Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Kristina Bosek ZAKON Molim dopunu članka 112. stavak 4. "Sva plaćanja za otkup otpada obavljaju se putem tekućeg ili žiro računa." Hvala Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
2 Kristina Bosek ZAKON Predlažem promjenu stavka 8. članka 112. tako da se mjesečni limit prihoda pretvori u godišnji. Obrazloženje: Kako većina građana čišćenje svojih podruma, tavana i dvorišta obavlja jednom godišnje, u samo jednom odvozu mogu premašiti mjesečni limit, dok godišnji limit ne bi premašili. Demotivirajuće je da se zbog tog mjesečnog limita smatra kako obavljaju djelatnost trgovanja otpadom, iako više neće prodavati otpad (jer su sve uklonili iz kuće/dvorišta). Kada bi se propisao godišnji limit, građani bi bili motiviraniji u odvajanju otpada, jer ne bi morali brinuti hoće li premašiti mjesečni limit ili ne. S druge strane, porezni propisi imaju praksu propisivanja godišnjih limita, jer je to pošteniji i točniji način propisivanja raznih obveza zbog povećanja prihoda. Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
3 CE-ZA-R d.o.o. ZAKON U Članaku 4. stavak 1 molimo opis procesa: (1) Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje: 6. »djelatnost druge obrade otpada« je postupak pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja otpada; “MOLIMO VAS PRAKTIČAN OPIS PROCESA KOJI SE ODNOSE NA POSTUPKE PRIPREME PRIJE OPORABE ILI ZBRINJAVANJA” U Članaku 45. predlažemo dopunu stavka 1 1) Osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad i osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada. “OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADA DAJE CJELOVITE PODATKE TE JE PODLOGA ZA UNOS PRIJAVE U REGISTAR ONEČIŠĆIVAĆA OKOLIŠA.” KOMENTAR: MOLIMO VAS DA SE USKLADE OBRASCI ONTO SA OBRASCIMA ZA OTPAD U REGISTRU ONEČIŠĆIVAČA OKOLIŠA NA NAČIN DA POSTOJI INFORMACIJA U ONTO-U KOJA NAM GOVORI NA KOJI OBRAZAC U ROO “SJEDA” POJEDINA PROMJENA. (SPO, PPO, OPKO – ILI PO NOVIM OBRASCIMA, SO, NO, OZO) Dopuniti stavak 2 (2) Očevidnik o nastanku i tijeku otpada sastoji se od obrasca očevidnika i pratećih listova “TE OSTALIH PROPISANIH DOKUMENATA” za pojedinu vrstu otpada. Izmjeniti stavak 4 da glasi: (4) Osoba koja je ishodila dozvolu iz članka 86. ovoga Zakona, trgovac otpadom, osoba upisana u očevidnik reciklažnih dvorišta, davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i davatelj javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-onto) putem mrežne aplikacije iz članka 137. ovoga Zakona “ILI PUTEM DRUGE APLIKACIJE KOJA JE SPOJENA SA E-ONTOM PUTEM MREŽNOG SERVISA” Izmijeniti Članak 112. Stavak 4 kako bi glasio: (4) „Plaćanje u postupku trgovanja otpadom na malo obavlja se putem žiro- računa ili tekućeg računa ili štednog računa u banci ili u gotovini odnosno na drugi zakoniti način sukladno posebnom propisu." Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
4 Dalibor Barbalić ZAKON Pozdravljamo napore Ministarstva zaštite okoliša i energetike za unapređenje sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, u cilju održivog razvoja i zaštite najviših ustavnih vrednota očuvanja prirode i čovjekova okoliša ali i dalje NE RAZUMIJEMO zašto se UPORNO ODBIJA izmjeniti članak "1.4.6 - Planiranje energetske oporabe otpada" u Planu gospodarenja otpadom te koristim priliku da ponovimo prijedlog i to na način da se umjesto godine 2020. navede 2017. i to umjesto opisa "Ova mjera uključuje analizu i ocjenu potrebe za energetskom oporabom otpada u sljedećem planskom razdoblju." da se zamjeni opisom "Mjera se primjenjuje odmah" ! Ne razumijem kakve su to "potrebe analize i ocjene potreba ???? Zar Ministarstvo ENERGETIKE nije upoznato sa energetskim potrebama Hrvatske ? Zašto stotine tusuća tona preostalog otpada ( ENERGENTA ) i dalje odlagati i to u trenutku kada Republika Hrvatska NEMA dostatnih kapaciteta za proizvodnju električne/toplinske energije te je prisiljena istu uvoziti ili proizvoditi koristeći skupe energente. Zašto jednim udarcem ne riještit 2 problema ? Nedostatak električne energije i odlagališta ???? Zašto sve CGO ne dopuniti modulima za proizvodnju električne/toplinske energije kada već imaju energent (RDF) ? Kome je u interesu da se ovaj ENERGENT (RDF) odvozi iz Centara ? Zar se to odvozi kamionima koji ne zagađuju okolinu ? Zar zbrinjavanje RDF ne košta ? Zar nebi bilo prihvatljivije da se pimjeni navedeno i da prihvat otpada u CGO bude besplatan a da se prihod ostvaruje prodajom električne i toplinske energije proizveden iz BESPLATNOG ENERGENTA ? Dali je izbjegavanje ovoga prijedloga vezano za neke privatne interese ili je u pitanju samo neznanje i nerazumijevanje ? U konačnici, rezultat primjene mogao bi polučiti samo pozitivne rezultate za građane jer nebi zasigurno bilo potrebe za poskupljenjem usluge. Minstarstvo i minstar Dobrović u više su navrata informirani o mogućnosti realizacije ovoga prijedloga ali nisu pokazali niakakv interes odnosno potpuno su ignorirali prijedlog. Nadam se da će ovim putem informacija postati javna pa pozivam Ministra neka javno obrazloži zašto i dalje želi preostali otpad (ENERGENT) odlagati ? Tko je u pozadini ovakvog odnosa prema energetskim resursima Republike Hrvatske ? Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
5 Ured pučke pravobraniteljice ZAKON Dajemo mišljenje na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i pozdravljamo napore Ministarstva zaštite okoliša i energetike za unapređenje sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, u cilju održivog razvoja i zaštite najviših ustavnih vrednota očuvanja prirode i čovjekova okoliša. Na općoj razini primjećujemo da se navedenim prijedlogom izmjena i dopuna propušta prilika za jačanje sustava gospodarenja komunalnim otpadom sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom: 1. sprječavanje nastanka otpada, 2. priprema za ponovnu uporabu, 3. recikliranje, 4. drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba i 5. zbrinjavanje otpada, a kako je propisano čl. 7. postojećeg Zakona. Naime, nisu predviđene izmjene vezano za građevine za gospodarenje otpadom kako bi se njihovim planiranjem i izgradnjom postigli ciljevi sprečavanja nastanka otpada, pripreme za ponovnu uporabu te recikliranje koji su na prva tri mjesta prema redu prvenstva gospodarenja