Izvješće o provedenom savjetovanju - PRIJEDLOG PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE M4 „ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU“, PODMJERE 4.1. „POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA“ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Agrokor d.d. POGLAVLJE III., Isplata potpore stavak (4): potrebno je propisati maksimalni broj rata za isplatu potpore.Treba definirati % ukupnog iznosa potpore koji (u slučaju ugovora o financijskom leasingu) može biti isplaćen na samom kraju, ali ne kasnije od 1.9.2023. godine. Prihvaćen Članak 35. stavak 2. nadopunjen je te sada glasi: „Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za isplatu bit će propisani natječajem, a zahtjev za isplatu moguće je podnijeti jednokratno ili u ratama, i to: a) kod ulaganja u opremanje do 3 rate b) kod ulaganja u građenje objekata i podizanje višegodišnjih nasada do 4 rate.“ U članak 35. dodan je novi stavak 4. koji glasi: "Iznos u zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti minimalno 10 posto odobrenih sredstava javne potpore."
2 Agrokor d.d. POGLAVLJE I., Izmjene i ispravak natječaja Natječaj treba dobro pripremiti i dodatnim izmjenama (koje su česte kod natječaja iz područja OP Konkurentnost i kohezija) ne izluđivati prijavitelje. Osim toga, ako je ovakva odredba nužna, onda treba propisati što se u natječaju uopće smije mijenjati, kako se prijavitelje ne bi dovodilo u zabludu niti u neravnopravan položaj obzirom na složenost procesa pripreme, troškove koji su uz to vezani i uopće mogućnost da se projekt pokaže prihvatljivim za prijavu. Prihvaćen Cijeli članak je dopunjen.
3 Agrokor d.d. POGLAVLJE I., Priprema i objava natječaja U ovom se članku po prvi puta spominju "pokazatelji". Ukoliko dobro razumijemo što bi pokazatelji trebali biti, primjerenije je navesti ih u kriterijima odabira te vrednovati planirana ulaganja i s aspekta povećanja produktivnosti rada, novog zapošljavanja, i slično. Također smatramo da je prekasno takve zahtjeve (željene pokazatelje uspješnosti ulaganja) učiniti poznatima tek prilikom raspisivanja natječaja. Prihvaćen Pojam pokazatelji provedbe projekta dodan u pojmovnik, točka 34. Pokazatelji nisu definirani u Pravilniku već će biti definirani u natječaju jer ovise o vrsti ulaganja.
4 Agrokor d.d. POGLAVLJE II., Kriteriji odabira Kriteriji odabira trebaju biti dio Pravilnika, nakon što ih (kao i dosad) odobri Odbor za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja. Primljeno na znanje Kriteriji odabira bit će sastavni dio natječaja, a korisnicima će biti ostavljen primjeren rok od objave natječaja do početka podnošenja zahtjeva za potporu, kako bi se stigli pripremiti.
5 Agrokor d.d. POGLAVLJE II., Visina potpore stavak (2): najnižu i najviši iznos potpore treba definirati Pravilnikom. Planiranje investicija uz nepoznate iznose potpore do trenutka raspisivanja natječaja nije moguće. Prihvaćen Članak 17. nadopunjen je najmanjim i najvećim mogućim vrijednostima potpore po projektu.
6 Agrokor d.d. POGLAVLJE I., Pojmovi xxxxxxxx Nije prihvaćen n/p
7 Agrokor d.d. POGLAVLJE II., Broj projekata po korisniku Ograničenje sudjelovanja na jednom natječaju na najviše jedno društvo iz skupine povezanih treba ukinuti, jer takvo što ne propisuje niti jedna EU uredba; dapače, krovna uredba za ovu mjeru 1305/2013 ne spominje ograničenja za povezana poduzeća. Uredbe 651/2014 i 702/2014 odnose se na područje državnih potpora i primjenjuju se na ulaganja čiji rezultat nije proizvod naveden u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, a ne na područje primjene Uredbe 1305/2013. U Hrvatskoj su veliki poduzetnici u poljoprivredi generirali unapređenja poljoprivrednih praksi kroz ulaganja koja su promovirala uvođenje takvih praksi i standarda i kod ostalih proizvođača. Kod nas trgovačka društva s višegodišnjom tradicijom u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje ne samo što zapošljavaju veliki broj ljudi, već su i odredište za plasman proizvoda brojnih svojih kooperanata. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede kao Upravljačko tijelo definiralo je da jedan korisnik može ostvariti potporu za jedan projekt u jednom natječaju. U slučaju partnerskih poduzeća i povezanih poduzeća korisnikom se smatra onaj član koji podnese zahtjev za potporu, te ostali članovi ne mogu postati korisnici u istom natječaju.
8 Agrokor d.d. PRAVILNIK Opća primjedba na nacrt Pravilnika za podmjeru 4.2. je da on ne sadrži elementarne odredbe koje bi potencijalnim prijaviteljima omogućile donošenje odluke o prijavi i pripremu za ulaganja uz potporu te najavljuje da će svi takvi značajni uvjeti biti propisani natječajem. Nepoznavanje uvjeta prihvatljivosti prijavitelja, ulaganja, intenziteta i iznosa potpore, pokazatelja i kriterija bodovanja je veliki nedostatak. Obzirom da se kod ulaganja u ovoj podmjeri radi o značajnijim vrijednostima investicija, gdje poduzetnici nerijetko kao jamstvo za otplatu kredita zalažu i ukupnu vlastitu imovinu, ova razina nepoznavanja uvjeta nije primjerena. Djelomično prihvaćen Članak 17. nadopunjen je najmanjim i najvećim mogućim vrijednostima potpore po projektu. Intenzitet potpore u članku 18. definiran je sukladno Programu ruralnog razvoja. Popis dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za potporu više nije naveden u Pravilniku, s obzirom da bi moguće izmjene zakonodavstva (zaštita okoliša, gradnja itd.) mogle dovesti do potrebe dostavljanja dokumentacije koja ne bi bila navedena u Pravilniku, što bi zbog procedura izmjena Pravilnika odgodilo objavu natječaja. Kriteriji odabira bit će javno objavljeni prije natječaja, nakon donošenja na sjednici Odbora za praćenje. Izmijenjeni kriteriji odabira sadrže nekoliko grupa/vrsta kriterija, a to su ekonomski, lokacijski, horizontalni te također i sektorski kriteriji. Pojam pokazatelji provedbe projekta dodan u pojmovnik, točka 34.
9 Agrokor d.d. POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti za zajedničke projekte stavak (1): Zajedničke projekte trebalo bi omogućiti samo malim i srednjim poduzećima. Nije smisao zajedničkih projekata ostvarivanje većeg intenziteta ili iznosa potpore, već postizanje ekonomije obujma u proizvodnji (u što ubrajamo i zajedničku nabavu inputa po povoljnijim uvjetima od onih za pojedinačnog malog proizvođača) i osnaživanje tržišne pozicije malih proizvođača u segmentu nastupa na tržištu (u smislu mogućnosti ponude značajnije količine proizvoda čime postaju relevantan partner, snažnije pozicije u pregovorima o cijenama i sl.). Nije prihvaćen Kriterijima odabira regulirano je ostvarivanje bodova za zajedničke projekte, a također mala i srednja poduzeća mogu ostvariti dodatne bodove.
10 Andrej Herman PRAVILNIK Poštovani, zašto želite ukinuti 20% dodatne potpore za mlade na ovome natječaju i isto tako ograničiti nas na 200.000,00 € odnosno samo na 5% dodatne potpore za mladog poljoprivrednika? Mišljenja sam da ne bi smijeli sputavati mlade poljoprivrednike sa ovakvim odlukama nego štoviše omogućiti im ovaj dodatni poticaj da se počinju razvijati uz vašu pomoć te uvedu konačno našu poljoprivredu u novu eru. Znači mladi bi morali imati dodatnih 20% dodatne potpore i ne bi ih se smjelo financijski ograničavati. Jasno mi je da ima tu i eko-proizvođača te poljoprivrednika koji žive, rade i posluju na područjima posebne državne skrbi ali zašto smanjivati visinu potpore mladima kojima je ova vrsta ''pomoći'' u ovako teškim trenucima poljoprivredne proizvodnje najpotrebnija? Nije prihvaćen Mladi poljoprivrednici bit će dodatno bodovani kroz kriterije odabira, značajnim brojem bodova, i na taj način ostvariti određenu prednost pred ostalim korisnicima/projektima.
11 Anton Brenko POGLAVLJE I., Materijalni troškovi Zbog nemogućnosti komentiranja Priloga 1. (Lista prihvatljivih troškova za podmjeru 4.1) ovoga Pravilnika, komentar stavljam ovdje: Kôd troška 4.1.1.g - Ulaganje u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i bilja isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino Prijedlog: mikorizacija je spomenuta, ali bi bilo dobro prepoznati i ulaganje u podizanje plantaža tartufa. Podizanje plantaža tartufa proces je plantažne sadnje mikoriziranih sadnica obične lijeske ili pojedinih vrsta hrastova i topola (čisti ili mješoviti nasadi) u svrhu proizvodnje crnih tartufa. Takva bi se vrsta plantaža trebala bodovati i kao inovacija u poljoprivredi. Primljeno na znanje Sukladno članku 15, stavak 6. Lista prihvatljivih troškova bit će objavljena uz pojedini natječaj i sadržavat će sve materijalne troškove primjenjive za pojedini natječaj.
12 Anton Brenko POGLAVLJE I., Priprema i objava natječaja U popisu obvezne dokumentacije prilikom prijave na natječaj podnošenje ponuda za svaku pojedinu stavku ulaganja je bespotreban proces. Ponude za nabavu opreme, uređaja, robe ili plaćanje usluga trebalo bi priložiti nakon odobrenja dodjela potpore, a u Tablicu troškova i izračuna potpore, prilikom prijave na natječaj, upisati njihov okvirni iznos sa mogućnošću korekcije prema tablici troškova nadležnog kontrolnog tijela, osim za iznose općih troškova, koji bi trebali biti unaprijed određeni, sa mogućnošću smanjena istih u slučaju odbijanja ili smanjenja nekog prihvatljivog troška (u skladu sa visinom općih troškova iz članka 13. ovoga Pravilnika). Privatne konzultantske tvrtke, sa svojim visokim cijenama usluge, zaboravljaju da se ovdje radi u Pravilniku o provedbi mjere 4 Programa RURALNOG RAZVOJA Republike Hrvatske, te da je svrha poziva RURALNI RAZVOJ, a ne razvoj konzultantskih tvrtki iz ruralnih krajeva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
13 Anton Brenko POGLAVLJE II., Broj projekata po korisniku Ukoliko se korisnika ograniči na jedan zahtjev za potporu unutar jednog tipa operacije, u članku 9. ovoga pravilnika treba uzeti u obzir usitnjenost čestica te mogućnost zajedničkog projekta na većem broju čestica koje međusobno ne graniče, već su u vlasništvu korisnika ili korisnik ima pravo raspolaganja nad predmetnim česticama na period od najmanje 10 godina. Primljeno na znanje Članak 9. stavak 4. dopunjen je te sada glasi: „Projekt koji se provodi na jednoj lokaciji znači da se projekt provodi na jednoj ili više katastarskih čestica koje su međusobno povezane, međusobno graniče ili obuhvaćaju jednu tehnološko-proizvodnu cjelinu (osim za ulaganja u nabavu gospodarskih vozila i poljoprivredne mehanizacije).“
14 Anton Brenko POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti za zajedničke projekte Članak 9. stavak 1 c. projekt se provodi na jednoj lokaciji (osim za ulaganja u nabavu gospodarskih vozila i poljoprivredne mehanizacije). i Članak 9. stavak 4 Projekt koji se provodi na jednoj lokaciji znači da se projekt provodi na jednoj ili više čestica koje su međusobno povezane ili međusobno graniče (osim za ulaganja u nabavu gospodarskih vozila i poljoprivredne mehanizacije). Prijedlog novog teksta: projekt se provodi na katastarskim česticama ili dijelovima katastarskih čestica u vlasništvu ili s pravom raspolaganja korisnika na period dulji od 10 godina (osim za ulaganja u nabavu gospodarskih vozila i poljoprivredne mehanizacije). Obrazloženje: Na području Republike Hrvatske, a posebice njezinog primorja, nasljeđivanje poljoprivrednih površina čest je način stjecanja vlasništva nad katastarskim česticama. Te su čestice u velikom broju slučajeva razvedene i usitnjene, površine manje od 1 ha. Zbog imovinsko-pravnih problema ili nemogućnosti dolaska u kontakt sa vlasnikom čestica koje graniče sa česticama korisnika, okrupnjavanje je otežano ili nemoguće. Povećanje obima proizvodnje, koje ujedno i opravdava smisao zajedničkog projekta, u tom je slučaju moguće samo na odvojenim česticama, dakle česticama koje nisu povezane jedna sa drugom ili uopće ne graniče. Djelomično prihvaćen Članak 9. stavak 4. dopunjen je te sada glasi: „Projekt koji se provodi na jednoj lokaciji znači da se projekt provodi na jednoj ili više katastarskih čestica koje su međusobno povezane, međusobno graniče ili obuhvaćaju jednu tehnološko-proizvodnu cjelinu (osim za ulaganja u nabavu gospodarskih vozila i poljoprivredne mehanizacije).“
15 Apsolon ODJELJAK B, Izdavanje akata nakon završene II. faze postupka dodjele potpore Nije navedeno na koji se način dostavljaju Odluke i Ugovori (poštom ili AGRONET-om?). Pojasniti na koji se način dokumentacija dostavlja korisnicima. Primljeno na znanje Bit će propisano natječajem.
16 Apsolon POGLAVLJE III., Uvjeti provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti troškova Članak 33. stavak 6. - Izmijeniti na način: "Korisniku ni u kom slučaju ne može biti ukupno isplaćeno više sredstava nego što je odobreno u sklopu ugovora o financiranju/Odluke o dodjeli sredstava." Prihvaćen Članak 33. stavak 6 je izmijenjen te sada glasi: „Korisniku ni u kom slučaju ne može biti ukupno isplaćeno više sredstava nego što je odobreno u sklopu Odluke o dodjeli sredstava.“
17 Apsolon POGLAVLJE III., Uvjeti provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti troškova Članak 33. stavak 1. - Nije u skladu s Člankom 15. stavkom 5. (Kod višegodišnjih ugovora o financijskom leasingu posljednji zahtjev za isplatu može se podnijeti najkasnije 5 (pet) godina od realizacije financijskog leasinga, ali ne kasnije od 1. rujna 2023. godine.); Djelomično prihvaćen U članku 33. stavak 2. je izmijenjen te sada glasi: „Prihvatljivim se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu u skladu s odredbom članka 60. Uredbe (EU) 1305/2013.“ Dodan je novi stavak 3. koji glasi: „Iznimno od stavka 2. ovoga članka, opći troškovi i troškovi kupnje zemljišta/objekata prihvatljivi su najranije od 1. siječnja 2014. godine, a troškovi financijskog leasinga u slučaju višegodišnjih ugovora o financijskom leasingu prihvatljivi su u skladu s člankom 15. stavkom 5.“
18 Apsolon POGLAVLJE III., Uvjeti provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti troškova Članak 33. stavak 1. - Prijedlog da bude od vremena izdavanja Odluke, a ne Ugovora („Trajanje projekta je najviše 36 mjeseci od datuma izdavanja Odluke o financiranju.“). Prihvaćen Prihvaća se.
19 Apsolon ODJELJAK A, Izdavanje akata nakon završene I. faze postupka dodjele potpore Članak 28. - Predlaže se propisati maksimalno umanjenje troškova iz Ugovora u odnosu na Odluku kako bi se spriječilo napuhavanje troškova u zahtjevima i kasnije odustajanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
20 Apsolon ODJELJAK A, Zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu Članak 26. stavak 2. - Predlaže se dodati i/ili na način da stavak glasi; "…a može biti povezana s pojedinim kriterijem odabira i/ili vremenom zaprimanja potpunog zahtjeva." Trenutno jedno isključuje drugo. Djelomično prihvaćen Članak 26. stavak 2. nadopunjen je te sada glasi: „Prednost na rang listi ima korisnik s većim brojem bodova. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj bodova, prednost će biti propisana natječajem, a može biti povezana s pojedinim kriterijem odabira, odnosno skupinom kriterija i/ili vremenom podnošenja potpunog zahtjeva za potporu, odnosno vremenom podnošenja inicijalnog zahtjeva.“
21 Apsolon ODJELJAK A, Zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu Članak 26. stavak 1. - Predlaže se da se u navedeni stavak doda odredba kako će točan postotak dodatnih/raspoloživih sredstava biti propisan Natječajem. Nije prihvaćen Postotak zahtjeva koji će se administrativno kontrolirati ovisi o broju zaprimljenih zahtjeva za potporu i visini tražene potpore.
22 Apsolon POGLAVLJE I., Izmjene i ispravak natječaja Članak 21. stavak 1. - Definirati što je s prijavama koje se podnesu prije izmjena natječaja i onda ne zadovoljavaju tim uvjetima. Povezati sa člankom 11. stavkom 4. (u obzir se uzima posljednje dostavljen zahtjev). Propisati da se produžuje rok za dostavu zahtjeva ukoliko se uvjeti natječaja promijene. Prihvaćen Stavak je dopunjen te sada glasi: „Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti najkasnije do dana koji prethodi danu početka podnošenja zahtjeva za potporu.“
23 Apsolon POGLAVLJE II., Visina potpore Članak 17. stavak 3. - Držati se propisanog. Dosadašnja praksa je pokazala da se između nekoliko tečajeva uvijek uzimao najniži tečaj bez obzira na stvarno plaćeno. Nije prihvaćen Utvrđivanje tečaja propisano je člankom 34. Uredbe 907/2014.
24 Apsolon POGLAVLJE I., Nematerijalni troškovi U članak 14. predlaže se u prihvatljive troškove uvrstiti i edukacije povezane s materijalnim troškovima. Nije prihvaćen Edukacije povezane s materijalnim troškovima nisu prihvatljive u sklopu ove podmjere. Trošak edukacije prihvatljiv je u sklopu mjere 1 „Prijenos znanja i aktivnosti informiranja“.
25 Apsolon POGLAVLJE I., Opći troškovi Članak 13. stavak 2. - Predlažemo vraćanje maksimalnih prihvatljivih troškova za konzultantske usluge u prethodne okvire. Obrazloženje: smanjenje prihvatljivih naknada za savjetodavne usluge dovest će do smanjenja kvalitete prijava te posljedično do povećanja obujma posla u Agenciji. Nije prihvaćen Povjerenstvo za izradu Pravilnika o provedbi Mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. razmatralo je postojeća ograničenja općih troškova iz starog Pravilnika te donijelo zaključak da su troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Ukoliko su troškovi pripreme i/ili provedbe projekta veći od propisanih iznosa, korisniku može biti odobren najveći dozvoljeni iznos i postotak sufinanciranja, a u skladu s člankom 17., stavak 3. korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova pripreme i/ili provedbe projekta te maksimalnog iznosa javne potpore koja može biti dodijeljena za sufinanciranje prihvatljivih troškova pripreme i/ili provedbe projekta. Dakle, razliku (ako postoji) do punog iznosa troškova pripreme i/ili provedbe projekta, koja nije prihvatljiva za sufinanciranje, snosi korisnik (vlastitim sufinanciranjem).
26 Apsolon POGLAVLJE II., Broj projekata po korisniku Članak 11. stavak 4. - Predlaže se da se u obzir uzima zadnji Zahtjev za potporu (prema datumu), a ne prvi. Obrazloženje: s obzirom na relativno dugi period u kojem je natječaj otvoren, moguće je da dođe do važnih promjena u projektu koje bi se ponavljanjem Zahtjeva za potporu mogle uvrstiti u projekt. U suprotnom potrebno je prijavljivati izmjene projekta koje predstavljaju dodatni administrativni teret APPRRR-u. Nije prihvaćen Od objave natječaja do početka podnošenja zahtjeva za potporu korisnik ima dovoljno vremena za pripremu kvalitetnog i potpunog zahtjeva za potporu te se u obzir uzima prvi odnosno najranije podneseni Zahtjev za potporu, a naknadno podneseni zahtjevi neće se razmatrati. Novim Pravilnikom uvedena je mogućnost izmjena/dopuna/obrazloženja isključivo na zahtjev Agencije za plaćanja.
27 Apsolon POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti za zajedničke projekte Članak 9. stavak 8. - Definirati točan trenutak kada korisnik dokazuje uvjete prihvatljivosti navedene u ovom stavku (prvi ili drugi dio Zahtjeva za potporu) s obzirom na to da su člankom 24. stavak 3. definirane dvije faze dostave Zahtjeva za potporu. Nije prihvaćen Rokovi za dostavu dokumentacije kojom se dokazuju uvjeti prihvatljivosti projekta bit će definirani natječajem.
28 Apsolon POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti za zajedničke projekte Članak 9. stavak 7. -Pojasniti da li navedeno stavkom 7. znači da će se projekt u potpunosti odbiti kao zajednički projekt ili će biti sufinanciran kao pojedinačni projekt. Nije prihvaćen Zahtjev za potporu u kojemu svi partneri zajedničkog projekta ne zadovoljavaju uvjete prihvatljivosti neće biti prihvatljiv za sufinanciranje, sukladno članku 9., stavku 7.
