Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. - 2020. s Akcijskim planom 2017. - 2019.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GORDANA LEMO 8.PRIORITETNA PODRUČJA RAZVOJA, CILJEVI I MJERE, 5.5.PRIORITETNO PODRUČJE RAZVOJA 5.: U opisu mjere 1. područja razvoja 5., između ostalog, navedeno je: - Početak izgradnje tržišne prepoznatljivosti proizvoda prerade drva i proizvodnje namještaja, i njihovih proizvođača jest podizanje svijesti o njezinom značenju, mogućnostima i dugoročnim pozitivnim učincima te sustavno stjecanje potrebnih znanja i vještina u funkciji njezine izgradnje. - Podizanje vrijednosti ljudskog potencijala kroz stjecanje znanja, vještina i vrijednosti koji su potrebni pojedincu za ostvarivanje svojih radnih uloga u procesu stvaranja, proizvodnje i tržišnog pozicioniranja jedinstvenog proizvoda, kao i privlačenja korisnika konkurentskih proizvoda, važan je čimbenik repozicioniranja prerade drva i proizvodnje namještaja u pogledu tržišne prepoznatljivosti. (preuzeto iz Strategije) Dugoročno promatrajući, a imajući na umu stanje u društvu i negativnu percepciju društva naspram pohađanja strukovnih škola, posebice u sektoru prerade i obrade drva, potrebna je usmjerenost kako na vlastite proizvode tako i na vlastiti ljudski potencijal, od samih početaka usmjeravanja u procesu obrazovanja (sustavno stjecanje potrebnih znanja). U opisu mjere 1. ovog područja razvoja, razvidno je kako se kroz Strategiju o tomu vodilo računa. Ujedno je ustanovljeno i ograničenje III. - slaba povezanost obrazovanja s tržištem rada. Ublažavanje navedenog ograničenja može se postići aktivnim uključivanjem su/nositelja mjera 1. i 2. prioritetnog područja 5. u aktivnosti ASOO-a, kroz promociju (državna natjecanja i smotre učeničkih radova, tjedni cjeloživotnog učenja, trajno stručno usavršavanje nastavnika/ca itd.). Time se dodatno osigurava ostvarenje posebnih ciljeva, a posredno i općeg cilja prioritetnog područja razvoja 5. te prioritetnog područja razvoja 3. u dijelu izgradnje prostora za pozitivnu selekciju mladih koji se žele obrazovati na ovome području (učinak). Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 GORDANA LEMO 8.PRIORITETNA PODRUČJA RAZVOJA, CILJEVI I MJERE, 1.1.PRIORITETNO PODRUČJE RAZVOJA 1.: Razvijanje kvalifikacija temeljenih na kompetencijama i rezultatima učenja te trajno usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada nije moguće bez trajne suradnje svih dionika u procesu odgoja i obrazovanja. Smanjivanje utjecaja ustanovljenih ograničenja razvoja (3, 4, 5 i 6) moguće je postići i aktivnim sudjelovanjem Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) već u provedbi prvih mjera (u prioritetnim područjima 1 i 5). Stoga bi bila poželjna suradnja s ASOO-om kod izrade podatkovne baze, u dijelu: - prikaza ustanova (škola) koje obrazuju učenike u podsektoru prerade i obrade drva (ljudski potencijali) - prikaza broja učenika po zanimanjima, školama, županijama, trajno uz redovito ažuriranje - prikaza ustanova za obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje odraslih (cjeloživotno učenje, lakša prilagodba potrebama tržišta rada) - prikaza tržištu potrebnih kompetencija na kojima se temelji definiranje ishoda učenja u strukovnim kurikulumima, a koji osiguravaju stjecanje potrebnih kompetencija - prikaza mape skupina kompetencija i njima pripadajućih zanimanja i strukovnih obrazovnih kurikuluma Učinci: Podatkovna baza može pomoći kod kvalitetnog povezivanja sustava srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih s poslovnim subjektima prerade drva i proizvodnje namještaja, lakšeg uspostavljanja ravnoteže ponude i potražnje, kvalitetnijeg definiranja mjera i aktivnosti pri razvoju mreže vertikalne i horizontalne povezanosti obrazovnih segmenata, u skladu sa europskim smjernicama (vezano uz Preporuku III.). Isto tako, podatkovna baza, s brojčanim prikazom baze ljudskih potencijala, omogućava poslovnim subjektima, kao nužnih dionika u osiguravanju kvalitete strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, jednostavnije uključivanje u proces obrazovanja. Gordana Z, dipl. ing. drvne industrije viša stručna savjetnica za sektor šumarstva, prerade i obrade drva (ASOO) Primljeno na znanje Primljeno na znanje