena. Članak 3. će se dopuniti na sljedeći način: "Za povezivanje operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite i za njihovu međusobnu koordinaciju u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite koriste se radijske mreže prema pokrivenosti, kvaliteti, propusnosti, zaštiti sadržaja, neovisnosti infrastrukture i kapacitetu mreže: 1. TETRA radijska mreža korištenjem mrežne infrastrukture MUPNet TETRA radiokomunikacijskog sustava 2. Satelitski radiokomunikacijski sustav Eutelsat i INMARSAT 3. Analogna radijske mreža Državne uprave za zaštitu i spašavanje 4. Digitalna radijske mreža DMR radijske mreža Državne uprave za zaštitu i spašavanje 5. Kratkovalna radijska mreža Državne uprave za zaštitu i spašavanje 6. Digitalna radijska mreža DMR OiV 7. Analogna radijska mreža Hrvatske gorske službe spašavanja 8. Analogne i digitalne radijske mreže Hrvatskog radioamaterskog saveza"
11 GRAD ZAGREB Strategija korištenja radijskih mreža, Članak 3. U Čl. 3. dodati st.7. Analogne i digitalne radioamaterske mreže. Navedenu stavku potrebno je dodati jer su radioamateri i njihovi postojeći resursi dio sustava civilne zaštite definirani Zakonom o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, čl. 31.) i kao takvi, sa svojim postojećim resursima, nadopunjuju i potpora su operativnim snagama civilne zaštite Grada Zagreba. Isto tako, treba dodati Čl. 10. koji pojašnjava st. 7. Analogne i digitalne radioamaterske mreže: Radioamaterska infrastruktura i komunikacije pridružene su sustavu civilne zaštite i njegov su pričuvni dio. Radioamaterske analogne mreže koriste sve raspoložive analogne modulacije na HF (High Frequency), VHF (Very High Frequency) i SHF (Super High Frequency) opsezima. Radioamaterske digitalne mreže koriste protokole D-STAR, DMR i AX25 na HF (High Frequency), VHF (Very High Frequency) i SHF (Super High Frequency) opsezima. Radioamaterske komunikacije mogu djelovati na svim (strategijska i taktička) razinama. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na način da je u članku 3. dodana točka 8: " 8. Analogne i digitalne radijske mreže Hrvatskog radioamaterskog saveza"
12 Hinko Mance Strategija korištenja radijskih mreža, Članak 3. Podržavamo prijedlog ING servisa d.o.o. Nije prihvaćen Odbijen je prijedlog ING servisa. Članak 3. Pravilnika je dopunjen s nazivom sustava koji je opisan u člancima 2. 3. i 5. ovog Pravilnika.
13 ING servis d.o.o. Strategija korištenja radijskih mreža, Članak 3. U članku 3. točka 2. Satelitski radiokomunikacijski sustav potrebno je precizirati primjenu satelitskih primo-predajnih HEST zemaljskih uređaja za Internet komunikaciju u frekvencijskom opsegu 30/20 GHz (Ka frekvencijsko područje), za operativne snage sustava civilne zaštite – vatrogastvo na području Republike Hrvatske Nije prihvaćen Odbijen je prijedlog ING servisa. Članak 3. Pravilnika je dopunjen s nazivom sustava koji je opisan u člancima 2. 3. i 5. ovog Pravilnika.
14 Boris Horvat Strategija korištenja radijskih mreža, Članak 3. Ubaciti stavak 7. Digitalna radio mreža CRONECT firme Odašiljači i veze Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen. U članku 3. Pravilnika dodana je točka 6.: "6. Digitalna radijska mreža DMR OiV"
15 Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. 2. Satelitski radiokomunikacijski sustav, Članak 5. dodati (3) Korištenjem europskog široko-pojasnog satelitskog sistema Eutelsat u frevencijskom opsegu 30/20 GHz.“ Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
16 ING servis d.o.o. 2. Satelitski radiokomunikacijski sustav, Članak 5. Dodati novu stavku (3) Za govornu komunikaciju kao i prijenos slike, te podatkovni prijenos korištenjem Europskog široko-pojasnog satelitskog sistema Eutelsat, u frekvencijskom opsegu 30/20 GHz (Ka frekvencijsko područje). Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen. Sustav Eutelsat je opisan u članku 2. Pravilnika tako da ga nije potrebno ponovno opisivati.