otpadom. Posebice ostaje nerazrađena i nepojašnjena priprema za ponovnu uporabu, koja je na drugom mjestu reda prvenstva te se sukladno Smjernicama za ponovnu uporabu u RH, odnosi na uspostavu Centara za ponovnu uporabu i Mreža za ponovnu uporabu, koji su od višestruke koristi za zaštitu okoliša (tlo, voda, zrak i resursi), no i za sektor ekonomije i zapošljavanja. Također, s obzirom na probleme koji se u praksi javljaju u svezi načina obračuna i naplate cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada, izmjena i dopuna zakona prilika je da se kriterij količine otpada u članku 33. odredi jasno i nedvosmisleno na način da se otkloni mogućnost obračuna i naplate usluge koja ne bi bila određena prema količini stvarno predanog, odnosno stvarno preuzetog otpada od pojedinog korisnika, bez obzira određuje li se količina otpada njegovom masom ili volumenom. Podsjećamo kako je to važno radi postizanja zakonitog i ujednačenog postupanja pružatelja ove javne usluge te poticanja građana na smanjenje količine nastanka ovog otpada i recikliranje, kao i smanjenja računa za ovu javnu uslugu. Smatramo da je rad na izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom prilika i obveza za uvođenje najviših mogućih standarda zaštite okoliša i ljudskog zdravlja te bi mu se stoga trebalo pristupiti i izmijeniti na cjelovit i sveobuhvatan način, u korist sadašnjih i budućih generacija. Primljeno na znanje Primjedbe će se uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
6 C.I.O.S. d.o.o. ZAKON Predlažemo dopunu članka 112. stavka (3) tako da se iza riječi "važeća dozvola" doda tekst koji glasi: "za sakupljanje otpada". Obrazloženje: Osoba kojoj je izdana dozvola za oporabu otpada ne može se smatrati trgovcem otpada jer ona ne udovoljava svim kriterijima definiranim pojmom trgovca otpadom odnosno ona kupljeni otpad kasnije ne prodaje već ga oporabljuje u svojoj građevini za oporabu otpada. Nekad su oporabitelji besplatno dolazili do otpada ili su i naplaćivali uslugu oporabe posjednicima otpada. Danas je situacija drugačija te oporabitelji otpada plaćaju posjednicima otpada određenu naknadu za predaju otpada koji ima vrijedna svojstva na opororabu, ali to ne znači da su oporabitelji otpada trgovci otpadom. Također predlažemo izmjenu stavka (4) istoga članka tako da isti glasi: "(4) Sva plaćanja za otkup otpada obavljaju se putem računa ili na drugi zakoniti način sukladno posebnom propisu." i dopunu stavka (8) istoga članka tako da se iza riječi "prodajom otpada" doda tekst "tijekom godine dana". Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
7 C.I.O.S. d.o.o. ZAKON Predlažemo izmjenu članka 103. stavak (2) na način da se riječi "najduže do jedne godine od dana preuzimanja" zamijene riječima "najduže do 3 godine od dana preuzimanja." ili da se doda novi stavak (3) koji bi glasio: "(2) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ako ne postoje mogućnosti za oporabu ili zbrinjavanje otpada u roku od godine dana od dana preuzimanja, skupljač otpada, uz uvjete propisane ovim Zakonom, može taj otpad skladištiti najduže do tri godine računajući od dana preuzimanja otpada." Obrazloženje: Osoba koja obavlja djelatnost sakupljanja otpada može tijekom godine na svoje skladište zaprimiti neku vrstu otpada u manjoj količini, za koju u blizini svojeg skladišta nema oporabitelja odnosno zbrinjavatelja tog otpada (čak postoji mogućnost da se taj otpad može samo oporabiti/zbrinuti u inozemstvu), a taj otpad ne predstavlja opasnost za okoliš, mišljenja smo da bi se sakupljaču trebao omogućiti da takav otpad skladištu u dužem vremenskom razdoblju kako bi mu se omogućilo da prikupi dostatnu količinu otpada koja bi bila rentabilna za prijevoz do oporabitelja/zbrinjavatelja. Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
8 C.I.O.S. d.o.o. ZAKON Predlaže se dopuna članka 88. dodavanjem novog stavka (5) koji bi glasio: "(5) Iznimno od odredbi stavka 3. točki 1., 2., 3., 4., 7. i 8. ovoga članka uz zahtjev za izmjenu dozvole iz stavka 1. ovoga članka, ne prilaže se dokumentacija navedena u tim točkama, izuzev ako nije došlo do promjena u odnosu na dokumentaciju dostavljenu u postupku izdavanja dozvole." Obrazloženje: Obzirom da, sukladno članku 97. ovog Zakona, osoba koja je ishodila dozvolu ima obvezu tijelu koje je izdalo dozvolu dostaviti obavijest o promijeni uvjeta i akta temeljem kojih mu je izdana u roku od 15 dana od nastupanja promjena, nadležno tijelo u svojoj evidenciji ima sve potrebne dokumente navedene u članku 88. stavka 3. točki 1., 2., 3., 4., 7. i 8. Također, predlaže se ispravak stavka (4) istoga članka tako da se tekst "točki 3. i 4." zamijeni s "točki 2. i 3." Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
9 METIS d.d. ZAKON Društvo Metis d.d. predlaže i ukazuje na nužnost i važnost dopuna i izmjena slijedećih članaka Zakona: 1. U članku 30. st.9. iz teksta izbaciti jediničnu naknadu za litru. Prema Prijedlogu Uredbe o komunalnom otpadu, jedinica za mjeru nastalog otpada je masa otpada u kilogramima. PRIJEDLOG TEKSTA ZA Čl.30.st.9.: „Iznos jedinične naknade za kilogram otpada, ako se radi o slučaju propisanom člankom 31. stavkom 2. ovoga Zakona utvrđuje odlukom davatelj usluge po ishođenoj suglasnosti izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave.“ 2. Članak 32. st.4. točku 3. brisati. Sukladno Odluci o stavljanju izvan snage programa izobrazbe o gospodarenju otpadom NN 77/2015. 3. U Članku 35. st.10. izmijeniti tekst. Obavljanje poslova u reciklažnom dvorištu može obavljati osoba koja je upisana u očevidnik reciklažnih dvorišta prema Čl.113., dok prijevoz krupnog (glomaznog otpada) komunalnog otpada, davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada mora osigurati i omogućiti prijevoz u najbliže reciklažno dvorište. Smatramo da većini jedinica lokalnih samouprava ovaj je stavak nedorečen i zbunjujući jer daje naznake da samo davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada može upravljati reciklažnim dvorištem, što nije točno. S tim se otvaraju mnoga pitanja koja su vezana za javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada. PRIJEDLOG TEKSTA ZA Čl.35.st.10.: „prijevoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u reciklažno dvorište na zahtjev korisnika usluge dužan je osigurati davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.