Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkom održavanju vodnih putova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKOM ODRŽAVANJU VODNIH PUTOVA Zamislite redovna hidrografska mjerenja plovnih puteva (što znači redovito neka se "ekipa" koja slaže zakone i pravilnike raspita kod npr. nadležnih institucija za plov rijekom Rajnom) i sigurnost koju ona pruža te pravilna planiranja održavanja navedenih puteva zahvaljujući konciznim podacima. Zamislite hidrografska snimanja prije i poslije izvođenja radova na održavanju kako bi se isti radovi kontrolirali i imali bolji efekt. Zamislite, jer za razliku od zapadne europe u Hrvatskoj je zahvaljujući nesposobnoj ekipi iz ministarstva to nemoguće. Primljeno na znanje Agencija za vodne putove kao javna ustanova zadužena za upravljanje vodnim putovima na područu Republike Hrvatske obavlja poslove tehničkog održavanja vodnih putova. Poslovi tehničkog održavanja vodnih putova obavljaju se u skladu s Pravilnikom o tehničkom održavanju vodnih putova (NN br. 62/2009 i 136/2012) ( u daljnjem tekstu „Pravilnik“) koje donosi ministar nadležan za unutarnju plovidbu uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za vodno gospodarstvo. Snimanja vodnih putova koje obavlja Agencija za vodne putove detaljno su opisani u poglavlju 2. Pravilnika koji glasi: „2. Snimanje vodnih putova s izradom odgovarajuće tehničke dokumentacije Članak 11. Poslovi snimanja vodnih putova s izradom odgovarajuće tehničke dokumentacije sadrže skup aktivnosti kojima se: utvrđuje stanje plovnih putova i korita vodotoka, izrađuju i prikupljaju tehničke i geodetske podloge, izrađuju elaborati, projekti i studije. Poslovi snimanja Članak 12. Snimanje se obavlja kao: podvodno (batimetrijsko) snimanje, snimanje pojasa korita vodotoka i snimanje objekata sigurnosti plovidbe za poboljšanje uvjeta plovidbe. Članak 13. Podvodna snimanja obavljaju se u pravilu u pojasu plovnog puta a provode se kao: 1. Redovno podvodno snimanje plovnog puta Agencija obavlja u okviru redovnih ophodnji i kontrole gabarita plovnih putova u cilju utvrđivanja kritičnih dionica za plovidbu i pozicioniranja plovnih oznaka s najvećim odstupanjem točnosti dubine od ± 10 cm i horizontalnih veličina od ± 2,00 metara. Rezultati snimanja dostavljaju se nadležnim tijelima sigurnosti plovidbe u okviru izvješća s redovnih ophodnji vodnog puta. 2. Detaljno podvodno snimanje korita obavlja se po potrebi na kritičnim dionicama radi utvrđivanja morfologije dna korita u svrhu izrade elaborata i projektne dokumentacije s najvećim odstupanjem točnosti dubina od ± 5 cm i horizontalnih veličina od ± 20 cm. Snimanje se obavlja po sistemu poprečnih profilima i međuprofila, a može se obaviti i snimanje cijele površine dna dijela korita na kritičnoj dionici. 3. Godišnje podvodno snimanje obavlja se radi utvrđivanja stanja plovnosti i eventualnih promjena u koritu vodotoka i plovnog puta. Rezultati se prikazuju u obliku kontinuiranih uzdužnih profila po osi i ivicama plovnog puta s najvećim odstupanjem točnosti dubina od ± 10 cm i horizontalnih veličina od ± 2,00 m. Prema potrebi na pojedinim dionicama može se obaviti i snimanje po evidencijskim poprečnim profilima i međuprofilima, a može se obaviti i snimanje cijele površine dna dijela korita. Snimljeni i obrađeni materijali predstavljaju tehničku podlogu za sastavljanje izvješća o stanju plovnosti na pojedinim vodnim putovima, za ažuriranje elaborata obilježavanja, te definiranja dionica na kojima će biti potrebno poduzimati mjere uređenja i tehničkog održavanja. Snimanje iz točke 3. prethodnog stavka može se provesti i nakon iznimnih događanja u koritu vodotoka i nakon prolaska visokih voda, na prijedlog Agencije ili na nalog tijela nadležnog za sigurnost plovidbe. Članak 14. Snimanja pojasa korita vodotoka obavlja se u svrhu utvrđivanja