29 Apsolon POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti za zajedničke projekte Članak 9. stavak 4. - dijelovi ulaganja mogu biti dislocirani, što ne znači da nije riječ o jednom projektu (npr. lokacija farme u odnosu na silose za stočnu hranu ili bunar za navodnjavanje u odnosu na nasade). Prijedlog: promijeniti navedeni stavak na način da projekt koji se provodi na jednoj lokaciji obuhvaća jednu tehnološko-proizvodnu cjelinu. Djelomično prihvaćen Članak 9. stavak 4. dopunjen je te sada glasi: „Projekt koji se provodi na jednoj lokaciji znači da se projekt provodi na jednoj ili više katastarskih čestica koje su međusobno povezane, međusobno graniče ili obuhvaćaju jednu tehnološko-proizvodnu cjelinu (osim za ulaganja u nabavu gospodarskih vozila i poljoprivredne mehanizacije).“
30 Apsolon POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti za zajedničke projekte U članku 9. stavak 2. potrebno je bolje pojasniti odredbe unutar ovog stavka („Jedan partner ne može sufinancirati više od 60% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova zajedničkog projekta“.), odnosno definirati u čiju se bilancu imovina unosi. Nije prihvaćen Sukladno članku 9. stavak 1. točka b. partneri unutar Partnerskog sporazuma definiraju jednog partnera koji će biti nositelj zajedničkog projekta (korisnik), način realizacije zajedničkog projekta i način korištenja predmeta ulaganja koji nastane realizacijom zajedničkog projekta od strane svih partnera zajedničkog projekta. Partnerskim sporazumom partneri trebaju utvrditi međusobne odnose.
31 Apsolon POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti za zajedničke projekte Članak 9. stavak 1. potrebno je prilagoditi sa stavkom 6. točkom b istog članka jer se povezanost poduzeća promatra i kroz upravljačke udjele, a ne samo kroz vlasničke Prihvaćen Prihvaća se.
32 Apsolon POGLAVLJE II., Specifični uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u navodnjavanje Članak 7. stavak 8. i 9. - Definirati točan trenutak kada korisnik dokazuje specifične uvjete navedene u ova dva stavka (prvi ili drugi dio Zahtjeva za potporu) s obzirom na to da su člankom 24. stavak 3.definirane dvije faze dostave Zahtjeva za potporu Nije prihvaćen Popis dokumentacije koju je potrebno dostaviti da bi se ishodila potvrda bit će objavljena uz natječaj.
33 Apsolon POGLAVLJE II., Opći uvjeti prihvatljivosti projekta U članku 6. stavak 3 predlaže se da se ulaganja u tip operacije 4.1.3. tretiraju jednako kao ulaganja u tip operacije 4.1.2. Odnosno, sufinanciranje prihvatljivih materijalnih troškova iz tipa operacije 4.1.2 i/ili 4.1.3. bit će odobreno ukoliko zahtjev za potporu ostvari minimalan broj bodova u skladu s kriterijima odabira iz tipa operacije 4.1.2. i/ili 4.1.3. Prihvaćen Prihvaća se za jedinstveni projekt sa 4.1.1.
34 Apsolon POGLAVLJE II., Isključenje korisnika U članku 5. točka g potrebno je detaljnije i jasnije definirati sukob interesa. Prihvaćen Članak 5. stavak g. nadopunjen je te sada glasi: „sukob interesa s dobavljačima u postupku nabave“
35 Apsolon POGLAVLJE II., Isključenje korisnika U članku 5. se predlaže dodavanje nove točke kojom će se prijavitelj isključiti u slučaju da prethodni projekt (na prethodnom natječaju) nije proveden. Prihvaćen Članak 11. je dopunjen sa: „Sljedeći zahtjev za potporu unutar istog tipa operacije korisnik može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu.“
36 Apsolon POGLAVLJE I., Pojmovi U članku 2. stavak 1. točka 23. predlaže se proširiti definiciju poduzetnika u teškoćama sukladno Smjernicama o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama– time će se reducirati rizik za neiskorištenost odobrenih sredstava. Prihvaćen Prihvaća se.
37 Apsolon POGLAVLJE I., Pojmovi U članku 2. stavak 1. točka 7. predlaže se proširenje definicije Korisnika na način da jedan korisnik obuhvaća poduzeće/fizičku osobu koja se prijavljuje na Natječaj kao i sva povezana i partnerska poduzeća kako je definirano točkama 21. i 22. ovog članka. Navedeno će biti sukladno ostalim odredbama koje definiraju korisnika u ovom Pravilniku. Nije prihvaćen U slučaju povezanih ili partnerskih poduzeća, sukladno članku 11. stavku 3., razvidno je da je korisnik pojedina tvrtka iz grupacije „povezanih poduzeća“ ili „partnerskih poduzeća“.
38 B5 media d.o.o. POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Stavkom 4 ovog članka izravno se krši načelo jednakog postupanja (članak 23.) Tu se ulazi u sferu eliminacije nekih prijavitelja na osnovu banalnog kriterija koji ničime ne garantira uspješnost projekta i investicije. Pa mogli ste staviti i da se mogu prijaviti samo firme sa početnim slovom imena od A do G. Prihvaćen Članak 4. stavak 4. izmijenjen je te sada glasi: „U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu korisnici moraju imati najmanje jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme, na bazi radnih sati, u trajanju od najmanje godine dana, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 (EZ-a) оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora, prilog 1, članak 5. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na mlade poljoprivrednike koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika kraće od godinu dana.“
39 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira POGLAVLJE II., Kriteriji odabira Molimo dopuniti ovaj Pravilnik i staviti ga ponovno na javnu raspravu kad bude imao sve potrebne komponente, a na koje upozoravaju komenatari. Nije prihvaćen Pravilnik neće ići ponovno u e-savjetovanje, sadrži sve potrebne komponente.
40 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira POGLAVLJE II., Visina potpore Smatramo kako za minimalni i maksimalni iznos potpore treba provesti anketu među poljoprivrednicima jer definiranje minimalnog iznosa koji odgovara trošku kupnje novog traktora ili maksimalnog iznosa koji odgovara kupnji 20 ili 30ha zemlje ograničava one potencijalne korisnike koji planiraju ulagati u inovativne oblike poljoprivredne proizvodnje: vertikalna, akvaponika, slatkovodno ribarstvo, proizvodnja spiruline ili neke druge tehnološki napredne proizvodnje. Svakako smatramo kako je potrebno definirati minimalni i maksimalni iznos potpore u fazi javnog savjetovanja kako bi svi imali prilike konzultirati svoje klijente. Prihvaćen Članak 17. nadopunjen je najmanjim i najvećim mogućim vrijednostima potpore po projektu.
41 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira POGLAVLJE I., Materijalni troškovi Smatramo kako dio "kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine" treba mijenjati na veći postotak jer većina naših klijenata želi kupovati zemlju kako bi povećala poslovanje i kupovati mehanizaciju za modernizaciju poslovanja. Nije prihvaćen Uvjet je propisan Programom ruralnog razvoja.
42 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Zašto se u čl.4.,st.7. isključuju proizvođačke organizacije i zadruge kad je definicija MSP-a sljedeća: Poduzeće je svaki subjekt koji se bavi ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik. To uključuje, posebno, samozaposlene osobe i obiteljska poduzetnike koji se bave obrtom ili drugim djelatnostima te partnerstva ili udruženja koja se redovno bave ekonomskom djelatnošću. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=HR Nije prihvaćen Proizvođačke organizacije i zadruge ne moraju dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva.
43 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Molimo za čl. 4, st. 6. dati potpunu definiciju poduzetnika u teškoćama koja za pravne osobe registrirane kao društva osoba podrazumjeva nepodmireni gubitak proteklih poslovnih godina veći od polovice vlasničkog kapitala. https://www.hbor.hr/naslovnica/hbor/poduzetnici-u-teskocama/ Nije prihvaćen Članak 2. Točka 23. Izmijenjena je te sada glasi: „poduzetnik u teškoćama za potrebe ovoga Pravilnika je poduzetnik u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije sukladno odredbama Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014C 249/01, 31.7.2014.)“
44 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika U čl. 4., st. 4. predlažemo promjenu teksta "Korisnici - pravne osobe moraju imati najmanje jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme u trajanju od najmanje godine dana." u tekst "Korisnici - pravne osobe moraju imati najmanje jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme u trajanju od najmanje godine dana, osim mladih poljoprivrednika koji do kraja provedbe projekta moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu." Prihvaćen Članak 4. stavak 4. izmijenjen je te sada glasi: „U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu korisnici moraju imati najmanje jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme, na bazi radnih sati, u trajanju od najmanje godine dana, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 (EZ-a) оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora, prilog 1, članak 5. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na mlade poljoprivrednike koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika kraće od godinu dana.“
45 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Pohvaljujemo čl.4. gdje u stavku 3 mladi poljoprivrednici mogu biti registrirani manje od godine dana. Primljeno na znanje Hvala
46 Braniteljska zadruga Bažine PRAVILNIK Smatramo da nije dobro što u pravilnik nisu uvedeni kriteriji odabira, visina i intezitet potpore nego će se definirati od natječaja do natječaja. Takva praksa nije dobra i mogla bi dovoditi do "sumnjivih" situacija. Naime na prošlom natječaju imali smo priliku vidjeti koliko je važno bilo vrijeme predaje zahtjeva. Nepoznavanjem ključnih kriterija unaprijed moglo bi doći da prijavitelji koji imaju nekog "svog" na ključnim mjestima i dođu do informacija ranije, automatski imaju bolju startnu poziciju bolju od svih ostalih. Djelomično prihvaćen Kriteriji odabira bit će javno objavljeni prije natječaja, nakon donošenja na sjednici Odbora za praćenje. Izmijenjeni kriteriji odabira sadrže nekoliko grupa/vrsta kriterija, a to su ekonomski, sektorski, lokacijski, horizontalni, kriteriji. Članak 17. nadopunjen je najmanjim i najvećim mogućim vrijednostima potpore po projektu. Intenzitet potpore u članku 18. definiran je sukladno Programu ruralnog razvoja. Sukladno članku 26. stavak 2. prednost u slučaju da veći broj korisnika ima isti broj bodova bit će propisana natječajem, a može biti povezana s pojedinim kriterijem odabira i/ili vremenom zaprimanja potpunog zahtjeva za potporu.
47 Braniteljska zadruga Bažine POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Moramo upozoriti da stavak 4. ovog članka diskriminira mnoge Braniteljske zadruge koje većinom nemaju stalno zaposlene, čiji su članovi umirovljeni ili na drugim mjestima zaposleni bivši branitelji i upravitelji su najčešće bivši branitelji u mirovini koji tu funkciju obavljaju na dobrovoljnij bazi. Prihvaćen Članak 4. stavak 4. izmijenjen je te sada glasi: „U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu korisnici moraju imati najmanje jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme, na bazi radnih sati, u trajanju od najmanje godine dana, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 (EZ-a) оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora, prilog 1, članak 5. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na mlade poljoprivrednike koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika kraće od godinu dana.“
48 Dario Dugić POGLAVLJE II., Visina potpore Nas prijedlog se odnosi na Clanak 2 koji kaze da se najniza i najvisa vrijednost potpore propisuje natjecajem. Prilikom objave natjecaja, kad a bi se maksimalni iznos potpore ogranicio na 500.000,00 eura (ili neki slican iznos) za ulaganja u opremanje i gradenje, a do 250.000,00 eura za ostala ulaganja u fizicku imovinu (opremanje i mehanizaciju), omogucilo bi se dobivanje potpore puno vecem broju korisnika. Samo kratki komentar: pogledajte 2. natjecaj za mjeru 4.1.1. sektor voca i povrca, gdje je od 320 prijava unutar budeta samo prvih 24. Ili prvi natjecaj gdje je od vise od 1000 prijava sredstva dobilo 300ak korisnika. To nije "ruralni razvoj". Primljeno na znanje Članak 17. nadopunjen je najmanjim i najvećim mogućim vrijednostima potpore po projektu.
49 DT SERVIS POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Stavak 4 članka 4 je potpuno nepravedan. Pa moglo je stajati i zaposleni sa visokom stručnom spremom ili slično. Čemu takvo diskriminiranje prijavitelja zbog organizacijskog oblika Prihvaćen Članak 4. stavak 4. izmijenjen je te sada glasi: „Korisnici moraju imati najmanje jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme u trajanju od najmanje godine dana, na bazi radnih sati, u trajanju od najmanje godine dana, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 (EZ-a) оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora, prilog 1, članak 5. u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na mlade poljoprivrednike koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika kraće od godinu dana.“
50 DT SERVIS PRAVILNIK Stavak 4 članka 4 je potpuno nepravedan. Pa moglo je stajati i zaposleni sa visokom stručnom spremom ili slično. Čemu takvo diskriminiranje prijavitelja zbog organizacijskog oblika Prihvaćen Članak 4. stavak 4. izmijenjen je te sada glasi: „U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu korisnici moraju imati najmanje jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme, na bazi radnih sati, u trajanju od najmanje godine dana, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 (EZ-a) оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora, prilog 1, članak 5. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na mlade poljoprivrednike koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika kraće od godinu dana.“
51 Enerco Solar d.o.o. POGLAVLJE II., Intenzitet potpore Potaknuti dobrim iskustvom poziva FZOEU za energetsku obnovu višestambenih zgrada, predlažemo stopu sufinanciranja općih troškova do 85% prihvatljivih troškova za opće troškove. Na taj način potiče se bolja pripremljenost i kvaliteta prijavljenih projekata, što će u konačnici rezultirati projektima koji će i ostvariti predviđene pokazatelje. Nije prihvaćen Povjerenstvo za izradu Pravilnika o provedbi Mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. razmatralo je postojeća ograničenja općih troškova iz starog Pravilnika te donijelo zaključak da su troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Ukoliko su troškovi pripreme i/ili provedbe projekta veći od propisanih iznosa, korisniku može biti odobren najveći dozvoljeni iznos i postotak sufinanciranja, a u skladu s člankom 17., stavak 3. korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova pripreme i/ili provedbe projekta te maksimalnog iznosa javne potpore koja može biti dodijeljena za sufinanciranje prihvatljivih troškova pripreme i/ili provedbe projekta. Dakle, razliku (ako postoji) do punog iznosa troškova pripreme i/ili provedbe projekta, koja nije prihvatljiva za sufinanciranje, snosi korisnik (vlastitim sufinanciranjem).
52 Fragaria doo POGLAVLJE III., Povrat sredstava Članak 37., stavak 1. - ovakav stav, u slučaju pogreške Agencije, može korisniku izazvati vrlo velike troškove. Smatramo da je bolje da rok za povrat sredstava iz stavka 1.ovog članka počinje od dana dostave odluke korisniku odnosno od dana odluke Povjerenstva za prigovore iz čalnka 38.ovog pravilnika. Nije prihvaćen Upravljačko tijelo mora voditi računa o zaštiti financijskih interesa EU.
53 Fragaria doo ODJELJAK B, Izdavanje akata nakon završene II. faze postupka dodjele potpore Članak 31., stavak 3. - na koliko se najviše može produžiti rok iz stavka 1.ovog članka? Primljeno na znanje Upravljačko tijelo će primjereno produžiti rok, ovisno o razlogu produljenja. Produljenje roka moguće je samo u opravdanim slučajevima (neočekivani događaji, nepredviđene situacije, i viša sila), koji se ne mogu predvidjeti.
54 Fragaria doo POGLAVLJE II., Broj projekata po korisniku Članak 11., stavak 3. - Nema uporište u pripadajućim europskim propisima. U najmanju ruku, bolji način je ne ograničavati broj projekata za povezana i partnerska poduzeća već ograničiti visinu kumulativa potpore na dvostruki maksimalni iznos potpore. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede kao Upravljačko tijelo definiralo je da jedan korisnik može ostvariti potporu za jedan projekt u jednom natječaju. U slučaju partnerskih poduzeća i povezanih poduzeća korisnikom se smatra onaj član koji podnese zahtjev za potporu, te ostali članovi ne mogu postati korisnici u istom natječaju.
55 Fragaria doo POGLAVLJE II., Specifični uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u navodnjavanje Članak 7. - Potrebno je osigurati da potencijalni korisnici znaju: - Nadležno tijelo za utvrđivanje prihvatljivosti pijedine čestice za natapanje, odnsono točno koji ured je nadležan za davanje takvih informacija i potvrda - Rok za dobivanje takve informacije, odnsono ishođenja potvrde, ne smije btii veći od 15 dana Nije prihvaćen Popis dokumentacije koju je potrebno dostaviti da bi se ishodila potvrda bit će objavljen uz natječaj. Vrijeme izdavanja potvrde od strane Uprave vodnoga gospodarstva neće imati ulogu u ocjeni projekta jer će se potvrda, uz zaprimljenu potpunu dokumentaciju izdati u primjerenom roku, a svakako prije nego li Agencija za plaćanja rangira zahtjev. Propisana dokumentacija za ishođenje potvrde neće zahtijevati ništa što sam korisnik ne može sam pribaviti putem interneta i sam ispuniti i ovjeriti svojom izjavom i potpisom.
56 Fragaria doo POGLAVLJE II., Opći uvjeti prihvatljivosti projekta Članak 6., stavak 3. - potrebno je pravo koje se ovim stavkom dodjeljuje operaciji 4.1.2. dodijeliti jednako i za operaciju 4.1.3. Prihvaćen Prihvaća se za jedinstveni projekt sa 4.1.1.
57 Fragaria doo POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Članak 4., stavak 2. - Zašto PO nisu prihvatljivi korisnici u operaciji 4.1.3? Članka 4., stavak 3. - ...najmanje godinu dana i imati predano najmanje jedno godišnje financijsko izvješće... Nije prihvaćen Korisnici su definirani u Programu ruralnog razvoja. Nije primjenjivo na sve korisnike.
58 GEORG d.o.o. POGLAVLJE II., Intenzitet potpore Čl. 18. - U Pravilniku detaljno specificirati intenzitete potpore tako da se investicije mogu pripremiti kvalitetno i na vrijeme sukladno mogućnostima, a ne da se prilagođavaju situaciji ovisno o mogućoj potpori temeljem natječaja. Djelomično prihvaćen Intenzitet potpore u članku 18. definiran je sukladno Programu ruralnog razvoja.
59 GEORG d.o.o. POGLAVLJE IV., Izjavljivanje prigovora Čl. 38. (3) i (4) Prijedlog da se uz obavijest elektroničkom poštom o kreiranoj odluci, kontaktira i navedena kontakt osoba korisnika telefonom. Primljeno na znanje Razmotrit će se uvođenje obavještavanja putem SMS-a/telefonskog poziva u budućnosti.
60 GEORG d.o.o. POGLAVLJE II., Kriteriji odabira Zakon o poljoprivredi NN 30/15 GLAVA II. MJERE RURALNOGA RAZVOJA Opće odredbe - Članak 10. (9) Način, uvjete, korisnike i postupak provedbe te financijska sredstva (alokaciju) pojedinih mjera ruralnoga razvoja iz Programa propisat će ministar pravilnicima. Prihvaćen Način, uvjeti, korisnici i postupak provedbe propisani su Pravilnikom, a članak 17. Pravilnika nadopunjen je najmanjim i najvećim mogućim vrijednostima potpore po projektu.
61 GEORG d.o.o. POGLAVLJE I., Materijalni troškovi Članak 15. (2) a) građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata minimalno 70% za vlastite potrebe b) poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva) minimalno 70% za vlastite potrebe. Obrazloženje: Do sada je bio uvjet da 70% mora biti za vlastite potrebe i trebalo bi tako ostati jer je to specijalizirana oprema za koju nije loše da se više iskoristi na način da poljoprivrednik i uslužno npr. rasipa gnoj… Prihvaćen Ulaganja iz članka 15. stavka 2. prihvatljiva su isključivo za vlastite potrebe gospodarstva.
62 GEORG d.o.o. POGLAVLJE I., Materijalni troškovi Članak 15. b. i c. - Definirati postotak mogućnosti uslužnog korištenja poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila ako ista uopće postoji. Nije prihvaćen Pružanje usluge nije prihvatljivo u sklopu ove podmjere.
63 GEORG d.o.o. POGLAVLJE II., Opći uvjeti prihvatljivosti troškova Smatramo da bi već u pravilniku, kao što je u Odluci o isplati (Prilog 2.) i popisu dokumenata za ZZI trebalo biti navedeno uz račune/predračune/kupoprodajne ugovore i prihvatljivost Ugovora vezanih za plaćanja (Ugovori o cesiji/akreditivi/izjava o prijeboju ili kompenzaciji) Primljeno na znanje Primljeno na znanje
64 HGK POGLAVLJE III., Povrat sredstava Odredbu stavka 3. potrebno je preformulirati, a kako bi se izbjegle pogreške koje mogu prouzročiti velike troškove za korisnika. Smatramo da je bolje da rok za povrat sredstava iz stavka 1.ovog članka počinje od dana dostave odluke korisniku odnosno od dana odluke Povjerenstva za prigovore iz članka 38.ovog pravilnika. Nije prihvaćen Upravljačko tijelo mora voditi računa o zaštiti financijskih interesa EU.