“ 4. Članak 46. brisati. Sukladno Odluci o stavljanju izvan snage programa izobrazbe o gospodarenju otpadom NN 77/2015. 5. Članak 52. brisati. Sukladno Odluci o stavljanju izvan snage programa izobrazbe o gospodarenju otpadom NN 77/2015. 6. U Čl. 71 st.5.t.3. brisati preslika radne knjižice. PRIJEDLOG TEKSTA ZA 71 st.5.t.3.: „Potvrda o radnom stažu ili ugovora o radu. „ 7. Nakon Članka 86. dodati novi Čl. 86.a. PRIJEDLOG TEKSTA ZA Čl.86 a.: Dozvola za gospodarenje otpadom mobilnim uređajem (1) Dozvolom za gospodarenje otpadom (u daljnjem tekstu: dozvola) određuje se: 1. količina otpada kao najveća količina pojedine vrste otpada koja se može godišnje obraditi i vrsta otpada prema ključnim brojevima iz Kataloga otpada, 2. postupak gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima, 3. uvjeti obavljanja tehnoloških procesa, 4. mjere za postupanje s otpadom koji nastaje, odnosno preostaje nakon obavljanja tehnoloških procesa, 5. datum do kad mora biti obavljena revizija dozvole, 6. mjere nakon prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola. (2) Uvjeti obavljanja tehnoloških procesa iz stavka 1. točke 4. ovoga članka sadrže: 1. tehničko-tehnološke uvjete obavljanja tehnološkog procesa mobilnim postrojenjem, 2. sigurnosno-preventivne mjere, 3. obveze praćenja emisija u zrak, vodu, more, tlo i sustav javne odvodnje otpadnih voda, 4. mjere upravljačkog nadzora. (3) Elaborat gospodarenja otpadom iz članka 90. ovoga Zakona sastavni je dio dozvole . (4) Uvjete za gospodarenje otpadom, oblik i sadržaj obrasca dozvole, pobliži sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole propisuje ministar pravilnikom. (5) Dozvola se izdaje na propisanom obrascu. (6) Dozvola je upravni akt. 8. Članak 87. st.1. izmijeniti jer ako se izdaje dozvola za mobilni uređaj za gospodarenje otpadom, adrese odnosno lokacije se ne mogu definirati elaboratom. Mobilni uređaj će se koristiti po potrebi na lokacijama koje se ne mogu definirati unaprijed (što i nema smisla jer se ne mogu odrediti adrese za mob. uređaj do slijedeće revizije dozvole), dok navedeno određuje potreba tržišta odnosno ponude i potražnje. PRIJEDLOG TEKSTA ZA Čl.87. st.1.: „Iznimno od odredbe članka 86. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, člankom 86.a , za djelatnost koja uključuje postupak pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja i obrade mobilnim uređajem, adrese na kojima će se obavljati tehnološki procesi gospodarenja otpadom moraju se prijaviti nadležnom tijelu koje je izdalo navedenu dozvolu ili nadležnoj jedinici lokalne samouprave u kojoj se obavljaju procesi gospodarenja otpadom mobilnim uređajem.“ 9. Članak 109. dopuniti. PRIJEDLOG TEKSTA ZA Čl.109: „Ministarstvo vodi sljedeće očevidnike za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom: 1.Očevidnik uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku 2.Očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku 3.Očevidnik nusproizvoda 4.Očevidnik za ukidanje statusa otpada 5.Očevidnik laboratorija za ispitivanje otpada 6.Očevidnik prijevoznika otpada 7.Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom 8.Očevidnik trgovaca otpadom 9.Očevidnik reciklažnih dvorišta 10.Očevidnik osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad 11.Očevidnik energetskih oporabitelja“ 10. Članak 112.st.4. izmijeniti radi pitanja: Zašto ograničavati način isplate samo na žiro račun kada se plaća porez??? Skrećemo pozornost da se je Porezna uprava još u 2015.g. (točnije pojašnjenjem Klasa: 410-01/15-01/3207 od 18.12.2015.g. koji je uputila HGK, a u svezi izmijene čl.10.st.9.Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom) već očitovala i dala svoje mišljenje u svezi trgovanja otpada na malo isključivo na žiro račun, te je zatražila od Ministarstva zaštite okoliša i prirode očitovanje ukazujući kako je potrebno još jedanput razmotriti mogućnost isplate u gotovini kao i mogućnost isplate na tekući račun upravo iz razloga što se u ulozi prodavatelja otpada nerijetko pojavljuju građani koji prodaju otpad pri čemu ostvaruju neznatne iznose primitaka, a da će pritom biti obvezni otvarati žiro račune. Također napominjemo da je Porezna uprava prilikom traženja očitovanja, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode skrenula pozornost kako je pri razmatranju navedenog potrebno uzeti u obzir i to da su svi primici od otuđenja posebne vrste imovine (otpada) oporezivi od 01.01.2015.g. odnosno da su isplatitelji primitaka po toj osnovi dužni obračunavati, obustavljati i uplaćivati porez i o istom izvješćivati Poreznu upravu putem Obrasca JOPPD i to po svakom primatelju bez obzira na visinu i način isplate. Sukladno iznesenom nema nikakvog opravdanog razloga zašto bi plaćanje bilo isključivo ograničeno na žiro-račun, a tim više što isto ukazuje i Porezna uprava. Nadalje, pojašnjavamo da građani, pretežito stare populacije, umirovljenici...kao i drugi nemaju otvorene račune, čak nijedan, te se dešava da taj otpad završava u okolišu i preko granice....te se potiče rad ilegalnih otpada. Cilj je da se svima omogući zbrinjavanje otpada. PRIJEDLOG TEKSTA ZA Čl. 112.st.4.: „Plaćanje u postupku trgovanja otpadom na malo obavlja se putem žiro- računa ili tekućeg računa ili štednog računa u banci ili u gotovini odnosno na drugi zakoniti način sukladno posebnom propisu." 11. Članak 170. st.1 točku 19. izmijeniti. PRIJEDLOG TEKSTA ZA Čl. 170. st.1 točka 19.: „je trgovac otpadom, a sva plaćanja za otpad ne obavlja putem žiro- računa ili tekućeg računa ili štednog računa u banci ili u gotovini odnosno na drugi zakoniti način sukladno posebnom propisu.(članak 112. stavak 4.),“ 12. Članak 171. st.1 točku 12. brisati. Sukladno Odluci o stavljanju izvan snage programa izobrazbe o gospodarenju otpadom NN 77/2015. 13. Članak 182. st.3. brisati. Sukladno Odluci o stavljanju izvan snage programa izobrazbe o gospodarenju otpadom NN 77/2015. Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
10 C.I.O.S. d.o.o. ZAKON Predlažemo dopunu članka 83. stavak (6) tako da se na kraju stavka doda tekst " a postojećim građevinama za gospodarenje otpadom da se, neovisno o eventualnim promjenama u dokumentima prostornog uređenja, omogući nastavak obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom, odnosno da se akt o građenju kojim je odobrena namjena građevine za gospodarenje otpadom ima smatrati uskladom sa dokumentom prostornog uređenja." Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
