Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu nacrta Akcijskog plana za suzbijanje korupcije za 2017-2018 uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015 do 2020. Godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2017.-2018. Kad bude volje od političkih struktura na vlasti korupcija će se rješiti u tjedan dana. Tjedan dana! Do tada su razna povjerenstva, nadzori i sl. za potrebe suzbijanja korupcije samo još jedan izvor korupcije jer što je plaćanje nekome za nerad nego korupcija. Nema odgovora
2 Zlatko Nađ Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2017.-2018. "Savjetovanje o prijedlogu nacrta Akcijskog plana za suzbijanje korupcije za 2017-2018 uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015 do 2020. Godinu".... ma kakvo savjetovanje zna se sto je korupcija i zna se da je to krivicno djelo ...dok se vi budete savjetovali, korupciju vise necete moc sprjecit i istrjebit...ne potrebno tosenje vremena i novaca...ovaj akcijski plan se nije treba ni spominjat ...jer je trebao odavno bit rijesen ...ovo je samo dokaz da je korupcija ukorijenjena i ovdje ...da bi se sto duze otezalo... Nema odgovora
3 Gong 5.1. Horizontalni ciljevi, 5.1.1. Integritet unutar političkog sustava i uprave Predlažemo izmjenu jedine mjere u kategoriji "Regulacija lobiranja u Republici Hrvatskoj", imajući na umu raširenu međunarodnu praksu uređivanja pitanja lobiranja putem cjelovitih zakonskih rješenja. Osim toga, predlažemo pomicanje rok provedbe mjere na IV. kvartal 2017. Lobiranje u RH nije regulirano niti jednim propisom, te predstavlja primjer loše prakse na razini Europske unije, stoga postoji jasna potreba usvajanja zakonskog okvira za lobiranje. Osim toga, ukoliko rok za provedbu mjere ostane IV. kvartal 2018. to će značajno povećati rizike da mjera neće biti provedena u cijelosti. U isteklom akcijskom planu je uvrštena i djelomično provedena mjera izrade analize za pravnu regulaciju lobiranja te može poslužiti kao podloga za izradu koherentnog zakonskog rješenja. Ne postoji niti jedan valjani razloga da se donošenje ovako važnog zakona prolongira za kraj provedbe akcijskog plana i time dodatno povećava rizik neprovođenja ove aktivnosti. 8. Pravna regulacija lobiranja sa zakonskom snagom; nositelj: MP, MU; sunositelj: POSI, PI; rok provedbe: IV. kvartal 2017.; Usvojen zakon kojim se regulira lobiranje Nema odgovora
4 Gong 5.1. Horizontalni ciljevi, 5.1.1. Integritet unutar političkog sustava i uprave Predlažemo izmjene postojećih i dodavanje novih aktivnosti u kategoriji "Jačanje transparentnosti iztbornih kampanja i regulacija financiranja referendumskih kampanja": 6. Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (zakonsko uređenje financiranja referendumskih aktivnosti i referendumske promidžbe, transparentnost informacija o zajmovima, uključivanje open data standarda u izvještavanje o troškovima); nositelj: MU; rok provedbe: III. kvartal 2017.; pokazatelji provedbe: Upućen Nacrt prijedloga zakona na postupak donošenja Vladi RH, Zakon usvojen, Zakon uređuje pitanje transparentnosti informacija o zajemovima, te uključivanje open data standarda u izvještavanje o troškovima) (nova aktivnost) Izrada i primjena online aplikacije za dostavu i objavu financijskih izvješća u provedbi nadzora financiranja političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma; nositelj: DIP, rok provedbe: III. kvartal 2017.; pokazatelj provedbe: Izrađena softverska aplikacija u punoj primjeni (nova aktivnost) Izrada Registra donacija političkih stranaka i izbornih aktera; noistelj: DIP; rok provedbe: III. kvartal 2017.; pokazatelj provedbe: aktivna online baza političkih donatora Nema odgovora
