Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Rankica Benc PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA KOJE SE KORISTE U ZNANSTVENE SVRHE Molim da Ministarstvo zabrani sve pokuse koji uzrokuju životinjama bol, stres ili ozljede. Nije prihvaćen Europska komisija u uvodu Direktive 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste za znanstvene svrhe obrazlaže da je korištenje živih životinja i dalje potrebno radi zaštite zdravlja ljudi, životinja i okoliša, jer još nisu dostupne sve alternativne metode kojima bi se u potpunosti moglo zamijeniti korištenje životinja u pokusima. Međutim, Direktiva 2010/63/EU predstavlja važan korak prema postizanju konačnog cilja potpune zamjene postupaka na živim životinjama u znanstvene i obrazovne svrhe čim to postane znanstveno moguće učiniti. U tom smislu ova Direktiva nastoji omogućiti i poticati razvoj alternativnih pristupa te također nastoji osigurati visoku razinu zaštite životinja koje se još uvijek moraju koristiti u postupcima. Direktiva 2010/63/EU preuzeta je u nacionalno zakonodavstvo kroz Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste za znanstvene svrhe (Narodne novine, broj 55/13) te je time osigurana potpuna usklađenost nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u dijelu zaštite životinja koje se koriste u znanstvene svrhe.
2 Andrija Lesar PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA KOJE SE KORISTE U ZNANSTVENE SVRHE Zakon i ove izmjene nisu usklađene sa praksom u naprednim Europskim državama. Ovo je jedan od Zakon koji može otjerati / zadržati znanstvenike... Nije prihvaćen Zakonom o zaštiti životinja se daje okvir za preuzimanje Direktive 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste za znanstvene svrhe u nacionalno zakonodavstvo kroz Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste za znanstvene svrhe (Narodne novine, broj 55/13) te je time osigurana potpuna usklađenost nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u dijelu zaštite životinja koje se koriste u znanstvene svrhe.
3 Nataša Antoljak PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA KOJE SE KORISTE U ZNANSTVENE SVRHE Ovdje se radi samo o dopuni, no na žalost, vrlo je teško dokazati kada je neki pokus potpuno bespotreban te da neće ništa značajno doprinjeti znanosti. Ili kako obustaviti npr. dermatološka testiranja bezbrojnih pripravaka i krema koje se još masovno rade. Tako je nekada bilo opravdano (nadam se da više nije) anesteziranog štakora uranjati u ledenu vodu da bi se studentu medicine pokazalo kako će mu izgledati ekg i na kraju kako će štakor uginuti. Noćna mora i nedopustivo. Bilo je puno boljih načina naučiti fiziologiju. Nije prihvaćen Procjena opravdanosti projekata za provođenje pokusa na životinjama razmatra se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 135/06 i 37/13) i Pravilnika o zaštiti životinja koje se koriste za znanstvene svrhe (Narodne novine, broj 55/13) kojima se osigurava potpuna usklađenost s Direktivom 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste za znanstvene svrhe. Korištenje životinja za istraživanja ili razvoj sastojaka, kombinacija sastojaka i gotovih kozmetičkih proizvoda je zabranjeno. Korištenje životinja u obrazovne svrhe odobrava se ako se zadovoljavajući rezultati ne mogu postići drugim nastavnim pomagalima (kompjutorske simulacije, filmovi, slike, modeli, preparati i sl.) uz uvjet da se za svaku skupinu smije upotrijebiti samo jedna životinja, a korisnik treba u zahtjevu za odobrenje projekta dokazati da je istražio baze dostupnih alternativnih metoda za korištenje u nastavi.
4 Irena Mikhael PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA KOJE SE KORISTE U ZNANSTVENE SVRHE Pokusi ne smiju predstavljati kolicinu boli, patnje i stresa vecu od uboda igle, a jos manje prouzrociti mutacije i odrzavati takve zivotinje na zivotu i dodatno se izivljavati na njima. Pokusi na zivotinjama su arhaicni. IRA P.S. Cilj humanosti bio bi zabraniti ih. Sve drugo je nehumano. Primljeno na znanje Direktivom 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste za znanstvene svrhe određeno je da pokus postupak koji uključuje bilo koju invazivnu ili neinvazivnu upotrebu životinja u pokusne ili druge znanstvene svrhe sa poznatim ili nepoznatim ishodom, ili u obrazovne svrhe, koja životinji može prouzročiti određenu razinu boli, patnje, stresa ili trajnog oštećenja u jednakoj ili većoj mjeri od uboda igle izvedenog u skladu s dobrom veterinarskom praksom. Europska komisija u uvodu Direktive 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste za znanstvene svrhe obrazlaže da je korištenje živih životinja i dalje potrebno radi zaštite zdravlja ljudi, životinja i okoliša, jer još nisu dostupne sve alternativne metode kojima bi se u potpunosti moglo zamijeniti korištenje životinja u pokusima. Međutim, Direktiva 2010/63/EU predstavlja važan korak prema postizanju konačnog cilja potpune zamjene postupaka na živim životinjama u znanstvene i obrazovne svrhe čim to postane znanstveno moguće učiniti. U tom smislu ova Direktiva nastoji omogućiti i poticati razvoj alternativnih pristupa te također nastoji osigurati visoku razinu zaštite životinja koje se još uvijek moraju koristiti u postupcima. Direktiva 2010/63/EU preuzeta je u nacionalno zakonodavstvo kroz Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste za znanstvene svrhe (Narodne novine, broj 55/13) te je time osigurana potpuna usklađenost nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u dijelu zaštite životinja koje se koriste u znanstvene svrhe.
5 Sunčana Kapov PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA KOJE SE KORISTE U ZNANSTVENE SVRHE Što zapravo znači uzgoj životinja radi korištenja tkiva i organa? Kako životinji možeš "humano" uzeti organ? Primljeno na znanje Skrb o životinjama i korištenje živih životinja u znanstvene svrhe uređeni su na međunarodno uspostavljenim načelima zamjene, smanjenja i poboljšanja tj. načela 3R u okviru zakonodavstva o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe. Kako bi se što je više moguće smanjio broj životinja koje se koriste u pokusima mogu se koristiti trupovi, organi i tkiva u tu svrhu usmrćenih laboratorijskih životinja na kojima će se dalje provoditi istraživanja te se na takav način istraživanja ne provode na živim životinjama.
6 Željka Despot PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA KOJE SE KORISTE U ZNANSTVENE SVRHE Predlažem da se u članak 1, u objašnjenju što sve spada u pokus kao takav, uvrsti slijedeća izmjena: dotzvoljen je samo onaj pokus koji ne dovodi do trajnog oštećenja tkiva životinje, te ne izaziva njezinu patnju, bol ili stres. Mislim da je odgovornost RH da se više ne dozvoljavaju one vrste pokus na živoznijama koje mogu dovesti do njihove patnje, boli ili trajnih posljedica po njihovo zdravlje. Nije prihvaćen Pogledati odgovor Ireni Mikhael.