Izvješće o provedenom savjetovanju - NACRT ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Pavošević NACRT ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU Čini se da se zbog inflacije direktiva EU u hrvatske zakone prenose odredbe koje izgledaju kao doslovni prijevodi, koji u hrvatskom jeziku nemaju smisla: - Za Članak 4. Direktive (EU) 2015/1794 (kolektivno otkazivanje): Umeće se podstavak “Ako se planirano kolektivno otkazivanje odnosi na članove posade pomorskog plovila, poslodavac to priopćuje nadležnom tijelu države čiju zastavu plovilo vije.“ Mora li se u zakon unijeti pjesnička formulacija „čiju zastavu plovilo vije“ koja se u naravi može izigrati proizvoljnim postavljanjem zastave druge države. Mislim da bi bilo bolje staviti da poslodavac to priopćuje nadležnom tijelu države koja je registrirala plovilo, ili nadležnom tijelu države kod koje je pomorsko plovilo upisano u registar plovila. - Za Članak 5. Direktive (EU) 2015/1794 (zaštita prava zaposlenika kod prijenosa poduzeća): „…Ova se Direktiva ne primjenjuje ako se predmet prijenosa sastoji isključivo od jednog ili više pomorskih plovila.“ Odredba da se Direktiva ne primjenjuje ako se predmet prijenosa sastoji isključivo od jednog ili više pomorskih plovila nema smisla jer formulacija „isključivo jedan ili više“ znači da se nikada ne primjenjuje. Nije prihvaćen Podneseni komentar je odbijen iz slijedećih razloga: U komentaru se polazi od pogrešnog zaključka o tome, da je u Nacrtu iskaza bio predložen budući nacrt zakonskog teksta tako da sadrži odredbu s doslovno prenesenim tekstom direktive. Naprotiv, u Nacrtu iskaza nalaze se citati Direktive (EU) 2015/1794, koji su u taj tekst uneseni prije svega, radi omogućavanja komparativnog pregleda zahtjeva Direktive (EU) s jedne strane i odredbi nacionalnog zakona u pogledu pomoraca s druge strane, a zatim i radi korištenja izraza i sintagmi uobičajenih ili propisanih na području pomorstva, kao i radi pravilnog tumačenja radnopravnog instituta prenošenja ugovora o radu. Obzirom na to da je cilj Direktive (EU) 2015/1794 poboljšanje uvjeta rada pomoraca, u postupku njezine implementacije u nacionalni pravni sustav, pa tako i u predmetnom nacrtu iskaza, citira se i koristi sintagma „država čiju zastavu brod vije“, jer je propisani način vijanja zastave broda dio signalnoga pomorskog kodeksa, uređen posebnim propisima s područja pomorstva koji uređuju način vijanja zastave i isticanja znakova na brodovima određene državne pripadnosti. Drugi dio zaprimljenog komentara odnosi se na citat odredbe članka 5. Direktive (EU) 2015/1794, ali se komentar ne može prihvatiti, jer pravilnost sadržaja odredbe Direktive (EU) nije, niti može biti predmetom ovoga postupka. Zaprimljeni komentar ukazuje na moguće nerazumijevanje sadržaja citiranog članka 5. Direktive (EU), pa valja naglasiti da se isti propisuje radi pravilnog tumačenja radnopravnog instituta prenošenja ugovora o radu. Smisao odredbe citiranog članka Direktive (EU) je u tome, da se određena situacija ne smije pravno kvalificirati kao statusna promjena ili posao uslijed koje se na novog poslodavca moraju prenijeti i ugovori o radu radnika, ako se radi o situaciji u kojoj se prenosi isključivo jedno ili više plovila, a ne i gospodarska cjelovitost. Naime, statusnom promjenom ili pravnim poslom moraju se, uz jedno ili više plovila, prenijeti na drugu fizičku ili pravnu osobu i sve stvari i prava koja predstavljaju gospodarsku cjelovitost određenog poduzeća (dijela poduzeća) ili gospodarsku djelatnost (dio gospodarske djelatnosti), a da bi se ujedno, i ugovori o radu radnika morali prenijeti na tu fizičku ili pravnu osobu, kao na novog poslodavca kod kojeg radnik, sukladno zakonu, zadržava sva stečena prava iz radnog odnosa.