5 Gong 5.1. Horizontalni ciljevi, 5.1.1. Integritet unutar političkog sustava i uprave Predlažemo uvođenje novih aktivnosti u kategoriji "Jačanje integriteta i odgovornosti nositelja javnih funkcija": 1. Uvođenje pisanih pravila sa zakonskom snagom za susrete i kontakte državnih dužnosnika s trećim stranama (vaninstitucionalnim akterima); nositelj: HS, Vlada; sunoistelj: POSI; rok provedbe: II. kvartal 2017.; pokazatelj provedbe: pravila koja reguliraju proaktivnu objavu informacija o susretima s trećim stranama uvrštena u Zakon ili podzakonske akte (Poslovnik / Kodeks) 2. Izrada tematskog izvješća Državnog ureda za reviziju o nepravilnostima u praksi naknada materijalnih troškova državnih dužnosnika na osnovu dosad provedenih nadzora; nositelj: Državni ured za reviziju; rok provedbe: III kvartal 2017.; Pokazatelj provedbe: Izrađeno izvješće objavljeno na službenim internetskim stranicama 3. Izrada preporuka za unaprjeđenje praksi naknade materijalnih troškova državnim dužnosnicima temeljem tematskog Izvješća Državnog ureda za reviziju; nositelj: MF, Središnja harmonizacijska jedinica; rok provedbe: IV kvartal 2017.; pokazatelj provedbe: Izrađene preporuke objavljene na službenim internetskim stranicama te dostavljene ministarstvima i Vladi RH Nema odgovora
6 Gong 5.1. Horizontalni ciljevi, 5.1.2 Lokalna i područna (regionalna) samouprava U kategoriji "Jačanje transparentnosti rada i odlučivanja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba koje osnivaju (agencije, škole i druge ustanove)" predlažemo uvrštavanje nove aktivnosti koja može pospješiti antikorupcijske učinke aktivnosti broj 17. Izrada antikorupcijskog programa za ustanove kojima je osnivač JLP(R)S. (nova aktivnosti) Izrada tematskog izvješća Državnog ureda za reviziju o nepravilnostima u ustanovama kojima je osnivač JLP(R)S, na osnovu dosad provedenih nadzora; nositelj: Državni ured za reviziju; rok provedbe: III. kvartal 2017.; Pokazatelj provedbe: Izvješće objavljeno na službenim internetskim stranicama i dostavljeno Savjetu za suzbijanje korupcije U kategoriji "Pojačane aktivnosti u cilju jačanja transparentnosti na razini trgovačkih društava u kojima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju vlasničke udjele" predlažemo uvrštavanje nove aktivnosti koja može pospješiti antikorupcijske učinke aktivnost broj 21. Izrada Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje 2017-2019. (nova aktivnost) Izrada tematskog izvješća Državnog ureda za reviziju o nepravilnostima u trgovačkim društvima u vlasništvu JLP(R)S, na osnovu dosad provedenih nadzora; nositelj mjere: Državni ured za reviziju; rok provedbe: II. kvartal 2017.; Pokazatelj provedbe: Izvješće objavljeno na službenim internetskim stranicama i dostavljeno Savjetu za suzbijanje korupcije Nema odgovora
7 Gong 5.1. Horizontalni ciljevi, 5.1.3. Javna nabava S obzirom da je aktivnost izmjena Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave ostala neprovedena u posljednjem akcijskom planu, predlažemo ponovno uvrštavanje te aktivnosti u kategoriji: Unapređenje sustava pravne zaštite u području javne nabave i nadzora nad provedbom ugovora o javnoj nabavi. (nova aktivnost) Izmjene Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave; nositelj: MGPO; sunositelj: DKOM; rok provedbe: I. kvartal 2018.; pokazatelj provedbe: usvojene izmjene Zakona Nema odgovora