65 HGK POGLAVLJE III., Ostvarenje pokazatelja potrebno je preciznije formulirati odredbu - nejasno je o kakvim pokazateljima se radi kao i koja razina ostvarenja uzrokuje financijske korekcije/povrat sredstava; potrebno je utvrditi razinu sankcija/povrat u slučajevima: -izostanak realizacije planiranih projektnih aktivnosti za koje je korisnik ostvario bodove -izostanak realizacije planiranih ciljeva u projektu (npr. zapošljavanje, povećanje produktivnosti rada). Prihvaćen Pojam "pokazatelji provedbe projekta" dodan u pojmovnik. U članak 34. dodan je stavak 3. koji glasi: „U slučaju ostvarenja najmanje 80,00% zadanih pokazatelja, provedba projekta smatrat će se uspješnom. Ako se projektom ostvari 65,00 - 79,99% zadanih pokazatelja Agencija za plaćanja će korisniku odrediti financijsku korekciju sukladno uputama iz stavka 2. ovoga članka. U slučaju ostvarenja manje od 64,99% zadanih pokazatelja, korisnik je u obvezi vratiti cjelokupni dodijeljeni iznos potpore.“
66 HGK ODJELJAK A, Izdavanje akata nakon završene I. faze postupka dodjele potpore Potrebno je definirati rokove za izdavanje dokumenata predviđenih u I fazi postupka Nije prihvaćen Agencija za plaćanja ima rok od 120 dana od isteka roka za podnošenje prijava do donošenja Odluka o dodjeli sredstava.
67 HGK POGLAVLJE I., Izmjene i ispravak natječaja Ovakva formulacija donosi dodatnu neizvjesnost i pravnu nesigurnost za korisnike. Potrebno je točno propisati što se natječajem smije mijenjati. Prihvaćen Cijeli članak je dopunjen.
68 HGK POGLAVLJE I., Priprema i objava natječaja stavak 4. - Ukoliko je uopće potrebno nabrajati što sve natječaj sadržava, potrebno je dodati stavku "sredstva raspoloživa za dodjelu potpore po natječaju" stavak 4. točka 3. - potrebno je precizirati na što se točno odnose "pokazatelji" predlaže se brisanje točki b., c. i d. stavka 6. Obrazloženje: S obzirom da je Agencija za plaćanja akreditirano tijelo za provedbu mjera ruralnog razvoja, "službeno" mjesto objave natječaja trebalo bi biti samo ono od Agencije. Ostale "zainteresirane" institucije mogu na svojim mrežnim stranicama staviti poveznicu na natječaje koji se oglašavaju na stranici Agencije, a kako ne bi došlo do zbrke i pružanja neažurnih informacija korisnicima (što bi moglo imati pravne posljedice). Djelomično prihvaćen Pojam "pokazatelji provedbe projekta" dodan u pojmovnik, točka 34. Članak 20. stavak 6. izmijenjen je te sada glasi: “ Natječaj za dodjelu potpore objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja - www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede - www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova - www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja - www.ruralnirazvoj.hr.“
69 HGK POGLAVLJE II., Intenzitet potpore Predlaže se univerzalni intenzitet potpore za sve korisnike od 50% u i vezi s tim: • reformulacija odredbe stavka 1.: „Intenzitet potpore iznosi 50% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.“ • brisanje stavka 3. Obrazloženje: Kako bi se dala šansa realizaciji što većeg broja projekata u uvjetima kada raspoloživa sredstva nisu dostatna, predlaže se jedinstveni intenzitet potpore za sve korisnike od 50%. Bespovratna sredstva razine 50% vrijednosti prihvatljivih troškova projekta trebaju biti dostatna za realizaciju potrebnih ulaganja u poljoprivredi. Projekti koji se odvijaju na područjima s ograničenjima/projekti koji se provode kao zajednički projekti/projekti koje provode mladi poljoprivrednici/projekti koji su povezani s agro-ekološkim zahvatima trebaju ostvariti veći broj bodova u ocjenjivanju. Nije prihvaćen Intenzitet potpore u članku 18. definiran je sukladno Programu ruralnog razvoja. Potencijalna smanjenja i povećanja intenziteta potpore moguća su sukladno Programu ruralnog razvoja.
70 HGK POGLAVLJE II., Visina potpore predlaže se novi stavak 3.: "3) Korisnicima koji posluju kraće od 2 godine potpora se ograničava na 200.000 EUR po projektu". Obrazloženje: Kako bi se sredstva usmjerila na postojeće korisnike radi povećanja njihove konkurentnosti (povećanje kapaciteta, modernizacija proizvodnje), korisnicima koji posluju kraće od 2 godine treba ograničiti max iznos potpore na 200.000 EUR. Djelomično prihvaćen Početnicima je najveći iznos potpore po projektu ograničen na najviše 100.000 EUR.
71 HGK POGLAVLJE II., Broj projekata po korisniku Predlaže se ukidanje ograničenja kojim se daje mogućnost prijave na natječaj samo jednoj tvrtki iz povezanih poduzeća i u vezi s tim reformulacija odredbe stavka 3.: „Na jednom natječaju za isti tip operacije tvrtke partnerskih i povezanih poduzeća mogu podnijeti više zahtjeva za potporu, no ukupna potpora im je limitirana na na kumulativno dvostruki iznos redovne potpore propisane Natječajem.“ Obrazloženje: S obzirom da niti Uredba 1305/2013 niti Program ruralnog razvoja RH ne uvjetuju ograničenja za povezana poduzeća, držimo neopravdanim postavljanje uvjeta za sudjelovanje tvrtki na natječaju iz povezanih/partnerskih poduzeća na predloženi način. S obzirom na postojeću strukturu poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj koja pokazuje postojanje povezanih poduzeća, potrebno je omogućiti tvrtkama iz skupine povezanih/partnerskih društava koje se bave različitim djelatnostima i posluju neovisno duži niz godina, da se pojedinačno mogu javiti na jedan natječaj, svaki sa svojim projektom. Predlaže se ograničenje potpore na dvostruki iznos redovne max visine potpore. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede kao Upravljačko tijelo definiralo je da jedan korisnik može ostvariti potporu za jedan projekt u jednom natječaju. U slučaju partnerskih poduzeća i povezanih poduzeća korisnikom se smatra onaj član koji podnese zahtjev za potporu, te ostali članovi ne mogu postati korisnici u istom natječaju.
72 HGK POGLAVLJE II., Specifični uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u navodnjavanje Potrebno je definirati proceduru izdavanja potrebnih dokumenata te jasno definirane rokove, usuglašenu s nadležnim tijelom kako bi korisnici lakše pribavili sve potrebno. Nije prihvaćen Postupak, kao i potrebna dokumentacija bit će objavljena u natječaju i ista će biti usuglašena s nadležnim tijelima.
73 HGK POGLAVLJE II., Opći uvjeti prihvatljivosti projekta Predlaže se dopuna odredbe stavka 1. točke b. „odnosi se na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje, a koji su navedeni u Prilogu I. Ugovora (svi projekti koji se odnose na ulaganja u obnovljive izvore energije kao takvi mogu se smatrati Prilogom I. Ugovoru)“. Obrazloženje: Potrebna je preciznija formulacija odredbe. Predlaže se izmjena odredbe stavka 2. „Dokumentacija kojom korisnik dokazuje pojedine uvjete prihvatljivosti projekta bit će propisana natječajem“. Obrazloženje: Potrebna je preciznija formulacija odredbe s obzirom da pravilnik ne propisuje jasno koja dokumentacija je potrebna u određenoj fazi provedbe natječaja (predložene su II faze postupka). Predlaže se nadopuna odredbe stavka 3.: „Korisniku kojem je odobreno sufinanciranje prihvatljivih materijalnih troškova iz tipa operacije 4.1.1, a ujedno je podnio i zahtjev za potporu za prihvatljive materijalne troškove iz tipa operacije 4.1.2/4.1.3, sufinanciranje prihvatljivih materijalnih troškova iz tipa operacije 4.1.2/4.1.3 bit će odobreno ukoliko zahtjev za potporu ostvari minimalan broj bodova u skladu s kriterijima odabira iz tipa operacije 4.1.2/4.1.3.“ Obrazloženje: Nadopuna je potrebna kako bi se uzela u obzir i situacija u kojoj se korisnik prijavljuje i na natječaj za operaciju 4.1.3. Prihvaćen Članak 6. stavak 2. dopunjen je te sada glasi: „ Dokumentacija kojom korisnik dokazuje pojedine uvjete prihvatljivosti projekta u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ovisno o vrsti ulaganja bit će propisana natječajem.“ Prihvaća se za jedinstveni projekt sa 4.1.1.
74 HGK POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Predlaže se brisanje stavka 2. Obrazloženje: Nije razvidno zašto proizvođačka organizacija kao zasebni pravni subjekt ne bi mogla biti prihvatljiv korisnik u operaciji 4.1.3., odnosno zašto ne bi mogla ulagati u infrastrukturu za korištenje OIE za potrebe osiguranja energije za zajedničko skladištenje, doradu i sl. Predlaže se dopuna odredbe stavka 4. „Korisnici - pravne osobe moraju imati najmanje jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme na bazi radnih sati u trajanju od najmanje godine dana“. Obrazloženje: Potrebna je preciznija formulacija. Predlaže se dopuna odredbi stavka 7.: „Za tip operacije 4.1.1 korisnik (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva. Potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva izdaje Savjetodavna služba prema izračunu SO temeljem podataka iz Obrasca jedinstvenog zahtjeva za izravne potpore poljoprivredi, i to: - iz prethodne godine, ukoliko je Zahtjev za potporu podnesen prije jedinstvenog zahtjeva - iz tekuće godine, ukoliko je Zahtjev za potporu podnesen nakon jedinstvenog zahtjeva. Ako korisnik nema mogućnost podnošenja Obrasca jedinstvenog zahtjeva Savjetodavna služba će izračunati SO na temelju dokaza o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda (knjigovodstveni podaci za prethodnu kalendarsku godinu) i to: a. za projekte u sektoru voća i povrća veću od 6.000 EUR b. za projekte u ostalim sektorima veću od 8.000 EUR.“ Obrazloženje: Potrebno je jasno propisati postupanje. Potrebna je preciznija formulacija odredbe stavka 9. kojom se utvrđuju obveze korisnika. Nije naime jasno što će se dogoditi (kakve su sankcije) u slučaju da korisnik više ne udovoljava uvjetima prihvatljivosti radi npr. više sile. Nadalje, potrebno je točno propisati koje uvjete korisnik mora poštivati u razdoblju do konačne isplate, u razdoblju ex-post kontrole te koje su sankcije za nepoštivanje uvjeta. Ovo je također povezano uz odredbe članka 5. i članka 34. Djelomično prihvaćen Korisnici su definirani u Programu ruralnog razvoja. Članak 4. stavak 4. izmijenjen je te sada glasi: „U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu korisnici moraju imati najmanje jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme, na bazi radnih sati, u trajanju od najmanje godine dana, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 (EZ-a) оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora, prilog 1, članak 5. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na mlade poljoprivrednike koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika kraće od godinu dana.“ Članak 4. Stavak 7. izmijenjen je te sada glasi.: „Za tip operacije 4.1.1 korisnik (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva. Potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva izdaje Savjetodavna služba prema izračunu SO temeljem podataka iz Jedinstvenog obrasca za izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja iz prethodne godine, ukoliko je zahtjev za potporu podnesen prije jedinstvenog zahtjeva odnosno iz tekuće godine, ukoliko je zahtjev za potporu podnesen nakon jedinstvenog zahtjeva. Ako korisnik nema mogućnost podnošenja Obrasca jedinstvenog zahtjeva Savjetodavna služba će izračunati SO na temelju dokaza o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda (knjigovodstveni podaci za prethodnu kalendarsku godinu) i to: a. za projekte u sektoru voća i povrća veću od 6.000 EUR b. za projekte u ostalim sektorima veću od 8.000 EUR.“ Članak 4. stavak 9. nadopunjen je te sada glasi: „Uvjete prihvatljivosti korisnika iz stavaka 1., 4., 5., 6. i 7. Korisnik mora zadržati do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu i 5 (pet) godina nakon datuma konačne isplate te se isti mogu ponovno provjeriti u navedenom razdoblju, ako Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) procijeni da je to potrebno. Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava navedene uvjete prihvatljivosti, korisniku će se ostaviti primjeren rok za rješavanje nastale situacije.“
75 HGK POGLAVLJE I., Pojmovi Predlaže se dopuna odredbe članka 2. točke 23.: „23. poduzetnik u teškoćama za potrebe ovoga Pravilnika je poduzetnik u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije, sukladno odredbama Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014C 249/01, 31. 7. 2014. ). Iznimno, korisnik se neće smatrati poduzetnikom u teškoćama ako se nalazi u zadnjoj godini predstečajne nagodbe i pod uvjetom da je podmirio obveze predstečajne nagodbe iz svih prethodnih godina koje obuhvaća postupak predstečajne nagodbe.“ Obrazloženje: Potrebna je jasnija formulacija. Djelomično prihvaćen Članak 2. točka 23. izmijenjena je te sada glasi: „poduzetnik u teškoćama za potrebe ovoga Pravilnika je poduzetnik u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije sukladno odredbama Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014C 249/01, 31.7.2014.)“
76 HGK PRAVILNIK Predloženi obuhvat Pravilnika donosi veliku neizvjesnost za Korisnike u smislu planiranja investicija. Previše važnih elemenata ostavljeno je za definiranje kroz natječaje, i to: • Intenzitet potpore je nepoznat • Maksimalni iznos potpore po projektu je nepoznat • Administrativni postupak je nejasan (npr. temeljem kakve dokumentacije će se utvrđivati bodovi u ocjeni projekta i provjeravati prihvatljivost korisnika/projekta?) • Kriteriji bodovanja projekata su nepoznati • Lista prihvatljivih troškova je nepoznata… Ovo predstavlja veliki rizik, kako za korisnike, tako i za provedbeno tijelo. Ukazujemo također na žurnu potrebu sazivanja sjednice Odbora za praćenje PRR koji mora usvojiti nove kriterije bodovanja projekata, a s obzirom da je praksa pokazala kako postojeći kriteriji nisu održivi. Djelomično prihvaćen Članak 17. nadopunjen je najmanjim i najvećim mogućim vrijednostima potpore po projektu. Intenzitet potpore u članku 18. definiran je sukladno Programu ruralnog razvoja. Popis dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za potporu više nije naveden u Pravilniku, s obzirom da bi moguće izmjene zakonodavstva (zaštita okoliša, gradnja itd.) mogle dovesti do potrebe dostavljanja dokumentacije koja ne bi bila navedena u Pravilniku, što bi zbog procedura izmjena Pravilnika odgodilo objavu natječaja. Kriteriji odabira bit će javno objavljeni prije natječaja, nakon donošenja na sjednici Odbora za praćenje. Izmijenjeni kriteriji odabira sadrže nekoliko grupa/vrsta kriterija, a to su ekonomski, lokacijski, horizontalni te također i sektorski kriteriji. Sukladno članku 15, stavak 6. Lista prihvatljivih troškova bit će objavljena uz pojedini natječaj i sadržavat će sve materijalne troškove primjenjive za pojedini natječaj. Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja održat će radionice za potencijalne korisnike nakon objave natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za prijavu tijekom kojih će biti pojašnjen i administrativni postupak kontrole.
77 HUK trade d.o.o. POGLAVLJE I., Izmjene i ispravak natječaja Čl. 21. st.1. - mogućnost izmjene Natječaja do isteka roka za podnošenje zahtjeva za potporu izaziva pravnu nesigurnost za korisnike. Prihvaćen Članak 21. stavak 1. je dopunjen te sada glasi: „Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti najkasnije do dana koji prethodi danu početka podnošenja zahtjeva za potporu.“
78 HUK trade d.o.o. POGLAVLJE I., Opći troškovi Članak 13. st. 2. t. a. i b. Opći troškovi – ovom odredbom su za 50% smanjeni prihodi konzultanata za koje se pogrešno misli da dobro zarađuju od konzultantskog posla. Što će se dogoditi? Ozbiljni konzultanti će odbijati rad na projektima „male“ vrijednosti jer je obim posla isti, a priznati trošak od 1+1 % neće biti dovoljan za pokriće troškova, a korisnici koji ulažu u „male“ projekte (prvenstveno OPG-i) neće imati financijskih mogućnosti da preuzmu na sebe razliku do realne cijene konzultantskih usluga. Dakle, ovom odredbom smo penalizirali i konzultante i korisnike, umjesto da omogućimo da se razvije konzultantska djelatnost kao "produžena ruka" Ministarstva i Agencije na terenu. Nije prihvaćen Povjerenstvo za izradu Pravilnika o provedbi Mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. razmatralo je postojeća ograničenja općih troškova iz starog Pravilnika te donijelo zaključak da su troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Ukoliko su troškovi pripreme i/ili provedbe projekta veći od propisanih iznosa, korisniku može biti odobren najveći dozvoljeni iznos i postotak sufinanciranja, a u skladu s člankom 17., stavak 3. korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova pripreme i/ili provedbe projekta te maksimalnog iznosa javne potpore koja može biti dodijeljena za sufinanciranje prihvatljivih troškova pripreme i/ili provedbe projekta. Dakle, razliku (ako postoji) do punog iznosa troškova pripreme i/ili provedbe projekta, koja nije prihvatljiva za sufinanciranje, snosi korisnik (vlastitim sufinanciranjem).
79 HUK trade d.o.o. POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika - St. 4. Korisnici pravne osobe imaju najmanje jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme u trajanju od najmanje godinu dana- ovim stavkom izravno se krši načelo jednakog postupanja (članak 23.) jer se diskvalificiraju korisnici koji npr. nemaju stalno zaposlenih ili imaju npr. 10. stalno zaposlenih ali kraće od godinu dana, ili im je 1 stalno zaposleni prestao raditi neposredno prije objave natječaja itd. (npr. smrt, otkaz ugovora o radu i sl.). Ovim stavkom ne postiže se svrha normiranja, tj. sprečavanje manipulacija i umjetnog stvaranja uvjeta, budući da smo taj učinak postigli uvođenjem obveze da korisnici moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana prije podnošenja Zahtjeva za potporu, te obveze da iskažu SO (što dokazuje da se aktivno bave poljoprivredom). Ovaj članak diskriminira korisnike koji su se pripremali za Natječaj prema trenutno važećem Pravilniku, a u konačnici će se njihova prijava samo nepotrebno odgoditi za godinu dana, što je štetno za svrhu mjere. Prihvaćen Članak 4. stavak 4. izmijenjen je te sada glasi: „U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu korisnici moraju imati najmanje jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme, na bazi radnih sati, u trajanju od najmanje godine dana, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 (EZ-a) оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora, prilog 1, članak 5. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na mlade poljoprivrednike koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika kraće od godinu dana.“
80 Igor Jurasović POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Članak 4.stavak 7.U kriteriju bodovanja ne bi trebao biti SO budući da je moguća manipulacija koja je vidljiva u prošlim natječajima gdje su projekti imenovani na sestrinske tvrtke koje su imale veličinu koja je nosila najveći broj bodova! Sa druge strane u kriterijima bodovanja uključeni su i mladi i područja sa značajnim ograničenjima dok su izostavljene osobe s invaliditetom što baš i nije u duhu EU direktiva. Nije prihvaćen Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva određena je u Programu ruralnog razvoja.
81 Igor Jurasović PRAVILNIK Kao što je vidljivo iz komentara velikih sustava uveliko razlikujemo poimanje termina Ruralni razvoj. Stoga bih upitao je li su sredstva iz ruralnog razvoja namjenjena velikim sustavima i njihovim sestrinskim tvrtkama za izvlačenja iz financijskih poteškoća ćemu smo svjedoci ovih dana ili impuls fleksibilnim malim i srednjim tvrtkama i OPG ima da ne ovise o istim? Budući da je evidentno da krahom samo jednog koncerna možemo upropastiti ruralni prostor trebali bi se okrenuti poticanju što većeg broja malih i srednjh korisnika kako bi samostalno bili konkurentni na tržištu. Ukoliko država želi (i treba) izvlačiti velike sustave to svakako ne smije raditi EU novcem iz Ruralnog razvoja! Primljeno na znanje Sukladno novom Pravilniku, članak 20. stavak 2. „Natječaj se može ograničiti po sektorima, vrsti i/ili veličini korisnika, visini i intenzitetu potpore te predmetu zajedničkog projekta.“ U budućim natječajima voditi će se računa o pravilnoj raspodjeli sredstava za velike i male poljoprivrednike. Preduvjet za navedeno je smanjivanje najvišeg iznosa potpore po korisniku, te smanjivanje intenziteta potpore.
