Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HP-Hrvatska pošta d.d. PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM UVJETIMA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA U članku 4. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase: (1) Ovlašteni korisnik je javni bilježnik, odvjetnik, imenovani davatelj univerzalne poštanske usluge i pravna osoba koja ima javne ovlasti. (2) Korisnik je fizička osoba koja ima ovlaštenje na pristup putem sustava e-Građani ili putem sustava imenovanog davatelja poštanske usluge. U članku 5. stavak 3. mijenja se i glasi: (3) Korisnik ostvaruje pristup sustavu putem osobnog korisničkog pretinca u sustavu e-Građani ili putem sustava imenovanog davatelja poštanske usluge. U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za dodjelu osobnog korisničkog računa ovlašteni korisnici podnose administratoru sustava i to odvjetnici putem Hrvatske odvjetničke komore, javni bilježnici putem Hrvatske javnobilježničke komore, a imenovani davatelj univerzalne poštanske usluge i pravne osobe koje imaju javne ovlasti neposredno. U članku 7. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase: (2) Pravo korištenja osobnog korisničkog računa prestaje brisanjem iz imenika odvjetnika, imenika javnih bilježnika, prestankom zakonskog prava pružanja univerzalne usluge davatelju univerzalne usluge, odnosno prestankom pravne osobe koja ima javne ovlasti ili njezinih javnih ovlasti. (3) O okolnostima iz stavka 2. ovoga članka Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatska javnobilježnička komora, odnosno regulatorna državna agencija nadležna za poštanske usluge i zastupnik pravne osobe koja ima javne ovlasti po zakonu dužni su bez odgode obavijestiti administratora sustava. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašim sugestijama u cilju modernizacije i racionalizacije sustava zemljišnih knjige, ali napominjemo da je za njihovu realizaciju potrebno daljnje unaprjeđenje tehničkih mogućnosti s obzirom na kompleksnost postojećeg sustava. Ističemo također, da od studenoga 2015. mogućnost izdavanja zemljišnoknjižnih izvadaka, uz odvjetnike i javne bilježnike, imaju i fizičke osobe putem sustava eGrađani. Slijedom navedenoga, usluga je dostupna svim građanima uz ostale usluge koje su omogućene sustavom eGrađani. Svakako napominjemo da imamo na umu vašu spremnost na pružanje usluge u trenutku kada se za to ostvare tehničke pretpostavke.
2 HP-Hrvatska pošta d.d. PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM UVJETIMA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA Predlaže se omogućiti izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka putem mreže poštanskih ureda imenovanog davatelja univerzalne poštanske usluge. Navedenim bi se građanima pružio novi kanal za pristup javnim informacijama i uslugama državnih institucija, postupak izdavanja izvadaka bi postao korisnički usmjeren, a usluga dostupnija građanima, u skladu s europskim trendovima te Programom Vlade RH za mandat 2016. - 2020. čiji je cilj reforma i modernizacija rada javne uprave. Ujedno, u skladu sa Strateškim planom Ministarstva pravosuđa 2016. - 2018., smanjila bi se radna opterećenost pravosudnih tijela kako bi ista mogla kvalitetnije i učinkovitije rješavati neriješene predmete te bi se ostvarili ciljevi racionalizacije sustava zemljišnih knjiga te povećanja brzine i kvalitete pružanja usluga. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašim sugestijama u cilju modernizacije i racionalizacije sustava zemljišnih knjige te napominjemo da je ovim dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama predviđeno urediti tehničke uvjete elektroničkog podnošenja prijedloga za upis u zemljišne knjige od strane odvjtenika i javnih bilježnika, kao ovlaštenih korisnika.