8 Gong 5.1. Horizontalni ciljevi, 5.1.4. Trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu Predlažemo izmjenu aktivnosti 27. na način da se u opis aktivnosti doda "(uključuje naputak o transparentnosti rada)". (prijedlog izmjena opisa aktivnosti) 27. Izrada Antikorupcijskog programa (program 2017.-2019.) za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu (uključuje naputak za izradu kataloga pravila o sprječavanju sukoba interesa koja sadrže upute za postupanje članova upravnih odbora trgovačkih društva u većinskom državnom vlasništvu u situacijama koje mogu dovesti do sukoba interesa i njegovo ugrađivanje u etičke kodekse i interne akte trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu) (uključuje naputak o transparentnosti rada) U kategoriji "Intenziviranje unutarnjih i vanjskih nadzora poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu i uspostavljanje transparentnosti kriterija procjene efikasnosti poslovanja" predlažemo uvrštavanje nove aktivnosti koja može značajno pospješiti antikorupcijske učinke aktivnosti broj 27. Izrada Antikorupcijskog programa (program 2017.-2019.) za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu. (nova aktivnost) Izrada tematskog izvješća Državnog ureda za reviziju o nepravilnostima u trgovačkim društvima u vlasništvu JLP(R)S, na osnovu dosad provedenih nadzora; nositelj: Državni ured za reviziju; rok provedbe: II. kvartal 2017.; Pokazatelj provedbe: Izvješće objavljeno na službenim internetskim stranicama i dostavljeno Savjetu za suzbijanje korupcije. Nema odgovora
9 Gong 5.1. Horizontalni ciljevi, 5.1.6. Pravo na pristup informacijama Kroz pružanje podrške građanima u ostvarenju ustavnog prava na pristup informacijama, GONG je upoznat sa slučajevima nemogućnosti dobivanja informacija o postupcima zapošljavanja koje provode tijela javne vlasti, što značajno doprinosi padu povjerenja građana u tijela javne vlasti, ali i proces zapošljavanja općenito. Osim toga, pravni okvir za pristup informacijama za novinare i članove predstavničkih lokalnih tijela iznimno zaostaje za načelima i principima Zakona o pravu na pristup informacijama. Stoga predlažemo uvođenje sljedećeih aktivnosti: 52. Izrada Smjernica za uređivanje instituta vijećničkih pitanja u statutima i općim aktima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave PI; rok provedbe: I. kvartal 2018.; sredstva; pokazatelj provedbe: Izrađene i objavljene Smjernice 53. Izrada Naputka o proaktivnoj objavi informacija vezanima uz natječaja za zapošljavanje; nositelj: PI; rok provedbe: I. kvartal 2018.; pokazatelj provedbe: Izrađen i objavljen Naputak 54. Usklađivanje Zakona o medijima koji regulira prava novinara sa ZPPI koji regulira prava građana na pristup informacijama (reguliranje odgovornosti i prava glasnogovornika u odnosu na službenike za informiranje); noistelj: PI, sunositelj: MINK; rok provedbe: III. kvartal 2017.; pokazatelj provedbe: izrađen Nacrt izmjena Zakona o medijima u skladu sa ZPPI Nema odgovora
10 Kuća ljudskih prava Zagreb 5.2. Posebni ciljevi za prioritetna (sektorska) područja, 5.2.1 Pravosuđe U mjeri 66. Vođenje statistike u sudskim predmetima vezanih uz zaštitu zviždača predlažemo dodavanje teksta "i u sudskim predmetima koji su rezultat prijave korupcije" OBRAZLOŽENJE Sudski progon slučajeva korupcije i sustavno sankcioniranje korupcije je osnovna motivacija za prijavitelje nepravilnosti odnosno za zviždače. Takva statistika bi bila pokazatelj koliko uspješno se rješavaju prijave korupcije i motivacija za daljnje prijavljivanje kod osoba sa saznanjima o korupciji. Nema odgovora
11 Kuća ljudskih prava Zagreb 5.2. Posebni ciljevi za prioritetna (sektorska) područja, 5.2.1 Pravosuđe Predlažemo rok za provedbu aktivnosti 64. bude IV kvartal 2017 ili najkasnije I kvartal 2018. OBRAZLOŽENJE Mjera 64.Donošenje Zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju nužno treba se dogoditi prije mjere 65. Edukacija pravosudnih dužnosnika radi učinkovite zaštite zviždača. Ukoliko se prvo provede Edukacija, a nakon toga se donese Zakon o zaštiti "zviždača" u predloženim rokovima može se dogoditi neusklađenost Edukacije, te nepotrebno trošenje resursa. Ukoliko se Edukacija pravosudnih dužnosnika vidi kao mjera koja je substitut zakonske zaštite koristeći već postojeći zakonodavni okvir, onda se nužno treba provesti što prije, po mogućnosti u I kvartalu 2017. godine. Nema odgovora