11 INA Industrija nafte d.d. ZAKON Predlaže se nadopuna u čl. 4. st (1) - uvođenje definicije za "otpadna jestiva ulja". Također, u čl. 4 st.(1), tč. 23 predlaže se izmjena na način da u određenim slučajevima Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdaje odobrenje da se uređaj može koristiti na određenoj lokaciji i duže od 6 mjeseci. U čl. 49. st. (2) predlaže se izmjena na način da ukoliko nije moguće uzeti uzorak prije zbrinjavanja zbog objektivnih razloga, da se uzorkovanje mora izvršiti u trenutku zbrinjavanja te da se izvješće o ispitivanju otpada naknadno dostavi zbrinjavatelju. Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
12 C.I.O.S. d.o.o. ZAKON U članku 46. predlažemo dodavanje novog stavka (2) koji bi glasio: "(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravna osoba koja je imenovala odgovornu osobu za gospodarenje otpadom i zamjenika odgovorne osobe za gospodarenje otpadom nije dužna imenovati povjerenika iz stavka 1. ovoga članka." Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
13 C.I.O.S. d.o.o. ZAKON U članka 45. stavak (2) iza riječi "pratećih listova" potrebno je dodati tekst "ili dokumenata koji zamjenjuju prateći list" ili bi u članku 3. stavak (1) trebalo dodati definiciju za prateći list koja bi glasila: "Prateći list je dokument koji prati pošiljku otpada prilikom prijevoza otpada u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te potvrđuje primopredaju otpada između posjednika otpada i osobe ovlaštene za gospodarenje otpadom." Također, predlažemo dopunu stavka (4) na način da se u obveznike vođenja Očevidnika o nastanku i tijeku otpada putem mrežne aplikacije (e-ONTO) dodaju i prijevoznici otpada (prema predloženoj definiciji pojma prijevoznik) te pravne i fizičke osobe-obrtnici koji su obveznici dostave podataka o nastanku i/ili prijenosu otpada izvan mjesta nastanka prema posebnom propisu (Pravilniku o registru onečišćenja okoliša). Mišljenja smo da bi se na taj način postigla veće funkcionalnost i svrsishodnost e-ONTO-a. Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
14 C.I.O.S. d.o.o. ZAKON Predlažemo dopunu članka 44. stavak (1) na način da se na kraju rečenice doda tekst: " i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona." Također, trebalo bi dopuniti stavak (3) i (4) istog članka na način da se osim pratećeg lista navedu i drugi propisani dokumenti koji zamjenjuju prateći list, kao što su: Izjava o vlasništvu otpada, Potvrda o primopredaji EE otpada u kućanstvu, Dokument o prekograničnom prometu pošiljki otpada, Prateći list o prekograničnom prometu neopasnim otpadom. Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
15 C.I.O.S. d.o.o. ZAKON Predlažemo dopunu članka 35. stavak (1.) točke 1. na način da ista glasi: "1. funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području sukladno stavcima 2., 3. i 4. ovoga članka, ako isti nisu osigurani od strane pravnih osoba i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost gospodarenja otpadom na njihovom području," Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
16 C.I.O.S. d.o.o. ZAKON Predlažemo izmjenu i dopunu članka 4. stavak (1) Zakona na način da se: - izmijeni točka 9. tako da ista glasi: "9. "djelatnost prijevoza otpada" je prijevoz otpada koji obavlja prijevoznik otpada za potrebe drugih osoba." - izmijeni točka 10. tako da ista glasi: "10. "djelatnost trgovanja otpadom" je kupovanje, a kasnije i prodaja tog otpada sa ili bez preuzimanja preuzimanja tog otpada u fizički posjed" Obrazloženje: Na ovaj način izbjeći će se multipliciranje količina proizvedenog otpada u godišnjim izvještajima. - doda nova točka 35. koja bi glasila: "Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem" je pravna osoba ili fizička osoba-obrtnik koja kao djelatnost obavlja sakupljanje otpada u reciklažno dvorište u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovog Zakona" - doda nova točka 45. koja bi glasila: "45. "prijevoznik otpad" je pravna osoba ili fizička osoba -obrtnik koja kao djelatnost obavlja prijevoz otpada drugih posjednika otpad u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovog Zakona." - izmijeni i dopuni točka 50. tako da ista glasi: "reciklažno dvorište" je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom sakupljanju manjih količina posebnih vrsta otpada kojim upravlja pravna osoba ili fizička osoba-obrtnik upisana u Očevidnik reciklažnih dvorišta." - izmijeni točka 60. tako da se brišu riječi "sukladno smjernicama" Obrazloženje: Koje su to smjernice? - izmijeni točka 62. tako da ista glasi: "»trgovac otpadom« je pravna ili fizička osoba-obrtnik koja u nabavci, a kasnije i u prodaji otpada, djeluje u ulozi nalogodavca, uključujući i posrednike koji otpad ne preuzimaju u fizički posjed." Obrazloženje: Izjednačiti s definicijom iz Direktive 2008/98/EZ o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva. Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
17 C.I.A.K. d.o.o. ZAKON S obzirom na uočenu praksu gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske, a kojom se otpad predaje osobama koje nisu ovlaštene za njegovo preuzimanje predlažemo izmjenu članka 44. stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom na slijedeći način: „Odgovornost posjednika otpada za predani otpad prestaje nakon što otpad preda osobi koja posjeduje dozvolu za obradu otpada te ista na propisan način ovjeri Prateći list i/ili dostavi dokument o prometu ako je otpad izvezen.“ Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
18 Mirko Radolović ZAKON Vezano uz članak 20. potrebno je jasno definirati da li se godišnje izvješće JLS koje se dostavlja JP(R)S odnosi na PGO RH ili na PGO JLS jer je nelogično da JLS donosi svoj plan, a izvješća o provedbi donosi vezano u PGO RH kojeg donosi Vlada RH. Isto tako potrebno je jasnije definirati način izvješćivanja JP(R)S i na koji način se izvješća objedinjuju. Predlaže se propisivanje obaveznog sadržaja izvješća. Naime, na ovaj način je dopušteno JLS da na proizvoljan način izvještavaju o PGO što onemogućava objedinjavanje na regionalnoj i državnoj razini. Potrebno je sagledati koji su podaci na razini RH potrebni i na koji način će ti podaci kasnije biti korišteni pri izvješćivanju prema EU odnosno potrebno je JLS i JP(R)S uputiti koju metodologiju izračuna (npr. stope reciklaže) primjenjivati. Izvješćivanje mora biti jednostavno i unificirano. Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