3 Branimir Majčica PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM UVJETIMA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA Pozdravljam napredak u informatizaciji ali nije mi jasno zašto se ne držimo austrijskog modela. Tamo je cijeli elektronički postupak davno uhodan i puno jednostavniji od predloženog. U Austriji i bez riješenog elektroničkog potpisa, i uz običnu elektroničku poštu, zemljišne knjige funkcioniraju besprijekorno. Naime, javni bilježnici ispisuju isprave ali ih i skeniraju. Stranke dobiju šifru koju dostavljaju zemljišnoknjižnom odjelu i koja zemljišnoknjižnom referentu omogućuje povlačenje isprava u elektroničkom obliku iz baze skeniranih ugovora javnoga bilježnika. Isto vrijedi i za isprave koje se skeniraju u katastru: za njih se također izdaje šifra preko koje će ih zemljišnoknjižni referent "povući" u rad. I potpuno je svejedno podnosi li zahtjev jedna od ugovornih strana, vlasnik, javni bilježnik ili odvjetnik. Glavno je dostaviti šifre, a otpravci rješenja dostavljaju se na adresu. Osim dostavljanja šifri koje omogućuju dohvat isprava iz javnobilježničkih ili katastarskih baza, važno je uplatiti nužne pristojbe. U Austriji se zemljišnoknjižni sustav naziva "hraniteljem austrijskog pravosuđa". Molim Vas provjerite ove navode kod kolega u austrijskom Saveznom ministarstvu pravosuđa (Bundesministerium für Justiz) i razmislite o tome postoje li jefitniji, brži i učinkovitiji načini za podnošenje elektroničkih prijedloga. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru te napominjemo da je prilikom dizajniranja IT rješenja unutar aplikacije One Stop Shop razmatran, uz ostale, i model rada u Austriji. Napominjemo da se u Hrvatskoj razvija jedinstveni sustav elektroničkog poslovanja pa su time određena i ograničenja u razvoju pojedinih procesnih rješenja. U osnovi predloženi sustav osigurava sve funkcionalnosti koje imaju i drugi sustavi s time da se arhitektura sustava razvija od 2010., a primjena je omogućena uspostavom Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) u svim zemljišnoknjižnim odjelima u 2016.
4 Ante Martin Šarić PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM UVJETIMA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA Ne razumijem zašto želite potrošiti ogromne svote novca na već danas zastarjelu tehnologiju! QR kodovi? Blockchain tehnologija bi smanjila birokraciju, bila 80-90% jeftinija od današnjeg birokratskog modela te bi značajno ubrzala postupak. (npr. Švedska 3.2017 uvodi blockchain tehnologiju u svoje zemljišne knjige) Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru te u odnosu na isti ističemo da je „Blockchain“ vjerojatno tehnologija budućnosti, no „QR code“ nikako nije zastarjela tehnologija. Dokumenti se potpisuju digitalnim potpisom, a „QR code“ služi da se olakša dohvat izvornog dokumenta onim institucijama koje nemaju mogućnost provjeriti digitalni potpis, jer sa skeniranjem „QR code“-a ne moraju ništa upisivati ručno. Što se tiče uloženih sredstava, uvođenjem takve opcije provjere nisu nastala dodatna financijska opterećenja za sustav.
5 Grga K PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM UVJETIMA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA Obzirom da se najviše promjena u zemljišnima knjigama provede zahvaljujući ovlaštenim inženjerima geodezije promašeno bi bilo donošenje ovog Pravilnika ukoliko se i njima ne dozvoli podnošenje prijedloga elektroničkim putem za upis u zemljišnu knjigu. Obećana reforma stavljanja katastarske i zemljišno-knjižne evidencije pod jedno tijelo, a radi olakšavanja i ubrzavanja investicija i rasta gospodarstva, se ne može provesti bez omogućavanja elektroničkog prijedloga upisa u zemljišne knjige od ovlaštenog inženjera geodezije. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljuemo na Vašem prijedlogu i komentaru, ali napominjemo da se prijedlozi za upis u zemljišnu knjigu prema predloženom Pravilniku o dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama,odnose samo na pravno postupanje unutar vođenja zemljišnih knjiga, a ne izrade i predaje elektroničkim putem geodetskih elaborata. Napominjemo da je elektroničko podnošenje prijedloga i izdavanje izvadaka od strane odvjetnika i javnih bilježnika predviđeno Zakonom o zemljišnim knjigama, a ovim Pravilnikom uređuju se upravo tehnički uvjeti elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama. Za sada nije predviđeno širenje kruga ovlaštenika za podnošenje prijedloga.
6 Grga K Primjena Pravilnika, Članak 1. U članku 3. iza riječi:“ovlaštenog korisnika“ dodaju se riječi:“i u postupcima podnošenja prijedloga za upis u zemljišnu knjigu putem javnog bilježnika, ovlaštenog inženjera geodezije i odvjetnika.“ Nije prihvaćen Poštovani, sukladno već iznijetom ponavljamo da prijedlozi za upis u zemljišnu knjigu prema predloženom Pravilniku o dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama, odnose se samo na pravno postupanje unutar vođenja zemljišnih knjiga, a ne izrade i predaje elektroničkim putem geodetskih elaborata. Napominjemo kako je elektroničko podnošenje prijedloga i izdavanje izvadaka od strane odvjetnika i javnih bilježnika predviđeno Zakonom o zemljišnim knjigama, a ovim Pravilnikom uređuju se upravo tehnički uvjeti elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama. Za sada nije predviđeno širenje ovlaštenika za podnošenje prijedloga.