12 Gong 5.2. Posebni ciljevi za prioritetna (sektorska) područja, 5.2.1 Pravosuđe Predlažemo da se rok provedbe aktivnost broj 64. pomakne sa IV. kvartal 2018. na IV. kvartal 2017. U isteklom akcijskom planu je bila uvrštena i djelomično provedena mjera analize pravnog okvira za zaštitu zviždača. Ova analiza predstavlja podlogu na kojoj se može krenuti u izradu zakonskog propisa o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju, te ne postoji niti jedan relevantan razlog da se donošenje zakona odgodi za IV. kvartal 2018., odnosno do samog isteka Akcijskog plana. Osim toga, ovime se povećava vjerojatnost da će i ova mjera biti provedena samo djelomično. Rok provedbe je potrebno pomaknuti kako bi se osiguralo provedba mjere u cijelosti. Nema odgovora
13 Gong 5.2. Posebni ciljevi za prioritetna (sektorska) područja, 5.2.1 Pravosuđe U kategoriji "Unaprjeđenje sustava imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika" predlažemo uvrštavanje nove aktivnosti. (nova aktivnost) Proaktivna objava dijela imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika koji se tiču povezanih (financijskih) interesa, no ne i imovine (posebice objava informacija o primanjima iz drugih izvora, poput arbitražnih sudova); nositelj: Ministarstvo pravosuđa, DOV, DSV; pokazatelj provedbe: objavljene kartice interesa pravosudnih dužnosnika OBRAZLOŽENJE: Ne postoje nikakve prepreke niti sigurnosni rizici da za objavu interesnih kartica pravosudnih dužnosnika. Ovo smatramo potrebnim i zbog iznimno lošeg sustava upravljanja sukobom interesa kojim upravljaju sudačka vijeća pojedinih sudova, te javno dostupnih informacija o dodatnim prihodima sudaca. Nema odgovora
14 Gong 5.2. Posebni ciljevi za prioritetna (sektorska) područja, 5.2.1 Pravosuđe U kategoriji "Proaktivna primjena etičkih standarda i jačanje sustava upravljanja sukobom interesa pravosudnih dužnosnika" predlažemo uvrštavanje mjera koje će povećati transparentnost, te unaprijediti postupke zbog povrede sudačke/državnoodvjetničke etike. Putem podnošenja zahtjeva za pravom na pristup informacijama otkriveno je da sudačko vijeće Županijskog suda u Zagrebu uopće ne donosi formalne pisane odluke o prijavama za kršenje sudačkog kodeksa. Povećanje transparentnosti ovih postupaka može značajno unaprijediti procese donošenja odluka o kršenjima sudačke etike (http://imamopravoznati.org/request/praksa_suda_krsenje_kodeksa_suda) 62. Učinkovitija provedba postupaka zbog povrede sudačke etike/državno odvjetničke etike od strane sudaca/državnih odvjetnika s obvezom dostavljanja pravomoćnih odluka sudačkih vijeća / DOV-a u očevidnik pravosudnog dužnosnika; nositelj: DOV, DSV; sunositelj: Sudačka vijeća svih sudova, Etičko povjerenstvo DOV-a, MP; rok provedbe: IV. kvartal 2017.; pokaztelj provedbe: Izvješće iz baze podataka – očevidnika pravosudnog dužnosnika 63. Izrada godišnjih izvješća o provedenim postupcima zbog povrede sudačke / državno-odvjetničke etike; nositelj: DOV, DSV; sunositelj: Sudačka vijeća svih sudova, Etičko povjerenstvo DOV-a, MP; rok provedbe: IV. kvartal 2017.; pokazatelj provedbe: Godišnja izvješća objavljena na stranicama DOV-a i DSV-a Nema odgovora