82 IVAN DUŠAN PRAVILNIK Najveći nedostatakj ovog Pravilnika je da se najvažnije stvari definiraju natječajem. Potpuno je neprihvatljivo da se visina potpore, intenzitet potpore i kriteriji odabira definiraju natječajem, a ne pravilnikom. Ne postoji nikakav opravdan razlog da se te stvari definiraju natječajem, a ne pravilnikom. Prvo i najvažnije, u pitanju su projekti gdje je potrebna duga vremenska priprema i potencijalni korisnici koji se žele prijaviti na natječaje moraju u ranoj fazi znati koliku visinu i intenzitet potpore mogu očekivati te koji će biti kriteriji odabira. Ovo osobito radi boljeg planiranja, primjerice projekti se tako mogu puno lakše razvijati u ranoj fazi. Korisnici primjerice već sada mogu planirati i početi razvijati projekte, a prijaviti se na natječaj u 2018 ili 2019 godini. Ovako se ove jako važne stvari definiraju natječajem i mogu varirati od jednog do drugog natječaja. Drugo, korisnici trebaju kroz javnu raspravu iznijeti svoje mišljenje o visini potpore, intenzitetu potpor ei kriterijima odabira. Ovo je način da se izbjegne javna rasprava o toj osjetljivoj temi. Djelomično prihvaćen Članak 17. nadopunjen je najmanjim i najvećim mogućim vrijednostima potpore po projektu. Intenzitet potpore u članku 18. definiran je sukladno Programu ruralnog razvoja. Kriteriji odabira bit će javno objavljeni prije natječaja, nakon donošenja na sjednici Odbora za praćenje. Izmijenjeni kriteriji odabira sadrže nekoliko grupa/vrsta kriterija, a to su ekonomski, lokacijski, horizontalni te također i sektorski kriteriji.
83 IVAN DUŠAN POGLAVLJE II., Kriteriji odabira Nije dobro da se kriteriji odabira definiraju u natječaju. Oni trebaju biti definirani pravilnikom i trebaju proći javnu raspravu. Ovo je elegantan način da se zaobiđe javna rasprava i otvara mogućnost manipulacija širokim i nedovoljno precizno definiranim kriterijima odabira. Jako je važno precizno definirati kriterije odabira i oni moraju proći javnu raspravu, jer su u protivnom otvara mogućnost njihovog subjektivnog tumačenja i pogodovanja određenim projektima. Kriteriji odabira imaju preveliku važnost jer se njima definira koji će projekti imati prioritet i ne mogu biti dio natječaja već moraju biti dio Pravilnika. Primljeno na znanje Kriteriji odabira bit će sastavni dio natječaja, a korisnicima će biti ostavljen primjeren rok od objave natječaja do početka podnošenja zahtjeva za potporu, kako bi se stigli pripremiti. Kriteriji odabira su izmijenjeni, jasnije definirani i podijeljeni na više razreda bodovanja.
84 Kristijan Mavrek POGLAVLJE II., Opći uvjeti prihvatljivosti projekta Članak 6. stavak 3. Što se dešava kada je nekom korisniku odobren projekt u operaciji 4.1.2. a nije u 4.1.1.? Primljeno na znanje Nije moguće da se dogodi takva situacija. Zahtjev za potporu za tip operacije 4.1.2 samo treba ostvariti minimalan broj bodova za prolaz sukladno kriterijima odabira, kako bi bio sufinanciran.
85 Kristijan Mavrek PRAVILNIK UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA - RURAL 1. U kojem članku Pravilnika o provedbi M4 "Ulaganja u fizičku imovinu" Podmjere 4.1. je jasno i nedvosmisleno navedeno da se korisnici koji nemaju završen (isplaćen) projekt u podmjeri 4.1. ne mogu javiti na sljedeći natječaj u podmjeri 4.1.? 2. Tko se u tom slučaju smatra "korisnikom"? Povezana poduzeća ili pojedina tvrtka iz grupacije "povezanih poduzeća"? 3. Da li se smatra sukobom interesa (u smislu članka 5. stavak g. ovog Pravilnika) kada je član Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja ujedno i prijavitelj projekta ili više projekata u podmjeri 4.1.? Ako je odgovor DA, da li to znači da će takav korisnik biti isključen iz dodjela potpore? Djelomično prihvaćen Članak 11. stavak 4. izmijenjen je te sada glasi: „Ukoliko korisnik podnese više zahtjeva za potporu unutar istog tipa operacije tijekom jednog natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen zahtjev za potporu, dok će se za ostale zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju. Sljedeći zahtjev za potporu unutar istog tipa operacije korisnik može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu. Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju 2014. - 2020. nije ograničen.“ Iz članka 11. stavka 3. razvidno je da je korisnik pojedina tvrtka iz grupacije „povezanih poduzeća“ ili „partnerskih poduzeća“ i pojedina tvrtka može podnijeti jedan zahtjev za potporu. DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 240/2014 оd 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova propisuje sljedeće: Članak 13. „Upravljačka tijela poduzimaju mjere kojima se izbjegava mogući sukob interesa kada se u pripremu poziva na dostavu prijedloga ili u njihovu ocjenu uključuju relevantni partneri.“ Sukladno Poslovniku o radu Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Upravljačko tijelo osigurava da član koji je potencijalno u sukobu interesa ne sudjeluje u donošenju odluka.
86 Kristijan Mavrek POGLAVLJE IV., Izjavljivanje prigovora U članku 38. potrebno je dopustiti mogućnost dolaska korisnika ili predstavnika na povjerenstvo za prigovore kako bi usmeno prezentirao svoj prigovor kad već Agencija za plaćanje na sjednicama Povjerenstva ima mogućnost usmene prezentacije zašto je neki Zahtjev za potporu odbačen i sl. Nije prihvaćen Sjednice Povjerenstva za prigovore održavat će se bez prisutnosti korisnika i djelatnika Agencije za plaćanja. Agencija za plaćanja dostavit će Povjerenstvu samo pisano očitovanje na prigovor.
87 Kristijan Mavrek POGLAVLJE III., Isplata potpore U članku 35. (isplata potpore) potrebno je Pravilnikom definirati način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za isplatu. Djelomično prihvaćen Članak 35. stavak 2. izmijenjen je te sada glasi: „Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za isplatu bit će propisani natječajem, a zahtjev za isplatu moguće je podnijeti jednokratno ili u ratama, i to: a) kod ulaganja u opremanje do 3 rate b) kod ulaganja u građenje objekata i podizanje višegodišnjih nasada do 4 rate.“
88 Kristijan Mavrek ODJELJAK B, Izdavanje akata nakon završene II. faze postupka dodjele potpore U članku 31. predlažemo da se briše stavak 1. (Agencija za plaćanje će u roku od 120 dana od dana zatvaranja natječaja donijeti sljedeće akte…) jer se već u stavku 3. istog članka otvara mogućnost Agenciji za plaćanje da od Ministarstva poljoprivrede zatraži produljenje tog roka. Onda nema smisla stavljati rokove ako se sve može produžiti (po potrebi). Nije prihvaćen Produljenje roka moguće je samo u opravdanim slučajevima (neočekivani događaji, nepredviđene situacije, i viša sila), koji se ne mogu predvidjeti.
89 Kristijan Mavrek ODJELJAK A, Zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu U članku 26. potrebno je izbaciti tzv. “factor vremena” odnosno kada je netko prijavio projekt. Predlažemo da se u slučaju jednakom broja bodova prednost daje korisniku koji je dulje u upisniku. “Faktor vremena” otvara previše mogućnosti manipulacije. Također je potrebno u članku 26. definirati koji rok ima Agencija za plaćanje za formiranje rang liste. Djelomično prihvaćen Vrijeme koje je korisnik upisan u Upisnik poljoprivrednika nije relevantno kao osnovni kriterij po kojem bi se jednom korisniku dala dodatna prednost pred drugim korisnikom u slučaju istog broja bodova, jer se dužina poslovanja korisnika već boduje unutar kriterija odabira i korisnik time ostvaruje dodatne bodove. Rang lista bit će definirana nakon donošenja Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, a prije sklapanja ugovora o financiranju, u roku koji će osigurati da se cijeli postupak dodjele potpore provede u roku od 120 dana.
90 Kristijan Mavrek POGLAVLJE II., Načela provedbe postupka dodjele potpore U članku 23. potrebno je dodati načelo nediskriminacije po organizacijskom obliku. Nije prihvaćen Nastavno na ovu primjedbu, članak 4. stavak 4. izmijenjen je na način da su u jednakom položaju svi korisnici.
91 Kristijan Mavrek POGLAVLJE I., Poništenje natječaja U članku 22. (poništenje natječaja) potrebno je definirati koji je zadnji rok kada se natječaj može poništiti. Predlažemo da to bude prije izdavanja konačnih Odluka o dodjeli sredstava. Prihvaćen Članak 22. stavak 1. nadopunjen je te sada glasi: „Agencija za plaćanja, uz odobrenje Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela, može poništiti natječaj prije izdavanja Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, u sljedećim slučajevima: (…)“
92 Kristijan Mavrek POGLAVLJE I., Izmjene i ispravak natječaja Članak 21. stavak 1. potrebno je izmjeniti na način da su uvrsti sljedeća formulacija “Natječaj je moguće izmjeniti najkasnije 15 prije datuma kada je omogućeno AGRONET-om podnošenje Zahtjeva za potporu. Sadašnja formulacija je toliko loša i pravno neodrživa da nije vrijedna komentara. Djelomično prihvaćen Članak 21. stavak 1. je dopunjen te sada glasi: „Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti najkasnije do dana koji prethodi danu početka podnošenja zahtjeva za potporu.“
93 Kristijan Mavrek DIO TREĆI, POGLAVLJE I. U članku 20. predlažemo da Pravilnikom propiše minimalni rok od 60 dana koliko mora proteći između objave natječaja i otvaranja AGRONET-a za podnošenje Zahtjeva za potporu. PITANJE: U članku 20. stavak 1. definirano je da “natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanje” dok je u člancima 17., 18. i 19. definirano da će visina potpore, intenzitet potpore i kriterij odabira biti definiran natječajem. To znači da će Agencija za plaćanje definirate potpore i kriterij odabira? Pa zar nije Ministarstvo poljoprivrede upravljačko tijelo, a Agencija samo provedbeno tijelo? Sada se Agencija pretvara i u upravljačko i u provedbeno tijelo. Prihvaćen U članak 4. dodan je stavak 2. koji glasi: „Podnošenje zahtjeva za potporu neće početi danom objave natječaja, već će se korisnicima ostaviti primjeren rok za pripremu zahtjeva za potporu.“
94 Kristijan Mavrek POGLAVLJE II., Kriteriji odabira U članku 19. (kriterij odabira) potrebno je Pravilnikom definirati kriterij odabira kao što to propisuje Zakon o poljoprivredi – a ne ostavljati da se kriterij odabira definira natječajem. Također je važno da kod kriterija odabira bude što više “razreda bodovanja” kako se ne bi desilo da velik broj projekata ima isti broj bodova (potrebno je kriterijima bodovanja postići veću diferenciranost između projekata). Djelomično prihvaćen Kriteriji odabira su izmijenjeni, jasnije definirani i podijeljeni na više razreda bodovanja. Kriteriji odabira bit će sastavni dio natječaja, a korisnicima će biti ostavljen primjeren rok od objave natječaja do početka podnošenja zahtjeva za potporu, kako bi se stigli pripremiti.
95 Kristijan Mavrek POGLAVLJE II., Intenzitet potpore U članku 18. (intenzitet potpore) potrebno je Pravilnikom definirati mogućnost smanjenja i povećanja intenziteta potpore kao što to propisuje Zakon o poljoprivredi – a ne ostavljati da se definira natječajem. Djelomično prihvaćen Intenzitet potpore u članku 18. definiran je sukladno Programu ruralnog razvoja. Mogućnost smanjenja i povećanja intenziteta potpore bit će propisana natječajem.
96 Kristijan Mavrek POGLAVLJE II., Visina potpore U članku 17. (visina potpore) potrebno je Pravilnikom definirati najnižu i najvišu vrijednost potpore po projektu kao što to propisuje Zakon o poljoprivredi – a ne ostavljati da se vrijednost potpore definira natječajem. Prihvaćen Članak 17. nadopunjen je najmanjim i najvećim mogućim vrijednostima potpore po projektu.
97 Kristijan Mavrek POGLAVLJE I., Neprihvatljivi troškovi U članku 16. stavak b. predlažemo da se izbace (kao tzv. neprihvatljivi troškovi) propisane naknade i doprinosi, te da se uvrste u članak 15. kao prihvatljivi materijalni troškovi. Nije prihvaćen Naknade i doprinosi su neprihvatljiv trošak sukladno Programu ruralnog razvoja.
98 Kristijan Mavrek POGLAVLJE I., Materijalni troškovi U članku 15. stavak 3. točka i. (prihvatljivi materijalni troškovi u operaciji 4.1.3.) potrebno je izbaciti riječi “biomasa i sunce” jer nema smisla ograničavati energiju iz obnovljivih izvora energije isključivo na biomasu i sunce. Nije prihvaćen Uvjet je propisan Programom ruralnog razvoja.
99 Kristijan Mavrek POGLAVLJE I., Opći troškovi U članku 13. stavak 2. točke a. i b. potrebno je u potpunosti ukinuti (prihvatljivost troškova pripreme poslovnog plana i troškove pripreme i/ili provedbe projekta) jer konzultanti previše zarađuju na pripremi i provedbi projekata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
100 Kristijan Mavrek POGLAVLJE II., Broj projekata po korisniku Smatramo da je u članku 11. stavak 3. potrebno izmijeniti na način da se dozvoli partnerskim i povezanim poduzećima da se jave na natječaj sa više poduzeća (iz svoje grupacije) ali da tih više poduzeća mogu kumulativno dobiti potporu koja ne prelazi maksimalni iznos po jednom korisniku. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede kao Upravljačko tijelo definiralo je da jedan korisnik može ostvariti potporu za jedan projekt u jednom natječaju. U slučaju partnerskih poduzeća i povezanih poduzeća korisnikom se smatra onaj član koji podnese zahtjev za potporu, te ostali članovi ne mogu postati korisnici u istom natječaju.
101 Kristijan Mavrek POGLAVLJE II., Opći uvjeti prihvatljivosti troškova Molimo da se u članku 10. stavak d. detaljnije definira koji su to predujmovi isplaćeni dobavljačima robe prihvatljivi troškovi? Primljeno na znanje Brisano.
102 Kristijan Mavrek POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti za zajedničke projekte Smatramo da je članak 9. koji definira Uvjete prihvatljivosti za zajedničke projekte toliko loš, nejasan i pun kontradikcija da ga je potrebno iz temelja redefinirati (npr. kako više pravnih osoba mogu sufinancirati neki stroj kada plaćanje tog stroja vrši isključivo jedna pravna osoba – tzv. nositelj zajedničkog projekta - sa svog žiro računa i ta pravna osoba će uknjižiti navedeni stroj u svoj popis dugotrajne imovine?). Nije prihvaćen Partnerskim sporazumom partneri trebaju utvrditi međusobne odnose.
103 Kristijan Mavrek POGLAVLJE II., Specifični uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u obnovljive izvore energije U članku 8. stavak 1. navodi se da “viškove električne i/ili toplinske energije korisnik može predate u elektroenergetsku i toplinsku mrežu” ali se isto tako u tom članku i stavku navodi da se “proizvedena energija koristi za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva”. Molimo da se ova kontradikcija detaljnije definira Pravilnikom jer ove dvije formulacije nisu usklađene. Nije prihvaćen Članak 8. stavak 1. definiran je sukladno smjernicama o provedbi mjere 4, koje navode da korisnik može proizvoditi električnu i/ili toplinsku energiju isključivo za vlastite potrebe gospodarstva, odnosno ukoliko proizvede više energije od svojih potreba, viškove može predavati u elektroenergetsku i toplinsku mrežu na skladištenje, bez naknade, te istu iskorištavati (također bez naknade) sukladno potrebama u razdobljima kada ne proizvodi dovoljno energije.
104 Kristijan Mavrek POGLAVLJE II., Opći uvjeti prihvatljivosti projekta Molimo da se u Pravilniku detaljnije obrazloži članak 6. stavak g. – da li ova formulacija koja se trenutno nalazi u Pravilniku podrazumijeva da svaki prijavitelj projekta mora imati Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša ukoliko se lokacija ulaganja nalazi na području Ekološke mreže odnosno Nature 2000. Prihvaćen Članak 6. stavak 2. dopunjen je te sada glasi: „ Dokumentacija kojom korisnik dokazuje pojedine uvjete prihvatljivosti projekta u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ovisno o vrsti ulaganja bit će propisana natječajem.“
105 Kristijan Mavrek POGLAVLJE II., Isključenje korisnika Molimo da se u Pravilniku detaljnije obrazloži članak 5. stavak g. – što se misli pod “sukobom interesa”. Molimo da se u Pravilniku detaljnije obrazloži članak 5. stavak h. – što se misli pod formulacijom “nije izvršio zatraženi povrat”. Prihvaćen Članak 5. stavak g. nadopunjen je te sada glasi: „sukob interesa s dobavljačima u postupku nabave“ Članak 5. točka h. nadopunjen je te sada glasi: „h. nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni“
106 Kristijan Mavrek POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Predlažemo da se u članku 4. briše stavak 4. jer smatramo da ovaj uvjet diskriminira korisnike prema organizacijskom obliku. Mišljenja smo da osobe zaposlene na puno radno vrijeme odnosno evenutalna otvaranja novih radnih mjesta treba vezati uz realizaciju projekta i da taj uvjet treba uvrstiti u kriterije odabira projekta (više novih radnih mjesta više bodova i sl.). U članku 4. stavak 7. predlažemo da se definira da Potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva izdaje Savjetodavna služba prema izračunu SO na temelju zadnjeg podnesenog Obrasca jedinstvenog zahtjeva. Prihvaćen Članak 4. stavak 4. izmijenjen je te sada glasi: „U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu korisnici moraju imati najmanje jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme, na bazi radnih sati, u trajanju od najmanje godine dana, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 (EZ-a) оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora, prilog 1, članak 5. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na mlade poljoprivrednike koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika kraće od godinu dana.“ Članak 4. Stavak 7. izmijenjen je te sada glasi.: „Za tip operacije 4.1.1 korisnik (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva. Potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva izdaje Savjetodavna služba prema izračunu SO temeljem podataka iz Jedinstvenog obrasca za izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja iz prethodne godine, ukoliko je zahtjev za potporu podnesen prije jedinstvenog zahtjeva odnosno iz tekuće godine, ukoliko je zahtjev za potporu podnesen nakon jedinstvenog zahtjeva. Ako korisnik nema mogućnost podnošenja Obrasca jedinstvenog zahtjeva Savjetodavna služba će izračunati SO na temelju dokaza o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda (knjigovodstveni podaci za prethodnu kalendarsku godinu) i to: a. za projekte u sektoru voća i povrća veću od 6.000 EUR b. za projekte u ostalim sektorima veću od 8.000 EUR.“
107 Kristijan Mavrek POGLAVLJE I., Pojmovi U članku 2. stavak 1. točka 24. predlažemo da se kod definiranja uvjeta za mladog poljoprivrednika u dijelu koji se odnosi na trgovačka društva umjesto sadašnjeg uvjeta da se kod trgovačkog društva smatra da je netko mladi poljoprivrednik ukoliko je vlasnik PREKO 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu zamijeni sa formulacijom NAJMANJE 50% temeljnog kapitala…. Prihvaćen Prihvaća se.
108 Kristijan Mavrek POGLAVLJE IV., Izjavljivanje prigovora UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA - RURAL Članak 38. stavak 11. Iako se najavljivalo da će korisnik imati pravnu zaštitu, na način da će moći pokrenuti upravni spor, vidljivo je kako se od navedenog odustalo. Dosadašnje Povjerenstvo nije bilo ni neovisno ni transparentno, niti je odlučivalo na način propisan Programom ruralnog razvoja. U istim slučajevima donosilo je različite odluke, a iste ponekad nisu bile u skladu s Pravilnikom i Natječajem. Stoga tražimo da se korisniku omogući pravna zaštita. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o poljoprivredi akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti te nije moguće pokrenuti upravni spor. Ministarstvo poljoprivrede osigurava provedbu Uredbe (EU) br. 1303/2013.