19 Mirko Radolović ZAKON Potrebno je na adekvatan način regulirati izdavanje odobrenja za mobilne uređaje. Iz dolje navedenih razloga predlaže se umjesto obveze izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom razmatranje propisivanja očevidnika mobilnih uređaja i pojednostavljivanje procedure za njihov rad na planiranim lokacijama. Razlozi: Iako članak 86., stavak 1., točka 1., Zakona propisuje da se Dozvolom za gospodarenje otpadom, između ostalog, određuje adresa građevine u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom, iznimno od spomenute odredbe, a u svrhu reguliranja obavljanja djelatnosti koje uključuju postupak pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja otpada te obradu mobilnim uređajem, članak 87., stavak 1. propisuje da se u spomenutim slučajevima dozvolom može odrediti više adresa. Dakle određivanje adresa za mobilne uređaje je obvezno, ali je iste potrebno unaprijed odrediti. Izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za mobilni uređaj za svaku lokaciju pojedinačno onemogućava vlasnika uređaja da se sa ishođenom dozvolom javi na potencijalne natječaje (jer nema dozvolu u trenutku kad natječaj bude objavljen, a u roku prijave na natječaj nije moguće ishoditi dozvolu zbog dugotrajnosti propisanog postupka) te administrativno opterećuje tijela nadležna za izdavanje dozvola, a financijski samog vlasnika uređaja. Također je člankom 91., stavak 1., točka 6. propisano da, bez iznimke za obradu mobilnim uređajem, građevina u kojoj se planira gospodariti otpadom mora biti planirana dokumentom prostornog uređenja što je još jedan od ograničavajućih čimbenika kojima se gubi svrha mobilnog uređaja (što ako se npr. rekonstruira hotel ili bolnica unutar građevinskog područja naselja, a planira se oporabljivati otpad na mjestu nastanka, odnosno na samom gradilištu). Isto tako Pravilnikom o gospodarenju otpadom člankom 5., stavak 3. propisani su opći uvjeti koje mora udovoljiti građevina u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom ako postupak uključuje mobilni uređaj. To znači da se zadovoljavanje uvjeta koji su opisani kroz elaborat mora očevidom utvrđivati za svaku pojedinu lokaciju i da bi na toj lokaciji trebao biti u vrijeme očevida i navedeni uređaj. Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
20 Mirko Radolović ZAKON Privremena dozvola za gospodarenje otpadom propisana je člankom 94. zakona. Kako se u pokusni rad provodi samo za velike građevine za gospodarenje otpadom (u prvom redu za Centre za gospodarenje otpadom) postoji problem nositelja zahtjeva za izdavanje dozvole jer pokusni rad provodi izvođač radova što bi značilo da isti mora zadovoljavati sve uvjete koji su člankom 91. propisani za izdavanje dozvole (upisnu djelatnost gospodarenja otpadom, zaposlene odgovorne osobe za gospodarenje otpadom koji zadovoljavaju uvjete, da raspolaže osiguranjem od štete, …). S druge strane ako je to naručitelj onda postoji mogućnosti da izvođač učini propuste te da pri prijavi nepravilnosti inspekciju prijavljuje sam sebe. Članak je potrebno brisati ili revidirati. Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
21 Mirko Radolović ZAKON Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom – članak 89. Iako smatram da je potrebno imenovati osobu odgovornu za gospodarenje otpadom odredba zakona je u praksi teško provediva i na neadekvatan način definirana zakonom te je dokazivanje zadovoljavanja uvjeta onemogućeno iz sljedećih razloga: • nisu definirani poslovi gospodarenja otpadom a zahtjeva se tri godine iskustva na poslovima gospodarenja otpadom • zahtjeva se zvanje tehničke, tehnološke ili prirodoslovne struke, a nije jasno na koji stupanj stručne spreme se odredba odnosi, kao niti što spada u tehničku, tehnološku ili prirodoslovnu struku. Naime, zvanje se stječe i završetkom srednje škole, postoji propis koji definira prirodne, tehničke i ostale znanosti, dok pojam struke nije definiran ali se koristi u smislu ekonomske struke, građevinske struke itd. Odredba je u potpunosti nejasna i nedefinirana. • zahtijeva se da imenovana osoba nije obavljala posao odgovorne osobe u pravnoj osobi kojoj je za to vrijeme oduzeta dozvola a ne postoji registar oduzetih dozvola za gospodarenje otpadom te ne postoji način na koji je moguće utvrditi kojim pravnim osobama je dozvola oduzeta i koje su bile imenovane odgovorne osobe. • zahtijeva se da imenovana osoba u zadnjih tri godine nije osuđena za kazneno djelo ili prekršaj propisa koji uređuju zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, odnosno za kazneno djelo gospodarskog kriminaliteta, a nije jasno od kojih tijela i na koji način (da li po službenoj dužnosti ili zaključkom prema stranci) tražiti izvode iz kaznene i prekršajne evidencije. • zahtijeva se da imenovana osoba posjeduje temeljna znanja o propisima o gospodarenju otpadom, kategorizaciji otpada te rizicima i mogućnostima skladištenja i obrade otpada a ne postoji službeni program izobrazbe niti potvrda. Isto tako na osnovu dokaza koje je potrebno dostaviti uz zahtjev propisanim člankom 88. (imenovanje, radna knjižica ili ugovor o radu za odgovornu osobu) nije moguće utvrditi zadovoljavanje svih uvjeta iz članka 89. ZOGO koji se odnose na odgovornu osobu i na zamjenika odgovorne osobe. Također nije jasno koji su to uvjeti koje nadležno tijelo u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom utvrđuje vezano uz odgovorne osobe - oni propisani člankom 89. zakona ili kako stoji u članku 91. oni uvjeti propisani posebnim propisom (ako se mislilo na Pravilnik o gospodarenju otpadom napominjem da su istim propisani jedino poslovi odgovorne osobe, ali ne i uvjeti). Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
22 Mirko Radolović ZAKON U članku 88., stavak 4. potrebno je mijenjati početni dio odredbi vezano u točke stavka 3. na način da glasi „Iznimno iz odredbi stavka 3. točki 2. i 3. ovog članka…“ Prihvaćen Tekst je promijenjen.