17 Odašiljači i veze d.o.o. PRAVILNIK O NAČINU RADA U AKTIVNOSTIMA RADIJSKE KOMUNIKACIJE ZA POTREBE DJELOVANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U VELIKIM NESTREĆAMA I KATASTROFAMA, 4. Digitalna radijska mreža Iza članka 7. predlažemo dodati novi naslov iznad članka i članak koji glasi: "5. Digitalna radijska mreža Odašiljača i veza - CRONECT Članak 8. (1) CRONECT radijska mreža bazirana je na Digital Mobile Radio standardu ETSI-TS 102 361 1 do 4 uz korištenje digitalnih modulacijskih postupaka (7K60FXW), a mreža radi u licenciranom dijelu UHF radiofrekvencijskog spektra namijenjenom za korištenje u privatnoj pokretnoj mreži. CRONECT mreža je prvenstveno razvijena za govornu komunikaciju, a moguća je i podatkovna komunikacija. (2) CRONECT radijska mreža može se koristiti za upravljanje sustavom za uzbunjivanje. (3) CRONECT radijska mreža koristi se u TMO modu rada, a izuzetno na područjima gdje je otežano pokrivanje radijskim signalom s baznih postaja koristi se DMO način rada. Radi osiguranja neprekidnosti komunikacija koriste se DMO poveznici i repetitori. (4) Odašiljači i veze d.o.o. upravljaju i održavaju CRONECT radijsku mrežu. Korisnici CRONECT radijske mreže ugovaraju korištenje mreže s Odašiljačima i vezama, a korisničku opremu za svoje potrebe nabavljaju ili preko Odašiljača i veza ili samostalno prema minimalnim tehničkim specifikacijama Odašiljača i veza. Odobrenje za korištenje RF spektra za korisničku opremu korisnici dobivaju od Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) uz predočenje ugovora o korištenju mreže koje prilažu zahtjevu za dobivanje odobrenja za korištenje RF spektra. (5) CRONECT radijska mreža razvija se s ciljem pružanja neograničene nacionalne komunikacije profesionalnim službama u Hrvatskoj, a sudionici sustava Civilne zaštite mogu koristiti CRONECT radijsku mrežu kao glavni ili kao pričuvni komunikacijski sustav. Moguće je povezati CRONECT mrežu s postojećim radiokomunikacijskim mrežama." Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen. Dodan je članak 9. koji opisuje Digitalnu radijsku mrežu DMR OiV. Opisana je uporabljena tehnologija, vlasnik i način korištenja i održavanja mreže. Iz članka i opisa u točki 2. je vidljivo o kakvoj se mreži radi i nije potrebno dodatno opisivati tehničke karakteristike i korištenje mreže.
18 Boris Horvat 4. Digitalna radijska mreža, Članak 7. Dodati novi član 7a i u njemu definirati postavke CRONECT usluge OiV-a Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen te se dodaje novi tekst u Pravilniku koji uređuje radijsku mrežu DMR OiV.
19 Hrvatski Radioamaterski Savez 6. Analogna radijska mreža Hrvatske gorske službe spašavanja, Članak 9. Iza članka 9 dodati novi članak (9A) koji glasi: Radijska mreža Hrvatskog radioamaterskog saveza koristi analogni i digitalni način rada na KV, VHF, UHF i SHF frekvencijama. Izravni korisnici su članovi Hrvatskog radioamaterskog saveza no ova radijska mreža može biti upotrijebljena za potrebe sustava veza civilne zaštite na općinskoj, gradskoj, županijskoj i državnoj razini. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen. Iz teksta ovog članka razvidno je da se radijska mreža koristi i za potrebe sustava civilne zaštite.
20 GRAD ZAGREB Planovi veze, Članak 10. Upoznati i educirati (na istovjetan način) sve dionike sustava civilne zaštite o načinu rada i aktivnostima radijske komunikacije u velikim nesrećama i katastrofama. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen te je dodan stavak 5. u članku 12. prema prijedlogu predlagatelja.