109 Kristijan Mavrek POGLAVLJE III., Isplata potpore UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA – RURAL Članak 35. stavak 9. Predlažemo izmjenu i dopunu stavka: „Agencija za plaćanja izvršit će isplatu najkasnije u roku od 90 dana od podnošenja zahtjeva za isplatu, što ne uključuje vrijeme potrebno za dopunu dokumentacije.“ Naime, dosadašnje iskustvo je pokazalo da Agenciji treba nekoliko mjeseci da počne s obradom Zahtjeva za isplatu, pa zahtjev za dopunu pošalje primjerice tek za 5 mjeseci, a kako nikad nisu jasno bili propisani dokumenti potrebni za isplatu, uvijek postoji dopuna. Prihvaćen Prihvaća se na način da je stavak 9. izmijenjen te sada glasi: “Agencija za plaćanja izvršit će isplatu najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva za isplatu, u što se ne uračunava vrijeme potrebno za dopunu dokumentacije.“
110 Kristijan Mavrek POGLAVLJE III., Ostvarenje pokazatelja UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA – RURAL Članak 34. Pokazatelji su novost u odnosu na prethodni Pravilnik i Program ruralnog razvoja, stoga bi trebali biti definirani Pravilnikom. Samim time, što će se vezano za iste promjenjivati financijske korekcije te eventualni povrat sredstava. Prihvaćen U članak 34. dodan je stavak 3. koji glasi: „U slučaju ostvarenja najmanje 80,00% zadanih pokazatelja, provedba projekta smatrat će se uspješnom. Ako se projektom ostvari 65,00 - 79,99% zadanih pokazatelja Agencija za plaćanja će korisniku odrediti financijsku korekciju sukladno uputama iz stavka 2. ovoga članka. U slučaju ostvarenja manje od 64,99% zadanih pokazatelja, korisnik je u obvezi vratiti cjelokupni dodijeljeni iznos potpore.“
111 Kristijan Mavrek POGLAVLJE II., Postupak dodjele potpore UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA – RURAL Članak 24 – ne slažemo se sa novim sustavom obrade prijava Osim što predloženi sustav nije u skladu s Programom ruralnog razvoja u kojem je navedeno da će se kriteriji odabira primjenjivati za prihvatljive projekte, smatramo da izmjena sustava podnošenja Zahtjeva za potporu nije dovoljno dobro analizirana i da će uzrokovati velike probleme u pripremi i obradi projekata te u konačnici utjecati na trošenje (isplatu) sredstava u narednim godinama. Nije jasno što se htjelo postići takvom izmjenom, pozitivan pomak nije vidljiv, a predloženi sustav će imati puno negativnih posljedica, kao što su: - Podnošenje zahtjeva za potporu u kojima će većina korisnika tražiti maksimalne bodove - Iznosi prijavljenih projekata biti će puno veći od realnog, obzirom da se u prvoj fazi neće prikupljati ponude - Ugovaranje neprihvatljivih projekata (prihvatljivost projekta iz članka 6. – 9. nije provjerena u fazi prije ugovaranja):  neki projekti neće biti financijski i ekonomski održivi, jer će se poslovni plan pripremati u fazi II  neki od projekata neće moći ishoditi građevinsku dozvolu, jer glavni projekt u početku neće biti dobro pripremljen ili uopće neće biti pripremljen  neki od projekata neće moći u kasnijoj fazi dokazati da nemaju negativan utjecaj na okoliš i ekološku mrežu  neki od projekata neće moći dobiti pozitivno mišljenje Uprave veterinarstva ili Uprave za vodno gospodarstvo Prethodno navedeno rezultirat će izdavanjem Odluka o dodjeli sredstava puno manjeg iznosa (u najoptimističnijoj varijanti 30%) od inicijalno alociranih sredstava po pojedinom natječaju. Tko će tada biti odgovoran za sramotno malo povlačenje sredstava iz EU proračuna? Korisnici koji nisu dovoljno kvalitetno pripremili projekte ili, možda ipak, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja, koji su ovako postavljenim sustavom odbili kvalitetno pripremljene projekte zbog nedostatka sredstava, a ugovorili nepripremljene projekte, bez provjere prihvatljivosti projekta/troškova. S druge strane, Agencija mora prilagoditi aplikaciju novom sustavu (dok stoji obrada prijava iz drugih natječaja), trošiti će resurse za obradu nekvalitetno pripremljenih projekata, pa će češće morati raspisivati natječaje, kako bi se uspjela utrošiti sredstva prema pravilu N+3. Osim što nećemo utrošiti EU novac iz EPFRR, nepotrebno i neracionalno će se trošiti sredstva poreznih obveznika, kojih je sve manje u RH. Primjer slučaja pripreme i obrade prijava prema novom sustavu: 1. Agencija raspiše Natječaj s alokacijom od 100.000.000 kn 2. Na natječaj se zaprimi 1000 zahtjeva 3. Prvih 100 zahtjeva, zatraženih 90 bodova (maksimalnih) traži potporu 100.000.000 kn (recimo u prosjeku 1 mil kn po projektu) 4. Sljedećih 100 zahtjeva isto ima zatraženih 90 bodova i tražena potpora je 100.000.000 kn 5. Sljedećih 40 zahtjeva ima zatraženih 85 bodova i tražena potpora je 40.000.000 kn 6. Sukladno članku 26, stavku 1. Agencija priprema rang listu temeljem traženih bodova (ne provjeravajući je li korisnik točno prijavio i izračunao bodove) i na istoj se nalazi 150 prijava maksimalnih bodova iznosa tražene potpore 150.000.000 kn, odnosno sve prijave iz točke 3. i pola prijava iz točke 4. 7. Sukladno članku 28, stavku 2. Agencija izdaje Odluku o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatka sredstava za pola prijava iz točke 4. (koje imaju isti broj bodova, kao i oni koji se nalaze na listi) i sve ostale zaprimljene Zahtjeve, koji su zatražili manje od maksimalnih bodova. 8. Sukladno članku 27. Agencija provjerava zatražene bodove te ispunjavanje kriterija prihvatljivosti korisnika i prihvatljivosti projekta. Nejasno je kako će Agencija provjeriti prihvatljivost projekta iz članka 6.-9., ukoliko se u fazi I neće tražiti građevinska dozvola, procjene utjecaja na okoliš…. kako je Ministarstvo poljoprivrede objavilo na svojoj web stranici u tekstu “Ključne novosti u Pravilniku za Podmjeru 4.1.“?! 9. Sukladno članku 28, stavku 3. Agencija će donijeti Odluku o rezultatu administrativne kontrole, prema kojoj 85 zahtjeva ima manje od 85 bodova, jer su slučajno ili namjerno zatražili veći broj bodova. U Pravilniku nije jasno propisano što će se dogoditi s tim Zahtjevima, pa su moguća dva scenarija: a) Projekti će se ugovoriti, bez obzira što imaju manji broj bodova od onih koji su, odbačeni na početku. Takvo postupanje biti će u suprotnosti s Programom ruralnog razvoja i ovim Pravilnikom. b) Projekti će se odbiti sukladno članku 28. stavku 5, jer su pogrešno (namjerno ili slučajno) prijavili bodove. 10. 5 Zahtjeva za potporu biti će odbijeno zbog neprihvatljivosti korisnika 11. Sukladno članku 29, Agencija za plaćanja ugovorit će 60 projekata traženog iznosa potpore od 60.000.000 kn (pod uvjetom da bude primijenjen scenarij b) iz točke 9.), odnosno 60% planirane alokacije za predmetni natječaj. S druge strane, zahtjevi iz točke 7. (koji su možda mogli biti ugovoreni) već su odbačeni, iako njih 50 ima maksimalni broj bodova, a drugih 40 zahtjeva 85 bodova, odnosno više od onih 85 zahtjeva iz točke 9. A možda i nemaju, nitko nije provjerio! 12. Nakon potpisanog ugovora korisnici prikupljaju dokumentaciju kao što je građevinska dozvola, Rješenje MZOIE… 10 korisnika ne može prikupiti dokumentaciju u roku, koji će biti zadan Natječajem, pa odustaju od ugovorenog projekta i iznos potpore smanjuje se na 50.000.000 kn, odnosno 50% alokacije. 13. Ostali korisnici provode postupak javne nabave i procijenjeni iznos tražene potpore smanjuje se za 20%. Posljedično dodijeljena sredstva smanjuju se na iznos od 40.000.000 kn. 14. Sukladno članku 30, Agencija zaprima dokumentaciju do 50 korisnika s traženim iznosom potpore 40.000.000 kn (prosjek 800.000 kn po projektu). 15. Sukladno članku 31, stavku 1. Agencija izdaje Odluku o odbijanju za 10 korisnika za koje je ocijenila temeljem članka 30. da nisu pravilno proveli postupak nabave, da je poslovni plan nije održiv… te ostaje 40 korisnika i iznos potpore od 32.000.000 kn. 16. Preostalim korisnicima je smanjen iznos potpore oduzimanjem neprihvatljivih troškova za cca 2.000.000 kn, pa je u konačnici ukupni iznos odobrene potpore 30.000.000 kn, odnosno 30% alokacije koja je trebala biti dodijeljena. 17. Napominjemo, da će se iznos dodatno smanjiti prilikom isplate sredstava. U IPARD-u je to bilo 10%, a prema ovom Pravilniku postotak će biti veći temeljem uvođenja novog kriterija ostvarenja pokazatelja iz članka 34. Predlažemo da Agencija za plaćanja formalizira (kroz Pravilnik), način na koji je dosad obrađivala prijave. Niti dosad se nije provjeravala prihvatljivost projekata i korisnika za zahtjeve koji su bili ispod crte raspoloživih sredstava + rezerva. Najvažnije je u cijelom procesu je napraviti realan i koordiniran plan raspisivanja natječaja, kako se ne bi događalo da zaprimljeni zahtjevi za potporu stoje u Agenciji godinu dana i ne obrađuju se. To se momentalno događa s mjerom 8 i 7, za koje su natječaji raspisani prošle godine. Primjerice Ministarstvo poljoprivrede najavljuje novi natječaj za TO 7.2.1. za 4 mjeseca, a zahtjeve za potporu iz prethodnog natječaja Agencija još nije počela obrađivati. Iskustvo pokazuje, da je Agencija relativno brzo obradila zahtjeve za potporu iz dva sektorska natječaja za TO 4.1.1. od momenta kad su ih počeli obrađivati (nažalost godinu dana od raspisanih natječaja), naravno jer su morali prvo završiti obradu prijava iz prvog natječaja. Iz navedenog proizlazi da je ključni problem u nedovoljnoj/nikakvoj koordinaciji Između Ministarstva i Agencije te lošoj organizaciji posla, a ne u postavljenom sustavu. Primljeno na znanje Postupak podnošenja zahtjeva za potporu i postupak obrade zaprimljenih zahtjeva za potporu bit će propisan natječajem.
112 Kristijan Mavrek POGLAVLJE II., Kriteriji odabira Članak 19. stavak 1. je u suprotnosti je s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020: „The selection criteria for the eligible projects, will be laid down in the Ordinance based on the following principles in order to achieve objectives set under this type of operation:…” Kriteriji odabira trebaju se primjenjivati za prihvatljive projekte i trebaju biti propisani Pravilnikom. Primljeno na znanje Kriteriji odabira bit će sastavni dio natječaja, a korisnicima će biti ostavljen primjeren rok od objave natječaja do početka podnošenja zahtjeva za potporu, kako bi se stigli pripremiti.
113 Kristijan Mavrek PRAVILNIK UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA - RURAL Ukazujemo također na žurnu potrebu sazivanja sjednice Odbora za praćenje PRR koji mora usvojiti nove kriterije bodovanja projekata, a s obzirom da je praksa pokazala kako postojeći kriteriji nisu održivi. Osim što ovakav Pravilnik predstavlja veliki rizik za sve dionike u procesu, nije u skladu s Zakonom o poljoprivredi te Programom ruralnog razvoja. U važećoj verziji Programa ruralnog razvoja-verzija 4.2 (ENG, nažalost hrvatska verzija nije dostupna), na str. 273, navedeno je sljedeće: „The selection criteria for the eligible projects, will be laid down in the Ordinance based on the following principles in order to achieve objectives set under this type of operation:…” Osim što kriteriji odabira nisu definirani Pravilnikom, u objavi na web stranici Ministarstva poljoprivrede navedeno je kako će kriteriji odabira biti sastavni dio Uputa za korisnike, koje se ne spominju u Pravilniku, pa se nameće pitanje kakvu pravnu snagu imaju Upute za korisnike. S druge strane, prema novom sustavu ispada kako će kriteriji odabira biti ključni za prolaz na natječaju, dok će prihvatljivost korisnika/projekta provjeravati u nekoj kasnijoj fazi. Uz sve druge kriterije, koji su bili definirani prethodnim Pravilnikom, predlažemo da primjeni dobra praksa iz IPARD programa, kada su u Pravilnikom bili definirani sljedeći dokumenti: - Proizvodi iz Priloga I Ugovora - Kriteriji odabira - Lista prihvatljivih troškova - Popis potrebne dokumentacije za prijavu projekta, izmjenu projekta, zahtjev za isplatu, posjetu ulaganju/kontrolu na terenu Jedino na taj način, provedba ruralnog razvoja postaje transparentna, ostvarivanje potpore moguće svim korisnicima pod jednakim unaprijed poznatim uvjetima, a ne samo onima koji imaju povlaštene informacije čemu svjedočimo ovih dana u medijima. Ovako postavljen Pravilnik omogućava da se iznos i intenzitet potpore, ali i kriteriji odabira, određuju ovisno o tome kada se nečiji suprug/supruga javlja na natječaj. U Pravilniku nedostaje proces izmjene projekta, koji nije bio dovoljno jasno definiran u prethodnom Pravilniku, što predstavlja veliki problem kod provedbe. Nije prihvaćen Kriteriji odabira bit će javno objavljeni prije natječaja, nakon donošenja na sjednici Odbora za praćenje. Izmijenjeni kriteriji odabira sadrže nekoliko grupa/vrsta kriterija, a to su ekonomski, lokacijski, horizontalni te također i sektorski kriteriji. Popis proizvoda iz Priloga I. bit će sastavni dio odnosno prilog natječaja. Sukladno članku 15, stavak 6. Lista prihvatljivih troškova bit će objavljena uz pojedini natječaj i sadržavat će sve materijalne troškove primjenjive za pojedini natječaj. Popis dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za potporu više nije naveden u Pravilniku, s obzirom da bi moguće izmjene zakonodavstva (zaštita okoliša, gradnja itd.) mogle dovesti do potrebe dostavljanja dokumentacije koja ne bi bila navedena u Pravilniku, što bi zbog procedura izmjena Pravilnika odgodilo objavu natječaja. Proces izmjene projekta bit će definiran natječajem.
114 Kristijan Mavrek PRAVILNIK UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA – RURAL (predsjednik Udruge RURAL - Kristijan Mavrek) U članku 2. stavak 1. točka 24. predlažemo da se kod definiranja uvjeta za mladog poljoprivrednika u dijelu koji se odnosi na trgovačka društva umjesto sadašnjeg uvjeta da se kod trgovačkog društva smatra da je netko mladi poljoprivrednik ukoliko je vlasnik PREKO 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu zamijeni sa formulacijom NAJMANJE 50% temeljnog kapitala…. Predlažemo da se u članku 4. briše stavak 4. jer smatramo da ovaj uvjet diskriminira korisnike prema organizacijskom obliku. Mišljenja smo da osobe zaposlene na puno radno vrijeme odnosno evenutalna otvaranja novih radnih mjesta treba vezati uz realizaciju projekta i da taj uvjet treba uvrstiti u kriterije odabira projekta (više novih radnih mjesta više bodova i sl.). U članku 4. stavak 7. predlažemo da se definira da Potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva izdaje Savjetodavna služba prema izračunu SO na temelju zadnjeg podnesenog Obrasca jedinstvenog zahtjeva. Molimo da se u Pravilniku detaljnije obrazloži članak 5. stavak g. – što se misli pod “sukobom interesa”. Molimo da se u Pravilniku detaljnije obrazloži članak 5. stavak h. – što se misli pod formulacijom “nije izvršio zatraženi povrat”. Molimo da se u Pravilniku detaljnije obrazloži članak 6. stavak g. – da li ova formulacija koja se trenutno nalazi u Pravilniku podrazumijeva da svaki prijavitelj projekta mora imati Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša ukoliko se lokacija ulaganja nalazi na području Ekološke mreže odnosno Nature 2000. U članku 8. stavak 1. navodi se da “viškove električne i/ili toplinske energije korisnik može predate u elektroenergetsku i toplinsku mrežu” ali se isto tako u tom članku i stavku navodi da se “proizvedena energija koristi za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva”. Molimo da se ova kontradikcija detaljnije definira Pravilnikom jer ove dvije formulacije nisu usklađene. Smatramo da je članak 9. koji definira Uvjete prihvatljivosti za zajedničke projekte toliko loš, nejasan i pun kontradikcija da ga je potrebno iz temelja redefinirati (npr. kako više pravnih osoba mogu sufinancirati neki stroj kada plaćanje tog stroja vrši isključivo jedna pravna osoba – tzv. nositelj zajedničkog projekta - sa svog žiro računa i ta pravna osoba će uknjižiti navedeni stroj u svoj popis dugotrajne imovine?). Molimo da se u članku 10. stavak d. detaljnije definira koji su to predujmovi isplaćeni dobavljačima robe prihvatljivi troškovi? Smatramo da je u članku 11. stavak 3. potrebno izmijeniti na način da se dozvoli partnerskim i povezanim poduzećima da se jave na natječaj sa više poduzeća (iz svoje grupacije) ali da tih više poduzeća mogu kumulativno dobiti potporu koja ne prelazi maksimalni iznos po jednom korisniku. U članku 13. stavak 2. točke a. i b. potrebno je u potpunosti ukinuti (prihvatljivost troškova pripreme poslovnog plana i troškove pripreme i/ili provedbe projekta) jer konzultanti previše zarađuju na pripremi i provedbi projekata. U članku 15. stavak 3. točka i. (prihvatljivi materijalni troškovi u operaciji 4.1.3.) potrebno je izbaciti riječi “biomasa i sunce” jer nema smisla ograničavati energiju iz obnovljivih izvora energije isključivo na biomasu i sunce. U članku 16. stavak b. predlažemo da se izbace (kao tzv. neprihvatljivi troškovi) propisane naknade i doprinosi, te da se uvrste u članak 15. kao prihvatljivi materijalni troškovi. U članku 17. (visina potpore) potrebno je Pravilnikom definirati najnižu i najvišu vrijednost potpore po projektu kao što to propisuje Zakon o poljoprivredi – a ne ostavljati da se vrijednost potpore definira natječajem. U članku 18. (intenzitet potpore) potrebno je Pravilnikom definirati mogućnost smanjenja i povećanja intenziteta potpore kao što to propisuje Zakon o poljoprivredi – a ne ostavljati da se definira natječajem. U članku 19. (kriterij odabira) potrebno je Pravilnikom definirati kriterij odabira kao što to propisuje Zakon o poljoprivredi – a ne ostavljati da se kriterij odabira definira natječajem. Također je važno da kod kriterija odabira bude što više “razreda bodovanja” kako se ne bi desilo da velik broj projekata ima isti broj bodova (potrebno je kriterijima bodovanja postići veću diferenciranost između projekata). U članku 20. predlažemo da Pravilnikom propiše minimalni rok od 60 dana koliko mora proteći između objave natječaja i otvaranja AGRONET-a za podnošenje Zahtjeva za potporu. PITANJE: U članku 20. stavak 1. definirano je da “natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanje” dok je u člancima 17., 18. i 19. definirano da će visina potpore, intenzitet potpore i kriterij odabira biti definiran natječajem. To znači da će Agencija za plaćanje definirate potpore i kriterij odabira? Pa zar nije Ministarstvo poljoprivrede upravljačko tijelo, a Agencija samo provedbeno tijelo? Sada se Agencija pretvara i u upravljačko i u provedbeno tijelo. Članak 21. stavak 1. potrebno je izmjeniti na način da su uvrsti sljedeća formulacija “Natječaj je moguće izmjeniti najkasnije 15 prije datuma kada je omogućeno AGRONET-om podnošenje Zahtjeva za potporu. Sadašnja formulacija je toliko loša i pravno neodrživa da nije vrijedna komentara. U članku 22. (poništenje natječaja) potrebno je definirati koji je zadnji rok kada se natječaj može poništiti. Predlažemo da to bude prije izdavanja konačnih Odluka o dodjeli sredstava. U članku 23. potrebno je dodati načelo nediskriminacije po organizacijskom obliku. Članak 24. potrebno je brisati i postupak dodjele potpore definirati na način kao što je to bilo u IPARD programu. U članku 26. potrebno je izbaciti tzv. “factor vremena” odnosno kada je netko prijavio projekt. Predlažemo da se u slučaju jednakom broja bodova prednost daje korisniku koji je dulje u upisniku. “Faktor vremena” otvara previše mogućnosti manipulacije. Također je potrebno u članku 26. definirati koji rok ima Agencija za plaćanje za formiranje rang liste. U članku 31. predlažemo da se briše stavak 1. (Agencija za plaćanje će u roku od 120 dana od dana zatvaranja natječaja donijeti sljedeće akte…) jer se već u stavku 3. istog članka otvara mogućnost Agenciji za plaćanje da od Ministarstva poljoprivrede zatraži produljenje tog roka. Onda nema smisla stavljati rokove ako se sve može produžiti (po potrebi). U članku 35. (isplata potpore) potrebno je Pravilnikom definirati način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za isplatu. U članku 38. potrebno je dopustiti mogućnost dolaska korisnika ili predstavnika na povjerenstvo za prigovore kako bi usmeno prezentirao svoj prigovor kad već Agencija za plaćanje na sjednicama Povjerenstva ima mogućnost usmene prezentacije zašto je neki Zahtjev za potporu odbačen i sl. Djelomično prihvaćen Članak 4. stavak 4. izmijenjen je te sada glasi: „U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu korisnici moraju imati najmanje jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme, na bazi radnih sati, u trajanju od najmanje godine dana, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 (EZ-a) оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora, prilog 1, članak 5. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na mlade poljoprivrednike koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika kraće od godinu dana.“ Članak 4. Stavak 7. izmijenjen je te sada glasi.: „Za tip operacije 4.1.1 korisnik (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva. Potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva izdaje Savjetodavna služba prema izračunu SO temeljem podataka iz Jedinstvenog obrasca za izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja iz prethodne godine, ukoliko je zahtjev za potporu podnesen prije jedinstvenog zahtjeva odnosno iz tekuće godine, ukoliko je zahtjev za potporu podnesen nakon jedinstvenog zahtjeva. Ako korisnik nema mogućnost podnošenja Obrasca jedinstvenog zahtjeva Savjetodavna služba će izračunati SO na temelju dokaza o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda (knjigovodstveni podaci za prethodnu kalendarsku godinu) i to: a. za projekte u sektoru voća i povrća veću od 6.000 EUR b. za projekte u ostalim sektorima veću od 8.000 EUR.“ Članak 5. stavak g. nadopunjen je te sada glasi: „sukob interesa s dobavljačima u postupku nabave“ Članak 5. točka h. nadopunjen je te sada glasi: „h. nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni“ Članak 5. stavak 2. dopunjen je te sada glasi: „Dokumentacija kojom korisnik dokazuje pojedine uvjete prihvatljivosti projekta u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ovisno u vrsti ulaganja bit će propisana natječajem.“ Članak 8. stavak 1. definiran je sukladno smjernicama o provedbi mjere 4, koje navode da korisnik može proizvoditi električnu i/ili toplinsku energiju isključivo za vlastite potrebe gospodarstva, odnosno ukoliko proizvede više energije od svojih potreba, viškove može predavati u elektroenergetsku i toplinsku mrežu na skladištenje, bez naknade, te istu iskorištavati (također bez naknade) sukladno potrebama u razdobljima kada ne proizvodi dovoljno energije. Članak 9. Stavak 1. točka b. definira sljedeće: „Partneri sklapaju Partnerski sporazum u kojem definiraju jednog partnera koji će biti nositelj zajedničkog projekta (korisnik), način realizacije zajedničkog projekta i način korištenja predmeta ulaganja koji nastane realizacijom zajedničkog projekta od strane svih partnera zajedničkog projekta.“ Partnerskim sporazumom partneri trebaju utvrditi međusobne odnose. Točka d. je izmijenjena, predujmovi nisu prihvatljiv trošak. Ministarstvo poljoprivrede kao Upravljačko tijelo definiralo je da jedan korisnik može ostvariti potporu za jedan projekt u jednom natječaju. U slučaju partnerskih poduzeća i povezanih poduzeća korisnikom se smatra onaj član koji podnese zahtjev za potporu, te ostali članovi ne mogu postati korisnici u istom natječaju. Uvjet vezan uz biomase i sunce naveden je u Programom ruralnog razvoja. Naknade i doprinosi su neprihvatljiv trošak sukladno Programu ruralnog razvoja. Članak 17. nadopunjen je najmanjim i najvećim mogućim vrijednostima potpore po projektu. Intenzitet potpore u članku 18. definiran je sukladno Programu ruralnog razvoja. Intenzitet potpore je najviše 50% za sve projekte, sukladno Programu ruralnog razvoja (iznimka su ulaganja u provedbu Nitratne direktive). Kriteriji odabira bit će javno objavljeni prije natječaja, nakon donošenja na sjednici Odbora za praćenje. Izmijenjeni kriteriji odabira sadrže nekoliko grupa/vrsta kriterija, a to su ekonomski, lokacijski, horizontalni te također i sektorski kriteriji. U članak 4. dodan je stavak 2. koji glasi: „Podnošenje zahtjeva za potporu neće početi danom objave natječaja, već će se korisnicima ostaviti primjeren rok za pripremu zahtjeva za potporu.“ Članak 20. Stavak 3. izmijenjen je te sada glasi : „Natječaj se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički pripremaju Agencija za plaćanja, a odobrava Ministarstvo poljoprivrede.“ Članak 21. izmijenjen je i nadopunjen, te su odredbe o izmjeni i ispravku jasnije definirane. Članak 22. stavak 1. nadopunjen je te sada glasi: „Agencija za plaćanja, uz odobrenje Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela, može poništiti natječaj prije izdavanja Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, u sljedećim slučajevima: (…)“ Na ovaj način pojednostavljuje se i ubrzava postupak obrade pristiglih zahtjeva za potporu. Korisnicima će se u kraćem roku izdavati Odluke o dodjeli sredstava. Vrijeme koje je korisnik upisan u Upisnik poljoprivrednika nije relevantno kao osnovni kriterij po kojem bi se jednom korisniku dala dodatna prednost pred drugim korisnikom u slučaju istog broja bodova, jer se dužina poslovanja korisnika već boduje unutar kriterija odabira i korisnik time ostvaruje dodatne bodove. Rang lista bit će definirana nakon donošenja Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, a prije sklapanja ugovora o financiranju, u roku koji će osigurati da se cijeli postupak dodjele potpore provede u roku od 120 dana. Produljenje roka moguće je samo u opravdanim slučajevima (neočekivani događaji, nepredviđene situacije, i viša sila), koji se ne mogu predvidjeti. Članak 35. stavak 2. izmijenjen je te sada glasi: „Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za isplatu bit će propisani natječajem, a zahtjev za isplatu moguće je podnijeti jednokratno ili u ratama, i to: a) kod ulaganja u opremanje do 3 rate b) kod ulaganja u građenje objekata i podizanje višegodišnjih nasada do 4 rate.“ Sjednice Povjerenstva za prigovore održavat će se bez prisutnosti korisnika i djelatnika Agencije za plaćanja. Agencija za plaćanja dostavit će Povjerenstvu samo pisano očitovanje na prigovor.