23 Mirko Radolović ZAKON Zakonom nije jasno definirana razlika između nasipavanja i odlaganja otpada odnosno u kojem slučaju se odlaganje otpada u iskopane površine ili u tehničke svrhe pri krajobraznom uređenju smatra nasipavanjem. Problem je što o tome ovisi da li se izdaje dozvola za oporabu otpada ili za zbrinjavanje otpada odlaganjem na odlagalište. Potrebno je jasnije definirati. Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
24 ČISTOĆA d.o.o. VARAŽDIN ZAKON Predlažemo da novi stavak 4. i 5. članka 31. glase: „4. Odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave mogu se trgovačka društva iz stavka 1. točke 1. ovog članka ovlastiti da u odnosu na pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada, a radi pružanja koje djelatnosti su osnovana, uređuju odnose odnosno rješavaju u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama fizičkih i pravnih osoba korisnika te javne usluge te obavljaju nadzor da korištenjem navedene javne usluge od strane korisnika na način koji je sukladan ovom Zakonu, podzakonskim propisima i općim aktima jedinica lokalne samouprave donesenim na temelju ovoga Zakona te da obavljaju druge odlukom dodijeljene im javne ovlasti. 5. Protiv upravnih akata pravnih osoba iz stavka 4. ovoga članka može se izjaviti žalba upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove gospodarenja otpadom.“ Obrazloženje Obzirom da su trgovačka društva iz članka 31. stavka 1. točke 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (dalje: „Zakon“) osnovana radi obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, na navedena trgovačka društva nužno je prenijeti i određene javne ovlasti jedinica lokalne samouprave na način da rješavaju o pravima, obvezama i odgovornostima korisnika navedene javne usluge. Naime, prvenstveni razlog je taj što su upravo navedena trgovačka društva prilikom pružanja navedene javne usluge u ekonomski i tehnički najpogodnijoj poziciji za direktni nadzor korisnika u vezi usklađenosti tj. neusklađenosti s obvezama koje za korisnike proizlaze iz Zakona, podzakonskih propisa i općih akata jedinica lokalne samouprave, a time i za uređivanje odnosa odnosno rješavanje u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima i obvezama korisnika. Odredbom članka 30. Zakona propisano je da se javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada smatra uslugom od općeg interesa kao i da se korisnikom javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području pružanja javne usluge smatra vlasnik nekretnine, odnosno korisnik nekretnine kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge. Korisnik usluge dužan je koristiti javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada na način sukladan Zakonu, propisima i općim aktima jedinica lokalne samouprave donesenim na temelju Zakona. Sukladno Zakonu jedinice lokalne samouprave odlukama koje donose njihova predstavnička tijela detaljnije uređuju način pružanja predmetne javne usluge i to na način da propisuju da je korištenje predmetne javne usluge obvezatno za sve vlasnike/korisnike nekretnine, te da se evidencija korisnika temelji na prijavama koje davatelju usluge prijavljuju sami korisnici te javne usluge. U praksi se nerijetko dešavaju slučajevi da stvarni korisnici predmetne javne usluge nastojeći izbjeći korištenje te javne usluge kako bi izbjegli plaćanje naknade za prikupljanje komunalnog otpada, namjerno propuštaju izvršiti prijavu korisnika koju su dužni temeljem općih akata jedinica lokalne samouprave. U praksi se, također, često se događaju slučajevi da stvarni korisnik umre, a novi stvarni korisnik predmetne javne usluge godinama nakon toga ne obavijesti davatelja usluge o promjeni nastaloj na strani korisnika usluge. Radi navedenog, a upravo u slučajevima kada se pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada odlukom predstavničkog tijela lokalne samouprave prenese na trgovačka društva iz članka 31. stavka 1. točke 1. Zakona, navedena trgovačka društva trebala bi imati ovlasti odlučivati o pravima, obvezama i odgovornostima korisnika predmetne javne usluge, jer su u upravo u tim slučajevima navedena trgovačka društva upoznata s problematikom na terenu, a sve kako bi se postigla ujednačenost u pravima i obvezama korisnika te javne usluge te kako se ne bi dešavali slučajevi u kojima neki korisnici uredno izvršavaju svoje zakonske obveze i obveze propisane podzakonskim aktima i općim aktima jedinica lokalne samouprave, a drugi korisnici izbjegavajući izvršiti prijavu nisu evidentirani kao korisnici predmetne javne usluge te time osim što izbjegavaju plaćanje naknade i sudjelovanje u zbrinjavanju otpada sukladno zakonskim okvirima i propisanim standardima, obzirom da ne koriste predmetnu javnu uslugu, zasigurno i zbrinjavaju otpad na zakonom nedopušten način. Nadalje, mišljenja smo kako bi bilo oportuno trgovačka društva iz članka 31. stavka 1. točke 1. Zakona ovlastiti i za provođenje kontrole i nadzora nad korisnicima predmetne javne usluge u provođenju primarne selekcije otpada kao i ovlastiti ih za provođenje kontrole sadržaja posuda odnosno spremnika u koje korisnici selektirano odlažu pojedine vrste otpada (miješani komunalni otpad, biorazgradivi komunalni otpad, otpadni papir, otpadna plastika, otpadni metali, otpadni tekstil, otpadno staklo), obzirom da su upravo navedena trgovačka društva prilikom pružanja predmetne javne usluge u tehnički najpogodnijoj poziciji za provođenje takve vrste nadzora. Na opisani način količina otpada namijenjena odlaganju bi se smanjila čime bi jedinca lokale samouprave postigla ciljeve propisane ZOGO. Osim toga, obzirom da je odlukama jedinica lokalne samouprave propisana prekršajna odgovornost korisnika javne usluge prikupljanja komunalnog otpada radi nepridržavanja njihovih obveza propisanih pojedinačnom odlukom jedinice lokalne samouprave, davanjem javnih ovlasti trgovačkim društvima iz članka 31. stavka 1. točke 1. Zakona, bi se navedenim trgovačkim društvima omogućilo bi se da u smislu odredbe članka 240. Prekršajnog zakona budu ovlašteni tužitelj koji bi nadležnom tijelu lokalne samouprave mogao podnijeti zahtjev za izdavanjem obaveznog prekršajnog naloga u slučajevima kada je nepridržavanje obveza korisnika predmetne javne usluge odlukom jedinica lokalne samouprave propisano kao prekršaj, što bi u konačnici rezultiralo očekivanim povećanjem efikasnosti i ekonomičnosti predmetnih postupaka sve u cilju boljeg izvršavanja predmetne javne usluge. Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
25 Mirko Radolović ZAKON Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", 94/13) potrebno je mijenjati ne samo u dijelu koji se odnosi na povredu prava Europske unije već i u dijelu koji se odnosi na postupak donošenja i izvješćivanja po planovima gospdoarenja otpadom, u domeni izdavanje privremene dozvole za gospodarenje otpadom za prokusni rad građevina za gospodarenje otpadom, u domeni izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom (odgovorna osoba, mobilno postrojenje), u domeni izobrazbe i u domeni gospodarenja morskim otpadom. Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
26 Mirko Radolović ZAKON Zakonom nije jasno definirano što se podrazumijeva pod „postupcima prije oporabe ili zbrinjavanja“. U zakonu se spominje samo u pojmovniku i kasnije u poglavlju oko izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom u kojem se navodi da se za taj postupak (i za mobilna postrojenja) utvrđuje rok važenja, a ne rok revizije. Potrebno je jasnije definirati. Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
27 Vladimir Janković ZAKON Predlažem da iza članka 10. Prijedloga izmjene Zakona uvrstite novi članak koji glasi: U članku 33. stavak 2. brišu se riječi " ili volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika". Obrazloženje: U članku 33.stavak 1. propisano je da je davatelj usluge dužan obračunati cijenu javne usluge primjenom načela »onečišćivač plaća«. Sukladno tome, stavkom 2. je propisano da je davatelj usluge dužan obračunavati cijenu razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, a stavkom 3. da je dužan voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada od pojedinog korisnika usluge u obračunskom razdoblju. Kriterij "volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika" je proizvoljna paušalna naplata, parafiskalni namet, suprotan propisanom načelu »onečišćivač plaća« i odredbi članka 30. stavak 6. točka 3., kojim je propisano da je korisnik dužan snositi troškove gospodarenja komunalnim otpadom razmjerno količini otpada kojeg je predao davatelju usluge. Uz to, davatelj ne može voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada od pojedinog korisnika. Podsjećam na presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-13/16-7 od 28. listopada 2016. (NN 108/16), kojom se ukidaju točke 2., 3. i 4. Cjenika javne usluge prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 3/15.), kojom je ukinuta mogućnost utvrđivanja količine umnoškom zaduženog volumena spremnika i broja odvoza. Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
28 Gordan Glas ZAKON S obzirom da se zakoni, izmjene i dopune zakona i slično već odavno ne prepisuju pisaćim strojevima s indigo papirom, moglo bi se jednostavno tzv. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ... preimenovti u ZAKON O ... kojim se svi prethodni stavljaju van snage. Tako bi odmah imali novi zakon bez takozvanog "pročišćavanja teksta", a tako ne bih morao tražiti koji se zarez mijenja u točku ili koji se "i" briše negdje i sl. ! To je moj prijedlog. Primljeno na znanje Planira se donošenje novog Zakona.