cjelokupnog stanja korita u cilju izrade i ažuriranja idejnih projekata. Obuhvaća detaljno podvodno snimanje korita i snimanje obalnih pojasa geodetskim postupcima, a obavlja se na dionicama vodnih putova koje predstavljaju tehničke cjeline u pravilu u vremenskim intervalima od 10 godina. Na kraćim dionicama na kojima nastanu veće promjene položaja korita, snimanje se može obaviti po potrebi i češće. Članak 15. Snimanja objekta sigurnosti plovidbe za poboljšanje uvjeta plovidbe obavljaju se radi detaljnog utvrđivanja stanja pojedinih objekata u cilju izrade projekata održavanja, popravka ili rekonstrukcije istih. Članak 16. Na graničnim vodotocima se aktivnosti snimanja usklađuju, a rezultati razmjenjuju s nadležnim tijelima susjednih država, u skladu s važećim međunarodnim ugovorima. O rezultatima redovnog snimanja u skladu s člankom 10. stavak 1. točka 1. ovog Pravilnika, Agencija izvještava nadležne kapetanije unutarnje plovidbe. Obrađene rezultate godišnjeg snimanja sukladno članku 12. točke 3. ovog Pravilnika, Agencija dostavlja Ministarstvu, kapetanijama i tijelu državne uprave nadležnom za vodno gospodarstvo najkasnije do 1. kolovoza u tekućoj godini.“ Za obavljanje navedenih snimanja Agencija za vodne putove opremljena je sa sljedećim višesnopnim i jednosnopnim dubinomjerima, pripadajućim uređajima, računalnim programima i plovilima: 1. Višesnopni dubinomjer Elac 1185 2. Jednosnopni dubinomjer Odom Echotrack CV 100 3. Jednosnopni dubinomjer Reson Navisound 110 4. GPS Magellan ProMark 500 (baza i rover) 5. Mjerač brzine zvuka u vodi Valeport MiniSVP 6. Žiroskop TSS Mahrs 7. Računalni programi za snimanje i obradu podataka Reson PDS 2000 8. Računalni program Aquaterra 9. Računalni program BricsCad 10. Plovilo RH-86-VK 11. Plovilo RH-10-VK Ukoliko se ukaže potreba za izvođenjem radova na plovnom putu Agencija samostalno obavlja hidrografska snimanja prije radova (početno stanje), najmanje 2 puta tijekom samih radova i nakon radova (završno stanje) tehničkog održavanja, te samostalno izrađuje elaborate početnog i završnog stanja.
2 Grga K PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKOM ODRŽAVANJU VODNIH PUTOVA Održavanje vodnih puteva se provodi bez hidrografskog snimanja dna. "Zahvaljujući" tom propustu prilikom održavanja radovi se izvode bez korisnih podataka te je upitan efekt predmetnih održavanja, a i ne zna se količina stvarnih radova što je vjerojatno razlog zašto se hidrografska mjerenja ne vrše. Primljeno na znanje Agencija za vodne putove kao javna ustanova zadužena za upravljanje vodnim putovima na područu Republike Hrvatske obavlja poslove tehničkog održavanja vodnih putova. Poslovi tehničkog održavanja vodnih putova obavljaju se u skladu s Pravilnikom o tehničkom održavanju vodnih putova (NN br. 62/2009 i 136/2012) ( u daljnjem tekstu „Pravilnik“) koje donosi ministar nadležan za unutarnju plovidbu uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za vodno gospodarstvo. Snimanja vodnih putova koje obavlja Agencija za vodne putove detaljno su opisani u poglavlju 2. Pravilnika koji glasi: „2. Snimanje vodnih putova s izradom odgovarajuće tehničke dokumentacije Članak 11. Poslovi snimanja vodnih putova s izradom odgovarajuće tehničke dokumentacije sadrže skup aktivnosti kojima se: utvrđuje stanje plovnih putova i korita vodotoka, izrađuju i prikupljaju tehničke i geodetske podloge, izrađuju elaborati, projekti i studije. Poslovi snimanja Članak 12. Snimanje se obavlja kao: podvodno (batimetrijsko) snimanje, snimanje pojasa korita vodotoka i snimanje objekata sigurnosti plovidbe za poboljšanje uvjeta plovidbe. Članak 13. Podvodna snimanja obavljaju se u pravilu u pojasu plovnog puta a provode se kao: 1. Redovno podvodno snimanje plovnog puta Agencija obavlja u okviru redovnih ophodnji i kontrole gabarita plovnih putova u