115 Kristina Krstinić POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Vezano uz stavak 4 ovog članka, smatramo da je nepravedan i da krši načelo jednakosti, naime prvo uvjeti za fizičke odobe (OPG) i pravne nisu jednaki, gdje je pravna osoba u nepovoljnijem položaju nego OPG, jer joj se uvjetuje da mora imati jednog stalno zaposlenog u periodu od godinu dana. Neki poslovi su sezonski i nije ekonomski prihvatljivo za korisnika imati godinu dana zaposlenu osobu. Tom odredbom se ne smanjuje manipulacija nego se zahtjeva da već prije ostvarenja projekta imamo stalno zaposlene, što je de fakto i jedan od rezultata projekta- novo zapošljavanje koje je rezultat uspješno provedenog projekta koji se prijavljuje na Mjeru 4.1.1. Isto tako bi svi korisnici koji se prijavljuju na natječaj trebali zadovoljavati iste uvjete prihvatljivosti, bez obzira na njihov organizacijski oblik. Prihvaćen Članak 4. stavak 4. izmijenjen je te sada glasi: „U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu korisnici moraju imati najmanje jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme, na bazi radnih sati, u trajanju od najmanje godine dana, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 (EZ-a) оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora, prilog 1, članak 5. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na mlade poljoprivrednike koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika kraće od godinu dana.“
116 LAG Petrova Gora POGLAVLJE I., Izmjene i ispravak natječaja Natječaj se ne bi trebao moći mijenjati od trenutka kada se počnu podnositi zahtjevi za potporu u agronet, jer tada svi korisnici nemaju iste početne pozicije. Prihvaćen Članak 21. stavak 1. je dopunjen te sada glasi: „Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti najkasnije do dana koji prethodi danu početka podnošenja zahtjeva za potporu.“
117 MADONIS d.o.o. za trgovinu i usluge POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Nakon svih nepravilnosti koje su se pojavile prilikom prva dva natječaja, vi ćete u pokušaju ispravljanja tih nepravilnosti sa stavkom 4 članka 4 napraviti još veću nepravilnost tako da ćete na nepravedan način isključiti kvalitetne prijavitelje samo zato što su pravna osoba, a ne npr. obrt ili OPG. Osim što se time krše etička načela, kršite i vlastiti pravilnik u članku 23. Prihvaćen Članak 4. stavak 4. izmijenjen je te sada glasi: „U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu korisnici moraju imati najmanje jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme, na bazi radnih sati, u trajanju od najmanje godine dana, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 (EZ-a) оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora, prilog 1, članak 5. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na mlade poljoprivrednike koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika kraće od godinu dana.“
118 Mario Marolin POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti za zajedničke projekte Čl 9. st.1 podstavak c - "projekt se provodi na jednoj lokaciji (osim za ulaganja u nabavu gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije i dugotrajnih nasada)." NAPOMENA: na ovaj način poticat ćemo partnerske projekte. Isključivanjem mogućnosti da dva ili više voćara koja žele proširiti svoje nasade na česticama koje ne graniče međusobno, a žele partnerski ući u izgradnju infrastrukture za skladištenje i preradu, rezultirati će skupljim skladištenjem i proizvodnjom te bespotrebnim dupliciranjem bespovratnih sredstava na projekte koji bi mogli biti objedinjeni u jedan partnerski projekt. Prihvaćen Članak 9. stavak 4. dopunjen je te sada glasi: „Projekt koji se provodi na jednoj lokaciji znači da se projekt provodi na jednoj ili više katastarskih čestica koje su međusobno povezane, međusobno graniče ili obuhvaćaju jednu tehnološko-proizvodnu cjelinu (osim za ulaganja u nabavu gospodarskih vozila i poljoprivredne mehanizacije).“
119 MDM INDORA POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Stavak 4 članka 4 je nepotreban i diskriminira organizacijski oblik prijavitelja. Nekome bi odgovaralo 6 mjeseci, nekome 2 godine na pola radnog vremena itd. Čemu takvo filtriranje prijavitelja na glup i nepravedan način. Prihvaćen Članak 4. stavak 4. izmijenjen je te sada glasi: „U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu korisnici moraju imati najmanje jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme, na bazi radnih sati, u trajanju od najmanje godine dana, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 (EZ-a) оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora, prilog 1, članak 5. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na mlade poljoprivrednike koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika kraće od godinu dana.“
120 Medvidina d.o.o. POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Vezano za stavak 4 članka 4 smatramo da je diskriminirajući i da bi ga trebalo izbrisati. U mom konkretnom slučaju za potrebe projekta sam angažirao vrhunske stručnjake sa 20 i više godina iskustva u voćarstvu i navodnjavanju. Sam sam kao vlasnik prošao više edukacija, seminara, tečaja i imam zaposlenog vrhunskog agronoma 7 mjeseci. Pa zar za uspješnost projekta u konačnici nisu bitnije takve činjenica nego da sam imao zaposlenu nestručnu osobu bez iskustva 12 mjeseci na puno radno vrijeme. Također krši se načelo jednakog postupanja navedeno u članku 23 ovog pravilnika jer se diskriminiraju prijavitelji samo zbog njihovog organizacijskog oblika. Prihvaćen Članak 4. stavak 4. izmijenjen je te sada glasi: „U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu korisnici moraju imati najmanje jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme, na bazi radnih sati, u trajanju od najmanje godine dana, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 (EZ-a) оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora, prilog 1, članak 5. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na mlade poljoprivrednike koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika kraće od godinu dana.“ U kriterijima odabira boduju se nova zapošljavanja.
121 OPG Prepelec POGLAVLJE II., Kriteriji odabira Kriterij odabira prema broju bodova nije skoroz praveda... u II. natjecaju nije bilo dovoljno 90 bodova da se dobilo sredstva. Po sadasnjem sustavu poljoprivrednik sa iz I.natjecaja s manje bodova je dobio sredsva za razliku od II.natjecaja. Primljeno na znanje Kriteriji odabira su izmijenjeni, jasnije definirani i podijeljeni na više razreda bodovanja.
122 OPG Prepelec POGLAVLJE II., Visina potpore S obzirom da se radi o ruralnom razvoju u kojem je potrebno razviti selo i male poljoprivrednike koji ce zaposliti svoje ukucane i nedozvoliti raseljavanje mladog stanovnistva, trenutne visine potpora su ogromne i mogu ih iskoristiti samo veliki subjekti. Visinu potpore treba ograniciti na maximalni iznos 700 000 kn za izgradnju objekata i 300 000 kn za mehanizaciju. Primljeno na znanje Članak 17. nadopunjen je najmanjim i najvećim mogućim vrijednostima potpore po projektu.
123 OPG Davor Patek PRAVILNIK Poštovani, smatram da trebate dati mogućnost istovremene prijave na mjeru 4.1.1. i 4.1.2. i OPG-ima koji su se do sada bavili samo ratarstvom, a htjeli bi graditi farme koje moraju imati deponije za stajski gnoj i imaju ih u projektima. Konkretno, bavim se ratarstvom, na prošlom sektorskom natječaju mjere 4.1.1. za svinjogojstvo i peradarstvo sam se prijavio za izgradnju peradarske farme, a nisam bio u mogućnosti prijaviti se na mjeru 4.1.2. za deponij za spomenutu farmu jer do tada nisam imao niti jedno uvjetno grlo. Smatram da to nije bilo u redu te da bi bilo lijepo da to promijenite. Na tom natječaju nisam prošao. Planiram se prijaviti ponovo pa me zanima ako brat i ja imamo svatko svoj OPG već duže od 5 godina, živimo na istoj adresi, svaki radimo po 40-ak hektara zemlje i sve radimo zajedno možemo li napraviti zajednički projekt za farmu i tako se prijaviti na natječaj ili iz nekog razloga ne možemo? Prihvaćen Isti (jedan) korisnik može istovremeno podnijeti zahtjev za potporu unutar tipa operacije 4.1.1 i 4.1.2.
124 OPG Kos Denis PRAVILNIK Pravilnikom nije propisan maksimalni iznos potpore za podmjeru 4.1., kojim bi se moglo uvelike definirati kakvim su gospodarstvima sredstva namjenjena! Smatram da bi iznos potpore trebao iznositi do 3.500.000,00 KN(SAPARD 2.500.000,00)! Na drugom natječaju za podmjeru 4.1., moj OPG našao se na 11.mjestu rang liste,čime nije ostvario potporu, jer je glavnina potpore utrošena na velike sustave(projekte), koji se nebi smjeli svrstatavati u istu kategoriju kao moj OPG čiji SO je u kategoriji do 49 999 eura! Prihvaćen Članak 17. nadopunjen je najmanjim i najvećim mogućim vrijednostima potpore po projektu.
125 OPG Natonji Silvester PRAVILNIK Poštovani, ono što između ostalog pati poljoprivrednika kao što su voćari i povrtlari je nedostatak navodnjavanja. Točnije nedostatak bunara na parcelama. Naš opg se bavi povrtlarstvom i voćarstvom, a svu vodu koju koristimo za novodnjavanje dobivamo iz vodovoda te plaćamo vrlo visoku cijenu za vodu koja čak i nije prikladna navodnjavanju već za upotrebu u kućanstvu. Mislim da bi se ti mali projekti trebali financirati kao i mjera 6.1.3 za male poljoprivrednike ali s mogućnosti i manjeg ulaganja od 15000E. To bi uvelike pomoglo jer nama nisu potrebna ogromna akumulacijska jezera koja nitko ne koristi jer okolna zemlja nije ni blizu prikladnog za navodnjavanje. Nama su potrebni bunari na točno određenim lokacijama koja su i prikladna za navodnjavanje, a i trenutno se odvija proizvodnja na njima. Ovakav pristup bi bio daleko, daleko jeftiniji i efikasniji. Prihvaćen Prihvaća se.
126 OPG SNJEŽANA ČOLAKOVIĆ PRAVILNIK POŠTOVANI, IMAM SAMO JEDAN PRIJEDLOG ZA NAVEDENI PRAVILNIK. MOLIM DA SE U PRAVILNIKU PRILIKOM BODOVANJA OPG-U KOJI SE ISKLJUČIVO BAVI SAMO POLJOPRIVREDNOM DODJELI DODATNI BROJ BODOVA JER SI NAVEDENI OPG SAM PLAĆA DOPRINOSE I NEMA PRIMANJA PO DRUGOJ OSNOVI..... SMATRAM DA BI TI OPG-OVI TREBALI IMATI PREDNOST NA SVIM NATJEČAJIMA.... Nije prihvaćen Kriteriji odabira sadrže kriteriji kojim se boduje dužina poslovanja korisnika, što korisnicima koji se duže bave poljoprivrednom daje određenu prednost.
127 OSATINA GRUPA d.o.o. PRAVILNIK Predloženi Pravilnik potencijalnim korisnicima, bez definiranog minimalnog i maksimalnog iznosa potpore, intenziteta potpore, potrebne dokumentacije i kriterija bodovanja, onemogućuje planiranje investicije. Definiranjem brojnih kriterija tek natječajem stvara se atmosfera česte promjene regulative za investicije, stvara nestabilni okvir za provođenje projekta. Potrebno je definirati kriterije po kojima se projekt može mjeriti, a u skladu s pojedinim ciljem koji je potrebno izvršiti kako bi se poboljšala situacija u poljoprivredi. Pravilnik mora definirati prioritetne sektore od strateške važnosti za hrvatsku poljoprivredu te ih poticati različitim instrumentima, a posebice kada investicije u istim sektorima vode ka otvaranju novih radnih mjesta. Djelomično prihvaćen Članak 17. nadopunjen je najmanjim i najvećim mogućim vrijednostima potpore po projektu. Intenzitet potpore u članku 18. definiran je sukladno Programu ruralnog razvoja. Popis dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za potporu više nije naveden u Pravilniku, s obzirom da bi moguće izmjene zakonodavstva (zaštita okoliša, gradnja itd.) mogle dovesti do potrebe dostavljanja dokumentacije koja ne bi bila navedena u Pravilniku, što bi zbog procedura izmjena Pravilnika odgodilo objavu natječaja. Kriteriji odabira bit će javno objavljeni prije natječaja, nakon donošenja na sjednici Odbora za praćenje. Izmijenjeni kriteriji odabira sadrže nekoliko grupa/vrsta kriterija, a to su ekonomski, lokacijski, horizontalni te također i sektorski kriteriji.
128 OSATINA GRUPA d.o.o. ODJELJAK B, Izdavanje akata nakon završene II. faze postupka dodjele potpore Čl. 31. st. 2. - Potrebno definirati rok između sklapanja ugovora o financiranju i podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu. Čl. 31. st. 3. - Potrebno definirati na koliko je moguće produžiti rok iz stavka 1. čl. Bez toga se opet otvara mogućnost preduge obrade natječaja. Primljeno na znanje Upravljačko tijelo će primjereno produžiti rok, ovisno o razlogu produljenja. Produljenje roka moguće je samo u opravdanim slučajevima (neočekivani događaji, nepredviđene situacije, i viša sila), koji se ne mogu predvidjeti.
129 OSATINA GRUPA d.o.o. POGLAVLJE I., Izmjene i ispravak natječaja Čl.21. - Izmjene natječaja tokom trajanja natječaja stavlja prethodno prijavljene projekte u nepovoljan položaj i stvara pravnu nesigurnost. Kako se korisnike ne bi dovodilo u neravnopravan položaj, a prihvatljivost projekta upitnom potrebno je definirati koje su to izmjene i ispravci dopušteni. Prihvaćen Cijeli članak je dopunjen.
130 OSATINA GRUPA d.o.o. POGLAVLJE II., Broj projekata po korisniku Čl.11. st.3. - Uvjet kojim se ograničavaju povezana i partnerska poduzeća je neosnovan i neopravdan obzirom da niti Uredba 1305/2013 kao niti Program ruralnog razvoja RH ne uvjetuju takva ograničenja. Uredba je usmjerena na ispravno kategoriziranje društava po veličini, a ne na ograničenje sudjelovanja. Ovakvim se ograničenjem, kao i ograničenjem podnošenja sljedećeg zahtjeva za potporu tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, smanjuje baza potencijalnih, kvalitetnih korisnika Programa i projekata te time se smanjuje i efikasnost korištenja raspoloživih EU sredstava u ovom programskom razdoblju. Nije prihvaćen Upravljačko tijelo prilikom pripreme novih pravilnika i odobravanja natječaja mora voditi računa o postizanju pokazatelja zadanih u Programu ruralnog razvoja, od kojih je jedan i broj korisnika pojedinih podmjera/tipova operacija. Kako bi se postigli zadani pokazatelji, Upravljačko tijelo koristi primjerenu metodologiju određivanjem prihvatljivih korisnika, najvišeg i najnižeg intenziteta potpore, broja projekata po korisniku i ostalih uvjeta. Također, potrebno je voditi računa o ravnomjernoj raspodjeli sredstava na male i srednje te velike korisnike, sukladno Programu ruralnog razvoja.
131 OSATINA GRUPA d.o.o. POGLAVLJE II., Opći uvjeti prihvatljivosti troškova Čl.10. st.1. točka d. - Nejasno definirani "predujmovi isplaćeni dobavljačima roba, izvođačima radova i pružateljima usluga". Primljeno na znanje Brisano.
132 OSATINA GRUPA d.o.o. POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti za zajedničke projekte Postoji li detaljno obrazloženje takvog ograničena? Zašto je međusobna povezanost čestica uvjet za provođenje nekog projekta? Uzmimo za primjer projekt – podizanje novog nasada voćnjaka, nabavka mehanizacije za voćnjak i izgradnja skladišta mehanizacije. Skladište mehanizacije mora biti izgrađeno na voćnjaku kako bi takvo ulaganje bilo prihvatljivo, u protivnome projekt nije prihvatljiv. Prihvaćen Članak 9. stavak 4. dopunjen je te sada glasi: „Projekt koji se provodi na jednoj lokaciji znači da se projekt provodi na jednoj ili više katastarskih čestica koje su međusobno povezane, međusobno graniče ili obuhvaćaju jednu tehnološko-proizvodnu cjelinu (osim za ulaganja u nabavu gospodarskih vozila i poljoprivredne mehanizacije).“
133 OSATINA GRUPA d.o.o. POGLAVLJE II., Isključenje korisnika Čl. 5. točka c - Takva formulacija ne može ostati u Pravilniku. Korisnik ne može u svakome trenutku imati podmirene obveze prema državnom proračunu iz više razloga. Jedan od najvažnijih je vremenski odmak zbog sustava npr. Porezne uprave. Korisnik može imati dospijeće neke obveze npr. 30.03.2017. godine, koju će platiti isti taj dan. Na taj dan Korisnik je u dugu, prema izvatku iz porezne kartice, a zatvaranje će biti vidljivo tek drugi dan kada se navedeno proknjiži u sustavu Porezne uprave. Ukloniti iz Pravilnka ili preciznije definirati. Čl.5. točka d - Preduvjet za provođenje je uspostava transparentnog sustava koji će korisnicima dati informacije o stanjima njihova duga (pandan sustavu E-porezna) obzirom da je trenutni sustav nesređen. Nije prihvaćen U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu korisnik mora imati podmirene obveze prema državnom proračunu. Također, isti uvjet korisnik mora ispunjavati sukladno članku 4. stavku 9.