29 branka genzić-horvat ZAKON, Članak 1. UZOR, Udruga za zaštitu okoliša Resnik, I Resnik 48, 10040 Zagreb po predsjedniku Branka Genzić-Horvat ističe da izmjene zakona nisu sveobuhvatne radi daljnje cjelovite inkorporacije i uređenja sustava u skladu s EU zakonodavstvom i jačanjem principa cirkularne ekonomije, energije obnovljivih izvora i same Energetske strategije u izradi od strane itog ministarstva. Stoga, kao i u drugim segmentima trpi daljnje dorade. U odnosu na istaknute izmjene, ističemo slijedeće: članak 11. st.6 - definicija nije u skladu u cijelosti sa istaknutim obrazloženjem u povredi niti Direktivom, jer je nedorečen i neodređen sadrćaj pojma "ako je to praktično..". Takva formulacija ne upućuje nedvosmisleno na izričaj koji ima u vidu odredba Direktive (čl.10)naznačena u povredi. Članak treba naznačiti i zabranu miješanja. Članak 18. ne sadrži jasno utvrđene mjere sprečavanja nastanka otpada, na način kako je to utvrđeno u Povredi 2015/2016, stoga zahtjeva korekciju. - u članku 32. nie jasno preciziran rok, nego upućuje na neki drugi propis (uredbu) - i dalje nije unijeta promjena u vezi s traženjuem u odnosu na članak 84. u vezi čl.115, u odnosu na izuzetke i propisivanje količine otpada ni metode obrade koje treba primijeniti! - nisu koriginrani članci od 141 do 166 u odnosu na inspekcijski nadzor, što je zatraženo Povedama - članak 18. i dalje ne sadrži odredbu da za ssprečavanje nastanka otpada treba opisati postojeće mjere i vrednovati korisost primjera mjera. Hvala. - Djelomično prihvaćen Izričaj je usklađen s Direktivom. Primjedba vezana za članak 32. je prihvaćena.
30 DRAŽEN ANIČIĆ ZAKON, Članak 1. Predlažem da se u članku 33. stavak (2) iza riječi "spremnika" doda riječ "predanog". Obrazloženje: komunalna društva tumače da mogu naplaćivati naknadu koja se izračunava kao umnožak volumena zaduženog spremnika, broja odvoza i jedinične cijene kn/litra iako u više drugih članaka ZAKONA stoji da se uvijek radi o količini predanog otpada.. Članak 33. (2) Davatelj usluge dužan je korisniku usluge obračunavati cijenu javne usluge iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju masa predanog otpada ili volumen spremnika PREDANOG otpada i broj pražnjenja spremnika sukladno odluci iz članka 30. stavka 7. ovoga Zakona. Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
31 Mirko Radolović ZAKON, Članak 2. Nije jasno što se željelo postići mijenjanjem odredbe članka 3., stavak 2., točka 5. postojećeg Zakona i na koji način se ne dovodi u pitanje druge propise. Isto tako potrebno je na jasan način regulirati gospodarenje sedimentom u prijelaznim/priobalnim vodama odnosno moru pri odmuljivanju/produbljivanju npr. morskih luka. Nije prihvaćen Izričaj je usklađen s Direktivom.
32 Kristina Bosek ZAKON, Članak 3. Predlažem da se jasno razdvoji djelatnost prijevoza otpada za potrebe drugih i prijevoz (neopasnog!) otpada za vlastite potrebe bez naknade, o vlastitom trošku. U svrhu efikasnijeg zbrinjavanja otpada, a zadovoljavajući načela gospodarenja otpadom, trebalo bi omogućiti pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima prijevoz vlastitog proizvodnog (neopasnog) otpada do najbliže građevine koja ima dozvolu za gospodarenje otpadom, bez obveze upisa u Očevidnik prijevoznika otpada. Obrazloženje: Proizvođač otpada mora snositi troškove gospodarenja otpadom, pa nema smisla dodatnim nametima povećavati te troškove. Prijevoz vlastitog otpada ne može se smatrati obavljanjem djelatnošću kojom ostvarujete prihod, već je trošak. Na taj način bi se „pročistio“ Očevidnik prijevoznika otpada te bi u njemu ostale upisane osobe koje zaista obavljaju djelatnost prijevoza otpada. Nije prihvaćen Nije predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Uzeti će se u obzir pri izradi novog Zakona.
33 INA Industrija nafte d.d. ZAKON, Članak 3. "27. »neopasni otpad« je otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava iz Priloga Uredbe (EU) br. 1357/2014" - Navedenom definicijom nije jasno u Zakonu o kojim točno svojstvima se radi. Kako bi Zakon bio jasan i lako čitljiv, potrebno je popis opasnih svojstava definirati Dodatkom Zakona, kao što je to bilo i do sada te se referirati na navedenu Uredbu. "33. »opasni otpad« je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava iz Priloga Uredbe (EU) br. 1357/2014" - Navedenom definicijom nije jasno u Zakonu o kojim točno svojstvima se radi. Kako bi Zakon bio jasan i lako čitljiv, potrebno je popis opasnih svojstava definirati Dodatkom Zakona, kao što je to bilo i do sada te se definirati na navedenu Uredbu. Nije prihvaćen Uredba se izravno primjenjuje.
34 branka genzić-horvat ZAKON, Članak 4. Članak 4. Izmjene: Definicija otpada nije u skladu u cijelosti sa Direktivom, niti povredom koja je istaknuta od strane EK. Naime, zabrana miješanja nije izričita, već sadrži uvjetnu formulaciju koja ostavlja prostor za manipulaciju: Što to znači "ako je to praktično"? Time nije u cijelosti i precizno udovoljeno primjedbi iz povrede 2015/2160. Nije prihvaćen Izričaj je usklađen s Direktivom.
35 branka genzić-horvat ZAKON, Članak 4. UZOR Udruga za zaštitu okoliša Resnik, po Branka Genzić-Horvat, ističe propuštenu priliku za cjelovitom izmjenom Zakona o održivom gospodarenju otpadom u skladu s jačanjem hijerarhije gospodarenja otpadom i daljnjim usklađenjem s cirkularnom ekonomijom, obnovljivim izvorima energije i budućom, sada u pripremi, energetskom strategijom RH. Pojedinačno: Članak 4. Izmjene: Definicija otpada nije u skladu u cijelosti sa Direktivom, niti povredom koja je istaknuta od strane EK. Naime, zabrana miješanja nije izričita, već sadrži uvjetnu formulaciju koja ostavlja prostor za manipulaciju: Što to znači "ako je to praktično"? Time nije u cijelosti i precizno udovoljeno primjedbi iz povrede 2015/2160. - U članku 32. treba precizno odrediti rok. Opisno upućivanje na neki (budući) propis(uredbu) stavara pravnu nesigurnost. - U članku 177. novi stavak 9. fali vremensko određenje, odnosno ograničenje u kojem trebaju biti ispunjeni uvjeti iz članka. Primjedba EK u odnosu na članak 17. Zakona, nije izmjenjen u skladu s Direktivom i opisom iz opisane povrede. Nije prihvaćen Izričaj je usklađen s Direktivom.