15 Gong 5.2. Posebni ciljevi za prioritetna (sektorska) područja, 5.2.2.Gospodarstvo Tijela javne vlasti RH imaju u svom posjedu značajan broj velikih setova podataka, no isti nisu sukladno Zakon o pravu na pristup informacijama objavljeni u strojno čitljivom formatu pogodnom za ponovnu uporabu. Predlažemo da se uvrste aktivnosti izrade i objave registara vezanih uz specifične setove podataka, čime učinak provedbe ove aktivnosti neće biti samo podizanje ukupne razine transparentnosti rada tijela javne vlasti, već povećanje informacija o trošenju novca poreznih obveznika, u formatu primjerenom za 21. stoljeće. Stoga predlažemo da se uvrste sljedeće pojedinačne aktivnosti izrade i objave registara u strojno čitljivom formatu (u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama), te nositelji tih aktivnosti: - Izrada i objava Registra potpora i subvencija, Ministarstvo gospodarstva - Izrada i objava Registra tijela javne vlasti koja dodjeljuju potpore i subvencije, Ministarstvo gospodarstva - Objava Registra koncesija, Ministarstvo financija - Izrada i objava Registra stvarnih vlasnika tvrtki, Ministarstvo financija - Izrada i objava Registra državne imovine, Ministarstvo državne imovine Nema odgovora
16 HGK 5.2. Posebni ciljevi za prioritetna (sektorska) područja, 5.2.2.Gospodarstvo Načelna primjedba: unutar prioritetnog područja 5.2.2. Gospodarstvo, u okviru posebnog cilja Jačanje transparentnosti i učinkovitosti antikoruptivnih mehanizama u području gospodarstva, kod navedenih mjera 1. Transparentna i učinkovita dodjela javnih ovlasti subjektima iz gospodarskog sektora; 2. Osiguranje učinkovite i transparentne dodjele potpora (subvencija), donacija i pomoći iz područja poduzetništva i obrta te gospodarstva (industrija, energetika, trgovina, investicije, mediji) i 3. Unaprjeđenje djelovanja inspekcijskih poslova u gospodarstvu, nisu navedene aktivnosti, nositelji, sunositelji, potrebna financijska sredstva niti pokazatelji provedbe aktivnosti. Također, napominjemo kako HGK aktivno sudjeluje u borbi protiv korupcije pa je tako ICC Hrvatska organizirala dva događanja na navedenu temu 2015. i 2016. godine (zadnji je javno-privatni dijalog „Jačanje integriteta hrvatskih tvrtki u suzbijanju korupcije – izazovi i mogućnosti“ dana 7. prosinca 2016.). Cilj je bio podizanje razine svijesti o nužnosti borbe protiv korupcije i koristi koje za tvrtke donose jasno artikulirane i vidljive politike suzbijanja korupcije. ICC u okviru svojih Pravila za borbu protiv korupcije ističe važnu ulogu programa usklađenosti, a borbu protiv korupcije smatra ključnim dijelom društveno odgovornog poslovanja i dobrog korporativnog upravljanja. Jedna od 12 komisija ICC-a je Komisija za DOP i borbu protiv korupcije koja se bavi ovim pitanjima. Nema odgovora
17 Gong 5.2. Posebni ciljevi za prioritetna (sektorska) područja, 5.2.4. Poljoprivreda S obzirom na značajne nepravilnosti i manjkavosti u sustavu dodjele poljoprivrednih poticaja, predlažemo uvrštavanje sljedeće aktivnosti: 85. Izrada Izvješća o zaustavljanju isplate potpora za Mjeru 4 iz Programa ruralnog razvoja; nositelj: MPOLJ; rok provedbe: II. kvartal 2016.; pokazatelj provedbe: Izvješće objavljeno na službenim internetskim stranicama Nema odgovora
18 Gong 5.2. Posebni ciljevi za prioritetna (sektorska) područja, 5.2.4. Poljoprivreda Predlažemo brisanje većeg broja aktivnosti u ovom području jer uopće nije jasno zbog čega su uvrštene u akcijski plan anitkorupcijske tematike. Aktivnost 80: Predlažemo brisanje aktivnosti jer nije jasan njen antikorupcijski učinak. Aktivnost 81: Predlažemo brisanje aktivnosti jer se radi o zakonskoj obvezi sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijma te se radi o jasnim obvezama koje proizlaze iz europskih propisa i drugim redovitim aktivnostima tijela javne vlasti. Aktivnost 82: Predlažemo brisanje aktivnosti jer se radi o obvezi koja proizlazi iz nacionalnih i europskih propisa. Radi se o redovitim propisanim obveznim aktivnostima tijela javne vlasti, kojima nije mjesto u Akcijskom planu. Aktivnost 83: Predlažemo brisanje mjere jer nije jasan antikorupcijski učinak. Osim toga radi se redovitim aktivnostima tijela javne vlasti kojima nije mjesto u Akcijskom planu. Aktivnost 84: Predlažemo brisanje aktivnosti jer se radi o obvezi koja proizlazi iz nacionalnih i europskih propisa. Radi se o redovitim propisanim obveznim aktivnostima tijela javne vlasti, kojima nije mjesto u Akcijskim planu. Nema odgovora