7 Mario Bionda Primjena Pravilnika, Članak 2. Što će se dešavati s prijedlozima koje odvjetnici predaju direktno na zk u papirnatom obliku. Hoće ih sud odbacivati? Zašto se i građanima ne omogući izravno zaprimanje zk rješenja u pretinac e-građani? Da li će putem ZIS aplikacije biti omogućeno i građanima pribavljanje dokumentacije iz zbirke isprava? Zašto se neke promjene u zemljišnim knjigama ne automatiziraju bez nepotrebnog podnošenja prijedloga (npr. automatska promjene adrese prebivališta)? Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašem komentaru te ističemo da se Pravilnikom o dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama tehnički uređuje mogućnost podnošenja elektroničkog podnošenja prijedloga za upis u zemljišnu knjigu od strane javnog bilježnika i odvjetnika, odnosno istim se ne propisuje obvezatnost takvog postupanja. Prijedlog za upis u zemljišnu knjigu moguće podnijeti kao i do sada, na zemljišnoknjižnom odjelu osobno, poštom ili putem opunomoćenika. Elektroničko poslovanje u zemljišnim knjigama se razvija i cilj je da se poslovanje u zemljišnim knjigama u potpunosti obavlja elektronički, no za navedeno je potrebno zadovoljiti sve tehničke uvjete o osigurati zakonski okvir koji će pratiti te promjene.
8 RANKICA BENC Primjena Pravilnika, Članak 2. Čl. 12. st. 1. u posljednjoj rečenici se riječ "njoj" zamjenjuje riječju "njemu": Uz prijedlog se u elektroničkom obliku prilažu svi prilozi koji su u njemu naznačeni. Prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na Vašem komnetaru te u odnosu na isti ističemo da je usvojen te će predmetna riječ u tekstu biti zamijenjena sukaldno Vašoj primjedbi.
9 Grga K Primjena Pravilnika, Članak 2. Iza članka 10. dodaje se naslov i članci: ,,Elektroničko podnošenje prijedloga za upis Članak 11. (1) Prijedloge knjižnih upisa koji su podneseni elektroničkim putem, zemljišnoknjižni odjeli zaprimaju i vode kao elektronički spis. (2) Prijedlozi knjižnih upisa koji su podneseni u pisanom obliku skeniraju se i nastavljaju voditi kao elektronički spis. Članak 12. (l) Prijedlozi knjižnih upisa, kao i svi prilozi koji se podnose zemljišnoknjižnom odjelu putem javnog bilježnika, ovlaštenog inženjera geodezije i odvjetnika, podnose se u obliku elektroničkog prijedloga i potpisani su naprednim elektroničkim potpisom koji ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis i otisak pečata, izdan od kvalificiranog pružatelja usluga. Uz prijedlog se u elektroničkom obliku prilažu svi prilozi koji su u njoj naznačeni. (2) Nakon zaprimanja i evidentiranja u općem poslovnom upisniku i poslovnom upisniku u elektroničkom obliku, pisani prijedlog za upis i pisane priloge dostavljene u izvorniku ili ovjerenom prijepisu (presliku), javni bilježnik, ovlaštenog inženjera geodezije i odvjetnik pretvoriti će u elektronički oblik te će svaki priloženi dokument potpisati naprednim elektroničkim potpisom. Kada se uz prijedlog prilažu javnobilježničke isprave, ili druge javne isprave koje već postoje u elektroničkom obliku, one se prilikom dostave elektroničkog prijedloga samo potpisuju naprednim elektroničkim potpisom. (3) Javni bilježnik, ovlašten inženjer geodezije i odvjetnik će naprednim elektroničkim potpisom jamčiti da su priložene isprave u elektroničkom obliku istovjetne onima koje su zaprimili u pisanom obliku. (4) Pisane isprave na temelju kojih je dopušten upis u zemljišnu knjigu javni bilježnik, ovlašteni inženjer geodezije i odvjetnik čuvati će prema svojim posebnim propisima o odlaganju i čuvanju, te će ih nakon proteka deset godina, računajući od godine koja slijedi nakon završetka postupanja javnog bilježnika i odvjetnika predati nadležnom arhivu koji ih je dužan preuzeti na trajno čuvanje. Uspostava tehničkih uvjeta elektroničkog poslovanja Članak 13. (1) Prijedlozi knjižnih upisa u zemljišnu knjigu putem elektroničke prijave, mogu se podnositi nakon što javni bilježnik, ovlašteni inženjer geodezije i odvjetnik ispune tehničke uvijete za elektronički pristup zemljišnim knjigama i nakon odobrenja ministra nadležnog za poslove pravosuđa u skladu s člankom 171. stavkom 2. Zakona o zemljišnim knjigama (,,Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 , 60/13). (2) Uvjeti za odobrenje iz prethodnog stavka su: potrebna informatička oprema, dodjela korisničkog imena i šifre za pristup podacima od strane