36 INA Industrija nafte d.d. ZAKON, Članak 5. »(5) Otpad koji u Katalogu nije određen kao opasni otpad smatra se opasnim otpadom ako se ispitivanjem utvrdi da posjeduje jedno ili više opasnih svojstava iz Priloga Uredbe (EU) br. 1357/2014.« - Navedenom definicijom nije jasno u Zakonu o kojim točno svojstvima se radi. Kako bi Zakon bio jasan i lako čitljiv, potrebno je popis opasnih svojstava definirati Dodatkom Zakona, kao što je to bilo i do sada te se definirati na navedenu Uredbu. Nije prihvaćen Uredba se izravno primjenjuje.
37 Mirko Radolović ZAKON, Članak 8. Donošenjem Plana gospodarenja otpadom RH koji proizlazi iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom te potom mijenjanjem odredbi zakona kako bi Plan bio usklađen sa zakonom narušava se hijerarhija dokumenata (Strategija-Zakon-Plan) iako je bila jasna želja i potreba za što hitnijim donošenjem Plana. Nije prihvaćen Izmjene i dopune Zakona odnose se na povredu prava EU.
38 INA Industrija nafte d.d. ZAKON, Članak 9. Prijedlog je da se napiše konkretan datum uz referencu na Direktive, Ugovore koji su trenutno navedeni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
39 branka genzić-horvat ZAKON, Članak 10. U članku 32. treba precizno odrediti rok. Opisno upućivanje na neki (budući) propis(uredbu) stavara pravnu nesigurnost. Prihvaćen Tekst je izmijenjen.
40 C.I.O.S. d.o.o. ZAKON, Članak 12. Metode obavljanja tehnoloških procesa definira osoba koja je podnijela zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom na osnovu resursa kojima raspolaže, a nositelj izrade Elaborata gospodarenja otpadom je stručna osoba koja opisuje metode obavljanja tehnoloških procesa poštujući pri tome sve uvjete propisane za obavljane pojedinih tehnoloških procesa te je i odgovoran da Elaborat gospodarenja otpadom ispunjava propisane uvjete, pa se postavlja pitanje koja je to osoba i u kojem nadležnom tijelu koja je kompetentna i ovlaštena da vrši reviziju Elaborata i o istome daje svoje mišljenje. Daje li se ovdje mogućnost svakom djelatniku Ministarstva ili nadležnog upravnog tijela koji postupa po predmetu izdavanja dozvole da samoinicijativno prosuđuje da li je neka metoda prihvatljiva ili ne? Iz iskustva znamo da svaki djelatnik i Ministarstva i nadležnog upravnog tijela na svoj način tumači propise i različito postupa u istom predmetu te će se ovom točkom dovesti do još veće konfuzije u postupcima izdavanja dozvola, a što je neprihvatljivo. Mi još uvijek imamo neriješene zahtjeve za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom koji su podneseni krajem 2013. godine. Slijedom navedenog predlažemo brisanje točke 9. iz stavka 1. članka 91. te izmjenu točke 3. stavka 3. istog članka na način da ista glasi: "3. gospodarenje otpadom u građevini za koju se izdaje dozvola se ne provodi u skladu s člankom 9. stavkom 1. ovoga Zakona te u skladu s odredbama propisa donesenih na temelju ovog Zakona kojima se uređuje gospodarenje otpadom." Djelomično prihvaćen Tekst članka je izmijenjen.
41 HGK ZAKON, Članak 12. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako u odnosu na stavak 1. nije jasno na koje tijelo se navedena odredba odnosi i tko mišljenje treba pribaviti. U cilju jasnoće navedenoga članka predlaže se navedeni tekst izmijeniti na način da se propiše kako podnositelj zahtjeva mora pribaviti mišljenje nadležnoga tijela zaduženoga za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom te ukoliko su navedena tijela unutar Ministarstva, mišljenje se pribavlja u sklopu podnošenja zahtjeva. U odnosu na stavak 2., članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako nije jasno što u slučaju kada Okolišna dozvola nije potrebna, odnosno kada postrojenje nije obveznik ishođenja iste. Postupa li se tada sukladno članku 100. Zakona o zaštiti okoliša? U odnosu na stavak 3., članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako nije jasno na koje se metode odnosi navedena točka. Ukoliko je riječ o metodama definiranim u stavku 1., tada je potrebno to jasno propisati. Također, članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako se metode utvrđuju u samom Elaboratu gospodarenja otpadom (EGO). Za određene zahvate provodi se procjena i ishodi Okolišna dozvola, što je propisano posebnim propisima. A za postrojenja koja nisu u obvezi ishođenja Okolišne dozvole, uvjeti se utvrđuju u EGO. Članice Zajednice pitaju se znači li ovo da se ostavlja Ministarstvu mogućnost da samoinicijativno procjenjuje prihvatljivost metoda? Potrebno je stavak jasnije propisati. Djelomično prihvaćen Izmijenjen je tekst članka i dodan je novi stavak. Obrazloženje: Prihvatljivost metode obrade određuje nadležno tijelo sukladno zahtjevima članka 23. stavka 3. Okvirne direktive o otpadu 2008/98/EC koji glasi – „ako nadležno tijelo smatra da metoda obrade koja se namjerava primijeniti nije prihvatljiva sa stajališta zaštite okoliša, posebno ako metoda nije u skladu s člankom 13., ono odbija izdati dozvolu.”
42 Mirko Radolović ZAKON, Članak 12. S obzirom da je sadržaj Elaborata određen Pravilnikom o gospodarenju otpadom i da nadležno tijelo u postupku izdavanja dozvole kontrolira usklađenost elaborata nepotrebno je propisivati točku 9. (dodatno mišljenje) te se predlaže brisanje. Isto tako Pravilnikom o gospodarenju otpadom nije jasno propisan način određivanja prihvatljivosti metode kako je to navedeno u odredbi. Nije prihvaćen Usklađenje s Direktivom.
43 C.I.A.K. d.o.o. ZAKON, Članak 15. Predmetni članak ne treba ukinuti jer isti jasno održava i štiti interes gospodarstva Republike Hrvatske bez narušavanja slobode tržišnog natjecanja, a za što samo treba ujednačena praksa primjene kao i u ostalim članicama EU koje štite interese nacionalnog gospodarstva. Nije prihvaćen Usklađenje s EU propisima.
44 INA Industrija nafte d.d. ZAKON, Članak 18. U članku 185. riječi: »Dodatak I., II., III. i IV. « mijenjaju se i glase: »Dodatak I. i II. « - Ostaviti i prilagoditi sukladno Prilogu Uredbe (EU) br. 1357/2014. Nije prihvaćen Uredba se izravno primjenjuje.