19 Gong 5.2. Posebni ciljevi za prioritetna (sektorska) područja, 5.2.5. Zdravstvo U kategoriji "Jačanje kontrolnih mehanizama na svim razinama unutar zdravstvenog sustava" predlažemo uvrštavanje nove aktivnosti. (nova aktivnost) Izrada Protokola za podnošenje pritužbi na rad liječnika (uspostava sustava sigurnog mehanizma pritužbi na rad liječnika i za liječničke pogreške u suradnji sa zainteresiranim udrugama pacijenata); nositelj: MIZ/HZZO; rok provedbe: I. kvartal 2018.; pokaztelj provedbe: Izrađen i objavljen Protokol na stranicama MIZ https://zdravlje.gov.hr U kategoriji "Jačanje kontrolnih mehanizama na svim razinama unutar zdravstvenog sustava" predlažemo uvrštavanje novih aktivnosti. (nova aktivnost) Izrada analize objave podataka o sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi od strane bolnica; nositelj: MIZ; sunositelj: HHZO, zdravstvene ustanove; rok provedbe: III. kvartal 2017.; pokazatelj provedbe: Izrađena i javno objavljena analiza na stranicama MIZ https://zdravlje.gov.hr/ (nova aktivnost) Donošenje Pravilnika kojim će se regulirati načini i uvjeti za provedbu edukacija zdravstvenih radnika, financiranih iz doniranih sredstava; nositelj: MIZ; III. kvartal 2017.; pokazatelj provedbe: Izrađena i objavljen Pravilnik na stranicama MIZ https://zdravlje.gov.hr/ (nova aktivnost) Proaktivna objava podataka o odlukama o financiranju zdravstvenih usluga i proizvoda (lijekova) iz javnih sredstava Ministarstvo zdravlja; nositelj: HZZO; pokazatelj provedbe: Objava podataka o osobama koje sudjeluju u komisijama, kao i njihove odluke o uključivanju lijekova i usluga na listu HZZO-a Nema odgovora
20 Gong 5.2. Posebni ciljevi za prioritetna (sektorska) područja, 5.2.6. Znanost, obrazovanje i sport Predlažemo brisanje aktivnosti 98. jer nije jasan antikorupcijski učinak. Nema odgovora
21 Gong 5.2. Posebni ciljevi za prioritetna (sektorska) područja, 5.2.6. Znanost, obrazovanje i sport Predlažemo uvrštavanje dviju novih aktivnosti u kategoriji "Jačanje mehanizama nadzora i transparentnosti u obrazovnom sustavu". (nova aktivnost) Utvrđivanje standarda, kriterija i procedura suradnje MZO i AZOO s vanjskim dionicima (stručnjacima, ustanovama i civilnim društvom) u stručnom usavršavanju učitelja i nastavnika, te za društveno korisno učenje učenika kroz aktivnosti provedene u suradnji škola s organizacijama civilnog društva i ustanovama u zajednici. Nova pravila trebaju uključivati formiranje ekspertne skupine koja se sastoji od stručnjaka iz nadležnog ministarstva i agencije, vanjskih stručnjaka i znanstvenika koji će davati mišljenje o korisnosti i kvaliteti programa, te obvezu ažurnog vođenja evidencije programa stručnog osposobljavanja nadležnih tijela, kao i onih koji se provode s drugim dionicima, te podatke o evaluaciji tih programa.; nositelj: AZOO; rok provedbe: IV. kvartal 2017.; pokaztelji provedbe: standardi, kriteriji i procedure izrađeni u participativnom procesu i javno objavljeni, odluke AZOO o usavršavanjima koji uključuju vanjske dionike se donose prema definiranim kriterijima, standardima i procedurama OBRAZLOŽENJE: AZOO provodi stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika. U skladu s odredbama Zakona, u obavljanju poslova iz djelatnosti Agencije, mogu sudjelovati vanjski suradnici te je praksa da o tome odlučuje ravnatelj u skladu sa statutom Agencije. „Samostalno odlučivanje ravnatelja“ koje se provodi bez jasnih i transparentnih procedura, kriterija i standarda, rezultira širokim diskrecijskim ovlastima jedne osobe u