134 OSATINA GRUPA d.o.o. POGLAVLJE I., Pojmovi Čl. 2. st. 24. Definicija mladog poljoprivrednika - Miješanje vlasničke i upravljačke funkcije u pravnoj osobi nije poželjno. Ovakvom se odredbom ne potiče uključivanje mladih poljoprivrednika kroz upravljačke funkcije u PG koja imaju dugogodišnje iskustvo, a što bi trebao biti cilj. Ukoliko mladi poljoprivrednik, a takvih je mnogo, ima odgovarajuću viziju, znanje, a pritom u isto vrijeme nema kapitala za vlastito pokretanje posla ne može biti postavljen za voditelja/odgovornu osobu određene proizvodnje i za to biti nagrađen kroz dodatni intenzitet potpore/broj bodova? Radi se o mladim ljudima koji imaju šansu korjenito izmijeniti dosadašnju paradigmu poljoprivredne proizvodnje, učiniti poljoprivredu konkurentnijom i doprinijeti obnovi iste. Čl.2. st.25. Definirati što podrazumijeva pojam financiranje. Ukoliko se odnosi na obvezu međusobnog sudužništva prilikom ugovaranja kredita, tada je navedeno prihvatljivo budući da oba korisnika na zajedničkom projektu trebaju snositi rizik sukladno korištenju predmeta ulaganja. Ukoliko se radi o samom ugovaranju financiranja i plaćanju, tada će biti nemoguće uskladiti financiranje projekta s omjerom korištenja predmeta ulaganja. Definicija je nedorečena i ostavlja previše nepoznanica (porezni i računovodstveni aspekt provođenja zajedničkog projekta). Potrebno je točno definirati zamišljeni model funkcioniranja zajedničkog projekta. Nije prihvaćen Iskustvo iz prethodnih natječaja pokazalo je da su se za nositelja poljoprivrednog gospodarstva i odgovornu osobu tvrtke „fiktivno“ imenovali mladi poljoprivrednici, bez vlastitog kapitala i upravljačkih funkcija, odnosno dolazilo je do umjetno stvorenih uvjeta, u cilju ostvarenja većeg iznosa potpore. Slijedom navedenog, Povjerenstvo za izradu Pravilnika o provedbi Mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ procijenilo je nužnim definiranje uvjeta iz članka 2, točke 24. Članak 9. Stavak 1. točka b. definira sljedeće: „Partneri sklapaju Partnerski sporazum u kojem definiraju jednog partnera koji će biti nositelj zajedničkog projekta (korisnik), način realizacije zajedničkog projekta i način korištenja predmeta ulaganja koji nastane realizacijom zajedničkog projekta od strane svih partnera zajedničkog projekta.“ Partnerskim sporazumom partneri trebaju utvrditi međusobne odnose.
135 PIK-VINKOVCI plus d.o.o. POGLAVLJE II., Specifični uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u navodnjavanje Potrebno je definirati proceduru izdavanja potrebnih dokumenata, nadležno tijelo i rokove kako bi korisnici lakše pribavili sve što je potrebno. Plan upravljanja vodnim područjima je izrađen, ali je korisnicima nepoznato koja sve mikro područja obuhvaća i da li se u njemu nalaze sva vodna tijela. Da bi korisnik dobio Potvrdu o prethodnom odobrenju projekta od strane uprave nadležne za vodno gospodarstvo, trebao je biti proveden biološki monitoring površinskih voda za područje koje se želi navodnjavati. Taj postupak je dugotrajan (traje cca godinu dana). Ukoliko Uprava nadležna za vodno gospodarstvo zaključi da za navedeno područje nije proveden biološki monitoring, to može onemogučiti korisniku realizaciju projekta. Nije prihvaćen Postupak ishođenja potvrde bit će objavljen u natječaju. Što se tiče biološkog monitoringa, u PRR-u jasno je naznačeno da kada u relevantnom Planu upravljanja vodnim područjima ( PUV 2016.-2021) nije napravljena cjelovita procjena stanja vodnog tijela, u skladu sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama, za vodno tijelo na koje planirano ulaganje u navodnjavanje ima utjecaj mora biti provedena dodatna procjena na temelju provedenog cjelovitog istražnog monitoringa. Obzirom da cjeloviti istražni monitoring zahtjeva biološki monitoring, što PUV 2016.-2021 ne sadrži, ne može se dati cjelovita ocjena stanja vodnog tijela. Iz tog razloga nije moguće prihvatiti ulaganje u sustave navodnjavanja iz površinskih voda, osim za ulaganje u opremu za navodnjavanje za površine koje su u obuhvatu izgrađenih i planiranih sustava javnog navodnjavanja za koja je obavljena cjelovita procjena stanja vodnog tijela uključujući i biološki monitoring.
136 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. POGLAVLJE II., Visina potpore Najnižu i najvišu vrijednost potpore potrebno je također definirati Pravilnikom te je prijedlog da najviša potpora za mehanizaciju i opremu bude 500.000,00 kuna, a za izgradnju i opremanje 1.000.000 kuna, a u prioritetnim sektorima 2.000.000,00 kuna. Primljeno na znanje Članak 17. nadopunjen je najmanjim i najvećim mogućim vrijednostima potpore po projektu.
137 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. POGLAVLJE II., Kriteriji odabira Kriteriji odabira također trebaju biti definirani Pravilnikom, da korisnici znaju da li se mogu prijaviti na Natječaj, na koji broj bodova mogu računati i sl. Također treba voditi brigu da se stavi kriterij bodovanja Zaposlenost na OPG-u odnosno da se da prednost poljoprivrednicima koji plaćaju doprinose na osnovi poljoprivrede. Primljeno na znanje Kriteriji odabira bit će sastavni dio natječaja, a korisnicima će biti ostavljen primjeren rok od objave natječaja do početka podnošenja zahtjeva za potporu, kako bi se stigli pripremiti. Kriteriji odabira su izmijenjeni, jasnije definirani i podijeljeni na više razreda bodovanja.
138 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. POGLAVLJE II., Intenzitet potpore Intenzitet potpore te njegova mogućnost smanjenja i povećanja treba biti propisana ovim Pravilnikom kako bi se korisnici mogli pripremiti za Natječaj. Korisnicima je bitno da znaju koliki intenzitet potpore mogu očekivati zbog planiranja ulaganja, te svoje proizvodnje i sredstava potrebnih za realizaciju istih. Korisnicima vrlo važno da mogu isplanirati svoja ulaganja, jer situacija u poljoprivrednoj proizvodnji nije dobra, a nužna su im ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju. Djelomično prihvaćen Intenzitet potpore u članku 18. definiran je sukladno Programu ruralnog razvoja. Potencijalna smanjenja i povećanja intenziteta potpore moguća su sukladno Programu ruralnog razvoja.
139 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje ODJELJAK B, Izdavanje akata nakon završene II. faze postupka dodjele potpore Koliko je predviđeno vrijeme između 1. i 2. faze, odnosno vrijeme potrebno za provedbu postupka prikupljanja ponuda? Imajte na umu da to nije samo vrijeme potrebno za prikupljanje ponuda već i za izradu poslovnog plana i sve ostalo što ćete tražiti u drugoj fazi. Nemojte bagatelizirati posao u drugoj fazi i ostavite dovoljno vremena za to, ali i ograničite na neku razumnu mjeru. Primljeno na znanje Bit će propisano natječajem, a korisniku je u interesu da dokumentaciju dostavi što ranije jer time utječe na ukupno trajanje obrade vlastitog zahtjeva za potporu.
140 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje ODJELJAK A, Ugovor o financiranju U kojem roku nakon pozitivne odluke o rezultatu administrativne kontrole Agencija šalje Ugovor o financiranju Korisniku? Nije prihvaćen Agencija za plaćanja će ugovor o financiranju s korisnicima sklopiti u roku koji će osigurati da se cijeli postupak dodjele potpore provede u roku od 120 dana.
141 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje ODJELJAK A, Izdavanje akata nakon završene I. faze postupka dodjele potpore (4) Agencija za plaćanja će u skladu s dostupnim/raspoloživim sredstvima sklopiti ugovor o financiranju s korisnicima za koje je donijela Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka. - u kojem roku? Nije prihvaćen Agencija za plaćanja će ugovor o financiranju s korisnicima sklopiti u roku koji će osigurati da se cijeli postupak dodjele potpore provede u roku od 120 dana.
142 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje ODJELJAK A, Izdavanje akata nakon završene I. faze postupka dodjele potpore Predlažemo tekst: (1) Agencija za plaćanja će nakon provedenih radnji iz članaka 26. i 27. ovoga Pravilnika donijeti sljedeće akte: a. Obavijest Korisniku o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava b. Javnu odluku i objavu rezultata administrativne kontrole zahtjeva za potporu c. Odluku Korisniku o odbijanju zahtjeva za potporu. Nije prihvaćen Agencija za plaćanja odlučuje o svakom zahtjevu za potporu pojedinačno.
143 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje ODJELJAK A, Izdavanje akata nakon završene I. faze postupka dodjele potpore "Izdavanje akata nakon završene I. faze postupka dodjele potpore" - odlučite se koristite li arapske ili rimske brojeve ili pak slova. Pa onda tako u cijelom dokumentu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
144 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje ODJELJAK A, Administrativna kontrola prvog dijela zahtjeva za potporu U stavku 3. spominju se rokovi i način dostave koji obvezuje Korisnika. Nigdje nema obaveze za Agenciju?! S obzirom na dosadašnja iskustva, netransparentnost i probijanje rokova, predlažemo da ovdje ubacite stavak koji će Agenciju obvezati da unutar roka od npr. 7 dana istakne rok za javnu objavu rezultata prve faze. Dakle, kada Agencija vidi da je zaprimila 1.000 prijava, ona odmah određuje rok u kojemu bi mogla obraditi sve te prijave i u roku od 7 dana ga javno svima objavljuje. Primljeno na znanje Agencija za plaćanja ima rok od 120 dana od isteka roka za podnošenje prijava do donošenja Odluka o dodjeli sredstava.
145 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje ODJELJAK A, Administrativna kontrola prvog dijela zahtjeva za potporu "Administrativnom kontrolom prvog dijela zahtjeva za potporu korisniku se ne može dodijeliti veći broj bodova po pojedinom kriteriju odabira.... od traženog u zahtjevu za potporu". - Znači li to da će Korisnici sami upisivati na koje bodove imaju pravo, pa ako su krivo upisali ili procjenili neće imati pravo na ispravak? Primljeno na znanje Korisnici ne mogu dobiti više bodova nego što su sami procijenili da imaju. No, kriteriji odabira su jasno definirani i korisnici ne bi trebali griješiti prilikom procjenjivanja vlastitih bodova.
146 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje ODJELJAK A, Zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu "Prednost u slučaju da veći broj korisnika ima isti broj bodova bit će propisana natječajem, a može biti povezana s pojedinim kriterijem odabira ili vremenom zaprimanja potpunog zahtjeva za potporu." - ako kriterije proširite i bolje posložite i ako nećete često mijenjati pravila natječaja (ili ako ćete ih mijenjati između dva natječaja), onda vrijeme treba biti jedan (ako ne i prvi) kriterij. Oni koji su organizirani, odgovorni i stalo im je do svog posla, oni će svoje projekte predati ranije od ostalih. Time dokazuju svoju predanost i ne vidim razloga da ostali budu ispred njih samo zato što imaju završeni poljoprivredni fakultet. U svakom slučaju, vrijeme prijave puno govori o Korisniku. Djelomično prihvaćen Članak 26. stavak 2. nadopunjen je te sada glasi: „Prednost na rang listi ima korisnik s većim brojem bodova. U slučaju da veći broj korisnika ima isti broj bodova, prednost će biti propisana natječajem, a može biti povezana s pojedinim kriterijem odabira, odnosno skupinom kriterija i/ili vremenom podnošenja potpunog zahtjeva za potporu, odnosno vremenom podnošenja inicijalnog zahtjeva.“
147 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje ODJELJAK A, Zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu Kako biste bili potpuno jasni, predlažem da se članak 26. zove - Zaprimanje i rangiranje prvog dijela zahtjeva za potporu Primljeno na znanje Primljeno na znanje
148 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje POGLAVLJE II., Načela provedbe postupka dodjele potpore "Načelo zabrane diskriminacije po bilo kojoj osnovi kao što su rasa, boja kože, spol, jezik, vjera, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovina, rođenje, naobrazba, društveni položaj ili druge osobine" Što je zabranom diskriminacije po osnovi poduzetničkog oblika (OPG, obrt, d.o.o., j.d.o.o., ...)? Predlažem dodati i taj dio. Nije prihvaćen Nastavno na ovu primjedbu, članak 4. stavak 4. izmijenjen je na način da su u jednakom položaju svi korisnici.
149 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje POGLAVLJE I., Priprema i objava natječaja "Natječaj se može ograničiti po sektorima, vrsti i/ili veličini korisnika, visini i intenzitetu potpore te predmetu zajedničkog projekta." - koja je namjera ovog stavka? Nemojte da ovo bude novi "Jakovina pristup". Ako imate iskrene namjere, ova ograničenja pokušajte pretvoriti u kriterije.... Primljeno na znanje Upravljačko tijelo prilikom pripreme novih pravilnika i odobravanja natječaja mora voditi računa o postizanju pokazatelja zadanih u Programu ruralnog razvoja, od kojih je jedan i broj korisnika pojedinih podmjera/tipova operacija. Kako bi se postigli zadani pokazatelji, Upravljačko tijelo koristi primjerenu metodologiju određivanjem prihvatljivih korisnika, najvišeg i najnižeg intenziteta potpore, broja projekata po korisniku i ostalih uvjeta. Također, potrebno je voditi računa o ravnomjernoj raspodjeli sredstava na male i srednje te velike korisnike, sukladno Programu ruralnog razvoja.
150 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje POGLAVLJE II., Kriteriji odabira Da, prijedlog kriterija treba staviti na javnu raspravu i detaljnije ih razraditi. U tom smislu, ne bi se smjelo favorizirati OPG-ove ako za to ne postoji temelj u statističkim i praktičnim podacima sa terena. OPG-ovi su važni i ne smijemo ih zanemariti niti im dati manju pažnju nego što zaslužuju ili manju šansu nego ostalima. No, valja imati na umu da i ostali oblici poljoprivrednika rade i privređuju. Imate li podatak koliko tih OPG-ova zapošljava u odnosu na ostale vidove poljoprivrednih gospodarstava? Neka vam to bude temelj za prijedlog finijeg bodovanja... Primljeno na znanje Kriteriji odabira su izmijenjeni, jasnije definirani i podijeljeni na više razreda bodovanja. Kriteriji odabira bit će sastavni dio natječaja, a korisnicima će biti ostavljen primjeren rok od objave natječaja do početka podnošenja zahtjeva za potporu, Kriteriji odabira bit će sastavni dio natječaja, a korisnicima će biti ostavljen primjeren rok od kako bi se stigli pripremiti.
151 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje POGLAVLJE I., Materijalni troškovi Vjerujem da bi i više od 10% za kupnju zemljišta i objekata dobro došlo nekim poljoprivrednicima. No, pozivam nadležne da prije svega što prije omoguće lakši najam državnog zemljišta. Nije prihvaćen Uvjet je propisan Programom ruralnog razvoja.
152 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje POGLAVLJE I., Opći troškovi Slažem se komentarima i sa prijedlogom: "a. troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti b. troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 20.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti Također, molio bih nadležne koji o ovome odlučuju da se ne ponašaju maćehinski prema zajednici konzultanata. Za razliku od LAG-ova, razvojnih agencija i zaposlenika Savjetodavne službe (koji ne bi niti smjeli raditi i naplaćivati projektne prijave) mi od države ne dobivamo nikakvu pomoć niti novac već samostalno djelujemo na tržištu. U tom smislu možemo reći da smo i marginalizirani (najblaže rečeno, da ne upotrebljavam druge, snažnije izraze) pa nas nemojte dodatno uništavati. Pustite neka ponuda i potražnja za našim uslugama napravi svoje, a ruka države (ako mislite da je ovdje neophodna), neka bude manje rigorozna za nas koji sami zapošljavamo i plaćamo poreze i doprinose. Nije prihvaćen Povjerenstvo za izradu Pravilnika o provedbi Mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. razmatralo je postojeća ograničenja općih troškova iz starog Pravilnika te donijelo zaključak da su troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Ukoliko su troškovi pripreme i/ili provedbe projekta veći od propisanih iznosa, korisniku može biti odobren najveći dozvoljeni iznos i postotak sufinanciranja, a u skladu s člankom 17., stavak 3. korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova pripreme i/ili provedbe projekta te maksimalnog iznosa javne potpore koja može biti dodijeljena za sufinanciranje prihvatljivih troškova pripreme i/ili provedbe projekta. Dakle, razliku (ako postoji) do punog iznosa troškova pripreme i/ili provedbe projekta, koja nije prihvatljiva za sufinanciranje, snosi korisnik (vlastitim sufinanciranjem).
153 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje POGLAVLJE II., Opći uvjeti prihvatljivosti projekta Članak 6. stavak 1f. - "ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo" i stavak 2. - "Dokumentacija kojom korisnik dokazuje pojedine uvjete prihvatljivosti projekta u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu bit će propisana natječajem" Znači li to da će pravomoćna građevinska dozvola biti obavezni dio dokumentacije u trenutnku prijave? Primljeno na znanje Korisnik prije izdavanja Odluke o dodjeli sredstava mora dostaviti potrebnu dokumentaciju za gradnju koja će biti propisana natječajem.
154 Scala d.o.o. POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Članak 4. st.1. - prijedlog: korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednike ili drugi jednako valjani upisnik/registar te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koje reguliraju rad proizvođačkih organizacija. Obrazloženje: s obzirom da nisu svi poljoprivredni proizvođači u obvezi biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ovom odredbom iz Prijedloga Pravilnika ne bi im bilo omogućeno sudjelovanje na natječajima za PM 4.1. Radi se o poljoprivrednicima koji su obveznici registriranja u Jedinstveni registar životinja i ne ostvaruju nikakve izravne potpore te nisu imalo obvezu upisivanja u Upisnik poljoprivrednika. Molimo da se za kriterij prihvatljivosti korisnika razmotri i priznavanje upisa u Jedinstveni registar životinja. Nije prihvaćen Korisnici podmjere 4.1 definirani su u Programu ruralnog razvoja.
155 Slavko Kopilović POGLAVLJE II., Kriteriji odabira Kriterije odabira bi svakako trebalo unaprijed definirati kroz pravilnik, nikako kroz sam natječaj jer kod ozbiljnijih investicija investitor mora znati koji će se kriteriji vrednovati i sukladno tome se kvalitetno pripremiti za natječaj. Pojedini kriteriji u dosadašnjem pravilniku, posebice 7. i 8. nedovoljno definirani i više su koristili prikupljanju dodatnih bodova a manje kao doprinos određenom fokus području ( stavke investicije su mogle biti minorne u odnosu na ukupno ulaganje ali su osiguravale maksimalan broj bodova). Primljeno na znanje Kriteriji odabira bit će sastavni dio natječaja, a korisnicima će biti ostavljen primjeren rok od objave natječaja do početka podnošenja zahtjeva za potporu, kako bi se stigli pripremiti.
156 Solar panel system d.o.o. POGLAVLJE I., Materijalni troškovi Predlažemo dopunu točke (3) Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u tipu operacije 4.1.3 stavke i. proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom na način da prijedlog novog teksta glasi: i. proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom te baterijskim sustavom za pohranu proizvedene električne energije Nije prihvaćen Prihvatljivi materijalni troškovi propisani su Programom ruralnog razvoja.
157 StrnKa POGLAVLJE II., Kriteriji odabira Kriteriji odabira bi trebali biti propisani Pravilnikom, a ukoliko se isto propisuje samim natječajem, onda bi se isti trebali znati najmanje par mjeseci prije raspisivanja natječaja, odmah po usvajanju i odobrenju kriterija od strane Odbora za praćenje provedbe programa ruralnog razvoja. Time se povećava transparentnost cijelog postupka i umanjuje mogućnost "curenja" informacija od strane članova Odbora određenim korisnicima prije raspisivanja natječaja te stavljanja istih u privilegirani položaj. Primljeno na znanje Kriteriji odabira bit će sastavni dio natječaja, a korisnicima će biti ostavljen primjeren rok od objave natječaja do početka podnošenja zahtjeva za potporu, kako bi se stigli pripremiti.