cilju utvrđivanja kritičnih dionica za plovidbu i pozicioniranja plovnih oznaka s najvećim odstupanjem točnosti dubine od ± 10 cm i horizontalnih veličina od ± 2,00 metara. Rezultati snimanja dostavljaju se nadležnim tijelima sigurnosti plovidbe u okviru izvješća s redovnih ophodnji vodnog puta. 2. Detaljno podvodno snimanje korita obavlja se po potrebi na kritičnim dionicama radi utvrđivanja morfologije dna korita u svrhu izrade elaborata i projektne dokumentacije s najvećim odstupanjem točnosti dubina od ± 5 cm i horizontalnih veličina od ± 20 cm. Snimanje se obavlja po sistemu poprečnih profilima i međuprofila, a može se obaviti i snimanje cijele površine dna dijela korita na kritičnoj dionici. 3. Godišnje podvodno snimanje obavlja se radi utvrđivanja stanja plovnosti i eventualnih promjena u koritu vodotoka i plovnog puta. Rezultati se prikazuju u obliku kontinuiranih uzdužnih profila po osi i ivicama plovnog puta s najvećim odstupanjem točnosti dubina od ± 10 cm i horizontalnih veličina od ± 2,00 m. Prema potrebi na pojedinim dionicama može se obaviti i snimanje po evidencijskim poprečnim profilima i međuprofilima, a može se obaviti i snimanje cijele površine dna dijela korita. Snimljeni i obrađeni materijali predstavljaju tehničku podlogu za sastavljanje izvješća o stanju plovnosti na pojedinim vodnim putovima, za ažuriranje elaborata obilježavanja, te definiranja dionica na kojima će biti potrebno poduzimati mjere uređenja i tehničkog održavanja. Snimanje iz točke 3. prethodnog stavka može se provesti i nakon iznimnih događanja u koritu vodotoka i nakon prolaska visokih voda, na prijedlog Agencije ili na nalog tijela nadležnog za sigurnost plovidbe. Članak 14. Snimanja pojasa korita vodotoka obavlja se u svrhu utvrđivanja cjelokupnog stanja korita u cilju izrade i ažuriranja idejnih projekata. Obuhvaća detaljno podvodno snimanje korita i snimanje obalnih pojasa geodetskim postupcima, a obavlja se na dionicama vodnih putova koje predstavljaju tehničke cjeline u pravilu u vremenskim intervalima od 10 godina. Na kraćim dionicama na kojima nastanu veće promjene položaja korita, snimanje se može obaviti po potrebi i češće. Članak 15. Snimanja objekta sigurnosti plovidbe za poboljšanje uvjeta plovidbe obavljaju se radi detaljnog utvrđivanja stanja pojedinih objekata u cilju izrade projekata održavanja, popravka ili rekonstrukcije istih. Članak 16. Na graničnim vodotocima se aktivnosti snimanja usklađuju, a rezultati razmjenjuju s nadležnim tijelima susjednih država, u skladu s važećim međunarodnim ugovorima. O rezultatima redovnog snimanja u skladu s člankom 10. stavak 1. točka 1. ovog Pravilnika, Agencija izvještava nadležne kapetanije unutarnje plovidbe. Obrađene rezultate godišnjeg snimanja sukladno članku 12. točke 3. ovog Pravilnika, Agencija dostavlja Ministarstvu, kapetanijama i tijelu državne uprave nadležnom za vodno gospodarstvo najkasnije do 1. kolovoza u tekućoj godini.“ Za obavljanje navedenih snimanja Agencija za vodne putove opremljena je sa sljedećim višesnopnim i jednosnopnim dubinomjerima, pripadajućim uređajima, računalnim programima i plovilima: 1. Višesnopni dubinomjer Elac 1185 2. Jednosnopni dubinomjer Odom Echotrack CV 100 3. Jednosnopni dubinomjer Reson Navisound 110 4. GPS Magellan ProMark 500 (baza i rover) 5. Mjerač brzine zvuka u vodi Valeport MiniSVP 6. Žiroskop TSS Mahrs 7. Računalni programi za snimanje i obradu podataka Reson PDS 2000 8. Računalni program Aquaterra 9. Računalni program BricsCad 10. Plovilo RH-86-VK 11. Plovilo RH-10-VK Ukoliko se ukaže potreba za izvođenjem radova na plovnom putu Agencija samostalno obavlja hidrografska snimanja prije radova (početno stanje), najmanje 2 puta tijekom samih radova i nakon radova (završno stanje) tehničkog održavanja, te samostalno izrađuje elaborate početnog i završnog stanja.