odlučivanju, što predstavlja korupcijski rizik kojim je potrebno adekvatno upravljati. Najprimjereniji pristup u upravljanju ovim korupcijskim rizikom jest uspostava jasnih procedura, kriterija i standarda u procesu donošenja odluka. Primjer dobre prakse za proceduru i kriterije jesu evaluacijski timovi koji se sastoje od stručnjaka iz tijela javne vlasti iz područja obrazovanja, ali i od vanjskih stručnjaka i znanstvenika koji procjenjuju kvalitetu projektnih prijedloga organizacija civilnog društva. Nadalje, unaprjeđenje u sustavu rada Agencije za odgoj i obrazovanje usmjerena ka uspostavi sustava razvoja kvalitete doprinose odgovornom upravljanja i odgovornom trošenju javnih sredstava, te izgradnji povjerenja građana u cjelokupan obrazovni sustav. Prostor za ostvarenje korupcijskih rizika se znatno sužuje, ukoliko je proces donošenja spomenutih odluka ukotvljen u jasnim standardima i kriterijima, te transparentnoj proceduri. Na samom kraju, ova aktivnost je usklađena sa Strategijom znanosti, obrazovanja i tehnologije (NN 124/2014), mjerom 4.3.2.: Uspostaviti model trajnog profesionalnog razvoja temeljenog na kompetencijskom standardu, definiranim prioritetnim područjima na razini sustava i iskazanim potrebama dionika. NADLEŽNOST: MZOS, AZOO, ASOO, NCVVO, fakulteti koji provode programe inicijalnog obrazovanja učitelja, profesionalne udruge, znanstvene institucije u području obrazovanja PROVEDBA: Radna skupine za izradu dugoročne nacionalne strategije trajnog profesionalnog razvoja usklađene s nacionalnim standardom učiteljskih kompetencija (MZOS-a, AZOO-a, ASOO-a, NCVVO-a i fakulteta koji provode programe inicijalnog obrazovanja učitelja). Istraživački timovi za praćenje učinaka stručnog usavršavanja na kvalitetu neposrednoga odgojno-obrazovnog rada učitelja (znanstveni instituti, učiteljski i nastavnički fakulteti, AZOO-a, ASOO-a, NCVVO-a). POKAZATELJI PROVEDBE: Stupanj operativnosti sustava praćenja sudjelovanja u stručnom usavršavanju učitelja te potrebama pojedinaca i ustanova za stručnim usavršavanjem. Rezultati godišnje analize potreba za stručnim usavršavanjem. Nacionalna strategija trajnog profesionalnog razvoja usklađena s nacionalnim standardom učiteljskih kompetencija. (nova aktivnost) Dopuniti evidenciju programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja nastavnika podacima o rezultatima evaluacije tih programa i izvoditeljima, uključujući i vanjske izvoditelje, te ju učiniti dostupnom građanima i javnosti putem objave na službenim internetskim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje.; nositelj: AZOO; rok provedbe: IV. kvartal 2017.; pokazatelj provedbe: informacije o izvoditeljima i evaluacijama programa dostupni putem službene internetske stranice AZOO OBRAZLOŽENJE: Transparentnost i objava rezultata evaluacije stručnih usavršavanja doprinose kvaliteti, ali i odgovornom upravljanju i odgovornom trošenju javnih sredstava. Budući da izbori vanjskih suradnika podrazumijeva raspolaganje javnim novcem te odgovornost prema učiteljima i nastavnicima za kvalitetu provedenih programa stručnog usavršavanja, rezultati evaluacije trebaju bit javno dostupni. Navedenom mjerom se ne zadire u ustrojstvo i rad Agencije, već se osigurava da AZOO svoj rad u potpunosti prilagodi obvezama koje proizlaze iz Zakona o pravu na pristup informacijama, koji jasno normira obvezu da se svi podaci u posjedu tijela javnih vlasti moraju u strojno čitljivom formatu objavljivati na službenim internetskim stranicama. Iako postoji elektronički sustav, putem njega se nalazi evaluacije programa i izvoditelja ne distribuiraju/objavljuju. Naposljetku, objava informacija o evaluacija bi učiteljima i profesorima omogućila donošenje kvalitetnije i informiranije odluke o svom usavršavanju. Nema odgovora