158 StrnKa POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Vezano uz stavak 4 ovog članka, smatramo da je iste uvjete potrebno postaviti i za fizičke (OPG) i pravne osobe, općenito, svi korisnici koji se prijavljuju na natječaj bi trebali zadovoljavati iste uvjete prihvatljivosti, bez obzira na njihov organizacijski oblik. Ovime se pravne osobe dovode u nepovoljniji položaj u odnosu na fizičke osobe (OPG) u samom početku. Također, ovime se dovodi u nepovoljan položaj veliki broj pravnih subjekata koji provode projekte iz podmjera 6.1. i 6.3., koji još uvijek nisu realizirali svoje projekte i zaposlili osobe te da bi se prijavili na mjeru 4, što je logičan nastavak aktivnosti, potrebno je još godinu dana čime se dovodi u opasnost prijave isti u sklopu ovog programskog razdoblja. Prihvaćen Članak 4. stavak 4. izmijenjen je te sada glasi: „U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu korisnici moraju imati najmanje jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme, na bazi radnih sati, u trajanju od najmanje godine dana, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 (EZ-a) оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora, prilog 1, članak 5. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na mlade poljoprivrednike koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika kraće od godinu dana.“
159 Tomislav Bistrović PRAVILNIK Poštovani, ukidanjem 20% dodatne potpore za mlade poljoprivrednike direktno destimulirate mlade ljude koji se bave poljoprivredom duže od 18 mjeseci i nisu imali mogučnosti iskoristiti mjeru 6.1., realno kakvo je trenutno stanje u poljoprivredi rekao bih da bi čak i neki sa tih dodatnih 20% dobro razmislili dali će ići u neko ulaganje. Još jedan veliki problem je taj što nema prema tome pravilniku minimalnog i maksimalnog iznosa potpore, i kriterija bodovanja, jer se ne može planirati nekakvo ulaganje, naprimjer izgradnja farme i kupnja potrebne mehanizacije. Isto što se tiče članka 4., stavak 4., da pravne osobe moraju imati jednog stalno zaposlenog na godinu dana, nema smisla za mlade poloprivrednike, jer su neki mladi poljoprivednici pravne osobe a ne OPG, ali zbog teškog stanja u poljoprivredi su zaposleni kod drugog poslodavca. Primljeno na znanje Mladi poljoprivrednici bit će dodatno bodovani kroz kriterije odabira, značajnim brojem bodova, i na taj način ostvariti određenu prednost pred ostalim korisnicima/projektima. Intenzitet potpore je najviše 50% za sve projekte, sukladno Programu ruralnog razvoja (iznimka su ulaganja u provedbu Nitratne direktive). Mjera 4 provodi se u svrhu povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, a svrha izmjena dosadašnjeg sustava (izmjene Pravilnika i Kriterija odabira) je transparentnije financijsko upravljanje te stvaranje preduvjeta za ostvarivanje zadanih pokazatelja iz Programa ruralnog razvoja, odnosno dodjela sredstava većem broju korisnika. Također, ovakvim pristupom postiže se i veća održivost financiranih projekata. Nema izuzeća za mlade poljoprivrednike za ovaj uvjet, osim za one koji su u Upisniku poljoprivrednika kraće od godinu dana.
160 Trin j.d.o.o. POGLAVLJE I., Materijalni troškovi Kako na području Slavonije ima izuzetno velik broj neuspjelih farmi, vinarija, molimo Vas da razmotrite izuzetak kod ograničenja od 10% ukupne vrijednosti projekta za nabavu zemlje i objekata. U potpunosti razumijemo svrhovitost ograničenja od 10% na kupovinu zemlje no ova odredba ima potencijal da aktivira neaktivnu imovinu vlasnika farmi koje nisu uspješno poslovale te su danas prazne ili opterećene aktiviranim hipotekama. Kako bi izbjegli da se dovodimo u apsurdne situacije u kojima financiramo gradnju novih farmi i vinarija dok u blizoj okolini stoje zapušteni objekti iste namjene. Molimo Vas da razmotrite sljedeći prijedlog teksta: e. kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta izuzev ulaganja u kupnju objekata za vinarstvo i stočarstvo gdje je dopuštena visina ulaganja u kupnju objekata do 40% (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine Nije prihvaćen Uvjet je propisan Programom ruralnog razvoja.
161 Trin j.d.o.o. POGLAVLJE I., Opći troškovi Članak 13. st.2. točka a. i b. Ovom odredbom se nastavlja sa "rezanjem" troškova konzultanata (što je već napravljeno u mjeri 6.3 i mjeri 7). Rezultati tog zahvata na terenu su dvojaki, (budući da su prihvatljivi troškovi iz pravilnika spušteni na razine koje ne opravdavaju rad na projektima srednje ili manje vrijednosti). Rezultat jednostranog smanjenja razine prihvatljivih troškova je da se "manji" projekti ili odbijaju ili se razlika do stvarne vrijednosti obavljenog posla u potpunosti prebaci na korisnika. Na ovaj način pogoduje se korisnicima koji imaju kapital za ulazak u velike projekte (i samim tim mogu podnijeti dodatan trošak konzultantskih usluga) a u nepovoljan položaj se dovodi poljoprivrednike koji posluju kao obiteljska gospodarstva od kojeg cijele obitelji žive. Ovim putem Vas molimo da razmotrite nastavak ove politike budući da su mali i srednji poljoprivrednici temelj na kojem se treba graditi poljoprivredna politika a u provedbi PRR-a su već doživjeli brojne jednostrano donešene odluke koje su išle na njihovu štetu. Prijedlog novog teksta: "a. troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti b. troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 20.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti i Nije prihvaćen Povjerenstvo za izradu Pravilnika o provedbi Mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. razmatralo je postojeća ograničenja općih troškova iz starog Pravilnika te donijelo zaključak da su troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Ukoliko su troškovi pripreme i/ili provedbe projekta veći od propisanih iznosa, korisniku može biti odobren najveći dozvoljeni iznos i postotak sufinanciranja, a u skladu s člankom 17., stavak 3. korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova pripreme i/ili provedbe projekta te maksimalnog iznosa javne potpore koja može biti dodijeljena za sufinanciranje prihvatljivih troškova pripreme i/ili provedbe projekta. Dakle, razliku (ako postoji) do punog iznosa troškova pripreme i/ili provedbe projekta, koja nije prihvatljiva za sufinanciranje, snosi korisnik (vlastitim sufinanciranjem).
162 Trin j.d.o.o. POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Točka 4 članka 4 bi trebala predvidjeti izuzetke u vidu Zadruga. Zadruge su najčešće udruženja OPG-a koja svoje operativne poslove i poslove vezane za zajedničku (zadružnu imovinu) obavljaju bez naknade (najčešće na volonterskoj bazi) te u pravilu ne posluju za interese zadruge nego da kroz zadrugu svi zadrugari ostvare svoj vlastiti interes, kako bi se mjerom 4 obuhvatio ovaj u RH izuzetno osjetljiv i zapušten oblik poslovanja u ovom stavku bi trebalo napraviti izuzetak jer je za očekivati da će većim odazivom zadruga (stvaranjem zajedničke obveze) doći i do jačanja samih zadruga. Isto tako kroz zadruge se obogućava manjim i slabijim OPG-ima da im postanu dostupna operativna sredstva (mehanizacija, oprema za preradu...) koja im kao individualnim OPG-ima iz financijskih razloga nisu dostupna čak ni uz sredstva iz mjere 4 no do kojih bi zajedničkim nastupom kao zadruga mogli doći. Prijedlog novog teksta: (4) Korisnici - pravne osobe moraju imati najmanje jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme u trajanju od najmanje godine dana, isključujući zadruge i proizvođačke organizacije priznate od strane Ministarstva. Djelomično prihvaćen Članak 4. stavak 4. izmijenjen je te sada glasi: „U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu korisnici moraju imati najmanje jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme, na bazi radnih sati, u trajanju od najmanje godine dana, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 (EZ-a) оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora, prilog 1, članak 5. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na mlade poljoprivrednike koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika kraće od godinu dana.“
163 Upitnik POGLAVLJE II., Opći uvjeti prihvatljivosti projekta Članak 6. stavak f., g., Ukoliko uvjeti prihvatljivosti projekta su stavak f. i g. u tom slučaju u prvu fazu obrade mora se dokazati da projekt zadovoljava ova dva uvjeta, što znači korisnik mora dostaviti relevantnu dokumentaicju (npr. građevinsku, potvrde i sl.) Primljeno na znanje Natječajem će biti definirano u kojem trenutku korisnik dostavlja određeni dokument.
164 Upitnik POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Članak 4, stavak 4. ukoliko ostaje uvjet 1 zaposlenik u prethodne godine, onda definirati da bude temeljem sati rada, to je vidlivo u GFI-u iz prethodne godine. Prihvaćen Članak 4. stavak 4. izmijenjen je te sada glasi: „U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu korisnici moraju imati najmanje jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme, na bazi radnih sati, u trajanju od najmanje godine dana, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 (EZ-a) оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora, prilog 1, članak 5. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na mlade poljoprivrednike koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika kraće od godinu dana.“
165 Upitnik POGLAVLJE II., Uvjeti prihvatljivosti korisnika Članak 4, stavak 6. - Što se događa ukoliko tijekom 5 godina od datuma konačne isplate ili tijekom tih 5 godina, korisnik ne ispunjava Uvjete prihvatljivosti? Npr. Korisnik u trenutku podnošenje Zahtjeva za potporu nije bio u poteškoćama, nije imao porezni dug i sl. no tijekom 5 godina poslovanja postao je poduzetnik u poteškoćama. Kakve su posljedice za Korisnika? Predlažemo da se Uvjeti o prihvatljivosti ukoliko se moraju provjeriti, eventualno provjere u trenutku podnošenje Zahtjeva za isplate te za njihovo neispunjivanje definiraju kaznene odredbe. Prihvaćen Članak 4. stavak 9. nadopunjen je te sada glasi: „Uvjeti prihvatljivosti korisnika iz stavaka 1., 4., 5., 6. i 7. mogu se ponovno provjeriti do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu i 5 (pet) godina nakon datuma konačne isplate, ako Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) procijeni da je to potrebno. Ako Agencija za plaćanja tijekom provjere utvrdi da korisnik ne ispunjava navedene uvjete prihvatljivosti, korisniku će se ostaviti primjeren rok za rješavanje nastale situacije.“
166 Vedrana Kopić POGLAVLJE III., Povrat sredstava prijedlog novog teksta: (3) Podnošenje prigovora korisnika Povjerenstvu za prigovore iz članka 38. ovoga Pravilnika odgađa rok za povrat sredstava iz stavka 2. ovoga članka. obrazloženje: Šteta koju bi pogreška Agencija mogla nanijeti Korisniku mnogostruko je veća od štete nanesene Agenciji zbog čekanja povrata sredstava dodatnih cca. 45 dana. Nije prihvaćen Upravljačko tijelo mora voditi računa o zaštiti financijskih interesa EU.
167 Vedrana Kopić POGLAVLJE III., Isplata potpore ad st. 9. Ako u slučaju nepotpunog Zahtjeva za isplatu Agencija izdaje Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak kojim od Korisnika traži dostavljanje dokumentacije koja nedostaje, onda bi trebala odrediti rok u kojem ga je dužna izdati (ili Korisniku potvrditi da je Zahtjev potpun), a ne samo rok u kojem je Korisnik dužan dostaviti traženu dokumentaciju. Na taj bi način Korisnik mogao znati kada stvarno počinje teći rok od 90 dana (!) u kojem se Agencija obvezuje izvršiti isplatu. Prihvaćen Prihvaća se na način da je stavak 9. izmijenjen te sada glasi: “Agencija za plaćanja izvršit će isplatu najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva za isplatu, u što se ne uračunava vrijeme potrebno za dopunu dokumentacije."
168 VELIMIR DUMENČIĆ PRAVILNIK PZ Voćar Čajkovci Nepravedno je i diskriminirajuće da mala zadruga poput naše mora imati jednog zaposlenog unazad godinu dana iako i mi sami nemamo što raditi na 62 ha polj.zemljišta koje obrađujemo.Naime naknadno je zadrugama propisano da moraju imati minimalno 7 članova pa što da radi još i radnik pored nas svih.Molimo zakonodavca da uzme u obzir da su velika većina zadruga mali poslovni subjekti i da smo nepravedno svrstani u red velikih iako znam nebrojene velike i bogate OPG-ove koji nemoraju zadovoljiti ovaj uvjet,stoga molimo da nam se omoguće jednaki uvjeti sudjelovanja na natječaju kao što je propisano za OPG-ove. Djelomično prihvaćen Članak 4. stavak 4. izmijenjen je te sada glasi: „U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu korisnici moraju imati najmanje jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme, na bazi radnih sati, u trajanju od najmanje godine dana, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 (EZ-a) оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora, prilog 1, članak 5. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na mlade poljoprivrednike koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika kraće od godinu dana.“
169 Velimir Komerički POGLAVLJE I., Materijalni troškovi Vjerujem kako bi bilo dobro povećati iznos za kupnju zemljišta s obzirom da sam stekao dojam u razgovoru sa drugim OPG-ovcima,kako im je problem zemlja,tj kupnja iste,dosta je u nekom kratkoročnom najmu,do državne teško dolaze,pa vjerujem da bi povećanje na npr. 30% ili više % bio odličan potez. Nije prihvaćen Uvjet je propisan Programom ruralnog razvoja.
170 Vindija d.d. Varaždin PRAVILNIK Prijedlog Pravilnika o provedbi Mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu,“ Podmjere 4.1, donosi niz nepoznanica koje uvelike utječu na planiranje i odluke vezane uz kapitalne investicije u prehrambenom sektoru, jednom od temelja razvoja gospodarstva. Naime, prijedlogom Pravilnika se definiranje glavnih odrednica prijave projekta (kriteriji odabira, visina i intenzitet ulaganja) prebacuje na Natječaj. Nepoznavanje istih prije objave Natječaja za potencijalne prijavitelje predstavlja rizik zbog kojeg će se sigurno odustajati od mnogih investicija. Također, ukoliko iste budu poznate tek u trenutku objave Natječaja, postoji velika mogućnost da se dokumentacija potrebna za prijavu ne stigne na vrijeme prikupiti i pripremiti čime se projekt nebi stigao na vrijeme prijaviti preko Agroneta. Slijedom navedenog, Pravilnikom treba: 1. DEFINIRATI KRITERIJE ODABIRA I OMOGUĆITI PRIJAVU PROJEKATA POVEZANIM DRUŠTVIMA • Pravilnikom treba definirati kriterije odabira koji velika poduzeća koja posluju dugi niz godina i imaju kvalitetne projekte nikako zbog njihove veličine ne stavljaju u nepovoljniji položaj. Dapače, posebice ukoliko se radi o povezanim poduzećima kao što je to Poslovni sustav Vindija, nema razloga da se upravo takvim renomiranim poduzećima koja već desetljećima posluju na zavidnom nivou ne bi omogućila istovremena prijava na jedan Natječaj ukoliko se radi o zasebnim i neovisnim projektima. To bi rezultiralo jednakomjernim razvojem svih tvrtki članica, ulaganjem u širenje proizvodnih kapaciteta i samim time povećanjem radnih mjesta. Kriteriji odabira nikako ne smiju biti diskriminirajući na osnovu veličine prijavitelja, područja ulaganja ili starosti odgovorne osobe te moraju vrednovati dosadašnje dugogodišnje uspješno poslovanje. 2. DEFINIRATI IZNOS I INTENZITET POTPORE • S obzirom da za veliku prehrambenu industriju EU poljoprivredni fond za ruralni razvoj predstavlja jednu od rijetkih mogućnosti sufinanciranja kapitalnih investicija, Pravilnikom bi trebalo definirati iznos potpore koju treba zadržati minimalno na trenutnoj razini što je od neophodne važnosti kako bi se osigurala realizacija kapitalnih investicija neophodnih za razvoj ovog sektora. Intenzitet potpore za sve prijavitelje treba biti isti i ne smije prelaziti 50% vrijednosti prihvatljivih troškova. Također, prijedlog je i da se izdvojenim investicijama u sektorima koji su nositelj razvoja gospodarstva Republike Hrvatske (npr. peradarstvo – izgradnja valionica i farmi) omogući dobivanje i znatno viših potpora jer se radi o specifičnim i izdvojenim investicijama koje nikako ne treba zanemariti i izostaviti. Kao što je već spomenuto, povezanim poduzećima treba omogućiti prijavu na isti Natječaj sa zasebnim nepovezanim projektima pri čemu ona tada kumulativno ne mogu ostvariti veću potporu nego je ona definirana za jednog prijavitelja. 3. DEFINIRATI DOKUMENTACIJU POTREBNU ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ • Svakako podržavamo svaku najavu oko pojednostavljenja procesa prijave na natječaj u dvije faze, gdje bi prijavitelji već po završetku prve faze u vrlo kratkom roku na temelju dostave minimalne dokumentacije znali da li je njihov projekt prihvatljiv ili ne. Međutim, Pravilnikom treba definirati o kojoj se točno dokumentaciji u svakoj od faza radi kako bi se ista mogla pravovremeno prikupiti i pripremiti te kako se ne bi prikupljala nepotrebna dokumentacija i stvarali nepotrebni troškovi. Djelomično prihvaćen Kriteriji odabira bit će javno objavljeni prije natječaja, nakon donošenja na sjednici Odbora za praćenje. Izmijenjeni kriteriji odabira sadrže nekoliko grupa/vrsta kriterija, a to su ekonomski, lokacijski, horizontalni te također i sektorski kriteriji. Članak 17. nadopunjen je najmanjim i najvećim mogućim vrijednostima potpore po projektu. Intenzitet potpore u članku 18. definiran je sukladno Programu ruralnog razvoja. Popis dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za potporu više nije naveden u Pravilniku, s obzirom da bi moguće izmjene zakonodavstva (zaštita okoliša, gradnja itd.) mogle dovesti do potrebe dostavljanja dokumentacije koja ne bi bila navedena u Pravilniku, što bi zbog procedura izmjena Pravilnika odgodilo objavu natječaja.
171 VLADIMIR MITROVIĆ PRAVILNIK Poštovani, Ako se istinski želi pomoći stočarstvu, potrebno je u Mjeri 4.1.2. u dozvoljene troškove staviti 1 traktor s prednjim utovarivačem. Primljeno na znanje Sukladno članku 15, stavak 6. Lista prihvatljivih troškova bit će objavljena uz pojedini natječaj i sadržavat će sve materijalne troškove primjenjive za pojedini natječaj.
172 Zlatko Dudaš PRAVILNIK U odnosu na specifične uvjete prihvatljivosti ulaganja po Članku 7. mogu samo konstatirati da sumnjam kako će se itko javiti a projekt navodnjavanja. Očigledno da je netko nadležan za vode koji je vjerovatno zahtijevo da se to traži u Pravilniku, stavio regulativu, iznad interesa korisnika, što je klasika pogrešnog državnog administriranja. Mislim da to mora biti napisano na način da ako navodnjavam x ha treba mi to, a za y ha nešto drugo. Takasativno pobrojati, a ne na ovaj način da korisnik ne zna što ga uopće čeka, ako se upusti u investiciju navodnjavanja. Nije prihvaćen Članak 7. je preuzet iz Uredbe (EU) br. 1305/2013
173 ZLATNA JEZGRA d.o.o. PRAVILNIK Poštovani, Članak 4, Stavak 4, kaže kako korisnici- pravne osobe moraju imati najmanje jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme u trajanju od najmanje godinu dana. Smatramo, primjerice, kako bi gore navedeni uvijet također trebao zadovoljavati i pravni subjekt koji ima dvije zaposlene osobe na pola radnog vremena u trajanju od najmanje godinu dana. Nadalje, predlažemo da se na isto primjenjuje izračun broja zaposlenih na temelju sati rada u godini prema Uredbi Komisije EU i citiramo: Izračun broja zaposlenih na temelju sati rada Izračun broja zaposlenih na temelju sati rada definiran je Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 (EZ-a) оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora, prilog 1, članak 5: Broj osoblja odgovara broju godišnjih jedinica rada, to jest broju osoba koje su bile zaposlene na puno radno vrijeme kod dotičnog poduzeća ili u njegovo ime, tijekom cijele promatrane referentne godine. Rad osoba koje nisu bile zaposlene punu godinu, rad onih koje su radile skraćeno radno vrijeme, bez obzira na trajanje, i sezonski rad računaju se kao dijelovi godišnjih jedinica rada. Osoblje se sastoji: (a) od zaposlenika; (b) od osoba koje rade za podređeno poduzeće, a smatraju se zaposlenima prema nacionalnom pravu; (c) od vlasnika-upravitelja; (d) od partnera koji se bave redovitom djelatnošću u poduzeću i ostvaruju pogodnost od njegovih financijskih koristi. Pripravnici i studenti uključeni u stručno usavršavanje na temelju ugovora o pripravništvu ili ugovora o stručnom usavršavanju ne broje se kao osoblje. Trajanje porodiljskog ili roditeljskog dopusta ne uračunava se. Prihvaćen Članak 4. stavak 4. izmijenjen je te sada glasi: „U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu korisnici moraju imati najmanje jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme, na bazi radnih sati, u trajanju od najmanje godine dana, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 (EZ-a) оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora, prilog 1, članak 5. Ovaj uvjet ne primjenjuje se na mlade poljoprivrednike koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika kraće od godinu dana.“