administratora sustava, osiguranje elektroničke naplate, osiguranje odlaganja i čuvanja dokumenata. (3) Odluku kojom se izdaje odobrenje iz stavka 1. ovog članka i određuje početak rada javnog bilježnika, ovlaštenog inženjera geodezije i odvjetnika za elektroničko podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu, donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Dostava rješenja Članak 14. (1) Rješenje u zemljišnoknjižnom postupku (elektroničko rješenje potpisano naprednim elektroničkim potpisom) zemljišnoknjižni odjel dostavit će podnositelju prijedloga za upis, elektroničkim putem u pretinac javnog bilježnika, ovlaštenog inženjera geodezije ili odvjetnika čime se dostava smatra izvršenom. (2) Rješenje u zemljišnoknjižnom postupku (elektroničko rješenje) potpisano je naprednim elektroničkim potpisom i od ovlaštene osobe u zemljišnoknjižnom odjelu koji ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis i otisak pečata. Vjerodostojnost rješenja u zemljišnoknjižnom postupku (elektroničkog rješenja) utvrđuje se putem otisnutog kontrolnog broja i internetske stranice, odnosno QR koda. Javni bilježnik, ovlašteni inženjer geodezije ili odvjetnik će po primitku elektroničko rješenje s otisnutim QR kodom i bez dodatne ovjere dostaviti podnositelju prijedloga. (3) Nakon donošenja rješenja o upisu u zemljišnu knjigu nadležni zemljišnoknjižni odjel će rješenje o upisu pohraniti u digitalnu zbirku rješenja, a isprave na kojima se temelji upis pohraniti će u digitalnu arhivu zbirke isprava. (4) Protustrankama rješenje dostavlja zemljišnoknjižni odjel koji je donio rješenje. Vrijeme primitka elektroničke isprave Članak 15. (1) Kod podnošenja elektroničkog prijedloga za upis u zemljišnu knjigu, vremenom primitka elektroničkog prijedloga u zemljišnoknjižnom odjelu, smatra se vrijeme kada je elektronički prijedlog zaprimljen u informacijskom sustavu primatelja. (2) U slučaju nemogućnosti dostave elektroničke prijave elektroničkim sredstvima komunikacije zbog više sile, održavanja sustava ili nemogućnosti zaprimanja u sustavu, isključuje se odgovornost primatelja, javnog bilježnika, ovlaštenog inženjera geodezije ili odvjetnika. Poslovanje kod podnošenja prijedloga Članak 16. (1) Javni bilježnik i ovlašteni inženjer geodezije kao ovlaštenik te odvjetnik kao punomoćnik na zahtjev stranke zaprimaju isprave koje su potrebne za sastavljanje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu. (2) Javni bilježnik, ovlašteni inženjer geodezije ili odvjetnik koji sastavlja prijedlog za upis nekog prava u zemljišnu knjigu dužan je provjeriti sve relevantne činjenice koje uvjetuju upis i uredan prijedlog s prilozima dostaviti nadležnom zemljišnoknjižnom odjelu. (3) Ako prilozi ne sadržavaju podatke potrebne za upis, javni bilježnik, ovlašteni inženjer geodezije ili odvjetnik pozvat će podnositelja da iste dopuni u primjerenom roku. (4) Ako stranka u ostavljenom roku ne dostavi zatražene priloge ili odbije postupati po zahtjevu za dopunu, javni bilježnik, ovlašteni inženjer geodezije ili odvjetnik obustavit će postupanje po prijedlogu, te o tome obavijestiti stranku. Članak 17. (1) U trenutku podnošenja urednog prijedloga za upis javni bilježnik, ovlašteni inženjer geodezije ili odvjetnik dužni su izvršiti naplatu sudskih pristojbi prema odredbama Zakona o sudskim pristojbama. (2) Javni bilježnik, ovlašteni inženjera geodezije ili odvjetnik nisu dužni postupiti po zahtjevu podnositelja prijedloga dok im se ne podmire stvarni troškovi nagrade, sudske pristojbe i troškova postupka. (3) Za postupak podnošenja elektroničkog prijedloga za upis u zemljišne knjige ne plaćan se javnobilježnička pristojba.“ Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na Vašim sugestijama te napominjemo da se prijedlozi za upis u zemljišnu knjigu prema predloženom Pravilniku o dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama odnose samo na pravno postupanje unutar vođenja zemljišnih knjiga, a ne izrade i predaje elektroničkim putem geodetskih elaborata. Napominjemo kako je elektroničko podnošenje prijedloga i izdavanje izvadaka od strane odvjetnika i javnih bilježnika predviđeno Zakonom o zemljišnim knjigama, a ovim Pravilnikom uređuju se upravo tehnički uvjeti elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama. Za sada nije predviđeno širenje ovlaštenika za podnošenje prijedloga.